Jeg skal herefter meddele følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg skal herefter meddele følgende:"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. november 2000 af Arresthuset i Kalundborg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog herefter udtalelser af 5. juli og 16. august 2001 fra Arresthuset i Kalundborg med bilag, udtalelser af 20. juli og 17. august 2001 fra Politimesteren i Kalundborg i sin egenskab af arrestinspektør og en udtalelse af 25. september 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. Det fremgår af direktoratets udtalelse til mig at arresthusets og politimesterens udtalelser af henholdsvis 16. og 17. august 2001 i det hele træder i stedet for udtalelserne af 5. og 20. juli Jeg har endvidere modtaget et brev af 8. november 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen vedrørende opkrævning af betaling for brug af arresthusenes vaskemaskiner (se pkt. 6.5). Jeg skal herefter meddele følgende: Ad pkt Cellerne Jeg bad arresthuset om at oplyse om udskiftningen af inventaret i cellerne også omfatter sengene. I benægtende fald bad jeg arresthuset om at oplyse hvorfor der i hvert fald i nogle celler er indskudt en træplade uden ventilationshuller mellem madras og lamelsengebund. Arresthuset har oplyst at alle senge i arresthuset i foråret 2001 er udskiftet med nye skibsbrikse.

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Ad pkt Gårdtursarealer Jeg henstillede til arresthuset at foranledige at væggene op til 1. sals højde blev malet. Jeg henstillede endvidere til arresthuset at forny den plade som basketballringen er monteret på. Arresthuset har oplyst at væggene i cellegården er blevet vandskuret/filset og malet, og at basketballringen er monteret på væggen uden plade. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende gårdtursarealet. Ad pkt Arbejde Jeg anmodede arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om en udtalelse om hjemmelsgrundlaget for følgende karensregel i arresthusets arbejdsregler: Hvis du nægter at påtage dig anvist arbejde, vil du få 2 karensdage, d.v.s. ingen løn i de 2 følgende arbejdsdage.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 Arresthuset har oplyst at den pågældende regel er fra før 1983 hvor den nuværende arrestforvarer tiltrådte sin stilling. Politimesteren i Kalundborg har i sin udtalelse af 20. juli 2001 anført følgende: Arresthuset er ophørt med at give 2 karensdage ved arbejdsvægring. Reglen er efter min opfattelse enkel; men formentlig uhjemlet. For fremtiden vil arbejdsvægring blive behandlet efter jmt. cirkulære af 28. september 1992 om arbejdstid og arbejdspenge mv. 13, stk. 4, hvorefter der disciplinært kan idømmes bøde og eventuel flytning til andet lokale. Direktoratet har erklæret sig enig i at der i cirkulæret af 28. september 1992 ikke er hjemmel til den nævnte form for karensdage ved arbejdsvægring. Direktoratet har endvidere noteret sig at arresthuset har ændret praksis, men finder det beklageligt at den nævnte bestemmelse indgår i arresthusets interne regler, hvilket direktoratet har meddelt arresthuset. Direktoratet har supplerende oplyst at en arbejdsgruppe den 19. oktober 2000 har afgivet en indstilling til direktoratet om forslag til ændringer af reglerne om arbejdstid og arbejdspenge samt ydelser til kost og selvforvaltning i kriminalforsorgen mv. Direktoratet har i udtalelsen af 25. september 2001 citeret følgende passus fra indstillingen: Såfremt en arbejdsvægrende ønsker at komme i beskæftigelse, og der ikke er arbejdsopgaver til vedkommende, finder arbejdsgruppen det rimeligt, at der i såvel anstalts- som arresthussektoren først udbetales godtgørelse 3 arbejdsdage efter arbejdsvægringens ophør. Direktoratet har oplyst at arbejdsgruppens indstilling indgår i beskæftigelsesudvalgets overvejelser. Jeg tager det som arrestinspektøren og direktoratet har oplyst om den manglende hjemmel for den pågældende bestemmelse, til efterretning. Under henvisning til at arresthuset for fremtiden vil be-

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 handle arbejdsvægring efter de af Direktoratet for Kriminalforsorgen fastsatte regler, idet direktoratet har påtalt forholdet over for arresthuset, og idet jeg går ud fra at arresthusets arbejdsregler er blevet eller bliver justeret, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Ad pkt Vaskemaskine mv. og køleskabe Jeg bad arresthuset om at oplyse om arresthuset har overvejet at stille vaskefaciliteterne vederlagsfrit til rådighed således som det praktiseres i mange arresthuse. Jeg bad endvidere Direktoratet for Kriminalforsorgen om en udtalelse om dette spørgsmål. Arresthuset har oplyst at arresthuset har overvejet at stille vaskefaciliteterne vederlagsfrit til rådighed for de indsatte, men at den økonomiske situation ikke gør det muligt på nuværende tidspunkt. Arresthuset har herved henvist til at arresthuset selv har afholdt anlægsudgifter på ca kr., og at driftsudgifterne endnu ikke modsvares af besparelserne på vaskeriudgifterne til Statsfængslet i Horserød. Direktoratet har i sit brev af 25. september 2001 som regelgrundlag vedrørende dette spørgsmål henvist til direktoratets cirkulæreskrivelse af 10. december Det fremgår af direktoratets udtalelse at forholdene i Arresthuset i Kalundborg er i overensstemmelse med cirkulærets regler. Direktoratet har imidlertid samtidig oplyst at det er hensigtsmæssigt at der gælder ens regler for betaling for benyttelse af de maskiner som arresthusene opstiller. Direktoratet har i forlængelse heraf i brev af 8. november 2001 meddelt arrestinspektørerne og arresthusene at der ikke for fremtiden kan opkræves betaling for benyttelse af arresthusenes vaskemaskiner. Direktoratet har endvidere oplyst over for mig og over for arrestinspektørerne og arresthusene at direktoratet i videst muligt omfang, afhængigt af de bygningsmæssige forhold, vil tilstræbe at der opstilles vaskemaskiner til vask af de indsattes private tøj.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 Jeg tager det oplyste til efterretning, og jeg foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Ad pkt Talsmandsordning Den indsatte som på tidspunktet for inspektionen fungerede som talsmand, var ikke formelt valgt, men havde taget over efter den sidst valgte talsmand indtil en ny ville blive valgt. Jeg bad arresthuset om nærmere oplysninger om afholdelse af valg til talsmand i arresthuset. Jeg bad endvidere arresthuset om en udtalelse om hvorfor der ikke blev afholdt valg efter den sidst valgte talsmands løsladelse. Jeg gik i den forbindelse ud fra at den på tidspunktet for inspektionen sidst valgte talsmand blev (prøve)løsladt og derfor blev afskåret fra at varetage sit hverv som talsmand. Arresthuset har oplyst at der bliver opslået en meddelelse i arresthuset om afholdelse af valg til talsmand på et nærmere angivet tidspunkt, når talsmænd bliver løsladt eller overført til andet afsoningssted. De indsatte opfordres til at pege på mulige kandidater inden en fastsat dato. Derefter afholdes der skriftlig afstemning blandt de opstillede kandidater. Den indsatte som på tidspunktet for inspektionen fungerede som talsmand, kunne ikke få andre indsatte til at opstille ham som talsmandskandidat, og derfor var forudsætningen for afholdelse af valg ikke til stede. Direktoratet har anført at arresthuset i den beskrevne situation måtte lægge til grund at de indsatte på daværende tidspunkt ikke ønskede at vælge en talsmand, og at arresthuset som følge deraf ikke kunne have drøftelser med den pågældende indsatte i egenskab af talsmand. Direktoratet har endvidere anført at arresthuset i en sådan periode hvor der ikke er en formelt valgt talsmand skal afholde møde med de indsatte eller grupper af indsatte, jf. 3 i det dagældende cirkulære om organisatoriske former for drøftelser med indsatte. Direktoratet har oplyst at have tilkendegivet dette over for arresthuset.

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Det af direktoratet nævnte cirkulære er ophævet den 1. juli 2001, jf. bekendtgørelse nr. 298 af 17. maj 2001 om ophævelse af forskellige bekendtgørelser og cirkulærer i forbindelse med gennemførelsen af straffuldbyrdelsesloven, og er erstattet af bekendtgørelse nr. 369 af samme dag om gennemførelse af medindflydelse for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (talsmandsbekendtgørelsen). Efter bekendtgørelsens 8 skal institutionens leder fastsætte nærmere regler om gennemførelsen af de indsattes medindflydelse. Det er i Direktoratet for Kriminalforsorgens skrivelse af samme dag om bekendtgørelsen anført at reglerne forudsættes fastsat inden bekendtgørelsens ikrafttræden (den 1. juli 2001). Jeg tager det som arresthuset og direktoratet har oplyst til efterretning herunder direktoratets tilkendegivelse over for arresthuset. Jeg beder arresthuset oplyse om der efter de nye reglers ikrafttræden er valgt en talsmand i arresthuset. I benægtende fald beder jeg arresthuset om at oplyse hvilke bestræbelser arresthuset har udfoldet i den forbindelse. Jeg sigter herved dels til arresthusets bestræbelser for at få valgt en talsmand og dels til hvordan arresthuset har forholdt sig til bestemmelsen i talsmandsbekendtgørelsens 2 om afholdelse af møder med de indsatte eller grupper af indsatte. Idet jeg går ud fra at arresthuset har fastsat regler efter talsmandsbekendtgørelsens 8, anmoder jeg arresthuset om at sende mig en kopi af reglerne. Ad pkt Madrasser mv. og dyner og puder Jeg bad arresthuset om at oplyse om den faste rutine for udskiftning af madrasser og for rensning af puder og dyner var genetableret. Arresthuset har oplyst at have indført en ordning der betyder at alle madrasser jævnligt bliver udskiftet, og at dyner og hovedpuder bliver udskiftet i forbindelse med nyindsættelser i cellen. Direktoratet har henholdt sig hertil.

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 Spørgsmålet om kvaliteten af sengemadrasserne er tidligere rejst over for mig, bl.a. i forbindelse med min inspektion af Statsfængslet på Kragskovhede. Direktoratet oplyste da at direktoratet var i gang med et forsøg med udvikling af nye madrasser, og med at undersøge alternative muligheder. Direktoratet ville underrette mig om resultatet heraf. Jeg har endnu ikke modtaget en sådan underretning. Efter min inspektion af Arresthuset i Ringsted rejste jeg en generel sag om anskaffelse og vedligeholdelse af madrasser, dyner og puder i kriminalforsorgens institutioner over for direktoratet. I denne sag skrev jeg den 14. maj 2001 således til Direktoratet for Kriminalforsorgen: Under mine inspektioner af arresthuse og fængsler er antallet af klager over først og fremmest madrasserne i cellerne blevet stadig hyppigere. De indsatte klager dels over den manglende støtte fra madrasserne når de ligger ned i klagerne angives det som regel at madrasserne er lagt døde dels over tilsvedte ( ulækre ) madrasser. Jeg har endvidere modtaget klager over at dyner og puder renses og udskiftes alt for sjældent. Da de rejste spørgsmål er relevante for alle Kriminalforsorgens institutioner, har jeg besluttet at rejse spørgsmålene i en generel sag. Jeg anmoder direktoratet om en udtalelse om følgende spørgsmål: Under min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted oplyste overvagtmesteren at de brandhæmmende madrasser bliver presset hurtigere sammen end almindelige skumgummimadrasser. Overvagtmesteren oplyste endvidere at han fra Statsfængslet i Vridsløselille har fået oplyst at madrassernes funktion kan forbedres og deres levetid forlænges, hvis de med jævne mellemrum stilles på højkant i otte dage i et tørt rum således at fugten i madrasserne kan fordampe. Under den efterfølgende inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg spurgte jeg om statsfængslet havde kendskab til disse oplysninger hvilket ikke var tilfældet. Jeg beder Direktoratet for Kriminalforsorgen oplyse om direktoratet har kendskab til oplysningerne fra overvagtmesteren i Arresthuset i Ringsted og om direktoratet har grundlag for at udbrede oplysningerne til Kriminalforsorgens øvrige institutioner. Umiddelbart synes problemet med madrasserne at hidrøre fra den fugt som opstår under brug og ophobes i madrassen. Dette problem synes i al fald i et vist omfang at kunne imødegås med vaskbare liggeunderlag. Jeg beder direktoratet om en udtalelse om forslaget, idet jeg er opmærksom på at der kan være en brandrisiko forbundet med en sådan løsning. Jeg beder tillige direktoratet om en udtalelse om hvorvidt det burde henstilles til institutionerne at anskaffe vaskbare dyner og puder når der købes nyt. Jeg har endnu ikke modtaget svar fra direktoratet i anledning af denne høring.

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 På denne baggrund foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet om kvaliteten, anskaffelsen og vedligeholdelsen af madrasser og dyner og puder i forbindelse med min inspektion af Arresthuset i Kalundborg. Jeg beder dog arresthuset om at oplyse om udtalelsen skal tages for pålydende således at nyindsatte i cellen får en ny dyne og pude udleveret, eller om udtalelsen skal forstås således at de indsatte får en nyrenset dyne og pude. Ad pkt Disciplinærsager I sagen i forhørsprotokol nr. 8/2000 var det angivet at den indsatte var varetægtsarrestant. Der var imidlertid i forhørsrapporten henvist til fuldbyrdelsesbekendtgørelsen. Jeg bad derfor arresthuset om oplysninger om den indsattes status på tidspunktet for forseelsen. Arresthuset har oplyst at den pågældende den 22. august 2000 var idømt fængsel i 10 måneder ved Østre Landsret, og at han således var fængselsafsoner også på rapporttidspunktet. Direktoratet har henholdt sig hertil og har samtidig fundet det beklageligt at den indsatte i rapporten er angivet som varetægtsarrestant når han rettelig var afsoner. Direktoratet har endvidere oplyst at have meddelt arresthuset dette. Jeg tager det oplyste til efterretning. Da direktoratet har beklaget fejlen over for arresthuset, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold. I en anden sag (forhørsprotokol nr. 7/2000) havde en indsat lånt sin mobiltelefon ud til en anden indsat, skønt han vidste at denne havde brev- og besøgskontrol. Jeg bad arresthuset om nærmere oplysninger om gerningstidspunktet. Jeg bad endvidere arresthuset om at oplyse om forhørsproto-

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 kollen skal forstås således at den indsatte på afgørelsestidspunktet havde ændret status til fængselsafsoner (i forhørsprotokollen er det anført at den indsatte på gerningstidspunktet havde status som varetægtsarrestant ). Arresthuset har oplyst at mobiltelefonen blev fundet hos en medindsat den 9. maj 2000, at telefonen havde været udlånt i flere omgange, men at den indsatte ikke ønskede at fortælle hvornår og hvor tit han havde udlånt sin telefon. Arresthuset har endvidere oplyst at den indsatte stadig var varetægtsarrestant på afgørelsestidspunktet. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning Ad pkt Midlertidig anbringelse i forhørscelle Jeg bad arresthuset om at oplyse hvorledes frakendelse af fællesskab skal forstås, og om en udtalelse om retsgrundlaget herfor (forhørsprotokol nr. 2/99). Arresthuset har oplyst at frakendelse af fællesskab betyder at den indsatte var forhørscelleanbragt, jf. 6 i det dagældende disciplinærstrafcirkulære. Arresthuset har beklaget den upræcise formulering i forhørsprotokollen og har samtidig tilkendegivet at denne formulering ikke vil blive anvendt i fremtiden. Jeg bad endvidere arresthuset om nærmere oplysninger om udstregningen af oplysningen om forhørscelleanbringelse i en anden sag (forhørsprotokol nr. 6/2000). Arresthuset har vedrørende denne sag oplyst at arrestforvareren straks efter at have modtaget rapporten fra personalet havde en kort samtale med den indsatte. Herefter besluttede arrestforvareren at

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 der ikke var grundlag for forhørscelleanbringelse, og oplysningen herom blev derfor overstreget af arrestforvareren. Jeg bad endelig arresthuset om en udtalelse om i hvilken udstrækning notatpligten om forhørscelleanbringelse har været overholdt i syv af de sager som indgik i min undersøgelse. Arresthuset har vedrørende overholdelsen af notatpligten i de syv tilfælde bl.a. oplyst at der er gjort notat på de indsattes tavlekort, at disse kort destrueres ved løsladelsen, og at arresthuset beklageligvis ikke har været opmærksom på at gemme disse oplysninger. Arresthuset har ifølge Direktoratet for Kriminalforsorgens udtalelse den 20. august 2001 telefonisk præciseret over for direktoratet at der på tavlekortene alene har været gjort notat om tidspunktet for forhørscelleanbringelsen. Direktoratet har henholdt sig til det som arresthuset har oplyst og beklaget. Direktoratet har for så vidt angår forhørscelleanbringelserne og notatpligten i den forbindelse, forudsat at arresthuset for fremtiden vil være opmærksom på at gemme disse oplysninger. Direktoratet har endvidere oplyst at det også er beklageligt at arresthuset kun har gjort notat om varigheden af en forudgående forhørscelleanbringelse og således ikke har gjort notat om overholdelsen af de øvrige bestemmelser i disciplinærstrafcirkulærets 6 (stk. 1 og 2). Direktoratet har oplyst at have meddelt arresthuset dette. Jeg tager det oplyste til efterretning. Jeg er enig med Direktoratet for Kriminalforsorgen i at arresthuset burde have gjort notat om overholdelsen af de øvrige bestemmelser i disciplinærstrafcirkulæret. Jeg går ud fra at direktoratet tillige har meddelt arresthuset at direktoratet forudsætter at arresthuset for fremtiden vil være opmærksom på at gemme oplysningerne på tavlekortene. Herefter, og idet direktoratet har meddelt arresthuset sin opfattelse vedrørende arresthusets (manglende) notering i henseende til de øvrige bestemmelser i disciplinærstrafcirkulærets 6, foretager jeg mig ikke mere vedrørende disse forhold.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Jeg bad arresthuset om en udtalelse om nødvendigheden af anbringelserne forud for de forhør som (i seks tilfælde) førte til ikendelse af strafcelle henholdsvis (i et tilfælde) til udgangskarantæne i en måned. Arresthuset har oplyst at den indsatte anbringes i forhørscelle hvis arresthuset har mistanke om at den indsatte ved kontakt med medindsatte kan vanskeliggøre efterforskningen af sagen. Det fremgår af Direktoratet for Kriminalforsorgens udtalelse til mig at arresthuset den 20. august 2001 telefonisk har oplyst over for direktoratet at dette var tilfældet i de sager hvor de indsatte var fundet i besiddelse af ulovlige effekter (de nævnte seks sager). Om sagen der endte med udgangskarantæne (forhørsprotokol nr. 4/99), har arresthuset oplyst at den indsatte var meget sløj da han kom (for sent) hjem fra udgang, og at dette måske skyldtes påvirkning af stoffer eller medicin. Da arresthuset ikke kunne udelukke at den pågældende havde begået ny kriminalitet under udgangen, blev han anbragt i forhørscelle og dermed udelukket fra kontakt med de øvrige indsatte. Direktoratet har henholdt sig til det som arresthuset har oplyst. Efter disciplinærstrafcirkulærets 6 kan den indsatte midlertidigt anbringes i forhørscelle. Anbringelsen forudsætter at der er begrundet formodning om at den indsatte har overtrådt bestemmelser der må antages at medføre disciplinærstraf af strafcelle. Anbringelse i forhørscelle kan dog efter bestemmelsen kun ske hvis det er nødvendigt for undersøgelsens gennemførelse. Arresthuset i Kalundborg har ikke nærmere begrundet hvorfor det i de enkelte tilfælde har været nødvendigt for undersøgelsens gennemførelse at forhørscelleanbringe de indsatte. Idet jeg henviser til det som jeg har anført ovenfor om arresthusets (manglende) overholdelse af notatpligten på dette punkt, foretager jeg mig ikke mere vedrørende forhørscelleanbringelsen i de seks sager. Udsigten til udgangskarantæne kan ikke begrunde en forhørscelleanbringelse, jf. det dagældende disciplinærstrafcirkulæres 6. Jeg forstår da også arresthusets udtalelse vedrørende sagen i forhørsprotokol nr. 4/99 således at forhørscelleanbringelsen hverken skyldtes den sene hjemkomst eller den omstændighed at den indsatte var sløj, og at dette (måske) kunne tilskrives indtagelse af

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 stoffer eller medicin, men derimod muligheden for at den indsatte havde begået ny kriminalitet under udgangen. Efter arresthuset egne oplysninger havde arresthuset et meget tyndt bevismæssigt grundlag for at antage at den indsatte havde begået ny kriminalitet under sin udgang. Selv om arresthuset havde haft en begrundet formodning om at den indsatte havde begået ny kriminalitet under udgang, kunne dette ikke give grundlag for at anbringe den indsatte i forhørscelle. Et eventuelt nyt kriminelt forhold under udgang kan ikke medføre en disciplinærstraf af strafcelle, men kan derimod føre til at den indsatte fængselsafsoner idømmes en tillægsstraf i det almindelige strafferetlige system. Det er på baggrund af det anførte min opfattelse at betingelserne for forhørscelleanbringelse ikke har været opfyldt i denne sag. Jeg bad Arresthuset i Kalundborg om en redegørelse for arresthusets beregninger af fradrag for forhørscelleanbringelse i udståelsen af strafcelle i tre sager (forhørsprotokol nr. 3/1999, nr. 5/2000 og nr. 8/2000). Arresthuset har oplyst at arresthuset altid beregner varigheden af ikendelse af strafcelle fra det tidspunkt den indsatte er blevet forhørscelleanbragt. Arresthuset har i sin udtalelse, og endvidere den 20. august 2001 telefonisk over for direktoratet, beklaget at der er anført et forkert tidspunkt i sagerne. Direktoratet har henholdt sig til det som arresthuset har oplyst og herunder beklaget. Jeg tager det oplyste og herunder beklagelserne til efterretning, og jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål.

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 Ad pkt Den indsattes tilstedeværelse når afgørelsen træffes mv. Jeg lagde på baggrund af forhørslederens protokollat i sagen i forhørsprotokol nr. 2/1999 umiddelbart til grund at den indsatte ikke havde været til stede da afgørelsen blev truffet, jf. cirkulærets 9, stk. 2. Jeg bad arresthuset om en udtalelse herom. Arresthuset har den 20. august 2001 telefonisk oplyst over for direktoratet at det skyldes en beklagelig skrivefejl når arrestforvareren har underskrevet forhørsprotokollen den 9. november 1999, idet forhøret først blev afholdt den 10. november 1999, hvilket den indsatte skriftligt har bekræftet. Direktoratet har henholdt sig til det som arresthuset har oplyst og herunder beklaget. Jeg tager det oplyste og herunder beklagelserne til efterretning, og jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold. Jeg bad arresthuset om oplysninger om hvorvidt og i givet fald på hvilken måde den indsatte i sagen i forhørsprotokol nr. 9/2000 var blevet gjort bekendt med hvad der var indberettet. Det fremgik af protokollatet at den indsatte ikke ønskede at give møde og afgive forklaring. Arresthuset har oplyst at de indsatte altid får en kopi af forhørsprotokollatet udleveret sammen med en (skriftlig) klagevejledning, og at det også er sket i den konkrete sag. Direktoratet har fundet det beklageligt at den indsatte ikke er blevet gjort bekendt med hvad der er indberettet før afgørelsen blev truffet, hvilket direktoratet har meddelt arresthuset. Jeg er enig med direktoratet i at det er beklageligt at den indsatte ikke blev partshørt i overensstemmelse med forvaltningslovens regler. Da direktoratet har meddelt arresthuset dette, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold.

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 Ad pkt Forhørsvidnet Jeg bad arresthuset oplyse om den Petersen som er omtalt i indberetningen i sagen i forhørsprotokol nr. 3/1999 er identisk med den Jesper Petersen som medvirkede som forhørsvidne. Arresthuset har oplyst at dette er tilfældet, og at hensynet til hurtig sagsbehandling i denne sag har vejet højere end reglen om at den (de) der har været involveret i det indberettede forhold, ikke bør fungere som forhørsvidne. Arresthuset har herved henvist til at arrestforvareren ikke ville være til stede dagen efter. Arresthuset har endvidere oplyst at den indsatte blev spurgt og ikke havde noget imod at Jesper Petersen fungerede som vidne. Arresthuset har beklaget at dette ikke er blevet noteret på sagen. Direktoratet har henholdt sig til det som arresthuset har oplyst og herunder beklaget. Jeg er enig med direktoratet i at det er beklageligt at arresthuset ikke noterede hvorfor forhøret blev afholdt på trods af det nævnte personsammenfald. Det fremgår af indberetningen at den indsatte var hensat i forhørscelle forud for forhørets afholdelse. Under henvisning hertil, og idet jeg har noteret mig at den indsatte ikke havde noget imod at forhøret blev afholdt på trods af personsammenfaldet, kan det ikke give mig anledning til bemærkninger at forhøret ikke blev udsat. Ad pkt Henvisning til overtrådte bestemmelser Jeg bad arresthuset om at oplyse hvorfor der i sagen i forhørsprotokol nr. 3/1999 er henvist til arresthusets reglement vedrørende ulovlige effekter 4 og 8 og ikke 1 og 11. Sagen vedrørte besiddelse af hash og en mobiltelefon med tilbehør.

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 15 Arresthuset har oplyst at der er henvist til det reglement der var gældende før 1. januar 2000, og at 4 og 8 i dette reglement svarer til det nugældende reglements 1 og 11. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning. Jeg bad arresthuset om en udtalelse om hjemmelen for den ikendte disciplinærstraf i sagen i forhørsprotokol nr. 9/2000. Sagen drejede sig om fund i en indsat fængselsafsoners celle af værktøj tilhørende arresthuset, en hjemmelavet kniv og en hjemmelavet hashpibe. Arresthuset har herom henvist til fuldbyrdelsesbekendtgørelsens 33, 2. pind. Direktoratet har henholdt sig hertil. Direktoratet har supplerende anført at arresthuset tillige burde have henvist til disciplinærstrafcirkulærets 1 og 3, hvilket direktoratet har meddelt arresthuset. Jeg tager det oplyste til efterretning. Jeg er enig med direktoratet i at arresthuset udover til fuldbyrdelsesbekendtgørelsens 33, 2. pind burde have henvist til disciplinærstrafcirkulærets 1 og 3. Da direktoratet har meddelt arresthuset dette, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold. Ad pkt Vejledning om den indsattes rettigheder under disciplinærsagen Jeg bad arresthuset oplyse på hvilken måde den indsatte i sagen i forhørsprotokol 9/2000 blev vejledt om sine rettigheder. Den indsatte havde ikke ønsket at give møde og afgive forklaring.

16 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 16 Arresthuset har i udtalelsen og den 20. august 2001 telefonisk til direktoratet bl.a. oplyst at den indsatte blev vejledt om de rettigheder som er nævnt i forhørsprotokollatet, men først efter at afgørelsen var truffet (uden hans tilstedeværelse). Arresthuset har endvidere oplyst at den indsatte både skriftligt og mundtligt blev vejledt om at han kunne anke arrestforvarerens afgørelse til arrestinspektøren. Direktoratet har fundet det beklageligt at den indsatte først blev vejledt om sine rettigheder efter at afgørelsen var truffet, hvilket direktoratet har meddelt arresthuset. De rettigheder som der ved et forhørs begyndelse skal vejledes om, jf. vejledningens punkt 4, drejer sig for flertallets vedkommende om rettigheder under disciplinærsagens forløb. De er derfor uden reel betydning på det tidspunkt hvor afgørelsen er truffet. Jeg er enig med direktoratet i at det er beklageligt at den indsatte først blev vejledt om sine rettigheder efter at afgørelsen var truffet. Da direktoratet har meddelt arresthuset sin opfattelse, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold. Det fremgår af den skriftlige klagevejledning som er vedlagt som bilag til arresthusets udtalelse til mig og som arresthuset efter det oplyste udleverer til de indsatte i forbindelse med forhør at der kan klages over såvel sagens behandling som selve afgørelsen til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Der kunne således være tale om en skrivefejl når arresthuset i udtalelsen har oplyst at den indsatte i forhørsprotokol 9/2000 blev vejledt skriftligt og mundtligt om at arrestforvarerens afgørelse kunne påklages til arrestinspektøren. Denne oplysning har arresthuset imidlertid også givet i forbindelse med sin udtalelse om partshøring forud for afslag på udgang eller tilladelse til udgang med særvilkår (se under pkt ). Det fremgår af arresthusets udtalelse at den indsatte i forhørsprotokol 9/2000 har fået såvel skriftlig som mundtlig vejledning om muligheden for at få sagen (yderligere) behandlet af arrestinspektøren. Jeg må endvidere lægge til grund at muligheden for at klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen alene er givet i form af en fortrykt skriftlig vejledning.

17 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 17 Arrestinspektøren er arresthusets (øverste) leder, og det er Direktoratet for Kriminalforsorgen og ikke de enkelte arrestinspektører der er klageinstans vedrørende arresthusenes afgørelser (og sagsbehandling). Hvis arrestinspektøren tager stilling til sådanne indsigelser på baggrund af en henvendelse fra den indsatte, er der ikke tale om klagesagsbehandling, men om remonstration. Jeg beder Arresthuset i Kalundborg og Direktoratet for Kriminalforsorgen om en udtalelse om hvorvidt den fremgangsmåde som er anvendt i sagen i forhørsprotokol nr. 9/2000 er i overensstemmelse med forvaltningslovens 25. Jeg beder endvidere arresthuset om at oplyse i hvilket omfang arresthuset vejleder om muligheden for remonstration og i hvilken udstrækning ordet klage (eller anke) bliver brugt i den forbindelse. Jeg bad arresthuset om at oplyse om afsnittet om den indsattes rettigheder foreligger fortrykt i forhørsprotokollen. Jeg henviste til at den indsatte i forhørsprotokol nr. 5/2000 ifølge protokollens eget indhold blev vejledt om retten til bisidder to gange. I bekræftende fald bad jeg arresthuset om at oplyse hvilke yderligere rettigheder denne indsatte blev vejledt om. Arresthuset har bekræftet at afsnittet i protokollen om den indsattes rettigheder er fortrykt. Arresthuset har endvidere oplyst at afsnittet ved forhørets start bliver læst op for den indsatte (og gennemgået). Arresthuset har endvidere oplyst at den indsatte ved disciplinærsagens endelige afslutning får udleveret en ankevejledning (som nævnt ovenfor). På tilsvarende måde som i sagen i forhørsprotokol nr. 5/2000 bad jeg arresthuset om at oplyse hvilke rettigheder den indsatte blev vejledt om i tre andre sager (sagerne i forhørsprotokol nr. 6/2000, 7/2000 og 8/2000). Arresthuset har oplyst at også disse indsatte blev vejledt på den måde som arresthuset har beskrevet det vedrørende sagen i forhørsprotokol nr. 5/2000, uanset at den individuelle tekst i sagerne er forskellig. Dette gælder både de indsattes rettigheder under forhøret og de indsattes klagemuligheder. Arresthuset har beklaget at dette ikke er noteret i forhørsprotokollatet.

18 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 18 Direktoratet har om de nævnte fire sager (forhørsprotokol nr. 5, 6, 7 og 8/2000) anført at det ikke er tilstrækkeligt at det generelt anføres at den indsatte er orienteret om sine rettigheder, eller at den indsatte er orienteret om enkelte af disse. Efter direktoratets opfattelse skal rettighederne nævnes særskilt, og det skal tydeligt fremgå at den indsatte er vejledt om hver enkelt rettighed, hvilket f.eks. kan ske ved afkrydsning i den fortrykte blanket. Direktoratet har fundet det beklageligt at arresthuset ikke udtrykkeligt har anført at de indsatte er vejledt om hver enkelt af rettighederne, hvilket direktoratet har gjort arresthuset bekendt med. Jeg tager det som arresthuset har oplyst til efterretning. Jeg er enig i det som direktoratet generelt har anført, og jeg er enig i at det er beklageligt at arresthuset ikke udtrykkeligt har anført at de indsatte er vejledt om hver enkelt af rettighederne. Da direktoratet har gjort arresthuset bekendt med sin opfattelse, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet om arresthusets vejledning af de indsatte om deres rettigheder under (og efter) disciplinærsagen. Jeg bad arresthuset om at oplyse om også den indsatte i sagen i forhørsprotokol nr. 8/2000 fik oplysningerne om sine rettigheder udleveret skriftligt. Jeg henviste til protokollatets indhold, hvorefter han blev orienteret om sine rettigheder og fik en klagevejledning udleveret. Arresthuset har oplyst at den indsatte fik udleveret samme fortrykte vejledning som de øvrige indsatte. Arresthuset har beklaget at det ikke er anført i protokollatet. Direktoratet har henholdt sig til det som arresthuset har oplyst og herunder beklaget. Jeg tager det oplyste til efterretning. Da både arresthuset og direktoratet har beklaget at det ikke udtrykkeligt fremgik af protokollatet hvilke rettigheder den indsatte var blevet vejledt om, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål.

19 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 19 Ad pkt Klagevejledning Forhørsprotokollatet i sagerne i forhørsprotokol nr. 2 og 3/1999 efterlod en vis tvivl om hvorvidt der blev meddelt den fornødne klagevejledning i disse sager. Jeg bad arresthuset om en udtalelse herom. Jeg bad endvidere arresthuset om at oplyse på hvilken måde der blev givet klagevejledning i sagen i forhørsprotokol nr. 9/2000 hvor den indsatte ikke havde ønsket at give møde og afgive forklaring. Arresthuset har oplyst at de indsatte altid får en kopi af forhørsprotokollatet udleveret sammen med en (skriftlig) klagevejledning. Det gælder også disse indsatte. Vedrørende sagerne i forhørsprotokol nr. 2/1999, 3/1999 og 9/2000 har direktoratet henholdt sig til det som arresthuset har oplyst om klagevejledning. Direktoratet har dog samtidig, under henvisning til at der er tale om en fortrykt tekst, vedrørende sagen i forhørsprotokol nr. 9/2000 anført at arresthuset på tilsvarende måde som i andre af sagerne med et hak eller et Ja skulle have angivet at klagevejledning var givet. Tilsvarende gælder sagerne i forhørsprotokol nr. 2 og 3/1999. Direktoratet har endvidere oplyst at dette er meddelt arresthuset. Jeg tager det oplyste til efterretning. Jeg er enig med direktoratet i at arresthuset på tilsvarende måde som i andre af sagerne burde have markeret i hvert enkelt tilfælde at klagevejledning var udleveret. Da direktoratet har meddelt arresthuset dette, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold. Ad pkt Arresthusets sanktionsvalg Vedrørende sagen i forhørsprotokol 7/2000 lagde jeg, på baggrund af cirkulærets 3, stk. 2, til grund at arresthuset havde anset den indsattes udlån af telefonen for at være en grov disciplinærfor-

20 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 20 seelse. Under henvisning til forskellen i udmålingen af straf til de indsatte der var impliceret i sagen, og idet forhørsprotokollen ikke indeholdt nogen nærmere forklaring herpå, bad jeg arresthuset om at oplyse på hvilket faktisk grundlag arresthuset udmålte 10 dages strafcelle. Arresthuset har oplyst følgende: Baggrunden for udmålingen af de 10 dages strafcelle til ejeren af den ulovligt indsmuglede telefon skyldtes hans udlån af telefonen til en indsat som af retten var pålagt brev og besøgskontrol, og var isoleret. Dette er efter min mening en skærpende omstændighed, idet han gør sig skyldig i 2 overtrædelser som begge ville give strafcelle. For det første indsmugling af telefonen og dernæst udlån til en indsat med brev og besøgskontrol. Dette burde være noteret i sagen hvilket jeg beklager ikke er sket. Direktoratet har henholdt sig til det som arresthuset har oplyst og herunder beklaget. Jeg tager det oplyste til efterretning. Jeg er enig i at de skærpende omstændigheder burde have været noteret i sagen som del af begrundelsen for udmålingen af de 10 dages strafcelle. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende denne sag. Vedrørende sagen i forhørsprotokol nr. 4/1999 bad jeg arresthuset oplyse hvilke overvejelser med hensyn til valg af sanktion den indsattes behov for udgang med henblik på behandling mv. havde givet arresthuset anledning til. Den indsatte fik udgangskarantæne i en måned for udgangsmisbrug. Jeg henviste herved til at den indsatte i de forudgående to måneder i hvert fald i syv tilfælde havde haft udgang med henblik på operation og kontrol. Arresthuset har oplyst at arresthusets overvejelser med hensyn til valg af sanktion gik på at den indsatte ved fremtidige udgange skulle ledsages. Arresthuset har endvidere oplyst at det viste sig at arresthuset ikke kunne afse personale til disse udgange. De udgange som var nødvendige i karantæneperioden (med henblik på lægebehandling), blev derfor uledsagede.

21 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 21 Direktoratet har oplyst følgende: Da den indsatte før udgangsmisbruget den 15. december 1999 i de forudgående to måneder i hvert fald i 7 tilfælde havde haft udgang med henblik på operation og kontrol, hvilket indikerer et behov for fremtidig behandling, samt at der alene var tale om et enkeltstående udgangsmisbrug i en række af udgange, og at den indsatte blev forhørscelleanbragt, hvilket indikerer en reaktion af strafcelle, finder direktoratet, at arresthuset i stedet burde have ikendt den indsatte en disciplinærstraf og samtidig besluttet, at fremtidige udgange skulle være ledsagede. Direktoratet har meddelt arresthuset dette. Jeg er enig med direktoratet i at der var kraftige indikationer for et fremtidigt behandlingsbehov, og at arresthuset på denne baggrund ikke burde have ikendt den indsatte udgangskarantæne. Jeg forstår direktoratets udtalelse på den måde at direktoratet med henvisningen til det forhold at den indsatte var blevet forhørscelleanbragt, sigter til en disciplinærstraf i form af strafcelle. Hvis jeg har forstået direktoratets udtalelse korrekt, kan jeg ikke være enig med direktoratet i at den omstændighed at den indsatte blev forhørscelleanbragt, bør have betydning for valget af sanktion (strafcelle) hvis en bøde eller en anden reaktion i øvrigt måtte forekomme mere relevant (eller proportionel). Jeg foretager mig dog ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Ad pkt Udgangssager Jeg bad arresthuset om en udtalelse om hjemmelen for tilladelse til udgang med henblik på at varetage personlige interesser i to tilfælde vedrørende den samme indsatte (j.nr ). Jeg henviste til udgangscirkulærets 31, stk. 2, nr. 2, sammenholdt med 31, stk. 1, og til at den indsatte udstod frihedsstraf i mindre end 30 dage. Arresthuset har oplyst at udgangsansøgningen burde have været behandlet efter udgangscirkulærets 31, stk. 1, men at denne bestemmelse ikke hjemler tilladelse til det ansøgte formål varetagelse af

22 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 22 eget arbejde hvorfor der ikke burde være givet tilladelse til udgang. Arresthuset har beklaget at der er givet udgang uden hjemmel. Direktoratet har henholdt sig til det som arresthuset har oplyst, herunder arresthusets beklagelse af at udgang blev givet uden at betingelserne herfor var opfyldt. Jeg tager det oplyste til efterretning. Jeg er enig med arresthuset og direktoratet i at det er beklageligt at den indsatte fik tilladelse til udgang uden at der var hjemmel herfor. Jeg bad arresthuset om at oplyse hvorledes vilkåret tager ophold på de i udgangstilladelsen anførte adresser skal forstås et vilkår som er anvendt i flere af udgangssagerne. Hvis vilkåret er ment som en skærpelse i forhold til praksis således som praksis er beskrevet i udgangsvejledningen, bad jeg arresthuset om at redegøre for det retlige grundlag for vilkåret og begrunde at dette vilkår blev knyttet til udgangstilladelsen i en sag som drejede sig om weekendorlov den september 2000 (j.nr ). Arresthuset har oplyst at meningen med sætningen er at knytte et særvilkår til tilladelsen. I den konkrete sag ønskede arresthuset at understrege at den indsatte som er en særdeles kendt person i bybilledet (og i arresten) skulle opholde sig på de adresser der var anført i tilladelsen, og ingen andre steder. Arresthuset har som hjemmel henvist til udgangscirkulærets 10, stk. 2 og stk. 6. Direktoratet har henholdt sig til det som arresthuset har anført. Direktoratet har endvidere anført at arresthuset burde have begrundet det fastsatte særvilkår, hvilket direktoratet har meddelt arresthuset. Jeg tager det oplyste til efterretning. Jeg er enig med direktoratet i at arresthuset burde have begrundet det fastsatte særvilkår i forbindelse med tilladelsens meddelelse. Da direktoratet har meddelt arresthuset dette, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold.

23 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 23 Ad pkt Sagens oplysning Jeg bad arresthuset om at oplyse om den indsatte (j.nr ) på et tidligere tidspunkt havde haft weekendudgang med henblik på besøg hos sin mor. I benægtende fald bad jeg arresthuset om at oplyse hvorfor arresthuset ikke havde haft personlig eller telefonisk kontakt med moderen før tilladelsen til udgang blev givet. Der forelå i sagen alene en skriftlig bekræftelse fra moderen på at besøget kunne finde sted. Arresthuset har oplyst at den indsatte ikke tidligere har haft weekendudgang, og at moderen ikke havde telefon, hvorfor arresthuset vurderede at den skriftlige bekræftelse fra moderen var tilstrækkelig dokumentation. Arresthuset har herved samtidig henvist til arresthusets indgående kendskab til den indsatte og hans familie (jf. ovenfor). Direktoratet har henholdt sig til det som arresthuset har anført, herunder at der efter en helt konkret vurdering er sket en fravigelse af kravet om personlig eller telefonisk kontakt med moderen før tilladelsen blev givet. Jeg tager det oplyste til efterretning. I de syv tilfælde hvor der er givet udgang efter cirkulærets 31 til særlige formål, foreligger der kun dokumentation efter cirkulærets 31, stk. 6, i to tilfælde (j.nr og /udgang den 22. september 2000). I den første af disse sager består dokumentationen i at den indsattes svoger, som også skulle deltage i den private bisættelse som var anledning til udgangen, telefonisk har bekræftet at begivenheden skulle finde sted. Jeg bad arresthuset om at oplyse hvorfor dokumentationskravet i cirkulærets 31, stk. 6, ikke var iagttaget i fem af de syv tilfælde hvor der var givet udgang til særlige formål efter cirkulærets 31.

24 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 24 Arresthuset har bl.a. oplyst at der altid bliver foretaget kontrol af de oplysninger som den indsatte fremfører, i form af kontakt til de tandlæger, læger og kommuner mv. som udgangsansøgningen vedrører. Arresthuset har endvidere bl.a. oplyst at arresthuset har en stående aftale med Kalundborg Kommune og arresthusets tandlæge om at ringe til arresthuset når mødet eller behandlingen er slut. Arresthuset har endvidere anført at disse oplysninger som bliver indført i arrestens døgnjournal bør samles et sted, f.eks. i udgangspasset. Direktoratet har henholdt sig til det som arresthuset har anført. Direktoratet har dog ikke kommenteret arresthusets forslag om at samle alle oplysninger et sted. Jeg tager det som Arresthuset i Kalundborg har oplyst om opfyldelse af dokumentationskravet, til efterretning. Jeg beder Direktoratet for Kriminalforsorgen om en udtalelse om arresthusets forslag om at alle oplysninger vedrørende den enkelte sag samles et sted. Ad pkt Udtalelse fra anklagemyndigheden Jeg bad arresthuset om at oplyse om (også) ansøgningen modtaget den 30. oktober 2000 blev mødebehandlet (weekendudgang den november 2000, j.nr ). Jeg bad endvidere arresthuset om at oplyse om Politimesteren i Kalundborg havde været hørt før afgørelsen om at give den indsatte weekendudgang blev truffet, og i givet fald i hvilken form. Hvis politimesteren ikke havde været hørt, bad jeg arresthuset om en udtalelse om den nærmere begrundelse herfor. Arresthuset har oplyst at ansøgningen blev mødebehandlet den 1. november 2000, og har vedlagt en udskrift af personjournalen i den forbindelse. Arresthuset har endvidere oplyst at ansøgningen om udgang skriftligt har været forelagt Politimesteren i Kalundborg til høring, og har herved henvist til kvartalsindberetningen for fjerde kvartal 2000 som ligeledes er vedlagt. Direktoratet har henholdt sig hertil.

25 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 25 Jeg tager det oplyste til efterretning. Jeg henviser i øvrigt til det som jeg har anført ovenfor under pkt Ad pkt Partshøring Jeg bad arresthuset om at oplyse i hvilket omfang den indsatte (i sagen j.nr. 45/00) var blevet partshørt forud for det meddelte afslag på udgang. Jeg bad Direktoratet for Kriminalforsorgen, som klageinstans, om tilsvarende oplysninger. (Arresthusets afslag blev stadfæstet af direktoratet). Arresthuset har oplyst følgende: Angående partshøring. I sagen om afslag på udgang, kan det oplyses, at indsatte og jeg havde en længerevarende samtale omkring ansøgningen om udgang. Han bekræftede, at de oplysninger som var tilgået os fra Statsfængslet i Jyderup om hans massive spiritusforbrug forud for indsættelsen i statsfængslet var korrekte. Han bekræftede tillige forsøg på undvigelse under varetægtsfængslingen. Jeg fandt ikke, at eventuel antabusindtagelse var tilstrækkelig til at afholde indsatte fra at indtage alkohol. Denne afgørelse blev mundtlig og skriftlig givet til indsatte. Han blev tillige vejledt om klageadgangen til arrestinspektøren. I Direktoratets svar til indsatte oplyses, at indsatte har tilbudt at indtage antabus forud for en eventuel udgang, så jeg må formode at disse oplysninger er tilgået Direktoratet i forbindelse med arrestinspektørens fremsendelse af sagen. Det fremgår af direktoratets udtalelse at arresthuset den 20. august 2001 telefonisk har oplyst over for direktoratet at den indsatte under samtalen ligeledes blev gjort bekendt med oplysningerne om udgangsmisbruget samt det efterfølgende disciplinære forhold i statsfængslet. Under samme telefonsamtale oplyste arresthuset endvidere at den indsatte allerede over for arresthuset havde fremsat tilbud om at ville tage antabus under udgang.

26 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 26 Direktoratet har henholdt sig til det som arresthuset har anført. Vedrørende klagesagsbehandlingen har direktoratet oplyst at den indsatte ikke blev partshørt om de nævnte oplysninger idet han i forvejen var bekendt hermed. Direktoratet har beklaget at hverken arresthuset eller direktoratet udtrykkeligt har taget stilling til den indsattes tilbud om at tage antabus i forbindelse med eventuel udgang, hvilket direktoratet har meddelt arresthuset. Det fremgår af udtalelserne at samtlige oplysninger var forelagt arresthuset da arresthuset traf sin afgørelse, herunder oplysningen om at den indsatte var villig til at acceptere et antabusvilkår. Jeg lægger endvidere til grund at den indsatte under samtalen med arrestforvareren er blevet partshørt om de oplysninger som var til ugunst for den indsatte, og som førte til at han fik afslag på sin ansøgning om udgang. Jeg er enig med direktoratet i at arresthusets begrundelse burde have omfattet spørgsmålet om antabusvilkår. Da direktoratet har meddelt arresthuset dette, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold. Hvad angår arresthusets vejledning om klageadgangen til arrestinspektøren, henviser jeg til det jeg har anført under pkt Ad pkt Begrundelse Jeg bad arresthuset om at oplyse hvorfor den første af udgangstilladelserne i de to sager under j.nr (udgang den 22. september og 26. september 2000) blev givet bl.a. på vilkår om at den indsatte ikke indtog stoffer eller berusede sig under udgangen, mens udgangstilladelsen den 26. september 2000 blev givet uden individuelt fastsatte vilkår. Arresthuset har oplyst at det var en fejl at den første tilladelse blev givet med særvilkår idet der ikke var belæg herfor i forhold til den indsatte.

27 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 27 Direktoratet har henholdt sig til det som arresthuset har oplyst, herunder arresthusets beklagelse af den skete fejl. Jeg tager det oplyste og beklagelserne til efterretning. Ad pkt Kontrol Jeg bad arresthuset om at oplyse om muligheden for kontrol var indgået i de overvejelser som førte til at en indsat som i sommeren 2000 fik afslag på weekendudgang i anden omgang fik tilladelse til weekendudgang til sin bror med henblik på at besøge sine børn. Arresthuset har bl.a. oplyst at muligheden for kontrol altid indgår i overvejelserne om hvorvidt der skal gives udgang til et specifikt formål, og at arresthuset enkelte gange har ringet til udgangsadressaten for at kontrollere at de pågældende er ankommet til udgangsadressen som anført i tilladelsen. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Ad pkt. 9. Opfølgning Jeg beder om at arresthuset sender de oplysninger og udtalelser mv. som jeg har bedt om under pkt. 6.8, pkt og pkt , tilbage gennem Direktoratet for Kriminalforsorgen som jeg ligeledes beder om en udtalelse. Jeg bemærker at jeg under pkt har anmodet Direktoratet for Kriminalforsorgen om en udtalelse om et forslag fra arresthuset.

28 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 28 Direktoratet for Kriminalforsorgen har i sin udtalelse på baggrund af min rapportgennemgang konkluderet at der er behov for en generel forbedring af kvaliteten af rapportmaterialet i Arresthuset i Kalundborg. Direktoratet har oplyst at direktoratet går ud fra at arresthusets ledelse er opmærksom herpå, og at direktoratet har bedt Arresthuset i Kalundborg om at oplyse på hvilken måde arresthuset vil sikre den tiltrængte forbedring af rapportmaterialet Jeg er enig med direktoratet i at der er behov for en generel forbedring af kvaliteten af rapportmaterialet i Arresthuset i Kalundborg. Jeg bemærker dog samtidig at kvaliteten af rapportmaterialet i dette arresthus ikke adskiller sig i negativ retning fra det som jeg har set i andre arresthuse. Jeg beder direktoratet underrette mig om arresthusets svar. Jeg beder endvidere direktoratet underrette mig om hvad direktoratet på baggrund af svaret fra arresthuset eventuelt beslutter sig for med henblik på at forbedre kvaliteten af rapportmaterialet. Ad pkt. 10. Underretning Denne opfølgningsrapport sendes til arresthuset, politimesteren, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arresthuset. Lennart Frandsen Inspektionschef

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. december 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. november 2000 af Arresthuset i Kalundborg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 28. april 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Køge den 7. december 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om udtalelser og om underretning mv.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

5-5. Oplysningsgrundlaget for Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelse om et indberettet selvmord

5-5. Oplysningsgrundlaget for Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelse om et indberettet selvmord 5-5. Oplysningsgrundlaget for Direktoratet for Kriminalforsorgens afgørelse om et indberettet selvmord 1121.1 Officialprincippet - 11.9 Andre sagsbehandlingsspørgsmål - 3.7 Straffuldbyrdelse Efter aftale

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

Ad punkt 2.1 Bygningen mv.

Ad punkt 2.1 Bygningen mv. 1/21 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 114 Offentligt 29. november 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2096-628/ATG 1/11 Indholdsfortegnelse Ad pkt.

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Folketingets Ombudsmand 1 Den 18. maj 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. april 2006 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 25. januar 2006 af Arresthuset i Herning. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00198-1/PH 2/14 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Den generelle vedligeholdelsesstandard... 3 Ad 2.3.3. Celler mv.... 3 Ad 2.4.1.

Læs mere

Inspektion af statsfængslet i Ringe

Inspektion af statsfængslet i Ringe Inspektion af statsfængslet i Ringe Efter en inspektion af statsfængslet i Ringe henstillede jeg til justitsministeriet (direktoratet for kriminalforsorgen) og statsfængslet i Ringe, at der gennemførtes

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 19. januar 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 22. juli 2011 Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2726-628/CBR 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Bygningen mv.... 2 Ad 2.2. Celler... 3 Ad 2.3.1. Toilet og bad...

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen - opfølgning

Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen - opfølgning Brev sendt til Anstalten ved Herstedvester: Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen - opfølgning Den 29. juni 2004 skrev jeg til Anstalten ved Herstedvester og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere