I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet."

Transkript

1 Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Med Justitsministeriets brev af 14. juli 2000 modtog jeg udtalelser af 6. april og 7. juni 2000 fra henholdsvis stationslederen og politimesteren. I sin udtalelse har Justitsministeriet henholdt sig til politimesterens udtalelse. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad pkt. 5. Vejledning om alkoholafvænning I rapporten henstillede jeg til politimesteren at overveje i dagsbefaling I nr. 45 at indføre en forpligtelse til at give vejledning om mulighederne for alkoholafvænning og behandling for personer som har været tilbageholdt på grund af spirituspåvirkethed, når de forlader politistationen. Politimesteren har i udtalelsen af 7. juni 2000 anført følgende: Uagtet der ikke i Grønland findes alkoholambulatorier tilbyder det offentlige i dag flere behandlingsmuligheder mod alkoholmisbrug, hvorfor jeg er enig med Ombudsmanden i, at det vil være hensigtsmæssigt, om politiet i Grønland ligesom politiet i Danmark vejleder personer der har

2 Folketingets Ombudsmand 2 været tilbageholdt på grund af spirituspåvirkethed om muligheden for alkoholafvænning og behandling. Jeg har i den anledning rettet henvendelse til Grønlands Hjemmestyre, Sundhedsdirektoratets Forebyggelseskontor, Paarisa, der telefonisk har tilkendegivet at man kan støtte et sådant initiativ. Direktoratet har videre tilkendegivet, at man vil undersøge, hvorvidt der allerede i dag findes materiale, der indeholder den fornødne vejledning, og som umiddelbart vil kunne fremsendes til de respektive distrikter med henblik på udlevering til personer, der har været tilbageholdt på grund af spirituspåvirkethed. Såfremt der ikke forefindes relevant materiale har Direktoratet tilkendegivet, at man gerne deltager i udarbejdelsen af en vejledningsfolder, hvor muligheden for alkohol-[afvænning] og behandling nærmere beskrives. Jeg tager det oplyste til efterretning. Ad pkt I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger om grundlaget for indsættelsen af en person i arresten/detentionen den 31. juli Politimesteren har i udtalelsen oplyst følgende: Det fremgår af stationslederens udtalelse af 6. april 2000, at indsættelsen af den pågældende person i detentionen blev foretaget af beskyttelseshensyn, idet vedkommende blev vurderet som selvmordstruet. Jeg har forstået stationslederens udtalelse således, at den pågældende blev frihedsberøvet administrativt med hjemmel i generalfuldmagten i retsplejelovens kap. 1, 17, stk. 1, der svarer til bestemmelsen i den danske retsplejelovs 108. Jeg har endvidere forstået stationslederens udtalelse således, at den pågældende ikke blev fremstillet for en læge forinden indsættelsen i detentionen. Idet det synes at være almindelig anerkendt i såvel teori som praksis, at politiet med hjemmel i generalfuldmagten (eller eventuelt med hjemmel i retssædvane eller nødretlige grundsætninger) har beføjelser til også uden for strafferetsplejen at iværksætte midlertidig frihedsberøvelse til afværgelse af fare for orden eller sikkerhed, herunder den pågældendes egen sikkerhed, giver grundlaget for indsættelsen mig ikke anledning til bemærkninger.

3 Folketingets Ombudsmand 3 Jeg kan i øvrigt supplerende tilføje som også bemærket af Ombudsmanden på rapportens side 13 at jeg foranlediget af en konkret sag (Justitsministeriets j.nr ), hvorunder en detentionsanbragt begik selvmord, pr. 1. september 1999 foretog en ændring af min dagsbefaling I, nr. 45, hvorved det blev præciseret, at en person, hvis der er mistanke om, at den pågældende kan være selvmordstruet, altid skal fremstilles for en læge til vurdering inden indsættelsen, jf. pkt. 2, litra f, stk. 2. Ændringen af dagsbefalingen blev i øvrigt indskærpet overfor distrikterne ved min cirkulæreskrivelse nr. 50 af 3. september 2000 [skal være 3. september 1999; min bemærkning], der vedlægges i kopi. Jeg har i øvrigt noteret mig, at stationslederen i henhold til den afgivne udtalelse har gennemgået den nævnte cirkulæreskrivelse med sit personale. Jeg foretager ikke videre vedrørende dette spørgsmål. Ad pkt I rapporten anmodede jeg om oplysning om hvorvidt der i et antal sager var forholdt i overensstemmelse med dagsbefaling, pkt. 2, litra c, stk. 1. Politimesteren har i udtalelsen anført følgende: Reglerne om visitation af personer der indsættes i politiets detentioner i Grønland findes i min dagsbefaling I, nr. 45, pkt. 2c, stk. 1 og 2. Denne bestemmelse svarer i det væsentligste til 13, stk. 1 og 13, stk. 3 i Rigspolitichefens kundgørelse II, nr. 55 om detentionsanbringelsen af spirituspåvirkede personer, idet min dagsbefaling dog dels ikke indeholder krav om, at der ved visitationen, som hovedregel, bør medvirke to polititjenestemænd, som hver for sig skal foretage en fuldstændig undersøgelse af den tilbageholdte, dels ikke foreskriver, at visitationen skal ske i overværelse af en vagthavende. Efter stk. 1 i bestemmelsen i min dagsbefaling der tager sigte på, at undgå at den tilbageholdte under indsættelsen volder skade på sig selv fremgår, at den anholdte (tilbageholdte) inden indsættelse i detentionen skal underkastes en visitation. Det er endvidere søgt præciseret, hvor omfattende og hvordan visitationen skal fortages, herunder hvordan personalet skal forholde sig med hensyn til fund af farlige genstande.

4 Folketingets Ombudsmand 4 Bestemmelsens stk. 2 foreskriver, hvordan personalet skal forholde sig med hensyn til genstande, der fratages en tilbageholdt. Det fremgår af bestemmelsen, at effekter, der fratages en tilbageholdt, skal holdes adskilt fra effekter, der tilhører andre tilbageholdte, og at der for så vidt angår penge og værdigenstande, skal ske notat herom, f.eks. i anholdelsesprotokollen. Det fremgår af stationslederens udtalelse af 6. april 2000, at han på baggrund af en gennemgang af anholdelsesprotokollen, døgnrapporten samt andre relevante dokumenter vedrørende de i distriktets detention indsatte i perioden fra 2. juni 1999 til den 16. august 1999 må konkludere, at der ikke fremgår oplysninger om, hvorvidt de anholdte/tilbageholdte er frataget penge og/eller værdigenstande. Jeg har i øvrigt forstået stationslederens udtalelse således, at han ligesom ombudsmanden, og i øvrigt også undertegnede finder, at det må have formodningen imod sig, at ingen af de anholdte/tilbageholdte har haft penge og/eller værdigenstande på sig ved anholdelsen/tilbageholdelsen. Det fremgår videre af stationslederens udtalelse, at han på denne baggrund har indskærpet notatpligtens overholdelse for personalet. Stationslederen har efterfølgende hertil fremsendt en blanket, der har til formål at sikre notatpligtens overholdelse, og som distriktet har taget i brug pr. 10. april Blanketten vedlægges i kopi. Stationslederen har overfor undertegnede telefonisk supplerende oplyst, at distriktet i øvrigt har foretaget visitation i overensstemmelse med dagsbefalingens bestemmelser herom. Han har herunder særlig præciseret, at der altid sker visitation af anholdte/tilbageholdte forinden indsættelse i detentionen, og at eventuelle værdigenstande altid fratages de pågældende forinden indsættelsen. Jeg kan supplerende tilføje, at jeg foranlediget af ombudsmandens bemærkninger vedrørende dette punkt agter at udsende en cirkulæreskrivelse, hvorunder dagsbefalingens bestemmelser om visitation, herunder særligt notatpligten, vil blive indskærpet. Med henblik på at sikre notatpligtens overholdelse agter jeg endvidere, at indføre en blanket med et indhold stort set svarende til den blanket, der er udarbejdet af politiet i Qaqortoq, og som alle distrikter herefter vil blive pålagt at føre. Blanketten vil indgå som et bilag til dagsbefaling I, nr. 45, som jeg i øvrigt agter at ændre, idet pkt. 2 c, stk. 2, 2. pkt. vil blive affattet som følger: Penge og værdigenstande skal noteres på blanket PG.... I forbindelse med sommerens inspektioner af alle politikredsens distrikter vil det i øvrigt nærmere blive undersøgt, hvorvidt notatpligten overholdes. Endelig vil emnet blive gjort til genstand for særskilt behandling på det førstkommende stationsledermøde, der afholdes i oktober Jeg tager det oplyste til efterretning.

5 Folketingets Ombudsmand 5 Ad pkt I rapporten anmodede jeg om oplysning om hvorvidt der i et antal sager var foretaget tilsyn, og i bekræftende fald på hvilken måde. Jeg anmodede også om oplysning om hvorvidt der internt er fastsat retningslinier for udførelsen af tilsyn. Politimesteren har oplyst følgende: Jeg har forstået stationslederens udtalelse sådan, at der er foretaget tilsyn i alle de sager, som ombudsmanden har gennemgået for perioden fra den 2. juni til den 16. august 1999, men at der beklageligvis ikke er påført døgnrapporten oplysninger herom. Det er beklageligvis således ikke muligt konkret at oplyse i hvilket omfang der er foretaget tilsyn, ligesom det ikke er muligt at oplyse, hvordan tilsynene er foretaget. Stationslederen har supplerende telefonisk oplyst, at tilsynenes hyppighed generelt er afgjort på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte indsattes tilstand, og at tilsynene er sket ved fysisk kontrol, samt udenfor arbejdstid tillige under anvendelse af monitor, dels fra arrestforvarerens bolig og dels fra den såkaldte politibolig, der er nabobolig til arresten. Stationslederen har endelig oplyst, at der ikke lokalt er fastsat retningslinier for udførelse af tilsyn. For så vidt angår udstrækningen af detentionsopholdet for personer, der i perioden fra den 2. juni til 16. august 1999 alene er anholdt på grund af spirituspåvirkethed har stationslederen fremsendt kopi af anholdelsesprotokollen for den relevante periode. Heraf fremgår, at i alt 17 personer har været indsat i detentionen alene på grund af beruselse. Udstrækningen af detentionsanbringelserne varierer fra 10 minutter til 15 timer og 45 minutter. 6 af anbringelserne har haft en varighed på over 10 timer. Det er på baggrund af det foreliggende materiale ikke muligt at udtale sig om, hvor spirituspåvirkede de anbragte har været ved indsættelsen. Jeg finder det ligesom Ombudsmanden for meget beklageligt, at tilsyn på trods af bestemmelsen i dagsbefalingens pkt. 2, litra 1 ikke er noteret i de af Ombudsmanden gennemgåede sager. Som også bemærket af ombudsmanden udsendte jeg den 3. september 1999 en cirkulæreskrivelse vedrørende indsættelse af og tilsyn med personer, der indsættes i politiets detentioner, hvorved det overfor distrikterne bl.a. blev indskærpet, at døgnrapporten altid skal tilføres bemærkning om udført tilsyn. Endvidere blev det indskærpet, at anbringelse af spirituspåvirkede personer i detentionen, kun må ske i tilfælde, hvor det skønnes strengt nødvendigt. Indholdet af cirkulæreskrivelsen blev endvidere gennemgået på det seneste stationsledermøde, der blev afholdt i oktober 1999.

6 Folketingets Ombudsmand 6 Foranlediget af en konkret kriminel sag blev det endvidere ved samme lejlighed indskærpet dels, at enhver der anholdes, skal løslades, så snart begrundelsen for anholdelsen ikke længere er til stede jf. herved rpl. kap. 6, 16, stk. 1, dels at det forudsætningsvis må antages at følge af retsplejelovens 13, stk. 4, at der skal være proportionalitet mellem anholdelsens udstrækning og sagens betydning. Det blev endelig i den forbindelse, og under henvisning til dagsbefaling I, nr. 45, pkt. 4, præciseret, at der også gælder er krav om proportionalitet i de tilfælde, hvor frihedsberøvelsen af en beruser sker administrativt således, at frihedsberøvelsen dels skal være rimeligt begrundet, og dels ikke må udstrækkes længere end den indsattes tilstand kræver det. Uagtet jeg således har grund til at formode, at distrikterne efter september 1999 overholder notatpligten for så vidt angår tilsyn, agter jeg foranlediget af Ombudsmandens bemærkninger at lade den ovenfor under pkt. D tidligere omtalte blanket indeholde yderligere en rubrik, hvorunder hvert tilsyn med den detentionsindsatte skal noteres. Jeg agter endvidere at pålægge distrikterne at opbevare blanketterne på en særskilt mappe. Min dagsbefaling vil blive ændret i overensstemmelse hermed, idet pkt. 2 1 vil blive affattet som følger: Når tilsyn med detentionsanbragte personer er foretaget, skal det med angivelse af klokkeslæt og underskrift eller initialer på blanket PG... anføres, at tilsynet er ført. Endelig agter jeg at lade blanketten indeholde dels en rubrik, hvor graden af spirituspåvirkethed ved indsættelsen for så vidt angår personer, der tilbageholdes på grund af spirituspåvirkethed kan anføres, dels en rubrik, hvor det kan anføres, hvorvidt den pågældende har været fremstillet for en læge forinden indsættelsen. I forbindelse med sommerens inspektioner af politikredsens distrikter vil det i øvrigt nærmere blive undersøgt, hvorvidt notatpligten med hensyn til tilsyn overholdes. Endelig vil emnet blive gjort til genstand for særskilt behandling på det førstkommende stationsledermøde, der afholdes i oktober Jeg tager et oplyste til efterretning. Ad pkt. 8. Opfølgning Jeg betragter herefter sagen om inspektion af Arresten/detentionen i Qaqortoq som afsluttet.

7 Folketingets Ombudsmand 7 Ad pkt. 9. Underretning Denne opfølgningsrapport sendes til stationslederen, Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet og Folketingets Retsudvalg. Inspektionschef Lennart Frandsen

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Bygningsmæssige forhold mv.

Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber BETÆNKNING OM Vagtvirksomhed Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber Betænkning nr. 1048 København 1985 Ju 00-173-bet. ISBN 87-503-5710-7 JJ trykteknik a-s, København

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere