GIDEONSKOLEN OPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2011/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GIDEONSKOLEN OPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2011/12"

Transkript

1 GIDEONSKOLEN OPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2011/12 STRANDESPLANADEN 101, 2665 VALLENSBÆK STRAND Tlf Fax

2

3 Til Alle skolens forældre! Kære forældre og elever! GIDEONSKOLEN Vallensbæk, den 14. juni 2011 Vi er i fuld gang med at planlægge det nye skoleår. Skolen bliver rengjort, så den fremstår smuk og klar til at modtage eleverne. Vi glæder os til at byde varmt velkommen til både nye og gamle forældre til det 15. skoleår på Gideonskolen. Hermed fremsendes skolens "startpakke" for skoleåret 2011/12. Den indeholder en række meget vigtige oplysninger om næste skoleår. Der er sider, man skal læse, og sider, man skal fylde ud og returnere. Bemærk især: * Tilskud til transport Forældre skal selv sørge for elevernes transport - evt. i samarbejde med andre forældre. Der gives ekstraordinært også tilskud i år til transport i forhold til kilometerafstand fra skolen. Dog skal visse afstandskriterier opfyldes. * Betaling af skolepenge og SFO finder sted ved fast ordre til egen bank. Et for-udfyldt brev til banken vedlægges. Det skal sendes af alle forældre til forældrenes egen bank. Det er vigtigt, fordi der er nye betalingstakster, som gælder fra det nye skoleårs begyndelse. * SFO-tilmelding. Tilmelding til SFO skal ske senest 15. august. Vi beder derfor forældre om at udfylde tilmeldingsskemaet og sende det til skolen snarest muligt. Nye elever starter først i SFO, når skoleåret begynder. * Bestilling af mælk skal ske ved tilmelding og betaling via hjemmesiden: Bemærk de særlige betalingsfrister. Vi er kun periodevis på kontoret i juli måned, men vi kan træffes på mobil tlf.: (Ib Johansen) eller (Else Lange). Sker der ændringer i forhold til vores aftaler om en elev, eller er der fejl i det fremsendte materiale, beder vi om snarest muligt at blive informeret. Vi glæder os til under alle omstændigheder at mødes den første skoledag i det nye skoleår: Mandag, den 15. august 2011 kl. 9:00 på Gideonskolen Skoledagen varer til ca. kl.11. Det bliver en velkomst- og introduktionsdag, og vi håber, at rigtig mange forældre har mulighed for at være med. Elevernes skemaer udleveres den første skoledag sammen med nødvendige kommentarer. Der er ingen SFO denne dag. Tirsdag den 16. august 2011 følger vi det normale skema. Skoledagen begynder kl. 08:30, og de sidste elever har fri kl 15:00. Der er åbent i SFO - også for de nye elever. Vi glæder os til at se alle elever og forældre igen, så vi sammen kan gå ind i et nyt og spændende skoleår. Vi ønsker alle skolens familier en rigtig dejlig og velsignet sommer. På hjertelig gensyn Ib Mogens Johansen skoleleder

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE: GIDEONSKOLEN 1. Befordring til og fra skole 2. Fripladstilskud Ansøgningsskema 3. Økonomi Personligt brev til banken om ændring af betalingsvilkår 4. Planlægning 2011/12 Skoleåret er aftrykt på bagsiden af dette hæfte 5. Administration & ledelse 6. Skolefritidsordning Tilmeldingsskema til SFO 7. Standard for Gideonskolen Oplysninger om påklædning og opførsel 8. Gideonskolens vedtægter Gideonskolen Strandesplanaden 101, 2665 Vallensbæk Strand Tlf.: Fax: Mobil: / Internet:

6

7 1. BEFORDRING TIL OG FRA SKOLE GIDEONSKOLEN, STRANDESPLANADEN 101, 2665 VALLENSBÆK STRAND - TLF.: FAX: BEFORDRINGSTILSKUD I 2011/12 TILSKUD til BEFORDRING Forældre kan ekstraordinært også i år få tilskud til befordring af eleverne til og fra skole. Befordringsudvalget udregner elevens kilometerafstand og afgør på det grundlag, om eleven kan indgå i skolens samlede kilometeropgørelse. Den samlede opgørelse over alle godkendte elever giver en pulje penge, som skolen overfører til forældrene med samme takster. Der skal ikke søges om dette, det gør Gideonskolen automatisk. OPGØRELSE pr. 5. SEPTEMBER Skolens samledes kilometer-behov opgøres pr. 5. september Det danner grundlag for det tilskud, vi er berettiget til. INGEN ANSØGNING om TILSKUD Der skal ikke søges om tilskud. Der bliver automatisk ansøgt fra skolens side. Forældrene modtager tilskud med samme beløb, som skolen modtager. Skolen modtager sit tilskud i slutningen af december 2011, og det overføres til forældrene i løbet af januar SÆRLIGE VILKÅR Der er ikke længere særlige vilkår. Man kan f.eks. ikke dispensere p.g.a. farlig vej. FORÆLDREGEBYR Der vil ikke længere blive opkrævet gebyr for administration mv. HVORDAN kommer BØRNENE til SKOLE Forældrene bestemmer selv, hvordan børnene kommer til skole. Hvis man modtager tilskud, skal der ikke aflægges regnskab for, hvordan pengene er brugt. Det ydede tilskud er med andre ord uden betingelse, når det først er bevilliget. ALMINDELIGE VILKÅR: For at en elev kan indgå i skolens samlede opgørelse, skal afstanden mellem skole og hjem opfylde nedenstående betingelser. Klassetrin Fra Til *) BH, ,5 km 12,5 km ,0 km 16,0 km ,0 km 16,0 km 10. 9,0 km 17,0 km *) Der ydes ikke tilskud ud over denne afstand. Opmåling af skolevejen foretages centralt af Befordringsudvalget. Udvalgets bedømmelse må accepteres, med mindre der er tale om direkte fejl. Opmålingen sker via et særligt udarbejdet computerprogram.

8 2. SFO- & FRIPLADSTILSKUD GIDEONSKOLEN, STRANDESPLANADEN 101, 2665 VALLENSBÆK STRAND TLF.: FAX: SFO- & FRIPLADSTILSKUD I 2011/12 FINANSLOVSTILSKUD Der er på finansloven afsat et beløb til fordeling som tilskud til familier med elever på privatskoler. Dette tilskud gælder både tilskud til betaling for skolegangen og tilskud til SFO. Det gælder alle elever uanset klassetrin, som ved skoleårets start ikke er fyldt 18 år. IKKE FRIPLADS - MEN TILSKUD Det skal understreges, at der er tale om et tilskud til skolepengebetalingen og SFO - og ikke om egentlige fripladser. Det tilskud, en familie kan forvente, dækker derfor kun en mindre del af den årlige SFOeller skolepengebetaling. SKOLEN TILDELES EN ANDEL FRIPLADSUDVALGET under Frie Grundskolers Fællesråd fordeler finanslovsbevillingen til privatskolerne ud fra antallet af ansøgninger baseret på familiens indkomstforhold. Skolen tildeles en pulje til fordeling på baggrund af en vis procent af bevillingen. Det tildelte beløb fordeles af skolens bestyrelse mellem ansøgerne efter indkomstforhold, men bestyrelsen kan vælge andre kriterier. SÅDAN UDFYLDES SKEMAET Proceduren for ansøgning ligner den fra sidste år. Der er nogle få ændringer i forhold til de påkrævede underskrifter (se herunder). Der er også i år plads til 3 børn på ét skema. Det er kun biologiske forældre der skal skrives på ansøgningen. Har en elev halvsøskende, hvortil der også ønskes friplads, skal der udfyldes en ansøgning for hver elev. Skemaet skal udfyldes og underskrives (se herunder) og afleveres på skolens kontor. UNDERSKRIFT Hvis forældrene er gift med hinanden og/eller har fælles folkeregisteradresse eller fælles bopæl skal begge forældre udfylde og underskrive ansøgningsskemaet. Hvis forældrene er skilt, separeret, eller ikke gift med hinanden og ikke har fælles folkeregisteradresse eller bopæl, skal ansøgningsskemaet kun udfyldes og underskrives af: - den af forældrene, der har den fulde forældremyndighed eller - den af forældrene på hvis adresse, eleven er tilmeldt folkeregisteret, hvis forældrene har fælles forældremyndighed. Det vil med andre ord sige, at hvis forældrene har fælles forældremyndighed, er det KUN begge forældres underskrift, der er nødvendig, hvis forældrene bor sammen eller er gift med hinanden. Med sin underskrift attesterer man at oplysningerne er korrekte, og at Fordelingssekretariatet har tilladelse til at indhente nødvendige oplysninger fra offentlige registre f.eks. Det centrale Personregister og SKAT. Ansøgningsskemaet ligger midt i startpakken. Skulle der være behov for hjælp med udfyldelse, står vi gerne til rådighed. VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I FORHOLD TIL 2010 Skulle familiens indkomstsituation være ændret væsentligt i forhold til 2010, kan man medsende nærmere orientering om det, så skolens bestyrelse kan tage hensyn til de aktuelle forhold ved fordeling af fripladstilskuddet. INDSENDELSE Skemaet skal være "GIDEONSKOLEN" i hænde SENEST MANDAG, DEN 5. SEPTEMBER Skemaerne danner grundlag for skolens fordeling af den bevilling, vi modtager fra FRIPLADSUDVAL- GET. Derfor er det vigtigt at overholde ansøgningsfristen. UDBETALING AF TILSKUD Gideonskolen modtager besked fra Fripladsudvalget i midten af december om den andel, skolen er berettiget til. Dette beløb fordeles mellem ansøgerne og udsendes til de berettigede i slutningen af januar Alle ansøgere får besked - også selv om man ikke er kommet i betragtning.

9 3. ØKONOMI GIDEONSKOLEN, STRANDESPLANADEN 101, 2665 VALLENSBÆK STRAND TLF.: FAX: Skoleåret 2011/12 HVOR KOMMER PENGENE FRA? "GIDEONSKOLEN" er en selvejende institution med godkendte vedtægter. Skolen er derfor berettiget til statstilskud i henhold til gældende lovgivning. Den overvejende del af skolens økonomiske grundlag er med andre ord: offentlige tilskud. 1. OFFENTLIGE TILSKUD 1.1 STATSTILSKUD Staten fastlægger hvert år i finansloven, hvilket tilskud pr. barn hele friskolesektoren skal have. Det er baseret på en aftalt procentdel af den gennemsnitlige udgift pr. barn i folkeskolen. De frie skoler fordeler bevillingen mellem skolerne, så de mindre skoler får forholdsvis mere end de større skoler. "GIDEONSKOLEN" vil i perioden augustdecember 2011 modtage samme statstilskud som et a conto beløb, som vi har fået i foråret Beløbet reguleres i december med tilbagevirkende kraft fra august 2011 i forhold til det antal elever, vi har i det nye skoleår. Ud over dette rammetilskud yder staten tilskud til visse andre skoleudgifter, bl.a. bygningstilskud, tilskud til specialundervisning og til skole-fritidsordning (SFO). 1.2 TILSKUD GENNEM FORDELINGSSEKRETARIATET. Fordelingssekretariatet administrerer en række statsbevillinger til private skoler. Det gælder bl.a.: * BEFORDRINGSTILSKUD * FRIPLADSTLSKUD * VIKARTILSKUD "GIDEONSKOLEN" er berettiget til andel i disse tilskud. De nævnte tre tilskud formidles videre til forældre efter ansøgning. Vikartilskuddet dækker nogle af skolens udgifter til vikar bl.a. i forbindelse med medarbejdernes fravær p.g.a. lang sygdom og barns sygdom. 2. FORÆLDREBETALING For at være berettiget til statstilskud skal det dokumenteres, at der foreligger en forældrebetaling. Forældrene skal betale mindst 1/8 af statstilskuddet. 2.1 SKOLEPENGE Skolepengene fastlægges af skolens bestyrelse. Bestyrelsen har besluttet, at skolepengene forhøjes lidt fra august. Skolepenge betales i et helt år fra august 2011 til og med juli Der betales fortsat ikke separat for elevens forbrug af materialer. Det er indregnet i de månedlige skolepenge. Der skal derfor betales skolepenge efter følgende takster i skoleåret 2011/12. * 1. barn: kr ,- pr. måned i 12 måneder * 2. barn: kr. 920,- pr. måned i 12 måneder * 3. barn: kr. 730,- pr. måned i 12 måneder * 4. barn: kr. 400,- pr. måned i 12 måneder Betalingen finder sted månedsvis forud den 1. i hver måned ved indbetaling/overførsel til skolens bankkonto. Det er vigtigt, at skolepengene indbetales punktligt. Det er vigtigt at anføre det forældrekonto-nummer, man er tildelt på skolen i forbindelse med betalingen. Specielt for det nye skoleår. Vedlagte brev med angivelse af familiens samlede månedlige skolepengebetaling bedes venligst udfyldt, underskrevet og afleveret (sendt) til familiens egen bank som en stående ordre om overførsel af betaling den 1. i hver måned. Alle familier skal sende brevet, da betalingssatsserne er ændrede. Samtidig skal I bede banken om at annullere tidligere ordrer. Det er derfor meget vigtigt, at jeres bank modtager de nye oplysninger hurtigt. Såfremt man benytter SFO, skal betalingen for SFO lægges til beløbet i bankbrevet. 2.2 SKOLEMÆLK Eleverne kan vælge mellem forskellige mælkeprodukter i forbindelse med frokost-situationen. Forældrene skal selv betale dette. Betalingen finder

10 sted i forbindelse med bestillingen direkte til mejeriet. SFO Skole Fritids Ordning (SFO) er for alle elever fra BH. kl til 3. kl., som har brug for det. Forældrebetalingen er fastsat til 710,- kr. om måneden ud over skolepengene. Det bedes indbetalt sammen med skolepengene med angivelse af, at det gælder SFO. SFO betales i et helt år fra august 2011 til og med juli EKSKURSIONER, LEJRSKOLER mv. Omkostninger i forbindelse med ekskursioner, lejrskoler og lignende betales særskilt. I almindelighed vil der være tale om udgifter til transport og kost. Skolen har en lejrskole om året for alle skolens elever. Forældrebetalingen udgør 450,- kr. pr. barn, dog betales der kun for de to første børn i familien. Vi vil forsøge at få forældrehjælp til kørsel af eleverne og bestræber os på at holde et moderat niveau på kost- og lejeudgifter. ERSTATNING AF MATERIALER mv. Elever skal erstatte materialer, som ødelægges, misligholdes eller slides. Det gælder f.eks. skriveunderlag, flag, kassetter mv. Skolen supplerer eleven med helt nye ting ved den første skolestart. Derefter er det eleven, som skal passe på det. Der udleveres nye ting mod betaling, når de gamle er slidt op.

11 4. PLANLÆGNING GIDEONSKOLEN, STRANDESPLANADEN 101, 2665 VALLENSBÆK STRAND - TLF.: FAX: ÅRSPLAN FOR SKOLEÅRET 2011/ SKOLEDAGE OM ÅRET "GIDEONSKOLEN" skal - som alle andre skoler have 200 skoledage om året. Bortset fra sommerferiens og efterårsferiens begyndelsestidspunkt kan vi i alt væsentligt tilrettelægge skoleåret, som vi selv vil. FORÆLDREFORPLIGTELSE Det er forældrenes ansvar, at børnene kommer i skole. Derfor er forpligtelsen på "200 årlige skoledage" i virkeligheden en forældreforpligtelse. Skolen skal føre kontrol med elevernes fremmøde og iværksætte foranstaltninger, hvis eleverne ikke møder. Skolens tilsynsførende har et særligt ansvar, hvis der er problemer med opfyldelse af undervisningspligten. SPØRG - SPØRG - SPØRG! Derfor skal skolen også tage stilling til forældrenes eventuelle ønsker om frihed ud over de ferier og fridage, som på forhånd er fastlagt i planlægning af skoleåret. I praksis vil det foregå ved, at forældrene i god tid skriftligt henvender sig til skolen og beder børnene fri med angivelse af grund. Sedlen afleveres til barnets kontaktlærer, som enten selv - eller gennem skolelederen - tager stilling til ønsket om frihed. Hjælp dig selv, dit barn og os ved at begrænse ønsker om fritagelse mest muligt. Skolen må henstille, at forældre ikke tilrettelægger ferie på skoledage. Alle ved, at rejser er billigere uden for skolernes ferier, men det er ikke en acceptabel grund til at bede sit barn fri fra skole. SKITSE PÅ EN ÅRSPLAN Årsplanen omfatter primært de traditionelle ferier og fridage. For at familierne kan planlægge deres egne aktiviteter, har vi valgt at orientere om de "store" ferier og at give en lidt mere detaljeret plan for august og september FERIER- & FRIDAGE: (Alle datoer er inkl.) På skolens hjemmeside kan man følge planlægningen under menupunktet Vigtige datoer. (Forbehold for ændringer i detailplanlægningen) Efterårsferie (uge 42): lørdag 15. oktober - søndag 23. oktober Juleferie: torsdag 22. december - tirsdag 3. januar Vinterferie (uge 8): lørdag 18. februar - søndag 26. februar Påskeferie: lørdag 31. marts - mandag 9. april St. Bededag: fredag 4. maj Kr.himmelfart-ferie torsdag 17. maj - søndag 20. maj Pinse: lørdag 26. maj - mandag 28. maj Grundlovsdag: tirsdag 5. juni Sommerferie: fra lørdag 30. juni MÅNEDSPLAN: Vi vil gennem skolens nyhedsbreve orientere om arrangementer og begivenheder uge for uge. På nuværende tidspunkt er følgende hovedpunkter planlagt for. AUGUST & SEPTEMBER: MANDAG 15. AUGUST 2011: SKOLEN STARTER: Alle elever møder kl. 9:00-11:00. Alle forældre er inviteret til at være med. Dagen starter med en gudstjeneste, skolen præsenteres, og de nye skemaer udleveres. LØRDAG 17. SEPTEMBER 2011: FORÆLDREKURSUS kl. 9:00 - ca. 12:00 Alle nye forældre inviteres til forældrekursus sammen med forældre, som ikke tidligere har deltaget i dette introduktionskursus. Det er en nødvendig del af skolen, at forældrene har et godt kendskab til skolens grundlæggende kristne og undervisningsmæssige tankegang. Det er vigtigt at kende og forstå procedurer og regler på skolen. Det vil vi præsentere forældrene for. Reservér dagen til dette. Der vil komme nærmere information.

12 TIRSDAG 13. SEPTEMBER FORÆLDREMØDE kl. 19:00 Alle skolens forældre samles til orienteringsmøde. Foruden den generelle orientering om skolens aktuelle situation, bliver der tid til at mødes med den ansvarlige medarbejder for hver enkelt gruppe for at tale lidt om de aktuelle planer for dette skoleår. LEJRSKOLE for alle elever. Vi har planlagt lejrskole for eleverne i efteråret. Det foregår i perioden: mandag, den 26/9 til fredag, den 30/ Vi skal på HVIDEKILDE ved Kagerup (Hillerød). Det er en oplevelseslejr, hvor vi tager et andet sted hen i landet og ser og erfarer et andet område af Danmark. Lejrskole er for alle skolens elever - fra den yngste til den ældste. UGEPLAN: ELEVERNES UGESKEMA udleveres ved skolestarten i august. Der er dog ingen ændringer i elevernes mødetider i forhold til sidste skoleår. GENERELT OM UGEPLANEN Ugeplanen veksler mellem individuel undervisning og gruppeundervisning. Eleven vil få tid til den individuelle undervisning og personlige indlæring, som vil foregå i LÆRE- CENTERET. Gruppeundervisning gives i mange fag varierende efter niveau. Det gælder f.eks. praktisk-musiske fag, dansk, matematik, fysik/kemi, fremmedsprog, geografi, biologi, historie, samfundsfag, kristendom og en række andre fag/emner. DAGSPLAN: SKOLEDAGEN STARTER ALLE elever skal møde kl. 8:30 Det er forældrenes ansvar, at eleverne møder til tiden. Det er godt, hvis man kan være på skolen, senest 5 minutter før vi starter, så man kan nå at hilse på de andre og få ro på sig, inden dagen begynder. For elever i klasse: kl. 15:00 (onsdag og fredag kl. 14:00). Nogle af dagene har eleverne flex-tid fra kl. 14. Vi forklarer nærmere, hvad det betyder, den første skoledag. Derefter kan eleverne være på skolen, hvis de er tilmeldt skolens SFO. For elever fra 5. klasse og op: kl. 15:00. (onsdag og fredag kl. 14:00) SKOLEDAGENS RYTME: ANDAGT/GUDSTJENESTE Skoledagen starter med en andagt. Eleverne deltager samlet i lovsang, skriftlæsning, bøn og forbøn under ledelse af en af skolens medarbejdere. Vi skifter mellem fælles andagt og andagt i mindre grupper. En morgen om ugen er der gudstjeneste for hele skolen. Forældre er varmt velkomne til at deltage i denne gudstjeneste. SPISEPAUSE Kl. 11:15-12:00 spiser alle elever deres medbragte mad. Der serveres mælk efter elevens eget ønske og i forhold til det, forældrene har betalt. Saft kan medbringes, hvis eleverne foretrækker dette. Sodavand, kakao o.lign. må ikke medbringes! FRIKVARTER Tidspunktet for frikvartererne fremgår af skemaet. Det varierer lidt for de forskellige grupper og for elever, som har privilegier. INDIVIDUEL- & GRUPPEUNDERVISNING På en typisk skoledag ligger den individuelle undervisning først på dagen. De praktisk/musiske/ kreative fag ligger sidst på dagen. Den individuelle undervisning varierer med kortere eller længere sekvenser med gruppeundervisning. På elevernes skema er disse fag anført. Skemaet viser, hvornår gruppesamlingerne finder sted. SKOLEDAGEN SLUTTER For elever i børnehaveklasse og ABC: kl. 13:00. Derefter kan eleverne være på skolen, hvis de er tilmeldt skolens SFO.

13 5. ADMINISTRATION & LEDELSE GIDEONSKOLEN, STRANDESPLANADEN 101, 2665 VALLENSBÆK STRAND - TLF.: FAX: FAKTA OM GIDEONSKOLEN Skolekode: Vedtægter senest godkendt: 14. september 2007 Skolens kontor: Strandesplanaden 101, 2665 Vallensbæk Strand Tlf.: Fax : Mobil: Skolelederen træffes efter aftale. og internetkontakt Skolens -adresse er: Skolens web-side er: Her findes alle fakta-oplysninger om Gideonskolen. Her finder man også skolens nyhedsbreve og aktuelle datoer foruden mange andre nyttige ting. GIDEONSKOLENs LEDELSE 1. SKOLENS BESTYRELSE Bestyrelsen er skolens øverste myndighed og har den overordnede ledelse af skolen. Formand: Martin Sonne Torslundevej 42, 2635 Ishøj Tlf.: Næstformand: Victor Hørup Ørnens Kvarter 11D, 2620 Albertslund Tlf.: Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Henrik Due Jensen Ny Mæglergårds Allé 102, 2665 Vallensbæk Strand Tlf.: Edith S. Holm Peter Bangsvej 121, 4 th, 2000 Frederiksberg Tlf.: Sigurd Pedersen Solbrinken 7, 2750 Ballerup Tlf.: Forældrevalgt suppleant: Lene Hammer-Helmich Ny Mæglergårds Allé 43, 2660 Brøndby Strand 2. SKOLENS LEDER Skolens leder er ansvarlig for den daglige og pædagogiske ledelse overfor Undervisningsministeriet og skolens bestyrelse. Skoleleder Ib Mogens Johansen Ny Mæglergårds Allé 83, 2665 Vallensbæk Strand Tlf. prv.: mobil: SKOLENS MEDARBEJDERE Ændringer kan forekomme, men på nuværende tidspunkt ser fordelingen således ud: Børnehaveklasse Elsebeth Ramild Thomsen ABC-gruppen (1.klasse) Ingelise Johansen Susanne Madsen Juniorlærecenteret (2. klasse) Anita Sonne Juniorlærecenteret (3.-4. klasse) Elsebeth Pedersen Benedikte Back Birthe Brandt Connie Leifsson m.fl. Seniorlærecenteret ( klasse) Pia Brock Rose Broholm Ulla S. Hansen Britta Hørup Annette Due Jensen Ib Mogens Johansen Simon Jørgensen Else Lange Lise Museth Keld Riis

14 4. SKOLENS TILSYNSFØRENDE Lov om friskoler og private grundskoler m.v. pålægger forældrene ved skolen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Herunder at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 5. SKOLENS REVISOR Deloitte & Touche A/S stats.aut.revisor Søren Jensen Som tilsynsførende har skolens forældre valgt: Skoleinspektør Palle Kristensen Taastrup Hovedgade 26A 2630 Taastrup Tlf.:

15 6. SKOLEFRITIDSORDNING GIDEONSKOLEN, STRANDESPLANADEN 101, 2665 VALLENSBÆK STRAND - TLF.: FAX: Skoleåret 2011/2012 SFO Skole-Fritids-Ordning (SFO) er et service-tilbud til alle forældre, som har brug for pasning af deres børn på skolen før og efter skoletid. Skolens grundlæggende holdning er, at børnene skal være hos deres forældre mest muligt. Vi vil fortsat hjælpe forældre med den nødvendige pasning i forbindelse med forældrenes arbejde eller på grund af andre praktiske forhold. ØKONOMI Undervisningsministeriet giver tilskud til SFOordninger på private skoler. Forudsætningen er, at forældre selv betaler en vis del. Undervisningsministeriet giver særligt tilskud til skolens SFO under forudsætning af, at forældrene betaler mindst halvdelen af dette beløb. Betaling for SFO er derfor fastlagt til 710,- kr. pr. måned. Der betales for alle årets måneder - også juli VILKÅR: SFO en etableres på følgende vilkår: Aldersgrupper: Børnehaveklasse til og med 3. klasse. Åbningstid på skoledage: kl. 7:00 til 8:30 kl. 13:00 til 16:30 Særlige behov efter aftale Åbningstid på skolefridage og i ferier: SFO en er åben første og sidste uge i sommerferien. Der er ikke åbent i andre ferier og på øvrige skolefridage. TILMELDING Vedlagte tilmeldingsskema bedes venligst udfyldt og sendt til Gideonskolen. Skemaet skal være os i hænde senest den 15. august 2011.

16

17 TILMELDINGSSKEMA til SFO på Gideonskolen i skoleåret 2011/2012 GIDEONSKOLEN Sendes/afleveres til skolen senest den 15. august Forældrenavn: Telefon: Adresse: Postnummer/By: Elevens navn: Klasse: Vi har behov for SFO på følgende tidspunkter (sæt kryds) Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 07:00-08:30 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-16:30 Vi er opmærksomme på, at betalingen er 710,- kr. pr. måned pr. barn i 12 måneder i hele skoleåret - også i juli Forældrene skal selv lægge beløbet til skolepengene på bankbrevet, så der månedligt overføres betaling for både skolepenge og SFO. Dato: Underskrift:

18

19 8. SKOLENS STANDARDER GIDEONSKOLEN, STRANDESPLANADEN 101, 2665 VALLENSBÆK STRAND - TLF.: FAX: Skoleåret 2011/2012 Standarder vedrørende påklædning og andre ting: På Gideonskolen er der en række standarder, som vi beder alle elever og forældre om at respektere og følge. Reglerne er sat for at beskytte eleverne selv og for at lære dem at vise respekt for de andre elever. I tvivlstilfælde bør skolens leder kontaktes. Alle elever: Vedr. påklædning: C Mød op i helt og rent tøj - dvs. ingen moderne huller. C Tøjet skal dække kroppen - altså ingen stumpebluser, ingen nedringede bluser, ingen korte shorts, nederdele el.lign. Tænk også på, at tøjet skal dække, når du sidder ned. Vær også opmærksom på dette ved bukser med lav tajle - ingen hængebukser. C Visse beklædningsgenstande hører til på en badestrand - ikke på en skole! C Eleverne skal være klædt efter vejret. Alle elever er normalt ude i alle frikvarterer. C Fodtøjet skal være praktisk til skolebrug og leg og skal være let at tage af og på. C Alle elever skal medbringe indesko, og der skiftes sko ved indgang og udgang. C Elever, som ønsker at have farmer-caps på, skal bære dem med skyggen fremad og opbevare dem i garderobeskabet i timerne. Vedr. udseende i øvrigt: C Vi vil ikke se elever med farvet hår eller med frisurer, som tiltrækker sig opmærksomhed. Vær naturlig. C Ingen piercing er tilladt. (Dog har piger lov til at bære et par diskrete øreringe.) Andre praktiske forhold: C Skoletasken skal kunne rumme en A4 mappe og en madpakke. Alle elever opfordres til at medbringe en madkasse - evt. med køleelement. C Mobiltelefoners fotofunktion må ikke benyttes i skolen. Alle mobiltelefoner skal lægges i garderobeskabet i slukket stand i skoletiden. C Enhver form for elektronisk mobning (sms, Arto el.lign.) er uacceptabelt og kan medføre bortvisning. C Tyggegummi er ikke tilladt hverken på skolen, på ture eller i forbindelse med andre skolearrangementer. C Løbehjul, skate-boards, rulleskøjter o.lign. kan ikke opbevares i skolens garderobe. Vi ser derfor helst, at de ikke medbringes i skole. Piger: C Ingen gennemsigtige bluser eller bukser. C Ikke for tætsiddende tøj, ingen stumpebluser - tøjet skal dække - også når man sidder ned. C Ingen nedringede bluser C Evt. diskrete øreringe og smykker og diskret make-up til større piger kan accepteres. Drenge: C Ingen korte shorts. C Ingen bluser eller T-shirts med provokerende tekster eller billeder. C Ingen piercing. C Ikke for tætsiddende tøj - tøjet skal dække - også når man sidder ned - ingen hængebukser! Specielt for sport: Piger: C Dækkende - ikke for stramtsiddende og ikke for kort sportstøj. C Hele dækkende badedragter ved svømning. C Ballet / Aerobic: Passende beklædning. Drenge: C Dækkende - ikke for stramtsiddende og ikke for kort sportstøj. C Badeshorts eller hele badebukser ved svømning. C Træning: Passende beklædning Generelt: Er du i tvivl - så lad være!

20 VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIDEONSKOLEN 1 Hjemsted Gideonskolen er en selvejende uddannelsesinstitution med hjemsted i Vallensbæk kommune, Københavns Amtskommune. Skolen er beliggende: Strandesplanaden 101, 2665 Vallensbæk Strand. Skolen er oprettet den 1. april Skolens CVR nr. er: Skolekode Grundlag Gideonskolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning, at hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige ord og den eneste autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro og livsførelse. Stk Formål Gideonskolen er en kristen friskole med det formål at drive skole på Bibelens grund i overensstemmelse med kristen tro, som den er udtrykt i Den apostolske Trosbekendelse og efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.

21 Stk. 2. C C C C Stk. 3. Det er skolens mål at give eleverne mulighed for med glæde at tilegne sig en høj grad af almennyttig viden og kundskab, tilvejebragt ved en effektiv indlæring, formidlet af engagerede, visionære, medarbejdere, sådan: at eleverne møder åbenhed, tryghed og personlig udfordring i undervisningen og får opbygget deres selvværd gennem bevidstheden om, at de er skabt i Guds billede, og at Gud har en personlig plan for hver enkelt. at eleverne opdrages til at tage ansvar for egen indlæring og medansvar for andres. at elevernes almene personlige udvikling sikres. at eleverne udrustes til at blive gode og engagerede borgere, som præger samfundet med kristne normer, og opdrages til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Skolen skal virke under trygge forhold, således at dagligdagen præges af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for det enkelte barns værdier. Der lægges vægt på god orden og disciplin samt respekt for opstillede normer og krav. Stk. 1. Stk. 2. Stk Forældrekreds Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje. Forældre til børn på skolen skal være indforstået med skolens grundlag og formål, således som det er beskrevet i 2 og 3. Stk. 1. Stk. 2. Stk Skolens drift Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge for eleverne og eventuelt ved bidrag fra andre. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen andel i skolens formue eller til udbytte af nogen art. Et eventuelt overskud ved skolen drift tilfalder skolen og anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen.

22 Stk. 1. Stk Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 2 vælges af og blandt forældrene til elever på skolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynførende. De øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer udpeges af den siddende bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valg/genvalg af bestyrelsens forældrevalgte medlemmer foregår ikke samme år. Det afgøres ved lodtrækning hvilket af de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, der er på valgt efter ét år. Det afgøres ligeledes ved lodtrækning hvilket af de udpegede bestyrelsesmedlemmer, der er på valg efter ét år. Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen af og blandt forældre til elever på skolen. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder, jf. 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal antallet af forældrerepræsentanter i bestyrelsen opretholdes. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og formanden vælges af bestyrelsens midte. Skolens leder og andre ansatte ved skolen samt elever kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når de samtidig er forældre til elever på skolen. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v. Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens 5, stk. 6, og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v. I tilfælde af et medlem udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der

23 udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk.4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 2. Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og bo i Danmark. Et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelig erstatningsregler, og kan ikke modtage honorar af skolens midler. 7 Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med reglerne om frie grundskoler og disse vedtægter. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personlig frem, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og ved dennes fravær næstformandens - stemme i tilfælde af stemmelighed er udslagsgivende. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn. Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v. som andre end skolen har rådighed over. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og andet fastansat personale. Den daglige pædagogiske ledelse af skolen varetages af skolens leder. Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende

24 årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen. Årsregnskabets udarbejdelse, revision og afslutning skal sker inden 1. april eller i henhold til gældende bestemmelser. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab. Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger en eller flere tilsynsførende og fastsætter retningslinier for forældrekredsens tilsyn med skolen. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et møde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende og de to forældrerepræsentanter til bestyrelsen, jf. 4. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 1. Stk. 2. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber / revisionsprotokol og andre dokumenter, og som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan give retten til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelser om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske. Forretningsordenen optages som bilag til vedtægterne. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende. 8 Tegningsret Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura, jf. 7, stk. 1, 2. pkt. i lov om erhvervsdrivende virksomheder. Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne.

25 Stk. 1. Stk Vedtægtsændringer Vedtægternes 2 og 3 samt 9 stk. 1 kan kun ændres, såfremt samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for det på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder. Der skal gå mindst en måned mellem de to bestyrelsesmøder. Ved begge bestyrelsesmøder skal samtlige bestyrelsesmedlemmer være tilstede. Øvrige ændringer kan finde sted, når bestyrelsens medlemmer godkender det ved 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk Nedlæggelse Beslutning om skolens nedlæggelses træffes af bestyrelsen ved to trediedeles flertal på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder. Der skal gå mindst en måned mellem de to bestyrelsesmøder. Forældrekredsen orienteres umiddelbart herefter om bestyrelsens beslutning og grundlaget herfor. Ophører skolen med af drive skolevirksomhed, skal den nedlægges. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse. Ministeriet skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles. Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler samt for, at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v. 11 Godkendelse Vedtægternes bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet.

26 Således vedtaget af skolens bestyrelse den 26. maj 1997 Ændring af 6, 2. punktum er vedtaget på bestyrelsesmøderne: og Ændringer af 3 er vedtaget på bestyrelsesmøderne: og Ændringer med tilpasning til gældende lovgivning er vedtaget på bestyrelsemøderne: og og Edith S. Holm Peter Broholm formand næstformand Peter Bangsvej 121, 4 th Vestre Strandvej Frederiksberg 2650 Hvidovre Henrik Due Jensen Victor Hørup Martin Sonne Ny Mæglergårds Allé 102 Ørnens Kvarter 11 D Torslundevej Vallensbæk Strand 2620 Albertslund 2635 Ishøj Således godkendt af Undervisningsministeriet den , sign.: Mette Ploug Kjær

27 SKOLEÅRET 2011/2012 PLAN OVER SKOLEDAGE, FERIER OG WEEN-ENDS GIDEONSKOLEN Strandesplanaden 101, 2665 Vallensbæk Strand DATO August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni 1 Man 31 Tor Lør Tir Tor Søn Ons Tor Søn Tir Fre 2 Tir Fre Søn Ons Fre Man 1 Tor Fre Man 14 Ons Lør 3 Ons Lør Man 40 Tor Lør Tir Fre Lør Tir Påske- Tor Søn 4 Tor Søn Tir Fre Søn Ons Skolestart Lør Søn Ons ferie Fre Bededag Man 23 5 Fre Man 36 Ons Lør Man 49 Tor Søn Man 10 Tor Lør Tir Grundlov 6 Lør Tirs Tor Søn Tir Fre Man 6 Tir Fre Søn Ons 7 Søn Ons Fre Man 45 Ons Lør Tir Ons Lør Man 19 Tor 8 Man 32 Tor Lør Tir Tor Søn Ons Tor Søn Tir Fre 9 Tir Fre Søn Ons Fre Man 2 Tor Fre Man 15 Ons Lør 10 Ons Lør Man 41 Tor Lør Tir Fre Lør Tir Tor Søn 11 Tor Søn Tir Fre Søn Ons Lør Søn Ons Fre Man Fre Man 37 Ons Lør Man 50 Tor Søn Man 11 Tor Lør Tir 13 Lør Tir Foræ.møde Tor Søn Tir Fre Man 7 Tir Fre Søn Ons 14 Søn Ons Fre Man 46 Ons Lør Tir Ons Lør Man 20 Tor 15 Man skolestart Tor Lør Tir Tor Søn Ons Tor Søn Tir Fre 16 Tir Fre Søn Ons Fre Man 3 Tor Fre Man 16 Ons Lør 17 Ons Lør Foræ.kursus Man 42 Tor Lør Tir Fre Lør Tir Tor Kristi.H. Søn 18 Tor Søn Tir Efterårs- Fre Søn Ons Lør Søn Ons Fre Man Fre Man 38 Ons ferie Lør Man 52 Tor Søn Man 12 Tor Lør Tir 20 Lør Tirs Tor Søn Tir Fre Man 8 Tir Fre Søn Ons 21 Søn Ons Fre Man 47 Ons Juleafsl. Lør Tir Vinter- Ons Lør Man 21 Tor 22 Man 34 Tor Lør Tir Tor Søn Ons ferie Tor Søn Tir Fre 23 Tir Fre Søn Ons Fre Man 4 Tor Fre Man 17 Ons Lør 24 Ons Lør Man 43 Tor Lør Tirs Fre Lør Tir Tor Søn 25 Tor Søn Tir Fre Søn Ons Lør Søn Ons Fre Man Fre Man Lejrskole Ons Lør Man Jule- Tor Søn Man 13 Tor Lør Tir 27 Lør Tirs Lejrskole Tor Søn Tir ferie Fre Man 9 Tir Fre Søn Ons 28 Søn Ons Lejrskole Fre Man 48 Ons Lør Tir Ons Lør Man Pinse. Tor 29 Man 35 Tor Lejrskole Lør Tirs Tor Søn Ons Tor Søn Tir Fre 30 Tir Fre Lejrskole Søn Ons Fre Man 5 Fre Man 18 Ons Lør Sommer- 31 Ons Man 44 Lør Tirs Lør Tor ferie Skoledg Fridage I alt

28

GIDEONSKOLEN OPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2012/13

GIDEONSKOLEN OPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2012/13 GIDEONSKOLEN OPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2012/13 STRANDESPLANADEN 101, 2665 VALLENSBÆK STRAND Tlf. 43 57 01 40 Fax 43 57 01 50 e-mail: mail@gideonskolen.dk Til Alle skolens forældre! Kære forældre og elever!

Læs mere

OPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2015/16

OPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2015/16 GIDEONSKOLEN OPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2015/16 STRANDESPLANADEN 101, 2665 VALLENSBÆK STRAND Tlf. 43 57 01 40 e-mail: mail@gideonskolen.dk Til Alle skolens forældre! Kære forældre og elever! GIDEONSKOLEN

Læs mere

OPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2014/15

OPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2014/15 GIDEONSKOLEN OPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2014/15 STRANDESPLANADEN 101, 2665 VALLENSBÆK STRAND Tlf. 43 57 01 40 Fax 43 57 01 50 e-mail: mail@gideonskolen.dk Til Alle skolens forældre! Kære forældre og elever!

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Vedtægter. for. Den Selvejende Institution PRIVATSKOLEN NAKSKOV. ---oo0oo--- Skolens navn, adresse, hjemsted og status:

Vedtægter. for. Den Selvejende Institution PRIVATSKOLEN NAKSKOV. ---oo0oo--- Skolens navn, adresse, hjemsted og status: Vedtægter for Den Selvejende Institution PRIVATSKOLEN NAKSKOV ---oo0oo--- 1. Skolens navn, adresse, hjemsted og status: Skolens navn er Den Selvejende Institution Privatskolen Nakskov. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Ølgod Kristne Friskole

Vedtægter for Ølgod Kristne Friskole Vedtægter for Ølgod Kristne Friskole 1 Hjemsted Ølgod Kristne Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution som har hjemsted i Varde Kommune. Adresse: Skolen er startet af en gruppe kristne

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Høng Privatskole.

Vedtægt for den selvejende institution Høng Privatskole. Vedtægt for den selvejende institution Høng Privatskole. I. Hjemsted 1 Stk. 1. Høng Privatskole er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har CVR nr. 57157313 Skolen

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Side 1 af 7 VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er "Roskilde private Realskole". Stk. 2. Skolens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Slagelse Privatskole

Vedtægter for den selvejende institution Slagelse Privatskole Vedtægter for den selvejende institution Slagelse Privatskole Norgesvej 14, 4200 Slagelse - www.slps.dk - info@slps.dk - +45 60 73 10 10 / +45 60 73 10 11 I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution GLADSAXE PRIVATSKOLE

Vedtægter for den selvejende institution GLADSAXE PRIVATSKOLE Vedtægter for den selvejende institution GLADSAXE PRIVATSKOLE 1 Skolens navn, adresse, hjemsted og status. Stk. 1 Skolens navn er Gladsaxe Privatskole, oprettet d. 15.08.1956, med status som selvejende

Læs mere

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619.

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. 1. Skolens navn, hjemsted og status Rudolf Steiner-Skolen i Århus, Strandvejen 102, 8000 Århus C er en uafhængig,

Læs mere

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION TH. LANGS SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er Th. Langs Skole. Skolen er oprettet i år 1882 og har fra 1896 til 1986 fungeret

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler UDKAST AF 11. JUNI 2012 I medfør af 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december

Læs mere

Skolens navn er Den selvejende institution Klostermarksskolen. Skolen er oprettet i år 1871.

Skolens navn er Den selvejende institution Klostermarksskolen. Skolen er oprettet i år 1871. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS Skolens navn er Den selvejende institution Klostermarksskolen. Skolen er oprettet i år 1871. 1. Stk. 2. Skolens hjemsted er Aalborg kommune. Skolen driver virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sct. Knuds Skole

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sct. Knuds Skole VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sct. Knuds Skole I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sct. Knuds Skole. Den første katolske skole i Fredericia

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole Hjemsted og formål 1 Ørestad Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg (oktober 2008) Side 1 af 5

Vedtægter for Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg (oktober 2008) Side 1 af 5 Vedtægter for den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg. 1. Skolens navn, hjemsted og status 1. Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg, Grønnedalsvej 16, 8660 Skanderborg er en uafhængig

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Lerpytter Friskole & Børnehave

Vedtægter for den selvejende institution Lerpytter Friskole & Børnehave Vedtægter for den selvejende institution Lerpytter Friskole & Børnehave 1 HJEMSTED Lerpytter Friskole & Børnehave er en selvejende uafhængig, uddannelsesinstitution med hjemsted på Lerpyttervej 25, 7700

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NØRRE AABY REALSKOLE.

V E D T Æ G T E R FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NØRRE AABY REALSKOLE. V E D T Æ G T E R FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NØRRE AABY REALSKOLE. 1. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS Skolens navn er Den selvejende institution Nørre Aaby Realskole. Skolen er oprettet den

Læs mere

Vedtægter for den fri grundskole DEN ALTERNATIVE SKOLE

Vedtægter for den fri grundskole DEN ALTERNATIVE SKOLE 1 Vedtægter for den fri grundskole DEN ALTERNATIVE SKOLE 1. Hjemsted og oprettelse. Den alternative Skole er en selvejende og uafhængig grundskole i henhold til lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Esbjerg International School

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Esbjerg International School V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Esbjerg International School I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Esbjerg International School. Esbjerg

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole.

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole. V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Frederikssund Private Realskole. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Stk. 1. Skolens navn er Den selvejende institution

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål Februar 2015 Vedtægter for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål 1 Herfølge Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Køge kommune. Skolen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HULVEJ SKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HULVEJ SKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HULVEJ SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Hulvej Skole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ny Horsens kommune.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brenderup og Omegns Realskole

Vedtægter for den selvejende institution Brenderup og Omegns Realskole Vedtægter for den selvejende institution Brenderup og Omegns Realskole Hjemsted og formål 1 Stk 1: Brenderup og Omegns Realskole, Skolevej 26, 5464 Brenderup, er en selvejende uafhængig institution med

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS. 1 Skolens navn er Den selvejende institution Privatskolen Als. Skolen er oprettet i 1988. Stk.2.

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERIK BARFODS SKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERIK BARFODS SKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERIK BARFODS SKOLE 1 I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er: Den selvejende uddannelsesinstitution FREDERIK BARFODS SKOLE. Skolen er

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Sct. Norberts Skole

Vedtægter for den selvejende institution Sct. Norberts Skole Vedtægter for den selvejende institution Sct. Norberts Skole I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sct. Norberts skole. Skolen er oprettet i 1905 af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 1. Hjemsted. Holbæk Lilleskole er en selvejende, uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Holbæk Kommune. 2.

VEDTÆGTER FOR. 1. Hjemsted. Holbæk Lilleskole er en selvejende, uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Holbæk Kommune. 2. VEDTÆGTER FOR HOLBÆK LILLESKOLE 1. Hjemsted Holbæk Lilleskole er en selvejende, uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Holbæk Kommune. Skolens adresse: Stenhusvej 22 A, 4300 Holbæk CVR nr.: 65

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLDING REALSKOLE

VEDTÆGTER FOR KOLDING REALSKOLE J.nr. 241862-SRA VEDTÆGTER FOR KOLDING REALSKOLE CVR-nr. 82 96 81 13 Hjemsted og formål l Kolding Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Kolding kommune, grundlagt i 1890. Skolen har adresse

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for den selvejende institution. Haderslev Realskole 1

Vedtægter. Vedtægter for den selvejende institution. Haderslev Realskole 1 Vedtægter Vedtægter for den selvejende institution Haderslev Realskole 1 Haderslev Realskole, der begyndte sin virksomhed i 1944, er fra d. 1. januar 1991 en uafhængig selvejende uddannelsesinstitution,

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution Solsideskolen, Privatskolen i Nørresundby.

Vedtægter for Den Selvejende Institution Solsideskolen, Privatskolen i Nørresundby. Vedtægter for Den Selvejende Institution Solsideskolen, Privatskolen i Nørresundby. 1 Skolens navn er Solsideskolen, Privatskolen i Nørresundby. Skolen er oprettet i år 1902. Stk. 2 Skolens hjemsted er

Læs mere

Stk. 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sankt Nikolaj Skole. Skolen er oprettet i år 1905.

Stk. 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sankt Nikolaj Skole. Skolen er oprettet i år 1905. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sankt Nikolaj Skole I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Stk. 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sankt Nikolaj Skole. Skolen er oprettet i

Læs mere

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. den selvejende institution. Aarhus Academy for Global Education CVR-nr ( Skolen )

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. den selvejende institution. Aarhus Academy for Global Education CVR-nr ( Skolen ) 58649-002 MIR/SFO ABEL & SKOVGÅRD LARSEN VEDTÆGTER for den selvejende institution Aarhus Academy for Global Education CVR-nr. 33 63 38 58 ( Skolen ) Advokat Michael Rehling Sønder Allé 9, DK-8000 Århus

Læs mere

Vedtægter for Den selvejede Institution Mariagerfjord Idrætsskole

Vedtægter for Den selvejede Institution Mariagerfjord Idrætsskole Vedtægter for Den selvejede Institution Mariagerfjord Idrætsskole I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Mariagerfjord Idrætsskole. Skolen er oprettet

Læs mere

DIA Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted på Skt. Hans

DIA Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted på Skt. Hans VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION DIA PRIVATSKOLE Hjemsted og formål 1 DIA Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted på Skt. Hans Gade 25, 2200 København N. CVR-nummer

Læs mere

Vedtægter. Hjemsted og formål

Vedtægter. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Frijsendal Friskole Hjemsted og formål 1 Frijsendal Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Favrskov kommune. Skolen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Tybjerg Privatskole

VEDTÆGTER FOR. Tybjerg Privatskole VEDTÆGTER FOR Tybjerg Privatskole Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 14.04.2011 Godkendt af Undervisningsministeriet 06.06.2011 Ændret på ordinær generalforsamling 16.03.2016 I. SKOLENS NAVN,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N S A N K T A N S G A R S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS - 2 - Skolens navn er Den selvejende institution Sankt

Læs mere

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. den selvejende institution. Aarhus Academy for Global Education CVR-nr ( Skolen )

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. den selvejende institution. Aarhus Academy for Global Education CVR-nr ( Skolen ) 24. april 2015 58649-012 FD//bkn VEDTÆGTER for den selvejende institution Aarhus Academy for Global Education CVR-nr. 33 63 38 58 ( Skolen ) Advokat Flemming Dahl Sønder Allé 9, DK-8000 Århus C, Tlf. +45

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86 Prærien - Aulum Kristne Daginstitution Østergade 11 7490 Aulum 21 96 41 81 E-mail: henrik.thoftgaard@skolekom.dk Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N SCT. MARIÆ SKOLE

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N SCT. MARIÆ SKOLE V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N SCT. MARIÆ SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sct. Mariæ Skole. Skolen

Læs mere

Over institutionens aktiver og passiver ved stiftelsen udarbejdes status (åbningsstatus) pr. I. august 1993.

Over institutionens aktiver og passiver ved stiftelsen udarbejdes status (åbningsstatus) pr. I. august 1993. Vedtægter for den selvejende institution Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland. l Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland er en selvejende institution medhjemsted i Nørre-Rangstrup Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Sahl Friskole Vedtægter for Sahl Friskole Vedtægter-april-2004 rev8.doc 15-11-2004

Vedtægter for Sahl Friskole Vedtægter for Sahl Friskole Vedtægter-april-2004 rev8.doc 15-11-2004 Vedtægter for Sahl Friskole Vedtægter for den selvejende institution Sahl Friskole Hjemsted og formål 1 Sahl Friskole" er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Sahl by i Bjerringbro

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

-1- Vedtægter. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Guldbæk Friskole. Hjemsted og formål 1 Guldbæk Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Rebild Kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sct. Joseph Skole

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sct. Joseph Skole VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sct. Joseph Skole I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er "Den selvejende institution Sct. Joseph Skole". Skolen er oprettet den 1. september

Læs mere

Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening

Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening Journal nr. 380 Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening Version godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning den 13. december 2012 Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægtsbekendtgørelsen,

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD PRIVATSKOLE

VEDTÆGTER FOR ALLERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER FOR ALLERØD PRIVATSKOLE Indholdsfortegnelse I. SKOLENS NAVN, ADRESSE OG OPRETTELSESÅR... 3 II. SKOLENS ORGANISERING OG DRIFT... 3 III. SKOLENS FORMÅL... 4 IV. SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG... 4 V. BESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted 1 Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) er en selvejende institution med hjemsted i Gladsaxe Kommune. Skolen har påbegyndt

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Kristne Gymnasium

Vedtægter for Hovedstadens Kristne Gymnasium Hovedstadens Kristne Gymnasium Engstien 2A 2791 Dragør Vedtægter for Hovedstadens Kristne Gymnasium 1. Hjemsted og formål Hovedstadens Kristne Gymnasium CVR-nr.??? er en selvejende uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

Vedtægter. Hjemsted og formål

Vedtægter. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution SVENSTRUP FRISKOLE Hjemsted og formål 1 SVENSTRUP FRISKOLE er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i SØNDERBORG kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION BROVANDESKOLEN

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION BROVANDESKOLEN Vedtægter for - 2 - VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION BROVANDESKOLEN I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Brovandeskolen Lilleskolen i Skagen.

Læs mere

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted Hjemsted og formål 1 Ringsted Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted

Læs mere

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION INTERSKOLEN

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION INTERSKOLEN VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION INTERSKOLEN I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Interskolen. Skolen er oprettet den 15. april 1977. Stk. 2. Skolens hjemsted er Århus

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N D E T F R I E G Y M N A S I U M

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N D E T F R I E G Y M N A S I U M V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N D E T F R I E G Y M N A S I U M I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Det frie

Læs mere

HJEMSTED, GRUNDLAG OG FORMÅL. 1 Hjemsted. 2 Grundlag. 3 Formål

HJEMSTED, GRUNDLAG OG FORMÅL. 1 Hjemsted. 2 Grundlag. 3 Formål Filnavn :vedtægter 2006 Vedtægter for den selvejende institution Tange Kristne Friskole, Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro. CVR nr. 1315 2144 HJEMSTED, GRUNDLAG OG FORMÅL 1 Hjemsted Tange Kristne Friskole

Læs mere

Vedtæger for den selvejende institution

Vedtæger for den selvejende institution Vedtæger for den selvejende institution Gymnastikefterskolen Stevns 1. Hjemsted, værdigrundlag og formål Stk. 1. Gymnastikefterskolen Stevns er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Sønderborg International School (SIS)

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Sønderborg International School (SIS) V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Sønderborg International School (SIS) I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS Skolens navn er Den selvejende institution Sønderborg

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C.

Vedtægter for den selvejende institution Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Vedtægter for den selvejende institution Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. CVR-nummer: 28 58 63 88 INDHOLD: Hjemsted og formål Skolens drift Forældrekreds og skolekreds Tilsyn Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Steiner Skolen Møn

Vedtægter for den selvejende institution Steiner Skolen Møn Vedtægter for den selvejende institution Steiner Skolen Møn 1. Hjemsted 1. Steiner Skolen Møn, Rudolf Steiner Skolen på Møn, er en uafhængig selvejende uddannelsesinstitution i henhold til loven om friskoler

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution THISTED FRISKOLE, STENSAGERVEJ 19, 7700 THISTED

Vedtægt for den selvejende institution THISTED FRISKOLE, STENSAGERVEJ 19, 7700 THISTED Vedtægt for den selvejende institution THISTED FRISKOLE, STENSAGERVEJ 19, 7700 THISTED HJEMSTED OG FORMÅL 1 Thisted Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Thisted

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Vestermose Natur- og idrætsfriskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Vestermose Natur- og idrætsfriskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Vestermose Natur- og idrætsfriskole Hjemsted og formål 1 Vestermose Natur- og idrætsfriskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Johannesskolen, Hillerød

Vedtægter for Johannesskolen, Hillerød Vedtægter for Johannesskolen, Hillerød Fremsendt til Undervisningsministeriet den 8. februar 1996. Hjemsted og formål - 1 - Stk. 1 Johannesskolen, beliggende Ansgarvej, Hillerød kommune, Frederiksborg

Læs mere

N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C V E D T Æ G T E R FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION N. KOCHS SKOLE Hjemsted og formål 1 N. Kochs Skole er en selvejende uddannelsesinstitution med hjemsted i Århus Kommune. Skolen har CVR-nr: 36 62 26 28.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Odder lille Friskole

Vedtægter for den selvejende institution. Odder lille Friskole Vedtægter for den selvejende institution Odder lille Friskole September 2007 Hjemsted og formål Odder lille Friskole, Randlevvej 4, 8300 Odder er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted

Læs mere

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole 1: Værdigrundlag Skyum Idrætsefterskole baserer undervisningen og samværet på værdier

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs. CVR-nummer

Vedtægter for den selvejende institution Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs. CVR-nummer Vedtægter for den selvejende institution Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs. CVR-nummer 32 83 88 12. Hjemsted og formål 1 Høve Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION THY PRIVATSKOLE. Cvr.nr

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION THY PRIVATSKOLE. Cvr.nr j.nr. 48719/JS/LM VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION THY PRIVATSKOLE Cvr.nr. 37 36 23 87 1.0 Skolens navn, adresse og oprettelsesår. ADVODAN Thisted, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf.nr. 97 92

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Odense Privatskole. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Odense Privatskole. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Odense Privatskole Hjemsted og formål 1 Odense Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Odense Kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Landsgrav Friskole, Bagervej 5, 4200 Slagelse. CVR-nummer66912914

Vedtægter for den selvejende institution Landsgrav Friskole, Bagervej 5, 4200 Slagelse. CVR-nummer66912914 Vedtægter for den selvejende institution Landsgrav Friskole, Bagervej 5, 4200 Slagelse. CVR-nummer66912914 Hjemsted og formål 1 Landsgrav Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for den frie grundskole

Vedtægter for den frie grundskole Vedtægter for den frie grundskole Reventlow Lille Skole 1 Hjemsted Reventlow Lille Skole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Lolland kommune. Skolens adresse: Torebyvej, 4920 Søllested.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro CVR-nummer: 27736890. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro CVR-nummer: 27736890. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro CVR-nummer: 27736890 Hjemsted og formål 1.Mammen Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 027.82K.271 Senere ændringer

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole Vedtægter For den selvejende Undervisnings- institution Svenstrup Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Svenstrup Efterskole 1 Hjemsted og formål. stk. 1 stk.. 2 Svenstrup

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Hoptrup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej 50, 4180 Sorø. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION INSTITUT SANKT JOSEPH

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION INSTITUT SANKT JOSEPH VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION INSTITUT SANKT JOSEPH I. SKOLENS NAVN, ADRESSE. HJEMSTED OG STATUS Skolens navn er Den selvejende institution Institut Sankt Joseph. Skolen er oprettet i år 1858

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Tømmerup Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SUNDEVED EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR SUNDEVED EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SUNDEVED EFTERSKOLE Vedtaget på generalforsamlingen den 13. april 2008 og den 13. maj 2008 Side 1 af 9 VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SUNDEVED EFTERSKOLE. 1. HJEMSTED OG FORMÅL.

Læs mere

Vedtægter for Næstved F ri Skole

Vedtægter for Næstved F ri Skole Side 1 af 9 1 Vedtægter for Næstved F ri Skole Havrebjergvej 3, Rislev, 4700 Næstved www.naestved-fri-skole.dk Vedtaget 29. marts 2008 Og den 14. april 2008. Indhold 1 H jemsted s. 2 2 Formål s. 2 3 Bestyrelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Salling Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen blev grundlagt

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Bøgballe Friskole, Fælledvej 24, 7171 Uldum

Vedtægter for den selvejende institution Bøgballe Friskole, Fælledvej 24, 7171 Uldum Vedtægter for den selvejende institution Bøgballe Friskole, Fælledvej 24, 7171 Uldum Hjemsted og formål 1 Bøgballe Friskole" er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Hedensted

Læs mere

Hjemsted og formål. Skolens drift. Forældrekreds og skolekreds

Hjemsted og formål. Skolens drift. Forældrekreds og skolekreds Hjemsted og formål 1 Studsgård Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Herning kommune. Skolen er oprettet den 22. maj 2000. Skolens adresse er Momhøjvej 36 c, 7400

Læs mere

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Vedtægter 2009 Vedtægter for den selvejende institution: Det Kongelige Teaters Balletskole i Odense Jernbanegade 20 5000 Odense C. CVR-nummer: 2680 4493 Hjemsted og formål 1 Det Kongelige Teaters Balletskole

Læs mere

Vedtægterne. for. den selvejende institution. Randers Lille Skole. Hjemsted og formål.

Vedtægterne. for. den selvejende institution. Randers Lille Skole. Hjemsted og formål. Randers Lille Skole Vedtægterne for den selvejende institution Randers Lille Skole. Hjemsted og formål. 1. Stk.1. Randers Lille Skole er en selvejende, uafhængig institution, oprettet i 1971, med hjemsted

Læs mere