Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86"

Transkript

1 Prærien - Aulum Kristne Daginstitution Østergade Aulum Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: Indhold 1 Hjemsted Grundlag Formål Åbningstider og lukkedage Antal pladser i Prærien Aulum Kristne Daginstitution Optagelseskriterier Udmeldelse og opsigelse af barn Forældrebetaling Daginstitutions drift Forældrekreds Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Forretningsorden for bestyrelsen Tilsyn Tegningsret Vedtægtsændring Nedlæggelse Godkendelse... 11

2 1 Hjemsted. Prærien - Aulum Kristne Daginstitution er en privat uafhængig institution med hjemsted i Herning Kommune, Region Midtjylland. Prærien - Aulum Kristne Daginstitution er oprettet af en forældregruppe med tilknytning til Aulum Kristne Friskole, jf. nugældende dagtilbudslov 19 stk. 4. og nugældende friskolelovs 36a. 2 Grundlag. stk. 1 Prærien - Aulum Kristne Daginstitution bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning: At hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige ord og eneste og absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse. stk. 2 At den evangelisk-lutherske bekendelse er udtryk for en ret forståelse af, hvad Gud har åbenbaret til frelse for os i Bibelen. stk. 3 Prærien - Aulum Kristne Daginstitution skal stå i tilslutning til og samarbejde med Aulum Kristne Friskole. 3 Formål. stk.1 Prærien - Aulum Kristne Daginstitutions formål er at drive daginstitution i overensstemmelse med nugældende dagtilbudslovs 7 13, eller de bestemmelser der måtte træde i stedet herfor. stk. 2 Prærien - Aulum Kristne Daginstitution skal, i samarbejde med forældre, ved hjælp af velkvalificeret og dygtigt pædagogisk arbejde, give børnene kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til det enkelte barns alsidige udvikling. stk. 3 Prærien - Aulum Kristne Daginstitution skal virke under trygge forhold. Der lægges vægt på god orden, disciplin og opførsel og kræves respekt for opstillede normer og krav. Prærien - Aulum Kristne Daginstitution skal fremme barnets evne til at vurdere og tage stilling til de spørgsmål, de møder i livet og opøve deres ansvarsbevidsthed overfor den enkelte, samfundet og den af Gud skabte verden.

3 stk. 4 På grundlag af Bibelens syn på mennesket som Guds skabning skal Prærien - Aulum Kristne Daginstitution med hele sit virke være med til at præge børnene i retning af en sand kristen livsførelse. 4 Åbningstider og lukkedage stk. 1 Prærien - Aulum Kristne Daginstitutions åbningstid fastsættes af bestyrelsen jf. det timetal pr. uge, der gælder for Herning Kommunes daginstitutioner med fuld åbningstid. stk. 2 Prærien - Aulum Kristne Daginstitution holder lukket alle weekender og helligdage samt et antal øvrige lukkedage, der fastlægges af bestyrelsen forud for hvert kalenderår. Dog fastsættes lukkedage efter Herning Kommunes til enhver tid gældende bestemmelser herom. 5 Antal pladser i Prærien Aulum Kristne Daginstitution stk. 1 Børnehaven udbyder optil 60 pladser. stk. 2 Vuggestuen udbyder optil 12 pladser. stk. 3 Pladserne udbydes til børn i alderen 6 mdr. til skolestart. 6 Optagelseskriterier stk. 1 Prærien - Aulum Kristne Daginstitution optager børn under hensyntagen til børnenes alder. stk. 2 Prærien - Aulum Kristne Daginstitution benytter ikke Herning kommunes pladsanvisning. Der kan ansøges om plads ved direkte kontakt til daginstitutionen. 7 Udmeldelse og opsigelse af barn stk. 1 Udmeldelse af et barn skal foregå skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. stk. 2 Opsigelse af et barn fra institutionens side, skal foregå skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Opsigelsen skal i givet fald være saglig.

4 8 Forældrebetaling stk. 1 Forældrebetaling til Prærien - Aulum Kristne Daginstitution fastsættes i forhold til den enhver tid gældende egenbetaling for børnehaveplads u/mad i Herning kommune. Forældrebetalingen opkræves af daginstitutionen. 9 Daginstitutions drift stk. 1 Daginstitutionens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved forældrebetaling, samt ved gaver. stk. 2 Daginstitutionens midler må alene komme Prærien - Aulum Kristne Daginstitution til gode. Bidrag giver ikke ret til nogen del af daginstitutions formue eller udbytte af nogen art. stk. 3 Et eventuelt overskud ved daginstitutionens drift tilfalder daginstitutionen, og anvendes til kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for daginstitutionen, f.eks. til forbedringer af aktivitetsmateriale, til byggeforanstaltninger og lignende. stk. 4 Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med gældende bestemmelser herom. 10 Forældrekreds Forældrekredsen består af forældre til børn på Prærien - Aulum Kristne Daginstitution. Som forælder regnes man, fra 4 måneder før barnet begynder i Prærien. Forældrene skal være indforstået med, at daginstitutionen drives på dens vedtægtsmæssige grundlag og formål, således som det er beskrevet i 2 og 3. Forældrenes rettigheder tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over barnet eller har barnet i pleje. stk. 2 Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med daginstitutionens almindelige virksomhed, herunder med at daginstitutionen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i vedtægternes 3 stk. 1. stk. 3 Ordinært møde i forældrekredsen afholdes på daginstitutionen hvert år inden udgangen af juni. Mødedatoen meddeles forældrene senest fire uger før mødet. Bestyrelsen indkalder skriftligt forældrekredsen med mindst 14 dages varsel.

5 stk. 4 På det ordinære forældrekredsmøde vælges af og blandt forældrekredsen to medlemmer til bestyrelsen. De valgte medlemmer skal være forældre til børn på daginstitutionen eller til børn, der begynder på daginstitutionen senest d. 1. september i året for valgets afholdelse. stk. 5 Sammen med indkaldelsen til ordinært forældrekredsmøde sendes dagsorden, der mindst skal indeholde: Valg af dirigent og referent Valg af to forældrerepræsentanter til bestyrelsen Bestyrelsens årsberetning Fremlæggelse af sidste regnskabsårs reviderede årsrapport Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår Indkomne forslag Eventuelt Beslutninger på forældrekredsmødet træffes ved almindelig stemmeflerhed. Forældrekredsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Dog kan der gives fuldmagt til den person, man deler forældremyndighed med ved valg af forældrerepræsentant. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer, jf. 10 stk. 4. Over det på forældrekredsmødet passerede tages der referat. Referatet godkendes og underskrives af mødeleder, som herefter afleverer eller sender det til daginstitutionslederen inden for 14 dage. stk. 6 Ekstraordinært forældrekredsmøde afholdes, hvis bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinært forældrekredsmøde skal afholdes, såfremt 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne

6 eller mindst 2/3 af forældrekredsens medlemmer fremsætter krav herom. Dagsorden skal fremsendes sammen med indkaldelsen 14 dage før mødets afholdelse. 11 Bestyrelsens sammensætning stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer hvoraf mindst tre medlemmer skal være forældre til børn på daginstitutionen. Bestyrelsens medlemmer vælges således: stk. 2 To medlemmer vælges ved det ordinære forældrekredsmøde af og blandt forældrene til børn på daginstitutionen. Valgperioden er to år. Genvalg kan finde sted. To medlemmer vælges af skolekredsen ved Aulum Kristne Friskole. Valgperioden er to år. Genvalg kan finde sted. Et medlem vælges af Aulum Kristne Friskoles bestyrelse. Valgperioden er to år. Genvalg kan finde sted. stk. 3 Forældrene skal have mulighed for at vælge mindst en suppleant. Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal kravet om mindst tre forældrerepræsentanter i bestyrelsen fortsat opfyldes. Endvidere kan et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. stk. 4 Bestyrelsen er bundet af daginstitutionens vedtægter og skal handle loyalt og i overensstemmelse med dem. Et bestyrelsesmedlem kan ikke afsættes i funktionsperioden, dog udtræder et medlem med øjeblikkelig varsel, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbestemmelserne for at være medlem af bestyrelsen. Jf. lovens 5, stk. 6 og vedtægtsbekendtgørelsen. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, f.eks. ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden. stk. 5 Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jævnfør lov om ligestilling af kvinder og mænd.

7 stk. 6 Daginstitutionens leder og andre ansatte ved daginstitutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen, og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, såfremt de er forældre til børn på daginstitutionen. stk. 7 Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for daginstitutionens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af daginstitutionens midler for varetagelse af hvervet som bestyrelsesmedlem. stk. 8 Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark. stk. 9 Daginstitutionens leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører daginstitutionens leder kan bestyrelsen suspendere lederens mødedeltagelse. stk. 10 Daginstitutionens medarbejderrepræsentant kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører daginstitutionens leder og medarbejder kan bestyrelsen suspendere medarbejderrepræsentantens mødedeltagelse. 12 Bestyrelsens opgaver stk. 1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af daginstitutionen og er ansvarlig over for Herning kommune for, at daginstitutionens økonomi og drift er i overensstemmelse med disse vedtægter, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i dagtilbudslovens Daginstitutionens leder har over for Herning Kommune og bestyrelsen ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af daginstitutionen i henhold til gældende love og bekendtgørelser. stk. 2 Bestyrelsen kan træffe beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om. stk. 3 Jf. 14 stk. 1, er bestyrelsen ansvarlig for, at daginstitutionen samarbejder med det kommunale tilsyn, så det kan foregå frit og uhindret, herunder at udlevere den

8 dokumentation, som kommunen anser som nødvendig for at udøve tilsynet eller varetage kommunens forpligtelser i øvrigt. Bestyrelsen har endvidere pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget. stk. 4 Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af forældrerepræsentant til bestyrelsen. stk. 5 Bestyrelsen ansætter og afskediger daginstitutionens leder. I samråd med lederen ansætter og afskediger bestyrelsen andet fastansat pædagogisk personale. stk. 6 Bestyrelsen vælger revisor, og bestyrelsen har ansvaret for, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde, herunder at den valgte revisor udfører sit arbejde korrekt efter gældende regler. stk. 7 Bestyrelsen skal forvalte daginstitutionens midler til størst mulig gavn for daginstitutionen samt tage skyldige økonomiske hensyn. stk. 8 Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler, og at årsrapporten underkastes betryggende revision efter gældende regler. Årsrapporten skal revideres i overensstemmelse med loven. Årsrapportens udarbejdelse, revision og afslutning skal være afsluttet senest 30/4. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive årsrapporten og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder habilitetsbetingelserne for medlemskab af bestyrelsen. stk. 9 Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i daginstitutionens forhold under skyldig hensyntagen til gældende lovgivning. Forældre til børn og fastansatte ved daginstitutionen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber, revisionsprotokol som er godkendt i bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre og kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i daginstitutionens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

9 13 Forretningsorden for bestyrelsen stk. 1 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske. stk. 2 Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted. stk.3 Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelsen for en virksomhed, som udlejer bygningen til daginstitutionen. stk. 4 Formanden indkalder bestyrelsesmedlemmerne til bestyrelsens møder og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. stk. 5 Et bestyrelsesmedlem, daginstitutionens leder samt daginstitutionens ansatte er inhabil i sager, hvor vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er alle ovennævnte parter omfattet af de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning. stk. 6 Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen. 14 Tilsyn stk.1 Herning kommune er tilsynsførende for Prærien - Aulum Kristne Daginstitution. 15 Tegningsret stk. 1 Daginstitutionen tegnes enten af bestyrelsens formand og daginstitutionens leder i forening eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.

10 16 Vedtægtsændring stk. 1 Vedtægternes 2 og 3 samt 16 stk. 1 kan kun ændres, hvis der er enstemmighed herom i bestyrelsen og ved fuldtalligt fremmøde af bestyrelsen. stk. 2 Øvrige ændringer kan ske, når bestyrelsens medlemmer ved fuldtalligt fremmøde af bestyrelsen godkender det med 2/3 majoritet. stk. 3 Ændringer skal godkendes af forældrekredsen. stk. 4 Ændringer kræver Herning Kommunes godkendelse, så længe der er en samarbejdsaftale eller lignende med Herning Kommune. 17 Nedlæggelse stk. 1 Såfremt det viser sig umuligt at drive daginstitution i overensstemmelse med vedtægternes 2 og 3 eller det økonomisk viser sig uforsvarligt at drive daginstitutionen videre, skal den nedlægges. stk. 2 Beslutning om nedlæggelse træffes af bestyrelsen med 2/3 majoritet på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder. I tidsrummet mellem de to bestyrelsesmøder skal forældrekredsens medlemmer indkaldes til forældrekredsmøde med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsens beslutning om at nedlægge daginstitutionen forelægges forældrekredsen til høring. stk. 3 Det påhviler bestyrelsen umiddelbart herefter at orientere forældrekredsen om bestyrelsens beslutning og om grundlaget herfor. stk. 4 Det påhviler bestyrelsen at give Herning kommune meddelelse om daginstitutionens nedlæggelse. Herning kommune skal ligeledes orienteres af bestyrelsen, hvis daginstitutionen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at daginstitutionens virksomhed må indstilles. stk. 5 Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af daginstitutionens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler.

11 stk. 6 Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af daginstitutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af daginstitutionens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt for at daginstitutionens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne. stk. 7 Overskydende midler anvendes til socialt formål. 18 Godkendelse Således vedtaget på generalforsamling for Prærien - Aulum Kristne Daginstitution, den 1. april 2014 Henrik Friis Thomsen - Formand Michael Kviesgaard Mouritzen Paul Seerup Nielsen Poul D. Madsen Mette Gylling Jensen

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619.

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. 1. Skolens navn, hjemsted og status Rudolf Steiner-Skolen i Århus, Strandvejen 102, 8000 Århus C er en uafhængig,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf.

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. VEDTÆGTER for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. 1. 2. Institutionens navn er Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf (NGG). Den er oprettet på en stiftende

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole Vedtægt For den selvejende institution Aarhus Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1) Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Vedtægter. Grejsdalens

Vedtægter. Grejsdalens Vedtægter for Grejsdalens Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Grejsdalens Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet i januar 1942 og har hjemsted i Vejle

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing

Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing Vasevej 28-30 6950 Ringkøbing 1. Hjemsted og formal Det Kristne Gymnasium (herefter kaldet KG) CVR-nr. 86 04 08 16 er en selvejende uaf hngig uddanneisesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere