Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Albertslund Lilleskole."

Transkript

1 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund. Registrering: CVR nr.: FORMÅL Albertslund Lilleskole har til formål i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v. at drive fri grundskole, der i sit virke hviler på et demokratisk, humanistisk idégrundlag. Stk.2 Formålet med Albertslund Lilleskoles undervisning er i øvrigt at drive en alsidig skole på følgende grundlag: 1. Hvor det er rart at være, er det let at lære Fortæller noget om, at det faglige og sociale hænger tæt sammen er forudsætninger for hinanden. Denne sætning indfanger Albertslund Lille Skoles formål: Det sociale og det faglige hænger tæt sammen Samtidig fortæller sætningen også noget om vores undervisning: Læring sker via varierende undervisningsmetoder og mellem individuelle og fællesskabsbaserede processer Endelig siger det noget om vores læringsmiljø: Samvær og undervisning foregår i en tryg atmosfære, der giver eleven mod og lyst til at møde udfordringer og det ukendte, hvor man tør begå fejl og hvor man bliver anerkendt for sin indsats 2. Individ i fællesskabet Fællesskabet består af individer, som skal mødes om noget. På Albertslund Lille Skole vægter vi individets aktive deltagelse i fællesskaber og samarbejde højt. Det betyder: For eleverne: o at de skal lære at arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre o at de skal lære at indgå i sociale relationer med forskellige mennesker o at de skal lære at bidrage til fællesskabet både fagligt og socialt For undervisningen: o at undervisningsformerne varieres så de tilgodeser både individet og samarbejdet o at der målrettet indgår kreative processer og projektarbejde For lærerne og pædagogerne: o at de er fælles om ansvaret for klassernes og børnenes trivsel, socialisering, dannelse og uddannelse For samarbejdet mellem skolen og hjemmet: o at skole og hjem deler ansvaret for samarbejdet om eleven(s deltagelse) i skolens fællesskab o at såvel skole som hjem har ansvar for at skolens demokratiske struktur og retningslinjer følges

2 2/7 3 BESTYRELSE OG LEDER. Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse og er samtidig ansvarlig for skolens drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og skolens vedtægter. Stk.2 Den daglige og pædagogiske ledelse af skolen varetages af skolens leder. Stk.3 Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder. Stk.4 Bestyrelsen godkender efter indstilling fra skolens leder ansættelse og afskedigelse af skolens faste personale. Stk.5 Bestyrelsen kan beslutte at skolelederen under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse, herunder at delegere kompetencen til at ansætte og afskedige skolens personale. Stk. 6 Bestyrelsen fastsætter beløbsstørrelserne for skolepengene og forældrebetalingen for skolefritidsordningen. Stk. 7 Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelse for virksomhed, som udlejer bygninger til skolen. 4 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG OPGAVER. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der alle vælges af og blandt forældrekredsens medlemmer. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger certificeret tilsynsførende eller selvevalueringsmodel mindst hvert 4. år og fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn. Skolen følger de til en hver tid gældende regler om tilsyn/tilsynsførende. Stk.2 Bestyrelsens medlemmer vælges for en to-årig periode og afgår med 3 medlemmer årligt. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år 2 forældrekredsmedlemmer som suppleanter for bestyrelsen. Suppleanter vælges for 1 år. Suppleanter optages automatisk i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem træder ud. Stk.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, og formanden vælges af bestyrelsens midte. Stk.4 Næstformanden for bestyrelsen træder i formandens sted ved dennes forfald. I denne situation overtager næstformanden til fulde formandens rettigheder og pligter. Stk.5 Skolens leder og andre ansatte ved skolen, samt elever, kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når de samtidig er medlem af forældrekredsen. Stk.6 Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige og mindst et flertal, herunder formanden,

3 3/7 skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark. Stk.7 Skolens daglige ledelse; skoleleder og viceskoleleder samt mindst en medarbejderrepræsentant deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Bestyrelsen kan bestemme at en eller to elevrepræsentanter kan deltage som observatør. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører skolens daglige ledelse eller enkelte ansatte/elever, kan bestyrelsen suspendere skoleledelsens henholdsvis repræsentanternes mødedeltagelse. Stk.8 Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jf. lov om ligestilling af kvinder og mænd. Stk.9 Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske. Stk.10 Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive gjort ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Stk.11 Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem. Stk. 12 Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dens nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis habilitetsbetingelserne ikke længere opfyldes. I tilfælde af udtræden i funktionsperioden, f.eks. ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden. Stk.13 Samtlige deltagere i bestyrelsens møder er omfattet af forvaltningslovens kap. 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt. Stk. 14 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske. Stk. 15 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed vejer formandens stemme tungest. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Stk. 16 Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden. Stk. 17 Bestyrelsen kan give prokura og nedsætte underudvalg eller ad hoc udvalg til varetagelse af klart afgrænsede rutinefunktioner eller til forberedelse af større og vanskeligere sager. Stk.18 Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

4 4/7 Stk. 19 Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. 5 FORÆLDREKREDSEN OG SKOLEKREDSEN. Forældrekredsen består af de personer, der har forældremyndighed over elever på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje. Stk.2 Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med at skolen giver en undervisning, som står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. lov om friskoler og private grundskoler m.v. samt bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v. Stk. 3 Bestyrelsen har ansvaret for, at forældrene til børn på skolen indkaldes til et møde, hvor alene forældrekredsen vælger tilsynsførende eller selvevalueringsmodel. Mødet afholdes i forbindelse med generalforsamlingen. Stk.4 Skolekredsen består af forældrekredsens medlemmer samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter eventuelt kontingent for medlemskab af skolekredsen. Medlemmerne hæfter ikke for skolens økonomiske forpligtelser. Stk.5 Medlemskab af skolekredsen kan suspenderes og/eller ophæves af bestyrelsen, hvis medlemmet er i restance med skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Medlemskab af forældrekredsen følger bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler, hvoraf det fremgår at skolen indenfor lovens rammer og ud fra skolens overbevisning og undervisning frit vælger, hvilke elever skolen vil have. Stk. 6 Bestyrelsens afgørelse om medlemskab af forældre- og skolekredsen kan indankes for skolens generalforsamling, såvel af et mindretal i bestyrelsen, som af den, der har modtaget afslag på optagelse eller er blevet frataget medlemskab. 6 REGNSKAB OG REVISION Skolens regnskabsår følger kalenderåret. Stk.2 Bestyrelsen har ansvaret for at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler, jf. bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler m.v., der indsendes til undervisningsministeriet senest d. 1. maj Stk.3 Bestyrelsen har ansvaret for at regnskabet revideres af statsautoriseret eller registreret revisor ifølge lov om friskoler og private grundskoler m.v. Stk. 4 Den reviderede årsrapport godkendes og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, der afgiver en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab jf. friskoleloven.

5 5/7 Stk.5 Revisor vælges af bestyrelsen. Stk. 6 Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Forældrekredsen samt fastansatte ved skolen har altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber og revisionsprotokol som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives. 7 GENERALFORSAMLING. Generalforsamlingen består af forældre- og skolekredsens medlemmer, jf. skolens vedtægter 5 stk. 1 og 4., samt skolens ansatte. Skolens ansatte har ikke stemmeret. Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april på skolen eller andet sted i skolekommunen. Stk.3 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 21 kalenderdages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning. 3. Skolelederen aflægger beretning. 4. Den reviderede årsrapport forelægges (til høring). 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af tilsynsførende eller selvevalueringsmodel (min. hvert 4. år) 7. Indkomne forslag. 8. Eventuelt. Generalforsamlingen suspenderes under pkt. 5. og 6., hvortil kun forældrekredsen har stemmeret. Der kan gives fuldmagt til den person, man deler forældremyndighed med. Stk. 4 Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før afholdelsen med den formulering de ønskes sat på dagsordenen. Forslag skal bekendtgøres for forældrekredsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Stk.5 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed hvis det ønskes ved skriftlig afstemning og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Stk. 6 Der føres protokol over det, der er vedtaget på generalforsamlingen. Protokollen skal underskrives af dirigenten. Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, eller mindst 1/3 af forældrekredsens medlemmer skriftligt kræver det. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling. Stk. 8 Uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for

6 6/7 likvidation af skolen, skal bestyrelsens beslutning om nedlæggelse af skolen godkendes på en efterfølgende generalforsamling. Stk. 9 Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Stk. 10 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal bestyrelsen høre generalforsamlingen inden den tager beslutning jf. skolens vedtægter 9, stk SKOLENS DRIFT. Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge for eleverne, ved forældrebetaling for skolefritidsordning og ved eventuelle bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og tage skyldige økonomiske hensyn. Stk.2 Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Stk.3 Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til opbygning af kapital til imødekommelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedring af undervisningsmateriale eller bygninger. Stk.4 Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over. 9 TEGNINGSRET. Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening, eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres og der kan ikke gives prokura. Stk.2 Ved køb, salg, pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme, kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer jf. skolens vedtægter 4. stk NEDLÆGGELSE Beslutning om skolens nedlæggelse træffes af bestyrelsen og skal efterfølgende godkendes på en generalforsamling, jf. skolens vedtægter 7 stk.8 Stk. 2 Forældre og skolekredsen orienteres umiddelbart herefter om beslutningen og grundlaget herfor.

7 7/7 Stk.3 Ophører skolen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsparagraffen, skal den nedlægges. Stk.4 Det er bestyrelsens ansvar at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse. Stk.5 Bestyrelsen skal orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles. Stk.6 Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre indtil den økonomiske opgørelse af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægtsbekendtgørelsens. Stk.7 Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver, samt for at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne. Stk.8 Eventuelle overskydende midler anvendes, med Undervisningsministeriets godkendelse, til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v. 11 VEDTÆGTERNE. Vedtægternes bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold skal kun godkendes af Undervisningsministeriet, såfremt skolen sammenlægges, spaltes eller kombineres fx med efterskole. Stk. 2 Bestyrelsen vedtager ændring i vedtægterne som herefter skal godkendes på to efter hinanden følgende generalforsamlinger jf. skolens vedtægter 7, stk. 9. Stk. 3 Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er gyldige, når de godkendt jf. skolens vedtægter 7, stk. 9 og derefter underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer med letlæselig angivelse af navn og adresse samt oplysning om formand og næstformand og sluttelig offentliggjort på hjemmesiden med angivelse af offentliggørelse og dato for bestyrelsens beslutning. Vedtægter jf. lov nr. 271 af 27. marts 2012 godkendt: På to generalforsamlinger d. 19. marts 2013 og d. 23. april 2013 og ved bestyrelsens underskrift 23. april 2013 Esben Thygesen; formand Pilehusene 24, 2600 Glostrup Nicolai Galamba; næstformand Galgebakken, Sønder 9-8, 2620 Albertslund Jeanne Svendsen Gadesvinget 2, 2620 Albertslund Anja Frandsen Kvædehaven 77, 2600 Glostrup Lars Christensen Elmehusene 115, 2600 Glostrup Stig Mosegaard Madsen Rigelvænget 36, 2620 Albertslund

Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing

Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing Vasevej 28-30 6950 Ringkøbing 1. Hjemsted og formal Det Kristne Gymnasium (herefter kaldet KG) CVR-nr. 86 04 08 16 er en selvejende uaf hngig uddanneisesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere