HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 26. august 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 26. august 2015"

Transkript

1 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 82/2015 Anklagemyndigheden mod T1-T3 (advokat Bo Ascanius for alle, beskikket) T1, T2 og T3 har under forberedelsen af denne sag anmodet om, at der stilles præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen. Anklagemyndigheden har protesteret herimod. I påkendelsen har deltaget fem dommere: Jytte Scharling, Thomas Rørdam, Jon Stokholm, Michael Rekling og Kurt Rasmussen. Den foreliggende sag T1, T2 og T3 blev ved Retten i Helsingørs domme af 18. oktober, 31. oktober og 25. november 2011 dømt for bl.a. at have overtrådt et forbud mod fiskeri i Kattegat, jf. 6, stk. 1, jf. 5, jf. bilag 3, i bekendtgørelse nr. 391 af 16. april 2010 om forbud mod visse former for fiskeri i nærmere afgrænsede områder i Kattegat og nordlige del af Øresund. Ankesagerne blev behandlet samlet af Østre Landsret, der ved dom af 15. januar 2015 stadfæstede byrettens domme med en nedsættelse af bødestraffene. Der har både for byretten og landsretten været rejst spørgsmål om de danske reglers overensstemmelse med EU-retten. Byretten og landsretten har afslået at forelægge præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen.

2 - 2 - T1, T2 og T3 har for Højesteret gentaget deres anmodning om, at der stilles præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen om fortolkningen af artikel 10 i Rådets forordning nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (Grundforordningen) sammenholdt med artikel 46 i Rådets forordning nr. 850/1998 af 30. marts 1998 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer (Teknikforordningen). Anbringender T1, T2 og T3 har til støtte for anmodningen om præjudiciel forelæggelse anført bl.a., at der er så megen tvivl om fortolkningen af de relevante EU-retlige forskrifter, at der er behov for at anmode EU-Domstolen om at besvare spørgsmål herom. Sagen rejser i hvert fald fire EUretlige problemstillinger: For det første rejser sagen spørgsmål om EU-rettens definition af en medlemsstats højhedsområde eller jurisdiktion. Der er ikke i Grundforordningen nogen entydig forståelse af disse begreber. For det andet rejser sagen spørgsmål, om medlemsstaterne i henhold til EU-retten kan pulje deres jurisdiktionsområder ved en bilateral aftale og dermed udvide den enkelte medlemsstats jurisdiktionsområde. At pulje jurisdiktionsområder, som Danmark og Sverige har gjort ved en bilateral aftale fra 1932, forekommer at være i strid med EU-retten. For det tredje rejser sagen spørgsmål, om et fangstforbud udgør en teknisk foranstaltning i EU-rettens forstand. Det er på baggrund af EU-Domstolens dom i sag C-265/01, Pansard m.fl., nærliggende at antage, at et fangstforbud ikke i sig selv kan betragtes som en teknisk foranstaltning i Teknikforordningens forstand. Det forhold, at der er sket notifikation af de danske regler til Kommissionen i medfør af Teknikforordningen, indebærer ikke, at fiskeriforbuddet får status af en teknisk foranstaltning. Notifikationen indeholder ingen henvisning til Teknikforordningens artikel 46, og det fremgår ikke af notifikationen, at fiskeriforbuddet anses som en teknisk foranstaltning. Kommissionens manglende reaktion kan derfor ikke ses som en godkendelse af, at fiskeriforbuddet er en teknisk foranstaltning. Der er heller ingen

3 - 3 - anledning til at formode, at Kommissionens manglende reaktion skulle indebære nogen form for godkendelse af de notificerede regler. For det fjerde rejser sagen spørgsmål om medlemsstaternes adgang til at regulere et område, der allerede er EU-retligt reguleret ved en forordning. EU har efter TEUF artikel 3 som udgangspunkt enekompetence til at fastsætte regler om bevarelse af havets biologiske ressourcer inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik. De enkelte medlemsstater kan derfor kun vedtage nationale regler på fiskeriområdet, i det omfang EU-retten undtagelsesvis har givet dem adgang hertil. Der er ikke i de relevante EU-retlige forskrifter nogen indikation af, at EU ønsker et forbud mod fiskeri efter torsk. Anklagemyndigheden har anført bl.a., at der ikke foreligger tvivl om fortolkningen af EUretten, hvorfor der ikke er grundlag for præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen. Sagen er den 15. maj 2014 blevet behandlet i Juridisk Specialudvalg, og Justitsministeriet har i en udtalelse af samme dato konkluderet, at der ikke er grundlag for præjudiciel forelæggelse. Hovedspørgsmålet er, om det fiskeriforbud i område nr. 3, som følger af den danske bekendtgørelse, og som gælder for danske fiskerfartøjer i svensk farvand, opfylder de betingelser for indførelsen af et sådant forbud (national foranstaltning), som kan udledes af Grundforordningens artikel 10 og Teknikforordningens artikel 46. Det følger af Grundforordningens artikel 10 og Teknikforordningens artikel 1, jf. artikel 46, at en foranstaltning og en teknisk foranstaltning alene kan indføres i de farvande, der henhører under medlemsstaternes højhedsområde eller jurisdiktion. Det er anklagemyndighedens opfattelse, at der i medfør af aftale af 26. november 2008 mellem Danmark og Sverige og tidligere aftaler mellem landene på fiskeriområdet samt folkeretlig statspraksis gælder en fælles fiskerijurisdiktion for Danmark og Sverige, herunder for farvandet omfattet af område nr. 3. Grundforordningens artikel 4, stk. 2, litra g, ii), lægger til grund, at et fiskeriforbud har karakter af en teknisk foranstaltning. Det samme følger af artikel 4 i forordning nr. 1380/2013, som har afløst Grundforordningen. Aftalen af 26. november 2008 mellem Danmark og Sverige er endvidere blevet notificeret over for Kommissionen i overensstemmelse med Teknikforordningen, og Kommissionen har ikke i forbindelse med notifikationen fundet anledning til at reagere. Dette taler for, at fiskeriforbuddet har karakter af en teknisk foranstaltning. Kom-

4 - 4 - missionens manglende reaktion understreger også, at fiskeriforbuddet ikke er i strid med EUretten. Den franske sag C-265/01, Pansard m.fl., adskiller sig på afgørende punkter fra den foreliggende sag. Sagen angik for det første et landingsforbud og ikke et fiskeriforbud. Landingsforbuddet omfattede endvidere landing af muslinger, der var lovligt fanget i en anden medlemsstat, hvorfor det er vanskeligt at hævde, at der var tale om en foranstaltning, der angik lokale bestande. Endelig angik landingsforbuddet landing af fisk, der var fanget i britisk farvand, og som ikke hørte under fransk jurisdiktion. I den foreliggende sag er der derimod tale om et fiskeriforbud, som gælder for såvel danske som svenske fiskerfartøjer i kraft af de danske og svenske nationale bestemmelser, ligesom Danmark har jurisdiktion til at fastsætte fiskeriforbuddet i område 3. Retsgrundlag 1) Danske regler Bekendtgørelse nr. 391 af 16. april 2010 om forbud mod visse former for fiskeri i nærmere afgrænsede områder i Kattegat og nordlige del af Øresund 5 og 6, stk. 1, lyder: 5. I et område kaldet område nr. 3 beliggende i det sydøstlige Kattegat og afgrænset som anført i bilag 3, etableres et permanent lukket område med forbud mod enhver form for erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri i perioden fra den 1. januar til den 31. december. Der gælder ingen undtagelser fra forbuddet. 6. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde 2-5. Bekendtgørelsens bilag 3 angiver koordinaterne til afgrænsning af område nr. 3. Det er under sagen oplyst, at bekendtgørelse nr. 391/2010 administreres således, at den kun finder anvendelse for fiskeri udøvet fra dansk indregistreret fartøj, uanset om fiskeriet måtte have fundet sted inden for dansk eller svensk fisketerritorium. Bekendtgørelsen er udstedt i henhold til den dagældende fiskerilovs 30, nr. 1 (lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008). 2) Folkeretten

5 - 5 - I henhold til Havretskonventionen af 10. december 1982 er havene delt op i en række zoner og områder, hvorover staterne har forskellige rettigheder. Om statens søterritorium fremgår af konventionens artikel 2-4 bl.a.: Afsnit 1 Almindelige bestemmelser Artikel 2 Retlig status for søterritoriet, luftrummet over søterritoriet, dets havbund og undergrund 1. En kyststats suverænitet omfatter, udover dens landterritorium og indre farvande, samt, hvor der er tale om en arkipelagstat, dens arkipelagfarvande, et tilstødende havbælte, benævnt søterritoriet. 2. Denne suverænitet omfatter såvel luftrummet over søterritoriet som dets havbund og undergrund. 3. Suveræniteten over søterritoriet udøves på de betingelser, der er fastsat i denne konvention og andre folkeretlige regler. Afsnit 2 Søterritoriets grænser Artikel 3 Søterritoriets bredde Enhver stat har ret til at fastsætte bredden af sit søterritorium op til en grænse på højst 12 sømil målt fra de i overensstemmelse med denne konvention fastsatte basislinier. Artikel 4 Søterritoriets ydre grænse Søterritoriets ydre grænse er den linie, som i ethvert punkt har en afstand fra det nærmeste punkt på basislinien svarende til søterritoriets bredde. I konventionens kapitel V findes bestemmelser om statens eksklusive økonomiske zone, som efter artikel 55 er: et område beliggende udover og stødende op til søterritoriet, der er undergivet den i dette kapitel fastsatte særlige retlige ordning, i henhold til hvilken kyststatens rettigheder og jurisdiktion og andre staters rettigheder og friheder er fastlagt ved denne konventionens relevante bestemmelser. Efter artikel 57 må den eksklusive økonomiske zone ikke strække sig ud over 200 sømil fra basislinjerne. Af artikel 56, stk. 1, om kyststatens rettigheder, jurisdiktion mv. i den eksklusive økonomiske zone fremgår bl.a.:

6 - 6 - a) suveræne rettigheder for så vidt angår efterforskning og udnyttelse, bevarelse og forvaltning af havbundens, undergrundens og den overliggende vandmasses naturlige ressourcer, såvel levende som ikke-levende, samt med hensyn til andre aktiviteter med henblik på økonomisk udnyttelse og efterforskning af zonen, såsom udvinding af energi fra vandet, strømme og vind; b) jurisdiktion som fastsat i de relevante bestemmelser i denne konvention med hensyn til: iii) beskyttelse og bevarelse af havmiljøet; c) andre rettigheder og forpligtelser som fastsat i denne konvention. 3) Danmarks aftaler med Sverige Af bekendtgørelse nr. 228 af 21. juni 1933 om en under 31. december 1932 mellem Danmark og Sverige afsluttet Konvention angaaende Fiskeriforholdene i de til Danmark og Sverige grænsende Farvande, der fortsat er gældende, fremgår bl.a.: Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: Kattegat, Artikel De kontraherende Stater tillader hinandens Fiskere at drive Fiskeri i deres respektive Kystfarvande i det Omfang, som nedenfor nævnes. Denne Tilladelse indeholder ikke nogen Opgivelse af det Standpunkt, som hver af de kontraherende Stater indtager angaaende de almindelige Principer for Beregning af Søterritoriets Udstrækning. 2. I Kattegat er hvert Lands Fiskere berettiget til at udøve Fiskeri indtil en Afstand af tre Breddeminutter fra det andet Lands Kyst eller yderste der udfor liggende Holme og Skær, som ikke bestandig overskylles af Vandet. Artikel 8. Overtrædelse af de i Artikel 4 givne Forskrifter paatales, paadømmes og straffes i det Land, hvortil den skyldiges Fartøj hører. Artikel 9.

7 - 7 - Tilsynet med Overholdelse af Bestemmelserne i denne Konvention udøves af begge Lande i Forening; dog maa det ene Lands Tilsyn ikke strække sig ind paa det det andet Land forbeholdte Fiskeriomraade og maa udenfor de de respektive Lande forbeholdte Fiskeriomraader kun udøves mod det andet Lands Fiskere paa en saadan Maade, at Overtrædelsen konstateres og behørig Anmeldelse gøres derom. Af bekendtgørelse nr. 21 af 20. marts 1978 af aftale af 29. december 1977 med Sverige om udvidelse af fiskerijurisdiktionen i Kattegat fremgår bl.a.: Ved noteveksling i København den 29. december 1977 er der mellem Danmark og Sverige indgået en aftale om udvidelse af fiskerijurisdiktionen i Kattegat. Danmarks regering och Sveriges regering har båda beslutat att från den 1 januari 1978 utvidga sin fiskerijurisdiktion i Kattegatt utanför de nuvarande fiskegränserna om 12 nautiska mil. Dessa utvidgningar kommer emellertid icke att påverka de två landernas ömsesidiga ratt till fiske i varandras farvatten såsom denna är reglerad i den dansk-svenska fiskerikonventionen den 31 december 1932, eftersom denna konvention forblir i kraft. En överenskommelse om gränsen mellan den danska och den svenska fiskezonen har ännu inte ingåtts. Intill dess en sådan överenskommelse föreligger får jag under hänvisning till den redan existerande gemensamma fiskeriordningen mellan Danmark och Sverige på instruktion av min regering föreslå, att de områden i Kattegatt som ligger utanför de nuvarande fiskegränserna om 12 nautiska mil ställes under gemensam dansksvensk fiskerijurisdiktion. Närmare regler om utövande av fiskerijurisdiktionen i förhållande till tredje lands fiske i området fastställes genom avtal, under hänsynstagande till Danmarks förpliktelse som medlem av de Europeiska Gemenskaperna, varvid det noteres att förhandlingar om de frågor som faller in under de Europeiska Gemenskapernas gemensamma fiskeripolitik skall föras med deltagande av de Europeiska Gemenskaperna. UDENRIGSMINISTERIET I besvarelse heraf har jeg den ære at meddele Deres Excellence, at den danske regering kan godkende det i den foran gengivne note indeholdte forslag, og at regeringen er enig i at betragte Deres Excellences note og dette svar som en overenskomst mellem de to regeringer. Af bekendtgørelse nr. 7 af 27. januar 1986 af overenskomst af 9. november 1984 vedrørende afgrænsning af kontinentalsoklen og fiskerizonerne mellem Danmark og Sverige fremgår bl.a.:

8 - 8 - Overenskomst om afgrænsning af kontinentalsoklen og fiskerizonerne mellem Danmark og Sverige som har besluttet at fastlægge grænselinien for kontinentalsoklen mellem de to lande, og som samtidig ønsker at fastlægge grænsen mellem de to landes fiskerizoner, PROTOKOL vedrørende forhandlingerne på embedsmandsniveau om afgrænsningen af kontinentalsoklen og fiskerizonerne mellem Danmark og Sverige 1. Danmark og Sverige nåede den 29. oktober 1983 til principiel enighed om afgrænsningen af den kontinentale sokkel og fiskerizonerne mellem de to lande. Indholdet af denne enighed fremgår af den fælles pressemeddelelse, som udfærdigedes samme dag. 2. På grundlag af denne enighed er der på embedsmandsniveau blevet ført forhandlinger om udformningen af en grænseaftale mellem landene. Som resultatet af disse forhandlinger er der opnået enighed om et forslag til overenskomst om afgrænsningen af den kontinentale sokkel og fiskerizonerne og to notevekslinger i tilknytning til denne overenskomst. 3. For så vidt angår fiskeriet efter torsk i det i punkt 1 i notevekslingen herom anførte område er der opnået enighed om følgende regler: a) Fiskeriet i hele området skal, når det foretages af danske fiskerfartøjer, betragtes som om det havde fundet sted i den danske fiskerizone, og, når det foretages af svenske fiskerfartøjer, betragtes som om det havde fundet sted i den svenske fiskerizone. b) Hver af parternes fiskeri skal drives i overensstemmelse med de for den pågældende part gældende regler. c) Hver part udøver fiskerikontrol i hele området med fartøjer, som fører dens flag. d) Hver part udøver desuden i sin egen fiskerizone kontrol med fartøjer, som fører den anden parts flag. Denne kontrol skal finde sted uden unødig gene for fiskeriet og skal være begrænset til at påse overholdelsen af bestemmelser, som følger af internationale overenskomster eller aftaler, som er bindende for parterne. Såfremt overtrædelse konstateres, skal anmeldelse gøres til flagstatens myndigheder, som uden forsinkelse skal træffe de foranstaltninger, som anmeldelsen giver anledning til. e) Retsforfølgning vedrørende overtrædelse af gældende bestemmelser for fiskeriet i hele området skal ske ved flagstatens domstole i overensstemmelse med denne stats lovgivning. f) Hver af parterne forpligter sig til at gennemføre de nødvendige forskrifter for fiskeriet i området i overensstemmelse med ovennævnte principper.

9 - 9 - Ved aftale af 26. november 2008 mellem Danmark og Sverige (A Joint Swedish - Danish proposal to protect and rebuild the Kattegat cod stock) har de to lande forpligtet sig til bl.a. hver især at indføre et forbud mod fiskeri i område nr. 3 ( Zone 2 i aftalen). Af aftalen, der er notificeret for EU-Kommissionen, fremgår bl.a.: The governments have agreed to initiate the following measures by 1 January Permanent closure Zone 2 (red) In the southern part of the proposed area (the red area) a permanent closure to all fisheries is proposed. A year round closure encompasses a complete prohibition for all kinds of fishing, including recreational fisheries. The necessary legislative provision for putting these closures in place will be provided for in respective national legislation. 4) EU-regler mv. Rådet har med hjemmel i den dagældende artikel 37 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab vedtaget forordning nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (Grundforordningen). Forordningen, der trådte i kraft den 1. januar 2003, er ophævet med virkning fra den 1. januar 2014, men de relevante bestemmelser i artikel 9 og artikel 10 er i det væsentlige videreført i bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1380/2013. Af Grundforordningen fra 2002 fremgår bl.a.: Kapitel I Anvendelsesområde og mål Artikel 1 Anvendelsesområde 1. Den fælles fiskeripolitik omfatter bevarelse, forvaltning og udnyttelse af levende akvatiske ressourcer, akvakultur og forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter, for så vidt disse aktiviteter udøves på medlemsstaternes område eller i EF-farvande eller af EF-fiskerfartøjer eller, med forbehold af flagstatens primære ansvar, af borgere i medlemsstaterne. 2. Den fælles fiskeripolitik fastsætter sammenhængende foranstaltninger vedrørende: a) bevarelse, forvaltning og udnyttelse af levende akvatiske ressourcer b) begrænsning af fiskeriets indvirkning på miljøet c) betingelser for adgang til farvande og ressourcer d) strukturpolitik og forvaltning af flådekapacitet e) kontrol og håndhævelse

10 f) akvakultur g) den fælles markedsordning, og h) internationale forbindelser. Artikel 2 Mål 1. Den fælles fiskeripolitik skal sikre, at de levende akvatiske ressourcer udnyttes på en økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtig måde. Med henblik herpå anvender EF en forsigtighedstilgang ved at træffe foranstaltninger til at beskytte og bevare de levende akvatiske ressourcer, sikre en bæredygtig udnyttelse af disse ressourcer og begrænse fiskeriets indvirkning på de marine økosystemer mest muligt. EF skal tilstræbe, at fiskeriet efterhånden forvaltes efter økosystembaserede principper. EF skal tilstræbe at bidrage til at skabe et effektivt fiskeri i en økonomisk levedygtig og konkurrencedygtig fiskeri- og akvakultursektor, hvor de, der er afhængige af fiskeriet, sikres en rimelig levestandard, samtidig med at der tages hensyn til forbrugerinteresserne. Artikel 3 Definitioner I denne forordning forstås ved: a) EF-farvande: de farvande, der henhører under medlemsstaternes højhedsområde eller jurisdiktion med undtagelse af farvandene omkring de territorier, der er nævnt i bilag II til traktaten. g) Bestand: en levende akvatisk ressource, der forekommer i et givet forvaltningsområde. Kapitel II Bevarelse og bæredygtighed Artikel 4 Foranstaltningstyper 1. For at nå målene i artikel 2, stk. 1, træffer Rådet EF-foranstaltninger for adgang til farvande og ressourcer og for bæredygtigt fiskeri. 2. Foranstaltningerne i stk. 1 træffes under hensyn til foreliggende videnskabelig, teknisk og økonomisk rådgivning, De kan navnlig omfatte foranstaltninger for de enkelte bestande eller grupper af bestande til begrænsning af fiskeridødeligheden og fiskeriets indvirkning på miljøet ved: g) at der vedtages tekniske foranstaltninger, herunder: ii) etablering af områder og/eller perioder, hvor fiskeri er forbudt eller begrænset, herunder beskyttelse af gyde- og vækstområder Artikel 9 Foranstaltninger truffet af medlemsstaterne inden for 12-sømilezonen

11 En medlemsstat kan træffe ikke-diskriminerende foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne og til at begrænse fiskeriets indvirkning på bevarelsen af de marine økosystemer mest muligt inden for 12 sømil fra sine basislinjer, forudsat at EF ikke har truffet foranstaltninger, der vedrører bevarelse og forvaltning specifikt for dette område. Medlemsstaternes foranstaltninger skal være forenelige med målene i artikel 2 og må ikke være lempeligere end eksisterende EF-bestemmelser. Hvis de foranstaltninger, som en medlemsstat vedtager, kan tænkes at berøre en anden medlemsstats fartøjer, må de først træffes, efter at Kommissionen, den pågældende medlemsstat og de relevante regionale rådgivende råd er blevet hørt om et udkast til foranstaltningerne, som skal være ledsaget af en begrundelse. Artikel 10 En medlemsstats foranstaltninger, der kun vedrører fiskerfartøjer, som fører medlemsstatens flag Medlemsstaterne kan træffe foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af bestande i farvande under deres højhedsområde eller jurisdiktion, forudsat a) at foranstaltningerne udelukkende gælder for fiskerfartøjer, der fører den pågældende medlemsstats flag og er registreret i EF, eller, såfremt der er tale om fiskeriaktiviteter, som ikke udføres af et fiskerfartøj, for personer, som er etableret i den pågældende medlemsstat, og b) at de er forenelige med målene i artikel 2, stk. 1, og ikke er lempeligere end eksisterende EF-bestemmelser. Af Rådets forordning nr. 850/1998 af 30. marts 1998 (Teknikforordningen) med senere ændringer om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer fremgår bl.a.: Artikel 1 Denne forordning om fastsættelse af tekniske bevarelsesforanstaltninger gælder for fangst og landing af fiskeressourcer i de farvande, der henhører under medlemsstaternes højhedsområde eller jurisdiktion, og som ligger i en af de regioner, der er fastlagt i artikel 2, jf. dog artikel 26 og 33. Artikel Medlemsstaterne kan træffe foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af bestande a) når der er tale om rent lokale bestande, som kun er af betydning for fiskerne i den pågældende medlemsstat, eller b) i form af betingelser eller detaljerede ordninger til begrænsning af fangsterne ved tekniske foranstaltninger: i) som supplerer dem, der er fastsat i Fællesskabets fiskeriforskrifter, eller

12 ii) som er mere vidtgående end de minimumskrav, der er fastlagt i nævnte forskrifter, forudsat at disse foranstaltninger kun gælder for fiskerfartøjer, der fører den pågældende medlemsstats flag og er registreret i Fællesskabet, eller for personer, der er etableret i den pågældende medlemsstat, når der er tale om fiskeri, der ikke udøves af et fiskerfartøj. Om anvendelsesområdet for den fælles fiskeripolitik har Kommissionen i et svar af 22. januar 2001 på forespørgsel af 13. december 2000 fra parlamentsmedlem C. Huhne anført bl.a. (C 174 E/196): Den Fælles Fiskeripolitik har samme geografiske udstrækning som EF-traktaten. Den Fælles Fiskeripolitik finder derfor anvendelse på alle medlemsstaters territorier Disse territorier indbefatter naturligvis medlemsstaternes territorialfarvande, der kan kræves op til 12 mil fra medlemsstaternes basislinjer. Det fremgår af EF-domstolens retspraksis, at Den Fælles Fiskeripolitik ikke kun gælder for territorialfarvandene, men også for alle de områder, hvor medlemsstaterne kan udøve fiskerijurisdiktion ifølge international lov (dvs. også i deres eksklusive økonomiske zoner eller eksklusive fiskerizoner). Den Fælles Fiskeripolitik gælder derfor for alle medlemsstaternes kystfarvande. Dette bekræftes i artikel 1 i grundforordningen for fiskeri (Rådets forordning (EØF) nr. 3760/92 af 20. december 1992 om en fællesskabsordning for fiskeri og akvakultur) [svarende til artikel 1 i forordning nr. 2371/2002], hvor det er fastsat: Den fælles fiskeripolitik omfatter udnyttelse af levende marine akvatiske ressourcer og akvakultur samt forarbejdning og afsætning af fiskeri- og akvakulturprodukter, for så vidt disse aktiviteter finder sted på medlemsstaternes område eller i Fællesskabets fiskerifarvande eller udøves af fællesskabsfiskerfartøjer. I den samme forordning defineres fællesskabsfiskerifarvande som de farvande, der henhører under medlemsstaternes højhedsområde eller jurisdiktion (artikel 3, litra a). 5) EU-Domstolen I EU-Domstolens dom af 16. januar 2003, sag C-265/01, Pansard m.fl., er det i præmisserne anført bl.a.: Nationale bestemmelser 14. Den franske minister for transport udstedte den 19. marts 1980 bekendtgørelse nr. 794 P-3 om regulering af fiskeriet og om landing af jakobsmuslinger (herefter bekendtgørelsen ). I bekendtgørelsens artikel 1 bestemmes, at det [u]d for kysten mellem den belgiske og den spanske grænse [...] fra den 15. maj til den 30. september [er] forbudt at fiske jakobsmuslinger, og i dennes artikel 3 bestemmes, at [l]anding af jakobsmuslinger [ikke] er [...] tilladt i en periode med fangstforbud. Hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

13 Annie Pansard m.fl., der er havfiskere, fiskede jakobsmuslinger i farvandene omkring Jersey (Kanaløerne) med fiskerfartøjer, der var indregistreret i Frankrig, og på grundlag af licenser, der var udstedt af Jerseys myndigheder. De landede disse fangster på den franske kyst, nemlig i Saint-Cast Le Guildo fra den 24. maj til den 2. juni 2001, og i Saint-Suliac den 30. juli Da landingerne var i strid med bekendtgørelsen, blev der rejst straffesag mod Annie Pansard m.fl. ved den forelæggende ret. Spørgsmålene 20. For at kunne give en fortolkning af fællesskabsretten, der er relevant for den forelæggende ret, bemærkes, at de fællesskabsretlige bestemmelser på fiskeriområdet er af afgørende betydning for hovedsagens afgørelse. 21. Det andet præjudicielle spørgsmål, der er det spørgsmål, der skal besvares først, må herefter forstås således, at den forelæggende ret nærmere bestemt ønsker oplyst, om Fællesskabets fiskeriforskrifter er til hinder for en national bestemmelse som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter jakobsmuslinger, der er fanget i en anden medlemsstats farvande, i et bestemt tidsrum ikke må landes på en del af den pågældende medlemsstats kyststrækning. Domstolens bemærkninger 27. EF-traktatens artikel 40 (efter ændring nu artikel 34 EF) bestemmer, at medlemsstaterne udvikler den fælles landbrugspolitik for markederne for landbrugsvarer i løbet af overgangsperioden og fastlægger den senest ved udløbet af denne periode med henblik på at nå de i EF-traktatens artikel 39 (nu artikel 33 EF) nævnte mål. 29. Domstolen har endvidere allerede fastslået, at når Fællesskabet i henhold til artikel 40 har oprettet en markedsordning inden for en bestemt sektor, er medlemsstaterne forpligtet til ikke at gøre undtagelser fra denne ordning eller i øvrigt tilsidesætte den (jf. dom af , sag 111/76, Van den Hazel, Sml. s. 901, præmis 13, og af , sag C-44/94, Fishermen's Organisations m.fl., Sml. I, s. 3115, præmis 52). 31. Den omstændighed, at der findes en fælles markedsordning, udelukker dog ikke, at de kompetente myndigheder i en medlemsstat kan træffe bestemmelse om nationale foranstaltninger på de vilkår, der er fastlagt i et fællesskabsretligt regelsæt, som er en del af en sådan ordning (jf. dommen i sagen Fishermen's Organisations m.fl., præmis 53). 34. Medlemsstaterne kan imidlertid, som det fremgår af artikel 10, stk. 1, første og andet led, i forordning nr. 3760/92 træffe foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af ressourcerne i farvande, som henhører under deres højhedsområde eller jurisdiktion, såfremt disse foranstaltninger vedrører strengt lokale bestande, som kun er af interesse for

14 fiskere fra den berørte medlemsstat, og udelukkende finder anvendelse på fiskere fra den berørte medlemsstat. 35. Det bestemmes endvidere både i artikel 46, stk. 1, i forordning nr. 850/98 og i samme artikel, som ændret ved forordning nr. 1298/2000, at en medlemsstat kun kan træffe foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcer, hvis de vedrører rent lokale bestande, som kun er af betydning for denne medlemsstat, eller angår betingelser eller detaljerede ordninger til begrænsning af fangsterne ved tekniske foranstaltninger, forudsat at disse foranstaltninger i henhold til bestemmelsen i forordning nr. 850/98 kun gælder for fiskere fra den pågældende medlemsstat, er forenelige med fællesskabsretten og er i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitik og i henhold til bestemmelsen i forordning nr. 1298/2000 kun gælder for fiskerfartøjer, der fører den pågældende medlemsstats flag og er registreret i Fællesskabet, eller for personer, der er etableret i den pågældende medlemsstat, når der er tale om fiskeri, der ikke udøves af et fiskerfartøj. 36. Det fremgår således af ovenstående, at den kompetence, medlemsstaterne har til at træffe foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcer, er undergivet visse begrænsninger. De foranstaltninger, som medlemsstaterne kan vedtage på dette område, skal således angå rent lokale bestande eller udelukkende være rettet mod personer fra den pågældende medlemsstat eller fiskerfartøjer, der fører denne medlemsstats flag, og må kun finde anvendelse på farvande, der hører under dennes højhedsområde eller jurisdiktion. 37. Den nationale bestemmelse, der er omhandlet i hovedsagen, går imidlertid ud over den berørte medlemsstats kompetence, idet den for det første hverken omhandler rent lokale bestande eller betingelser eller detaljerede ordninger til begrænsning af fangsterne ved tekniske foranstaltninger og for det andet forbyder landing af fisk, der er fanget i farvande, der ikke hører under den nævnte medlemsstats højhedsområde eller jurisdiktion. Højesterets begrundelse og resultat Det er Højesterets foreløbige vurdering, at der for den indbragte sag ikke foreligger en sådan rimelig tvivl om forståelsen af den relevante EU-ret, at der er grundlag for at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen, og Højesteret tager derfor ikke anmodningen herom til følge. Thi bestemmes: Anmodningen om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen tages ikke til følge.

D O M. Afsagt den 15. januar 2015 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Finn Morten Andersen og Gry Berdiin (kst.).

D O M. Afsagt den 15. januar 2015 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Finn Morten Andersen og Gry Berdiin (kst.). D O M Afsagt den 15. januar 2015 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Finn Morten Andersen og Gry Berdiin (kst.). 16. afd. nr. S-3267-11: Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Morten

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 82/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1, T2 og T3 (advokat Bo Ascanius, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt domme af Retten

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af visse forordninger vedrørende fiskeri og dyresundhed

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2015 COM(2015) 121 final 2015/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1236/2010

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 24.6.2015 ARBEJDSDOKUMENT om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Fiskeriudvalget Ordfører

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.8.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 6.10.2015 L 259/5 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1778 af 25. juni 2015 om fastlæggelse af fiskerirelaterede bevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af revområder i farvande inden for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Lov om Den Internationale Havretsdomstols kompetence og om fuldbyrdelse af Domstolens afgørelser i visse sager

Lov om Den Internationale Havretsdomstols kompetence og om fuldbyrdelse af Domstolens afgørelser i visse sager Skjal 2 L 199 (som fremsat): Forslag til lov om Den Internationale Havretsdomstols kompetence og om fuldbyrdelse af domstolens afgørelser i visse sager. Fremsat den 27. marts 2003 af justitsministeren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 171/30 4.7.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1181 af 2. marts 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/117 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING (EF) om tilpasning af de torskekvoter, der skal tildeles Polen

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. oktober 2016 (OR. en) 13605/16 PECHE 388 DELACT 221 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06)

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) C 84/10 Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) 1. RETSGRUNDLAG OG ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse retningslinjer gælder for hele fiskerisektoren og vedrører

Læs mere

DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK: OPRINDELSE OG UDVIKLING

DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK: OPRINDELSE OG UDVIKLING DEN FÆLLES FISKERIPOLITIK: OPRINDELSE OG UDVIKLING Der blev for første gang formuleret er fælles fiskeripolitik i Romtraktaten. Oprindeligt var den forbundet med landbrugspolitikken, men med tiden er den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 214/2014 Orifarm A/S (advokat Kim Jensen) mod Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for alle)

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet.

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet. Notits Landområdet BLST-100-00054 ANMMA 22. oktober 2007 VVM af eksisterende anlæg I en række nyere domme har EF-domstolen præciseret, hvornår der efter VVM-direktivet stilles krav om VVM-vurdering før

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. november 2010 Sag 288/2007 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Kolding den 23.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2002/0198(CNS) 20.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik FORELØBIG 2002/0198(CNS) 20. EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 20. november 2002 FORELØBIG 2002/0198(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER BEVARELSE AF FISKERESSOURCERNE Bevarelse af fiskeressourcerne omfatter bl.a. sikring af en miljømæssig bæredygtig udnyttelse af disse ressourcer og sektorens langsigtede levedygtighed. Med det formål at

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser Europaudvalget EU-note - E 71 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Retsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 19. juli 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2015 (OR. en, es, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0184 (NLE) 13404/15 ADD 1 PECHE 388 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 28.8.2012 2012/0130(NLE) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige DI Den 7. april 2014 LHNI Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige europæiske patentsamarbejde Sagsnr.: Mellemstatsligt: Gælder kun for borgere og virksomheder når Folketinget har tiltrådt

Læs mere

L 172/4 Den Europæiske Unions Tidende

L 172/4 Den Europæiske Unions Tidende L 172/4 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2007 FISKERIPARTNERSKABSAFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side DET EUROPÆISKE

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) BEK nr 788 af 25/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fiskeridirektoratet, j.nr. 200819339 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig Sag C-507/04 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig»Traktatbrud beskyttelse af vilde fugle direktiv 79/409/EØF gennemførelsesforanstaltninger«forslag til afgørelse fra generaladvokat

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere