Socialrådgiveruddannelsen i Odense og Vejle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialrådgiveruddannelsen i Odense og Vejle"

Transkript

1 UDARBEJDET I 2017 Socialrådgiveruddannelsen i Odense og Vejle Uddannelsens beretning om uddannelseskvaliteten i 2016 Ansvarlig uddannelseschef: Lenna Vogn Petersen Version: :45:00

2 1. Helhedsvurdering Helhedsvurderingen er en redegørelse, der viser uddannelseschefens vurdering af den aktuelle uddannelsesfaglige kvalitet ud fra kvalitetssystemets seks områder. Der kan både inddrages resultater af kvantitative målinger og resultater fra uddannelsens løbende kvalitative kvalitetsarbejde. Rekruttering Det er vurderingen, at Socialrådgiveruddannelsen fortsat er en attraktiv uddannelse med en samlet pæn søgning. Uddannelsen i Odense har fra 2013 oplevet et fald i andelen af førsteprioritetsansøgninger og ligger nu 2,6 % under måltal. Faldet kan dog ses i sammenhæng med opstart af uddannelsen i Vejle i Andelen af 1. prioritetsansøgninger i Vejle ligger på 5,9 %, hvilket er identisk med måltal. Grænsekvotienten for kvote 1 optag ligger pænt stabilt for uddannelserne i Odense og Vejle og har i 2015 og 2016 ligget over måltal. Grænsekvotienten for den netbaserede uddannelse ligger på 5,4 %, hvilket er 0,7 % under måltal. Den væsentligt lavere grænsekvotient for kvote 1 optag indikerer, at der er tale om en mindre homogen gruppe af studerende, hvilket afspejles i gennemførelse- og frafaldsprocenter. Det vurderes dog fortsat, at den netbaserede uddannelse er et væsentligt tilbud til de studerende, som enten ikke ønsker eller har mulighed for at følge dagstudiet. Udfordringer: Andelen af førsteprioritetsansøgninger i Odense skal som minimum fastholdes. Fra efteråret 2017 starter UC Sjælland udbud af uddannelsen i Slagelse, hvilket ikke kan afvises at kunne presse optaget i Odense yderligere. Andelen af studerende, som kommer fra Sjælland, er dog begrænset. Der er udfordringer vedrørende grænsekvotienten for den netbaserede uddannelse. Planlægning og gennemførelse Resultater fra stud_puls målinger viser samlet set en lille stigning i de studerendes tilfredshed med uddannelsens rammer og støttefunktioner. Denne udvikling er positiv og skal fastholdes. Der er sket en stigning i udgående mobilitet, om end der fortsat er tale om et meget begrænset antal studerende, som har været på et meritgivende uddannelsesophold. Fra 1. januar 2017 er der sket en ændring i organiseringen af det internationale område, hvilker forventes at styrke mobiliteten. Frafald inden 3. semester er steget markant fra Udfordringer: Uddannelsen er udfordret af, at de studerende efterspørger mere information, flere sociale aktiviteter, bedre faciliteter og bedre studieressourcer. Frafald inden 3. semester ligger under måltal på 15 %. Særligt den netbaserede uddannelse er udfordret med en frafaldsprocent på 29 %. For Odense og Vejle er procenten hhv. 20 % og 17 %.

3 Studiemiljø Resultater fra stud_puls målinger viser samlet set en positiv udvikling i de studerendes vurdering af "Trivslen". For "Relation til undervisere" er der tale om en stigning på 10 %, som oplever en belastningsgrad under 40 %. Tallet er nu 58 %, hvilket ligger meget tæt på måltallet på 60%. For "Feedback" er der tale om stigning på 13 %, således at 27 % nu oplever en belastningsgrad under 40 %. Tallet er stadig et stykke under målet, men der er dog tale om en markant positiv udvikling. Udfordringer: Der skal fortsat arbejdes med at styrke de studerendes relation til underviserne og forventningsafstemning omkring feedback og feedbackformer. Der har i 2016 været særligt fokus på området feedback. Dette skal der fortsat arbejdes med, ligesom der skal fokus på områderne "Anerkendelse og motivation" samt "Evaluering og fleksibilitet". Vidensgrundlag Der er i uddannelsen ansat 1 medarbejder med en ph.d.-grad, og 1 medarbejder er i gang med en ph.d. Der er indledt tæt samarbejde med UCLs Center for Anvendt velfærdsforskning med henblik på at opbygge og etablere en samarbejdsstruktur imellem grunduddannelsen og forskningen. Det prioriteres, at medarbejdere deltager i udviklingsprojekter i UCL regi, herunder særligt udviklingsprojekter i samarbejde med praksis. Der er sket en stigning på 50 % i antallet af producerede vidensprodukter i UC Viden. Stigningen ligger dermed markant over målsætningen om en vækst pr. år på 25 %. Udfordringer: Der er udfordringer med finansiering af ph.d. forløb samt ekstern medfinansiering. Igangsættelse af ph.d. forløb skal indgå som en del af de strategiske valg, uddannelsen foretager. Uddannelsen skal i samarbejde med UCLs forskningscentre identificere genstandsfelter, som skaber værdi, ikke kun for Socialrådgiveruddannelsen, men også for UCL som organisation. På baggrund heraf vil eksempelvis beskæftigelsesområdet være et strategisk fokusområde. Kvalitet i studieaktiviteter De studerende oplever høj kvalitet i organiseringen og planlægningen af uddannelsen og vurderer kvaliteten af både den teoretiske og den praksisbaserede studieaktivitet meget højt. Både hvad angår "Læringsudbytte", "Fagligt niveau" og Arbejdsformer", er der tale om en væsentlig stigning i de positive vurderinger fra de studerende. Det samme gælder vurdering af udbytte af praktikken. Studieintensitet i Odense ligger på 60 %, hvilket er 10 % under måltal. I Vejle er studieintensiteten steget med 10 % og ligger nu over måltal. Udfordringer: Der skal fortsat være fokus på udvikling af samarbejdet med praksis. Dette gælder både i forhold til de studerendes "parathed" til at indgå i praktikken samt deres generelle policy forståelse. Der skal øget fokus på forventningsafstemning med de studerende i starten af studiet, så de studerende guides i skiftet "fra elev til studerende".

4 Professionskompetence og professionsudøvelse Karakterniveauet for bacheloropgaver viser, at vi uddanner studerende med et højt fagligt niveau. Gennemsnittet har været jævnt stigende fra 2011 og til nu, hvilket er særdeles positivt. Den gennemsnitlige dimittendledighed for referenceinstitutionerne ligger på 8 %, UCL ligger på 12 %, hvilket er 0,4 % højere end målet om max. 3 procentpoint større ledighed end tilsvarende uddannelser. UC Sjælland ligger med 6 %, væsentligt lavere end både UC Syd og UCL. Udfordringer: Dimittenders mobilitet er generelt en udfordring. Rekrutteringsfremstød fra eksempelvis Slagelse kommune har tidligere trukket en del nyuddannede til Vestsjælland. Rekrutteringsbehovet herfra må på sigt forventes at minimeres, idet UC Sjælland øger indtag med nyt udbud i Slagelse.

5 2. Afrapportering på individuelle målepunkter Under afrapporteringen på de individuelle målepunkter analyserer uddannelseschefen uopfyldte mål og foreslår handletiltag. Rekruttering Uddannelsernes attraktivitet Andelen af 1. prioritetsansøgninger er samlet faldet fra 2015 til 2016, men ligger dog fortsat tæt på måltal. Faldet er størst i Odense, hvor uddannelsen ligger 2,6 % fra måltal. I Vejle er der tale om et mindre fald, men procenten ligger fortsat på måltal. Der skal øget fokus på profilering af uddannelsen: 1. Styrke uddannelsens profil gennem et tæt og formaliseret samarbejde med praksis. 2. På sigt profilere uddannelsen ved udbud af tværprofessionelle moduler i samarbejde med øvrige uddannelser i PÆD-/SAMF søjlen. 3. Styrke den internationale profil gennem udbud af engelsksproget semester i samarbejde med øvrige uddannelse i PÆD-/SAMF søjlen Adgangskvotient for kvote 1- ansøgere Grænsekvotienten for kvote 1. optag er steget fra 2015 til 2016 for alle tre udbud. I Odense og Vejle ligger grænsekvotient på hhv. 6,2 og 7,0, hvilket er over måltal. Grænsekvotienten har været jævnt stigende siden Grænsekvotienten for den netbaserede uddannelse ligger på 5,4. Selvom der også her er tale om en stigning fra 2015, ligger resultatet stadig 0,7 under måltal. 1. Øget fokus på opsøgende arbejde på ungdomsuddannelser, deltagelse i uddannelsesmesser mv. 2. Særskilt profilering af den netbaserede uddannelse målrettet en mere "voksen" målgruppe.

6 Planlægning og gennemførelse Uddannelsens rammer og støttefunktioner Resultaterne viser, at 67 % af de studerende i Odense angiver samlet at have et belastningsniveau på under 40. For uddannelsen i Vejle er tallet 71 %. Målet er en andel på minimum 74 %. Målet er således ikke indfriet, selvom uddannelsen i Vejle er tæt på målet. Resultatet vedrørende "Studiemiljø og kultur" ligger for både Odense og Vejle pænt over måltal med hhv. 88 % og 91 %. Både Odense og Vejle er udfordret, når det gælder "Information", "Sociale aktiviteter" og "Studieressourcer". Yderligere ligger resultatet for Odense hvad angår "Faciliteter" på 51 %, hvilket er under måltal. Det skal dog bemærkes, at uddannelsen i Odense siden målingen er flyttet til Campus Odense. Det er forventningen, at flytningen har en positiv indvirkning på de studerendes vurdering af studiefaciliteter. Faciliteter: 1. Der vil på modulevalueringsmøder samt ved møder med DSR være fokus på, hvordan de studerende oplever faciliteterne på Campus Odense. Information: 1. Konsekvent anvendelse af Fronter som informationskanal til studerende, f.eks. ved ændringer i læringsplaner, fælles beskeder mv. 2. Øget opmærksomhed på kvaliteten af de skriftlige informationer, der gives til de studerende. Sociale aktiviteter: 1. Øget dialog med DSR i Odense omkring behov og rammer for sociale aktiviteter. 2. Tæt samarbejde med DSR i Vejle omkring uddannelsens identitet og position, støtte til faglige arrangementer samt øget samarbejde med sygeplejerskeuddannelsen. Studieressourcer: 1. Der indledes dialog med DSR vedr. optimering af studieressourcer på Campus Odense og Campus Vejle Udgående mobilitet Andelen af studerende, som i løbet af uddannelsen har været på et meritgivende ophold i udlandet er fra 2015 til 2016 steget fra 1,3 % til 4,2 %. Uddannelsen ligger dermed over målet om en vækst på minimum 2 % pr. år. Der findes ikke målinger for uddannelsen i Vejle, hvad angår udgående mobilitet.

7 Det internationale område er reorganiseret i januar 2017 og er prioriteret med ansættelse af en tværgående international koordinator. Der identificeres mobilitetsvinduer på tværs af uddannelser i området samt udpeges 5-6 strategiske samarbejdspartnere. Der udarbejdes klart definerede "pakker" til de studerende, så det bliver gennemskueligt, hvad UCL tilbyder, og hvad der forventes af den enkelte. I efteråret 2017 skal der øget fokus på undervisermobilitet, ligesom der skal udvikles et tværprofessionelt engelsksproget modul Frafald inden 3. semester I Odense ligger frafaldet efter 2. semester på 20 %, hvilket er 5 % fra måltallet på 15 %. Frafaldet er således for højt. I Vejle ligger frafaldet på 17 %, hvilket er tæt på måltal. For den netbaserede uddannelse ligger frafaldet på 29 %, hvilket er meget langt fra måltal. Dog er et måltal på 15 % frafald på en netbaseret uddannelse ikke realistisk. 1. Dialog med studieadministrationen omkring opsøgende kontakt til ikke studieaktive studerende med henblik på fastholdelse. 2. Øget fokus på tæt opfølgning på de første moduler med det formål hurtigt at identificere, hvilke studerende der har brug for ekstra hjælp for at gennemføre uddannelsen. 3. Øget fokus på forventningsafstemning med de studerende ved start af studiet, så de guides i skiftet fra "elev til studerende". 4. Prioritering af opbygning af tættere relation mellem studerende og underviser i de første studieår i kraft af færre undervisere på de enkelte moduler. Netbaseret uddannelse: 5. Styrkelse af studiemiljøet gennem ændring i indkald til torsdag/ fredag, så de studerende i højere grad kan benytte sig af Campus faciliteter og indgå i tværprofessionelle aktiviteter Frafald og gennemførelse på normeret tid Odense: 63 % af de studerende gennemfører uddannelsen på normeret tid. Gennemførelsesandelen ligger dermed 7 % fra måltal. For den netbaserede uddannelse er det derimod kun 44 %, der gennemfører på normeret tid, hvilket er 26 % fra måltal. Der foreligger endnu ikke tal for uddannelsen i Vejle.

8 1. Dialog med studieadministrationen omkring opsøgende tiltag i forhold til ikke studieaktive studerende. 2. Gennemgang af modulstrukturen med særligt fokus på sammenhængskraft vertikalt og bedre overgange imellem modulerne. Handletiltaget skal sikre den studerende et så smidigt forløb igennem uddannelsen som muligt og synliggøre "den røde tråd i uddannelsen". Netbaseret uddannelse: 3. Ændring af dagene for indkald til torsdag/fredag forventes at medføre øget studieintensitet, øget fremmøde og bedre studiemiljø, hvilket samlet forventes at føre til formindsket frafald og øget gennemførelse. Studiemiljø De studerendes trivsel Data fra stud_puls målinger viser, at de studerende oplever gode relationer til deres medstuderende, hvor resultaterne for Odense og Vejle ligger på henholdsvis 83 % og 91 %. Målet er 60 %, og der er derfor ikke brug for yderligere tiltag i forhold hertil. Resultatet vedrørende de studerendes relation til underviserne ligger på 58 % i Odense og 50 % i Vejle. Odense er dermed tæt på måltal på 60 %, mens Vejle ligger noget under måltal. Resultatet for Vejle er ikke tilfredsstillende, hvilket kræver særlige tiltag, men der skal fortsat være opmærksomhed på at styrke relationen også i Odense. Relation til undervisere: 1. Antallet af undervisere på de enkelte moduler søges reduceret, så de studerende møder den enkelte underviser flere gange. 2. Der skal arbejdes med alternativer til den nuværende organisering af uddannelsesafviklingen, f.eks. ved etablering af underviserteams, som følger de studerende over flere moduler. Særligt vedrørende Vejle: 3. Der er fra januar 2017 etableret et fast team af undervisere for områderne Socialt Arbejde og Samfundsfag. Teamet er bl.a. etableret for at imødekomme de studerendes ønske om en tættere relation til underviserne. Tiltaget forventes at indvirke positivt både i forhold til "Relation til undervisere" og "Evaluering og fleksibilitet".

9 3.1.1a Feedback Resultaterne fra Stud_PULS målingerne viser, at de studerende i høj grad er tilfredse med det personlige forhold til underviserne samt kvaliteten af undervisningen. Både for Odense og Vejle ligger resultaterne over måltal. Hvad angår "Kvaliteten af undervisningen", "Anerkendelse og motivation" og "Evaluering og fleksibilitet" ligger resultatet lige omkring eller over måltal for begge uddannelser. Dette vurderes samlet at være tilfredsstillende med undtagelse af resultat vedrørende "Evaluering og fleksibilitet" for uddannelsen i Vejle, som ligger på 51 %. De studerendes vurdering af området "Feedback" er til gengæld ikke tilfredsstillende. For Odense er resultatet 39 %, mens resultatet for Vejle er 27 % - begge langt fra måltal på 60 %. Det skal dog bemærkes, at der er tale om en væsentlig stigning fra 2015 til 2016 på 15 % for Odense og 13 % for Vejle. Målingerne for feedback udvikler sig således i en positiv retning. 1. Der har fra efteråret 2016 været ekstra fokus på at synliggøre overfor de studerende, hvor, hvornår og i hvilken form, der gives feedback. Dette tiltag skal forfines yderligere, så der sker en reel forventningsafstemning ved uddannelsens start. 2. Der skal fokus på andre feedbackformer end lige nødvendigvis mellem studerende og underviser. Eksempelvis skal der i 2017 eksperimenteres med peer to peer feedback. 2.1 Vidensgrundlag Antal ph.d er og ph.d. studerende I 2016 er der 1 igangværende ph.d. studerende og 1 medarbejder, der har færdiggjort en ph.d. Antallet af ph.d.-studerende ønskes styrket på sigt. 1. Samarbejdet med Center for Anvendt Velfærdforskning skal styrke identificering af særlige genstandsfelter, som er attraktive for samarbejdspartnere i forhold til medfinansiering. 2. Medarbejdernes forskningskompetencer styrkes via tæt samarbejde med UCLs forskningscentre med henblik på at kvalificere til ph.d. forløb Antal producerede produkter i UC Viden Socialrådgiveruddannelsen har i 2016 registreret 12 vidensprodukter i UC Viden, hvilket er en stigning på 50 % i forhold til Det prioriteres, at medarbejderne fortsat får mulighed for at udvikle professionsviden ved deltagelse i udviklings- og forskningsprojekter, produktion af lærebogsmateriale mv. 2. Medarbejdernes vidensprodukter inddrages i undervisningen for at styrke incitament til deltagelse i ovennævnte.

10 Kvalitet i studieaktiviteter Kvalitet i teoretisk undervisning (modulevalueringer) De studerende i Odense oplever en meget høj kvalitet i den teoretiske undervisning. Målet er, at 75 % af de studerende angiver en positiv vurdering. For "Læringsudbytte" er andelen 92 %, for "Fagligt niveau" er andelen 96 %, og hvad angår "Arbejdsformer" er andelen 91 %. Niveauet for 2015 lå tilsvarende højt, og der er derudover tale om en stigning for alle 3 parametre. De studerende i Vejle oplever en tilsvarende høj kvalitet i den teoretiske undervisning med henholdsvis 92 %, 96 % og 91 % positive vurderinger. Den høje kvalitet af den teoretiske undervisning skal fastholdes. Der vurderes ikke behov for yderligere tiltag Kvalitet i praksisbaseret studieaktivet (praktikevalueringer) De studerende vurderer kvaliteten af den praksisbaserede undervisning meget høj. Dette gælder både rammer og vilkår for læringsudbytte samt opnåede læringsmål for praktikken. Mellem 93 % og 99 % angiver positive vurderinger, hvilket er meget tilfredsstillende. Der vurderes ikke behov for konkrete tiltag. Dog skal der fortsat være fokus på udvikling af samarbejdet med praktikstederne, særligt vedrørende de studerendes forberedelse til praktik. Særligt vedrørende Vejle: 1. Der etableres øget samarbejde med Vejle Kommune vedrørende udvikling af det praktikforberedende modul ved øget inddragelse af praksis i forberedelsen af de studerende til krav i praktikken Høj studieintensitet målt i timer Odense: Studieintensiteten er faldende, både når det gælder andelen, der angiver at bruge mere end 35 timer pr. uge på studiet, og når det gælder gennemsnitlig ugentlig arbejdstid. Her er tallet faldet fra 38,3 timer pr. uge i 2015 til 36,2 timer pr. uge i 2016, hvilket er 10 % under målet. Vejle: Studieintensiteten ligger over måltal. 77 % angiver at bruge mere end 35 timer om ugen på studiet, mens den gennemsnitlige studieintensitet pr. uge angives til 40,6 %. 1. Forventninger til tidsforbrug i studiet rammesættes ved uddannelsens start. Det skal ekspliciteres, hvor meget tid det forventes, at man bruger på de forskellige aktiviteter, herunder særligt arbejdet i studiegrupper. 2. Introduktion på modulerne skal indeholde en gennemgang af studieaktivitetsmodellen koblet på modulets elementer og med de opgaver, som er en del af modulet. 3. Øget fokus/tættere opfølgning på studerende, der ikke deltager aktivt i studiet.

11 5.3.2 Høj studieintensitet opgjort ud fra trivselsundersøgelsen Studieintensitet opgjort ud fra trivselsundersøgelsen viser resultater, der ligger på eller tæt på måltal på 85 %. På uddannelsen i Odense angiver 85 % af de studerende, at de oplever høj studieintensitet, hvad angår "Engagement", og 82 % oplever høj studieintensitet i forhold til "Udviklingsmuligheder". For Vejle uddannelsen angiver 91 %, at de oplever høj studieintensitet vedrørende "Engagement", og 86 % angiver høj studieintensitet, hvad angår "Udviklingsmuligheder". 1. De studerende skal i starten af uddannelsen støttes til selvstændigt at kunne tage initiativ til studieaktiviteter udover allerede skemalagt undervisning og vejledning. Professionskompetence og professionsudøvelse Karakterniveau for bachelorprojekt Karakterniveauet for bachelorprojekter ligger på 8,3 i gennemsnit, hvilket er 1,3 højere end måltal på 7,0. 1. Gennem studiet løbende fokus på de studerendes akademiske kompetencer for at styrke forberedelsen til bachelorprojektet Dimittendledighed Dimittendledigheden for den samlede Socialrådgiveruddannelse i Vejle og Odense ligger på 12 %, hvilket er 0,4 % højere end gennemsnittet for referenceinstitutionerne. Målet om højest 3 procent større ledighed er dermed ikke indfriet. Ledighedstallene for Odense og Vejle ligger meget tæt på ledighedstallene for UC Syddanmark (11 %), mens UC Sjælland ligger i top med kun 6 % dimittendledighed. 1. Øget samarbejde med praksis om udvikling af bachelorprojekter og samarbejde om tværprofessionelle bachelorprojekter, så aftagerne gøres opmærksomme på dimittenders mange kvalifikationer.

12 3. Prioritering af handletiltag Uddannelseschefen har udvalgt og prioriteret følgende (maksimalt 5) handletiltag, som udfoldes nedenfor under relevante kvalitetsområdeoverskrifter. Planlægning og gennemførelse 1. 1) Dialogmøder med DSR i henholdsvis Odense og Vejle 3 gange pr. semester, hvor der følges op på tiltag vedrørende faciliteter, rammer for sociale aktiviteter samt optimering af studieressourcer. 2) Frafald: På de første moduler konsekvent arbejde med overgang fra elev til studerende og gradvist styrke de studerendes studiekompetencer. Inddrage de studerende i DSR i udvikling og implementering af initiativer, der skal mindske frafald. 3) Øget fokus på individuel feedback på de første moduler. Studiemiljø 2. Handletiltag i forhold til styrket relation mellem studerende/undervisere. 1) Det tydeliggøres i studieplan, læringsplan samt skema, hvornår der tilbydes feedback og i hvilken form (individuel, studiegrupper og på hold). 2) Relationen forsøges styrket ved, at der tilknyttes færre undervisere til de enkelte moduler. Kvalitet i studieaktiviteter 3. Studieintensitet: 1) Intro ved studiestart og ved modulstart med præsentation af modulets læringsmål koblet med studieaktivitetsmodellen. 2) Øget fokus på forventningsafstemning ved deltagelse i studiegruppearbejde. Professionskompetence og professionsudøvelse 4. Fokus på at styrke de studerendes akademiske færdigheder igennem hele uddannelsen ved en tydeliggørelse af videnskabsteoretiske metoder til brug for det afsluttende bachelorprojekt.

13 4. Status på handletiltag for 2015 Nedenfor følger en kort status på handletiltag i forlængelse af afrapporteringen på uddannelseskvaliteten i Vejen gennem studiet: Der er arbejdet systematisk med facilitering af studiegrupper samt udvikling af de studerendes kompetencer i forhold til at indgå i studiegrupper. 2. Struktur - uddannelsen: Der er indført mundtlig tilbagemelding på modul 2 prøve til alle studerende med henblik på eventuelt studiestøttende tiltag. Alle læringsplaner er gennemskrevet, hvor det er sikret, at alt vedrørende feedback, feedbackformer, eksamensformer, afleveringerne mv. er grundigt beskrevet. 3. Begrebet policy: Der er arbejdet med definitionen af policy forståelse i undervisningen. Læringsplanen på modul 6 - det praktikforberedende modul - er gennemarbejdet, og det er tydeliggjort for de studerende, hvorledes der arbejdes med begrebet på modulet. Der lægges særligt vægt på forståelse af betingelser i en politisk styret organisation samt de påvirkninger, EU og globale forhold har på, hvordan politikområder udvikles. 4. Fokus på Feedback: Der har i 2016 været afholdt fælles kompetenceudviklingsdag med fokus på feedback. Feedback og form herpå er indskrevet i alle læringsplaner, så det bliver synligt for de studerende, hvornår og hvordan der gives feedback. Indsatsen afspejles i resultatet for den seneste måling. 5. Kommunikation: Der er arbejdet med at tydeliggøre krav og forventninger til de studerende ved en kvalificering af læringsplaner og de beskrivelser, der tilgår de studerende.

14 5. Forbedring af kvalitetssystemet Som sidste del af uddannelsesberetning har uddannelseschefen mulighed for at fremsætte forslag til forbedring af kvalitetssystemet og arbejdet med uddannelsesberetninger. Eventuelle forslag følger nedenfor.

Uddannelsesberetning Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Uddannelsesberetning Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Uddannelsesberetning 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Indhold 1. Manglende målopfyldese... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Frafald efter 2. semester (2.3.1)... 3 2. Prioritering

Læs mere

Uddannelsesberetning Radiografuddannelsen

Uddannelsesberetning Radiografuddannelsen Uddannelsesberetning 2015 Radiografuddannelsen Indhold 1. Manglende målopfyldelse... 3 1.1 Grænsekvotient for kvote 1 optaget (1.2.1)... 3 1.2 Udgående mobilitet (2.2.1)... 3 1.3 Frafald efter 2. semester

Læs mere

Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde

Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde 2017 2. september 2017 Indhold Introduktion... 3 Formål 3 Opfølgning... 3 Processen og tidsplan... 3 Skema til dokumentation af uddannelsernes

Læs mere

Handlingsplan for studentertilfredshedsundersøgelsen og undervisningsmiljøvurdering Pædagoguddannelsen i Randers

Handlingsplan for studentertilfredshedsundersøgelsen og undervisningsmiljøvurdering Pædagoguddannelsen i Randers Find vejen frem VIA University College Dato: 30. april 2015 Journalnr.: U0124-4-04-1-14 Handlingsplan for n og undervisningsmiljøvurdering 2014 - Pædagoguddannelsen i Randers Resultaterne af Studentertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis University College Lillebælt UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis Godkendt af Søren Pedersen, vicedirektør, 14.09.16 Justeret 10.09.16 Evalueringspraksis i Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesberetning Pædagoguddannelsen i Jelling

Uddannelsesberetning Pædagoguddannelsen i Jelling Uddannelsesberetning 2015 Pædagoguddannelsen i Jelling Indhold 1. Manglende målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Grænsekvotient for kvote 1 optaget (1.2.1)... 4 1.3 Udgående

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet Kvalitetskriterium 5.1 de studerendes vurdering af kvalitet i teoretiske studieaktiviteter Uddannelsens obligatoriske kvalitetsarbejde Opstiller en skriftlig

Læs mere

Evaluering af teoretiske moduler

Evaluering af teoretiske moduler Evalueringspraksis for Pædagoguddannelsen i UCL alle tre udbudssteder Evalueringspraksis for vores udbud af pædagoguddannelsen beskriver, hvordan vi evaluerer uddannelsens moduler. Evalueringspraksis beskriver

Læs mere

Kvalitetshåndbogen 2015

Kvalitetshåndbogen 2015 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kvalitetshåndbogen 2015 UCL s kvalitetssystem for uddannelse Godkendt august 2015 1. PRÆSENTATION... 4 LOVGRUNDLAG... 5 2. ORGANISERING OG FORANKRING AF KVALITETSARBEJDET...

Læs mere

UCL s målkompleks 2015-17

UCL s målkompleks 2015-17 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UCL s målkompleks 2015-17 Fælles retning, styrket sammenhæng, bedre koordinering, simplere opfølgning. UNIVERSITY COLLEGE Opsummering af formålet bag målkomplekset Det er ambitionen

Læs mere

Rammer for lokal evalueringspraksis:

Rammer for lokal evalueringspraksis: Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Rammer for lokal evalueringspraksis: Rammen for lokal evalueringspraksis for sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er Det fæles kvalitetssystem for UCL : Professionshøjskolen

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Evalueringsplan: Odense, Svedborg og Jelling

Evalueringsplan: Odense, Svedborg og Jelling Afdeling/enhed UCL Pædagoguddannelsen i Jelling Oprettelsesdato 09. september 2014 Udarbejdet af ELWA Dokumentnavn 141104 Evalueringsplan for studieaktiviteter K 5-6-7 Redigeret 10-04- 2015 Evaluering

Læs mere

1. Ledelsesinformation i det fælles kvalitetssystem Fra uddannelserne til direktion og bestyrelse

1. Ledelsesinformation i det fælles kvalitetssystem Fra uddannelserne til direktion og bestyrelse Notat Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Oprettelsesdato 23-okt-2013 Udarbejdet af OLSJ Journalnummer Dokumentnavn 316643.Ledelsesinformation i det fælles kvalitetssystem.docx Dokumentnummer 1. Ledelsesinformation

Læs mere

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål.

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål. MODTAGET f 7 MRS, 2015 u r. ri Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Ejnar Hobolth Studieleder Periode: 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beløbsramme: Kr. 90.000,- (niveau marts 2012) Som opfølgning

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

Vejledning til uddannelsernes kvalitetsarbejde

Vejledning til uddannelsernes kvalitetsarbejde UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejledning til uddannelsernes kvalitetsarbejde Kvalitet og Evaluering Tværgående Uddannelsesudvikling Indhold Introduktion... 4 Opbygning af vejledningen... 5 Kvalitetsområde

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres Handleplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handleplan vedrørende: Uddannelse: Mål hvad skal I opnå? Beskriv hvad I gerne vil opnå Indikator Beskriv hvordan

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Den årlige kvalitetsrapport

Den årlige kvalitetsrapport UC SYD Den årlige kvalitetsrapport INSTITUT FOR PÆDAGOG StudenterFokus 16 Indholdsfortegnelse Den årlige kvalitetsrapport til Institut for Pædagog... 2 Tabel 1: Anvendte farvekoder og grænseværdier til

Læs mere

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål.

Målene, der beskrives/opstilles inden for det enkelte indsatsområde i resultatlønskontrakten, vil fremadrettet have karakter af performancemål. u?' n Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Nils Peter Terp Uhre Studieleder Periode: 1. januar 2015 til 31. december 2015 Beløbsramme: Kr. 64.600,- (niveau marts 2013) Som opfølgning på revisionsprotokollen

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 13 Dato for evaluering: 31/10 2016 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 10/14 71% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen UDARBEJDET I 2017 Fysioterapeutuddannelsen Uddannelsens beretning om uddannelseskvaliteten i 2016 Ansvarlig uddannelseschef: Marianne Gellert Olesen Version: 29-06-2017 22:50:06 1. Helhedsvurdering Helhedsvurderingen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Radiograf Uddannelsen Hold:Rad 513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):marianne Gellert Dato (stud_puls tilbagemelding):28.11. 2013 Udviklingsplan lagt

Læs mere

Opfølgning på Studentertilfredhedsundersøgelse 2014

Opfølgning på Studentertilfredhedsundersøgelse 2014 Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handlingsplan vedrørende: Studentertilfredsundersøgelse Repræsentanter for de studerende medlemmer af De

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 3 Dato for evaluering: 17/11 2016 Modul/semesteransvarlig: LM Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 15/18 83% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere

Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb

Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb De studerende evaluerer jf. kvalitetshåndbogens kriterium 5.1 alle de teoretiske undervisningsforløb. Den fælles UCL-metode benyttes, så

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering i UCL- afrapportering og offentliggørelse

Undervisningsmiljøvurdering i UCL- afrapportering og offentliggørelse Undervisningsmiljøvurdering i UCL- afrapportering og offentliggørelse I følge DCUM (Danske Center for Undervisnings Miljø), Lov nr. 166 af 14/03/2001 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og

Læs mere

Plan for gennemførelse Informationsmateriale

Plan for gennemførelse Informationsmateriale 1 UCL, Læreruddannelsen. Kvalitetsarbejde. Kvalitetspraksis for Stud Puls. Oktober 2013 Kvalitetspraksis for Stud Puls på læreruddannelsen i UCL, oktober 2013 Generelt om gennemførelse af Stud Puls Beskrivelse

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Frafald og fastholdelse på videregående uddannelser

Frafald og fastholdelse på videregående uddannelser www.eva.dk Frafald og fastholdelse på videregående uddannelser Mikkel Haarder Uddannelsesdebatten 2016 9. september 2016 Frafald og fastholdelse: 7 EVA-temaer 1.Studiekompetence Forberedelse af de kommende

Læs mere

Referat. 2. Orientering. 1. Velkomst og præsentation. Mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde. Orientering fra ledelsen

Referat. 2. Orientering. 1. Velkomst og præsentation. Mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde. Orientering fra ledelsen Referat Afdeling/enhed Mødedato Udarbejdet af Dokumentnavn Socialrådgiveruddannelsen, UCL 25-apr-2017 ANKB 2017-04-25 Referat Uddannelsesudvalget.Socialrådgiver.udd. Referat fra møde i Uddannelsesudvalget

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Institutionsberetning 2015

Institutionsberetning 2015 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Institutionsberetning 2015 Uddannelsesfaglig kvalitet Godkendt af bestyrelsen 4. oktober 2016 Tværgående Uddannelsesudvikling Kvalitet og evaluering Indhold Introduktion til

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015 Pressekit Fakta om UCL Opdateret oktober 2015 Fakta om UCL Etablering af campus i Odense Økonomi Fordele Baggrund Uddannelseskvalitet og akkreditering Akkreditering og kvalitetssystem Uddannelsernes økonomi

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

[CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007. [CVU Sjælland og CVU Syd]

[CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007. [CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007 [CVU Sjælland og CVU Syd] [Der udfyldes ét samlet skema for institutionens målbare succeskriterier] [Her angives en sammenfatning

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

I gennemgangen af tilfredshedsmålingen er der taget udgangspunkt i de 6 områder, der er udarbejdet indsatskort for i rapporten:

I gennemgangen af tilfredshedsmålingen er der taget udgangspunkt i de 6 områder, der er udarbejdet indsatskort for i rapporten: Opfølgning på den kombinerede studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2013 er sket i Studiesamarbejdsudvalget (SSU) ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (FIA). Her er handlingsplanen

Læs mere

I hvilken grad vurderer du, at der i deltema 1 har været sammenhæng mellem indholdet i de respektive fag og semestrets læringsmål?

I hvilken grad vurderer du, at der i deltema 1 har været sammenhæng mellem indholdet i de respektive fag og semestrets læringsmål? Semester: 2. semester BSE16 Dato for evaluering: juli/september 2017 skema måtte genåbnes ved dette holds start på 3. semester pga. meget få besvarelse i første omgang Semesteransvarlig: LM Antal studerende/mulige

Læs mere

Evaluering. Modul 7 Hold BoF15. Foråret Tilbage meldinger fra de studerende. Hvordan vurdere du det sociale studiemiljø på holdet

Evaluering. Modul 7 Hold BoF15. Foråret Tilbage meldinger fra de studerende. Hvordan vurdere du det sociale studiemiljø på holdet Evaluering Modul 7 Hold BoF15. Foråret 2016. Tilbage meldinger fra de studerende Hvordan vurdere du det sociale studiemiljø på holdet Hvordan vurdere du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fælleskabet

Læs mere

Uddannelse: Pædagoguddannelsen i Ikast

Uddannelse: Pædagoguddannelsen i Ikast Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Denne handlingsplan er udarbejdet på baggrund af resultatet af tilfredshedsundersøgelsen 2014. Processen

Læs mere

Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel. Forklaring af kvalitetskriterium

Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel. Forklaring af kvalitetskriterium Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel Forklaring af kvalitetskriterium Kvaliteten fremmes, når uddannelsen har et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø, der understøtter de studerendes trivsel,

Læs mere

D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A )

D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A ) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A ) EVALUERINGSRAPPORT FOR BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB

Læs mere

Handlingsplan. Få tankerne ned VIA University College. Opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelsen ved VIA Bygningskonstruktør i Aarhus E14

Handlingsplan. Få tankerne ned VIA University College. Opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelsen ved VIA Bygningskonstruktør i Aarhus E14 Få tankerne ned VIA University College Dato: 12. maj 2015 Handlingsplan Opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelsen ved VIA Bygningskonstruktør i Aarhus E14 Deltagere: Uddannelsesleder ved VIA Dorte

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Sygplejerskeuddannelsens hensigt med at etablere studierelevante jobs er at anvende studerendes erhvervede studiekompetencer i mødet med medstuderende

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering VIA University College Dato: 10. marts 2015 Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 Svarprocent Thisted 82% Svarprocent Viborg 59% Handleplan

Læs mere

1. Implementering af deadlines for ændring af praktikpladstildeling kl

1. Implementering af deadlines for ændring af praktikpladstildeling kl Referat fra FOKUS-rådsmøde d. 17.09.2012 Mødedato 17. september 2012 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 15:30 Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Dokumentnavn 215069.Referat - FOKUS-rådsmøde

Læs mere

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 Erfaringer med blended learning - University College Sjælland FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 UCSJ Kvalitet Kvalitetschef Christian Moldt Lektor Käte Akselsen UCSJ Lokationer og udbud - 6 Lokationer

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat...

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat... Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Handlingsplan Udbud som E-learning for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering

Handlingsplan Udbud som E-learning for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handlingsplan Udbud som E-learning for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Svarprocent: 66% Viborg: Hold SVS12-NET og SVS14-NET Herværende handleplan er forelagt

Læs mere

Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00

Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00 Temadag på tværs Mandag den 5/10 kl. 12.00-15.00 Program 12.00-12.05 Velkomst v. Lise Kofoed - Kort præsentation af medlemmer i fagligt pædagogisk udvalg - Dagens program 12.05-12.35 Orientering om ny

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

HTX Opfølgningsplan 2015

HTX Opfølgningsplan 2015 HTX Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

VIA University College

VIA University College Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse.2014 SIH scorer på alle parametre højest i forhold til alle vi kan sammenligne os med. Svarprocenten er meget høj, 85% Datas validitet

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

Formanden bød velkommen, og mødedeltagerne præsenterede sig kort.

Formanden bød velkommen, og mødedeltagerne præsenterede sig kort. Referat Afdeling/enhed Administrationsbacheloruddannelsen, UCL Mødedato 24-11-2016 Udarbejdet af ANKB Dokumentnavn 2016-11-24 referat Uddannelsesudvalget.Adm-bach Referat fra møde i Uddannelsesudvalget

Læs mere

2016 Administrationsbacheloruddannelsen

2016 Administrationsbacheloruddannelsen Gør tanke til handling VIA University College Studiemiljøundersøgelsen 2016 Administrationsbacheloruddannelsen 1 Resultater På baggrund af Studiemiljøundersøgelsen 2016 har uddannelsen udvalgt følgende

Læs mere

1. Ny Pædagoguddannelse

1. Ny Pædagoguddannelse Dagsordenspunkt Uddannelse/afdeling: Pædagoguddannelsen/Slagelse Oprettelsesdato: 23-okt-2013 Sagsbehandler: STE Journal: Behandles af: Uddannelsesudvalg for pædagoguddannelsen Mødedato: 31-okt-2013 1.

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Internationalisering med indblik og udsyn 1. Indledning Internationalisering er et

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 foreløbig struktur pr. 3.03.2016 v. Lena Busch Nielsen, Uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, Teamleder Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Semester: 1 Dato: 07. februar 2017 Status: 11 ud af 21 har besvaret evalueringen I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem undervisningens indhold og semestrets

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Indledning Uddannelsen i It og Sundhed optog de første studerende i 2008 og i 2014 blev de første kandidater færdige. I

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gældende fra 1. august 2013 Indhold Formål med kvalitetsarbejdet............................... 4 Vision for uddannelse og læring

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere