Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus"

Transkript

1 Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering ved uddannelserne i VIA University College. På Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus var en svarprocent på 32 % (301 besvarelser ud af 942). Som følge af den lave svarprocent og dermed lidt svage validitet, har uddannelseslederen været rundt og drøftet studentertilfredshed og undervisningsmiljøvurdering med repræsentanter for de tilstedeværende hold, februar/marts Rapportens undersøgelsesresultater er blevet behandlet i MTK (modulteamkoordinatorgruppen) samt i STUK (studiekoordinatorgruppen) og er blevet drøftet på to dialogmøder for personalet. Endelig er udkast til handlingsplan blevet vendt med det netop nedsatte/nyetablerede DSR. Disse har opfordret til en højere grad af konkretisering, hvorfor nedenstående handlingsplan er blevet tilrettet og erstatter den tidligere vedtagne og fremsendte. Der er gennemgående på uddannelsen et ønske om at arbejde helhedsorienteret, herunder at sammentænke og koordinere indsatser på forskellige planer. Således er nedenstående handlingsplan et element i forhold til uddannelsens strategiske og udviklingsmæssige arbejde med studieintensitet, styrket læring samt involvering og ansvarliggørelse af de studerende i læreprocesser og uddannelse. De valgte fokusområder tilstræbes samtidig at være i overensstemmelse med de af chefgruppen i PSH valgte fokuspunkter. I lyset af flytning til Campus C er valgt ikke at opstille mål for det sociale og det fysiske miljø, herunder for undervisningslokaler, idet det forventes, at Campus C vil kunne styrke disse felter. Fokuspunkter i handlingsplanen for Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus for den kommende periode er: 1. Ledelse/planlægning og organisering bedre kommunikation om principper- og praksis for skemalægning, aflysning og ændring af timer, tilgængelig information til studerende om uddannelse, eksamen, opgaver, litteratur m.v. 2. Studieglæde, studieintensitet og udbytte samt undervisning klar opgave- og ansvarsforventningsafstemning mellem undervisere og studerende, bl.a. via studieaktivitetsmodellen med involvering af de studerende. Videreudvikling af det igangsatte pædagogisk/didaktiske arbejde bl.a. med brug af forskelle eksamensformer, brug af feed-back, læringsaktiviteter samt styrkelse af kobling mellem teori og praksis. 3. Implementering af evalueringskonceptet herunder styrket involvering af og dialog med de studerende om den gennemførte undervisning. Dette punkt understøtter pkt Kobling mellem teori og praktik, praksisrelatering og inddragelse af viden fra praksis. 5. Arbejde for at der udvikles et fælles app til smartphone m.v., som kan give de studerende én indgang til uddannelsens relevante sites og informationer. (videreformidles til it-afdelingen) Aarhus den 15. maj 2015 Bente Vibeke Lauridsen, uddannelsesleder

2 Ledelse og organisering af uddannelsen: herunder særligt vedr. planlægning, informationer samt studenterengagement Uddannelsen er velstruktureret og arbejdsmængden er fordelt så hensigtsmæssigt som muligt. Principper og aftaler for skemalægning samt for skemaændringer og aflysninger er kendt og følges. Den studerende får rettidig informationer om skema, skemaændringer og aflysninger, litteratur og sørger for at holde sig opdateret samt anvender tiden relevant ift. studieplanen. De studerende kender til grundlaget for uddannelsens planlægning, tilrettelæggelse og bliver/holder sig informeret rettidigt om principper, ændringer i aktiviteter m.v. I modulevalueringer og studentertilfredshedsmåling vil de studerende i mindre omfang give udtryk for oplevelse af væsentlige, uhensigtsmæssige udsving i arbejdsbelastning. Næste studentertilfredshedsmåling forbedring på 4 procentpoints på spørgsmål 12(struktur) og 14 (fordeling af arbejdsmængde) samt 2 procentpoints på spørgsmål 17 (skemaændringer). Information til studerende om baggrund for tidspunkt og udmøntet skema samt litteraturlister til modulerne. og litteraturinformationer om skema-ændringer, aflysninger af undervisning via SMSservice. Information om regler for erstatnings-undervisning Studienet udvikles, så informationssiderne tydeliggøres og forenkles. Modulkoordinatorer, team og skemalægger har fokus på at sikre en rimelig arbejdsfordeling på modulet af skemalagte timer, gruppeopgaver, individuelle opgaver og litteraturlæsning. Der foretages en risikovurdering af kvaliteten for grunduddannelsen ved ændringer undervejs i semestrene, herunder evt. skemaændringer. De studerende udnytter evt. aflyst undervisning hensigtsmæssigt i forhold til Ved modulstart: gennemgås studieaktivitetsmodel, gives information om skema og litteratur, principper for evt. erstatningsundervisning og for procedure for information om aflysninger. I november 2014 blev igangsat SMS service til de studerende ved aflysninger som supplement til gældende procedure med information til hold på Studienet, holdsite og forside. Alle undervisere skal følge denne procedure. Sker løbende. Modulkoordinatorer er ansvarlige for informationer til hold. Studerende er ansvarlige for løbende at holde sig orienteret. Den enkelte underviser er ansvarlig for at følge proceduren for aflysning af undervisning, herunder give rettidig information på SMS og Studienet samt til skolen. Studiekoordinator er ansvarlig for at sikre relevante vejledninger på Studienet samt at revidere studienet, så det er enkelt og tilgængeligt. Uddannelsesleder er- i samarbejde med den enkelte underviser, modulkoordinator og/eller med modulteamkoordinator ansvarlig for risikovurderinger. Uddannelsesleder udarbejder info på studienet om principper, der gælder for skemalægning og erstatnings-undervisning Studiekoordinator og modulkoordinatorer informerer om SMS service til studerende og kolleger. Udmøntes i planlægning, herunder i eventuelle skemaændringer. De studerende om eget ansvar af

3 modulets opgaver, læringsmål og krav. De studerende. modulkoordinatorer. Studieglæde, studieintensitet og udbytte samt undervisning De studerende kender modulernes mål og studieaktiviteter - og er bekendt med hvilken arbejdsindsats, der forventes samt kender og udnytter eget ansvar for læringsaktiviteter og egen uddannelse. De studerende udfordres passende. t i evalueringer ift. studerendes kendskab til forventninger, krav, opgave/ ansvarsfordeling. Ved næste måling stiger spørgsmål 5 (fagligt udbytte) samt spørgsmål 7 (læringsformer) med hver 3 procentpoints. Spørgsmål 33 (feed-back) stiger med 4 procentpoint. Flere studerende engagerer sig i studiemiljøet, herunder i DSR Modulkoordinatorer og undervisere tydeliggør løbende overfor de studerende, hvad der forventes af den studerende via Studieaktivitetsmodellen, ved modulstart og involverer de studerende til aktivt medspil. Der følges op via evalueringsskemaet. Der arbejdes pædagogisk/didaktisk videre med at understøtte de studerendes faglige identitet, samt pædagogisk/didaktisk at videreudvikle metoder til feedback, brug af studiegrupper, øvelser samt eksamen. Der er igangsat aktualitetsaktiviteter for I forbindelse med modulets planlægning (modulmøder bl.a.) samt ved modulstart, via aktiv og udviklende dialog undervejs og ved afslutning i evalueringen Pædagogiske dage samt FOU og i teams Uddannelsesleder og modulteamkoordinatorer er ansvarlige for opfølgning på sikring af at det aftalte følges. Modulkoordinatorer samt undervisere på det enkelte modul. Alle undervisere samt uddannelsesleder Planlægningsgruppe (uddannelsen, DS, SDS, Alle moduler, der sættes i gang er beskrevet i Studieaktivitetsmodellen af underviserne på hjemmeside og på Studienet. Disse præsenteres for- og drøftes med de studerende ved modulstart. Udmøntes i de konkrete undervisningsplaner Aktiviteterne annonceres på Studienet, i fagbladet og

4 : studerende, ansatte og for socialrådgivere fra praksis. DSR) ved opslag Evalueringskonceptet understøtter de studerendes læreprocesser. Der lyttes til de studerendes evaluering af undervisningen og de studerende har nemt ved at blive hørt Ved næste måling er spørgsmål 31 og 32 vedr. at de studerende oplever at blive involveret og lyttet mere til ifm. evalueringer steget 5 procentpoints. Højere svarprocent i evalueringer. Implementering af nyt evalueringskoncept i 2015 ved alle modulevalueringer. Aftalte justeringer fremgår af skema, som lægges på medarbejderzonen. De studerende inddrages i dialogen med underviserne om den faktiske undervisning og læringsaktiviteterne på det enkelte modul via plenumdrøftelser, holdrepræsentanter, mundtlig evaluering/stop- op dialog og via DSR. Ved alle slutevalueringer samt ved eventuel stop-op evaluering. Undervejs i modulerne samt via repræsentationen med holdrepræsentanter og i DSR (LGU-møder, møder med ledelsen m.v.) Modulkoordinatorer udmønter procedure for evaluering, jf. denne. Studiekoordinator sørger for at sikre plads på studienet til evalueringsrapporter. Modulkoordinator og studieadministrativ medarbejder sørger for at lægge rapporter på Studienet, så de studerende kan læse dem, dvs. efter endt modul. Holdrepræsentanter og DSR forpligter sig til at indgå i udviklende dialog om undervisning og uddannelse. Informeres ved modulstart samt på fælles kvalitetssikringsinformationsmøder september. Ved modulstart inviterer modulkoordinator holdet til aktiv og udviklende dialog. DSR informerer medstuderende om DSR s funktion og indflydelse. De studerende opnår et øget De studerende tilkendegiver De studerende inddrages i Tilrettelægges som led i Alle undervisere, særligt Sker ved præsentation

5 læringsudbytte gennem relevante læringsaktiviteter og inddragelse i øget ansvarlighed for disse at være hørt og inddraget i studieaktiviteter, kvadrant 3 og 4 i studieaktivitetsmodellen øges i den kommende måleperiode. Jf. tidligere stigning på spørgsmål 5 og 7 med 3 procentpoints i næste måling. tilrettelæggelse af definerede studieaktiviteter og i dialogen om læringsaktiviteterne. Underviserne viderefører det igangværende pædagogisk/didaktiske udviklingsarbejde med studieaktiviteter, læring m.v. den igangværende udviklingsproces, indgår i teammøder, modulmøder og pædagogiske dage. ansvar påhviler modulkoordinatorer. Overordnet ansvarlig er uddannelsesleder. af studieaktivitetsmodellen ved modulstart samt løbende via information til de studerende, primært modulkoordinatorer og uddannelsesleder. Der er kontakt med aftagerfeltet, viden fra praksis inddrages og der er en god kobling mellem teori og praktik med henblik på at styrke de studerendes viden, færdigheder og kompetencer, jf. uddannelsens kompetencemål. De studerende angiver i højere grad at de oplever kobling mellem teori og praktik samt at der sker praksisrelatering og praksisinvolvering, hvor de studerende er aktive aktører. Ved næste måling stiger spørgsmål 25 med 4 procentpoints. Afspejles desuden i evalueringer og i opgaver. Aktiviteter vedr. fremme af praksisrelatering på modulerne 1-6 inkl. evalueres og videreudvikles af teams i dialog med de studerende og samles op på dialogmøde samt LGU. Praksisrelatering og inddragelse på øvrige moduler i uddannelsen indgår desuden i evaluering, herunder brug af gæsteundervisere, opsamling på praktikerfaringer, praksisbasering i forbindelse med opgaver og ikke mindst i bachelorprojekter m.v. I tilknytning til modulstart samt ved evaluering drøftes udbytte og relevans af praksisinddragelsen i modulet. Evaluering gennemføres i teams i Evaluering sættes på dagsorden på LGU i 2015 til drøftelse, når evaluering er gennemført. Drøftes med DSR i løbet af 2015, når evaluering er gennemført. Underviserne i de fem teams, herunder særligt de, der varetager praksisrelatering på tilstedeværelse vedr. modul 1-6, modulkoordinatorer Modulteamkoordinatorer LGU, studiekoordinator sørger for dagsordenspunkt. Uddannelsesleder og studiekoordinator for LGU-dagsorden. Fremgår af studieplaner for det enkelte modul, som holdet får på Studienet. Evaluering drøftes på dialogmøde samt i LGU. I LGU deltager DSR. Referater fra disse møder kommunikeres ud som normalt via studienet.

6 Systemer : At VIA udvikler et mobilvenligt it-system f.eks. en App, der samler de forskellige systemer, der er i dag, så man fleksibelt og let kan tilgå alle informationer på uddannelsen via én indgang. At de studerende ikke længere skal tilgå 4-6 forskellige systemer men ét fælles, som er tilgængeligt via en smartphone. Uddannelsen videregiver dette ønske til it-afdelingen i VIA Afhænger af itafdelingen It-afdelingen Studerende og relevante nøglemedarbejdere inddrages gerne i forbindelse med kravsspecifikation I givet fald produktet udvikles, når det er klar til at blive taget i anvendelse.

7

Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde

Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde Intro Kvalitetsafdelingen gennemførte ultimo 2014 en studentertilfredshedsundersøgelse blandt alle VIAs studerende. På Psykomotorikuddannelsen besvarede 71 % af de studerende undersøgelsen. Samarbejds-

Læs mere

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering

Læs mere

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis En undersøgelse blandt socialrådgivere, ledere og undervisere gennemført af KL og DS, august 2010-april

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM Tårnby Gymnasium & HF September 2014 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder bekendtgørelsens krav 1 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen.

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret Institutionsnummer: 153408 Journalnr.: 087.91K.391 http://www.sosuc.dk/media{233971/hp-2015-gaeldende-.pdf

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Maj 2014. Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer i forbindelse med planlægning af forløb i børnegrupperne.

Maj 2014. Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer i forbindelse med planlægning af forløb i børnegrupperne. Maj 2014 Uddannelsesplan for studerende i Børnehusene i Skørping I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, imødekommende og interesseret i dig som studerende. Vi vil

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I HOLSTEBRO Udarbejdet maj 2009 Rev. Januar 2015 VIA University

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere