1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Beskrivelse af evaluering af undervisning"

Transkript

1 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for god undervisning 3. Instruktion til evaluering af undervisning 4. Spørgeskema til studerende 5. Skabeloner til referat, refleksioner, fokuspunkter og handleplan 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning Dette er en beskrivelse af kvalitetsarbejde med undervisningen, og hvilke overvejelser der ligger bag kvalitetsarbejdet. I den beskrevne praksis er der foretaget en række valg. Overordnet er det hensigten at indsamle viden om kvaliteten af undervisningen - viden som er relevant for såvel eksterne som interne parter. Der er behov for at dokumentere og legitimere kvaliteten overfor eksterne parter, og internt er der behov for at få viden og vurderinger, som kan bidrage til at sikre og udvikle kvaliteten. Fokus Hvad er der fokus på i kvalitetsarbejdet? I overensstemmelse med UCL s kvalitetssystem og kravene til akkrediteringen, er der primært fokus på at evaluere forhold ved undervisningen og til dels rammerne herfor. Som supplement berøres de studerendes oplevelse af deres egen læringsudbytte, deltagelse og indsats. Uddannelsens tilrettelæggelse og det overordnede undervisningsmiljø evalueres i anden sammenhæng. De studerende læringsudbytte evalueres mere indgående f.eks. i forbindelse med studieprodukterne og afsluttende ved eksamen. Den enkelte underviser eller faglærerteam kan vælge at supplere den beskrevne praksis med andre evalueringer. Kriterier Hvilke kriterier ligger til grund for vurdering af undervisningen? En evaluering kræver eksplicitte kriterier at vurdere ud fra. I relation til vurdering af undervisningen er der, som led i læreruddannelsens kvalitetspolitik, udarbejdet Beskrivelse af mål for god undervisning ved læreruddannelsen i UCL, som udgør vurderingskriterierne. Beskrivelsen af mål for god undervisning udtrykker et ideal, som efterstræbes i undervisningsforløb på Læreruddannelsen. Deltagere Hvem deltager i kvalitetsarbejdet? Både de studerende og underviserne er interessenter i undervisningen, og derfor skal begge parter bidrage med viden, vurderinger og refleksioner. Det sker gennem to sammenhængende studenterevalueringer, henholdsvis en kvantitativorienteret (spørgeskema) og en kvalitativorienteret (evalueringssamtale) evaluering, og gennem undervisernes kommentarer og refleksioner.

2 2 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Kvantitativorienteret studenterevaluering Der er behov for et kvantitativt udtryk for de studerendes opfattelse af undervisningen. Det kan bl.a. bidrage til at identificere, hvor der efter de studerende opfattelse er behov for at forbedre undervisningen. Derfor gennemføres en spørgeskemaundersøgelse, hvor de studerende skal krydse af i hvilken grad en række forhold efter deres opfattelse har været opfyldt i undervisningen. Spørgsmålene i spørgeskemaet er formuleret med udgangspunkt i målene for god undervisning. Det betyder, at der i spørgsmålene spørges til forhold, som i Læreruddannelsen opfattes som kvalitet i undervisningen. Dermed giver den kvantitativorienterede studenterevaluering viden om, i hvilken grad undervisningen efter de studerende opfattelse lever op til målene for god undervisning. (brugeroplevet målopfyldelsesevaluering af undervisningen). Kvalitativorienteret studenterevaluering Kvantitativ data giver ikke nødvendigvis viden, som kan anvendes fremadrettet i udvikling af undervisningen. Derfor gennemføres der en evalueringssamtale, hvor der er fokus på hvad der ligger til grund for de studerendes afkrydsning i spørgeskemaet. I evalueringssamtalen får underviseren mulighed for at få indsigt i de studerendes bagvedliggende opfattelser, og de studerende får mulighed for at henvise til konkrete forhold i undervisningen, som har henholdsvis fremmet deres udbytte, og som ønskes forbedret. Det er vigtigt at de studerendes opfattelser refererer til den undervisning, der faktisk er gennemført på holdet i faget forud for evalueringen. For at fremme de studerendes erindringer om undervisningen, skal evalueringen indledes med at underviseren henviser til fagets mål og CKF (studieordningen) og til forløbet i den hidtil gennemførte undervisning (semesterplanen). Underviserens kommentarer og refleksioner De studerende ytrer sig om undervisningen ud fra deres perspektiv. Der kan være rammer for undervisningens planlægning og gennemførelse, som de studerende ikke har kendskab til. Der kan være forhold ved undervisningen og deres egen læreproces, som de ikke er opmærksomme på. Derfor er der behov for at underviseren supplerer med viden og kommentarer i de tilfælde, det er nødvendigt for at få et mere komplet billede af undervisningen og dens rammer. Da kvalitetsarbejdet har et fremadrettet og udviklende sigte, er det centralt at underviseren reflekterer over sin undervisning i lyset af de studerendes evaluering og målene for god undervisning (hertil anvendes skabelon til underviserens kommentarer, refleksioner og handleplan). Opfølgning På baggrund af de studerendes evaluering og underviserens kommentarer og refleksioner sammenfatter underviseren fokuspunkter, som viser hvor der er behov for opfølgning. Den enkelte underviser er central aktør i opfølgningen på den konkrete undervisning, idet nogle forhold vil kunne ændres af underviseren uden videre i den efterfølgende undervisning. Andre forhold kræver måske uddybende undersøgelser og refleksion med henblik på at udvikle forslag til forbedringer. Derfor inddrages de øvrige undervisere i faget i opfølgningen, idet faget lærerteamet er forum for udvikling af faget. Endelig kan der være forhold, som ligger udenfor underviserens og lærerteamets

3 3 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 kompetence. I disse til fælde inddrages ledelsen i opfølgningen. Underviseren markerer for hvert fokuspunkt om opfølgningen foretages af underviseren selv, af lærerteamet eller af ledelsen. Desuden udarbejder underviseren en handleplan for de punkter vedkommende laver opfølgning på. Som afslutning på evalueringsprocessen har uddannelseschefen og lærerteamet en dialog om lærerteamets fokuspunkter og handleplan og resultatet af spørgeskemaundersøgelsen for faget og om ledelsens fokuspunkter og handleplan. Tidspunkt for evaluering Hvornår skal studenterevalueringerne gennemføres? Evalueringerne gennemføres i en fastlagt evalueringsmodul. For at få en høj svarprocent og sammenhæng mellem den kvantitativorienterede og den kvalitativorienterede evaluering er det påkrævet, at spørgeskemaet udfyldes mens de studerende er samlet i et lokale, og at evalueringssamtalen gennemføres i umiddelbar forlængelse heraf. Hvornår i løbet af studieåret skal evalueringen forgå. Da et af formålene med evalueringen er at udvikle den igangværende undervisning, skal evalueringen gennemføres omtrent midtvejs i studieårets undervisning, så evalueringsresultaterne kan anvendes fremadrettet i undervisningen. Samtidig kan det være mest hensigtsmæssigt at evaluere som afslutningen på et sammenhængende forløb, f.eks. et modul. Det konkrete tidspunkt for gennemførelse (evalueringsmodul) fastlægges af underviseren, dog således at det af hensyn til lærerteamets drøftelser placeres indenfor rammerne i den fastlagte tidsplan (bilag). Da et andet formål med evalueringen er at informere interne og eksterne om undervisningens kvalitet, skal den kvantitativorienterede studenterevaluering (spørgeskemaundersøgelsen) gennemføres igen som en afsluttende evaluering, når undervisningen i faget er afsluttet (Spørgeskemaundersøgelse som afslutning på undervisningen gælder først fra 2012). Offentliggørelse Det er vigtigt at alle deltagere i en evaluering informeres om evalueringsresultaterne og den fremadrettede handleplan, ligesom det er vigtigt at ledelsen er informeret herom. Desuden skal offentligheden informeres om kvaliteten jf. lov om åbenhed og gennemskuelighed. Det enkelte hold modtager det samlede evalueringsresultat for holdet (resultat af spørgeskemaundersøgelse og referat fra evalueringssamtale) og underviserens handleplan. Det meddeles holdet i holdets Fronter rum. Uddannelseschefen modtager det enkelte holds evalueringsresultater, underviseres kommentarer, refleksioner og handleplan og lærerteamets handleplan. Offentliggørelse på hjemmesiden: Der udarbejdes (sekretariatet) et samlet evalueringsresultat for spørgeskemaundersøgelsen for alle hold i samme fag. Lærerteamet udarbejder en handleplan på fælles fokuspunkter (generelle forhold). Sekretariatet offentlig disse to dokumenter på hjemmesiden og i årgangens Fronterrum.

4 4 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts Beskrivelse af mål for god undervisning Dette dokument beskriver hvad der forstås ved god undervisning ved Læreruddannelsen i UCL. Beskrivelsen tager afsæt i bekendtgørelsen, akkrediteringskravene og i teori om god undervisning. Beskrivelsen udtrykker et ideal, som efterstræbes i undervisningsforløb på Læreruddannelsen. Beskrivelsen udgør vurderingskriterierne i de studerendes evaluering af undervisningen, og indgår i undervisernes refleksion over hvordan undervisningen kan udvikle sig i retning af det beskrevne ideal. Plan og mål 6. Planen for gennemførelse af undervisningen er tydelig for de studerende. 7. Læringsmålene for undervisningen fremgår klart. Undervisningens indhold og videngrundlaget 8. Indholdet i undervisningen er relevant i forhold til fagets mål og CFK ere. 9. Der indgår viden om de formelle rammer for folkeskolens virksomhed. 10. Der indgår ny viden om centrale tendenser i folkeskolen. 11. Der indgår erfaringer og resultater fra forskning-, forsøgs- og udviklingsarbejde. 12. De anvendte materialer er velvalgte i forhold til læringsmålene. 13. Indholdet har passende bredde og dybde i forhold til læringsmålene. 14. Undervisningen har stigende sværhedsgrad og kompleksitet gennem uddannelsen. Undervisningsprocessen 15. Undervisningen har en klar struktur. 16. De valgte undervisnings- og arbejdsformer, og øvelser og opgaver støtter den studerendes tilegnelse af læringsmålene. 17. Undervisningen udfordrer den enkelte studerendes læring. 18. Undervisningen er kendetegnet ved gensidig respekt og fælles ansvar. 19. De studerende bidrager positivt til kvaliteten af god undervisning og et godt læringsmiljø. 20. De studerende deltager aktivt i at tilegne sig læringsmållene. Undervisningens sammenhæng med øvrige elementer i uddannelsen 21. Undervisningen støtter samspillet mellem uddannelsens øvrige kurser og fag, herunder praktik. 22. Undervisningen støtter den studerende i at tilegne sig kompetencer til at gennemføre bachelorprojektet.

5 5 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Rammerne for undervisningen 23. De fysiske faciliteter, materielle ressourcer samt organisatoriske og administrative forhold støtter at målene for god undervisning kan realiseres. 24. De fysiske faciliteter og materielle ressourcer samt organisatoriske og administrative forhold støtter at de studerende kan realisere læringsmålene. 3. Instruktion til evaluering af undervisning. Denne instruktion er en beskrivelse af hvordan beskrivelse af evaluering af undervisning gennemføres på det enkelte hold. Før gennemførelsen Underviseren fastlægger i hvilket modul / 2 lektioner de to studenterevalueringer skal gennemføres (se tidsrammen i tidsplanen). Underviseren aftaler med sit hold om spørgeundersøgelsen kan gennemføres elektronisk (er det realistisk at alle kan have computer med og kan have netadgang? Vær opmærksom på muligheden for at underviseren kan låne PC på studiekontoret). Gennemførelsen Evalueringen indledes med at underviseren henviser til fagets mål og CKF (studieordningen) og til forløbet i den hidtil gennemførte undervisning (semesterplanen). Spørgeskema (Kantitativorienteret studenterevaluering.) Underviseren giver de studerende adgang til at besvare spørgeskemaet elektronisk, og besvarelsen kan gå i gang. Se instruktion i Fronterrum (ansatte / fællesrum ansatte Jelling Fyn / kvalitetssystem) Hvis ikke besvarelsen foregår elektronisk udleveres spørgeskemaet i papir, og besvarelse og sammentælling foregår manuelt. (To studerende kan sammentælle i en kort pause). Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen offentliggøres på holdet umiddelbart herefter. Evalueringssamtale på holdet (Kvalitativorienteret studenterevaluering) Når resultatet af spørgeskemaundersøgelsen er offentliggjort, skal underviser og studerende have tid til at iagttage resultatet og overveje indlæg til den efterfølgende evalueringssamtale. Hver studerende overvejer med udgangspunkt i spørgsmålene 1) ét konkret forhold ved undervisningen, der har bidraget positivt til at fremme deres udbytte, og 2) ét konkret forhold ved undervisningen, der ønskes forbedret. Herefter forløber en evalueringssamtale, hvor de studerende ytrer sig med udgangspunkt i spørgsmålene. Underviseren leder processen og spørger uddybende for at få klarhed over de studerendes opfattelser. Samtalen skal resultere i et referat på 1-2 sider, hvor de væsentligste forhold der har bidraget til at fremme de studerendes læringsudbytte fremgår, og hvor de

6 6 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 væsentligste forhold der ønskes forbedret fremgår. Desuden nævnes konklusionerne af de kommentarer de studerende i øvrigt har givet udtryk for. Det foreslås at en studerende skriver referatet, og at underviseren løbende afklarer og sammenfatter, hvad der er dækkende at skrive i referatet. Brug skabelon til referat fra evalueringssamtale. Hvis det i løbet af evalueringssamtalen viser sig, at der er en konflikt mellem studerende og underviser, som enten studerende eller underviser ønsker at inddrage ledelsen i som tredje part, skal denne konflikt ikke nævnes i referatet, men ledelsen skal inddrages. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen og referatet udgør det samlede evalueringsresultat af studenterevalueringen. Underviserens kommentarer og refleksioner. (se skabelon) Når studenterevalueringerne er gennemført skal underviseren overveje sine kommentarer og refleksioner. I de tilfælde underviseren har viden og kommentarer, som kan supplere studenterevalueringerne, og i det omfang underviseren har refleksioner over undervisningen som kan bidrage med et fremadrettet og udviklende sigte, skal skabelon til underviserens kommentarer, refleksioner og handleplan udfyldes. Opfølgning fokuspunkt og handleplan Nu skal underviseren på baggrund af de studerendes evaluering og undervisernes kommentarer og refleksioner sammenfatte fokuspunkter, som viser hvor der er behov for opfølgning. Underviseren skriver fokuspunkterne ind i forskellige felter afhængig af om underviseren selv, lærerteamet eller ledelsen skal drøfte opfølgning af fokuspunktet. Skabelon til underviserens kommentarer, refleksioner og handleplan anvendes til dette punkt. Herefter udarbejder underviseren en handleplan for de fokuspunkter vedkommende selv skal lave opfølgning på. Offentliggørelse Underviseren sender det samlede evalueringsresultat for holdet (resultat af spørgeskemaundersøgelse og referat fra evalueringssamtale) og underviserens kommentarer, refleksioner og handleplan til holdets Fronter rum og til kvalitetssekretariatet (mail: Susanne Skøtt Jensen. Fokuspunkter til lærerteamet og fokuspunkter til ledelsen placeres i fagets Fronterrum / mailes til relevante kolleger. Kvalitetssekretariatet sørger for at offentliggøre det samlede evalueringsresultater for fagene og lærerteams handleplaner og uddannelseschefens handleplan på hjemmesiden.

7 7 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts Spørgeskema til studerende Plan og mål 25. Har planen for gennemførelse af undervisningen været tydelig? Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke 26. Er læringsmålene fremgået klart for den undervisning, der har været gennemført hidtil? Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke Undervisningens indhold 27. Har indholdet været relevant i forhold til fagets mål og CFK ere? 28. Har indholdet været relevant i forhold til lærerarbejdet? 29. Har de anvendte materialer været for svære? 30. Har indholdet generelt været for svært? Undervisningsprocessen 31. Har der været en tydelig rød tråd gennem undervisningslektionerne? 32. Har de anvendte aktiviteter, øvelser og opgaver støttet din tilegnelse af læringsmålene for den undervisning, der har været gennemført hidtil? 33. Har vejledningen støttet din tilegnelse af læringsmålene for den undervisning, der har været gennemført hidtil?

8 8 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts Har arbejdet med studieprodukt(er) fremmet din mulighed for fordybelse i faget? 35. Har undervisningen udfordret dig? 36. Har underviserens forhold til de studerende været kendetegnet ved gensidig respekt og fælles ansvar? 37. Har de studerendes indbyrdes forhold været kendetegnet ved gensidig respekt og fælles ansvar? 38. Har du bidraget positivt til kvaliteten af god undervisning og et godt studiemiljø? 39. Har du deltaget aktivt i at tilegne dig læringsmålene for den undervisning, der har været gennemført hidtil? 40. I hvilken grad har du efter din egen vurdering tilegnet dig læringsmålene for den undervisning, der har været gennemført hidtil? Undervisningens sammenhæng med øvrige elementer i uddannelsen 41. Har undervisningen støttet dig i at se sammenhæng mellem faget og praktik? 42. Har undervisningen støtte dig i at udvikle undersøgelseskompetence i forbindelse med udarbejdelse af årsopgaven (med henblik på at gennemføre bachelorprojektet)?

9 9 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts Har undervisningen støtte dig i at udvikle formidlingskompetence i forbindelse med udarbejdelse af årsopgaven (med henblik på at gennemføre bachelorprojektet)? Rammerne for undervisningen 44. Har de fysiske faciliteter og materielle ressourcer støttet din tilegnelse af målene for læringsudbyttet? Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke 45. Har organisering, planlægning og administration af uddannelsen støttet din tilegnelse af målene for læringsudbyttet? 5. Skabeloner Skabelon til referat af evalueringssamtale på hold Fag: hold: underviser: tidspunkt for evaluering: Samtalen skal resultere i et referat på 1-2 sider, hvor de væsentligste forhold der har bidraget til at fremme de studerendes læringsudbytte fremgår, og hvor de væsentligste forhold der ønskes forbedret fremgår. Desuden nævnes konklusionerne af de opfattelser de studerende i øvrigt har givet udtryk for. Det foreslås at en studerende skriver referatet, og at underviseren løbende afklarer og sammenfatter, hvad der er dækkende at skrive i referatet. Hovedpunkt i spørgeskemaet Plan og mål Forhold, der har bidraget til at fremme de studerendes læringsudbytte Forhold, der ønskes forbedret De studerendes øvrige kommentarer Undervisningens indhold Undervisningsprocessen Undervisningens sammenhæng med øvrige elementer i uddannelsen Betingelser for undervisningen

10 10 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Skabelon til underviserens kommentarer, refleksioner og handleplan Fag:, hold:, Underviser:, Tidspunkt for evaluering:. Der kan være betingelser for undervisningens planlægning og gennemførelse, som de studerende ikke har kendskab til. Der kan være forhold ved undervisningen og deres egen læreproces, som de ikke er opmærksomme på. Derfor er der behov for at underviseren supplerer med viden og kommentarer i de tilfælde det er nødvendigt for at få et mere komplet billede af undervisningen og dens betingelser. Da kvalitetsarbejdet har et fremadrettet og udviklende sigte, er det centralt at underviseren reflekterer over sin undervisning i lyset af de studerendes evaluering og målene for god undervisning. Hovedpunkt i spørgeskemaet Plan og mål Undervisningens indhold Undervisningsprocessen Undervisningens sammenhæng med øvrige elementer i uddannelsen Betingelser for undervisningen Supplerende viden og kommentarer til undervisningen, læreprocesserne og betingelserne for undervisningen Refleksioner over undervisningen Opfølgning fokuspunkter og handleplan På baggrund af de studerendes evaluering og underviserens kommentarer og refleksioner sammenfatter underviseren fokuspunkter, hvor der er behov for opfølgning. Desuden udarbejder underviseren en handleplan for de punkter vedkommende laver opfølgning på. Fokuspunkter, som underviseren laver opfølgning på Underviserens opfølgende handleplan

11 11 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Fokuspunkter, som faglærerteamet skal drøfte opfølgning på Fokuspunkter som faglærerteamet skal drøfte opfølgning på kopieres og mailes til faggruppesekretæren Fokuspunkter, som ledelsen skal drøfte opfølgning på Skabelon til faglærerteamets opfølgende handleplan Fag: Antal hold: Tidspunkt for evaluering: Fælles fokuspunkter på baggrund af holdenes evalueringer Opfølgende handleplan Til ledelsen Fælles fokuspunkter til ledelsen på baggrund af holdenes evaluering. Kopieres og mailes til ledelsen

Evaluering af undervisningen i Matematik

Evaluering af undervisningen i Matematik Evaluering af undervisningen i Matematik Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 3 1,8% I nogen grad 44 25,7% I mindre grad 84 49,1% Slet ikke 32 18,7% Ved

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Psykologi

Evaluering af undervisningen i Psykologi Evaluering af undervisningen i Psykologi Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 1 0,5% I nogen grad 24 12,4% I mindre grad 92 47,7% Slet ikke 73 37,8% Ved

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Praktisk Musiske fag

Evaluering af undervisningen i Praktisk Musiske fag Evaluering af undervisningen i Praktisk Musiske fag Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 17 14,5% I nogen grad 52 44,4% I mindre grad 32 27,4% Slet ikke

Læs mere

Faggruppens evalueringsrapport (udarbejdet på faggruppens evalueringsmøde)

Faggruppens evalueringsrapport (udarbejdet på faggruppens evalueringsmøde) 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Skabelon til faggruppens evalueringsrapport. November 2011 Faggruppens evalueringsrapport (udarbejdet på faggruppens evalueringsmøde) Faggruppe: Dansk

Læs mere

Undervisningsevaluering 2011. Matematik. Læreruddannelsen på Fyn

Undervisningsevaluering 2011. Matematik. Læreruddannelsen på Fyn Har planen for gennemførelse af undervisningen været tydelig? I høj grad 38 41,8% I nogen grad 43 47,3% I mindre grad 9 9,9% Ved ikke 1 1,1% Er læringsmålene for den undervisning, der har været gennemført

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Humanistiske fag

Evaluering af undervisningen i Humanistiske fag Evaluering af undervisningen i Humanistiske fag Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 10 10,1% I nogen grad 37 37,4% I mindre grad 37 37,4% Slet ikke 11

Læs mere

Evaluering af undervisningen i Dansk

Evaluering af undervisningen i Dansk Evaluering af undervisningen i Dansk Plan og mål 1. Har du haft indflydelse på planlægningen af undervisningen? I høj grad 16 6,5% I nogen grad 103 41,7% I mindre grad 85 34,4% Slet ikke 39 15,8% Ved ikke

Læs mere

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet Kvalitetskriterium 5.1 de studerendes vurdering af kvalitet i teoretiske studieaktiviteter Uddannelsens obligatoriske kvalitetsarbejde Opstiller en skriftlig

Læs mere

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning i den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser på Fyn ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning i den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser på Fyn ved University College Lillebælt. Beskrivelse af god undervisning i den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser på Fyn ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved god undervisning

Læs mere

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden.

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden. Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Plan for gennemførelse Informationsmateriale

Plan for gennemførelse Informationsmateriale 1 UCL, Læreruddannelsen. Kvalitetsarbejde. Kvalitetspraksis for Stud Puls. Oktober 2013 Kvalitetspraksis for Stud Puls på læreruddannelsen i UCL, oktober 2013 Generelt om gennemførelse af Stud Puls Beskrivelse

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Uddannelsesberetning Undervisningsfag

Uddannelsesberetning Undervisningsfag Uddannelsesberetning 2016 Undervisningsfag Indhold 1. Målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner (2.1.1)... 3 1.3 Trivsel (3.1)... 4 1.4

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Uddannelsesberetning Diplomuddannelsen i Ledelse

Uddannelsesberetning Diplomuddannelsen i Ledelse Uddannelsesberetning 2016 Diplomuddannelsen i Ledelse Indhold 1. Målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner (2.1.1)... 3 1.3 Trivsel (3.1)...

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne eval asb ueri ng Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne en er et vigtigt redskab i udviklingen af undervisningen i de enkelte fag, uddannelserne, studiemiljøet, medarbejderudvikling osv. en foregår

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 12 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Hold: Navn: Evalueringen

Læs mere

Evalueringsplan: Odense, Svedborg og Jelling

Evalueringsplan: Odense, Svedborg og Jelling Afdeling/enhed UCL Pædagoguddannelsen i Jelling Oprettelsesdato 09. september 2014 Udarbejdet af ELWA Dokumentnavn 141104 Evalueringsplan for studieaktiviteter K 5-6-7 Redigeret 10-04- 2015 Evaluering

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Retningslinje for fælles evaluering

Retningslinje for fælles evaluering 8.2.2017 Retningslinje for fælles evaluering Teoretiske studieaktiviteter Indhold 1. Formål... 2 1.1 Definition af Teoretiske studieaktiviteter... 2 2. Procedure for fælles evaluering... 2 2.1 Ansvar og

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

SIDST RETTET 18. SEPTEMBER Retningslinje for evaluering af teoretiske studieaktiviteter

SIDST RETTET 18. SEPTEMBER Retningslinje for evaluering af teoretiske studieaktiviteter SIDST RETTET 18. SEPTEMBER 2018 Retningslinje for evaluering af teoretiske studieaktiviteter Godkendt i Professionshøjskoleledelsen d. xx.xx.2017 Indhold 1. Formål... 3 2. Procedure for evaluering... 3

Læs mere

Modul Evaluering. Spørgeskema til studerende. Du har nu afsluttet Sygeplejerskeuddannelsens Modul x og vi vil bede dig om at evaluere modulet.

Modul Evaluering. Spørgeskema til studerende. Du har nu afsluttet Sygeplejerskeuddannelsens Modul x og vi vil bede dig om at evaluere modulet. Modul Evaluering Spørgeskema til studerende Evaluering af modul: For hold: Kære studerende på hold xxxx. Du har nu afsluttet Sygeplejerskeuddannelsens Modul x og vi vil bede dig om at evaluere modulet.

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 6 og 9 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Evaluering af modul:

Læs mere

Rammer for lokal evalueringspraksis:

Rammer for lokal evalueringspraksis: Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Rammer for lokal evalueringspraksis: Rammen for lokal evalueringspraksis for sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er Det fæles kvalitetssystem for UCL : Professionshøjskolen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Læringsmål Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Modulbeskrivelse. Læringsmål Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Modulbeskrivelse Modul i den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse: Udbudssted Omfang i credits (ECTS) KLINISK VEJLEDER I SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSUDDANNELSER Vejle 10 ECTS Modulet retter sig specifikt mod

Læs mere

Rapport aftagerundersøgelse, Læreruddannelsen på Fyn, 2014 Vedrørende dimittender fra juni 2013 (årgang 2009) og fra juni 2014 (årgang 2010)

Rapport aftagerundersøgelse, Læreruddannelsen på Fyn, 2014 Vedrørende dimittender fra juni 2013 (årgang 2009) og fra juni 2014 (årgang 2010) 1 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport aftagerundersøgelse, 2014 Rapport aftagerundersøgelse, Læreruddannelsen på Fyn, 2014 Vedrørende dimittender fra juni 2013 (årgang 2009) og fra juni 2014 (årgang

Læs mere

Kvalitetssystem på HTX Roskilde

Kvalitetssystem på HTX Roskilde Kvalitetssystem på HTX Roskilde Indledning Arbejdet med kvalitetssikring på HTX Roskilde har til hensigt: 1) Til stadighed at udvikle kvaliteten af skolens kerneydelser gennem systematiske regelmæssige

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Modulbeskrivelse KVALITETSSTYRING OG INNOVATION. Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus

Modulbeskrivelse KVALITETSSTYRING OG INNOVATION. Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus Modulbeskrivelse Modul i den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse: Udbudssted Omfang i credits (ECTS) KVALITETSSTYRING OG INNOVATION Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus 5 ECTS Modulet er målrettet

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Rapport med data fra dimittendundersøgelse, juni 2015(årgang 2011), Læreruddannelsen i Jelling.

Rapport med data fra dimittendundersøgelse, juni 2015(årgang 2011), Læreruddannelsen i Jelling. 1 UCL, Læreruddannelsen i Jelling. Rapport med data fra dimittendundersøgelsen juni 2015 Rapport med data fra dimittendundersøgelse, juni 2015(årgang 2011), Læreruddannelsen i Jelling. Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn.

Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn. 1 Læreruddannelsen på Fyn, UCL. Rapport med data fra dimittendundersøgelsen juni 2012. Rapport, data fra dimittendundersøgelse, juni 2012, Læreruddannelsen på Fyn. Indhold 1. Indledning 2. Deltagere 3.

Læs mere

Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været tydeligt fra starten af modulet?

Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været tydeligt fra starten af modulet? Evalueringsrapport modul 12, RAD109 Antal studerende på holde 25 Antal besvarelser 14 Svarprocent 56 % Spørgsmål vedrørende modulets indhold og læringsudbytte - Har modulets læringsudbytte som helhed været

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Rapport med data fra dimittendundersøgelse, juni 2013 (årgang 2009), Læreruddannelsen på Fyn.

Rapport med data fra dimittendundersøgelse, juni 2013 (årgang 2009), Læreruddannelsen på Fyn. 1 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport med data fra dimittendundersøgelsen juni 2013. KAAG Rapport med data fra dimittendundersøgelse, juni 2013 (årgang 2009), Læreruddannelsen på Fyn. Indhold 1. Indledning

Læs mere

Uddannelsesberetning Akademiuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration

Uddannelsesberetning Akademiuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration Uddannelsesberetning 2016 Akademiuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration Indhold 1. Manglende målopfyldelse... 4 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 4 1.2 Uddannelsens rammer og

Læs mere

GLAD, GLOBAL, GRØN OG GENIAL

GLAD, GLOBAL, GRØN OG GENIAL Nykøbing Katedralskole vil: være det synlige gymnasium, der samarbejder med lokale, nationale og globale partnere være det udviklingsorienterede gymnasium, der dyrker den enkelte elevs potentiale gennem

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel. Forklaring af kvalitetskriterium

Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel. Forklaring af kvalitetskriterium Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel Forklaring af kvalitetskriterium Kvaliteten fremmes, når uddannelsen har et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø, der understøtter de studerendes trivsel,

Læs mere

Skriftlig evalueringspraksis

Skriftlig evalueringspraksis Skriftlig evalueringspraksis 2016-2019 Evalueringspraksis for beskriver, hvordan uddannelsens moduler evalueres. Evalueringspraksis beskriver desuden, hvordan evalueringsresultaterne analyseres, og hvordan

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktikskole: Læreruddannelsen i UCL Odense & Jelling

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktikskole: Læreruddannelsen i UCL Odense & Jelling Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 2. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Læreruddannelsen i UCL Odense & Jelling I følge 13 (jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Indholdsfortegnelse Organisering af klinisk undervisning i Assens Kommune... 3 Formål... 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande. Uddannelsesplan Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.dk Praktikkoordinator: Jan Moth: 30258672 Jan.Moth@skolekom.dk

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Odense, Svendborg og Jelling: Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel. Forklaring af kvalitetskriterium

Pædagoguddannelsen i Odense, Svendborg og Jelling: Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel. Forklaring af kvalitetskriterium Pædagoguddannelsen i Odense, Svendborg og Jelling: Kvalitetskriterium 3.1 Trivsel Forklaring af kvalitetskriterium Kvaliteten fremmes, når uddannelsen har et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø,

Læs mere

Evalueringsstrategi Evaluering og kvalitetssikring Nykøbing Katedralskole

Evalueringsstrategi Evaluering og kvalitetssikring Nykøbing Katedralskole Nykøbing Katedralskoles evalueringsstrategi bygger på kravene i kapitel 11 i Lov om gymnasiale uddannelser (LOV nr 1716 af 27/12/2016) om kvalitetsudvikling samt på kravene i kapitel 1 i bekendtgørelsen

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Semesterevaluering Efterår semester:

Semesterevaluering Efterår semester: Semesterevaluering 1. semester: Der var tvivl om formålet med forløbet og hvad det skulle resultere i. 1 SEM. ALMEN Respondenter: 7 Studerende: 8 Svarprocent:88 % 71 % af respondenterne mener, de er blevet

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Indhold 1. Evalueringer generelt... 2 2. Procesevaluering... 2 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 6 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet?

Hold: bosf16 J.nr.: Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fællesskab på holdet? Hold: bosf16 J.nr.: 4071 Modul: 7 Dato: 31. juli 2017 Status: 9 ud af 13 har besvaret evalueringen Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1

Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1 Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 10. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Modul 03 (syde15) - F16 1

Resultater for Modul 03 (syde15) - F16 1 Resultater for Modul 3 (syde15) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Evalueringsstrategi Indhold 1. Evalueringer generelt... 1 2. Procesevaluering... 1 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 4 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb

Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb De studerende evaluerer jf. kvalitetshåndbogens kriterium 5.1 alle de teoretiske undervisningsforløb. Den fælles UCL-metode benyttes, så

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510

Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510 Rapport over evaluering af Modul 12 Hold SB510 Udført af: University College Lillebælt: Lenda Ballum (UCL) Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Antal besvarelser: 17 Antal inviterede respondenter (pr.

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1 Resultater for Modul 7 (3kde14) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 7. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1

Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1 Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet semester 1. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter Orientering til: Dokumentdato: 13. februar 2014 godkendt på styregruppemøde den 10. oktober 2014 Dokumentansvarlig: Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: KAM/LEL Rammebeskrivelse for evaluering

Læs mere

Resultater for Modul 03 (3kde15) - F16 1

Resultater for Modul 03 (3kde15) - F16 1 Resultater for Modul 3 (3kde15) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for Sundhed Februar Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert Olsen

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for Sundhed Februar Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert Olsen Evalueringspraksis For bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf- og sygeplejerskeuddannelserne Lederrådet i Området for Sundhed Februar 2019 Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Hold BSF15, Semester 7 valgfrit element social ulighed i sundhed Dato for evaluering: juni/juli 2018 Modul/semesteransvarlig:

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse oktober 2016 Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU Der er ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fælles retningslinjer

Læs mere

Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 %

Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 % Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 % Hvad er dit køn? Har du fået job? Inden for hvilken gren

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Hold BSE15, Semester 7 valgfrit element social ulighed i sundhed - J.nr.: 4071 Dato for evaluering: oktober 2018 Modul/semesteransvarlig:

Læs mere

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for sundhedsuddannelser Januar 2018 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for sundhedsuddannelser Januar 2018 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Evalueringspraksis For bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf- og sygeplejerskeuddannelserne Lederrådet i Området for sundhedsuddannelser Januar 2018 TS:

Læs mere

Evaluering for klinisk undervisning Træningsafdelingen Svendborg Kommune

Evaluering for klinisk undervisning Træningsafdelingen Svendborg Kommune Evaluering for klinisk undervisning Træningsafdelingen Svendborg Kommune 1) Selvevaluering for klinisk undervisning for perioden august 2013-2014 2+3) 4) Selvevaluering og handleplan af læringsmiljøet

Læs mere

Revideret november 2018 Kvalitetspolitik for bachelor- og afgangsprojekter

Revideret november 2018 Kvalitetspolitik for bachelor- og afgangsprojekter Revideret november 2018 Kvalitetspolitik for bachelor- og afgangsprojekter Professionshøjskolen Absalon / Kvalitetspolitik for bachelor- og afgangsprojekter / Revideret november 2018 2 / 10 Indhold 1.

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Anbefalinger til indsatser til professionalisering af studiegruppearbejdet i læreruddannelsen (Bilag 1)

Anbefalinger til indsatser til professionalisering af studiegruppearbejdet i læreruddannelsen (Bilag 1) Anbefalinger til indsatser til professionalisering af studiegruppearbejdet i læreruddannelsen (Bilag 1) Formålet med dette notat er at sætte retning og rammer for arbejdet på national og lokal plan med

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017

Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Evaluering af 2. semester, Cand.it. i it-ledelse, fora r 2017 Indhold Indhold... 1 Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Modul 5: IT-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Undervisningsevalueringer på SDU s ingeniøruddannelser (Håndbog for undervisningsevalueringer)

Undervisningsevalueringer på SDU s ingeniøruddannelser (Håndbog for undervisningsevalueringer) DET TEKNISKE FAKULTET Undervisningsevalueringer på SDU s ingeniøruddannelser (Håndbog for undervisningsevalueringer) TEK Uddannelse Maj 2019 Version august 2018 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse,

Læs mere

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for Sundhed September Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert

Evalueringspraksis. Lederrådet i Området for Sundhed September Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert Evalueringspraksis For bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf- og sygeplejerskeuddannelserne Lederrådet i Området for Sundhed September 2018 Birgitte Roldsgaard Hansen og Marianne Gellert

Læs mere

Helhedsvurdering. Vejledning til helhedsvurdering af den uddannelsesfaglige. kvalitet i Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Helhedsvurdering. Vejledning til helhedsvurdering af den uddannelsesfaglige. kvalitet i Den sundhedsfaglige diplomuddannelse 26.04.2017 Helhedsvurdering Vejledning til helhedsvurdering af den uddannelsesfaglige kvalitet i Den sundhedsfaglige diplomuddannelse Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Opfølgning... 3 2.

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan Til at understøtte arbejdet med at realisere det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene i Aarhus Kommune Indledning

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere