1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Beskrivelse af evaluering af undervisning"

Transkript

1 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for god undervisning 3. Instruktion til evaluering af undervisning 4. Spørgeskema til studerende 5. Skabeloner til referat, refleksioner, fokuspunkter og handleplan 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning Dette er en beskrivelse af kvalitetsarbejde med undervisningen, og hvilke overvejelser der ligger bag kvalitetsarbejdet. I den beskrevne praksis er der foretaget en række valg. Overordnet er det hensigten at indsamle viden om kvaliteten af undervisningen - viden som er relevant for såvel eksterne som interne parter. Der er behov for at dokumentere og legitimere kvaliteten overfor eksterne parter, og internt er der behov for at få viden og vurderinger, som kan bidrage til at sikre og udvikle kvaliteten. Fokus Hvad er der fokus på i kvalitetsarbejdet? I overensstemmelse med UCL s kvalitetssystem og kravene til akkrediteringen, er der primært fokus på at evaluere forhold ved undervisningen og til dels rammerne herfor. Som supplement berøres de studerendes oplevelse af deres egen læringsudbytte, deltagelse og indsats. Uddannelsens tilrettelæggelse og det overordnede undervisningsmiljø evalueres i anden sammenhæng. De studerende læringsudbytte evalueres mere indgående f.eks. i forbindelse med studieprodukterne og afsluttende ved eksamen. Den enkelte underviser eller faglærerteam kan vælge at supplere den beskrevne praksis med andre evalueringer. Kriterier Hvilke kriterier ligger til grund for vurdering af undervisningen? En evaluering kræver eksplicitte kriterier at vurdere ud fra. I relation til vurdering af undervisningen er der, som led i læreruddannelsens kvalitetspolitik, udarbejdet Beskrivelse af mål for god undervisning ved læreruddannelsen i UCL, som udgør vurderingskriterierne. Beskrivelsen af mål for god undervisning udtrykker et ideal, som efterstræbes i undervisningsforløb på Læreruddannelsen. Deltagere Hvem deltager i kvalitetsarbejdet? Både de studerende og underviserne er interessenter i undervisningen, og derfor skal begge parter bidrage med viden, vurderinger og refleksioner. Det sker gennem to sammenhængende studenterevalueringer, henholdsvis en kvantitativorienteret (spørgeskema) og en kvalitativorienteret (evalueringssamtale) evaluering, og gennem undervisernes kommentarer og refleksioner.

2 2 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Kvantitativorienteret studenterevaluering Der er behov for et kvantitativt udtryk for de studerendes opfattelse af undervisningen. Det kan bl.a. bidrage til at identificere, hvor der efter de studerende opfattelse er behov for at forbedre undervisningen. Derfor gennemføres en spørgeskemaundersøgelse, hvor de studerende skal krydse af i hvilken grad en række forhold efter deres opfattelse har været opfyldt i undervisningen. Spørgsmålene i spørgeskemaet er formuleret med udgangspunkt i målene for god undervisning. Det betyder, at der i spørgsmålene spørges til forhold, som i Læreruddannelsen opfattes som kvalitet i undervisningen. Dermed giver den kvantitativorienterede studenterevaluering viden om, i hvilken grad undervisningen efter de studerende opfattelse lever op til målene for god undervisning. (brugeroplevet målopfyldelsesevaluering af undervisningen). Kvalitativorienteret studenterevaluering Kvantitativ data giver ikke nødvendigvis viden, som kan anvendes fremadrettet i udvikling af undervisningen. Derfor gennemføres der en evalueringssamtale, hvor der er fokus på hvad der ligger til grund for de studerendes afkrydsning i spørgeskemaet. I evalueringssamtalen får underviseren mulighed for at få indsigt i de studerendes bagvedliggende opfattelser, og de studerende får mulighed for at henvise til konkrete forhold i undervisningen, som har henholdsvis fremmet deres udbytte, og som ønskes forbedret. Det er vigtigt at de studerendes opfattelser refererer til den undervisning, der faktisk er gennemført på holdet i faget forud for evalueringen. For at fremme de studerendes erindringer om undervisningen, skal evalueringen indledes med at underviseren henviser til fagets mål og CKF (studieordningen) og til forløbet i den hidtil gennemførte undervisning (semesterplanen). Underviserens kommentarer og refleksioner De studerende ytrer sig om undervisningen ud fra deres perspektiv. Der kan være rammer for undervisningens planlægning og gennemførelse, som de studerende ikke har kendskab til. Der kan være forhold ved undervisningen og deres egen læreproces, som de ikke er opmærksomme på. Derfor er der behov for at underviseren supplerer med viden og kommentarer i de tilfælde, det er nødvendigt for at få et mere komplet billede af undervisningen og dens rammer. Da kvalitetsarbejdet har et fremadrettet og udviklende sigte, er det centralt at underviseren reflekterer over sin undervisning i lyset af de studerendes evaluering og målene for god undervisning (hertil anvendes skabelon til underviserens kommentarer, refleksioner og handleplan). Opfølgning På baggrund af de studerendes evaluering og underviserens kommentarer og refleksioner sammenfatter underviseren fokuspunkter, som viser hvor der er behov for opfølgning. Den enkelte underviser er central aktør i opfølgningen på den konkrete undervisning, idet nogle forhold vil kunne ændres af underviseren uden videre i den efterfølgende undervisning. Andre forhold kræver måske uddybende undersøgelser og refleksion med henblik på at udvikle forslag til forbedringer. Derfor inddrages de øvrige undervisere i faget i opfølgningen, idet faget lærerteamet er forum for udvikling af faget. Endelig kan der være forhold, som ligger udenfor underviserens og lærerteamets

3 3 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 kompetence. I disse til fælde inddrages ledelsen i opfølgningen. Underviseren markerer for hvert fokuspunkt om opfølgningen foretages af underviseren selv, af lærerteamet eller af ledelsen. Desuden udarbejder underviseren en handleplan for de punkter vedkommende laver opfølgning på. Som afslutning på evalueringsprocessen har uddannelseschefen og lærerteamet en dialog om lærerteamets fokuspunkter og handleplan og resultatet af spørgeskemaundersøgelsen for faget og om ledelsens fokuspunkter og handleplan. Tidspunkt for evaluering Hvornår skal studenterevalueringerne gennemføres? Evalueringerne gennemføres i en fastlagt evalueringsmodul. For at få en høj svarprocent og sammenhæng mellem den kvantitativorienterede og den kvalitativorienterede evaluering er det påkrævet, at spørgeskemaet udfyldes mens de studerende er samlet i et lokale, og at evalueringssamtalen gennemføres i umiddelbar forlængelse heraf. Hvornår i løbet af studieåret skal evalueringen forgå. Da et af formålene med evalueringen er at udvikle den igangværende undervisning, skal evalueringen gennemføres omtrent midtvejs i studieårets undervisning, så evalueringsresultaterne kan anvendes fremadrettet i undervisningen. Samtidig kan det være mest hensigtsmæssigt at evaluere som afslutningen på et sammenhængende forløb, f.eks. et modul. Det konkrete tidspunkt for gennemførelse (evalueringsmodul) fastlægges af underviseren, dog således at det af hensyn til lærerteamets drøftelser placeres indenfor rammerne i den fastlagte tidsplan (bilag). Da et andet formål med evalueringen er at informere interne og eksterne om undervisningens kvalitet, skal den kvantitativorienterede studenterevaluering (spørgeskemaundersøgelsen) gennemføres igen som en afsluttende evaluering, når undervisningen i faget er afsluttet (Spørgeskemaundersøgelse som afslutning på undervisningen gælder først fra 2012). Offentliggørelse Det er vigtigt at alle deltagere i en evaluering informeres om evalueringsresultaterne og den fremadrettede handleplan, ligesom det er vigtigt at ledelsen er informeret herom. Desuden skal offentligheden informeres om kvaliteten jf. lov om åbenhed og gennemskuelighed. Det enkelte hold modtager det samlede evalueringsresultat for holdet (resultat af spørgeskemaundersøgelse og referat fra evalueringssamtale) og underviserens handleplan. Det meddeles holdet i holdets Fronter rum. Uddannelseschefen modtager det enkelte holds evalueringsresultater, underviseres kommentarer, refleksioner og handleplan og lærerteamets handleplan. Offentliggørelse på hjemmesiden: Der udarbejdes (sekretariatet) et samlet evalueringsresultat for spørgeskemaundersøgelsen for alle hold i samme fag. Lærerteamet udarbejder en handleplan på fælles fokuspunkter (generelle forhold). Sekretariatet offentlig disse to dokumenter på hjemmesiden og i årgangens Fronterrum.

4 4 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts Beskrivelse af mål for god undervisning Dette dokument beskriver hvad der forstås ved god undervisning ved Læreruddannelsen i UCL. Beskrivelsen tager afsæt i bekendtgørelsen, akkrediteringskravene og i teori om god undervisning. Beskrivelsen udtrykker et ideal, som efterstræbes i undervisningsforløb på Læreruddannelsen. Beskrivelsen udgør vurderingskriterierne i de studerendes evaluering af undervisningen, og indgår i undervisernes refleksion over hvordan undervisningen kan udvikle sig i retning af det beskrevne ideal. Plan og mål 6. Planen for gennemførelse af undervisningen er tydelig for de studerende. 7. Læringsmålene for undervisningen fremgår klart. Undervisningens indhold og videngrundlaget 8. Indholdet i undervisningen er relevant i forhold til fagets mål og CFK ere. 9. Der indgår viden om de formelle rammer for folkeskolens virksomhed. 10. Der indgår ny viden om centrale tendenser i folkeskolen. 11. Der indgår erfaringer og resultater fra forskning-, forsøgs- og udviklingsarbejde. 12. De anvendte materialer er velvalgte i forhold til læringsmålene. 13. Indholdet har passende bredde og dybde i forhold til læringsmålene. 14. Undervisningen har stigende sværhedsgrad og kompleksitet gennem uddannelsen. Undervisningsprocessen 15. Undervisningen har en klar struktur. 16. De valgte undervisnings- og arbejdsformer, og øvelser og opgaver støtter den studerendes tilegnelse af læringsmålene. 17. Undervisningen udfordrer den enkelte studerendes læring. 18. Undervisningen er kendetegnet ved gensidig respekt og fælles ansvar. 19. De studerende bidrager positivt til kvaliteten af god undervisning og et godt læringsmiljø. 20. De studerende deltager aktivt i at tilegne sig læringsmållene. Undervisningens sammenhæng med øvrige elementer i uddannelsen 21. Undervisningen støtter samspillet mellem uddannelsens øvrige kurser og fag, herunder praktik. 22. Undervisningen støtter den studerende i at tilegne sig kompetencer til at gennemføre bachelorprojektet.

5 5 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Rammerne for undervisningen 23. De fysiske faciliteter, materielle ressourcer samt organisatoriske og administrative forhold støtter at målene for god undervisning kan realiseres. 24. De fysiske faciliteter og materielle ressourcer samt organisatoriske og administrative forhold støtter at de studerende kan realisere læringsmålene. 3. Instruktion til evaluering af undervisning. Denne instruktion er en beskrivelse af hvordan beskrivelse af evaluering af undervisning gennemføres på det enkelte hold. Før gennemførelsen Underviseren fastlægger i hvilket modul / 2 lektioner de to studenterevalueringer skal gennemføres (se tidsrammen i tidsplanen). Underviseren aftaler med sit hold om spørgeundersøgelsen kan gennemføres elektronisk (er det realistisk at alle kan have computer med og kan have netadgang? Vær opmærksom på muligheden for at underviseren kan låne PC på studiekontoret). Gennemførelsen Evalueringen indledes med at underviseren henviser til fagets mål og CKF (studieordningen) og til forløbet i den hidtil gennemførte undervisning (semesterplanen). Spørgeskema (Kantitativorienteret studenterevaluering.) Underviseren giver de studerende adgang til at besvare spørgeskemaet elektronisk, og besvarelsen kan gå i gang. Se instruktion i Fronterrum (ansatte / fællesrum ansatte Jelling Fyn / kvalitetssystem) Hvis ikke besvarelsen foregår elektronisk udleveres spørgeskemaet i papir, og besvarelse og sammentælling foregår manuelt. (To studerende kan sammentælle i en kort pause). Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen offentliggøres på holdet umiddelbart herefter. Evalueringssamtale på holdet (Kvalitativorienteret studenterevaluering) Når resultatet af spørgeskemaundersøgelsen er offentliggjort, skal underviser og studerende have tid til at iagttage resultatet og overveje indlæg til den efterfølgende evalueringssamtale. Hver studerende overvejer med udgangspunkt i spørgsmålene 1) ét konkret forhold ved undervisningen, der har bidraget positivt til at fremme deres udbytte, og 2) ét konkret forhold ved undervisningen, der ønskes forbedret. Herefter forløber en evalueringssamtale, hvor de studerende ytrer sig med udgangspunkt i spørgsmålene. Underviseren leder processen og spørger uddybende for at få klarhed over de studerendes opfattelser. Samtalen skal resultere i et referat på 1-2 sider, hvor de væsentligste forhold der har bidraget til at fremme de studerendes læringsudbytte fremgår, og hvor de

6 6 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 væsentligste forhold der ønskes forbedret fremgår. Desuden nævnes konklusionerne af de kommentarer de studerende i øvrigt har givet udtryk for. Det foreslås at en studerende skriver referatet, og at underviseren løbende afklarer og sammenfatter, hvad der er dækkende at skrive i referatet. Brug skabelon til referat fra evalueringssamtale. Hvis det i løbet af evalueringssamtalen viser sig, at der er en konflikt mellem studerende og underviser, som enten studerende eller underviser ønsker at inddrage ledelsen i som tredje part, skal denne konflikt ikke nævnes i referatet, men ledelsen skal inddrages. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen og referatet udgør det samlede evalueringsresultat af studenterevalueringen. Underviserens kommentarer og refleksioner. (se skabelon) Når studenterevalueringerne er gennemført skal underviseren overveje sine kommentarer og refleksioner. I de tilfælde underviseren har viden og kommentarer, som kan supplere studenterevalueringerne, og i det omfang underviseren har refleksioner over undervisningen som kan bidrage med et fremadrettet og udviklende sigte, skal skabelon til underviserens kommentarer, refleksioner og handleplan udfyldes. Opfølgning fokuspunkt og handleplan Nu skal underviseren på baggrund af de studerendes evaluering og undervisernes kommentarer og refleksioner sammenfatte fokuspunkter, som viser hvor der er behov for opfølgning. Underviseren skriver fokuspunkterne ind i forskellige felter afhængig af om underviseren selv, lærerteamet eller ledelsen skal drøfte opfølgning af fokuspunktet. Skabelon til underviserens kommentarer, refleksioner og handleplan anvendes til dette punkt. Herefter udarbejder underviseren en handleplan for de fokuspunkter vedkommende selv skal lave opfølgning på. Offentliggørelse Underviseren sender det samlede evalueringsresultat for holdet (resultat af spørgeskemaundersøgelse og referat fra evalueringssamtale) og underviserens kommentarer, refleksioner og handleplan til holdets Fronter rum og til kvalitetssekretariatet (mail: Susanne Skøtt Jensen. Fokuspunkter til lærerteamet og fokuspunkter til ledelsen placeres i fagets Fronterrum / mailes til relevante kolleger. Kvalitetssekretariatet sørger for at offentliggøre det samlede evalueringsresultater for fagene og lærerteams handleplaner og uddannelseschefens handleplan på hjemmesiden.

7 7 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts Spørgeskema til studerende Plan og mål 25. Har planen for gennemførelse af undervisningen været tydelig? Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke 26. Er læringsmålene fremgået klart for den undervisning, der har været gennemført hidtil? Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke Undervisningens indhold 27. Har indholdet været relevant i forhold til fagets mål og CFK ere? 28. Har indholdet været relevant i forhold til lærerarbejdet? 29. Har de anvendte materialer været for svære? 30. Har indholdet generelt været for svært? Undervisningsprocessen 31. Har der været en tydelig rød tråd gennem undervisningslektionerne? 32. Har de anvendte aktiviteter, øvelser og opgaver støttet din tilegnelse af læringsmålene for den undervisning, der har været gennemført hidtil? 33. Har vejledningen støttet din tilegnelse af læringsmålene for den undervisning, der har været gennemført hidtil?

8 8 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts Har arbejdet med studieprodukt(er) fremmet din mulighed for fordybelse i faget? 35. Har undervisningen udfordret dig? 36. Har underviserens forhold til de studerende været kendetegnet ved gensidig respekt og fælles ansvar? 37. Har de studerendes indbyrdes forhold været kendetegnet ved gensidig respekt og fælles ansvar? 38. Har du bidraget positivt til kvaliteten af god undervisning og et godt studiemiljø? 39. Har du deltaget aktivt i at tilegne dig læringsmålene for den undervisning, der har været gennemført hidtil? 40. I hvilken grad har du efter din egen vurdering tilegnet dig læringsmålene for den undervisning, der har været gennemført hidtil? Undervisningens sammenhæng med øvrige elementer i uddannelsen 41. Har undervisningen støttet dig i at se sammenhæng mellem faget og praktik? 42. Har undervisningen støtte dig i at udvikle undersøgelseskompetence i forbindelse med udarbejdelse af årsopgaven (med henblik på at gennemføre bachelorprojektet)?

9 9 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts Har undervisningen støtte dig i at udvikle formidlingskompetence i forbindelse med udarbejdelse af årsopgaven (med henblik på at gennemføre bachelorprojektet)? Rammerne for undervisningen 44. Har de fysiske faciliteter og materielle ressourcer støttet din tilegnelse af målene for læringsudbyttet? Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke 45. Har organisering, planlægning og administration af uddannelsen støttet din tilegnelse af målene for læringsudbyttet? 5. Skabeloner Skabelon til referat af evalueringssamtale på hold Fag: hold: underviser: tidspunkt for evaluering: Samtalen skal resultere i et referat på 1-2 sider, hvor de væsentligste forhold der har bidraget til at fremme de studerendes læringsudbytte fremgår, og hvor de væsentligste forhold der ønskes forbedret fremgår. Desuden nævnes konklusionerne af de opfattelser de studerende i øvrigt har givet udtryk for. Det foreslås at en studerende skriver referatet, og at underviseren løbende afklarer og sammenfatter, hvad der er dækkende at skrive i referatet. Hovedpunkt i spørgeskemaet Plan og mål Forhold, der har bidraget til at fremme de studerendes læringsudbytte Forhold, der ønskes forbedret De studerendes øvrige kommentarer Undervisningens indhold Undervisningsprocessen Undervisningens sammenhæng med øvrige elementer i uddannelsen Betingelser for undervisningen

10 10 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Skabelon til underviserens kommentarer, refleksioner og handleplan Fag:, hold:, Underviser:, Tidspunkt for evaluering:. Der kan være betingelser for undervisningens planlægning og gennemførelse, som de studerende ikke har kendskab til. Der kan være forhold ved undervisningen og deres egen læreproces, som de ikke er opmærksomme på. Derfor er der behov for at underviseren supplerer med viden og kommentarer i de tilfælde det er nødvendigt for at få et mere komplet billede af undervisningen og dens betingelser. Da kvalitetsarbejdet har et fremadrettet og udviklende sigte, er det centralt at underviseren reflekterer over sin undervisning i lyset af de studerendes evaluering og målene for god undervisning. Hovedpunkt i spørgeskemaet Plan og mål Undervisningens indhold Undervisningsprocessen Undervisningens sammenhæng med øvrige elementer i uddannelsen Betingelser for undervisningen Supplerende viden og kommentarer til undervisningen, læreprocesserne og betingelserne for undervisningen Refleksioner over undervisningen Opfølgning fokuspunkter og handleplan På baggrund af de studerendes evaluering og underviserens kommentarer og refleksioner sammenfatter underviseren fokuspunkter, hvor der er behov for opfølgning. Desuden udarbejder underviseren en handleplan for de punkter vedkommende laver opfølgning på. Fokuspunkter, som underviseren laver opfølgning på Underviserens opfølgende handleplan

11 11 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Fokuspunkter, som faglærerteamet skal drøfte opfølgning på Fokuspunkter som faglærerteamet skal drøfte opfølgning på kopieres og mailes til faggruppesekretæren Fokuspunkter, som ledelsen skal drøfte opfølgning på Skabelon til faglærerteamets opfølgende handleplan Fag: Antal hold: Tidspunkt for evaluering: Fælles fokuspunkter på baggrund af holdenes evalueringer Opfølgende handleplan Til ledelsen Fælles fokuspunkter til ledelsen på baggrund af holdenes evaluering. Kopieres og mailes til ledelsen

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM EVALUERINGSSTRATEGI TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Indhold 1. Evalueringer generelt... 2 2. Procesevaluering... 2 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 6 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Evalueringsstrategi Indhold 1. Evalueringer generelt... 1 2. Procesevaluering... 1 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 4 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor 1 1. LOVGRUNDLAGET 3 2. SAMMENHÆNG MELLEM SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG OG DEN VALGTE STRATEGI FOR SELVEVALUERING

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Bedre evaluering af undervisning

Bedre evaluering af undervisning Bedre evaluering af undervisning Inspirationsoplæg med spørgeramme og koncept til skolernes arbejde med undervisningsevaluering Som en del af Uddannelsesbenchmark og ESB-netværket s samarbejde etablerede

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM Tårnby Gymnasium & HF September 2014 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder bekendtgørelsens krav 1 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen.

Læs mere

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne Klimamåling Udvikling gennem klimamåling Vejledning og inspiration til lederne Vejledningen er udviklet af: Henriette Leth Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kirsten Dreyer Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Plan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering og de dertilhørende procedurer og evalueringer Christianshavns Gymnasium 2007 Side 1 af 22 Præsentation af kvalitetsplanen

Læs mere

Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 17 2006 Udgivet af: Undervisningsministeriet, Afdelingen for

Læs mere