Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^"

Transkript

1 .'

2 i/j r.a ^ Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN sonnefi5ch(u) A,^

3

4 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

5

6

7 SAMLEDE DRAMATISKE VERKER

8

9 GUNNAR HEIBERG SAMLEDE DRAMATISKE VERKER TREDJE BIND FORLAGT AV Kristiania H. A S C H E H O U G & CO. (M'. NYGAARD^

10 pr DET MALLINGSKE BOGTRYKKERl

11 I N D H O L D Folkeraadet Harald Svans mor Kjærlighet til næsten Side 1,

12

13 FOLKERAADET KOMEDIE I FEM AKTER FØRSTE OPLAG TRYKT III.

14 o K R HOVEDPERSONERNE Præsidenten Bresk Pomp Gregorius Stoll Vestby Skrædderen Skomakeren En utenlandsk turist Konservatoren En bonde DiGTEREN Ella Rype folkeraader.

15 OLKERAAD FØRSTE AKT til Tc TORVET orvet er en stor plass med trær. Paa torvet holder folkeraadet sine møter. Der er indrettet plasser raaderne. Naar tæppet gaar op, er der fuld debat i et folkeraadsmøte. De tre hovedpartier sitter hver for sig. Folket staar Bresk rundt og hører paa forhandlingerne. fortsættende sin tale. Her er fedrelandet. Dette er fedrelandskjærlighet. Vor nabo er stærkere end vi, større end vi, sies der. Er ikke det netop en grund til at ordet maa være kraftig, protesten harmfyldt, truslen i stigende. Overmagt! Sitter vi her for at bøie os for overmagten? Har vi ikke ret? Er vi ikke valgt for at utøve denne ret? Skulde vi la os skræmme. Lot forfædrene sig nogensinde skræmme? Skal det sies om os at vi har vansiegtet fra vore gjæve fædre? Med fuld overbevisning stemmer jeg for dette forslag, selv om dets vedtagelse ikke skulde behage vor nabo med hans overmagt. Ja, netop da, netop av den grund føler jeg mig end mere moralsk forpligtet til at stemme

16 F O L^ K E R A A D E T for det. Fordi overmagten skal se at vi er et frit, udelelig, selvstændig rike, en tapper, ærekjær nation. Dette er den rette fædrelandskjærlighet. Talerens parti applauderer, de andre hysser. Vi bærer følgerne. Vi tar ansvaret. Og den elsker ikke sit fædreland som ikke stemmer for dette forslag. Fordi jeg ikke vil drage skam over mit og mine barns hode, roper jeg høit: Jeg stemmer for dette forslag. Stormende meningskamp blandt raaderne. Pomp Behøver jeg forsikre nogen at der ikke er en mand i dette land som ikke vilde gripe til vaaben, hvis hvad gud forbyde vor nabo, eller hvem det skulde være, tænkte paa at overskride vor grænse. Men her er det netop at min motstander befinder sig i vildfarelse. Hvor er beviserne for at vor nabo tænker herpaa? Og saalænge vi ikke saadanne beviser har, er et forslag som det foreliggende kun skikket til at erte, ærgre, tirre, egge. Og jeg sier unødig. Godt forhold til vor høisindede nabo er som groveir for vor egen aker. Jeg og mit parti er kanske allerede gaat for langt i indrømmelse likeoverfor det andet parti. BRESK Ja, dere sliter vore avlagte klær. Pomp Haan er neppe et godt vaaben i saa alvorlige tider som disse. Halvgraatende. Ja, det er en mulighet at disse indrømmelser har været likesaamange svakheter. Mangen søvnløs nat kan fortælle hvor jeg om dette er i tvil. Men dennegang er jeg ikke i tvil. Dennegang sier jeg høilydt: Nei! Av fædrelandskjærlighet. Av den rette, den eneste, den forstaaende kjærlighet til mit elskede fædreland. Sætter sig overvældet. Pomps partifæller roper: Ja, ja. De andre hysser og ler.

17 F OLKERAADET Gregorius Mon ikke den rette fædrelandskjærlighet er besindighet, at betænke sig. Ogsaa vi, landets sindige, rolige, omskuende indbyggere, bondestanden altsaa væsentlig, ogsaa vi skulde nok vise at der var den rette marv i os, hvis det skulde ske som er vanskelig at tænke, farlig at si. Som e n mand vilde vi gaa til grænsen. Men tiderne er vanskelige. Ord binder. Beslutninger stænger. Øine lurer. Av kjærlighet til mit land stemmer jeg for at saken utsættes. Jeg vil ikke beskylde nogen for mangel paa fædrelandskjærlighet, men mon den der elsker sit fædreland, ikke ser at dette for nærværende er det eneste rigtige. BRESK Jeg sier: Ve! ve! over den der mistviler om sit fædreland, og den mistviler der ikke nat og dag svinger dets banner over sit hode. Pomp Og jeg sier: Ve! ve! tusen ganger ve! over dem der bryter den orden som har været i saa mange aar. Og den bryter naturens orden der saar raistillid til vor redelige og fredelige nabo og bror. GREGOREUS Og jeg sier: Ve! ve! over dem som lokker krigens fare ind over landets grænser. Og det er d e medskyldige i som ikke tænker, betænker, vælger, venter. Hele folkeraadet reiser sig og roper: Ve! ve! over hverandre. Alarmen er meget stor, men avtar dog litt efter Ult. Tilsist staur bare én fra hvert parti og gjentar likesom mekanisk: Fædrelandet! Fædrelandet! Fædrelandet! De andre har indtat sine plasser og snakker og konfererer indbyrdes. Under dette er det omstaaende folk faldt i søvn. Bresk Jeg forlanger avstemning. Lydelig snorken høres

18 FOLKERAADET Bresk Nei, det skal være en beskyldning. Pomp Gregorius' utsættelsesforslag skal vistnok først voteres over. Gregorius Ja, hr. præsident. Saavidt jeg kan forståa, og som hævdet skik altid har været i folkeraadet, skal der være alternativ votering Bresk Mit forslag er hovedforslaget. Almindelig uenighet. Præsidenten Maa jeg bede om ro for at meddele folkeraadet et vigtig budskap. Jeg har i dette øieblik faat meddelelse om at vor nabo er ved at overskride grænsen. Præsidenten Snorkingen ophører ganske. Vor nabo og frænde meddeler at han ikke kan garantere freden utad, hvis et forslag som det folkeraadet for nærværende diskuterer, blir vedtat. Hvis det vedtages, vil han overskride grænsen. Bresk med patos. Er vi herrer i vort hus, eller er vi ikke? Pomp til Bresk. Hvorfor fremsætter De saanne forslag? De maatte jo vite hvortil det vilde føre. Gregorius Sindighet. Sindighet. Sindighet. Bresk nabo. Pomp Saant kommer av at være for gode venner med sin Skal det være en antydning

19 F OLKERAADET Pomp halvkvalt av graat. Jeg tænker vor kjærlighet til fædrelandet er vel saa egte som BRESK Der er fædrelandsforrædere iblandt os. Mange Ja, ja! Andre Hvem er det? Nævn dem, skurk, som vover. Gregorius Larm og leven. Hænder knyttes. Ophisselsen er stor. Jeg tænker at landets vælgere dennegang vil se at vor skyld er det ikke. BRESK Ikke vor heller. Pomp Ja, vor ved gud heller ikke. BRESK Vi griper til vaaben. Endelig engang kan vi da vise at der er et hellig øieblik da vi alle er enige. Ingen fremmed soldat paa vor jord. Da er han fiende. Jeg bønfalder de andre partier om at være enige heri. Høitidelig. For landets skyld truende og for deres egen skyld. Folket vil huske dem som ikke vil forsvare fædrelandets hellige jord. Pomp Fremtiden skal avgjøre hvem der har bragt ulykke over landet. Men som det er, ser jeg ingen anden utvei : Vi maa gripe til vaaben. Gregorius Idet jeg fralægger mig og mit parti al skyld for hvad der har fremkaldt den nuværende tingenes tilstand, maa jeg erklære at vi bør møte dem der gaar over vore grænser. Vi maa slaa vakt om vor mor.

20 FQLKERAADET! Bresk Altsaa: Vi sender vore tapre soldater mot fienden. Alle / begeistring. Ja, ja! Præsidenten med stor høitidelighet. Hans excellence krigsmisteren meddeler mig i dette øieblik at vi ingen vaaben har. Pomp Almindelig bestyrtelse. mot de andre partier. Hvorfor gav I os ikke penger til arméen, da vi itide bad om det? Bresk Hvorfor har I som i saa mange aar har været de regjerende i landet, hvorfor har i regjert saa daarlig at vi er kommet op i alt dette? Pomp Hvorfor brukte I saa stærke, saa utfordrende ord mot vor nabo? Bresk Hvorfor fulgte i os skridt for skridt? GREGORIUS overdøvende. Hvem var de sindige? En røst fra folket La os slaas. Hele folket allesammen gaa mot fienden Præsidenten værdig. Respekt for folkeraadet! Folkeraadet reiser sig in corpore. Respekt for folkeraadet! Folket enstemmig. Respekt for folkeraadet! Røsten fra folket fjernes ublidt. Pause.

21 FOLKERAA D Præsidenten Et svar maa der gives. ET Pause. Der føres hviskende samtaler. Man hører av og til replikker. En Skulde 'han ikke kunne finde paa raad dennegang også a? En anden Han kjender jo bedre end nogen hvad folkeraadets hævdede praksis er. En tredje Han er jo den fuleste av os. Alle skuler og skotter hen til Gregorius, som endelig reiser sig. Et Gregorius lettelsens suk hørlig fra hele folkeraadet. Jeg har en dagsorden som jeg tror vil kunne samle alle partier. Leter i lommen og læser op. Idet folkeraadet hævder fædrelandets uavhængighet, frihet og selvbestemmelsesret, utsætter det behandlingen av loven om samme og gaar over til dagsordenen." Præsidenten hurtig. Begjærer nogen ordet? Da det ikke er skedd, voteres der. De der stemmer for dagsordenen behage at bli sittende. Dagsordenen er enstemmig vedtat. Møtet erklæres hævet. Idet de forskjellige høvdinger gaar ut paa torvet, hilses de med Enstemmig rop Leve fædrelandet! En mand av folket hurrarop av sine partifæller i folket. til en anden. Det er en mærkelig ting saanne dags ordener. Den anden Ja, de skræmmer fienden! 9

22 F O LKERAA-DET Den første Gud vet hvad det egentlig er for noget? Den anden Ja, gud vet kanske det er noget inde i dem. Farlige maa de være. For ikke før kommer de med en saan dagsorden før fienden maa trække sig tilbake. Den første Hver gang, ja! Den anden Hver gang! Flere ganger om aaret paa den maaien. Den første Han vet hvad det betyr, fienden. Den anden Ja, det har han nok faat lære! Den første Gud vet hvad det egentlig er for noget. Den anden Ja, De kan saa si. Pomp De gaar samtalende. Hr. Bresk, kommer De i komitémøte iaften? Eller finder De efter det anstrengende møte Bresk Jeg tænker vi opsætter komitémøtet, hr. Pomp. Gregorius kommer til. Opsætte komitémøtet? Husk hvilket lov vort folkeraad har paa sig for at være det mest arbeidsomme i hele verden. Saant maa ikke forspildes. Bresk Ikke saa høitidelig, gamle Gregorius. Gregorius Jeg sætter hensynet til folket over alt andet. Det er at misbruke folkets penger at øde dets tid. 10

23 FOLKERAADET Pomp La os nu opføre os som dannede mennesker. Vi er jo ikke i folkeraadet. En mand Alle tre ler diskret. til Gregorius. Nu vil jeg ikke vente længere. Idag vil jeg ha et svar. Jeg har hverken tid eller raad til at vente Gregorius længere. Jamen, hvis De nu faar den posten? Manden Ja, det er noget andet. Gregorius Jeg træffer statsraaden idag. Manden Hvad nytter det at De træffer statsraaden. Han hører jo til et andet parti. Gregorius Netop derfor. Netop derfor. Forstaar De ikke det? De er nok ikke inde i politikken, De. Det er naar ens motstandere er ved magten at man kan opnaa noget. Indirekte nepotisme, haha. De gaar samtalende. Ella og digteren kommer fremover. hørt paa raadets forhandlinger og Ella De har staat blandt folket og har senere gaat og spasert. leende. Jamen det at De ikke er prest længere, kan jeg da umulig synes er noget godt gjort. Det er vel bare bra for Dem det. Det kan jeg da umulig bli forelsket i Dem for! Desuten er jeg jo forelsket i Dem. Men jeg vil bare ikke ha Dem ikke si at jeg er grusom da! Var det det De vilde ha sagt? Digteren Ja. 11

24 F O L K E R A A_ D ET Ella Der kan De se. Alting er bare gamle ting med Dem. DiGTEREN En stor gjerning? Det er den eneste betingelse? Ella fast Ja. DiGTEREN Ja, men hvad? Ella leende. Ja, hvad ja! Jeg vet ikke. Men jeg liker mænd som er mænd. Mænd som gjør handlinger og ikke skriver vers. DiGTEREN Men det gjør jeg jo ogsaa! Ella Ja, men syng de versene. DIGTEREN De mener Ella Ja! DiGTEREN Saa de andre maa synge omkvædet. Ella Ikke la os tale i billeder, for saa blir det bare til vers. DiGTEREN Ella smilende. som ingen synger. Hys! DiGTEREN Herregud, men at De bryr Dem saa meget om alle disse menneskene som gaar omkring her. Det er da ikke dem det kommer an paa. Ella Vi lever her i verden, og her i verden er menneskene, 12

25 FOLKERA ADET og menneskene bestaar av os og de andre. Saa kommer det vel an paa menneskene da. DiGTEREN Det var for Deres skyld jeg holdt op at være prest. Ella Bli prest igjen for min skyld. Gjør hele landet kristent, om De vil, for mig. Men gjør det! Eller noget andet! Det motsatte! Hvad De vil. DiGTEREN med plusselig utrop. Skal jeg gjøre oprør? Skal jeg faa folket til at jage denne forsamlingen? Peker. Ella leende. Spør De? DIGTEREN Ja. Ella Da kommer De vist ikke til at gjøre det. DiGTEREN Hvis jeg gjorde det. Hvis jeg fik folket til at herske selv, til at vælge sig en stærk høvding var det en stor gjerning? Vilde De da elske mig? Ella Spør De? Hun gaar leende. Digteren ser efter hende. Vil følge. Hun avværger med haanden. Det er blit maaneskin. Digteren staar først midt paa plassen, gaar dernæst hen og stiller sig under et stort træ og ser paa maanen. Rype, en tjenestegut, staar foran et litet hotel og ser paa maanen Digteren stille. At jeg ikke kan finde paa noget stort! For jeg elsker hende. En stor gjerning for hendes skyld. Og for min skyld. Og for gjerningens skyld naturligvis! Gjerningen! Hvilken gjerning? Ler litt, derpaa. 13

26 FOLKERAADE T Om jeg fik min sjæl til at klinge i verdensrummet, alene en lang stund og med ekko længe hun var ikke fornøiet. Om jeg rakte hende al den sorg som et menneske samler, i et bæger. Og bægeret var mit hjerte hun sa: Nei. Om jeg presset alle kræfter til et lyn, saa jeg kunde se ind i det mørke, i det som gaar, i det som kommer, i det som svinder, i tider, i mennesker og jeg fik lynet til at dirre som et diadem over hendes unge, glade hode Nei! Om jeg gjorde al min harme og al min latter til et vældig billede og viste hende friheten, korsfestet mellem de to røvere, likhet og brorskap Nei! Intet billede! En gjerning! Aa, det er saa 'dumt, saa dumt av dig. Ser paa sine hænder, sier sagte. Jeg kan ikke gjøre gjerninger. Litt efter, op mot maanen. Men hvor jeg elsker hende. Jeg elsker hende som som som jeg kan ikke finde paa et eneste billede. Ikke det engang! Billederne tør ikke indfinde sig, for de slaar ikke til. Slaar om. Men naturligvis maa jeg finde paa noget stort en stor gjerning; falder i tanker igjen hvad er gjerninger? Er gjerninger bare noget som sker, saa man ser det? Hys! Slaar om igjen. Død og pine, en stor gjerning. Det er klart. Hviskende. Ella, Ella, Ella! Litt efter, stille. Der staar vist mange elskere rundt omkring i verden nu og ser paa maanen og er glade av bare sorg og bedrøvelse. Faar øie paa Rype. Staar De ogsaa og ser paa maanen? Rype Ja, jeg gjør da det. Nu har jeg slaat ut tre og femti naipotter idag saa jeg kan da trænge litt maaneskin ovenpaa. Den er da pen! DiGTEREN Liten p'ause. litt motstræbende. Meget pen. 14

27 FQLKERAADET Rype Gul og blank! DiGTEREN Rype Ja. Liten pause. Staar De ogsaa og samler? DIGTEREN Samler? Rype Ja, samler maaneskin vel. De er jo digter? DiGTEREN Kjender De mig? Rype Ja. Digteren Har De læst noget av mig kanske? Rype Nei, langtfra! Det blir ikke tid til det med alt det jeg har at gjøre. Digteren Med at slaa ut Rype Ja. Nei, jeg bare kjender Dem fra en nat De laa her paa hotellet. Digteren Aaja! Rype De skylder endnu for den natten. Digteren leende. De er en rar mand! Rype fort og alvorlig. Uf nei. Synes De ogsaa jeg er rar. Det var da leit. IS

28 F O L KERAADET DIGTEREN Vil De ikke gjerne være rar da? egen. noget for Dem selv, et sjeldent individ, original? Rype bestemt. Nei, nei, nei, nei, nei. Jeg vil ikke det. Ikke paa nogen maate. DiGTEREN Det er da noget stolt i det at staa for sig selv, være anderledes, alene. Rype avgjort. Nei, jeg synes ikke det De. Jeg har faat saa nok av det idag saa. DiGTEREN Har De faat nok av det? Idag? Hvorledes det? Rype Da jeg var folkets røst vel. DiGTEREN Hvad var De? Rype Folkets røst vel. De la kanske ikke mærke til den engang. Gid de andre heller ikke hadde gjort det. DiGTEREN Hvad er det De staar og taler om? Rype Det var saavidt de ikke lynchet mig. Saa De ikke det heller? DiGTEREN Nei. Rype Det var jo mig som foreslog at vi skulde slaas, at vi skulde gaa mot fienden allesammen. Jeg forstod ikke andet end at det var dit kværna gik jeg DiGTEREN Kværna? 16

29 FOLKERAADET Rype Jeg trodde vi stod der mange hundre og sa det i kor at vi var folkets røst at kalde for. Alvorlig og likesom seende situationen for sig. Jeg følte det saan! Derpaa. Jeg kan ikke si hvor lei jeg blev, da jeg bare hørte min røst. Jeg syntes det var saa flaut at staa der alene. Avgjort. Nei, jeg liker ikke at være alene, staa alene som De kalder det. Ikke naar en tror en er sammen med mennesker da. Vil en være alene, da er det likesaagodt at gaa op i skogen med engang da og bli der og sætte doner og pille bær. DiGTEREN Men rar er De ikke? Rype fort og bestemt. Nei. Ikke nu længer. DIGTEREN Og original vil De ikke være. Rype Ikke naar jeg behøver at være rar. DiGTEREN De vil heller være et ganske almindelig stemmekvæg? Rype med et halvt smil. Jeg e r ikke det engang. Det er høiere op end jeg er. Nei, med bare 53 potter om dagen naar man ikke saa høit. Jeg har en bror som er tjener paa Grand. Han har la mig se cirka hundre om dagen. Og det gir jo ikke saa litet av sig. Da begynder det at flaske sig. Han stemmer han. Litt efter. Og paa en maate er det jo ikke min skyld heller. Naar der bare var nogen flere reisende, saa kunde nok jeg ogsaa ha en mening. DiGTEREN Haha! Gunnar Helberg. III. 17

30 FOLKE F< Rype AAD! E T Hvorfor ler De? Synes De det er saa rart det jeg sier? DiGTEREN Ja jeg synes det er rart det De sier. Og jeg synes De er Rype rar. fort og ivrig. Nei, ikke si det da! DiGTEREN De er rar, egen, noget for Dem selv, andcrledes end andre, et individ. Rype Gud velsigne Dem, hvad er det jeg har gjort Dem da, mand, at De skal holde paa saan DiGTEREN Aa gid det var mig som var det! Gid det var mig som hadde gjort det De har gjort. Rype Ja gid det var! Jeg tør næsten ikke vise mig paa gaten. DiGTEREN Jeg flakker op og ned, høit og lavt. Vet ikke veien. De staar der De staar. Sikkert paa benene. Rype De likesom svæver, mener De? DiGTEREN Jeg er bare en elendig skrivemaskine, en dot, en pjalt. Rype Nei, men det var da fælt da! DiGTEREN En tilfældig, en marvløs, et vers, en ingenting. Rype Er det saa rent daarlig med Dem da? 18

31 FOLKERAA DET DiGTEREN ser op paa maanen og sier med lang stemme. Aa! Gaar. Rype ser efter ham, sier derpaa stille. Jeg synes det var han som var rar jeg. Ler litt. Han saa ut som han hadde solgt maaneskin og ingen penger faat. 19

32 OLKERAAD ANDEN AKT TORVET I Jet er tidlig morgenstund. Man pynter overalt. Hænger op flag, vimpler og grønt. I hotellet i forgrunden kan man gjennem de aapne vinduer se ind i to værelser. En bonde kommer dragende med en ko. imot ham. Konstabelen Du kan ikke staa med kua paa torvet idag. Bonden Det er jo torvdag. Konstabelen En konstabel kommer Det er ikke noget som heter torvdag i denne uken. Bonden Er det ikke noget som heter torvdag? Konstabelen Folkeraadet begynder paa 739 idag. Bonden 20 glad overrasket. Nei er det idag. Og jeg som ikke visste

33 F O LKERAADET Konstabelen Saa du ser det nytter ikke at sælge kuer paa en saadan Bonden dag. Nei da er det nok ingen som har tid til at kjøpe. Men kan jeg ikke binde kua her ved lygten saalænge? Konstabelen Nei, om en stund er hele torvet fuldt av mennesker, saa det lar sig ikke gjøre. Bonden indsmigrende. Ja, jeg kan nok mærke det er festdag. Konstabelen Ja, de hænger op flag Bonden Og saa er konstabelen saa høflig. Men hvad skal jeg gjøre da, min snille konstabel. Konstabelen Du faar gaa hjem med kua. Bonden næsten indignert. Hjem!? Naar de skal begynde med 739! Konstabelen indrømmende. Ja - det er 739 idag. Bonden med utrop. Og saa skulde jeg gaa hjem naar det er 739. Jeg faar prøve at faa solgt den før møtet begynder. Møtet vil jeg være paa om jeg saa skal sælge den for 10 øre. Konstabelen Jeg kjøper den. Bonden Nu var du lur nu aanei, min snille konstabel. Han gaar med koen. 21

34 FOLKERAADET Man har i det foregaaende av og til i de to værelser hvortil vinduerne staar aapne, set to herrer gaa og gjøre morgentoilette. Den ene er meget elegant. Den anden, som er uldmand, er mere nødtørftig klædt. Toiletspeilet i hvert værelse er paa hver sin side av skillevæggen mellem værelserne. Stoll au og til btystrende, knytter sit slips. Han stiller sig i positur foran speilet. Sier meget høit. Republikkens præsident. Han ler litt, men griper sig i det og gjentar meget alvorlig. Republikkens præsident maa først og fremst takke generaler, officerer og soldater for det mod som er vist i landets store selvstændighetskamp. Dernæst er det naturlig for mig at takke, fordi folket har valgt mig til sin øverste tillidsmand. Vel vet jeg at der er mange som er mere værdige. Avbrytende. Nei, død og pine! Den duren gaar ikke. Der er øieblik i et folks liv hvor det gjælder at handle. Folket har handlet. Jeg har handlet. Talende privat. Jeg føler fru Elviras blik. Har faat slipset bundet, begynder med haaret. Vestby staar og bukker foran sit speil. Han forsøker at faa en løskrave til at sitte fast med naaler. Gaar et par skridt tilbake saa frem og bukker. Øver sig i at bukke. Deres Majestæt har behaget atter at kalde mig til Deres raadsbord. Deres Majestæt vet at Deres Majestæt og dette folk ingen troere tjener har end undertegnede. Griper sig i det. Undertegnede! Skulde tro det var en inkassation. Fortsættende talen. Ingen troere tjener har end end Deres Majestæts tro tjener. Au, pokker til naal! Glad ved tanken. Da skal det bli mansjetskjorter da, gut! Stoll 22 beskjæftiget med skillen i haaret. Og paa denne høitidsdag, da republikkens præsident har hat den glæde at utdele æresbevisninger til dem som har gjort sig fortjent av vor unge stat i krigens og grundlæggelsens stund, skal

35 FOLK E R A A D E T ogsaa den forræder Gustav Hansen offentlig brændemærkes. Jeg behøver vel neppe at tilføie at der heri intet personlig had er. men kun en høiere retfærdighet som en i ordets sande betydning ny stat er forpligtet til at utøve. Jeg vil ikke straffe ham. Jeg overlater ham til folket. Talende. Han kunde ialfald ha godt av det. Snappe hende bort like for næsen av mig en million kontant. Vestby som har faat kraven til at sitte, læser likesom av et papir, med beskeden stemme. beordrer min statsminister Hans excellence Nikolai Vestby endnu beskednere storkors av Stjerneordenen til at aapne folkeraadet. Forsøker sig i mere og mere beskedent og fordringsløst at si. Hs. excellence hr. Nikolai Vestby Stoll samtidig, med forskjellige betoninger. Som republikkens prae sident som republikkens præsident. De er nu færdige begge to og gaar hen til vinduet for at se paa veiret. Den ene faar oie paa den anden. Vestby Nei, er det ikke Stoll? Stoll Goddag, Vestby. Vestby Det var da et underlig træf at vi er flyttet ind paa samme hotel. For hvem skulde ha sagt det dengang vi gik her som studenter, at vi skulde møtes i folkeraadet. Stoll Men aldrig har vi været enige. Du var rød og er blit hvit. Mig er det gaat omvendt. Vestby Aaja, disse etiketterne, du, Stoll, dem er der ikke noget at hefte sig ved. Det kommer an paa at tjene sit land 23

36 ! FOLKE R AADE T ikke med ord, men i aand og sandhet, ikke med tanke paa sig selv, men med tanke paa det hele. Stoll Ja det har du sandelig ret i. Aldeles ret i. Skal du gaa ut? Vestby Vi møtes utenfor kanske. De trækker sig tilbake fra vinduerne og tilkaster hverandre sigende Stoll Frasemaker! Vestby Ella Egoist En stor blik. De gaar ut av sine værelser. gjerning! Ella og digt e ren kommer. DiGTEREN Men et digt er da ogsaa en gjerning. Et digt som ingen hadde gjort make til. Et stort digt, Ella? Ella Det maatte være stort det. Hundre alen i høiden Med en haandbevægelse. Som en levende springkilde. Hun gaar. Han efter. Der kommer imidlertid under det følgende mange folk ind som alle er meget straalende og glade, de trykker hverandres hænder og er Den ene oplagt til fest og moro. To smaagutter kommer. Hvis du sier det, saa sier jeg det du vet og saa faar du ris. Jeg maa bare staa i skammekroken for mit. Den anden begynder at graate. Den FØRSTE 24 Ja, vil du la være at si det da. Din ekle unge. Nu

37 FOLK E R A A D E T skal jeg lugge dig ogsaa. Sladrehanken! Og det bare fordi jeg hadde fusket. Den anden siortutende. Ikke si det da! Den første Jo nu skal jeg netop si det. En kone Hvad er det med dig da, gutten min? Den første fort. Han visste ikke at det var 739. Han trodde det var 729! Konen ryster barnet. Trodde du det var 729. Du skulde rigtignok ha. Gaa hjem med dig, din uskikkelige unge. Den anden Gutten løper skrikende. leende efter. Nu fik du ordentlig nu! Konen til en anden kone. Forældrene skulde skamme sig. Den anden kone Aa, si ikke det. Si ikke det. De har kanske gjort hvad de kunde. Man kan være saa uheldig med barna. Se nu madam Hansen igaar satte de den ældste gutten hendes ind paa tugthuset for tredje gangen. Og madam Hansen har altid været en ordentlig kone. Den første De maa ikke snakke saan, madam Olsen. En utenlandsk turist De gaar samtalende. kommer. Det er et deilig land. Det er som der igjen er kommet styrke og sundhet i mine nerver, nu har jeg gaat her paa kryds og tvers, oppe paa fjeldet, i de store skogene og over de umaadelige vidderne. Jaja, jeg har gaat. Man kan nok ogsaa se det paa mig. Mine sko 25

38 FOLKERA A D^ E T hænger saavidt sammen og la mig se du store gud, det lille hul bak i buksen er blit en halv alen langt. Hvad skal jeg gjøre? Aa, hr. konstabel, hvor bor der en skrædder? Konstabelen Alle butikker er lukket idag, de skal begynde paa S 739. Men der gaar en skrædder. De kan jo prøve. Men jeg vil ikke ha noget ansvar. Turisten Ansvar? 739? Hen til skrædderen. Min herre, jeg hører De er skrædder. Jeg har været uheldig. Se! Viser ham hullet. Jeg vi Ide derfor gjerne ha kjøpt et par bukser eller ha reparert Skrædderen De vet ganske sikkert ikke hvilket land De befinder Dem i. Skomakeren som er i følge med skrædderen. Jeg ser Deres sko er i en forfatning, saa jeg tillater mig som skomaker at gjøre den bemærkning at De vist neppe heller vet hvilken dag det er for vort fædreland. Turisten litt desorientert. Nei, jeg er fremmed men dette er dog, om jeg saa maa si, et internationalt spørsmaal. Skomakeren Det er 739 idag. Skrædderen En skrædder lægger sine armer, ikke sine ben overkors naar det dreier sig om loven om fædrelandets selvbestemmelsesret. Turisten 26 Jeg trodde Deres ærede fædreland hadde selvbestemmelsesret. At det var en avgjort sak.

39 FOLKERAADET Skrædderen Vi avgjør det hver sommer. Turisten meget forbauset. Skomakeren Hver sommer? Det er næsten utrolig at dette ikke skulde være kommet til utlandets kundskap. Men De danner kanske et særsyn? Turisten Jeg vet virkelig ikke. Skrædderen For ellers skulde jeg sandelig tro at utlandet fulgte ganske godt ganske godt med i hvad som foregaar her i landet! Nikker til de omstaaende. Nogen Bravo, skrædder! Turisten Nei, jeg er som sagt fremmed. Skrædderen De kjender altsaa virkelig ikke vort land? Turisten Jeg er kommet hit for at lære det at kjende. Skomakeren De vet ikke Turisten Nei, men jeg vilde gjerne vite. Skrædderen Idag begynder den uke da vi lar os gjennembæve. Skomakeren gjennembævelsens store fest. Skrædderen man kan høre at leksen er utenadlcert. Vi lar os gjennembæve av tanker, av følelser, av ønsker, av smerte, av store forventninger. Vi gjennembæves ved at tænke os vort land i fare, i nød, i krig, i krig med fiender, med naboer, med venner, i borgerkrig Trækker pusten. 27

40 FOLKERAADET! Skomakeren med os selv og hele verden Skrædderen Vi lar os gjennembæve av store følelser om fred og endrægtighet over alle verdens land, og det er os som har indført freden. Vi lar os gjennembæve av heroiske erindringer om hvorledes vi altid har prylt vore fiender. Vi lar os gjennembæve av smerte over at vort land har været saa langt nede som kanske intet andet land i verdenshistorien. Min herre, intet land i verden Skomakeren Intet land i verden! De omstaaende i henførelse. Intet land i verden Skrædderen Og denne smerte bruker vi som springbret op i den lyksalige uke. For i denne uke føler vi os som foregangsfolket, som det utvalgte, som Benjamin blandt folkene. Vi gaar i spissen. De, min herre, har kanske i Deres land andre fester. De har kanske le grand prix. Peker halvkvalt i stemmen paa folkeraadets plass. Der er vor grand prix, min herre, eller De, min herre, har kanske skjønne skuespil, store musikfester der er vor nationalscene, vort orkester. Eller store revuer, min herre. Dette er vor fest. Og den er kanske ikke ringere end Deres maaske ikke glansfuldere fester med guid og sølv Stanser i Skomakeren bevægelse. / tonen. og ædle Stener. Turisten Jeg ber om undskyldning. Hadde jeg visst at man feiret en religiøs fest, kanske med paakaldelse og stille bøn, da Skomakeren Bøn? Vi slaas saa fillerne fyker. 28

41 FQLKERAADET Turisten konfundert. Slaas De? Skrædderen Idag da gjennembævelsens uke gid jeg kunde si maaned! Skomakeren Aa, det kommer nok. Folket Ja, ja! Skrædderen idag da denne fest tar sin begyndelse, sælger man ikke bukser vender turisten og ser paa hullet foretar heller ikke Turisten reparationer. Ja, undskyld. Farvel. Jeg vil sandelig ingen forstyrrelse bringe ind i folkets store samlingsfest. Vil gaa. Skrædderen holder paa ham. Turisten Samlingsfest! Ja, enighetsfest kanske da. Skomakeren Enighetsfest? Nei, nei, hvor vil De hen? Vor glade sommerfest, vor nationaluke, vort store landsskuespil er netop det motsatte. I den store uke samles vi i uenighet. Ikke sandt, landsmænd? Alle Jo! Skomakeren lidenskabelig. Leve fædrelandet! Alle gjentar ropet. En Si det paa den andre maaten ogsaa! Skomakeren mild^ glad, henført. Leve fædrelandet! 29

42 F QLKERAADET! Alle En Bravo! til turisen. Han kan si det paa 23 maater. Skomakeren beskedent. 22 bare. En anden Ja, men skrædderen En tredje /// skrædderen. Si det du kan. Skrædderen Aa jeg kan bare si : selvstændighetens æresfølelse paa syv maater. Og det er meget vanskeligere paa grund av alle s'erne. Sier det paa nogen av maaterne. Skomakeren Folkeraadet folkets palladium!" Gjentar det. Skrædderen 0g det er, tænker jeg, bibelen og grundloven." Gjentar dette paa forskjellige maater. Nogen En del av folket synes at foretrcekke ham. En anden del Skrædderen er best! Andre Nei, skomakeren skomakeren. / stærk trætte og mens skrædderen og skomakeren gjentar sine ord som i væddekamp, forlater de turisten. Turisten svak i stemmen, jeg synes virkelig ikke længer jeg føler mig saa frisk. Mit stakkels hode. Min herre, kan De si mig hvor veien til jernbanestationen gaar? Konservatoren 30 Jeg hører De er fremmed. Skal De reise?

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU)

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) H Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Iittp://www.arcliive.org/details/samlededramatisk04lieib SAMLEDE

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

[Bl. 23r] Vi sad i kupeen jeg Horneman og Dansken Vi skulde[?]... Rivieraen Vi for forbi landskaber fremmed for os skjønne underlige som i eventyrerne Et feland fra tusind og en nat Blændende hvide villaer

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde.

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. ISBN: 978-82-93134-65-7 (epub), 978-82-93134-66-4 (mobi) Teksten er lastet ned fra bokselskap.no

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Kristiina Björklund Alle mennesker, ja, alle levende væsener indgår i en stadig fortsat, aldrig ophørende kommunikation.

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Henrik Angell: Vikinger og Skrællinger paa Bygdø

Henrik Angell: Vikinger og Skrællinger paa Bygdø bokselskap.no, 2015 Henrik Angell: Vikinger og Skrællinger paa Bygdø Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1908 (H. Aschehoug & Co., Kristiania). Digitaliseringen er basert på fil fra Nasjonalbiblioteket

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

D E N D A N S K E S A N G

D E N D A N S K E S A N G D E N D A N S K E S A N G Frit efter Tardieu Et af de spil, der indgår i FIRE GRINEBIDERSPIL udgivet af forlaget DRAMA. Bringes her som en mundsmag Kaj Himmelstrup og Drama PERSONERNE En dirigent og et

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Alexander L. Kielland

Alexander L. Kielland Alexander L. Kielland Garman & Worse 1880 bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen 62 Slip kontrollen - lovsangsaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 62 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Fokusset denne aften vil være på Guds storhed Gennem lovsang vil vi prise ham fordi han

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

En rigtig røver. Simone. Hej.

En rigtig røver. Simone. Hej. En rigtig røver går rundt og retter på butikkens få varer, da dørhåndtaget langsomt bliver trykket ned. kommer ind i butikken med en nylonstrømpe over hovedet og en finger under blusen, der skal se ud

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Et Værksted i København 3

Et Værksted i København 3 Et Værksted i København 3 Et skuespil af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson Et fund Gækkebreve fra Djursland Per-Olof Johansson Per-Olof Johansson: Et fund - Gækkebreve fra Djursland På Internet 2014 http://per-olof.dk Påskegæk.. Jeg fandt ikke en Rembrandt. Men jeg købte en lille

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 12. december

JULEPOSTHUSET. 12. december STHUSET afs. 12 -side 1 JULEPOSTHUSET 12. december "" LYD: CLS POSTHUS ALM. DØR POSTHUSDØR KLEMTER TRÆDØR SPRÆNGES PAPIRKRAMMEN (CLS POSTHUS) (MEL. POSTEFFEKTIVITETSSANGEN) Her' en sikker mand på pladsen,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere