Unge, sociale medier og folkeoplysning UP 0916

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge, sociale medier og folkeoplysning UP 0916"

Transkript

1 Unge, sociale medier og folkeoplysning UP 0916 Baggrund, formål og resultater I Folkeoplysningsorganisationerne mærkes det tydeligt, at det bliver sværere og sværere at tiltrække de unge. De unge tiltrækkes af andre tilbud fra forskellig side, og derfor er det nødvendigt at gøre sig overvejelser om, hvorledes folkeoplysningen kan gøres attraktiv som et alternativt tilbud til de mange andre, de unge bombarderes med døgnet rundt ikke mindst via de elektroniske medier af enhver art. Da unge bliver ældre kan det i sidste ende blive et spørgsmål om folkeoplysningens fortsatte eksistens på et acceptabelt niveau. I gymnasierne er man begyndt at se på, hvorledes man i undervisningen kan gøre brug af de medieformer, der tiltrækker de unge mest, nemlig de såkaldte sociale medier. I folkeoplysningssammenhæng ville det derfor ligeledes være oplagt at se på, om de medier, der optager ungdommen mest, ikke kan bruges som indgangsportal til og som værktøj i folkeoplysningsaktiviteter. Om man ved at tale ungdommens sprog kan inddrage denne aldersgruppe, også som led i en generel videreudvikling af folkeoplysningsformen. Endvidere var det ambitionen gennem pilotprojekter at udvikle kommunikationsformer og redskaber, der kan finde anvendelse bredt set i folkeoplysningen. De såkaldte sociale medier, ex. facebook, Twitter og YouTube, har fået en enorm udbredelse i den danske befolkning, først og fremmest blandt ungdommen, hvor det er allemandseje. Disse medier bruges i stigende grad til at kommunikere forskellige budskaber og meddelelser, og derfor ville det være relevant at se på, hvorledes denne populære kommunikationsform kan finde anvendelse i en praktisk undervisningssammenhæng, herunder specielt folkeoplysning. SFOF ville derfor afvikle et pilotprojekt, hvor sociale medier var omdrejningspunktet i hele forløbet. Med udgangspunkt i en nærmere analyse af, hvorledes det i dag anvendes i andre oplysningssammenhænge, f.eks. politisk og i nyhedsformidlingen, var det hensigten ved arbejde med konkrete emner, at afvikle et forløb, der kunne udvikles som model for, hvorledes folkeoplysning kan inddrage disse kommunikationsformer. De erfaringer der indhentedes gennem afviklingen af pilotprojektet opsamledes hen over majjuni 2010, hvorefter de spredes i elektronisk form. Modeludviklingsseminar januar 2010 Med henblik på at opbygge en model for afvikling af pilotprojekterne lokalt afholdtes et seminar over to dage i Odense med deltagelse af folk med erfaringer indenfor brug af de sociale medier indenfor bevægelser, underholdning, politik og journalistik. Der blev anvendt oplægsholdere fra Den Republikanske Grundlovsbevægelse, Roskildefestivalen, Journalisthøjskolen i Århus og SF. Alle organisationer der har brugt hjemmesider, facebook og andre sociale medier i formidlingen af de ting de arbejder med samt foretaget nærmere studier i brugen af dem såvel indad- som udadtil. Resuméer af oplæggene med værdifulde links er vedhæftet rapporten som bilag. Seminaret/projektet blev udbudt bredt men med fokus på unge. I praksis viste det sig desværre dog, at kun meget få unge følte sig tiltrukket af tilbuddet, og derfor rettedes opmærksomheden væsentligst om brugen af sociale medier generelt m.h.p. at anvende dem i folkeoplysningen.

2 Som optakt og inspiration til igangsættelse af pilotprojekterne fremlagde oplægsholderne deres erfaringer med og idéer om brugen af de sociale medier. Fra mange forskellige vinkler blev den hidtidige brug gennemgået, og der blev givet en lang række tips og gode råd om, hvad der er godt og anvendeligt, og hvad der er mindre heldigt. Desuden blev der givet en meget kontant indføring i, hvordan man rent teknisk arbejder med det sociale medie, facebook, Dette viste sig at være meget nødvendigt, da deltagernes forudsætninger var meget forskellige. Nogen var nærmest tekniske eksperter i brugen af facebook, mens andre dårligt nok havde en profil. Organiseringen af pilotprojekterne På opstartsseminaret ultimo januar 2010 blev der lagt op til at køre fire projekter med hver deres emne. Ud fra en fælles brainstorming om emner, blev der arbejdet i fire grupper, som formulerede sig om følgende: Hvilket (sociale) medie de ville arbejde med, hvilket emne, hvem deres målgruppe ville være, hvilket output de ville opnå, hvad de ville have brug for af hjælp samt hvilken tidsplan de ville arbejde efter. Disse grupper etablerede sig på facebook i fælles (delvist lukkede) grupper med emner såsom: Transport til alle, Oversete katastrofer, Så tag dog ansvar (statements), Fædreløse børn og Uhørt ekspertise. Meningen med etableringen af grupperne var, at de via deres fælles platform løbende skulle kunne lægge facts og diskussionsemner op, og herigennem udvikle en vidensdelings- og debatform. Grupperne etablerede sig som selvstændige, selvkørende enheder med mulighed for at indhente support udefra. På opstartsseminaret, hvor der var meget stor tilfredshed med de input man havde fået gennem de forskellige oplæg, var der endvidere en udbredt entusiasme i forhold til det videre arbejde i grupperne, som bestod af deltagere fra store dele af landet. Denne entusiasme viste sig dog ikke at holde i det lange løb, da man skulle arbejde videre derhjemme foran skærmene. Kun meget få følte sig ansvarlige for at gennemføre projektet, som derfor reelt ikke havde tovholdere i de enkelte grupper. Generelt var holdningen blandt deltagerne nok, at man som sædvanligvis ved aftenskoleundervisning løbende ville få tingene serveret, ikke at man selv var ansvarlig for at medvirke til udviklingen af projektet/idéen. Det gik derfor temmelig trægt med at få grupperne til at køre med et reelt udviklingspotentiale. Et eksempel herpå kan ses i denne (den eneste) åbne gruppe, Oversete katastrofer hvor primært kun en person løbende tilførte gruppen noget. Det samme gjorde sig gældende på en fælles facebook-side Kursus i webcampaigning hvor alle kunne give deres besyv med. Da det gik noget trægt i grupperne blev det opfølgende seminar ultimo marts udskudt til 8. maj i håb om, at de enkelte grupper med lidt hjælp ville få gang i noget mere inden da. Det viste sig ikke at blive tilfældet, og trods et godt programoplæg til det opfølgende seminar den 8. maj formåede det kun at få relativt få af de oprindelige projektdeltagere til at møde frem. Faktisk var det kun de fynske deltagere, der mødte op i Odense den 8. maj. På dette opfølgende seminar blev der givet yderligere input i form af oplægsholdere fra Århus Universitet (medievidenskab) og fra marketingsbranchen, hvor man anvender de sociale medier i private virksomheders markedsføring. Formålet med oplæggene var at give dels et overordnet indblik i, hvorledes internettet og de sociale medier fungerer som et medie for politisk kommunikation dels hvorledes man ud fra en forståelse af brugeradfærd og sociale mediers logik kan udvikle en social medie-strategi. Desuden skulle man diskutere, hvorledes grupperne kunne komme videre med deres arbejde. Resuméer af oplæggene er vedhæftet rapporten som bilag.

3 Under drøftelserne af det videre gruppearbejde på dette opfølgende seminar, kunne det konstateres, at kun én gruppe havde mod på at fortsætte sin virksomhed. På den baggrund vurderes det, at der ikke ville være nogen idé i at afholde et afsluttende seminar for alle, også da tilslutningen 8. maj var beskeden. Den tilbageværende gruppe, som arbejder med Uhørt ekspertise, vil videreføre sit arbejde som blog-virksomhed, hvor politisk interesserede kan debattere om konkrete emner. Bloggen kommer op at køre i august 2010, hvor der til den tid også vil foreligge en formålsbeskrivelse etc. etc. Første tema bliver Danskheden vs. det danske. Bloggen bliver registreret under domænenavnet uhørtekspertise.dk uhrtekspertise-rqb.dk. Projektets resultater og formidling Udgangspunktet for udviklingsprojektet var dels at få unge mere inddraget i folkeoplysning dels at få afprøvet om sociale medier kan bruges i folkeoplysningen. Med hensyn til de unge, må man konstatere, at selv om man appellerer til deltagelse med spændende oplægsholdere (om f.eks. Roskildefestivalen) og aktiv brug af et populært medie, facebook, så er det i sig selv ikke tilstrækkeligt til at få gruppen af unge under 25 til at deltage. De var stort set fraværende. De unge, vi har talt med, anså det for at være et kursus i facebook, som de ikke havde brug for. Projektet gik derfor væsentligst på at afprøve om de sociale medier, i dette tilfælde primært facebook, som er langt det mest anvendte, er anvendelige i folkeoplysningssammenhæng. Til det må man sige, at det kan kun bruges, hvis forløbet er håndholdt, forstået på den måde, at de grupper der skal arbejde med konkrete emner via facebook til stadighed skal have en aktiv supervisor/projektleder, der løbende skal komme med input, være med til at styre processerne. Ellers løber det ud i sandet. I dette udviklingsprojekt har der ikke været ressourcer/manpower til at udføre denne håndholdte funktion. Derfor har udbyttet af gruppearbejderne været begrænset med undtagelse af den gruppe, der uafhængigt af projektet fortsætter deres blogvirksomhed efter sommerferien. Selv om det på forhånd blev annonceret og løbende understreget, at der var tale om et samlet forløb, hvor deltagerne mod en beskeden betaling køber en samlet pakke og samtidig forpligter sig til at følge projektet hele vejen således at der fremkommer et anvendeligt slutprodukt til videreformidling, har det ikke været med de forudsætninger, at deltagerne har meldt sig, og deraf følger resultatet. Det største udbytte har været det, som deltagerne fik ud af de mange kvalificerede oplæg, der blev givet på de to afholdte seminarer, og som der er givet korte resuméer af med links som bilag til denne rapport. Disse resuméer og links kan til gengæld finde anvendelse i mange sammenhænge såvel indenfor folkeoplysningen som i mange andre. Som en sidegevinst gav det et boost til opstarten af en lokalafdeling af SFOF i Odense. Rapporten vil blive lagt op på DFS og SFOF s hjemmesider, og vil desuden blive rundsendt elektronisk til oplysningsforbundene og andre interesserede i Danmark. BILAG : Korte resuméer af oplæg med links fra: Zenia Stampe, formand for Den Republikanske Grundlovsbevægelse, DRGB Mads Mikkelsen, PR og marketing coordinator, Roskildefestivalen Kristian Strøbech, faglig leder for nye medier, Journalisthøjskolen Sanne Plichta, web- og internetredaktør, SF Jakob Linaa Jensen, lektor i medievidenskab, Århus Universitet Carsten Pahlke og Martin Graeser, marketingmedarbejdere, Responsive

4 Zenia Stampe (ZS) Formand for Den Republikanske Grundlovsbevægelse (DRGB) Organisationen blev startet via en facebook-gruppe i juni 2009 Zenia Stampe (ZS) fortalte om baggrunden for etableringen af Den Republikanske Grundlovsbevægelse, der har som sit væsentligste mål at afskaffe monarkiet i Danmark tilfordel for en republik. Den konkrete anledning til opstarten på bevægelsen var folkeafstemningen om Tronfølgeloven i juni Bevægelsen startede som en facebook-gruppe med en sag, der i første omgang handlede om at få så mange som muligt til at stemme blankt ved folkeafstemningen og dermed tilkendegive sin utilfredshed med monarkiet som institution. Da facebook-gruppen i løbet af ingen tid fik tilslutning fra over danskere førte det direkte til stiftelsen af Den Republikanske Grundlovsbevægelse Oprettelsen af denne hurtigtvoksende facebook-gruppe førte en masse mediebevågenhed med sig fra både de skrevne og de elektroniske medier, herunder TV i flere omgange. Eksistensberettigelsen overfor pressen var stigningen i antallet af supportere + kopier af statusopdateringer. Mediemedvinden og facebook var to ting, der fulgte hinanden op. Netværksspredningen af statusopdateringer samt kopier til venner og til venners venner var stærkt medvirkende til successen. ZS fremhævede en række forhold ved facebook og sociale medier: - at det også kan også bruges som analyseredskab i f.t., hvad der er interessant - betydningen af at der er tale om en her-og-nu-begivenhed - man kan synliggøre sin aktivitet - man kan bruge det til at aktivere og organisere - kan privilegere supportere og tilhængere, så de føler sig inddragede, får medejerskab - kan bruges som opslagstavle til efterlysninger - kan sætte spørgsmål til debat - kan bruges til rundspørger - at det er vigtigt at man som politiker kommunikerer anderledes med venner på facebook end fx i et læserbrev. Det skal være mere personligt, politik på en anden måde

5 Mads Mikkelsen (MS) PR & marketing coordinator, Roskildefestivalen Fortalte bredt om hvilke kommunikationsplatforme en stor begivenhed som Roskilde festivalen betjener sig af, herunder de sociale medier. Roskildefestivalens hjemmeside blev gennemgået med henvisninger til bl.a. Roskilde Festival.net, Nyhedskommentarer, Forum og linksene til de sociale medier såsom Myspace, YouTube, facebook, Twitter MS fremhævede en lang række vigtige faktorer ved brugen af de sociale medier: - indhold, dialog, billeder forlænger værdien af et arrangement - resultatet af erhvervet viden skal lægges op - med muligheden for at melde sig til en konkret begivenhed kan det ses på deltagernes vægge og dermed spredes det til vennerne - fokusér på facebook og Twitter - vigtigt på et socialt medie, at man reagerer, når nogen skriver: Der skal være dialog og indhold - brug DEL - opret begivenheder. Medfører at det ikke kun er til vennerne, men inddrager flere - hav et modul på hjemmesiden med link til facebook nederst - der er tale om involvement frem for investment man skal have afkast af - husk at style siden - lav rum for publikum - det er vigtigt med hurtige svar, når man debatterer - tag folk alvorligt og seriøst - det er fint at kunne sige undskyld, at man tør skrive, at man måske fejlede/havde uret = viser menneskelige træk - læg medlemsting op i venstre side på facebook - holdningsløst = ligegyldigt - indholdet er det afgørende i en facebook-strategi - på facebook er brugere mere destineret for ex. at give tilkendegivelser frem for på kommentardelen på en hjemmeside - få en page i stedet for en facebook-side. Medfører adgang til insights, så man kan se, hvor mange der har været inde, reageret på det pågældende - RSS fører automatisk videre til andre medier - vigtigt med et billede på facebooksiden - godt med deciderede billedkataloger - brug det til at sende balloner op - husk at man kommunikerer med den enkelte og ikke et segment Brug web-tv i stedet for YouTube som selvstændigt medie. YouTube-videoer er kun noget værd, når de bliver vist andre steder, f.eks. på facebook. Specielt om Twitter Twitter er for interesse-fællesskaber i modsætning til facebook, som er mere venner På Twitter kan man via et søgeord nå frem til bestemte grupper. Postér, når der er noget nyt

6 Kristian Strøbech (KS) Faglig leder for nye medier, Journalisthøjskolen Kristian Strøbech (KS) kom med en grundig gennemgang af den journalistiske verdens forhold til og omgang med de sociale medier, herunder at journalistverdenen i Danmark er mere skeptiske i f.t. de sociale medier end i de omkringliggende lande. Journalister bryder sig ikke om kommentarer under deres artikler. Bl.a. derfor modvilje. Ved gennemgangen af de journalistiske mediers udvikling og omgang med de sociale medier henviste og demonstrerede KS en lang række slides og links, som samlet kan ses på &hl=da Desuden påpegede KS de væsentlige forskelle mellem de forskellige typer medier i f.t. spørgsmålet om vidensdeling, nye måder at gøre tingene på, herunder hvilke kræfter der styrer det. Ikke mindst på den internationale scene har en række medier været foregangsmænd, som f.eks. det norske Verdens Gang i forbindelse med Tsunamien i Thailand, der i udstrakt grad brugte direkte rapporter fra norske turister via f.eks. MMS. KS fremhævede, at det er vigtigt at være det medie, der har den bedste kontakt til brugerne og efterlyser respons. Så at sige er on-line med brugerne. Dog skal man være opmærksom på faren for fup og fotoshop, som kan være svært at undgå. The Guardian er langt fremme med at eksperimentere med den slags, udskrev f.eks. en konkurrence om, hvem der kunne reveal Tony Blairs måde at tjene penge på. Det virkede, fik megen respons. Man skal dog også være opmærksom på, at nogle professionelle medier udnytter almindelige mennesker som nyhedsleverandører i den forstand, at de på forhånd afskriver sig alle rettigheder og måske oven i købet påtvinges alle mulige reklamemediers adgang til leverandørernes mailadresser. KS kom ind på andre kommunikationsformer, som kort kan nævnes her: Blogging er meget anvendt af efterhånden rigtig mange medier. er lavet af folk fra Harward, der betaler udvalgte bloggere worldwide (primært fra den 3. verden), hvorved man hermed kan følge de lokale politiske diskussioner. En slags filterportaler. Blogging er kun interessant, hvis der svares på indlæggene og at der hyppigt lægges nye indlæg op Flickr er en billeddatabase, der kan abonneres på via RSS-feeds, der automatisk leverer ud fra kontonavn. Der er p.t. 100 mio. billeder med kommentarer. KS gav anvisninger på, hvorledes man kan opbygge sine egne sociale medier ved brug af allerede udviklede platforme. Konkret demonstreredes: Ning.com, SocialGo.com,Dolphin fra Boonex.com, Elgg.org m.fl. Mentornetværk og andre netværk kan opbygges via en platform fra SocialGo.com, der koster kr. Der findes eksempler såsom Mentorcaféen (lukket netværk), der indeholder profil, blogindlæg, fælles opslagstavle med begivenheder/opslag. Et public forum med indlæg/svar en slags brevkasse.

7 Sanne Plichta (SP) Web- og internetredaktør i SF Sanne Plichta (SP) gav deltagerne en grundig indføring i, hvorledes man bygger en facebookprofil op, trin for trin. Gennemgangen koncentrerede sig om opbygning af en gruppe, herunder hvorledes man kan tilføje en række elementer såsom billeder, debatfora m.m. og hvorledes man redigerer. På seminaret udleverede SP en manual på 30 sider, som ligeledes blev gjort tilgængelig elektronisk for deltagerne. Der blev givet et eksempel på en politikerprofil, og hvorledes en sådan kan bruges. Her er et eksempel

8 Jakob Linaa Jensen Lektor i medievidenskab, Århus Universitet Jakob Linaas (JL) oplæg handlede meget om strategierne for politisk kommunikation. Problemet for partierne er, at de ofte ser nettet som information i stedet for kommunikation. JL gav eksempler på, hvorledes nogle politikere taler ned til befolkningen, mens andre taler til befolkningen. Nettet har potentialer for politisk kommunikation og strategi, fordi nettet = adgang for alle (næsten). Nogle af de tidligste erfaringer blev gjort under Golfkrigen (IRC fra soldaterne ved fronten) og i Serbien (radio via nettet). Mange små sprog har i øvrigt fået en revival via nettet Facebook-grupper er meget interessante for journalister p.t., fordi der kan hentes mange informationer og gossip de pågældende steder. De traditionelle massemedier har meget fokus på enkeltsager i stedet for dybdeborende journalistik. Fokusgrupper siger (i udsagn om facebook), at folk mangler mulighed for at kunne give feedback i de traditionelle medier og derfor er facebook mere interessant. Digitaliseringssucces (fx Borgerservice) er afhængig af, at man når over den kritiske masse = et vist antal brugere. JL gennemgik Internettets udvikling i danske valg. Det blev brugt første gang ved kommunalvalget i Ved folketingsvalget i 2005 var det første gang nettet blev brugt til rekruttering. I 2007 var det første gang med en stor mobilisering via facebook (ex. Fogh, der inviterede vennerne med ud at løbe). Der findes mange eksempler på, hvorledes man skal gøre og ikke gøre. F.eks. en video hvor en politiker blot sidder og læser op af et manuskript. JL kom med en række konkrete eksempler på politikeres brug af hjemmeside-tv, YouTube og facebook. Når man laver online-information er design og formål vigtige for at kunne tiltrække brugerne. Kun 4% har orienteret sig om valgmøder og aktiviteter. Kun 5% har deltaget i valgkampen på facebook. Langt den største politiske deltagelse på nettet er i net-afstemninger. Sager frem for personer er mest populære på facebook, Obamas mobilisering på nettet gav ikke stemmer men aktivister, do. med Clegg i UK

9 Carsten Pahlke & Martin Graeser Marketingmedarbejdere, Responsive Arbejder begge med marketing for private Carsten Pahlkes (CP) og Martin Graesers (MG) oplæg gav en indføring i, hvorledes private virksomheder arbejder med de sociale medier. Hvorledes det kan bruges i markedsføring, herunder at sociale medier ikke er en strategi, men understøtter en markedsføringsstrategi Når sociale medier kan være vigtige i en markedsføringssammenhæng, skyldes det, at taktiske budskaber har langt større værdi, når vi hører dem fra én vi kender frem for fra andre, f.eks. via facebook. CR og MG gennemgik de barrierer/udfordringer, man skal tackle, når virksomhederne skal involveres i brugen af sociale medier i markedsføringssammenhæng. Det kan f.eks. være overblikket, kulturen i virksomheden, risici ved involvering, ROI (return of investment fx antal aktivister, der følger profilen/siden) samt brugen af sociale medier sagte og usagte konventioner, hvordan trækker man folk til. Endvidere er der en række gode råd, man kan følge i markedsførings sammenhæng i f.t. f.eks facebook: Opret en page (forside for en gruppe). Den er mere åben, bredt ud til andre. Sørg for SO (search optimizing) i f.t. Google. Det er vigtigt, og kan bl.a. gøres v.h.a. Add-words (ude til højre, betaling pr. klik), brug af vanity-url s (facebbok.com/cocacola), Landingpages: Keywordtrick, links til siden (fans + egne sites), public search listings, applikationer (ex. små spil, quiz etc. som skaber ekstra interesse) samt integration med andre sociale medier Om Twitter: Twitter har worldwide 75+ millioner brugere, 80% har under 10 tweets, 30% har 0 followers millioner aktive heraf i Danmark. Der er mange blogs på twitter. De er gode til diskussioner. Firmaer bruger meget twitter til at få deres budskaber ud til folk/kunderne. Twitter kan også bruges til pressemeddelelser, idet de læses af journalister. Om fremgangsmåden ved brug af sociale medier i markedsføringen nævnte CP og MG seks målsætninger: Lytte (forstå dine kunder, benyt erfaringerne i markedsføringen), tale, tilføje energier (bruge de mest entusiastiske kunder til at øge omtalen), støtte markedsføringen, inddrage kunderne (i produktudviklingen, politikudviklingen, former for formidling aktiviteter), elaborere (løbende evaluere og justere målsætningerne samt teste, teste, teste) Om fremgangsmåden i brugen kan man blandt andet - gøre følgende: Publicere en viral video (give folk muligheden for at dele den), involvere (dig direkte i de sociale netværk ex. skriv på andres), oprette fællesskaber, oprette blogs og SVARE når folk skriver. Ved brandslukning (ting der går galt) skal man bruge de samme medier. Man svarer/reagerer. Politisk kommunikation er et ønske om en tættere dialog med vælgerne, ikke nødvendigvis om politik men om hvem personen bag politikeren er. Man kan tage med politikeren rundt, ex. oprette en YouTube-kanal med daglige uploads af videoklips, hvorved vælgeren kommer til at kende personen/politikeren.

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

FACEBOOK SIDER EN GUIDE TIL UDARBEJDET AF KOMFO, OPDATERET I AUGUST 2010

FACEBOOK SIDER EN GUIDE TIL UDARBEJDET AF KOMFO, OPDATERET I AUGUST 2010 EN GUIDE TIL FACEBOOK SIDER UDARBEJDET AF KOMFO, OPDATERET I AUGUST 2010 1 ÅBOULEVARD 40, GÅRDHUSET 2200 KØBENHAVN N. HVORFOR DENNE GUIDE? Der er mange muligheder for tilstedeværelse på Facebook med hver

Læs mere

Når begivenheden går online

Når begivenheden går online Når begivenheden går online Agenda Formål og set-up Facebook cases Brugerdrevne blogs og twitter Målemuligheder Next step Bilag blandet info Formål Opbygning af ambassadørnetværk Øget produktion af indhold

Læs mere

En guide til at begå sig på de sociale medier

En guide til at begå sig på de sociale medier En guide til at begå sig på de sociale medier Tiltræk flere gæster med de sociale medier 66% forbrugere siger, * afat alle de besøger en restaurants side på de sociale medier, før de spiser der For at

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

10 SUPER-BRUGER TIPS TIL FACEBOOK

10 SUPER-BRUGER TIPS TIL FACEBOOK 10 SUPER-BRUGER TIPS TIL FACEBOOK (223) Kommentarer21. maj 2012 Denice Brun underfacebook, Sociale medier Vi bruger i gennemsnittet 6 timer om måneden på Facebook, derfor kender de fleste nok de gængse

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012 Mobilisering 2.0 - unge og politisk deltagelse i de sociale mediers tidsalder Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts Jakob Linaa Jensen Center for Internetforskning Forskningsprogram

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT ONLINE REPUTATION MANAGEMENT Agenda Hvad er ORM? 3 metoder til ORM i søgemaskiner Metoderne i praksis Beskyt dit navn Influence Lytter du? Værktøjer Radian6 2 Jesper Outzen 34 år Baggrund Multimediedesigner

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

FC Horsens. cyberspace

FC Horsens. cyberspace FC Horsens et skridt længere ud i cyberspace Lars Jensen, pigeudvalgsformand i FC Horsens, holder et vågent øje med klubbens Facebook-profiler. Han vil gerne have, at de Facebook-grupper der bliver oprettet

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

TWITTERGUIDE for @Alternativet s FT-kandidater #dkpol

TWITTERGUIDE for @Alternativet s FT-kandidater #dkpol TWITTERGUIDE for @Alternativet s FT-kandidater #dkpol Twitterguide # Twitter er et godt og spændende redskab. Især for en folketingskandidat. # I denne guide vil du se hvorfor du skal bruge Twitter, og

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af som effektivt redskab SOCIALE MEDIER 2015 3.300.000 DANSKE BRUGERE PÅ FACEBOOK - svarende til 68% af den danske befolkning i aldersgruppen 13 år eller ældre.

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Pinterest Kickstart din pinning

Pinterest Kickstart din pinning Pinterest Kickstart din pinning www.amnielsen.com Pinte- Det sociale netværk Pinterest er ikke voldsomt brugt i Danmark, men i USA har Pinterest de seneste par år været det nye sort i marketing og salgsøjemed

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Facebook optimal profilopsætning

Facebook optimal profilopsætning Facebook optimal profilopsætning 1. At sociale netværk på nettet er mere brugte end nogensinde kan ikke komme bag på nogen. Efter de seneste års fokus på Myspace, har Facebook nu taget føringen som det

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Børne- og Familieforvaltningen i Skive Kommune www.skive.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Netværk på sociale medier og etf.dk. Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015

Netværk på sociale medier og etf.dk. Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015 Netværk på sociale medier og etf.dk Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015 Kort om KOM i Etf Hvem er vi Hvad laver vi Hvilke medier anvender vi Netværk på sociale medier og etf.dk Netværksmøde

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland

Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland Indhold 1. Værdier for information- og kommunikation 2. Mål for information- og kommunikation 3. Formidling af information fra forbund og afdelingsbestyrelse

Læs mere

Opret en konto

Opret en konto www.google.dk Opret en konto Hvad siger Google? Søg på dit navn Søg på din mærkesag Søg på et lokal emne, som optager dig Søg på regionens navn Hvem er vi Hvem er du? Hvordan formidler du dine budskaber?

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Vejledning til efterskole.dk. Nye muligheder på efterskolernes hjemmeside

Vejledning til efterskole.dk. Nye muligheder på efterskolernes hjemmeside Vejledning til efterskole.dk Nye muligheder på efterskolernes hjemmeside Indhold KOM GODT I GANG... 5 PRIS... 6 LEDIGE PLADSER... 7 UNDERVISNINGSTILBUD TIL SØGNING... 8 UNDERVISNINGSTILBUD TIL PRÆSENTATION...

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget Partilederne på Folkemødet fik en ellers sjælden mulighed for at tale direkte til et bredt publikum med en politisk interesse i toppen af skalaen. Desværre var de fleste af talerne kedelig skabelonretorik

Læs mere

om undersøgelsen Social Media Benchmark semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu

om undersøgelsen Social Media Benchmark semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu om undersøgelsen Social Media Benchmark Europe-DK 2010/11 social semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu MÅLET ER IKKE AT OPSTILLE skrækscenraier MEN AT VISE,

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

DKF Forum WWW.DANSKKIROPRAKTORFORENING.DK. - kiropraktorernes samlingssted. Dato: 00-00-00

DKF Forum WWW.DANSKKIROPRAKTORFORENING.DK. - kiropraktorernes samlingssted. Dato: 00-00-00 DKF Forum - kiropraktorernes samlingssted K L U B B E R Dato: 00-00-00 WWW.DANSKKIROPRAKTORFORENING.DK 2 - Dansk Kiropraktor Forening DKF Forum - Kiropraktorernes samlingssted DKF Forum er kiropraktorernes

Læs mere

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 10-06-2010/NIHE Oversigt Medio juni Åbning af hjemmesiden med fokus på Albertslundruten

Læs mere

Facebook Kursus 2. februar 2013

Facebook Kursus 2. februar 2013 Facebook Kursus 2. februar 2013 Facebook er stort 901 mio. aktive brugere hver måned. 300 mio. fotos uploades hver dag. 125 milliarder venskaber. 3,2 milliarder likes og kommentarer om dagen. 3,7 mia usd

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit- kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 OM MIT KVARTER... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit Kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter... 4 KVARTER-FUNKTIONER

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Digitale kontaktpunkter 2015

Digitale kontaktpunkter 2015 Digitale kontaktpunkter 2015 midspar.dk Jorden rundt 26 gange på 30 skridt Tænk 20 år tilbage I denne lille folder har vi samlet en række facts om de digitale kanaler, Sparekassen anvender i mødet med

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Gennemgang af de vigtigste elementer i online markedsføring Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Hvem f.. er Jan Mortensen? Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden 1995 M&P e-marketing

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPLATFORME

KOMMUNIKATIONSPLATFORME KOMMUNIKATIONSPLATFORME HVAD ER EN KOMMUNIKATIONSPLATFORM? En kommunikationsplatform er populært sagt et hjem for jeres kommunikation og udgangspunktet for alt jeres andet kommunikation Det vil sige, at

Læs mere

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler NETVÆRKSMØDE 19. MAJ Foredrag om branding og sociale profiler PALMGREN MARKETING Ejer: Malene Palmgren Kunderne: Iværksættere og mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 12 års erfaring med salg

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Superbrand: Anders Samuelsen.

Superbrand: Anders Samuelsen. Superbrand: Anders Samuelsen. Patrick, Mathias og Rolf. 2.q Charlotte Waltz, Jeppe Westengaard guldagger Intro til opgave 1 Da vores opgave går ud på at analyserer Anders Samuelsen. Altså en selvvalgt

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Afslutningsrapport: So-Me Best practice

Afslutningsrapport: So-Me Best practice Afslutningsrapport: So-Me Best practice Projektejer: Projektleder: Silkeborg Bibliotekerne Betina Agerbo Projektresumé jf. ansøgning Mange biblioteker leverer lokalt gode Facebook-opslag, tweets, snaps

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit-kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 Indholdsfortegnelse: Om Mit-Kvarter... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit-kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter...

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Digital Marketing Strategi

Digital Marketing Strategi Digital Marketing Strategi Strategi Demografi Konkurrence SEO Sociale medier Content marketing SEM Email marketing Test og mål Forfattet af Lars Niehues Møllebro Side 1 af 11 Strategi Hvor befinder mit

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

Sociale medier en guide for læger

Sociale medier en guide for læger Sociale medier en guide for læger 2012 SOCIALE MEDIER ER ALLE DIGITALE TJENESTER OG SIDER, HVOR BRUGEREN KAN BIDRAGE MED INDHOLD OG DELE DET MED VENNER OG RESTEN AF OMVERDENEN. DET GÆLDER FACEBOOK, LINKEDIN,

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Karrierevalg: Netjournalist

Karrierevalg: Netjournalist Karrierevalg: Netjournalist Lars K Jensen Ekstra Bladet Net / Nationen Del 1: Netjournalistik generelt Del 2: Nationen og mit arbejde Hvorfor netjournalist? 2003: Optaget på Danmarks Journalisthøjskole

Læs mere

Velkommen TAG DEL. Hjertelig velkommen på TAGDEL.dk. vores samfund

Velkommen TAG DEL. Hjertelig velkommen på TAGDEL.dk. vores samfund Velkommen TAG DEL 6 gode råd til, hvordan I kan få mere ud af at bruge TAG DEL til at involvere jeres omverden Hjertelig velkommen på TAGDEL.dk Der er allerede mange, der har oprettet en profil og er begyndt

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Markedsføring af løb - på Facebook v. Trine-Maria Kristensen

Markedsføring af løb - på Facebook v. Trine-Maria Kristensen Markedsføring af løb - på Facebook v. Trine-Maria Kristensen trinemaria.dk Trine-Maria Kristensen Cand. Scient. Soc (PR) Strategisk rådgivning om sociale medier siden 2005 @trinemaria på Twitter Blogger

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook

Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook Der er mange grunde til, at Vejle kommune skal være til stede på de sociale medier. Dels giver de nye netværksmedier kommunen mulighed for at komme

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

Jeg er jo bare sammen med mine venner

Jeg er jo bare sammen med mine venner Jeg er jo bare sammen med mine venner - Om samvær på Oplæg på konferencen HvoR SkAl vi LeGE?, den 11. maj 2009 Malene Charlotte Larsen malenel@hum.aau.dk / http://malenel.wordpress.com Om mig Ph.d.-stipendiat

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Vejledning til. LearnSpace

Vejledning til. LearnSpace Vejledning til LearnSpace Version 13. 08. 2015 Indholdsfortegnelse Om LearnSpace... 2 Oprette et nyt kursus i egen afdeling... 3 Aktivere selvtilmelding til et kursus... 5 Tilmelde undervisere der må redigere

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere