Årsrapport2014. CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport2014. CVR-nr. 13 88 46 76"

Transkript

1 Årsrapport2014 CVR-nr

2 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej Farum Tlf Fax CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark Moderselskab: PenSam Holding A/S CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark DIREKTION Helen Kobæk Torsten Fels 2

3 Indholdsfortegnelse Budskab fra ledelsen... 4 Ledelsesberetning Femårsoversigt... 5 Om PenSam Bank... 7 Udvikling... 9 Regnskabsberetning Risikostyring og kapitalforhold Selskabsledelse og organisation Ledelse og revision Ledelseshverv mv Årsregnskabet Ledelsespåtegning Intern revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæringer Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter

4 Budskab fra ledelsen PenSam Bank har attraktive produkter, og er et godt alternativ til de øvrige banker på markedet. Vi tilbyder konkurrencedygtige lån til den almindelige familie, som har behov for boliglån, billån og et overblik over husstandsøkonomien. Bankens produkter er et godt supplement til de øvrige finansielle produkter i PenSam gruppen. PenSam Bank har i 2014 haft en målsætning om et øget forretningsomfang som følge af investeringer i bankens vækst. Forretningsudviklingen har i året ikke levet op til de fastsatte målsætninger og forventninger. Udlånsvæksten blev på 1,7% mod 12,7% året før. Konkurrencesituationen blev skærpet ganske betragteligt i slutningen af 2013, hvilket har præget Der er konstateret en yderligere konsolidering i privatøkonomien, og afløbet på udlånsporteføljen har som følge heraf været fastholdt på et meget højt niveau. Det er ikke alene PenSam Bank, som har mærket udfordringerne med en vækststrategi. Banksektoren generelt har været præget af denne udvikling. ÅRETS RESULTATER I TAL Årets samlede resultat udgør et underskud på 10,8 mio. kr. før skat. Underskuddet var forventet som følge af planlagte investeringer i forretningsudvikling. Nettorente- og gebyrindtægter af bankdriften er siden 2013 steget med 11,4 mio. kr., og der er fortsat en stabil nedskrivningsprocent som for året udgør 0,5%. Omkostningerne udgør 62,4 mio. kr. og er i 2014 påvirket af planlagte investeringer i forretningsudvikling. Resultatet for 2014 er forbedret siden 2013, hvilket var forventet. Resultatet anses dog ikke som tilfredsstillende grundet udviklingen i bankens samlede forretning, herunder særligt den manglende udlånsvækst. I løbet af 2014 er der foretaget en række initiativer til omkostningsreduktion, så årets samlede regnskabsmæssige resultat er på niveau med det forventede som en konsekvens af udviklingsplanen. Justeringerne er et led i ledelsens løbende revurdering af udviklingsplanen med henblik på at sikre en vedvarende balance imellem indtægter og omkostninger i bankdriften. 4

5 Femårsoversigt Resultatopgørelse Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Afskrivninger Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Årets resultat / Årets totalindkomst Balance Aktiver, i alt Udlån Obligationer Aktier mv Indlån Aktiekapital Egenkapital Forretningsomfang (indlån + udlån) Indre værdi pr. 100 kr. aktie

6 Nøgletal Solvens og kernekapital Egentlig kernekapitalprocent 22,2 20,9 21,1 19,6 20,6 Kapitalprocent (tidligere solvensprocent) 22,2 20,9 21,1 19,6 20,6 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat (pct.) -4,4-6,2 8,0 12,1 7,8 Egenkapitalforrentning efter skat (pct.) -3,4-4,9 6,0 9,2 5,8 Indtjening pr. omkostningskrone 0,8 0,8 1,4 1,5 1,3 Afkastningsgrad -0,1-0,2 0,2 0,2 0,2 Markedsrisiko Renterisiko (pct.) 4,5 3,7 9,8 10,6 9,2 Valutaposition (pct.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Valutarisiko (pct.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Likviditet Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån (pct.) 68,8 51,5 43,6 43,3 36,7 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet (pct.) 271,7 457,7 508,8 480,4 553,7 Kreditrisiko Summen af store eksponeringer (pct.) 19,1 15,8 15,3 15,5 72,0 Årets nedskrivningsprocent 0,5 0,6 0,4 0,3 0,8 Akkumuleret nedskrivningsprocent 2,5 2,1 2,0 1,8 2,1 Andel af tilgodehavender med nedsat rente 1,6 1,5 1,6 1,3 1,3 Udlån i forhold til egenkapital (antal gange) 3,6 3,4 2,9 3,2 3,3 Årets udlånsvækst (pct.) 1,7 12,7-4,4 3,6-1,9 6

7 Om PenSam Bank FORRETNINGSOMRÅDER PenSam Bank er en bank for privatkunder. Banken har en større beholdning af pensionsopsparinger, som udgør en del af arbejdsmarkedsordningerne i PenSam Liv. Herudover tilbyder banken produkter på både udlåns- og indlånssiden. Bankens indlån består af følgende indlånsprodukter: Produktsammensætning på indlån (i %) i 2014 PenSam Bank drives som en internet- og telefonbank uden filialer. I dagtimerne ydes der telefonservice fra hovedkontoret i Farum. Hverdagens bankopgaver kan håndteres via selskabets hjemmeside og øvrige digitale løsninger. Derved sparer banken omkostninger til drift og vedligeholdelse, som kan overføres til kunderne i form af lave renter og gebyrer. PENSAM BANK'S KUNDER PenSam Bank har ca privatkunder og pensionskunder. Kunderne er fortrinsvis lønmodtagere, som er ansat i kommuner, regioner og private virksomheder inden for de fagområder, som FOA - Fag og Arbejde tegner overenskomster for. Herudover tæller kundegruppen medlemmer af Forbrugsforeningen samt familie og husstandsmedlemmer til kunder i PenSam gruppen. PENSAM BANK'S STRATEGI PenSam Bank s strategi er fastsat inden for rammerne af PenSam gruppens strategiske målsætninger. PenSam Bank vil være en lønsom bank, som tilbyder enkle og gennemskuelige bankprodukter og services til lave omkostninger til kunder i Pen- Sam gruppen samt medlemmer af FOA Fag og Arbejde. PenSam Bank ønsker at vækste udlån i forhold til bankens nuværende forretningsomfang. Opsparing, 43% Pension, 43% Løn, 14% Bankens udlånssammensætning har i de senere år været relativt stabil. Bankens udlån er fordelt på følgende produkter: Produktsammensætning på udlån (i %) i 2014 Andelsboliglån, 57% Forbrugslån, 20% Ejerboliglån, 12% Billån, 11% 7

8 FINANSIEL KONCERN PenSam Bank er en del af en finansiel koncern, som tilbyder finansielle produkter til vores kunder inden for pension, forsikring og bank. Som følge heraf har PenSam Bank en unik mulighed for vækst ved at tilbyde gode bankprodukter til en konkurrencemæssig god pris til koncernens eksisterende kundegrundlag. PenSam Bank er et 100% ejet datterselskab af PenSam Holding A/S. Banken indgår i PenSam koncernen, der har hovedsæde i Farum. Koncernstrukturen fremgår af figuren nedenfor. PenSam Holding A/S Aktiekapital 250 mio. kr. PenSam Liv Forsikringsaktieselskab Aktiekapital 125 mio. kr. PenSam Bank A/S Aktiekapital 60 mio. kr. PenSam Forsikring A/S Aktiekapital 25 mio. kr. 8

9 Udvikling UDVIKLING I BANKEN I 2014 Året har primært været fokuseret mod salgsaktiviteter for at øge udlånsvæksten. Bankens udlånsvækst har ikke været som forventet, og bankens samlede udlånsportefølje er på niveau med Ved afgiftsberigtigelsen ændres kapitalpensionerne til produktet aldersopsparing, og der kan efterfølgende indbetales til produktet aldersopsparing, som banken tilbyder i stedet. I året er der ligeledes blevet arbejdet med at forbedre og udbygge produktsiden. Afgiftsberigtigelsen er i øvrigt foretaget uden gebyr for bankens kunder. Banken har deltaget i branchens Swippsektorløsning således, at det er nemt for vores kunder at lave kontooverførsler direkte fra mobiltelefonen. Der er ligeledes introduceret et nyt andelsboligprodukt, og der arbejdes på introduktion af puljeinvesteringsordninger for bankens indlånskunder. Puljeinvesteringsproduktet forventes introduceret i starten af I 2013 blev Realkreditlån introduceret i banken, og i 2014 har interessen omkring dette produkt været stigende. Som følge af udviklingen i udlån har der i det sidste halvår været fokus på tilpasninger af omkostningsniveauet i forhold til bankens oprindelige forretningsudviklingsplan. KAPITALPENSIONER AFGIFTSBERIGTIGET Som følge af skattereformen er muligheden for at indbetale til kapitalpension med fradragsret ophørt, og samtidig har skattereformen åbnet mulighed for at få afgiftsberigtiget kapitalpensionen til en afgift på 37,3% af opsparingen. Ledelsen i PenSam Bank vurderede i 2013, at det var fordelagtigt for bankens kunder at afgiftsberigtige kundernes kapitalpensioner. Denne afgiftsberigtigelse er som planlagt foretaget i efteråret Der er samlet betalt 306 mio. kr. i afgifter til staten. Dette har reduceret bankens indlån og indlånsoverskud med et tilsvarende beløb. KREDITKVALITET OG KREDITRISIKO Bankens udlån er det største aktiv i bankens balance, og en løbende vurdering og overvågning af kreditkvalitet og kreditrisici er en væsentlig del af bankdriften. Der arbejdes derfor løbende med at vurdere udlåns- og kreditprocesserne samt vurdere og implementere de for banken relevante kreditværktøjer. I 2013 blev der implementeret et nyt kreditværktøj til vurdering af andelsboligregnskaber, og i sidste halvår af 2014 er der arbejdet med at ændre selskabets nuværende risikoklassifikationer således, at risikoklassifikation er mere nuanceret. Den anvendte model er en standardbranchemodel, som benyttes til at opgøre kreditrisiko på kunderne. PenSam Bank har altid haft lave nedskrivningsprocenter. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med, at PenSam Bank alene er en privatkundebank. Banken er dermed ikke eksponeret mod erhvervskunder, ligesom banken ikke påtager sig større, enkelstående kreditrisci. Endvidere har banken gode, ansvarsfulde kunder, som overholder deres betalinger. Bankens nedskrivningsprocent udgør for året 0,5%, hvilket vurderes som tilfredsstillende. 9

10 Bankens udlån fordelt på risikoklasser er følgende pr. 31. december 2014: Hovedstaden, 73% Syddanmark, 7% Fordeling af kunder I pct. I mio. kr. Ubetingede gode kunder 3,6% 31,5 Gode kunder 50,5% 442,1 Normale kunder 36,7% 321,3 Svage kunder 2,4% 21,0 Nødlidende kunder 3,4% 29,8 Nye kunder 3,4% 29,8 I alt 100,0% 875,5 Af ovenstående tabel fremgår det, at 90,8% af bankens udlån er fordelt på kunder klassificeret som normale kunder eller bedre. Nye kunder er kunder, som ikke kan rates pga. utilstrækkelig datahistorik, hvilket er mindre end 3 måneder. Midtjylland, 7% Sjælland, 10% Nordjylland, 3% Udlån til private i Region Hovedstaden udgør 73%, og har udviklet sig relativt stabilt i forhold til de seneste års udlånssammensætning. Den væsentligste risiko for forøgede nedskrivninger og tab på udlån er fortsat relateret til en kombination af stigende arbejdsløshed og faldende ejendomspriser. Bankens udlånseksponering er i væsentlig grad sikret i en form for fast ejendom, og eksponeringen ligger primært inden for 0-80%-intervallet for helårsbebyggelse og 0-60%-intervallet for fritidshuse ved indgåelse af udlånet. Få kunder i Pen- Sam Bank har problemer med at overholde de aftalte betalinger - uanset hvor eksponeringen er placeret sikkerhedsmæssigt. Banken har fortsat i 2014 en koncentrationsrisiko, idet 56,8% af PenSam Bank s udlån er til andelsboliger. Banken har fastlagt en grænse for koncentrationen og har desuden taget højde for denne ved at indregne et separat tillæg i bankens solvensbehovsberegning. Bankens fastsatte grænse er ikke overskredet, og eksponeringen er i forhold til 2013 uændret. Bankens udlån er relateret til kunder i Danmark med størstedelen af udlånene i Hovedstaden. Udlån er geografisk fordelt over følgende områder: Jf. tabellen med risikoklasser er langt den største del af bankens udlån i de kategorier, hvor der er lav risiko for tab. Der er samlet en lav risiko for enkeltstående større tab både som følge af lave eksponeringer på enkeltengagementer samt som følge af sikkerhedsstillelse. Samlet er det derfor vurderingen, at bankens tabsrisiko er begrænset, selv i en situation hvor der er stigende arbejdsløshed og faldende ejendomspriser. INSPEKTION FRA FINANSTILSYNET PenSam Bank har i 2014 haft ordinært inspektionsbesøg fra Finanstilsynet. PenSam Bank modtog i den forbindelse Finanstilsynets rapport den 24. november Finanstilsynet har i forbindelse med inspektionen ikke fundet væsentlige mangler i PenSam Bank s risikostyring. Finanstilsynet har givet PenSam Bank visse påbud på rapportering, likviditetsområdet og kreditgivningen. 10

11 Alle påbud er efter PenSam Bank s opfattelse efterlevet ved udgangen af 2014 ved tilpasninger af politikker, retningslinjer, rapporter og forretningsgange. INVESTERINGSSTRATEGI PenSam Bank har indlånsoverskud, og har derfor behov for at placere overskydende likviditet i investeringer. Investeringsstrategien gennemgås og vurderes årligt af bestyrelsen. PenSam Bank's indlånsoverskud investeres fortsat primært i stats- og realkreditobligationer. For at sikre en stabil indtjening fra obligationsbeholdningen er der valgt en lav risikoprofil med kort løbetid. Formålet er at reducere renterisikoen vedrørende kursudsving som følge af eventuelt stigende renter. Banken afsøger løbende markedet for alternative investeringer, som kan øge afkastet af indlånsoverskuddet, under behørig hensyntagen til den risiko, som banken i den forbindelse løber. 11

12 Regnskabsberetning Årets resultat før skat udgør et underskud på 10,8 mio. kr. mod et underskud på 16,0 mio. kr. i Årets resultat efter skat for 2014 udgør et underskud på 8,3 mio. kr. Gebyrindtægter på 3,1 mio. kr. er fortsat på et lavt niveau, hvilket er i overensstemmelse med Pen- Sam Bank s strategi om at være en billig og fair bank. Årets resultat er i lighed med resultatet i 2013 væsentligt påvirket af omkostninger til salgsfremmende tiltag som følge af selskabets forretningsudviklingsplan. Resultatet for 2014 er i overensstemmelse med de forventninger, som er udmeldt i halvårsrapporten. Bestyrelsen indstiller, at der udloddes 0,9 mio. kr. i udbytte til ejeren PenSam Holding A/S. Der overføres -9,2 mio. kr. til egenkapitalen. NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER Bankens netto rente- og gebyrindtægter udgør samlet 67,2 mio. kr., hvilket er på niveau med Bankens renteindtægter opdeles i renteindtægter vedrørende bankdrift og renteindtægter på bankens obligationsbeholdning. De samlede renteindtægter udgør 71,2 mio. kr., og er faldet med 5,8 mio. kr. i forhold til sidste år. Udviklingen dækker over en stigning i renteindtægter vedrørende udlån på 6,0 mio. kr. samt et væsentligt fald i renteindtægter vedrørende selskabets obligationsbeholdning på 11,8 mio. kr. Bankens udlånsvækst i 2013 er årsag til de stigende renteindtægter på udlån i Banken har som følge af det historisk lave renteniveau nedsat indlånsrenterne, og afgiftsberigtigelsen har medført en reduktion i indlånet. Renteudgifterne er derfor faldet fra 9,9 mio. kr. i 2013 til 5,0 mio. kr. i Når banken løbende vurderer udviklingen i bankens driftsresultat, indgår renter af obligationsbeholdningen ikke i vurderingen af udviklingen af bankdriften, men i en vurdering af det samlede investeringsafkast. Når der ses bort fra udviklingen i renteindtægterne fra obligationsbeholdningen, er bankens netto rente- og gebyrindtægter steget med 11,4 mio. kr. i forhold til INVESTERINGSAFKAST Det samlede afkast af investeringsaktiverne udgør 7,3 mio. kr. Afkastet består ud over renteindtægterne og kursreguleringer på obligationsbeholdningerne af udbytte og kursreguleringer på en aktiepost i ARP Halkin Mortgage Funds PLC, med underliggende risiko i private pantebreve i danske ejerboliger og fritidshuse. Kursreguleringer i 2014 er negative med 6,6 mio. kr., hvilket kan henføres til varigheden på obligationsbeholdningen. Bankens investering i aktieposten har i året givet et afkast på 0,6 mio. kr., hvilket giver et afkast på 1,2%. UDGIFTER TIL PERSONALE OG ADMINISTRA- TION SAMT ANDRE UDGIFTER Udgifter til personale, drift og administration udgør 62,4 mio. kr. i 2014 mod 60,2 mio. kr. i Bankens omkostninger er også i 2014 påvirket af initiativer drevet af forretningsudviklingsplanen. 12

13 Andre driftsudgifter på 4,3 mio. kr. er bidrag til Indskydergarantifonden, som fortsat er en væsentlig omkostning for banken. NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN OG TILGODE- HAVENDER Bankens samlede nedskrivninger er igen i år på et acceptabelt niveau. De samlede nedskrivninger udgør 23,4 mio. kr., hvoraf de individuelle nedskrivninger udgør 20,8 mio. kr. og de gruppevise nedskrivninger udgør 2,6 mio. kr. Årets nedskrivningsprocent udgør 0,5%, og er faldet i forhold til Generelt set har nedskrivningsprocenten været relativt stabil over de senere år. Opgørelsen af de individuelle nedskrivninger er baseret på individuelle gennemgange af udlån, hvor der er identificeret risiko for tab. De gruppevise nedskrivninger er baseret på en model, som analyserer på bankens kunder ud fra en risikoklassifikationsmodel. De samlede gruppevise nedskrivninger er i 2014 faldet fra 3,7 mio. kr. til 2,6 mio. kr. Faldet i gruppevise nedskrivninger på 0,9 mio. kr. kan primært tilskrives overgangen til BEC s model for risikoklassifikation, som har medført et mere nuanceret billede af risikoklassifikationen. Den samlede udvikling i nedskrivningerne medfører en driftspåvirkning i året på 4,7 mio. kr. Konstaterede tab for 2014 udgør 311 t.kr. INDLÅN OG UDLÅN Bankens indlån er faldet fra 1.709,0 mio. kr. i 2013 til 1.306,9 mio. kr. i 2014, hvilket er et fald på 402,1 mio. kr. Udviklingen kan primært forklares med, at banken har afgiftsberigtiget kapitalpensioner i Udlånsporteføljen udgør 875,6 mio. kr. i 2014 mod 860,7 mio. kr. i Udviklingen er påvirket af et væsentligt afløb. Sammensætningen af udlånsporteføljen er ikke ændret væsentligt, jf. afsnit Om PenSam Bank. Bankens indlånsoverskud for 2014 udgør 431,3 mio. kr. mod 848,3 mio. kr. i EGENKAPITAL OG SOLVENS Bankens egenkapital pr. 31. december 2014 udgør 241,3 mio. kr. efter overførsel af årets resultat efter skat på -8,3 mio. kr. samt udloddet udbytte på 0,9 mio. kr. PenSam Bank's solvens er opgjort til 22,2% mod lovgivningens krav på 8%. Bestyrelsen har opgjort det individuelle solvensbehov til 9,8% af de risikovægtede poster, svarende til 106,3 mio. kr. Der henvises til afsnittet om risikostyring og kapitalforhold samt til bankens hjemmeside, hvor risikorapporten for 2014 er tilgængelig Banken er fortsat en velkonsolideret bank med en solid solvensoverdækning, hvilket også er gældende efter udlodning af foreslået udbytte. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING Ved udarbejdelse af årsrapporten foretages der i forbindelse med indregning og måling af visse regnskabsposter en vurdering, som omfatter skøn, og som er behæftet med usikkerhed. Usikkerhederne ved indregning og måling vedrører i PenSam Bank primært værdiansættelse af udlån og herunder vurdering af nedskrivninger på udlån. Der henvises til afsnittet Regnskabsmæssige skøn under Anvendt regnskabspraksis, hvor der 13

14 er foretaget en særskilt beskrivelse af principper og metoder for fastsættelse af værdierne på regnskabsposter, hvor der er usikkerhed ved indregning og måling, herunder ovennævnte regnskabspost. BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Der er i tiden fra 31. december 2014 til årsrapportens underskrivelse ikke indtruffet forhold, som efter ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkning på bankens økonomiske stilling. FORVENTNINGER TIL 2015 Resultatet for 2015 forventes fortsat - dog i mindre omfang, at være påvirket af omkostninger til vækstinitiativer. Det er forventningen, at de salgsrettede initiativer vil skabe en moderat vækst i udlånet, men at udlånsvæksten fortsat vil være påvirket af tilbageholdenhed i privatøkonomier, samt konkurrencen i banksektoren. Udvikling i renteniveauet kan på kort sigt påvirke investeringsafkastet grundet bankens obligationsbeholdning. Det er vanskeligt at forudsige renteudviklingen, men det er forventningen at renten i 2015 forbliver på et lavt niveau. Der forventes i 2015 samlet et forbedret resultat af bankdriften, både som følge af stigende renteindtægter og faldende omkostninger. 14

15 Risikostyring og kapitalforhold Kapitalforhold og risikostyring er centralt i forhold til den løbende styring af banken. Risikostyringen skal sikre, at der aktivt tages stilling til, hvilke risici banken vil påtage sig, og hvordan de væsentligste risici håndteres. Risikostyringen er forankret hos ledelsen, hvor bestyrelsen overordnet fastlægger risikopolitikkerne samt rammerne for risikostyring. Herunder vurderer og godkender bestyrelsen bankens politikker og retningslinjer samt drøfter og godkender bankens individuelle solvensbehov. Risikostyring og accept af risici vurderes altid under hensyntagen til bankens forretningsmodel, strategiske målsætninger, den valgte risikoprofil samt den kapital og likviditet der er til rådighed i banken. De væsentligste risici i PenSam Bank vedrører kreditrisici, markedsrisici samt operationelle risici. PenSam Bank har outsourcet en del af de operationelle opgaver til PenSam Liv, ud fra de rammer, som bankens bestyrelse har fastsat. Den risikoansvarlige er Governancedirektøren i PenSam Liv, og Compliance og Hvidvaskningsfunktionerne i banken udøves af ledende medarbejdere Pen- Sam Liv. Banken har endvidere oprettet en risikokomité, hvis primære opgaver består af overvågning af risici, vurdering og sikring af en velfungerende risikostyringsproces og evaluering af bankens kapital- og solvenssituation. Den praktiske udførelse af risikostyringen er forankret i en selvstændig risikostyringsfunktion, som løbende modtager rapportering fra hele organisationen ved identifikation af nye operationelle risici. Samtidig registreres samtlige identificerede risici i et risikosystem, som tydeliggør sammenhængen mellem risici, hændelser og selskabets kontrolmiljø. Kredit- og modpartsrisici Kreditrisiko vedrører usikkerhed omkring tilbagebetaling af udlån, som banken har ydet samt tilbagebetaling på de investeringer, som er i handelsbeholdningen. Den daglige styring af kreditrisiko foregår i Pen- Sam Bank og er ikke outsourcet. Kreditpolitikken og retningslinjer for kreditområdet gennemgås og godkendes af bestyrelsen minimum årligt. Kreditpolitikken er senest godkendt i maj Banken er en privatkundebank, hvorfor den generelle risikoeksponering mod enkelte kundeforhold er begrænset. I kreditpolitikken er det endvidere fastsat, at banken ikke vil indgå eksponeringer med en kreditrisiko, der overstiger 5% af kernekapitalen. Bankens største udlån udgør ved regnskabsafslutningen 3,1 mio. kr. svarende til 1,3% af kernekapitalen. PenSam Bank anvender en klassifikationsmodel som en del af kunderådgivningen og kreditgivningsprocessen. Modellen medvirker til at ensarte forudsætningerne for tildeling af kredit, og styrker dermed kreditprocessen og risikostyringen i banken. Klassifikationsmodellen udregner på baggrund af kundernes adfærd en kreditscore, som udtrykker sandsynligheden for, at kunden inden for de kommende 12 måneder vil misligholde sit engagement med banken. Der foretages løbende overvågning af vandringer (migreringer) mellem risikoklasserne. 15

16 For overblik over udvikling i udlånsporteføljen fordelt på risikoklasser, geografi og udlånstyper henvises til afsnittene PenSam Bank s kunder under Om PenSam Bank og Kreditkvalitet og kreditrisiko under Udvikling. Der foretages løbende overvågning af indikationer for værdiforringelse. Dette foregår dels i forbindelse med afvikling af udlån, dels ved kundehenvendelser vedrørende omstruktureringer og automatiske analyser af betalingsstrømme for bankens kunder. Investeringer i handelsbeholdningen foretages altid ud fra den fastsatte investeringsstrategi. I bankens politikker og retningslinjer er det endvidere fastlagt, hvilken modpartsrisiko der må tages ved køb af obligationer i form af krav til kreditvurderinger. Markedsrisiko Ændringer i renteniveauet udgør den væsentligste risiko for udsving i afkast på selskabets investeringsaktiver. Baseret på bankens handelsbeholdning den 31. december 2014, vil en rentestigning på 0,5%-point medføre et kurstab på 5,8 mio. kr. Bankens bestyrelse drøfter og godkender minimum årligt bankens investeringsstrategi. Investeringsstrategien fastsætter de overordnede rammer for bankens investeringer, herunder drøftes eventuelle nye investeringstiltag samt ønsket varighed på obligationer. Banken har ligeledes en beholdning af aktier med underliggende risiko i danske pantebreve samt en beholdning af sektoraktier. Den samlede investering udgør 45,9 mio. kr. Operationelle risici Operationelle risici er defineret som tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl og systemmæssige fejl, eller som følge af eksterne begivenheder, herunder juridiske risici. Operationelle risici opstår således som følge af fejl eller mangler i processer, eller som følge af udefrakommende forhold som medfører økonomiske tab eller tab af omdømme. Banken har, for at reducere risikoen for tab som følge af operationelle risici, sikret sig, at der er implementeret forretningsgange og defineret interne kontroller, som skal imødekomme dette. Der er implementeret et system til hændelsesopsamling. Fejl og svagheder bliver rapporteret, så fremtidige tab/gevinster kan minimeres ved forebyggende foranstaltninger. Hændelser, som kunne have udløst væsentlige tab, men som ikke gjorde det (nærved tab), skal også rapporteres. Banken har outsourcet udvikling, drift og vedligeholdelse af it til BEC. Bankens netværksløsninger er outsourcet til PenSam Liv. Banken udarbejder årligt en risikorapport, som i detaljer beskriver ovenstående emner. Der henvises til Markedsrisici overvåges og rapporteres løbende til ledelsen, og der udarbejdes daglige opgørelser over kursbevægelser på bankens handelsbeholdning. TILSYNSDIAMANTEN Finanstilsynet implementerede i 2010 en Tilsynsdiamant for pengeinstitutter. Tilsynsdiamanten opstiller grænseværdier på fem væsentlige nøgletal for bankers risikoeksponering. 16

17 Overstiges grænseværdierne, kan det være indikation på, at pengeinstituttet har påtaget sig for høje risici. PenSam Bank følger og overvåger løbende bankens risici, og herunder inden for de fem kategorier som Finanstilsynet har defineret i Tilsynsdiamanten. Dette er et led i den løbende risikostyring. Bankens udvikling er fornuftig, kontrolleret og velbalanceret. Banken overholder Finanstilsynets værdier i alle fem kategorier. Eksponeringskategorier i Tilsynsdiamanten Af tabellen nedenfor fremgår bankens eksponering sammenholdt med Finanstilsynets grænseværdier. Eksponeringskategorier i Tilsynsdiamanten Tilsynsdiamantens grænseværdi Bankens aktuelle værdi 2014 Bankens aktuelle værdi 2013 Summen af store eksponeringer max. 125% 19,1% 16,0% Udlånsvækst på årsbasis max. 20% 1,7% 12,7% Ejendomseksponering max. 25% 0,0% 0,0% Funding ratio max. 100% 64,5% 55,6% Likviditetsoverdækning min. 50% 271,7% 460,0% Banken har ingen store udlånseksponeringer, men banken har en investering i aktier i en fond udstedt af Arp Halkin Mortgage Funds Plc. Fonden investerer i private pantebreve i danske ejerboliger og fritidshuse. Den underliggende investering udgøres af ca enkeltstående pantebreve. Banken ejer ca. 7% af aktiekapitalen i fonden, og investeringen betragtes som en stor eksponering. medført en reduktion i likviditetsbeholdningen i banken. NYE KAPITALDÆKNINGSREGLER De nye kapitaldækningsregler CRD IV og CRR trådte i kraft fra 1. januar 2014, men som følge af overgangsbestemmelser vil reglerne på en række områder først være fuldt implementeret i CRR, som implementerer de nye globale bankstandarder (de såkaldte Basel III - regler) i europæisk lovgivning, indeholder en lang række elementer i forhold til regulering af kreditinstitutter, herunder bl.a. definition af og krav til størrelsen og kvaliteten af egenkapital, krav til kapitalbuffere samt ny likviditetsregulering. PenSam Bank har alene kernekapital, dvs. aktiekapital og overført overskud. Overgangen til CRD IV medfører ingen væsentlig ændring i solvensbehovet. PenSam Bank følger løbende udviklingen i lovreguleringen. CRD IV og CRR medfører et øget fokus på kreditinstitutternes likviditet. Den løbende tilsynsmæssige vurdering af et instituts likviditetsposition tager udgangspunkt i instituttets egen opgørelse og vurdering af likviditetsposition og likviditetsrisici (ILAAP). Første indberetning for regnskabsåret 2014 skal indsendes til Finanstilsynet i foråret PenSam Bank har en lav likviditetsrisiko som følge af, at banken er et likviditetsmæssigt simpelt pengeinstitut med en afbalanceret og konservativ fundingstruktur samt en væsentlig overskudslikviditet. Udviklingen i likviditetsoverdækningen skyldes afgiftsberigtigelsen af kapitalpensioner, som har 17

18 KAPITALPLANLÆGNING OG INDIVIDUEL SOLVENS Bankens individuelle solvensbehov opgøres efter "8+ metoden". Det individuelle solvensbehov opgøres som 8% af bankens risikovægtede eksponeringer tillagt et yderligere solvensbehov på områder, hvor banken har særlige risici. Metodikken tager udgangspunkt i Finanstilsynets "Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter" og suppleres med stresstest. Kapital og solvens Samlet risikoeksponering Kapitalgrundlagskrav i henhold til CRR artikel 92 stk. 1, litra c 8% af samlet risikoeksponering Kapitalkrav i henhold til FIL 124, stk. 2, internt solvensbehov, 9,8 % af samlet risikoeksponering (2013: 12,1 %) Kapitalprocent ifølge CRR artikel 92, stk. 2, litra c 22,2% 20,9% Kapitalgrundlag (tidl. basiskapital efter fradrag) Banken har en plan for tilvejebringelse af kapital og likviditet, hvis der skulle blive behov for det. Planen har i den forbindelse taget højde for bankens vedtagne forretningsudviklingsplan. Der er ikke forventninger om, at der er behov for tilvejebringelse af likviditet eller kapital inden for de kommende år. Plan for tilvejebringelse af likviditet eller kapital omfatter begrænsning af aktivitetsområderne, anvendelse af risikoreducerende metoder og evt. tilførsel af ny kapital. 18

19 Selskabsledelse og organisation GOD SELSKABSLEDELSE God selskabsledelse skaber værdi for banken, og er medvirkende til at forbedre selskabets forretning til fordel for vores kunder. Ledelse af en finansiel virksomhed som PenSam Bank kræver en bestyrelsessammensætning med brede kompetencer. Der er fortsat stigende krav til bestyrelsen. PenSam Bank forholder sig derfor løbende til de gældende danske anbefalinger fra Komitéen for god selskabsledelse samt til det af Finansrådet udarbejdede ledelseskodeks. De anbefalinger, som giver mening og skaber værdi for PenSam Bank, anvendes som elementer i ledelsen af banken. En samlet redegørelse kan findes på PenSam s hjemmeside Bestyrelsen vurderer jævnligt, om der er behov for at styrke bestyrelsesmedlemmernes samlede kompetencer, så bestyrelsen til enhver tid er i stand til at varetage bestyrelsesopgaverne på kvalificeret og ansvarlig vis. Bestyrelsen gennemfører årligt en selvevaluering af bestyrelsens kompetencer og samarbejde, ligesom der foretages en årlig evaluering af bestyrelsens samarbejde med direktionen. Ledelsen i PenSam Bank er todelt, og består af en bestyrelse og en direktion. BESTYRELSE Bestyrelsen består af fire medlemmer, som alle er valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på et år. Bestyrelsen har afholdt seks bestyrelsesmøder og seks skriftlige møder i I 2014 er Pernille Thorslund indtrådt i bestyrelsen. Pernille har omfattende erfaring med salg og marketing. Pernille Thorslund er ejer af konsulentvirksomheden YellowMind, og har tidligere været nordisk branding ansvarlig hos Google samt digital og CRM director hos L Oreal. Dennis Kristensen og Jørgen Almbjerg er i 2014 udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen fastlægger forretningsmodellen og den overordnede strategi for banken. Samtidig har bestyrelsen ansvaret for at ansætte en direktion samt at føre tilsyn med, at direktionen varetager sine opgaver tilfredsstillende. KØNSMÆSSIG SAMMENSÆTNING Bestyrelsen har fokus på at sikre de nødvendige kompetencer ved bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen besluttede i 2013, at der inden udgangen af 2016 skulle være en kønsmæssig fordeling, som opfylder bestemmelserne om repræsentation af begge køn. Den kønsmæssige fordeling i bestyrelsen udgør pr. 31. december 2014 to kvinder og to mænd. Bestemmelserne er med den ændrede sammensætning af bestyrelsen i 2014 opfyldt. Bestyrelsen har besluttet, at der ikke udarbejdes en politik for den kønsmæssige sammensætning i de øvrige ledelsesorganer, da der er under 50 ansatte i banken. DIREKTION Direktør Charlotte Stokkebye fratrådte med udgangen af april Direktionen udgøres herefter af to direktører: Helen Kobæk og Torsten Fels. Direktionen har tillige direktionsposter i andre selskaber i PenSam gruppen, jf. oplysningerne om Ledelseshverv. 19

20 Direktionen varetager den daglige drift. Direktionen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Direktionens ansvar omfatter implementering af den af bestyrelsen fastlagte strategi, virksomhedens organisation og fordeling af ressourcer samt løbende rapportering om finansielle forhold til bestyrelsen. Formålet med whistleblowerordningen er, at medarbejdere via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal anonymt kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle lovgivning begået af selskabet - herunder selskabets medarbejdere eller medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen fastlægger direktionens aflønning og fører løbende tilsyn med dens indsats. REVISIONSUDVALG PenSam Bank har nedsat et revisionsudvalg bestående af to medlemmer, som ligeledes er medlemmer af bestyrelsen. Revisionsudvalget skal fremme god selskabsledelse, øge kvaliteten af regnskabsaflæggelsen og overvåge driftsmæssige og finansielle risici. Medlemmerne opfylder de krav, der stilles til uafhængighed og kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision i henhold til de gældende retningslinjer således, at revisionsudvalget som helhed har de fornødne kompetencer. Revisionsudvalget har afholdt otte møder i 2014 og rapporterer løbende til bestyrelsen. RISIKOKOMITÉ Risikokomitéens primære opgaver består af overvågning af risici, vurdering og sikring af en velfungerende risikostyringsproces samt evaluering af bankens kapital- og solvenssituation. Komitéen består af bankens direktion samt governancedirektøren i PenSam gruppen. WHISTLEBLOWERORDNING PenSam har i 2014 etableret en samlet whistleblowerordning for selskaber i PenSam gruppen. For at understrege uafhængigheden og bedst muligt sikre anonymitet for en mulig whistleblower, har bestyrelserne i PenSam valgt, at whistleblowerordningen skal varetages af en ekstern part. REVISION Bankens regnskabsaflæggelse og de interne kontroller som er forbundet med den finansielle rapportering, revideres af en uafhængig, ekstern revisor, som er valgt på bankens ordinære generalforsamling. Den eksterne revisor varetager aktionærens og offentlighedens interesser, og aflægger rapport til bestyrelsen gennem en skriftlig revisionsprotokol. Ekstern revisor afgiver en påtegning på bankens årsrapport. Bankens interne revision reviderer regelmæssigt bankens forretningsgange og interne kontroller for at vurdere kvaliteten og hensigtsmæssigheden heraf. Den interne revisionschef afgiver ligeledes en påtegning på bankens årsrapport. Den interne revisionschef refererer direkte til bankens bestyrelse. AFLØNNINGSPOLITIK Bestyrelsen for PenSam Bank har vedtaget en aflønningspolitik i overensstemmelse med bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser, som omfatter bestyrelsen, direktionen samt øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på PenSam Bank's risikoprofil. Lønpolitikken kan ses på loenpolitikker. 20

21 PenSam Bank har outsourcet en del af administrationen til søsterselskabet PenSam Liv. Det er såvel PenSam Bank s som PenSam Liv's målsætning at ansætte og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere i markedet for at sikre, at bankens opgaver kan løses effektivt og professionelt. Samtidig ønsker PenSam Bank ikke, at aflønningen skal give incitament til at påføre banken en unødvendig risiko. Både bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere modtager et fast honorar, og er ikke omfattet af nogen former for incitamentsaflønning eller performanceafhængig løn. Vederlag til bestyrelse, direktion samt ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på Pen- Sam Bank's risikoprofil, fremgår af note 6. ORGANISATION PenSam Bank har 27 ansatte. En andel af bankens administration varetages af PenSam Liv. INTERN KONTROL OG RISIKOSTYRING VED REGNSKABSAFLÆGGELSEN Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for bankens interne kontrol og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Den interne kontrol og risikostyring er tilrettelagt således, at halvårs- og årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lovgivningens krav, og sikrer, at væsentlige fejl og uregelmæssigheder omkring regnskabsaflæggelsen forebygges eller opdages og korrigeres. Kontrolmiljø De væsentlige elementer i kontrolmiljøet er en hensigtsmæssig organisation, herunder behørig funktionsadskillelse samt interne politikker og forretningsgange indeholdende beskrivelse af kontroller samt procedurer. Risikovurdering Der foretages løbende en vurdering af de regnskabsområder og processer, som danner grundlag for regnskabsaflæggelsen. SAMFUNDSANSVAR Bankens primære ansvarsområde er at sikre de bedst mulige produkter til vores kunder, samtidig med at der skabes et afkast til vores ejere. Samfundsansvar indgår som en naturlig del af driften og udviklingen af forretningsområderne i banken. For PenSam Bank betyder det, at banken bidrager til social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, hvilket afspejles i bankens værdier. Bankens samfundsansvar er nedskrevet i en samlet politik for koncernen. PenSam Bank indgår i PenSam gruppen. Samfundsansvar er beskrevet i koncernregnskabet, og der henvises til afsnittet herom i årsrapporten for PenSam Holding. Vurderingen foretages med henblik på at identificere områder, hvor risikoen for fejl er særlig stor, som følge af at oplysningerne er baseret på skøn, eller er forbundet med manuelle eller komplekse processer. Kontrolaktiviteter Formålet med de etablerede kontrolaktiviteter er at forhindre, opdage og korrigere eventuelle væsentlige fejl og uregelmæssigheder i de data, som danner grundlag for regnskabsaflæggelsen således, at risikoen for fejl i halvårs- og årsrapporterne reduceres til et acceptabelt niveau. Kontrollerne omfatter blandt andet attestationer, afstemninger, analyser, funktionsadskillelse samt generelle it-kontroller. 21

22 Overvågning og rapportering Banken anvender systemer og manuelle ressourcer til at overvåge de data, der danner grundlag for den økonomiske rapportering. Eventuelle svagheder og væsentlige fejl korrigeres øjeblikkeligt, og rapporteres til bankens hændelsesopsamling for operationelle risici. 22

23 Ledelse og revision DIREKTION Helen Kobæk Torsten Fels BESTYRELSE Forbundsnæstformand Mona Striib (formand) Chief Operating Officer Per Hviid (næstformand) Director Sune Visti Petersen* Business Catalyst Pernille Thorslund REVISIONSUDVALG Director Sune Visti Petersen (formand)* Chief Operating Officer Per Hviid ØVRIGE LEDENDE MEDARBEJDERE Forretningsudviklingsdirektør Nicolai Jacob Friis- Hasché EKSTERN REVISION PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen 44, 2900 Hellerup INTERN REVISION Revisionschef Palle Mortensen *Sune Visti Petersen er bankens medlem af revisionsudvalget med særlige kvalifikationer. Sune Visti Petersen har omfattende erfaring med bankdrift. Sune Visti Petersen er Head of Audit i Santander Bank UK, og har i årene arbejdet som Director of Group Retail and Wholesale Model Risk hos Barclays Bank, UK. I årene var Sune ansat i Danske Bank, hvor han har været vicedirektør med ansvar for en række forskellige områder i banken, herunder risikostyring. 23

24 Ledelseshverv mv. DIREKTION Helen Kobæk, født 1949 Direktør i PenSam Liv forsikringsaktieselskab, PenSam Forsikring A/S, PenSam Holding A/S, PenSam Bank A/S, Pensionskassen PenSam, PenSam Bolig ApS, PenSam Investering ApS, PenSam Ejendomme ApS, PenSam Erhvervsejendomme ApS samt en række ejendomsselskaber i PenSam Gruppen. Bestyrelses- og organisationsposter Kapitalforeningen PenSam Invest (formand) og Det Danske Selskab for Forsikringsret - AIDA (formand). Torsten Fels, født 1959 Direktør i PenSam Liv forsikringsaktieselskab, PenSam Forsikring A/S og PenSam Bank A/S. Charlotte Stokkebye, født 1961 Fratrådt BESTYRELSE Mona Striib, født 1961 (formand) Forbundsnæstformand i FOA Fag og Arbejde. Indtrådt i bestyrelsen den Valgperioden udløber Øvrige bestyrelses- og organisationsposter FOA Fag og Arbejde's hovedbestyrelse, Forhandlingsfællesskabets bestyrelse og forhandlingsudvalg, LO's hovedbestyrelse, PenSam Liv forsikringsaktieselskab, PenSam Forsikring A/S (formand tiltrådt ), PenSam Forsikring (næstformand fratrådt ) samt PenSam Holding A/S. Øvrige bestyrelses- og organisationsposter Medlem af koncerndirektionen i Bluegarden Holding A/S, bestyrelsesmedlem i Bluegarden AS (Norge), Bluegarden AB (Sverige) og Klub 100 Marathon Danmark. Sune Visti Petersen, født 1964 Director. Indtrådt i bestyrelsen Valgperioden udløber Pernille Thorslund, født 1974 Business Catalyst. Direktør i YellowMind (ejerandel 100%). Indtrådt i bestyrelsen Valgperioden udløber FRATRÅDTE BESTYRELSESMEDLEMMER Dennis Kristensen, født 1953 (formand) Fratrådt ENGAGEMENTER MV. Selskabet har ikke haft engagementer med og sikkerhedsstillelser fra bestyrelsesmedlemmer og direktører eller med selskaber, hvori de nævnte personer er direktører eller bestyrelsesmedlemmer. Per Hviid, født 1965 (næstformand) Chief Operating Officer i Bluegarden A/S og Bluegarden Holding A/S. Indtrådt i bestyrelsen Valgperioden udløber

25 Ledelsespåtegning LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for PenSam Bank A/S for regnskabsåret Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af bankens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december Endvidere er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Farum, den 26. februar 2015 DIREKTION Helen Kobæk Torsten Fels BESTYRELSE Mona Striib, formand Per Hviid, næstformand Sune Visti Petersen Pernille Thorslund 25

26 Intern revisors erklæringer PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for PenSam Bank A/S for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner og efter internationale standarder om revision. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Vores revision har omfattet alle væsentlige og risikofyldte områder og er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision. Revisionen er planlagt og udført således, at vi har vurderet de forretningsgange og interne kontrolprocedurer, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring der er rettet mod selskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er tillige vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontrolprocedurer, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod selskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Farum, den 26. februar 2015 Palle Mortensen Revisionschef 26

27 Den uafhængige revisors erklæringer Til aktionæren i PenSam Bank A/S PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for PenSam Bank A/S for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Hellerup, den 26. februar 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Erik Stener Jørgensen statsautoriseret revisor Jesper Edelbo statsautoriseret revisor 27

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Risikorapport. 1. halvår 2016

Risikorapport. 1. halvår 2016 Risikorapport 1. halvår 2016 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

1. halvår Risikorapport

1. halvår Risikorapport 1. halvår 2012 Risikorapport Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken. Denne

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere