Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S"

Transkript

1 Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken Støvring Hobrovej Støvring Telefon Journalnr: P Ref.: Agnieszka Gieraltowska Dall Telefon: Dato: Tilladelse til tilslutning af spildevand fra en ny vaskeplads ved Micodan A/S, matr. nr. 6ab, Sørup By, Buderup, beliggende Industrimarken 4, 9530 Støvring til det offentlige regnvandssystem Virksomhedens navn: MICODAN A/S CVR-nr.: Matr.nr.: 6ab Ejerlav: Sørup By, Buderup Adresse: Industrimarken 4, 9530 Støvring Ansøger: Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse Vilkår Denne tilladelse omfatter Generelt Indretning og drift Brug af rengørings- og sæbeprodukter Krav vedr. spildevandets indhold af forurenende stoffer Prøvetagning og analyse Kontrolregler Kontrol af drift Baggrund Miljøteknisk beskrivelse Beliggenhed og plan forhold Indretning og drift Spildevandets karakteristika Miljøteknisk vurdering Indretning og drift Spildevandsstrømme og sandfangets/olieudskillerens kapacitet Miljøfremmede stoffer i spildevandet Kontrolprogram Samlet miljøteknisk vurdering Udtalelser Generelle oplysninger Klagevejledning Aktindsigt Underretning Side 1 af 13

2 1 Afgørelse Rebild Kommune meddeler hermed Micodan A/S Industrimarken 4, 9530 Støvring; CVR nr tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige regnvandssystem fra en ny vaskeplads beliggende matr. nr. 6ab, Sørup By, Buderup, Industrimarken 4, 9530 Støvring. Tilladelsen meddeles i henhold til 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2. Der er med denne tilslutningstilladelse ikke taget stilling til eventuelt godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven. Tilladelsen gives på nedenstående vilkår. 2 Vilkår 2.1 Denne tilladelse omfatter Tilslutning af spildevand fra en ny vaskeplads beliggende matr. nr. 6ab, Sørup By, Buderup, Industrimarken 4, 9530 Støvring (for placering se bilag 3) til Rebild Vand og Spildevands A/S regnvandssystem Tilladelsen omfatter således ikke afledning af spildevand fra andre indretninger eller fra andre aktiviteter på adressen. 2.2 Generelt Tilladelsen er gældende fra dags dato Sker der uheld hvor der er fare for afledning af olie eller kemikalier, skal 3 : afløbet straks stoppes, og virksomheden straks kontakte Miljøvagten gennem politiet på Et eksemplar af denne tilladelse skal findes på adressen og være tilgængelig for den driftsansvarlige. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med tilladelsens vilkår Et eksemplar af en opdateret kloakplan skal være på adressen og være tilgængelig for den driftsansvarlige Spildevandet må ikke give anledning til giftige eller eksplosive gasarter i kloak og brønde Afledningen af spildevandet til det offentlige regnvandssystem skal ske i overensstemmelse med de oplysninger som Rebild Kommune har modtaget fra virksomheden i forbindelse med udarbejdning af den nærværende spildevandtilladelse samt tilladelsens forudsætninger Der må ikke foretages ændringer i virksomhedens interne afløbssystem. Såfremt der ønskes ændret på indretning eller drift af systemet i forhold til fremsendte oplysninger og materialer hvilket vil have indflydelse på vandet afledt til det offentlige kloak, skal Rebild Kommune orienteres herom og opdaterede oplysninger skal sendes til kommunen senest 4 uger inden ændringen ønskes gennemført. Kommunen vil tage stilling til om ændringer kræver revision af tilslutningstilladelsen. 1 Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer 2 Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser mv. 3 Jf. 71 i Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer Side 2 af 13

3 2.2.8 Alt kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester Kloakmesteren skal senest 14 dage efter kloakarbejdet er afsluttet, sende til Rebild Kommune færdigmelding af udført kloakarbejde samt en opdateret kloaktegning. 2.3 Indretning og drift Vaskepladsen skal være befæstet med armeret beton og belægningen skal inspiceres løbende. Væsentlige skader i belægningen skal straks udbedres. I tvivlstilfælde kontaktes Rebild Kommune. Der skal være fald mod sandfanget og olieudskilleren Vaskepladsen skal hæves min. 5 cm over terræn for sikring mod indløb af vand ude fra Der må ikke kunne ske opstuvning af spildevand der bevirker at vandet løber utilsigtet til andre systemer eller recipienter Alt processpildevand fra vaskepladsen skal ledes gennem sandfang, olieudskiller og prøvetagningsbrønd som skal etableres inden tilslutning af spildevandet til det offentlige regnvandssystem. Der må ikke ledes andre typer spildevand til disse anlæg Olieudskilleren skal være koalescensudskiller som er udstyret med alarm, og den skal være monteret med flydelukke der lukker for afløbssiden Siden der ikke findes obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke i Rebild Kommune, skal ansøgeren på egen hånd sørge for at bundfældningstanken (sandfangsbrønden) vil blive inspiceret og renset for eventuelt indhold af slam og andre urenheder, når 50% af slamvolumen er fyldt op, dog mindst en gang årligt. Affald som stammer fra bundfældningstanken (sandfangsbrønden) bortskaffes til en godkendt affaldsmodtager Driften, herunder tømning af olieudskilleren, skal ske i overensstemmelse med følgende: Olieudskilleren skal senest tømmes når tykkelse af olielaget er på 13 cm. Ved tømning af olieudskilleren skal også det bundfældende materiale (slam) fjernes. Bundfældet materiale skal i øvrigt fjernes efter behov. Efter tømning skal olieudskilleren fyldes med vand i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. I forbindelse med hver tømning, og mindst en gang årligt, skal olieudskillerne inspiceres. Inspektionen skal ske af tom olieudskiller. Resultatet af eftersyn indføjes i en driftsjournal, jf. vilkår 2.8. Affald som stammer fra olieudskilleren bortskaffes til en godkendt affaldsmodtager Driftsjournalen og kvitteringer for tømning af bundfældningstanken (sandfangsbrønden) og olieudskilleren skal forevises Rebild Kommune på forlangende og opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år Inden olieudskilleren ibrugtages skal den tæthedsprøves i overensstemmelse med norm DS 455 for tæthed af afløbssystemer i jord, eller tilsvarende norm. Prøvningstiden efter DS 455 skal dog øges fra 10 minutter til mindst en time. Hvis der konstateres lækage skal anlæggene udbedres så det ved en ny tæthedsprøvning viser sig at være tæt. Tæthedsprøvningen skal udføres senest 1 måned efter anlægget er blevet etableret, og resultatet af tæthedsprøvningen fremsendes til Rebild Kommune, så snart det foreligger. Herefter skal olieudskilleren regelmæssigt tæthedsprøves mindst hvert 10. år Hvis der ved tømning, bundsugning, inspektion eller egenkontrol konstateres utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder, skal installationen efterses og skaden udbedres efter retningslinjerne i SBI-anvisning nr. 185 af 1997 eller tilsvarende gældende anvisning. Rebild Kommune skal straks underrettes om det konstaterede. Side 3 af 13

4 Der skal etableres en prøveudtagningsbrønd anbragt efter afløb fra olieudskilleren og inden tilslutning til offentlig kloak. Prøvetagningsbrønden skal udføres således at det er muligt at udtage en repræsentativ prøve af spildevandet, det vil sige at udtage en vandprøve i en frit faldende vandstråle Der skal i brønden være mulighed for udtagning af en prøve af spildevand udelukkende fra vaskepladsen uden sammenblanding med andet spildevand. 2.4 Brug af rengørings- og sæbeprodukter Virksomheden må kun anvende vaskemidler som kan dokumenteres at de ikke indeholder A- eller B-stoffer Alle vaskeprodukter skal til enhver tid opbevares på forsvarlig vis og således at der ved spild eller uheld ikke kan ske afledning til det omliggende terræn eller til offentligt kloaksystem Oliespild skal opsamles fra vaskepladsen for at sikre at olien ikke afledes til regnvandssystemet For at opnå størst mulig virkningsgrad for udskilleren skal forbruget af vaskemidler være mindst muligt eller skal følge leverandørens anvisninger. 2.5 Krav vedr. spildevandets indhold af forurenende stoffer Koncentrationerne af analyseparametre i udtagne prøver af spildevandet fra vaskepladsen skal overholde følgende grænseværdier: Parameter Grænseværdi Enhed Analysemetode Faste parametre der skal analyseres for Max årsvandmængde 7 m 3 /år Opgørelse af vandforbrug Max afledning 1,2 l/s --- Fedt og olie 50 mg/l DS/R 209 Suspenderet stof 500 mg/l DS/EN 872 Nitrifikationshæmning (1) 50 % ISO 9509:19891 ph (2) 6,5 9,0 - DS 287 Temperatur 35 C Termometer el. ved kontinuer registrering (1) Grænseværdien på 50% er et absolutkrav. Nitrifikationshæmning i intervallet 20-50% udløser undersøgelser der har til formål at belyse hvilke forhold giver anledning til nitrifikationshæmningen. (2) Absolut krav Koncentrationerne af analyseparametre i udtagne prøver af spildevandet fra vaskepladsen skal i forbindelse med den første prøvetagning overholde følgende grænseværdier: Parametre der skal analyseres for i forbindelse med den første prøvetagning Cadmium (Cd) (2,3,4) 3 µg/l ISO 17294m- ICPMS Kobber (Cu) (2,3,5) 100 µg/l ISO 17294m- ICPMS Bly (Pb) (2,3,4) 100 µg/l ISO 17294m- ICPMS Zink (Zn) (2,3,4) 3000 µg/l ISO 17294m- ICPMS DEHP (4) 100 µg/l Som slampakken (MST 1997) modificeret til spildevandsprøver ikke standariseret (3) Prøverne oplukkes efter DS 259 (4) Skal analyseres for i forbindelse med den allerførste prøvetagning hvorefter Rebild Kommune tager stilling til hvorvidt analyseprogrammet for parameteret skal fortsættes. (5) Tilsigtet grænseværdi som udtryk for det langsigtede mål for afledningen. Side 4 af 13

5 Efter Rebild Kommune har modtaget resultaterne fra den første spildevandsanalyse, vil kommunen vurdere resultaterne og tage stilling til om virksomheden fortsat skal analysere spildevandet for de i vilkår anførte parametre. 2.6 Prøvetagning og analyse Til verifikation af anlæggets ydeevne skal der en gang om året udtages spildevandsprøve til analyse for de i vilkår nævnte parametre fra prøvetagningsbrønden. Første prøvetagning og analysering skal gennemføres senest 2 måneder efter at vaskepladsen er blevet etableret I forbindelse med den første prøvetagning skal spildevandet analyseres for cadmium, kobber, bly, zink og DEHP, jf. vilkår Ligger resultaterne for de parametre i en sikker afstand fra grænseværdierne, bliver de relevante parametre fjernet fra analyseprogrammet. Viser det sig at resultaterne for de parametre ligger tæt på eller overskrider grænseværdierne fastsatte i vilkår 2.5.2, skal virksomheden fortsat analysere spildevandet for den eller de pågældende parametre De i vilkår og nævnte spildevandsprøver udtages under vask som blanding af 5 jævnt fordelt stikprøver. Prøverne udtages efter afløb fra olieudskillerne og inden tilslutning til offentlig kloak uden sammenblanding med andet spildevand Prøvetagning, analyse og rapportering skal udføres af et akkrediteret laboratorium Analyserne udføres efter de i vilkår og anførte metoder medmindre andet aftales mellem laboratorium og Rebild Kommune Analyseresultaterne skal fremsendes til Rebild Kommune senest en måned efter at resultaterne er modtaget fra laboratoriet. 2.7 Kontrolregler Ved vurdering af om grænseværdierne i vilkår og er overholdt må grænseværdierne ikke overskrides på noget tidspunkt (absolut krav) Såfremt en grænseværdi overskrides ved en enkelt prøve, skal virksomheden sende en redegørelse for overskridelsen til Rebild Kommune senest en måned efter at resultaterne er modtaget fra laboratoriet. Redegørelsen skal indeholde bl.a. forklaring på hvorfor kravværdierne ikke er blevet overholdt, om der blev foretaget nogen foranstaltninger for at overskridelsen ikke sker igen og om der blev foretaget nogen ændringer i processerne som kan have betydning for spildevandet afledt fra vaskehallerne Rebild Kommune vil på baggrund af redegørelsen fra virksomheden vurdere om det er nødvendigt at lade udtage flere prøver til analyse for den eller de parametre hvor grænseværdien er overskredet Hvis Rebild Kommune vurderer at virksomheden skal lade udtage ekstra prøver til verifikation af analyseresultatet, jf. vilkår 2.7.3, skal prøverne udtages senest en måned efter Rebild Kommune har anmodet virksomheden om dette Såfremt den supplerende analyse, jf. vilkår 2.7.4, viser at grænseværdien er overholdt, anses udlederkravet ikke for overskrevet, og én prøve om året bibeholdes ved egenkontrollen Såfremt den supplerende analyse, jf. vilkår 2.7.4, også viser en overskridelse af grænseværdien, skal virksomheden lade udtage fire prøver inden for de næste 12 måneder til analyse for den eller de parametre hvor grænseværdien er overskredet. Side 5 af 13

6 2.7.7 De herved forekomne analyseresultater behandles efter vilkår Viser det sig at grænseværdien er overholdt, nedsættes prøvehyppigheden til den oprindelige én prøve per år Viser det sig at enkelte stoffer overholder grænseværdierne indenfor en bred margin i fire på hinanden følgende prøver kan Rebild Kommune begrænse kontrollen eller evt. helt fjerne den for de pågældende stoffer. En eventuel afgørelse herom skal udarbejdes som et tillæg til den nærværende tilladelse Alle udgifter i forbindelse med egenkontrol afholdes af virksomheden. 2.8 Kontrol af drift Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende: Forbrug af vand til vaskepladsen, Dokumentation for tømning af sandfang og olieudskiller inkl. oplysninger om opsamlet mængde af olie, jf. vilkår og 2.3.8, Forbrug af rense- og vaskemidler, Analyseprogrammet Driftsjournalerne skal opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år og forevises på forlangende. 3 Baggrund Rebild Kommune har den 19. juni 2013 fået en ansøgning om byggetilladelse til etablering af en ny vaskeplads ved Micodan A/S på matr. nr. 6ab, Sørup By, Buderup, Industrimarken 4, 9530 Støvring (se oversigtskort i bilag 1). Samtidigt har virksomheden ansøgt om spildevandstilladelse til tilslutning af spildevand fra vaskepladsen som skal afledes via et nyt sandfang og en ny koalescensudskiller til det offentlige regnvandssystem. Ansøgeren begrunder sit ønske om at tilslutte spildevandet regnvandsledningen med at afstanden til det nærmeste stik på spildevandsledningen er stor. Endvidere har stikket ikke nok i dybden til at muliggøre kobling af spildevandet fra vaskepladsen på spildevandsledningen uden kostbare foranstaltninger. Efterfølgende har Rebild Kommune fået supplerende oplysninger vedr. vaskepladsen. Følgende materiale danner baggrund for sagen: Ansøgning om byggetilladelse/spildevandstilladelse af d. 19. juni 2013 Supplerende oplysninger fra virksomheden vedr. vaskepladsen som kommunen havde fået i løbet af hele ansøgningsprocessen. På det foreliggende grundlag fastsætter Rebild Kommune ovenfor anførte vilkår for tilslutning af spildevand fra vaskepladsen til det offentlige regnvandssystem. 4 Miljøteknisk beskrivelse 4.1 Beliggenhed og plan forhold Vaskepladsen ved Virksomheden Micodan A/S er beliggende matr. nr. 6ab, Sørup By, Buderup, Industrimarken 4, 9530 Støvring. Området er omfattet af lokalplan nr. 46. Virksomhed ligger erhvervsområdet, og i kloakopland Industrimarken (D03). Området er separatkloakeret. Spildevandet ledes via offentligt kloaksystem til Støvring og derfra til Aalborg Kommune hvor spildevandet renses på Aalborg Renseanlæg Vest. Regnvand fra opland D03 hvor virksomheden ligger, ledes via regnvandssystem (udløb D03U001 uden bassin) til Lyngmosegrøften. For præcis placering af vaskepladsen se bilag 3. Side 6 af 13

7 4.2 Indretning og drift Generelt om virksomheden Micodan A/S blev etableret som containerfabrik i Produktionen omfatter i dag bl.a. stålcontainere, mobile og stationære affaldskomprimatorer, omlastestationer, miljø/kemicontainere, og andet udstyr til indsamling, transport og opbevaring af genbrugsmaterialer og affaldsprodukter Vaskepladsen Vaskepladsens areal er på 90 m 2 uden overdækning. For at forhindre tilløb af overfladevand mv. ude fra vaskepladsen bliver vaskepladsen hævet 5 cm over terræn. Endvidere bliver der lavet et fald mod sandfang for at sikre effektiv afledning af vandet fra vaskepladsen. Vaskepladsen bruges til vask af pumpestande fra mobilkomprimatorer som virksomheden har til reparation, hvor der afvaskes overfladesnavs fra pumpestandene. Herfra vil der typisk forekomme oliefilm i spildevandet. Samlet brug af plads til dette formål udgør ca. 1 time per uge. Endvidere vaskes der presserummene på affaldskomprimatorer for aflejret skidt som følge af brug af presse. Affald fra affaldskomprimatorer består mest af pap, papir og brændbart materiale. I tilfælde af at der findes kemisk/biologisk eller en anden mistænksom type materiale i affaldskomprimatorer bestiller virksomheden for kundernes regning slamsuger til at vaske/rense maskinen. I særligt grove tilfælde returnerer virksomheden maskinen til kunde som skal foretage sig rengøring af maskinen. Samlet brug af plads er på ca. 1 time per uge. Derudover ønsker virksomheden at vaske deres trucks med gennemsnit på 1-2 timer per uge. Virksomheden vurderer den samlede belastning af vaskepladsen til at være på ca. 3-4 timer ugentligt. Vask af alle emner foregår ved brug af koldt vand og børste samt højtryksrenser. Der findes en højtryksrenser og der bruges ikke damprenser. En gennemsnitlig vask tager 10 minutter, herunder løber vandslange 50-70% af tiden. Det anslås at der bruges ca liter vand per vask og der vaskes ca stk. emner per år hvilket giver afledning af ca liter processpildevand per år. Til vask bruges der almindelig autoshampoo der kan fås i handleren, og ikke andre produkter Afløbsforhold og renseforanstaltninger Alt spildevand fra vaskepladsen passerer gennem sandfang, olieudskiller og prøvetagningsbrønd før det tilsluttes det offentlige regnvandssystem. Ansøgeren har oplyst at sandfangets volumen er på 1000 liter (Fabrikat Wavin Certaro NS 10l/s-1000 l sandfang), og olieudskilleren er en ACO koalescensudskiller med kapacitet på 10 l/s og volumen på 1000 l og som er udstyret med alarm samt flydelukke der lukker for afløbssiden. Inden afløbet til kloakken findes der prøvetagningsbrønd (diameter 425 mm/dybde 2000 mm/tilslutning 160 mm). Leverandøren af sandfanget, olieudskilleren og brønden er Wavin. Der findes ikke andre renseforanstaltninger. 4.3 Spildevandets karakteristika Tilslutningstilladelsen omfatter processpildevand fra vaskepladsen som ligger ved Micodan A/S, og som skal ledes til det offentlige regnvandssystem med recipient Lyngmosegrøften. Der er ikke fastsat noget miljømål for den økologiske tilstand for recipienten. Rebild Kommune vurderer at spildevandet fra vask af pumpestande fra mobilkomprimatorer og presserummene på affaldskomprimatorer ved den ansøgte metode hovedsageligt vil indeholde suspenderet stof, fedt og olie samt organiske stoffer fra de anvendte rengørings- og affedtnings produkter. Det kan dog ikke udelukkes at der kan findes tungmetaller og DEHP i spildevandet fra vaskepladsen. Siden der er tale om en helt ny vaskeplads, var det ikke muligt at lade udtage spildevandsprøver for at opnå en mere præcis karakterisering af spildevandet. Derfor er der blevet stillet vilkår om at spildevandet Side 7 af 13

8 fra vaskepladsen skal analyseres for tungmetaller og DEHP i forbindelse med den allerførste prøvetagning (vilkår 2.6.2). Hvis analyserapporten fra den første spildevandsanalyse viser at resultaterne for de enkelte tungmetaller og DEHP ligger i en sikker afstand fra grænseværdierne for disse parametre, bliver det fremover ikke gældende at analysere spildevandet for den eller de pågældende parametre. Hvis det derimod viser sig at resultaterne ligger tæt på grænseværdierne eller grænseværdierne ikke bliver overholdt for de enkelte parametre, fastholdes krav om at analysere spildevandet for den eller de parametre hvor grænseværdien er overskredet. 5 Miljøteknisk vurdering 5.1 Indretning og drift Der er i tilladelsen stillet nogle vilkår ( ) til vaskepladsens indretning og drift. Det er bl.a. stillet vilkår om at vaskepladsen skal hæves min. 5 cm over terræn. Dette er for at sikre mod indløb af overfladevand mv. ude fra. Derudover stiller Rebild Vand og Spildevand A/S normalt krav om at alle vaskepladser som har areal over 10 m 2 og som skal tilsluttes spildevandssystemet, skal etableres med overdækning. Dette krav stilles med hensyn til spildevandssystemet og olieudskiller som hører til vaskepladsen. Siden vandet fra vaskepladsen ved Micodan A/S skal kobles på regnvandssystemet og ikke på spildevandssystemet, og afledte vandmængder er beskedne, har mangel på overdækning af vaskepladsen næsten ingen betydning mht. regnvandssystemets kapacitet. Det som man skal være opmærksom på i dette tilfælde, er olieudskiller og dens kapacitet. Kommunen vurderer dog at olieudskillerens nominelle størrelse er tilstrækkelig til at kunne håndtere ekstra vandmængder i tilfælde af regnskyl (se punkt 5.2). Med en vaskeplads etableret på sådan en måde kan Rebild kommune og Rebild Vand og Spildevand A/S acceptere at der ikke etableres overdækning. Der er endvidere stillet krav om at vaskepladsens areal skal være befæstet og uden synlige revnedannelser. Dette vilkår er stillet på baggrund af at spildevandet fra vaskepladsen vil kunne indeholde rester af sæbe og olie. Spildevand med indhold af sæbe og olie må ikke udledes på bar jord pga. risikoen for jord- og grundvandsforurening. Derudover stiller Rebild Kommune krav om at spildevandet fra vaskepladsen skal passere sandfang, koalescensudskiller og prøvetagningsbrønd inden udledning til kloakken da man ønsker at minimere bl.a. olie i den offentlige kloak og i recipienten. Der stilles endvidere krav til alarm på olieudskilleren for at undgå utilsigtet udledning af olie til kloaksystemet og dermed til recipienten. Der er også blevet stillet krav om at alt oliespild skal opsamles fra vaskepladsen for at sikre at olien ikke ender i regnvandssystemet. 5.2 Spildevandsstrømme og sandfangets/olieudskillerens kapacitet Der er blevet vurderet om olieudskillerens kapacitet er tilstrækkelig, på baggrund af beregninger for udskillerens nominelle størrelse, jf. DS og DS/EN : NS = (Q r + (f x x Q s1 ) + Q s2 ) f d Vaskepladsens areal er på 90 m 2. Ved en regnintensitet på i = 106 l/s/ha og sikkerhedsfaktor på S f = 1,2 jf. spildevandsplanen 6, vil den dimensionsgivende regnvandsstrøm være på: Q r = ψ i A S f = l/s/ha 0,009 1,2 = 1,14 l/s 4 DS Norm for afløbsinstallationer 5 DS/EN Udskillere til letflydende væsker (fx olie eller benzin) - Del 2: Valg af nominel størrelse, installation, drift og vedligeholdelse 6 Spildevandsplan for Rebild Kommune Side 8 af 13

9 Vask foregår med højtryksrenser og sæbe. Ved dimensionering af spildevandssystemet indgår højtryksrenseren med et bidrag på 2 l/s pga. den emulgerende virkning af det højere tryk. Brug af sæbe indgår i beregningen med en emulsionsfaktor f x = 2. Densitetsfaktoren f d sættes til 1,5 svarende til en densitet mellem 850 og 900 kg/m 3 og klasse I udskiller. Beregningernes forudsætninger er således som følger: Q s1 = 2 l/s - dimensionsgivende spildevandsstrøm (der findes én højtryksrenser) Q s2 = 0 l/s - dimensionsgivende spildevandsstrøm (tappested) F x = 2 emulsionsfaktor: fx = 1 hvis der ikke anvendes sæbe, fx = 2 hvis der anvendes sæbe F d = 1,5 densitetsfaktor (for diesel og smøreolie og klasse I olieudskiller) Udskillerens nødvendige størrelse er beregnet til: NS = (Q r + (f x x Q s1 ) + Q s2 ) f d = (1,14 + (2 2) + 0) 1,5 = 7,71 l/s Opsamlingskapacitet = 10 NS = 10 7,71 = 77,1 liter. Det er oplyst at olieudskillerens nominelle størrelse er på 10 l/s og opsamlingskapaciteten er på 1000 liter. Derfor vurderes det at olieudskilleren sagtens kan håndtere de ekstra vandmængder der kan forekomme under regnhændelser. Sandfangets størrelse vurderes ud fra: (200 NS)/f d = (200 10)/1,5 =1333 liter. Det er oplyst at sandfanget er på 1000 liter. Siden vaskepladsens brug og vandets forbrug er minimal, vurderes det at sandfangets størrelse er tilstrækkelig. 5.3 Miljøfremmede stoffer i spildevandet Rebild Kommunes vurderinger baseres hovedsageligt på Miljøstyrelsens Spildevandsvejledning 7. Miljøstyrelsen har i Spildevandsvejledningen opstillet grænseværdier for nogle kemiske stoffer og parametre. Rebild Kommune henholder sig til de fastlagte værdier i den nærværende tilslutningstilladelse. Grænseværdierne er fastsat til de væsentligste parametre, der kan afvige i forhold til indholdet i almindeligt husspildevand og som derfor kan have en væsentlig betydning for kloakkens drift og recipientens tilstand. Derudover opdeler vejledningen organiske stoffer i tre kategorier: Liste A-, B-, eller C-stoffer: Liste A-stoffer stoffer som er uønskede i spildevandet da de er giftige og svært nedbrydelige; Liste B-stoffer stoffer som knap er så giftige som A-stofferne og er ikke let nedbrydelige. Spildevandet evt. indhold af B-stoffer skal begrænses og skal overholde nærmere fastsatte grænseværdier; Liste C-stoffer stoffer som er let nedbrydelige og/eller ugiftige, og der fastsættes normalt ingen grænseværdier for disse stoffer. De skal dog reguleres ved bedst tilgængelig teknik. Der stilles i vilkår krav til virksomheden om at der ikke må anvendes produkter som indeholder liste A- eller B-stoffer. Virksomheden bruger kun almindelig autoshampoo som kan fås i handelen. De fleste autoshampoo som findes på markedet, indeholder ikke liste A- eller B-stoffer. Rebild Kommune vil dog anbefale at virksomheden kun bruger svanemærkede produkter. Alt i alt vurderer Rebild Kommune at forbrug af autoshampoo vil være uproblematisk i forhold til kloaknettet og recipienten. Udover produktrester kan spildevandet fra vaskepladsen indeholde olie og andre stoffer som f.eks. tungmetaller, som skal kontrolleres inden afledning til kloakken og recipienten. Derfor er det nødvendigt at udtage spildevandsprøver for analyser for at sikre at spildevandet overholder krav til grænseværdier som bliver fastsat på baggrund af spildevandsvejledningen i vilkår i den nærværende 7 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Side 9 af 13

10 tilslutningstilladelse. Det er således blevet stillet krav jf. vilkår om etablering af prøvetagningsbrønd efter olieudskilleren men inden spildevandet bliver tilsluttet det offentlige regnvandssystem. Det er blevet stillet krav til bl.a. olie og fedt som bl.a. kan indeholde mineralsk olie. Mineralsk olie består af mange forskellige enkeltstoffer, bl.a. organiske stoffer hvoraf størstedelen er uønsket i miljøet og svært nedbrydelige. Mineralsk olie kan indeholde stoffer som er kræftfremkaldende, f.eks. PAH (Polycykliske Aromatiske Hydrocarboner). Indhold af olie og fedt i spildevandet skal således kontrolleres inden afledning til kloakken og på denne baggrund fastsættes der i den nærværende tilladelse en grænseværdi på 50 mg/l for olie og fedt for den valgte analysemetode (se vilkår 2.5.1). Da der på vaskepladsen anvendes højtryksrensning og rengøringsmidler (autoshampoo), vil der forekomme olieemulgering, og for at olie/vandblandingen skal nå at separere bør opholdstiden i olieudskillerne være størst muligt. Med olieudskillernes volumen på 1000 liter og kapacitet på 10 l/s vurderes spildevandets opholdstid i olieudskilleren at være tilstrækkelig. Grænseværdien for ph, suspenderet stof og nitrifikationshæmning er fastsat af hensyn til driften af regnvandssystemet og recipienten. Spildevandet vil også kunne indeholde tungmetaller og DEHP som er uønskede i miljøet. De typisk forekommende tungmetaller fra maskinvask er cadmium, bly, kobber og zink. DEHP er uønsket i spildevandet fordi det er kræftfremkaldende og det er af Miljøstyrelsen mærket som et B-stof. Aktiviteterne på vaskepladsen er af beskedent omfang (afledning af spildevandet vurderes at være på ca. 3,5-7,0 m 3 spildevand årligt), og med et sandfang etableret før afløbet forventes størstedelen af tungmetallerne og DEHP at blive tilbageholdt i sandfanget. Siden spildevandet afledes til regnvandsledningen og derfra direkte til recipienten, er det dog relevant at sikre sig at indhold af tungmetaller og DEHP i spildevandet faktisk er så lavt at spildevandet ikke vil indebære forureningsrisiko for recipienten. Siden der er tale om en helt ny vaskeplads, var det ikke muligt at lave spildevandsanalyser i forbindelse med udarbejdelse af den nærværende tilladelse. Derfor har Rebild Kommune valgt at stille krav om at analysere spildevandet for de pågældende parametre i forbindelse med den første prøvetagning. Viser det sig at resultaterne for de enkelte parametre er lave sammenlignet med grænseværdierne fastsatte i vilkår 2.5.1, bliver de fjernet fra analyseprogrammet. Såfremt omfanget af vaskeaktiviteterne som frembringer processpildevand, øges, skal kommunen underrettes således det kan vurderes om der skal udarbejdes en ny tilslutningstilladelse. Til dokumentation for at spildevandet kan overholde de af Miljøstyrelsen anbefalede grænseværdier skal spildevandet analyseres en gang årligt for ph, temperatur, indhold af suspenderet stof, olie og fedt og nitrifikationshæmning. I forbindelse med den allerførste prøvetagning skal spildevander derudover analyseres for bly, cadmium, kobber, zink, DEHP. 5.4 Kontrolprogram Det vurderes at vaskepladsen hører under kontrolniveau 0 i henhold til vejledningens retningslinjer - primært på grund af den meget begrænsede spildevandsmængde der forekommer fra vaskepladsen. Spildevandet indeholder olie og fedt, inkl. mineralsk olie som er fastsat som et A-stof. I henhold til vejledningen er det dog almindelig udbredt at spildevand indeholder mindre mængder af mineralsk olie uden at spildevandet af den grund anses for at være problematisk. Når mineralsk olie kun forekommer i spildevandet i moderat omfang, anbefales det derfor i vejledningen at kommunen ved identifikation af passende kontrolniveau ser bort fra A-stoffer der kan henføres til mineralsk olie. Ved kontrolniveau 0 skal virksomheden i henhold til vejledningen lade udtage 1-2 kontrolprøver for karakterisering af spildevand i forbindelse med en ny tilladelse. I dette tilfælde vurderes det dog at det er relevant at indføre en fast kontrol på grund af at spildevandet bliver afledt til regnvandsledningen og bagefter til recipienten uden at passere spildevandsrensningsanlæg. Derfor fastsættes prøvetagningsfrekvensen til 1 prøve per år. Side 10 af 13

11 Efter ansøgning fra virksomheden er Rebild Kommune indstillet på at nedsætte prøvetagningsfrekvensen og/eller antallet af analyseparametre hvis analyserne viser stabile resultater med overholdelse af grænseværdierne for de enkelte parametre i fire på hinanden følgende prøver. En evt. ændring af prøveantallet og/eller antallet af analyseparametre vil blive meddelt som et tillæg til/en ændring til tilslutningstilladelsen med klageadgang for virksomheden. Hvis der til gengæld opstår mistanke om at et anlæg ikke fungerer tilfredsstillende, kan myndigheden efter miljøbeskyttelsesloven påbyde skærpet kontrol af spildevandet afledt til den offentlige regnvandsledning. Til vurdering af omfanget af virksomhedens vaskeaktiviteter og overholdelse af kontrolforanstaltninger fastsættes der krav om at virksomheden skal føre driftsjournal. Alle planlagte ændringer i virksomhedens indretning og drift som kan have indflydelse på spildevandsafledningen skal inden ændringer foretages, meddeles kommunen der vil tage stilling til om dette udløser et behov for ansøgning em revision af vilkårene i den nærværende tilladelse. 5.5 Samlet miljøteknisk vurdering Det er Rebild Kommunens samlede vurdering at tilslutning af spildevandet fra vaskepladsen til det offentlige regnvandssystem ikke vil indebære risiko for kloakken og recipienten hvis grænseværdierne for de enkelte parametre fastsat i den nærværende spildevandstilladelse bliver overholdt af virksomheden. Derudover vurderes det at afledningen fra vaskepladsen til regnvandssystemet ikke vil forhindre forsyningen i at deres udledningstilladelse til udløb bliver overholdt. 6 Udtalelser Udkastet til den nærværende spildevandstilladelse blev sendt til Rebild Vand og Spildevand A/S den 2. juli Forsyningen havde ingen kommentarer eller bemærkninger til udkastet. Efterfølgende har Micodan A/S den 3. juli 2015 modtaget udkastet. Rebild Kommune, Center Natur og Miljø har den 5. august 2015 modtaget svar fra virksomheden om at virksomheden ingen kommentarer eller bemærkninger har. 7 Generelle oplysninger Hvis der forekommer ændringer i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Rebild Kommune. Det gælder f.eks. ved indførelse af nye vaskemetoder, ændret forbrug af kemikalier som er Liste A- eller B-stoffer, ændring af indretning af vaskepladsen, ændring af virksomhedens spildevandssystem m.v.. Hvis de i tilladelsen beskrevne forhold ændres væsentligt, kan det føre til bortfald af denne tilladelse. Virksomheden skal i så fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til tilslutning af spildevand fra vaskepladsen. Rebild Kommune kan i henhold til 30 i Miljøbeskyttelsesloven 8 ændre vilkår fastsat i den nærværende tilslutningstilladelse hvis vilkårene anses for utilstrækkelige og forhold i recipient, på renseanlæg, i kloaknet eller renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive meddelt som påbud, og der vil være klageadgang. 8 Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer Side 11 af 13

12 8 Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. En klage skal således være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest den 2. september 2015 kl. 23:59. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Afgørelsen kan ifølge Miljøbeskyttelsesloven 9 98 til 100 påklages af virksomheden selv, Sundhedsstyrelsen og visse landsdækkende organisationer og af enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Hvis man ønsker at klage over denne afgørelse, kan man klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Man klager via Klageportalen som man finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Man logger på eller ligesom man plejer typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr på kr Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage der kommer uden om Klageportalen hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet som træffer afgørelse om hvorvidt ens anmodning kan imødekommes. Virksomheden vil ved klagefristens udløb få besked såfremt der er modtaget klager. Hvis en tilladelse udnyttes før klagefristens udløb eller før den pågældende tilladelse mv. er behandlet af klagemyndigheden, sker dette på pågældendes eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre, eller ophæve tilladelsen 10. Denne afgørelse kan efter miljøbeskyttelseslovens 101 indbringes for domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, det vil sige senest den 5. februar 2016 eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige administrative afgørelse foreligger. 9 Aktindsigt Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen herunder resultater af virksomhedens egenkontrol jf. Forvaltningsloven 11, Offentlighedsloven 12 og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer i lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer 11 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april Lov nr. 606 af 12. juni Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 med senere ændringer Side 12 af 13

13 10 Underretning Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand fra vaskepladsen ved Micodan A/S til det offentlige regnvandssystem offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside, fra den 5. august Med venlig hilsen Agnieszka Gieraltowska Dall Miljømedarbejder Bilag: 1. Oversigtskort 2. Kloaktegning. 3. Beliggenhed af vaskepladsen. Kopi til: Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet ved kopi af denne afgørelse: Naturstyrelsen, Rebild Vand & Spildevand A/S, Aalborg Forsyning, Kloak A/S, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland, Greenpeace, eller Sara Lykke Hansen Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Jakob Kjær Madsen, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Dansk Fritidsfiskeforbund, att. Arne Rusbjerg, Aktive fritidsfiskere i Danmark, v/formand Leif Søndergård, Side 13 af 13

Tilladelse til afledning af uforurenet spildevand fra Skørping Skoles cykelvaskeplads, Himmerlandsvej 65, 9530 Støvring, til offentlig kloak

Tilladelse til afledning af uforurenet spildevand fra Skørping Skoles cykelvaskeplads, Himmerlandsvej 65, 9530 Støvring, til offentlig kloak Center Natur og Miljø VEGA landskab att. Signe Hougaard Vesterbro Torv 1-3, 2. 8000 Aarhus C Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-12-15

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

1 Vilkår. 1.1 Denne tilladelse omfatter: 1.2 Generelt. COOP Danmark A/S Roskildevej Albertslund

1 Vilkår. 1.1 Denne tilladelse omfatter: 1.2 Generelt. COOP Danmark A/S Roskildevej Albertslund Center Natur og Miljø COOP Danmark A/S Roskildevej 65 2620 Albertslund Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.11.01-P19-5-14 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 1 2 Vilkår for tilslutningstilladelsen... 2. 2.1 Generelt... 2. 2.2 Indretning og drift... 2

Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 1 2 Vilkår for tilslutningstilladelsen... 2. 2.1 Generelt... 2. 2.2 Indretning og drift... 2 Center Natur og Miljø Øster Hornum Varmeværk a.m.b.a. Tingager 11, Øster Hornum 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-11-15

Læs mere

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Mail: mail@tpc24.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-3-14

Læs mere

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

SULDRUP MASKINFORRETNING A/S. Hjortholmvej 14, 9541 Suldrup

SULDRUP MASKINFORRETNING A/S. Hjortholmvej 14, 9541 Suldrup Center Natur og Miljø SULDRUP MASKINFORRETNING A/S Hjortholmvej 14 9541 Suldrup Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-685-12 Ref.: Kirsten

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping CVR nummer:

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping CVR nummer: Center Natur og Miljø Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk

Læs mere

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00.

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00. Nordkystens Autocenter A/S H P Christensens Vej 8 3000 Helsingør info@helsingor.peugeot.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/15035

Læs mere

Tilslutningstilladelse for vaskepladser, værksted, påfyldningsplads og garageanlæg ved RAH, Ndr Ringvej 4, 6950 Ringkøbing

Tilslutningstilladelse for vaskepladser, værksted, påfyldningsplads og garageanlæg ved RAH, Ndr Ringvej 4, 6950 Ringkøbing Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing RAH Adm A/S Ndr Ringvej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Gitte Vestergaard Laursen Direkte telefon 99741438 E-post gitte.laursen@rksk.dk

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup Center Natur og Miljø IF Nedbrydning A/S Savannevej 2 9220 Aalborg Ø Mail: hri@ifgroup.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-5-14 Ref.:

Læs mere

Wash World ApS Svanevænget 23 A 4040 Jyllinge Att.: Jesper Rossing

Wash World ApS Svanevænget 23 A 4040 Jyllinge Att.: Jesper Rossing Wash World ApS Svanevænget 23 A 4040 Jyllinge Att.: Jesper Rossing Dato 13. september 2016 Sagsnr. 06.01.00-P19-2-16 NATUR OG MILJØ Tilslutningstilladelse for spildevand fra Vaskehaller, Askelundsvej 8

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra Kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane og andre boldbaner,

Læs mere

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse RAPPORT Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse for Linie C Bymidten 11 4050 Skibby Captia journal nr.: 011692-2014 Udarbejdet af: mfjel Kvalitetssikret af: ahjen Foto: 2/8

Læs mere

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik April 2017 Miljø & Teknik Spildevandstilladelse til Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Vaskeplads TITEL OG DATO ENHEDENS

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab Villabyernes Ejendomskontor CVR nr.: - Lindeholmen 4 P nr.: - Tilladelsesdato:

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere

Tilslutningstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Hedensted Bilpleje Center tilladelse til afledning af:

Tilslutningstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Hedensted Bilpleje Center tilladelse til afledning af: Hedensted Bilpleje Center Ndr. Fabriksvej 20 8722 Hedensted Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: +4579755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk Sagsnr. 06.01.15-P19-17-16

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene Sagsnr.: 13/42617 KS: thgr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene 11006 og 11037 versionsnr.: 1.5 09-03-2013,

Læs mere

Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris

Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris Tilslutningstilladelse Journalnr.: 06.01.15-P19-6-15 Udarbejdet af: ahjen Kontrolleret af: mfjel Godkendt af: ahjen Indhold Tilslutningstilladelse... 4

Læs mere

SPILDEVAND TILSLUTNINGSTILLADELSE

SPILDEVAND TILSLUTNINGSTILLADELSE . SPILDEVAND TILSLUTNINGSTILLADELSE NYKØBING SYGEHUS NY P-PLADS VED EJEGODVEJ 33, 4800 NYKØBING F. GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK & MILJØ XX-NOVEMBER-2015 SAG NR 15/42763 Tilslutningstilladelse

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Tilladelse til tilslutning af spildevand fra slagteri på Langsand Laks

Tilladelse til tilslutning af spildevand fra slagteri på Langsand Laks Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Langsand Laks A/S Langsand 34 6960 Hvide Sande th@alsco.com jbl@langsand.dk Sagsbehandler Anders Nørskov Stidsen Direkte

Læs mere

Tilslutningstilladelse for vaskeplads med olieudskiller ved Grønnegade 9, 1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

Tilslutningstilladelse for vaskeplads med olieudskiller ved Grønnegade 9, 1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing MK INDUSTRI V/N O FUHRMANN Rundingen 2 6971 Spjald Sendt per e-mail til NO@MK-industri.dk Sagsbehandler Gitte Vestergaard

Læs mere

Stevnstrup Vandværk, tilladelse udskiftning af filter-, udpumpningsanlæg og tilslutningstilladelse til afledning af filterskyldevand

Stevnstrup Vandværk, tilladelse udskiftning af filter-, udpumpningsanlæg og tilslutningstilladelse til afledning af filterskyldevand Stevnstrup Vandværk v/ Rene Dyrholm Stationsvej 37, Stevnstrup 8870 Langå Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 07-05-2015

Læs mere

Tilslutningstilladelse til aflednings af spildevand fra vaskeplads

Tilslutningstilladelse til aflednings af spildevand fra vaskeplads Forsvaret og Forsvarsministerie... Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København K Den 22. august 2016 Tilslutningstilladelse til aflednings af spildevand fra vaskeplads Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse

Læs mere

Tilladelsen er givet på baggrund af de oplysninger og vurderinger som er anført i afsnit 3 og 9, samt bilag 1.

Tilladelsen er givet på baggrund af de oplysninger og vurderinger som er anført i afsnit 3 og 9, samt bilag 1. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing INNOVEST A/S Ånumvej 28 6900 Skjern Sendt per mail til: info@innovest.dk og hasc@rsforsyning.dk Tilslutningstilladelse

Læs mere

O.Storm Sørensen Broncestøberi A/S. Juelstrupparken 21, 9530 Støvring

O.Storm Sørensen Broncestøberi A/S. Juelstrupparken 21, 9530 Støvring Center Natur og Miljø O.Storm Sørensen Broncestøberi A/S Juelstrupparken 21 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-8-14 Ref.:

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra kostald til Simested Å og tagvand fra halmlade til læhegn Søndermarksvej 26, 9500 Hobro

Tilladelse til udledning af tagvand fra kostald til Simested Å og tagvand fra halmlade til læhegn Søndermarksvej 26, 9500 Hobro Center Natur og Miljø Bjørn Maretty Sørensen Søndermarksvej 26, Stenild 9500 Hobro Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.00-K08-41-15 Ref.: Peter

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Jobi Værft A/S Værftskaj 2 9970 Strandby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail: jfj@jobigroup.dk

Læs mere

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Tilladelse til udledning af spildevand Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Udarbejdet af: mfjel Datablad Spildevandstilladelse i henhold til Bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af filterskyllevand fra Molbjerg Vandværk Volstrupvej 63A,

Tilladelse til nedsivning af filterskyllevand fra Molbjerg Vandværk Volstrupvej 63A, Center Natur og Miljø Molbjerg Vandværk v/fmd. Ole Dalum Volstrupvej 59 9240 Nibe Sendt via mail til od@odagro.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget, den 25. februar 2013 01-03-2013 Sags Id.

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SuperBrugsen SuperBrugsen CVR nr.: 18623978 Skovvej 3, 4622 Havdrup P nr.: 1003245455 Tilladelsesdato:

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af filterskyllevand og tagvand fra Ravnkilde Vandværk - Døstrupvej 188, 9610 Nørager

Tilladelse til nedsivning af filterskyllevand og tagvand fra Ravnkilde Vandværk - Døstrupvej 188, 9610 Nørager Center Natur og Miljø Ravnkilde Vandværk A.m.b.a. Skaarupvej 23 9610 Nørager Sendt via mail til knudranders@gmail.com Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter. Tilsynsnotat. for miljøtilsyn den 9. december 2015

Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter. Tilsynsnotat. for miljøtilsyn den 9. december 2015 Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter Tilsynsnotat for miljøtilsyn den 9. december 2015 Andersen & Martini A/S Husmandsvej 3 2630 Taastrup CVR nr.: 15313714 Oplysninger fra tilsynet Virksomhedstype

Læs mere

Tilslutningstilladelse for olieudskiller ved UCRS ved ny undervisningshal, Skolebyen 12, 6900 Skjern

Tilslutningstilladelse for olieudskiller ved UCRS ved ny undervisningshal, Skolebyen 12, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Skolebyen 5 6900 Skjern Sendt til service leder: FNA@ucrs.dk og leder PH@ucrs.dk Sagsbehandler

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reitan Ejendomsudvikling A/S Att. Lars Schönewolf-Greulich LSG@reitanudvikling.dk

Reitan Ejendomsudvikling A/S Att. Lars Schönewolf-Greulich LSG@reitanudvikling.dk Reitan Ejendomsudvikling A/S Att. Lars Schönewolf-Greulich LSG@reitanudvikling.dk Vand og Natur Signe Foverskov Telefon 72 56 59 37 sifo@fredensborg.dk Sagsnr. 11/53035 27. marts 2014 Tilladelse til tilslutning

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Skjern Fjernvarme Amba Kongevej 41 6900 Skjern land.by.kultur@rksk.dk Fremsendt elektronisk til CVR-nr.: 46076915 Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand og tilslutning til regnvandskloak

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand og tilslutning til regnvandskloak Returadresse: Team Natur og Miljø Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg NOVO Nordisk A/S Att.: ISC Rådgivende Ingeniører A/S v. Thomas Oppdal toj@isc.dk DATO 11. november 2016 SAGS NR. 326-2016-54579 BETJE N

Læs mere

Tilslutningstilladelse for fedtudskiller ved køkken/kantine UCRS, Skolebyen 12, 6900 Skjern

Tilslutningstilladelse for fedtudskiller ved køkken/kantine UCRS, Skolebyen 12, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Skolebyen 5 6900 Skjern Sendt til service leder: FNA@ucrs.dk og leder PH@ucrs.dk Sagsbehandler

Læs mere

Tilladelse til udledning af filterskyllevand fra Haverslev Vandværk til Overvad-Vestby Bæk - Kærvej 9, 9610 Nørager

Tilladelse til udledning af filterskyllevand fra Haverslev Vandværk til Overvad-Vestby Bæk - Kærvej 9, 9610 Nørager Center Natur og Miljø Haverslev Vandværk AMBA v/fmd. Morten Lundgaard Pedersen Østergade 15 9610 Nørager Tilladelse sendt via mail haverslevvand@gmail.com Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88

Læs mere

Tilslutningstilladelse til offentlig kloak

Tilslutningstilladelse til offentlig kloak Tilslutningstilladelse til offentlig kloak i henhold til kap. 4 i lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse. Virksomhedens navn og adresse: Vognmandsfirmaet Gert Svith

Læs mere

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Baggrund Mange virksomheder vil gerne have mulighed for at etablere vaskeplads eller vaskehal på egen ejendom. Hvidovre

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk Randers Spildevand A/S E-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 11-05-2016

Læs mere

Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej Slangerup

Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej Slangerup Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej 7 3550 Slangerup Captia: 018944-2013 Udarbejdet af: MFJEL Kontrolleret af: AHJEN Godkendt af: MFJEL Tilslutningstilladelse for Kosakgårdens Slagteri,

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Peter Olsens Automobiler Peter Olsens Automobiler CVR nr.: 87069451 Salbjergvej 23, 4622

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps.

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps. SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps. Hans Berggren Aps. Salbjergvej 22, 4622 Havdrup CVR Nr.:

Læs mere

A/S Dansk Shell. Industriparken 2, Haverslev, 9610 Nørager. Sendt til Christian Vestergaard. Mail:

A/S Dansk Shell. Industriparken 2, Haverslev, 9610 Nørager. Sendt til Christian Vestergaard. Mail: Center Natur og Miljø A/S Dansk Shell Industriparken 2 Haverslev 9610 Nørager Sendt til Christian Vestergaard Mail: cvrick@hotmail.com Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Bagrund Uno-x ønsker at etablere en ny benzinstation på Hornbækvej 115. I ønsker at etablere:

Bagrund Uno-x ønsker at etablere en ny benzinstation på Hornbækvej 115. I ønsker at etablere: Frandsen og Søndergård Svend Pedersen sp@frandsen-sondergaard.dk dan.overgaard@unoxautomat.dk Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 09.12.2016

Læs mere

TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING

TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING Krenkerup Gods Krenkerupvej 33 4990 Sakskøbing 26. JUNI 2014 TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING Krenkerup Gods har den 28. februar 2014 søgt om

Læs mere

LEGO System A/S Åstvej Billund. Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund

LEGO System A/S Åstvej Billund. Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund 18. maj 2016 Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund Billund Kommune har den 9. maj 2016 med henvendelse fra

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Tilslutningstilladelse Tilladelse til afledning af spildevand i medfør af Kapitel 4 i Miljøbeskyttelsesloven til offentlig kloak er meddelt til Salling Entreprenørfirma a/s Viumvej 22 7870 Roslev Skive

Læs mere

Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune

Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune Forskrift for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Rebild Kommune Baggrund og lovgivning Mange vaskepladser er med tiden blevet utætte, er ikke

Læs mere

Sendt pr. mail:

Sendt pr. mail: Teknik- og Miljøafdelingen Halm 80. Skalkendrup ApS Skalkendrupvej 12 Skalkendrup 5800 Nyborg Sendt pr. mail: christopher@halm80.dk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk

Læs mere

Tilladelse til udledning af filterskyllevand fra Støvring Vandværk til Mastrup Bæk Ledvogtervej 7, 9530 Støvring

Tilladelse til udledning af filterskyllevand fra Støvring Vandværk til Mastrup Bæk Ledvogtervej 7, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Støvring Vandværk AMBA v/fmd. Lynge Terp Højdedraget 107 9530 Støvring Mail: lynge@vejrumterp.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

4. Udledningen må ikke medføre flydestoffer eller skum på vandoverfladen eller på vandløbsbrinker

4. Udledningen må ikke medføre flydestoffer eller skum på vandoverfladen eller på vandløbsbrinker Center Natur og Miljø Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej Rebild Vand og Spildevand A/S Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.11.01-P19-2-16 Ref.:

Læs mere

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Skive Kommune August 2005 Indholdsfortegnelse 1. Sandfang og olieudskillere... 2 1.1 Hvor skal der være olieudskilleranlæg... 2

Læs mere

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum.

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum. Pindstrup Mosebrug A/S Fabriksvej 2, Pindstrup 8550 Ryomgård Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 28.04.2016 Reference: Flemming H. Nielsen Tlf.: 89 59 40 02 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 16/4501 Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

Udledningstilladelse til renset spildevand fra hævet nedsivningsanlæg på ejendommen. Kløv Kær 6, 7700 Thisted

Udledningstilladelse til renset spildevand fra hævet nedsivningsanlæg på ejendommen. Kløv Kær 6, 7700 Thisted Henrik Højbak Kløv Kær 6 7700 Thisted Plan- og Miljøafdelingen 28. juni 2016 BrevID.: 2309983 Medarbejder: kkn Udledningstilladelse til renset spildevand fra hævet nedsivningsanlæg på ejendommen Kløv Kær

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

SPILDEVANDSTILSLUTNINGSTILLADELSE

SPILDEVANDSTILSLUTNINGSTILLADELSE Kingo Karlsen A/S F.L.Smidths Vej 17 8600 Silkeborg 26. april 2010 SPILDEVANDSTILSLUTNINGSTILLADELSE Tilslutningstilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 vedrørende afledning af spildevand

Læs mere

Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere

Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Industriafdelingen Vejledning til brugere af olieog benzinudskillere Denne folder beskriver forhold,

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Den nye bane Kbh-Ringsted, BANEDANMARK Relevante underentreprenører Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej Att.: Kasper Nielsen Ørnegårdsvej 19 2820 Gentofte 9. november 2015 Sagsnr. EMN-2015-17137 Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej har

Læs mere

Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads

Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads Sendes til: Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads Att: navn E-mail: xxxx@fredericia.dk Ansøgningsdato Følgende skal vedlægges ansøgningen:

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak i Stationsvej til Vindinge Å,

Læs mere

Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen Roskilde. Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen

Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen Roskilde. Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse

Læs mere

Hjørring Kommune. Hjørring den TILLADELSE TIL

Hjørring Kommune. Hjørring den TILLADELSE TIL Hjørring Kommune TILLADELSE TIL Hjørring den 08-07-2016 Sagsnr.: 06.11.01-G01-4-15 Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer).

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00010 (tidl. MKN-100-00069) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Statoil Servicecenter, Blekinge

Læs mere

Tilladelse til etablering af Sive sø til nedsivning af tagvand og vejvand

Tilladelse til etablering af Sive sø til nedsivning af tagvand og vejvand Tilladelse til etablering af Sive sø til nedsivning af tagvand og vejvand Tilladelse i medfør af: Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 meddelt til: Ejendomsselskabet Skyttevej 15 ApS Skyttevej 15 7800

Læs mere

1.1.2 Tilslutning af overfladevand mv. til Rebild Vand og Spildevands A/S regnvandssystem.

1.1.2 Tilslutning af overfladevand mv. til Rebild Vand og Spildevands A/S regnvandssystem. Center Natur og Miljø Seritronic I/S Juelstrupparken 8 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-10-14 06.01.15-P19-9-14 Ref.:

Læs mere

Spildevandstilladelse Smoke Solution ApS.

Spildevandstilladelse Smoke Solution ApS. SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse Smoke Solution ApS. Smoke Solution ApS Cordozasvinget 6, 2680 Solrød Strand CVR Nr.: 28109067 Dato for meddelelse: 1. december 2006 P Nr.: Ikke

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00030 (tidl. MKN-103-00047) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til

Læs mere

Tilladelse til krydsning af Tilløb til Råkildegrøften med spildevandsledning i forbindelse med byggemodning af boligområdet Kronhjorten

Tilladelse til krydsning af Tilløb til Råkildegrøften med spildevandsledning i forbindelse med byggemodning af boligområdet Kronhjorten Center Natur og Miljø MOE A/S Østre Havnegade 18, 1. th. 9000 Aalborg Sendt til Benny Jepsen via mail bje@moe.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Marsvej 4, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: DITO Bus K. P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Marsvej 4, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: DITO Bus K. P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk DITO Bus K. P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk Den 10. september 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Marsvej 4, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning

Læs mere

Spildevandstilladelse Strandens Auto

Spildevandstilladelse Strandens Auto SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse Strandens Auto Strandens Auto v/ Søren Sørensen Cordozasvinget 2, 2680 Solrød Strand CVR Nr.: 77413014 Dato for meddelelse: 10. januar 2008 P

Læs mere

Spildevand fra virksomheder

Spildevand fra virksomheder 1 Spildevand fra virksomheder Retningslinier for tilslutning til det offentlige kloaknet Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Spildevand fra virksomheder Spildevand fra en virksomhed kan bestå

Læs mere