Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S"

Transkript

1 Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken Støvring Hobrovej Støvring Telefon Journalnr: P Ref.: Agnieszka Gieraltowska Dall Telefon: Dato: Tilladelse til tilslutning af spildevand fra en ny vaskeplads ved Micodan A/S, matr. nr. 6ab, Sørup By, Buderup, beliggende Industrimarken 4, 9530 Støvring til det offentlige regnvandssystem Virksomhedens navn: MICODAN A/S CVR-nr.: Matr.nr.: 6ab Ejerlav: Sørup By, Buderup Adresse: Industrimarken 4, 9530 Støvring Ansøger: Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse Vilkår Denne tilladelse omfatter Generelt Indretning og drift Brug af rengørings- og sæbeprodukter Krav vedr. spildevandets indhold af forurenende stoffer Prøvetagning og analyse Kontrolregler Kontrol af drift Baggrund Miljøteknisk beskrivelse Beliggenhed og plan forhold Indretning og drift Spildevandets karakteristika Miljøteknisk vurdering Indretning og drift Spildevandsstrømme og sandfangets/olieudskillerens kapacitet Miljøfremmede stoffer i spildevandet Kontrolprogram Samlet miljøteknisk vurdering Udtalelser Generelle oplysninger Klagevejledning Aktindsigt Underretning Side 1 af 13

2 1 Afgørelse Rebild Kommune meddeler hermed Micodan A/S Industrimarken 4, 9530 Støvring; CVR nr tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige regnvandssystem fra en ny vaskeplads beliggende matr. nr. 6ab, Sørup By, Buderup, Industrimarken 4, 9530 Støvring. Tilladelsen meddeles i henhold til 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2. Der er med denne tilslutningstilladelse ikke taget stilling til eventuelt godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven. Tilladelsen gives på nedenstående vilkår. 2 Vilkår 2.1 Denne tilladelse omfatter Tilslutning af spildevand fra en ny vaskeplads beliggende matr. nr. 6ab, Sørup By, Buderup, Industrimarken 4, 9530 Støvring (for placering se bilag 3) til Rebild Vand og Spildevands A/S regnvandssystem Tilladelsen omfatter således ikke afledning af spildevand fra andre indretninger eller fra andre aktiviteter på adressen. 2.2 Generelt Tilladelsen er gældende fra dags dato Sker der uheld hvor der er fare for afledning af olie eller kemikalier, skal 3 : afløbet straks stoppes, og virksomheden straks kontakte Miljøvagten gennem politiet på Et eksemplar af denne tilladelse skal findes på adressen og være tilgængelig for den driftsansvarlige. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med tilladelsens vilkår Et eksemplar af en opdateret kloakplan skal være på adressen og være tilgængelig for den driftsansvarlige Spildevandet må ikke give anledning til giftige eller eksplosive gasarter i kloak og brønde Afledningen af spildevandet til det offentlige regnvandssystem skal ske i overensstemmelse med de oplysninger som Rebild Kommune har modtaget fra virksomheden i forbindelse med udarbejdning af den nærværende spildevandtilladelse samt tilladelsens forudsætninger Der må ikke foretages ændringer i virksomhedens interne afløbssystem. Såfremt der ønskes ændret på indretning eller drift af systemet i forhold til fremsendte oplysninger og materialer hvilket vil have indflydelse på vandet afledt til det offentlige kloak, skal Rebild Kommune orienteres herom og opdaterede oplysninger skal sendes til kommunen senest 4 uger inden ændringen ønskes gennemført. Kommunen vil tage stilling til om ændringer kræver revision af tilslutningstilladelsen. 1 Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer 2 Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser mv. 3 Jf. 71 i Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer Side 2 af 13

3 2.2.8 Alt kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester Kloakmesteren skal senest 14 dage efter kloakarbejdet er afsluttet, sende til Rebild Kommune færdigmelding af udført kloakarbejde samt en opdateret kloaktegning. 2.3 Indretning og drift Vaskepladsen skal være befæstet med armeret beton og belægningen skal inspiceres løbende. Væsentlige skader i belægningen skal straks udbedres. I tvivlstilfælde kontaktes Rebild Kommune. Der skal være fald mod sandfanget og olieudskilleren Vaskepladsen skal hæves min. 5 cm over terræn for sikring mod indløb af vand ude fra Der må ikke kunne ske opstuvning af spildevand der bevirker at vandet løber utilsigtet til andre systemer eller recipienter Alt processpildevand fra vaskepladsen skal ledes gennem sandfang, olieudskiller og prøvetagningsbrønd som skal etableres inden tilslutning af spildevandet til det offentlige regnvandssystem. Der må ikke ledes andre typer spildevand til disse anlæg Olieudskilleren skal være koalescensudskiller som er udstyret med alarm, og den skal være monteret med flydelukke der lukker for afløbssiden Siden der ikke findes obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke i Rebild Kommune, skal ansøgeren på egen hånd sørge for at bundfældningstanken (sandfangsbrønden) vil blive inspiceret og renset for eventuelt indhold af slam og andre urenheder, når 50% af slamvolumen er fyldt op, dog mindst en gang årligt. Affald som stammer fra bundfældningstanken (sandfangsbrønden) bortskaffes til en godkendt affaldsmodtager Driften, herunder tømning af olieudskilleren, skal ske i overensstemmelse med følgende: Olieudskilleren skal senest tømmes når tykkelse af olielaget er på 13 cm. Ved tømning af olieudskilleren skal også det bundfældende materiale (slam) fjernes. Bundfældet materiale skal i øvrigt fjernes efter behov. Efter tømning skal olieudskilleren fyldes med vand i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. I forbindelse med hver tømning, og mindst en gang årligt, skal olieudskillerne inspiceres. Inspektionen skal ske af tom olieudskiller. Resultatet af eftersyn indføjes i en driftsjournal, jf. vilkår 2.8. Affald som stammer fra olieudskilleren bortskaffes til en godkendt affaldsmodtager Driftsjournalen og kvitteringer for tømning af bundfældningstanken (sandfangsbrønden) og olieudskilleren skal forevises Rebild Kommune på forlangende og opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år Inden olieudskilleren ibrugtages skal den tæthedsprøves i overensstemmelse med norm DS 455 for tæthed af afløbssystemer i jord, eller tilsvarende norm. Prøvningstiden efter DS 455 skal dog øges fra 10 minutter til mindst en time. Hvis der konstateres lækage skal anlæggene udbedres så det ved en ny tæthedsprøvning viser sig at være tæt. Tæthedsprøvningen skal udføres senest 1 måned efter anlægget er blevet etableret, og resultatet af tæthedsprøvningen fremsendes til Rebild Kommune, så snart det foreligger. Herefter skal olieudskilleren regelmæssigt tæthedsprøves mindst hvert 10. år Hvis der ved tømning, bundsugning, inspektion eller egenkontrol konstateres utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder, skal installationen efterses og skaden udbedres efter retningslinjerne i SBI-anvisning nr. 185 af 1997 eller tilsvarende gældende anvisning. Rebild Kommune skal straks underrettes om det konstaterede. Side 3 af 13

4 Der skal etableres en prøveudtagningsbrønd anbragt efter afløb fra olieudskilleren og inden tilslutning til offentlig kloak. Prøvetagningsbrønden skal udføres således at det er muligt at udtage en repræsentativ prøve af spildevandet, det vil sige at udtage en vandprøve i en frit faldende vandstråle Der skal i brønden være mulighed for udtagning af en prøve af spildevand udelukkende fra vaskepladsen uden sammenblanding med andet spildevand. 2.4 Brug af rengørings- og sæbeprodukter Virksomheden må kun anvende vaskemidler som kan dokumenteres at de ikke indeholder A- eller B-stoffer Alle vaskeprodukter skal til enhver tid opbevares på forsvarlig vis og således at der ved spild eller uheld ikke kan ske afledning til det omliggende terræn eller til offentligt kloaksystem Oliespild skal opsamles fra vaskepladsen for at sikre at olien ikke afledes til regnvandssystemet For at opnå størst mulig virkningsgrad for udskilleren skal forbruget af vaskemidler være mindst muligt eller skal følge leverandørens anvisninger. 2.5 Krav vedr. spildevandets indhold af forurenende stoffer Koncentrationerne af analyseparametre i udtagne prøver af spildevandet fra vaskepladsen skal overholde følgende grænseværdier: Parameter Grænseværdi Enhed Analysemetode Faste parametre der skal analyseres for Max årsvandmængde 7 m 3 /år Opgørelse af vandforbrug Max afledning 1,2 l/s --- Fedt og olie 50 mg/l DS/R 209 Suspenderet stof 500 mg/l DS/EN 872 Nitrifikationshæmning (1) 50 % ISO 9509:19891 ph (2) 6,5 9,0 - DS 287 Temperatur 35 C Termometer el. ved kontinuer registrering (1) Grænseværdien på 50% er et absolutkrav. Nitrifikationshæmning i intervallet 20-50% udløser undersøgelser der har til formål at belyse hvilke forhold giver anledning til nitrifikationshæmningen. (2) Absolut krav Koncentrationerne af analyseparametre i udtagne prøver af spildevandet fra vaskepladsen skal i forbindelse med den første prøvetagning overholde følgende grænseværdier: Parametre der skal analyseres for i forbindelse med den første prøvetagning Cadmium (Cd) (2,3,4) 3 µg/l ISO 17294m- ICPMS Kobber (Cu) (2,3,5) 100 µg/l ISO 17294m- ICPMS Bly (Pb) (2,3,4) 100 µg/l ISO 17294m- ICPMS Zink (Zn) (2,3,4) 3000 µg/l ISO 17294m- ICPMS DEHP (4) 100 µg/l Som slampakken (MST 1997) modificeret til spildevandsprøver ikke standariseret (3) Prøverne oplukkes efter DS 259 (4) Skal analyseres for i forbindelse med den allerførste prøvetagning hvorefter Rebild Kommune tager stilling til hvorvidt analyseprogrammet for parameteret skal fortsættes. (5) Tilsigtet grænseværdi som udtryk for det langsigtede mål for afledningen. Side 4 af 13

5 Efter Rebild Kommune har modtaget resultaterne fra den første spildevandsanalyse, vil kommunen vurdere resultaterne og tage stilling til om virksomheden fortsat skal analysere spildevandet for de i vilkår anførte parametre. 2.6 Prøvetagning og analyse Til verifikation af anlæggets ydeevne skal der en gang om året udtages spildevandsprøve til analyse for de i vilkår nævnte parametre fra prøvetagningsbrønden. Første prøvetagning og analysering skal gennemføres senest 2 måneder efter at vaskepladsen er blevet etableret I forbindelse med den første prøvetagning skal spildevandet analyseres for cadmium, kobber, bly, zink og DEHP, jf. vilkår Ligger resultaterne for de parametre i en sikker afstand fra grænseværdierne, bliver de relevante parametre fjernet fra analyseprogrammet. Viser det sig at resultaterne for de parametre ligger tæt på eller overskrider grænseværdierne fastsatte i vilkår 2.5.2, skal virksomheden fortsat analysere spildevandet for den eller de pågældende parametre De i vilkår og nævnte spildevandsprøver udtages under vask som blanding af 5 jævnt fordelt stikprøver. Prøverne udtages efter afløb fra olieudskillerne og inden tilslutning til offentlig kloak uden sammenblanding med andet spildevand Prøvetagning, analyse og rapportering skal udføres af et akkrediteret laboratorium Analyserne udføres efter de i vilkår og anførte metoder medmindre andet aftales mellem laboratorium og Rebild Kommune Analyseresultaterne skal fremsendes til Rebild Kommune senest en måned efter at resultaterne er modtaget fra laboratoriet. 2.7 Kontrolregler Ved vurdering af om grænseværdierne i vilkår og er overholdt må grænseværdierne ikke overskrides på noget tidspunkt (absolut krav) Såfremt en grænseværdi overskrides ved en enkelt prøve, skal virksomheden sende en redegørelse for overskridelsen til Rebild Kommune senest en måned efter at resultaterne er modtaget fra laboratoriet. Redegørelsen skal indeholde bl.a. forklaring på hvorfor kravværdierne ikke er blevet overholdt, om der blev foretaget nogen foranstaltninger for at overskridelsen ikke sker igen og om der blev foretaget nogen ændringer i processerne som kan have betydning for spildevandet afledt fra vaskehallerne Rebild Kommune vil på baggrund af redegørelsen fra virksomheden vurdere om det er nødvendigt at lade udtage flere prøver til analyse for den eller de parametre hvor grænseværdien er overskredet Hvis Rebild Kommune vurderer at virksomheden skal lade udtage ekstra prøver til verifikation af analyseresultatet, jf. vilkår 2.7.3, skal prøverne udtages senest en måned efter Rebild Kommune har anmodet virksomheden om dette Såfremt den supplerende analyse, jf. vilkår 2.7.4, viser at grænseværdien er overholdt, anses udlederkravet ikke for overskrevet, og én prøve om året bibeholdes ved egenkontrollen Såfremt den supplerende analyse, jf. vilkår 2.7.4, også viser en overskridelse af grænseværdien, skal virksomheden lade udtage fire prøver inden for de næste 12 måneder til analyse for den eller de parametre hvor grænseværdien er overskredet. Side 5 af 13

6 2.7.7 De herved forekomne analyseresultater behandles efter vilkår Viser det sig at grænseværdien er overholdt, nedsættes prøvehyppigheden til den oprindelige én prøve per år Viser det sig at enkelte stoffer overholder grænseværdierne indenfor en bred margin i fire på hinanden følgende prøver kan Rebild Kommune begrænse kontrollen eller evt. helt fjerne den for de pågældende stoffer. En eventuel afgørelse herom skal udarbejdes som et tillæg til den nærværende tilladelse Alle udgifter i forbindelse med egenkontrol afholdes af virksomheden. 2.8 Kontrol af drift Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende: Forbrug af vand til vaskepladsen, Dokumentation for tømning af sandfang og olieudskiller inkl. oplysninger om opsamlet mængde af olie, jf. vilkår og 2.3.8, Forbrug af rense- og vaskemidler, Analyseprogrammet Driftsjournalerne skal opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år og forevises på forlangende. 3 Baggrund Rebild Kommune har den 19. juni 2013 fået en ansøgning om byggetilladelse til etablering af en ny vaskeplads ved Micodan A/S på matr. nr. 6ab, Sørup By, Buderup, Industrimarken 4, 9530 Støvring (se oversigtskort i bilag 1). Samtidigt har virksomheden ansøgt om spildevandstilladelse til tilslutning af spildevand fra vaskepladsen som skal afledes via et nyt sandfang og en ny koalescensudskiller til det offentlige regnvandssystem. Ansøgeren begrunder sit ønske om at tilslutte spildevandet regnvandsledningen med at afstanden til det nærmeste stik på spildevandsledningen er stor. Endvidere har stikket ikke nok i dybden til at muliggøre kobling af spildevandet fra vaskepladsen på spildevandsledningen uden kostbare foranstaltninger. Efterfølgende har Rebild Kommune fået supplerende oplysninger vedr. vaskepladsen. Følgende materiale danner baggrund for sagen: Ansøgning om byggetilladelse/spildevandstilladelse af d. 19. juni 2013 Supplerende oplysninger fra virksomheden vedr. vaskepladsen som kommunen havde fået i løbet af hele ansøgningsprocessen. På det foreliggende grundlag fastsætter Rebild Kommune ovenfor anførte vilkår for tilslutning af spildevand fra vaskepladsen til det offentlige regnvandssystem. 4 Miljøteknisk beskrivelse 4.1 Beliggenhed og plan forhold Vaskepladsen ved Virksomheden Micodan A/S er beliggende matr. nr. 6ab, Sørup By, Buderup, Industrimarken 4, 9530 Støvring. Området er omfattet af lokalplan nr. 46. Virksomhed ligger erhvervsområdet, og i kloakopland Industrimarken (D03). Området er separatkloakeret. Spildevandet ledes via offentligt kloaksystem til Støvring og derfra til Aalborg Kommune hvor spildevandet renses på Aalborg Renseanlæg Vest. Regnvand fra opland D03 hvor virksomheden ligger, ledes via regnvandssystem (udløb D03U001 uden bassin) til Lyngmosegrøften. For præcis placering af vaskepladsen se bilag 3. Side 6 af 13

7 4.2 Indretning og drift Generelt om virksomheden Micodan A/S blev etableret som containerfabrik i Produktionen omfatter i dag bl.a. stålcontainere, mobile og stationære affaldskomprimatorer, omlastestationer, miljø/kemicontainere, og andet udstyr til indsamling, transport og opbevaring af genbrugsmaterialer og affaldsprodukter Vaskepladsen Vaskepladsens areal er på 90 m 2 uden overdækning. For at forhindre tilløb af overfladevand mv. ude fra vaskepladsen bliver vaskepladsen hævet 5 cm over terræn. Endvidere bliver der lavet et fald mod sandfang for at sikre effektiv afledning af vandet fra vaskepladsen. Vaskepladsen bruges til vask af pumpestande fra mobilkomprimatorer som virksomheden har til reparation, hvor der afvaskes overfladesnavs fra pumpestandene. Herfra vil der typisk forekomme oliefilm i spildevandet. Samlet brug af plads til dette formål udgør ca. 1 time per uge. Endvidere vaskes der presserummene på affaldskomprimatorer for aflejret skidt som følge af brug af presse. Affald fra affaldskomprimatorer består mest af pap, papir og brændbart materiale. I tilfælde af at der findes kemisk/biologisk eller en anden mistænksom type materiale i affaldskomprimatorer bestiller virksomheden for kundernes regning slamsuger til at vaske/rense maskinen. I særligt grove tilfælde returnerer virksomheden maskinen til kunde som skal foretage sig rengøring af maskinen. Samlet brug af plads er på ca. 1 time per uge. Derudover ønsker virksomheden at vaske deres trucks med gennemsnit på 1-2 timer per uge. Virksomheden vurderer den samlede belastning af vaskepladsen til at være på ca. 3-4 timer ugentligt. Vask af alle emner foregår ved brug af koldt vand og børste samt højtryksrenser. Der findes en højtryksrenser og der bruges ikke damprenser. En gennemsnitlig vask tager 10 minutter, herunder løber vandslange 50-70% af tiden. Det anslås at der bruges ca liter vand per vask og der vaskes ca stk. emner per år hvilket giver afledning af ca liter processpildevand per år. Til vask bruges der almindelig autoshampoo der kan fås i handleren, og ikke andre produkter Afløbsforhold og renseforanstaltninger Alt spildevand fra vaskepladsen passerer gennem sandfang, olieudskiller og prøvetagningsbrønd før det tilsluttes det offentlige regnvandssystem. Ansøgeren har oplyst at sandfangets volumen er på 1000 liter (Fabrikat Wavin Certaro NS 10l/s-1000 l sandfang), og olieudskilleren er en ACO koalescensudskiller med kapacitet på 10 l/s og volumen på 1000 l og som er udstyret med alarm samt flydelukke der lukker for afløbssiden. Inden afløbet til kloakken findes der prøvetagningsbrønd (diameter 425 mm/dybde 2000 mm/tilslutning 160 mm). Leverandøren af sandfanget, olieudskilleren og brønden er Wavin. Der findes ikke andre renseforanstaltninger. 4.3 Spildevandets karakteristika Tilslutningstilladelsen omfatter processpildevand fra vaskepladsen som ligger ved Micodan A/S, og som skal ledes til det offentlige regnvandssystem med recipient Lyngmosegrøften. Der er ikke fastsat noget miljømål for den økologiske tilstand for recipienten. Rebild Kommune vurderer at spildevandet fra vask af pumpestande fra mobilkomprimatorer og presserummene på affaldskomprimatorer ved den ansøgte metode hovedsageligt vil indeholde suspenderet stof, fedt og olie samt organiske stoffer fra de anvendte rengørings- og affedtnings produkter. Det kan dog ikke udelukkes at der kan findes tungmetaller og DEHP i spildevandet fra vaskepladsen. Siden der er tale om en helt ny vaskeplads, var det ikke muligt at lade udtage spildevandsprøver for at opnå en mere præcis karakterisering af spildevandet. Derfor er der blevet stillet vilkår om at spildevandet Side 7 af 13

8 fra vaskepladsen skal analyseres for tungmetaller og DEHP i forbindelse med den allerførste prøvetagning (vilkår 2.6.2). Hvis analyserapporten fra den første spildevandsanalyse viser at resultaterne for de enkelte tungmetaller og DEHP ligger i en sikker afstand fra grænseværdierne for disse parametre, bliver det fremover ikke gældende at analysere spildevandet for den eller de pågældende parametre. Hvis det derimod viser sig at resultaterne ligger tæt på grænseværdierne eller grænseværdierne ikke bliver overholdt for de enkelte parametre, fastholdes krav om at analysere spildevandet for den eller de parametre hvor grænseværdien er overskredet. 5 Miljøteknisk vurdering 5.1 Indretning og drift Der er i tilladelsen stillet nogle vilkår ( ) til vaskepladsens indretning og drift. Det er bl.a. stillet vilkår om at vaskepladsen skal hæves min. 5 cm over terræn. Dette er for at sikre mod indløb af overfladevand mv. ude fra. Derudover stiller Rebild Vand og Spildevand A/S normalt krav om at alle vaskepladser som har areal over 10 m 2 og som skal tilsluttes spildevandssystemet, skal etableres med overdækning. Dette krav stilles med hensyn til spildevandssystemet og olieudskiller som hører til vaskepladsen. Siden vandet fra vaskepladsen ved Micodan A/S skal kobles på regnvandssystemet og ikke på spildevandssystemet, og afledte vandmængder er beskedne, har mangel på overdækning af vaskepladsen næsten ingen betydning mht. regnvandssystemets kapacitet. Det som man skal være opmærksom på i dette tilfælde, er olieudskiller og dens kapacitet. Kommunen vurderer dog at olieudskillerens nominelle størrelse er tilstrækkelig til at kunne håndtere ekstra vandmængder i tilfælde af regnskyl (se punkt 5.2). Med en vaskeplads etableret på sådan en måde kan Rebild kommune og Rebild Vand og Spildevand A/S acceptere at der ikke etableres overdækning. Der er endvidere stillet krav om at vaskepladsens areal skal være befæstet og uden synlige revnedannelser. Dette vilkår er stillet på baggrund af at spildevandet fra vaskepladsen vil kunne indeholde rester af sæbe og olie. Spildevand med indhold af sæbe og olie må ikke udledes på bar jord pga. risikoen for jord- og grundvandsforurening. Derudover stiller Rebild Kommune krav om at spildevandet fra vaskepladsen skal passere sandfang, koalescensudskiller og prøvetagningsbrønd inden udledning til kloakken da man ønsker at minimere bl.a. olie i den offentlige kloak og i recipienten. Der stilles endvidere krav til alarm på olieudskilleren for at undgå utilsigtet udledning af olie til kloaksystemet og dermed til recipienten. Der er også blevet stillet krav om at alt oliespild skal opsamles fra vaskepladsen for at sikre at olien ikke ender i regnvandssystemet. 5.2 Spildevandsstrømme og sandfangets/olieudskillerens kapacitet Der er blevet vurderet om olieudskillerens kapacitet er tilstrækkelig, på baggrund af beregninger for udskillerens nominelle størrelse, jf. DS og DS/EN : NS = (Q r + (f x x Q s1 ) + Q s2 ) f d Vaskepladsens areal er på 90 m 2. Ved en regnintensitet på i = 106 l/s/ha og sikkerhedsfaktor på S f = 1,2 jf. spildevandsplanen 6, vil den dimensionsgivende regnvandsstrøm være på: Q r = ψ i A S f = l/s/ha 0,009 1,2 = 1,14 l/s 4 DS Norm for afløbsinstallationer 5 DS/EN Udskillere til letflydende væsker (fx olie eller benzin) - Del 2: Valg af nominel størrelse, installation, drift og vedligeholdelse 6 Spildevandsplan for Rebild Kommune Side 8 af 13

9 Vask foregår med højtryksrenser og sæbe. Ved dimensionering af spildevandssystemet indgår højtryksrenseren med et bidrag på 2 l/s pga. den emulgerende virkning af det højere tryk. Brug af sæbe indgår i beregningen med en emulsionsfaktor f x = 2. Densitetsfaktoren f d sættes til 1,5 svarende til en densitet mellem 850 og 900 kg/m 3 og klasse I udskiller. Beregningernes forudsætninger er således som følger: Q s1 = 2 l/s - dimensionsgivende spildevandsstrøm (der findes én højtryksrenser) Q s2 = 0 l/s - dimensionsgivende spildevandsstrøm (tappested) F x = 2 emulsionsfaktor: fx = 1 hvis der ikke anvendes sæbe, fx = 2 hvis der anvendes sæbe F d = 1,5 densitetsfaktor (for diesel og smøreolie og klasse I olieudskiller) Udskillerens nødvendige størrelse er beregnet til: NS = (Q r + (f x x Q s1 ) + Q s2 ) f d = (1,14 + (2 2) + 0) 1,5 = 7,71 l/s Opsamlingskapacitet = 10 NS = 10 7,71 = 77,1 liter. Det er oplyst at olieudskillerens nominelle størrelse er på 10 l/s og opsamlingskapaciteten er på 1000 liter. Derfor vurderes det at olieudskilleren sagtens kan håndtere de ekstra vandmængder der kan forekomme under regnhændelser. Sandfangets størrelse vurderes ud fra: (200 NS)/f d = (200 10)/1,5 =1333 liter. Det er oplyst at sandfanget er på 1000 liter. Siden vaskepladsens brug og vandets forbrug er minimal, vurderes det at sandfangets størrelse er tilstrækkelig. 5.3 Miljøfremmede stoffer i spildevandet Rebild Kommunes vurderinger baseres hovedsageligt på Miljøstyrelsens Spildevandsvejledning 7. Miljøstyrelsen har i Spildevandsvejledningen opstillet grænseværdier for nogle kemiske stoffer og parametre. Rebild Kommune henholder sig til de fastlagte værdier i den nærværende tilslutningstilladelse. Grænseværdierne er fastsat til de væsentligste parametre, der kan afvige i forhold til indholdet i almindeligt husspildevand og som derfor kan have en væsentlig betydning for kloakkens drift og recipientens tilstand. Derudover opdeler vejledningen organiske stoffer i tre kategorier: Liste A-, B-, eller C-stoffer: Liste A-stoffer stoffer som er uønskede i spildevandet da de er giftige og svært nedbrydelige; Liste B-stoffer stoffer som knap er så giftige som A-stofferne og er ikke let nedbrydelige. Spildevandet evt. indhold af B-stoffer skal begrænses og skal overholde nærmere fastsatte grænseværdier; Liste C-stoffer stoffer som er let nedbrydelige og/eller ugiftige, og der fastsættes normalt ingen grænseværdier for disse stoffer. De skal dog reguleres ved bedst tilgængelig teknik. Der stilles i vilkår krav til virksomheden om at der ikke må anvendes produkter som indeholder liste A- eller B-stoffer. Virksomheden bruger kun almindelig autoshampoo som kan fås i handelen. De fleste autoshampoo som findes på markedet, indeholder ikke liste A- eller B-stoffer. Rebild Kommune vil dog anbefale at virksomheden kun bruger svanemærkede produkter. Alt i alt vurderer Rebild Kommune at forbrug af autoshampoo vil være uproblematisk i forhold til kloaknettet og recipienten. Udover produktrester kan spildevandet fra vaskepladsen indeholde olie og andre stoffer som f.eks. tungmetaller, som skal kontrolleres inden afledning til kloakken og recipienten. Derfor er det nødvendigt at udtage spildevandsprøver for analyser for at sikre at spildevandet overholder krav til grænseværdier som bliver fastsat på baggrund af spildevandsvejledningen i vilkår i den nærværende 7 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Side 9 af 13

10 tilslutningstilladelse. Det er således blevet stillet krav jf. vilkår om etablering af prøvetagningsbrønd efter olieudskilleren men inden spildevandet bliver tilsluttet det offentlige regnvandssystem. Det er blevet stillet krav til bl.a. olie og fedt som bl.a. kan indeholde mineralsk olie. Mineralsk olie består af mange forskellige enkeltstoffer, bl.a. organiske stoffer hvoraf størstedelen er uønsket i miljøet og svært nedbrydelige. Mineralsk olie kan indeholde stoffer som er kræftfremkaldende, f.eks. PAH (Polycykliske Aromatiske Hydrocarboner). Indhold af olie og fedt i spildevandet skal således kontrolleres inden afledning til kloakken og på denne baggrund fastsættes der i den nærværende tilladelse en grænseværdi på 50 mg/l for olie og fedt for den valgte analysemetode (se vilkår 2.5.1). Da der på vaskepladsen anvendes højtryksrensning og rengøringsmidler (autoshampoo), vil der forekomme olieemulgering, og for at olie/vandblandingen skal nå at separere bør opholdstiden i olieudskillerne være størst muligt. Med olieudskillernes volumen på 1000 liter og kapacitet på 10 l/s vurderes spildevandets opholdstid i olieudskilleren at være tilstrækkelig. Grænseværdien for ph, suspenderet stof og nitrifikationshæmning er fastsat af hensyn til driften af regnvandssystemet og recipienten. Spildevandet vil også kunne indeholde tungmetaller og DEHP som er uønskede i miljøet. De typisk forekommende tungmetaller fra maskinvask er cadmium, bly, kobber og zink. DEHP er uønsket i spildevandet fordi det er kræftfremkaldende og det er af Miljøstyrelsen mærket som et B-stof. Aktiviteterne på vaskepladsen er af beskedent omfang (afledning af spildevandet vurderes at være på ca. 3,5-7,0 m 3 spildevand årligt), og med et sandfang etableret før afløbet forventes størstedelen af tungmetallerne og DEHP at blive tilbageholdt i sandfanget. Siden spildevandet afledes til regnvandsledningen og derfra direkte til recipienten, er det dog relevant at sikre sig at indhold af tungmetaller og DEHP i spildevandet faktisk er så lavt at spildevandet ikke vil indebære forureningsrisiko for recipienten. Siden der er tale om en helt ny vaskeplads, var det ikke muligt at lave spildevandsanalyser i forbindelse med udarbejdelse af den nærværende tilladelse. Derfor har Rebild Kommune valgt at stille krav om at analysere spildevandet for de pågældende parametre i forbindelse med den første prøvetagning. Viser det sig at resultaterne for de enkelte parametre er lave sammenlignet med grænseværdierne fastsatte i vilkår 2.5.1, bliver de fjernet fra analyseprogrammet. Såfremt omfanget af vaskeaktiviteterne som frembringer processpildevand, øges, skal kommunen underrettes således det kan vurderes om der skal udarbejdes en ny tilslutningstilladelse. Til dokumentation for at spildevandet kan overholde de af Miljøstyrelsen anbefalede grænseværdier skal spildevandet analyseres en gang årligt for ph, temperatur, indhold af suspenderet stof, olie og fedt og nitrifikationshæmning. I forbindelse med den allerførste prøvetagning skal spildevander derudover analyseres for bly, cadmium, kobber, zink, DEHP. 5.4 Kontrolprogram Det vurderes at vaskepladsen hører under kontrolniveau 0 i henhold til vejledningens retningslinjer - primært på grund af den meget begrænsede spildevandsmængde der forekommer fra vaskepladsen. Spildevandet indeholder olie og fedt, inkl. mineralsk olie som er fastsat som et A-stof. I henhold til vejledningen er det dog almindelig udbredt at spildevand indeholder mindre mængder af mineralsk olie uden at spildevandet af den grund anses for at være problematisk. Når mineralsk olie kun forekommer i spildevandet i moderat omfang, anbefales det derfor i vejledningen at kommunen ved identifikation af passende kontrolniveau ser bort fra A-stoffer der kan henføres til mineralsk olie. Ved kontrolniveau 0 skal virksomheden i henhold til vejledningen lade udtage 1-2 kontrolprøver for karakterisering af spildevand i forbindelse med en ny tilladelse. I dette tilfælde vurderes det dog at det er relevant at indføre en fast kontrol på grund af at spildevandet bliver afledt til regnvandsledningen og bagefter til recipienten uden at passere spildevandsrensningsanlæg. Derfor fastsættes prøvetagningsfrekvensen til 1 prøve per år. Side 10 af 13

11 Efter ansøgning fra virksomheden er Rebild Kommune indstillet på at nedsætte prøvetagningsfrekvensen og/eller antallet af analyseparametre hvis analyserne viser stabile resultater med overholdelse af grænseværdierne for de enkelte parametre i fire på hinanden følgende prøver. En evt. ændring af prøveantallet og/eller antallet af analyseparametre vil blive meddelt som et tillæg til/en ændring til tilslutningstilladelsen med klageadgang for virksomheden. Hvis der til gengæld opstår mistanke om at et anlæg ikke fungerer tilfredsstillende, kan myndigheden efter miljøbeskyttelsesloven påbyde skærpet kontrol af spildevandet afledt til den offentlige regnvandsledning. Til vurdering af omfanget af virksomhedens vaskeaktiviteter og overholdelse af kontrolforanstaltninger fastsættes der krav om at virksomheden skal føre driftsjournal. Alle planlagte ændringer i virksomhedens indretning og drift som kan have indflydelse på spildevandsafledningen skal inden ændringer foretages, meddeles kommunen der vil tage stilling til om dette udløser et behov for ansøgning em revision af vilkårene i den nærværende tilladelse. 5.5 Samlet miljøteknisk vurdering Det er Rebild Kommunens samlede vurdering at tilslutning af spildevandet fra vaskepladsen til det offentlige regnvandssystem ikke vil indebære risiko for kloakken og recipienten hvis grænseværdierne for de enkelte parametre fastsat i den nærværende spildevandstilladelse bliver overholdt af virksomheden. Derudover vurderes det at afledningen fra vaskepladsen til regnvandssystemet ikke vil forhindre forsyningen i at deres udledningstilladelse til udløb bliver overholdt. 6 Udtalelser Udkastet til den nærværende spildevandstilladelse blev sendt til Rebild Vand og Spildevand A/S den 2. juli Forsyningen havde ingen kommentarer eller bemærkninger til udkastet. Efterfølgende har Micodan A/S den 3. juli 2015 modtaget udkastet. Rebild Kommune, Center Natur og Miljø har den 5. august 2015 modtaget svar fra virksomheden om at virksomheden ingen kommentarer eller bemærkninger har. 7 Generelle oplysninger Hvis der forekommer ændringer i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Rebild Kommune. Det gælder f.eks. ved indførelse af nye vaskemetoder, ændret forbrug af kemikalier som er Liste A- eller B-stoffer, ændring af indretning af vaskepladsen, ændring af virksomhedens spildevandssystem m.v.. Hvis de i tilladelsen beskrevne forhold ændres væsentligt, kan det føre til bortfald af denne tilladelse. Virksomheden skal i så fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til tilslutning af spildevand fra vaskepladsen. Rebild Kommune kan i henhold til 30 i Miljøbeskyttelsesloven 8 ændre vilkår fastsat i den nærværende tilslutningstilladelse hvis vilkårene anses for utilstrækkelige og forhold i recipient, på renseanlæg, i kloaknet eller renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive meddelt som påbud, og der vil være klageadgang. 8 Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer Side 11 af 13

12 8 Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. En klage skal således være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest den 2. september 2015 kl. 23:59. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Afgørelsen kan ifølge Miljøbeskyttelsesloven 9 98 til 100 påklages af virksomheden selv, Sundhedsstyrelsen og visse landsdækkende organisationer og af enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Hvis man ønsker at klage over denne afgørelse, kan man klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Man klager via Klageportalen som man finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Man logger på eller ligesom man plejer typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr på kr Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage der kommer uden om Klageportalen hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet som træffer afgørelse om hvorvidt ens anmodning kan imødekommes. Virksomheden vil ved klagefristens udløb få besked såfremt der er modtaget klager. Hvis en tilladelse udnyttes før klagefristens udløb eller før den pågældende tilladelse mv. er behandlet af klagemyndigheden, sker dette på pågældendes eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre, eller ophæve tilladelsen 10. Denne afgørelse kan efter miljøbeskyttelseslovens 101 indbringes for domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, det vil sige senest den 5. februar 2016 eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige administrative afgørelse foreligger. 9 Aktindsigt Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen herunder resultater af virksomhedens egenkontrol jf. Forvaltningsloven 11, Offentlighedsloven 12 og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer i lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer 11 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april Lov nr. 606 af 12. juni Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 med senere ændringer Side 12 af 13

13 10 Underretning Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand fra vaskepladsen ved Micodan A/S til det offentlige regnvandssystem offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside, fra den 5. august Med venlig hilsen Agnieszka Gieraltowska Dall Miljømedarbejder Bilag: 1. Oversigtskort 2. Kloaktegning. 3. Beliggenhed af vaskepladsen. Kopi til: Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet ved kopi af denne afgørelse: Naturstyrelsen, Rebild Vand & Spildevand A/S, Aalborg Forsyning, Kloak A/S, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland, Greenpeace, eller Sara Lykke Hansen Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Jakob Kjær Madsen, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Dansk Fritidsfiskeforbund, att. Arne Rusbjerg, Aktive fritidsfiskere i Danmark, v/formand Leif Søndergård, Side 13 af 13

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere