Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S"

Transkript

1 Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken Støvring Hobrovej Støvring Telefon Journalnr: P Ref.: Agnieszka Gieraltowska Dall Telefon: Dato: Tilladelse til tilslutning af spildevand fra en ny vaskeplads ved Micodan A/S, matr. nr. 6ab, Sørup By, Buderup, beliggende Industrimarken 4, 9530 Støvring til det offentlige regnvandssystem Virksomhedens navn: MICODAN A/S CVR-nr.: Matr.nr.: 6ab Ejerlav: Sørup By, Buderup Adresse: Industrimarken 4, 9530 Støvring Ansøger: Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse Vilkår Denne tilladelse omfatter Generelt Indretning og drift Brug af rengørings- og sæbeprodukter Krav vedr. spildevandets indhold af forurenende stoffer Prøvetagning og analyse Kontrolregler Kontrol af drift Baggrund Miljøteknisk beskrivelse Beliggenhed og plan forhold Indretning og drift Spildevandets karakteristika Miljøteknisk vurdering Indretning og drift Spildevandsstrømme og sandfangets/olieudskillerens kapacitet Miljøfremmede stoffer i spildevandet Kontrolprogram Samlet miljøteknisk vurdering Udtalelser Generelle oplysninger Klagevejledning Aktindsigt Underretning Side 1 af 13

2 1 Afgørelse Rebild Kommune meddeler hermed Micodan A/S Industrimarken 4, 9530 Støvring; CVR nr tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige regnvandssystem fra en ny vaskeplads beliggende matr. nr. 6ab, Sørup By, Buderup, Industrimarken 4, 9530 Støvring. Tilladelsen meddeles i henhold til 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2. Der er med denne tilslutningstilladelse ikke taget stilling til eventuelt godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven. Tilladelsen gives på nedenstående vilkår. 2 Vilkår 2.1 Denne tilladelse omfatter Tilslutning af spildevand fra en ny vaskeplads beliggende matr. nr. 6ab, Sørup By, Buderup, Industrimarken 4, 9530 Støvring (for placering se bilag 3) til Rebild Vand og Spildevands A/S regnvandssystem Tilladelsen omfatter således ikke afledning af spildevand fra andre indretninger eller fra andre aktiviteter på adressen. 2.2 Generelt Tilladelsen er gældende fra dags dato Sker der uheld hvor der er fare for afledning af olie eller kemikalier, skal 3 : afløbet straks stoppes, og virksomheden straks kontakte Miljøvagten gennem politiet på Et eksemplar af denne tilladelse skal findes på adressen og være tilgængelig for den driftsansvarlige. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med tilladelsens vilkår Et eksemplar af en opdateret kloakplan skal være på adressen og være tilgængelig for den driftsansvarlige Spildevandet må ikke give anledning til giftige eller eksplosive gasarter i kloak og brønde Afledningen af spildevandet til det offentlige regnvandssystem skal ske i overensstemmelse med de oplysninger som Rebild Kommune har modtaget fra virksomheden i forbindelse med udarbejdning af den nærværende spildevandtilladelse samt tilladelsens forudsætninger Der må ikke foretages ændringer i virksomhedens interne afløbssystem. Såfremt der ønskes ændret på indretning eller drift af systemet i forhold til fremsendte oplysninger og materialer hvilket vil have indflydelse på vandet afledt til det offentlige kloak, skal Rebild Kommune orienteres herom og opdaterede oplysninger skal sendes til kommunen senest 4 uger inden ændringen ønskes gennemført. Kommunen vil tage stilling til om ændringer kræver revision af tilslutningstilladelsen. 1 Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer 2 Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser mv. 3 Jf. 71 i Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer Side 2 af 13

3 2.2.8 Alt kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester Kloakmesteren skal senest 14 dage efter kloakarbejdet er afsluttet, sende til Rebild Kommune færdigmelding af udført kloakarbejde samt en opdateret kloaktegning. 2.3 Indretning og drift Vaskepladsen skal være befæstet med armeret beton og belægningen skal inspiceres løbende. Væsentlige skader i belægningen skal straks udbedres. I tvivlstilfælde kontaktes Rebild Kommune. Der skal være fald mod sandfanget og olieudskilleren Vaskepladsen skal hæves min. 5 cm over terræn for sikring mod indløb af vand ude fra Der må ikke kunne ske opstuvning af spildevand der bevirker at vandet løber utilsigtet til andre systemer eller recipienter Alt processpildevand fra vaskepladsen skal ledes gennem sandfang, olieudskiller og prøvetagningsbrønd som skal etableres inden tilslutning af spildevandet til det offentlige regnvandssystem. Der må ikke ledes andre typer spildevand til disse anlæg Olieudskilleren skal være koalescensudskiller som er udstyret med alarm, og den skal være monteret med flydelukke der lukker for afløbssiden Siden der ikke findes obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke i Rebild Kommune, skal ansøgeren på egen hånd sørge for at bundfældningstanken (sandfangsbrønden) vil blive inspiceret og renset for eventuelt indhold af slam og andre urenheder, når 50% af slamvolumen er fyldt op, dog mindst en gang årligt. Affald som stammer fra bundfældningstanken (sandfangsbrønden) bortskaffes til en godkendt affaldsmodtager Driften, herunder tømning af olieudskilleren, skal ske i overensstemmelse med følgende: Olieudskilleren skal senest tømmes når tykkelse af olielaget er på 13 cm. Ved tømning af olieudskilleren skal også det bundfældende materiale (slam) fjernes. Bundfældet materiale skal i øvrigt fjernes efter behov. Efter tømning skal olieudskilleren fyldes med vand i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. I forbindelse med hver tømning, og mindst en gang årligt, skal olieudskillerne inspiceres. Inspektionen skal ske af tom olieudskiller. Resultatet af eftersyn indføjes i en driftsjournal, jf. vilkår 2.8. Affald som stammer fra olieudskilleren bortskaffes til en godkendt affaldsmodtager Driftsjournalen og kvitteringer for tømning af bundfældningstanken (sandfangsbrønden) og olieudskilleren skal forevises Rebild Kommune på forlangende og opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år Inden olieudskilleren ibrugtages skal den tæthedsprøves i overensstemmelse med norm DS 455 for tæthed af afløbssystemer i jord, eller tilsvarende norm. Prøvningstiden efter DS 455 skal dog øges fra 10 minutter til mindst en time. Hvis der konstateres lækage skal anlæggene udbedres så det ved en ny tæthedsprøvning viser sig at være tæt. Tæthedsprøvningen skal udføres senest 1 måned efter anlægget er blevet etableret, og resultatet af tæthedsprøvningen fremsendes til Rebild Kommune, så snart det foreligger. Herefter skal olieudskilleren regelmæssigt tæthedsprøves mindst hvert 10. år Hvis der ved tømning, bundsugning, inspektion eller egenkontrol konstateres utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder, skal installationen efterses og skaden udbedres efter retningslinjerne i SBI-anvisning nr. 185 af 1997 eller tilsvarende gældende anvisning. Rebild Kommune skal straks underrettes om det konstaterede. Side 3 af 13

4 Der skal etableres en prøveudtagningsbrønd anbragt efter afløb fra olieudskilleren og inden tilslutning til offentlig kloak. Prøvetagningsbrønden skal udføres således at det er muligt at udtage en repræsentativ prøve af spildevandet, det vil sige at udtage en vandprøve i en frit faldende vandstråle Der skal i brønden være mulighed for udtagning af en prøve af spildevand udelukkende fra vaskepladsen uden sammenblanding med andet spildevand. 2.4 Brug af rengørings- og sæbeprodukter Virksomheden må kun anvende vaskemidler som kan dokumenteres at de ikke indeholder A- eller B-stoffer Alle vaskeprodukter skal til enhver tid opbevares på forsvarlig vis og således at der ved spild eller uheld ikke kan ske afledning til det omliggende terræn eller til offentligt kloaksystem Oliespild skal opsamles fra vaskepladsen for at sikre at olien ikke afledes til regnvandssystemet For at opnå størst mulig virkningsgrad for udskilleren skal forbruget af vaskemidler være mindst muligt eller skal følge leverandørens anvisninger. 2.5 Krav vedr. spildevandets indhold af forurenende stoffer Koncentrationerne af analyseparametre i udtagne prøver af spildevandet fra vaskepladsen skal overholde følgende grænseværdier: Parameter Grænseværdi Enhed Analysemetode Faste parametre der skal analyseres for Max årsvandmængde 7 m 3 /år Opgørelse af vandforbrug Max afledning 1,2 l/s --- Fedt og olie 50 mg/l DS/R 209 Suspenderet stof 500 mg/l DS/EN 872 Nitrifikationshæmning (1) 50 % ISO 9509:19891 ph (2) 6,5 9,0 - DS 287 Temperatur 35 C Termometer el. ved kontinuer registrering (1) Grænseværdien på 50% er et absolutkrav. Nitrifikationshæmning i intervallet 20-50% udløser undersøgelser der har til formål at belyse hvilke forhold giver anledning til nitrifikationshæmningen. (2) Absolut krav Koncentrationerne af analyseparametre i udtagne prøver af spildevandet fra vaskepladsen skal i forbindelse med den første prøvetagning overholde følgende grænseværdier: Parametre der skal analyseres for i forbindelse med den første prøvetagning Cadmium (Cd) (2,3,4) 3 µg/l ISO 17294m- ICPMS Kobber (Cu) (2,3,5) 100 µg/l ISO 17294m- ICPMS Bly (Pb) (2,3,4) 100 µg/l ISO 17294m- ICPMS Zink (Zn) (2,3,4) 3000 µg/l ISO 17294m- ICPMS DEHP (4) 100 µg/l Som slampakken (MST 1997) modificeret til spildevandsprøver ikke standariseret (3) Prøverne oplukkes efter DS 259 (4) Skal analyseres for i forbindelse med den allerførste prøvetagning hvorefter Rebild Kommune tager stilling til hvorvidt analyseprogrammet for parameteret skal fortsættes. (5) Tilsigtet grænseværdi som udtryk for det langsigtede mål for afledningen. Side 4 af 13

5 Efter Rebild Kommune har modtaget resultaterne fra den første spildevandsanalyse, vil kommunen vurdere resultaterne og tage stilling til om virksomheden fortsat skal analysere spildevandet for de i vilkår anførte parametre. 2.6 Prøvetagning og analyse Til verifikation af anlæggets ydeevne skal der en gang om året udtages spildevandsprøve til analyse for de i vilkår nævnte parametre fra prøvetagningsbrønden. Første prøvetagning og analysering skal gennemføres senest 2 måneder efter at vaskepladsen er blevet etableret I forbindelse med den første prøvetagning skal spildevandet analyseres for cadmium, kobber, bly, zink og DEHP, jf. vilkår Ligger resultaterne for de parametre i en sikker afstand fra grænseværdierne, bliver de relevante parametre fjernet fra analyseprogrammet. Viser det sig at resultaterne for de parametre ligger tæt på eller overskrider grænseværdierne fastsatte i vilkår 2.5.2, skal virksomheden fortsat analysere spildevandet for den eller de pågældende parametre De i vilkår og nævnte spildevandsprøver udtages under vask som blanding af 5 jævnt fordelt stikprøver. Prøverne udtages efter afløb fra olieudskillerne og inden tilslutning til offentlig kloak uden sammenblanding med andet spildevand Prøvetagning, analyse og rapportering skal udføres af et akkrediteret laboratorium Analyserne udføres efter de i vilkår og anførte metoder medmindre andet aftales mellem laboratorium og Rebild Kommune Analyseresultaterne skal fremsendes til Rebild Kommune senest en måned efter at resultaterne er modtaget fra laboratoriet. 2.7 Kontrolregler Ved vurdering af om grænseværdierne i vilkår og er overholdt må grænseværdierne ikke overskrides på noget tidspunkt (absolut krav) Såfremt en grænseværdi overskrides ved en enkelt prøve, skal virksomheden sende en redegørelse for overskridelsen til Rebild Kommune senest en måned efter at resultaterne er modtaget fra laboratoriet. Redegørelsen skal indeholde bl.a. forklaring på hvorfor kravværdierne ikke er blevet overholdt, om der blev foretaget nogen foranstaltninger for at overskridelsen ikke sker igen og om der blev foretaget nogen ændringer i processerne som kan have betydning for spildevandet afledt fra vaskehallerne Rebild Kommune vil på baggrund af redegørelsen fra virksomheden vurdere om det er nødvendigt at lade udtage flere prøver til analyse for den eller de parametre hvor grænseværdien er overskredet Hvis Rebild Kommune vurderer at virksomheden skal lade udtage ekstra prøver til verifikation af analyseresultatet, jf. vilkår 2.7.3, skal prøverne udtages senest en måned efter Rebild Kommune har anmodet virksomheden om dette Såfremt den supplerende analyse, jf. vilkår 2.7.4, viser at grænseværdien er overholdt, anses udlederkravet ikke for overskrevet, og én prøve om året bibeholdes ved egenkontrollen Såfremt den supplerende analyse, jf. vilkår 2.7.4, også viser en overskridelse af grænseværdien, skal virksomheden lade udtage fire prøver inden for de næste 12 måneder til analyse for den eller de parametre hvor grænseværdien er overskredet. Side 5 af 13

6 2.7.7 De herved forekomne analyseresultater behandles efter vilkår Viser det sig at grænseværdien er overholdt, nedsættes prøvehyppigheden til den oprindelige én prøve per år Viser det sig at enkelte stoffer overholder grænseværdierne indenfor en bred margin i fire på hinanden følgende prøver kan Rebild Kommune begrænse kontrollen eller evt. helt fjerne den for de pågældende stoffer. En eventuel afgørelse herom skal udarbejdes som et tillæg til den nærværende tilladelse Alle udgifter i forbindelse med egenkontrol afholdes af virksomheden. 2.8 Kontrol af drift Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende: Forbrug af vand til vaskepladsen, Dokumentation for tømning af sandfang og olieudskiller inkl. oplysninger om opsamlet mængde af olie, jf. vilkår og 2.3.8, Forbrug af rense- og vaskemidler, Analyseprogrammet Driftsjournalerne skal opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år og forevises på forlangende. 3 Baggrund Rebild Kommune har den 19. juni 2013 fået en ansøgning om byggetilladelse til etablering af en ny vaskeplads ved Micodan A/S på matr. nr. 6ab, Sørup By, Buderup, Industrimarken 4, 9530 Støvring (se oversigtskort i bilag 1). Samtidigt har virksomheden ansøgt om spildevandstilladelse til tilslutning af spildevand fra vaskepladsen som skal afledes via et nyt sandfang og en ny koalescensudskiller til det offentlige regnvandssystem. Ansøgeren begrunder sit ønske om at tilslutte spildevandet regnvandsledningen med at afstanden til det nærmeste stik på spildevandsledningen er stor. Endvidere har stikket ikke nok i dybden til at muliggøre kobling af spildevandet fra vaskepladsen på spildevandsledningen uden kostbare foranstaltninger. Efterfølgende har Rebild Kommune fået supplerende oplysninger vedr. vaskepladsen. Følgende materiale danner baggrund for sagen: Ansøgning om byggetilladelse/spildevandstilladelse af d. 19. juni 2013 Supplerende oplysninger fra virksomheden vedr. vaskepladsen som kommunen havde fået i løbet af hele ansøgningsprocessen. På det foreliggende grundlag fastsætter Rebild Kommune ovenfor anførte vilkår for tilslutning af spildevand fra vaskepladsen til det offentlige regnvandssystem. 4 Miljøteknisk beskrivelse 4.1 Beliggenhed og plan forhold Vaskepladsen ved Virksomheden Micodan A/S er beliggende matr. nr. 6ab, Sørup By, Buderup, Industrimarken 4, 9530 Støvring. Området er omfattet af lokalplan nr. 46. Virksomhed ligger erhvervsområdet, og i kloakopland Industrimarken (D03). Området er separatkloakeret. Spildevandet ledes via offentligt kloaksystem til Støvring og derfra til Aalborg Kommune hvor spildevandet renses på Aalborg Renseanlæg Vest. Regnvand fra opland D03 hvor virksomheden ligger, ledes via regnvandssystem (udløb D03U001 uden bassin) til Lyngmosegrøften. For præcis placering af vaskepladsen se bilag 3. Side 6 af 13

7 4.2 Indretning og drift Generelt om virksomheden Micodan A/S blev etableret som containerfabrik i Produktionen omfatter i dag bl.a. stålcontainere, mobile og stationære affaldskomprimatorer, omlastestationer, miljø/kemicontainere, og andet udstyr til indsamling, transport og opbevaring af genbrugsmaterialer og affaldsprodukter Vaskepladsen Vaskepladsens areal er på 90 m 2 uden overdækning. For at forhindre tilløb af overfladevand mv. ude fra vaskepladsen bliver vaskepladsen hævet 5 cm over terræn. Endvidere bliver der lavet et fald mod sandfang for at sikre effektiv afledning af vandet fra vaskepladsen. Vaskepladsen bruges til vask af pumpestande fra mobilkomprimatorer som virksomheden har til reparation, hvor der afvaskes overfladesnavs fra pumpestandene. Herfra vil der typisk forekomme oliefilm i spildevandet. Samlet brug af plads til dette formål udgør ca. 1 time per uge. Endvidere vaskes der presserummene på affaldskomprimatorer for aflejret skidt som følge af brug af presse. Affald fra affaldskomprimatorer består mest af pap, papir og brændbart materiale. I tilfælde af at der findes kemisk/biologisk eller en anden mistænksom type materiale i affaldskomprimatorer bestiller virksomheden for kundernes regning slamsuger til at vaske/rense maskinen. I særligt grove tilfælde returnerer virksomheden maskinen til kunde som skal foretage sig rengøring af maskinen. Samlet brug af plads er på ca. 1 time per uge. Derudover ønsker virksomheden at vaske deres trucks med gennemsnit på 1-2 timer per uge. Virksomheden vurderer den samlede belastning af vaskepladsen til at være på ca. 3-4 timer ugentligt. Vask af alle emner foregår ved brug af koldt vand og børste samt højtryksrenser. Der findes en højtryksrenser og der bruges ikke damprenser. En gennemsnitlig vask tager 10 minutter, herunder løber vandslange 50-70% af tiden. Det anslås at der bruges ca liter vand per vask og der vaskes ca stk. emner per år hvilket giver afledning af ca liter processpildevand per år. Til vask bruges der almindelig autoshampoo der kan fås i handleren, og ikke andre produkter Afløbsforhold og renseforanstaltninger Alt spildevand fra vaskepladsen passerer gennem sandfang, olieudskiller og prøvetagningsbrønd før det tilsluttes det offentlige regnvandssystem. Ansøgeren har oplyst at sandfangets volumen er på 1000 liter (Fabrikat Wavin Certaro NS 10l/s-1000 l sandfang), og olieudskilleren er en ACO koalescensudskiller med kapacitet på 10 l/s og volumen på 1000 l og som er udstyret med alarm samt flydelukke der lukker for afløbssiden. Inden afløbet til kloakken findes der prøvetagningsbrønd (diameter 425 mm/dybde 2000 mm/tilslutning 160 mm). Leverandøren af sandfanget, olieudskilleren og brønden er Wavin. Der findes ikke andre renseforanstaltninger. 4.3 Spildevandets karakteristika Tilslutningstilladelsen omfatter processpildevand fra vaskepladsen som ligger ved Micodan A/S, og som skal ledes til det offentlige regnvandssystem med recipient Lyngmosegrøften. Der er ikke fastsat noget miljømål for den økologiske tilstand for recipienten. Rebild Kommune vurderer at spildevandet fra vask af pumpestande fra mobilkomprimatorer og presserummene på affaldskomprimatorer ved den ansøgte metode hovedsageligt vil indeholde suspenderet stof, fedt og olie samt organiske stoffer fra de anvendte rengørings- og affedtnings produkter. Det kan dog ikke udelukkes at der kan findes tungmetaller og DEHP i spildevandet fra vaskepladsen. Siden der er tale om en helt ny vaskeplads, var det ikke muligt at lade udtage spildevandsprøver for at opnå en mere præcis karakterisering af spildevandet. Derfor er der blevet stillet vilkår om at spildevandet Side 7 af 13

8 fra vaskepladsen skal analyseres for tungmetaller og DEHP i forbindelse med den allerførste prøvetagning (vilkår 2.6.2). Hvis analyserapporten fra den første spildevandsanalyse viser at resultaterne for de enkelte tungmetaller og DEHP ligger i en sikker afstand fra grænseværdierne for disse parametre, bliver det fremover ikke gældende at analysere spildevandet for den eller de pågældende parametre. Hvis det derimod viser sig at resultaterne ligger tæt på grænseværdierne eller grænseværdierne ikke bliver overholdt for de enkelte parametre, fastholdes krav om at analysere spildevandet for den eller de parametre hvor grænseværdien er overskredet. 5 Miljøteknisk vurdering 5.1 Indretning og drift Der er i tilladelsen stillet nogle vilkår ( ) til vaskepladsens indretning og drift. Det er bl.a. stillet vilkår om at vaskepladsen skal hæves min. 5 cm over terræn. Dette er for at sikre mod indløb af overfladevand mv. ude fra. Derudover stiller Rebild Vand og Spildevand A/S normalt krav om at alle vaskepladser som har areal over 10 m 2 og som skal tilsluttes spildevandssystemet, skal etableres med overdækning. Dette krav stilles med hensyn til spildevandssystemet og olieudskiller som hører til vaskepladsen. Siden vandet fra vaskepladsen ved Micodan A/S skal kobles på regnvandssystemet og ikke på spildevandssystemet, og afledte vandmængder er beskedne, har mangel på overdækning af vaskepladsen næsten ingen betydning mht. regnvandssystemets kapacitet. Det som man skal være opmærksom på i dette tilfælde, er olieudskiller og dens kapacitet. Kommunen vurderer dog at olieudskillerens nominelle størrelse er tilstrækkelig til at kunne håndtere ekstra vandmængder i tilfælde af regnskyl (se punkt 5.2). Med en vaskeplads etableret på sådan en måde kan Rebild kommune og Rebild Vand og Spildevand A/S acceptere at der ikke etableres overdækning. Der er endvidere stillet krav om at vaskepladsens areal skal være befæstet og uden synlige revnedannelser. Dette vilkår er stillet på baggrund af at spildevandet fra vaskepladsen vil kunne indeholde rester af sæbe og olie. Spildevand med indhold af sæbe og olie må ikke udledes på bar jord pga. risikoen for jord- og grundvandsforurening. Derudover stiller Rebild Kommune krav om at spildevandet fra vaskepladsen skal passere sandfang, koalescensudskiller og prøvetagningsbrønd inden udledning til kloakken da man ønsker at minimere bl.a. olie i den offentlige kloak og i recipienten. Der stilles endvidere krav til alarm på olieudskilleren for at undgå utilsigtet udledning af olie til kloaksystemet og dermed til recipienten. Der er også blevet stillet krav om at alt oliespild skal opsamles fra vaskepladsen for at sikre at olien ikke ender i regnvandssystemet. 5.2 Spildevandsstrømme og sandfangets/olieudskillerens kapacitet Der er blevet vurderet om olieudskillerens kapacitet er tilstrækkelig, på baggrund af beregninger for udskillerens nominelle størrelse, jf. DS og DS/EN : NS = (Q r + (f x x Q s1 ) + Q s2 ) f d Vaskepladsens areal er på 90 m 2. Ved en regnintensitet på i = 106 l/s/ha og sikkerhedsfaktor på S f = 1,2 jf. spildevandsplanen 6, vil den dimensionsgivende regnvandsstrøm være på: Q r = ψ i A S f = l/s/ha 0,009 1,2 = 1,14 l/s 4 DS Norm for afløbsinstallationer 5 DS/EN Udskillere til letflydende væsker (fx olie eller benzin) - Del 2: Valg af nominel størrelse, installation, drift og vedligeholdelse 6 Spildevandsplan for Rebild Kommune Side 8 af 13

9 Vask foregår med højtryksrenser og sæbe. Ved dimensionering af spildevandssystemet indgår højtryksrenseren med et bidrag på 2 l/s pga. den emulgerende virkning af det højere tryk. Brug af sæbe indgår i beregningen med en emulsionsfaktor f x = 2. Densitetsfaktoren f d sættes til 1,5 svarende til en densitet mellem 850 og 900 kg/m 3 og klasse I udskiller. Beregningernes forudsætninger er således som følger: Q s1 = 2 l/s - dimensionsgivende spildevandsstrøm (der findes én højtryksrenser) Q s2 = 0 l/s - dimensionsgivende spildevandsstrøm (tappested) F x = 2 emulsionsfaktor: fx = 1 hvis der ikke anvendes sæbe, fx = 2 hvis der anvendes sæbe F d = 1,5 densitetsfaktor (for diesel og smøreolie og klasse I olieudskiller) Udskillerens nødvendige størrelse er beregnet til: NS = (Q r + (f x x Q s1 ) + Q s2 ) f d = (1,14 + (2 2) + 0) 1,5 = 7,71 l/s Opsamlingskapacitet = 10 NS = 10 7,71 = 77,1 liter. Det er oplyst at olieudskillerens nominelle størrelse er på 10 l/s og opsamlingskapaciteten er på 1000 liter. Derfor vurderes det at olieudskilleren sagtens kan håndtere de ekstra vandmængder der kan forekomme under regnhændelser. Sandfangets størrelse vurderes ud fra: (200 NS)/f d = (200 10)/1,5 =1333 liter. Det er oplyst at sandfanget er på 1000 liter. Siden vaskepladsens brug og vandets forbrug er minimal, vurderes det at sandfangets størrelse er tilstrækkelig. 5.3 Miljøfremmede stoffer i spildevandet Rebild Kommunes vurderinger baseres hovedsageligt på Miljøstyrelsens Spildevandsvejledning 7. Miljøstyrelsen har i Spildevandsvejledningen opstillet grænseværdier for nogle kemiske stoffer og parametre. Rebild Kommune henholder sig til de fastlagte værdier i den nærværende tilslutningstilladelse. Grænseværdierne er fastsat til de væsentligste parametre, der kan afvige i forhold til indholdet i almindeligt husspildevand og som derfor kan have en væsentlig betydning for kloakkens drift og recipientens tilstand. Derudover opdeler vejledningen organiske stoffer i tre kategorier: Liste A-, B-, eller C-stoffer: Liste A-stoffer stoffer som er uønskede i spildevandet da de er giftige og svært nedbrydelige; Liste B-stoffer stoffer som knap er så giftige som A-stofferne og er ikke let nedbrydelige. Spildevandet evt. indhold af B-stoffer skal begrænses og skal overholde nærmere fastsatte grænseværdier; Liste C-stoffer stoffer som er let nedbrydelige og/eller ugiftige, og der fastsættes normalt ingen grænseværdier for disse stoffer. De skal dog reguleres ved bedst tilgængelig teknik. Der stilles i vilkår krav til virksomheden om at der ikke må anvendes produkter som indeholder liste A- eller B-stoffer. Virksomheden bruger kun almindelig autoshampoo som kan fås i handelen. De fleste autoshampoo som findes på markedet, indeholder ikke liste A- eller B-stoffer. Rebild Kommune vil dog anbefale at virksomheden kun bruger svanemærkede produkter. Alt i alt vurderer Rebild Kommune at forbrug af autoshampoo vil være uproblematisk i forhold til kloaknettet og recipienten. Udover produktrester kan spildevandet fra vaskepladsen indeholde olie og andre stoffer som f.eks. tungmetaller, som skal kontrolleres inden afledning til kloakken og recipienten. Derfor er det nødvendigt at udtage spildevandsprøver for analyser for at sikre at spildevandet overholder krav til grænseværdier som bliver fastsat på baggrund af spildevandsvejledningen i vilkår i den nærværende 7 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Side 9 af 13

10 tilslutningstilladelse. Det er således blevet stillet krav jf. vilkår om etablering af prøvetagningsbrønd efter olieudskilleren men inden spildevandet bliver tilsluttet det offentlige regnvandssystem. Det er blevet stillet krav til bl.a. olie og fedt som bl.a. kan indeholde mineralsk olie. Mineralsk olie består af mange forskellige enkeltstoffer, bl.a. organiske stoffer hvoraf størstedelen er uønsket i miljøet og svært nedbrydelige. Mineralsk olie kan indeholde stoffer som er kræftfremkaldende, f.eks. PAH (Polycykliske Aromatiske Hydrocarboner). Indhold af olie og fedt i spildevandet skal således kontrolleres inden afledning til kloakken og på denne baggrund fastsættes der i den nærværende tilladelse en grænseværdi på 50 mg/l for olie og fedt for den valgte analysemetode (se vilkår 2.5.1). Da der på vaskepladsen anvendes højtryksrensning og rengøringsmidler (autoshampoo), vil der forekomme olieemulgering, og for at olie/vandblandingen skal nå at separere bør opholdstiden i olieudskillerne være størst muligt. Med olieudskillernes volumen på 1000 liter og kapacitet på 10 l/s vurderes spildevandets opholdstid i olieudskilleren at være tilstrækkelig. Grænseværdien for ph, suspenderet stof og nitrifikationshæmning er fastsat af hensyn til driften af regnvandssystemet og recipienten. Spildevandet vil også kunne indeholde tungmetaller og DEHP som er uønskede i miljøet. De typisk forekommende tungmetaller fra maskinvask er cadmium, bly, kobber og zink. DEHP er uønsket i spildevandet fordi det er kræftfremkaldende og det er af Miljøstyrelsen mærket som et B-stof. Aktiviteterne på vaskepladsen er af beskedent omfang (afledning af spildevandet vurderes at være på ca. 3,5-7,0 m 3 spildevand årligt), og med et sandfang etableret før afløbet forventes størstedelen af tungmetallerne og DEHP at blive tilbageholdt i sandfanget. Siden spildevandet afledes til regnvandsledningen og derfra direkte til recipienten, er det dog relevant at sikre sig at indhold af tungmetaller og DEHP i spildevandet faktisk er så lavt at spildevandet ikke vil indebære forureningsrisiko for recipienten. Siden der er tale om en helt ny vaskeplads, var det ikke muligt at lave spildevandsanalyser i forbindelse med udarbejdelse af den nærværende tilladelse. Derfor har Rebild Kommune valgt at stille krav om at analysere spildevandet for de pågældende parametre i forbindelse med den første prøvetagning. Viser det sig at resultaterne for de enkelte parametre er lave sammenlignet med grænseværdierne fastsatte i vilkår 2.5.1, bliver de fjernet fra analyseprogrammet. Såfremt omfanget af vaskeaktiviteterne som frembringer processpildevand, øges, skal kommunen underrettes således det kan vurderes om der skal udarbejdes en ny tilslutningstilladelse. Til dokumentation for at spildevandet kan overholde de af Miljøstyrelsen anbefalede grænseværdier skal spildevandet analyseres en gang årligt for ph, temperatur, indhold af suspenderet stof, olie og fedt og nitrifikationshæmning. I forbindelse med den allerførste prøvetagning skal spildevander derudover analyseres for bly, cadmium, kobber, zink, DEHP. 5.4 Kontrolprogram Det vurderes at vaskepladsen hører under kontrolniveau 0 i henhold til vejledningens retningslinjer - primært på grund af den meget begrænsede spildevandsmængde der forekommer fra vaskepladsen. Spildevandet indeholder olie og fedt, inkl. mineralsk olie som er fastsat som et A-stof. I henhold til vejledningen er det dog almindelig udbredt at spildevand indeholder mindre mængder af mineralsk olie uden at spildevandet af den grund anses for at være problematisk. Når mineralsk olie kun forekommer i spildevandet i moderat omfang, anbefales det derfor i vejledningen at kommunen ved identifikation af passende kontrolniveau ser bort fra A-stoffer der kan henføres til mineralsk olie. Ved kontrolniveau 0 skal virksomheden i henhold til vejledningen lade udtage 1-2 kontrolprøver for karakterisering af spildevand i forbindelse med en ny tilladelse. I dette tilfælde vurderes det dog at det er relevant at indføre en fast kontrol på grund af at spildevandet bliver afledt til regnvandsledningen og bagefter til recipienten uden at passere spildevandsrensningsanlæg. Derfor fastsættes prøvetagningsfrekvensen til 1 prøve per år. Side 10 af 13

11 Efter ansøgning fra virksomheden er Rebild Kommune indstillet på at nedsætte prøvetagningsfrekvensen og/eller antallet af analyseparametre hvis analyserne viser stabile resultater med overholdelse af grænseværdierne for de enkelte parametre i fire på hinanden følgende prøver. En evt. ændring af prøveantallet og/eller antallet af analyseparametre vil blive meddelt som et tillæg til/en ændring til tilslutningstilladelsen med klageadgang for virksomheden. Hvis der til gengæld opstår mistanke om at et anlæg ikke fungerer tilfredsstillende, kan myndigheden efter miljøbeskyttelsesloven påbyde skærpet kontrol af spildevandet afledt til den offentlige regnvandsledning. Til vurdering af omfanget af virksomhedens vaskeaktiviteter og overholdelse af kontrolforanstaltninger fastsættes der krav om at virksomheden skal føre driftsjournal. Alle planlagte ændringer i virksomhedens indretning og drift som kan have indflydelse på spildevandsafledningen skal inden ændringer foretages, meddeles kommunen der vil tage stilling til om dette udløser et behov for ansøgning em revision af vilkårene i den nærværende tilladelse. 5.5 Samlet miljøteknisk vurdering Det er Rebild Kommunens samlede vurdering at tilslutning af spildevandet fra vaskepladsen til det offentlige regnvandssystem ikke vil indebære risiko for kloakken og recipienten hvis grænseværdierne for de enkelte parametre fastsat i den nærværende spildevandstilladelse bliver overholdt af virksomheden. Derudover vurderes det at afledningen fra vaskepladsen til regnvandssystemet ikke vil forhindre forsyningen i at deres udledningstilladelse til udløb bliver overholdt. 6 Udtalelser Udkastet til den nærværende spildevandstilladelse blev sendt til Rebild Vand og Spildevand A/S den 2. juli Forsyningen havde ingen kommentarer eller bemærkninger til udkastet. Efterfølgende har Micodan A/S den 3. juli 2015 modtaget udkastet. Rebild Kommune, Center Natur og Miljø har den 5. august 2015 modtaget svar fra virksomheden om at virksomheden ingen kommentarer eller bemærkninger har. 7 Generelle oplysninger Hvis der forekommer ændringer i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Rebild Kommune. Det gælder f.eks. ved indførelse af nye vaskemetoder, ændret forbrug af kemikalier som er Liste A- eller B-stoffer, ændring af indretning af vaskepladsen, ændring af virksomhedens spildevandssystem m.v.. Hvis de i tilladelsen beskrevne forhold ændres væsentligt, kan det føre til bortfald af denne tilladelse. Virksomheden skal i så fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til tilslutning af spildevand fra vaskepladsen. Rebild Kommune kan i henhold til 30 i Miljøbeskyttelsesloven 8 ændre vilkår fastsat i den nærværende tilslutningstilladelse hvis vilkårene anses for utilstrækkelige og forhold i recipient, på renseanlæg, i kloaknet eller renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive meddelt som påbud, og der vil være klageadgang. 8 Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer Side 11 af 13

12 8 Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. En klage skal således være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest den 2. september 2015 kl. 23:59. Hvis klagefristen udløber på en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Afgørelsen kan ifølge Miljøbeskyttelsesloven 9 98 til 100 påklages af virksomheden selv, Sundhedsstyrelsen og visse landsdækkende organisationer og af enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Hvis man ønsker at klage over denne afgørelse, kan man klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Man klager via Klageportalen som man finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Man logger på eller ligesom man plejer typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal man betale et gebyr på kr Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage der kommer uden om Klageportalen hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet som træffer afgørelse om hvorvidt ens anmodning kan imødekommes. Virksomheden vil ved klagefristens udløb få besked såfremt der er modtaget klager. Hvis en tilladelse udnyttes før klagefristens udløb eller før den pågældende tilladelse mv. er behandlet af klagemyndigheden, sker dette på pågældendes eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre, eller ophæve tilladelsen 10. Denne afgørelse kan efter miljøbeskyttelseslovens 101 indbringes for domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, det vil sige senest den 5. februar 2016 eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige administrative afgørelse foreligger. 9 Aktindsigt Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen herunder resultater af virksomhedens egenkontrol jf. Forvaltningsloven 11, Offentlighedsloven 12 og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger Lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer i lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer 11 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april Lov nr. 606 af 12. juni Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 med senere ændringer Side 12 af 13

13 10 Underretning Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand fra vaskepladsen ved Micodan A/S til det offentlige regnvandssystem offentliggøres på Rebild Kommunes hjemmeside, fra den 5. august Med venlig hilsen Agnieszka Gieraltowska Dall Miljømedarbejder Bilag: 1. Oversigtskort 2. Kloaktegning. 3. Beliggenhed af vaskepladsen. Kopi til: Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet ved kopi af denne afgørelse: Naturstyrelsen, Rebild Vand & Spildevand A/S, Aalborg Forsyning, Kloak A/S, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland, Greenpeace, eller Sara Lykke Hansen Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Jakob Kjær Madsen, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Dansk Fritidsfiskeforbund, att. Arne Rusbjerg, Aktive fritidsfiskere i Danmark, v/formand Leif Søndergård, Side 13 af 13

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget, den 25. februar 2013 01-03-2013 Sags Id.

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer).

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00010 (tidl. MKN-100-00069) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Statoil Servicecenter, Blekinge

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00030 (tidl. MKN-103-00047) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. februar 2013 Sagsnr. 480-2012-63115 Dok.nr. 480-2012-85650 10236 Spildevandstilladelse Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til forsyningens kloak for Kæmpes Taxi

Læs mere

Tilslutningstilladelse. For. Frederikssund Pizza Burgerhouse. Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund

Tilslutningstilladelse. For. Frederikssund Pizza Burgerhouse. Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund Tilslutningstilladelse For Frederikssund Pizza Burgerhouse Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund Captia journal nr.: 001180-2013 Udarbejdet af: ahjen Kvalitetssikret af: vvill Indhold Indhold Indledning/baggrund...

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Service A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 28-10-2011 Sagsnr.: 11/2512 Dok.nr.: 19 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse 06. NOVEMBER 2014 VARSEL AF PÅBUD OM TILSLUTNING TIL GULDBORGSUND FORSY- NINGS KLOAK SAMT SEPARERING AF REGN- OG SPILDEVAND PÅ EJENDOMMEN Baggrund

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Rema 1000 Lumsås. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Rema 1000 Lumsås. Baggrund for tilladelsen: Dansk Butikstjeneste A/S Nordre Strandvej 3 8240 Risskov Den 14. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Rema 1000 Lumsås Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune Fedtudskillere Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor skal der etableres fedtudskillere? 2 2. Hvor skal der installeres

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling. Erhverv, Bolig og Natur. Ramsherred 5, 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Fornyet tilladelse

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 9-3-2015 Jacob Nexgaard Andersen & Marie Østergaard Kristensen Agergårdvej 1, Vejrum 7600 Struer

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Lambækvej 43, 6940 Lem St

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Lambækvej 43, 6940 Lem St Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Mads Høegsberg Lambækvej 43 6940 Lem St Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse til etablering af industrielt

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Tilslutningstilladelse Tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak i henhold til 28 i Bekendtgørelse af Lov om Miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) (LBK nr. 879 af 26. juni 2010). Dato

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00393 Ref.: LJE AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand fra kloakopland A01 til Grådyb.

Tilladelse til udledning af regnvand fra kloakopland A01 til Grådyb. Esbjerg Forsyning A/S Att. Finn Egholm Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Email: fie@esbjergforsyning.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 9. december 2014 Sagsbehandler Johannes Lomborg Telefon direkte 76 16 51

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Kærbyvej 24, 6950 Ringkøbing

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Kærbyvej 24, 6950 Ringkøbing Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Søren Jeppesen Kærbyvej 24 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring Center Natur og Miljø SKØRPING VANDVÆRK Jyllandsgade 1 9520 Skørping Sendt på mail til lars_bols@andersen.mail.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra et nyt boligområde syd for Støvring, Høje Støvring Center Natur og Miljø Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.05-P19-10-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Inja Miljøteknik - skaber sikre løsninger I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S leveret udskillerteknik til det

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Udskillere fremstillet af HDPE, præfabrikeret iht. EN 858 for installation i jord OLEOPATOR-P OLEOPASS-P www.aco.dk - Tel. +45 5766 6500 Fax

Læs mere

Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com

Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013 Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Hvad indeholder tilladelser til udledning af regnvand? Hvad bør en tilladelse til udledning af regnvand indeholde?

Læs mere

Sagsnr. 09.08.26-P19-5-15

Sagsnr. 09.08.26-P19-5-15 Lise Aarøe Jensen Og Dan Smed Madsen Thyrashøj Svanemosevej 53 3630 Jægerspris Dato 11. maj 2015 Sagsnr. 09.08.26-P19-5-15 PLAN, VEJ OG MILJØ Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Meransletten

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 7-8-2015 Steen Tøtterup Mogensen Bakkedalvej 10 Borregård 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-2-15

Læs mere