r 1 Matr.nr. Gebyrer Beløb kr. Betalt den Byggesagsgebyr - Vandtilslutning Kloakbidrag Detailkloakbidrag > P-fond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "r 1 Matr.nr. Gebyrer Beløb kr. Betalt den Byggesagsgebyr - Vandtilslutning Kloakbidrag Detailkloakbidrag > P-fond"

Transkript

1 r 1 Matrnr Ejer 124 ux Hirtshals Kommune Rådhuset 985o Hirtshals Parcel pr Ejerlav Beliggenhed Horne by, Hirtshals HJensensalle 63 Ansøger Bundgaard & Kassow Springvandspladsen 1, 2 98oo Hjørring Projekt Anmeldelse Opførelse af overdækket indgangsparti på o,96 m2 Byggesag nr 4o3/87»Grøn sag«nr Lbnr Vejkode Behandles af Mødedato Pkt nr Behandling Dato OH oo Bygningsudvalget Ansøgning/anmeldelse modtaget o5ll87 Grundareal Heraf vej Bygningsudvalget Mangelliste afsendt 6o7 m2 Plan- og miljøudvalget Modtaget supplerende materiale Landbrugspligt Ja Nej x Plan- og miljøudvalget Byggetilladelse udstedt BBR - Byggetilladelse K Brandkommissionen Anmeldelse godkendt H II BBR - Påbegyndelse Byrådet Skorstensfejerattest BBR - Færdigmelding * Tilsynsrapport afsendt BBR - Ibrugttill X Afsendt Modtaget Skema vedr»måneskinsarbejder«havnerådet Færdigmeldt af ejer Registrering af vand (kloak) kort Arbejdstilsynet Ibrugtagningstilladelse kan udstedes Kopi til vej/kloakafdelingen X Amtsrådet Ibrugtagningstilladelse udstedt Kopi til renovationsafdelingen Embedslægen Brev vedr vandaflæsning Fredningsnævnet Arkiv Nabohøring Anmeldt Synet F 3$io X /o ~ f/~<f> /7-// 87- Påbegyndelse 25-0^7 SS Korrespondance Afsendt Indvendig kloak LmjyvIdd^in a odjitvwufao nlv\cla ÅJ a/md Håamctuj!8J/, Udvendig kloak 0 (J t Vandinstallation Olietank Færdigsyn Ekstrasyn Ibrugt till, sendt til Lokalplaner, deklarationer og tinglysninger Gebyrer Beløb kr Betalt den Byggesagsgebyr - Vandtilslutning Kloakbidrag Detailkloakbidrag > P-fond Bemærkninger vedr syn Kloakmester VVS-mester HIRTSHALS BOGTRYK/OFFSET

2 HIRTSHALS KOMMUNE RÅDHUSET POSTBOX HIRTSHALS TLF TELEFAX GIRO Bygningsatdelingen Hirtshals Kommune Rådhuset 9850 Hirtshals Dato /87 Jnr Eventuel henvendelse om denne sag kan ske til: Mogens Pedersen /lj foto-kopi Hirtshals kommune Vedr: Opførelse af overdækket indgangsparti på 0,96 m 2 på matr nr 124 ux,horne by, Hirtshals, beliggende H Jensensalle 63 Bygningsafdelingen har modtaget Deres færdigmelding vedrørende ovennævnte byggeri Byggesagen betragtes herefter som afsluttet, idet det forudsættes, at byggearbejdet er udført i overensstemmelse med anmeldelsen, projektmaterialet og "Meddelelse om byggearbejde" Til Deres orientering kan oplyses følgende: Det er bygherrens ansvar, at kravene i "Meddelelse om byggearbejde" og "Reglement for småhuse" overholdes Efter "Bygningsreglement for småhuse" trådte i kraft 1 april 1985 bortfaldt bestemmelsen om, at et byggeri skal færdigsynes, og der udstedes ikke længere ibrugtagningstilladelse De afgivne oplysninger om byggeriets art og omfang er indberettet til bygnings- og boligregistret (BBR) bla til brug for vurderingsmyndighederne De vil snarest modtage en ajourført BBR-meddelelse Evt beskadigelser af vej og fortov opstået i forbindelse med byggeriet skal udbedres af ejeren af ovennævnte ejendom

3 HIRTSHALS KOMMUNE BYGNINGSAFDELINGEN Tlf Giro HIN i SHAlS KOMMUNE Anmetdelsesdato $5 vil J? Ejers/artmelders riavn og adresse Anføres ved henvendelser HfHTfHAL^ KOhf ^^immer Bygnnr ø V fsi l N G S' U O V i T 7 -i7 i 1 i ^Hirtshals Kommuna - K Etage Side/dørnr Sagsnummer 1 Rådhuset lndg, y 2 DEC M 1 LI 9850 Hxrtsiials Vejkode 1 l 1 Husnr 1 1 B Journ nr Færdigmelding Det meddeles herved, at byggearbejdet på Vejnavn (stedbetegnelse) Hans Jensensallé Matrikelbetegnelse og ejerlav -i wn ) ' ' I»1 Husnumrher -53- Beskrivelse j, : ' ' ' "? «8 ^ ti på S er afsluttet Har der været foretaget ændringer af det oprindelig Dato y -sfc 21- h -S3 ndte projekt skal revideret materiale vedlægges & KASSOW f/par

4 HIRTSHALS KOMMUNE BYGNINGSAFDELINGEN Tlf Giro Ejers/anmelders navn og adresse Hirtshals Kommune Rådhuset 9850 Hirtshals Anmeldelsesdato Anføres ved henvendelser Ejendomsnummer Bygnnr Vejkode Husnr B I Etage Side/dørnr I III II III II Sagsnummer 403/R7 Meddelelse om byggearbejde der ikke kræver byggetilladelse (Se vejledning på bagsiden) De har anmeldt, at der på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) Han«7«nflAnsa 1 11$ Matrikelbetegnelse og ejerlav 1?A nvr Hornp hy, Hirtshals agtes udført følgende byggearbejde: Beskrivelse 2 opførelse af overdækket indgangsparti på 0,96 m Husnummer i den anledning meddeles, at byggearbejdet kan sættes igang Betingelser Byggelovens og autorisationslovens bestemmelser skal overholdes, fifl Vej og fortov skal, i tilfælde af beskadigelser, straks retableres E Tagvand skal bortledes uden gene for naboer fifl Såfremt afløb tilsluttes eksisterende kloakanlæg, skal arbejdet udføres af en autoriseret kloakmester og anmeldes til teknisk forvaltning Når byggeriet er færdigt, bedes dette meddelt teknisk forvaltning/bbr-registret ved at fremsende vedlagte færdigmelding Klageinstans i henhold til byggelovens 23 er Amtsrådet Klagefristen er 4 uger fra dato Dato Underskrift 18 november 1987 Nr Dafolo

5 til faskine tf" 44 -H W- -j+ eksistbjælkelagsindeling H- Lf\ KN R = S = eksist muret væg ny muret væg ny let væg radiator redningsvindue isoleret skunklem 00 "h l 1 CO + lt\ NA i ( + til faskine STUEPLAN

6 -TftGETftCITLAN

7 RESTAURERING AP EJENDOMMEN HÅNS JENSENS" ALLE' HIRTSHALS HIRTSH " ~ "IMMUNE BYG* ET Indg 0 5 NOV 1987 Journ nr / 8 7 O ed FACADE KOD KOHD FACADE KOD VES? FACADE KOD SYD FACADE VOD GST BUNDGAARD & KASSOW, ARKITEKTER MAA/RAR SPRINGVANDSPLADSEN I, HJØRRING TLF: TANNISBUGTVEJ TVERSTED TLF: FREDENSKLIT SKAGEN TLF:

8 BYGHERRE : Hirtshals Kommune Rådhuset 9850 Hirtshals Tlf ARKITEKT : Bundgaard & Kassow Arkitekter MAA/PAR Springvandspladsen l Hjørring FORRETNINGS- Tlf Tannisbugtvej Tversted Tlf Fredensklit Skagen Tlf FØRER : Byfornyelsesselskabet Danmark smba Danmarksgade Aalborg BYGGERIETS Tlf ART : Renovering af enfamiliehus Hans Jensens Allé Hirtshals BYGGEPERIODE : Fra uge 48/1987 til uge 11/1988 UDBUDSFORM : Indbudt licitation i hovedentreprise Hjørring, den 28 oktober 1987 UDBUDSMATERIALE Udbudsmaterialet består af følgende: A PROJEKTMAPPE Indeholdende: Tegn 1 Situationsplan 1:100 2 Stueplan 1:50 3 Tagetageplan 1:50 4 Snit A-A 1:50 5 Snit B-B 1:50 6 Facaden 1:100 7 Detail - 1:10 8 Stueplan, opmåling 1:50 9 Facaderj, opmåling 1:100 Fagbeskrivelse B FÆLLESBETINGELSER HOVEDENTREPRISE Dateret den TILBUDSLISTER i 3 eksemplarer UDBUDSBREV 100 MURERENTREPRISEN 101 Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle forekommende jord-, kloak-, beton-, belægnings- og murerarbejder, som er nødvendige for projektets gennemførelse 102 Nedbrydningsarbejdet 103 Kloak De på opmålingstegn skraverede vægge nedbrydes, herunder skorstene Betongulv i toilet, bryggers og forgang opbrydes Cementtegltag nedtages Alle udv belægninger optages Eksist afløbsanlæg i og omkring bygningen optages Arbejdet omfatter de på kloakplanerne viste kloakledninger og brønde med tilhørende dæksler og karme, incl opgravning og tildækning samt tilslutning til eksist kommunalt afvandingssystem Gældende forskrifter: a DS 400 Normer for betonvarer b Almindelige betingelser for udførelse af kloakarbejder, udarbejdet af Stads- og Havneingeniørforeningen i Danmark 1958 c Dansk Ingeniørforenings norm for afløbsinstallationer, DS 432, august 1974 d Dansk Ingeniørforenings norm for afløbsledninger af beton mv i jord, DS 437, november 1976 e Dansk Ingeniørforenings normer for tætte samlinger i afløbsledninger af beton mv i jord, DS 4211, november 1976

9 f Dansk Ingeniørforenings norm for afløbsinstallationer, DS 432 g SBI-anvisninger nr 96 "Afløbsinstallationer" h Dansk ingeniørforenings norm for afløbsledninger af stift PVC, DS 430 Arbejdet skal herudover udføres i henhold til lokalt gældende vedtægter og regulativer samt tilsynets anvisninger 104 BefæsteIsesarbejdet Der udføres de på tegn 1 viste belægninger af 50 x 50 cm betonfliser på 20 cm komprimeret sand Øvrige arealer retableres 105 Overdækning hoveddør Ved hoveddør udføres betontrappesten støbt i forskalling med affasede kanter, ca 95 x 60 x 30 cm For stolper nedgraves 2 stk 0 10 betonrør, hvori ankre for stolper faststøbes 106 Udvendige facader Sokkel frilægges Berapning afhugges Sokkel udkastes og pudses i cementmørtel Der udføres de iht tegninger viste facadeændringer Frostsprængte sten udskiftes (især nord/øst hjørne) Der foretages den nødvendige reparation af gesimser og murkanter ved gavle i forbindelse med oplægning af tegl Alle facader sandblæses og vandskures El-måler indmures ved hoveddør Der udføres hul i mur for aftræk fra emhætte, incl jalousi og plastrør 107 Tegltag Der oplægges røde vingetegl på bygningen iht Murerfagets byggeblad nr 27 Rygning nedmures Der monteres tudsten i hvert andet spærfag på begge sider Der monteres PVC hætte for aftræk fra bad og udluftning fra faldstamme, se tegn nr Beton- og klinkegulve Der udføres de på snittegninger viste gulvkonstruktioner I forbindelse med rågulve udføres fundamenter for nye indvendige vægge I forstue og bad nedlægges klinker - materialepris, excl moms, kr 150,- I køkken opfyldes kælder med sand, der komprimeres Kældervindue tilmures 109 Indv murerarbejde Der opmures det på tegn viste murværk, der pudses på begge sider Eksist murværk afhugges løstsiddende puds Der nypudses Ved bad monteres med 100 cm Batts I bruseniche opsættet 15 x 15 cm hvide fliser Materialepris kr 70,- excl moms 200 TØMRER-, SNEDKER- OG GLASENTREPRISEN 201 Arbejdet omfatter Arbejdet omfatter alle forekommende tømrer-, snedker- og glasarbejder, som er nødvendige for projektets gennemførelse 202 Nedbrydningsarbejdet Alle vinduer samt indv og udv døre udtages Alle vindskeder, lægter, trempler og hanebånd nedbrydes for udførelse af nyt tag Alle trægulve, evt vægbeklædninger, inventar, lofter fodlister mv nedbrydes 203 Overdækning hoveddør Ved hoveddør udføres overdækning på 5 x 5" fuldkantede og affasede stolper og rem Der oplægges 2 x 5" fuldkantede spær Tag udføres af 1 x 5" hv pi fyr med 2-lags tagpapdækning sort skifer Flunke udføres af 8 mm hvid eternit Ved stolper monteres galv stolpesko Konstruktionen samles med BMF sømbeslag, dog tappes stolper og rem sammen 20 4 Vinduer og udv døre Der indsættes nye udv døre og vinduer (type Miljø Vinduer, DVK godkendelse), udseende som vist på facadetegning Vindue i soveværelse udføres med redningsåbning Hoveddør forsynes med cylinderlås og Ruko rustfri cupé greb Vinduer og udv døre leveres færdigmalet fra fabrik efter Gori system samt 2-lags isoleringsglas Omkring vinduer og udv døre stoppes med Rockwool batts, skumpølse samt Sikaflex 1 A fuge

10 Der monteres lysningspaneler i 12 mm vandfast finerplade, 2" indfatninger som 32 mm lamin bundstykker med underliste Veluxvinduer leveres iht tegning, incl inddækninger, lysningspaneler og bundstykker 205 Indvendige døre Indvendige døre leveres som celledøre i lakeret bøgefiner med bundkarme i eg, mellemdørlåse, PVC cupégreb og dørstop Mellem køkken og forstue monteres skydedør i karm med Henderson skydedørsskinne, incl greb og styr Skydedørsskinne inddækkes med 1x5" kasse 206 Indvendige vægge stueetagen 209 Udføres af 2 x 4" trykimp stolper pr ca 60 cm med isolering af 100 mm A-batts, o,15 mm dampspærre, 1 x 4" spredt forskalling og 13 mm gipsplade med forsænkede kanter Der leveres og monteres de nødvendige løsholte mv 210 Væg mellem køkken samt vange ved køkkenbord udføres som ovenfor beskrevet med gips på begge sider 207 Gulv stueetage I køkken, soveværelse samt opholdsstue udføres gulve som beskrevet på snittegninger Gulvene nedlægges iht Junckers forskrifter Gulvet afdækkes med gulvpap, der klæbes 208 Etageadskillelse Pa eksist bjælkelag er der opbygget gulvkonstruktion med isolering og gulvbrædder Denne bibeholdes Eksist trappehul lukkes som eksist etageadskillelse Der udføres nyt trappehul over køkken Der indlægges 5 x 6" fuldkantet og affaset tømmer som udveksling 211 Trappehullet afdækkes med 19 mm spånplade, der kantlimes Eksist bræddegulv afslibes, gives 3 gange Blitza og afdækkes med gulvpap, der klæbes Nye lofter udføres imellem eksist bjælker iht snittegning Over opholdsstue nedtages eksist drager Der oplægges ny 140 x 140 T-drager, der spores op i bjælkelag og inddækkes med 1" hv fyr Tagetage Der udføres de på snit beskrevne trempler og hanebånd Der lægtes for tegltag incl undertag som beskrevet Lægteafstand oplyses af mureren Vedr afslutninger ved stern, gavl, udluftning mv - se tegn nr 7 På spær monteres BMF vindtrækbånd Skråvægge, loft, gavl- og indv vægge udføres iht tegninger Fodlister, indfatninger mv Langs alle gulve, excl bad, monteres 3" fodlister Omkring alle døre monteres 3" indfatninger Langs alle lofter monteres skyggelister I øvrige rum skal der leveres og monteres de nødvendige lister og tilpasninger, der er nødvendige for arbejdets korrekte udførelse Aftræk Der udføres aftræk fra forstue og bad Aftrækket som 15 x 15 cm PVC rør, der isoleres og føres i spærfag til 3 skifter under rygning og tilkobles taghætte Der monteres oplukkelig rist med tvangsåbning 212 Inventar I forstue monteres Perstorp bordplade, opsat på 27 x 50 mm hv lakerede leder Under midte monteres galv knægt Der monteres lakeret bøge skureliste Der monteres knagerække bestående af indfatning, hvorpå der monteres 6 stk lakerede knage I køkken monteres følgende skabselementer : 1 stk kosteskab (60) 1 - hyldeskab (højskab) (60) 1 - køleskabselement (65) med overlåge 1 - vaskeelement (80) 1 - skuffeelement (50) 1 - bakkeskab (30) 1 - grydeskab (50) 1 - hyldeskab (40) bordplade som forstue Ved vinduer lukkes med perstorpplade (lodret) For emhætte udføres emfang i samme materiale som skabe I soveværelse monteres følgende skabselementer : 1 stk hyldeskab (60) højskab 1 - bøjleskab (60) højskab I gang, tagetagen, udføres følgende skabe: Udføres med 22 x 50 mm forramme, bund og skillerum i spån-lakplader indrettes med 1 bøjlestang og 2 hyldeskabe Låger udføres som øvrige skabe Skabsinventar leveres som JKE med lakerede bøgetræslåger med rustfrie bøjlegreb med alt tilbehør som fodfri, tilpasningslister mv 213 Trappe: Der leveres og monteres 1 stk trappe incl gelænder og rækværk Trappen udføres som lakeret fyrretræstrappe uden stødtrin

11 214 Skunk1emme/1oftslem 300 MALERENTREPRISEN 305 Indvendig træværk Der udføres 3 stk skunklemme i karm med låge i 22 mm kantlimet spånplade med hængsler, lås og tætningslister Lågen isoleres med 125 mm flamingo Der udføres 1 stk loftslem i karm i 12 mm finerplade, isoleret med 125 mm flamingo Der monteres tætningslister 301 Arbejdet omfatter Udførelse eller levering af alle de på tegningerne viste og/eller i efterfølgende beskrivelse af malerarbejdet omtalte arbejder og leverancer, medmindre de direkte er nævnt udført eller leveret af andre Entreprenøren skal, forinden tilbud afgives, have orienteret sig om eksisterende forhold vedr bygning og byggeplads 302 Udvendig træværk (tag over indgang) Alt træ gives 1 gang Gori grundingsolie samt 1 gang Fliigger acrylmaling inden opsætningen samt 1 gang acrylmaling efter opsætningen Alt indv træværk behandles som nedenfor beskrevet, dog undtaget vinduer, udv døre, trappe, dørplader og køkken Afstøvning, shellakering og grunding med Fliigger grund- og mellemmaling, fortyndet 10% med vand Slibning, afstøvning, kitning, pletog fuldspartling med Fliigger Acryloliespartelmasse, samt slibning, afstøvning og aftørring af slibestøv Behandling 1 gang med Fliigger grundog mellemmaling Slibning, afstøvning og mellembehandling med Dækso-plast 25 ekstra, halvmat acrylplastemalje Slibning, afstøvning og færdigbehandling med Dækso-plast 25 ekstra, halvmat acrylplastemalje Udfald: Ensartet dækket, lukket, jævn og glat flade 303 Indvendige vægge (tapet) Eksist indvendige vægge afrenses gammel tapet Vægge opspartles i nødvendigt omfang Pudsede vægge grundes inden opsætning af grundtapet Gipspladevægge tapes samlinger med glasvæv Sømhuller og samlinger spartles og slibes til fuldstændig jævn overflade Som ovenfor beskrevet behandles alle vægge (excl bad) Der opsættes grundtapet, der behandles med plast vægmaling til fuld dækning Loft, tagetagen, behandles som vægge I bad, hvor der ikke er opsat fliser, sandspartles væggene, der behandles med plastmaling til fuld dækning, glans Loft (stueetagen) Gipspladeloft behandles som gipspladevægge, dog uden grundtapet Bjælker behandles som indvendig træværk 306 Maling af rør og radiatorer Rør i forbindelse med fjernvarme og vandinstallation samt opføringer til radiatorer afrenses og behandles med rustbeskyttende maling Der gives 2 gange efterbehandling med oliemaling Radiatorer afrenses og sprøjtemales til fuldstændig glat og jævn overflade 307 Udvendig facadebehandling Vandskurede arealer males med KEIM silikatmaling fra AM Schmidt ApS, Løvtoften 46, 2630 Tåstrup, tlf Bundbehandling: Vandskuringen skal være hvid og tør Afbørstning for løse korn Grunding med KEIM-Silangrunder 1 gang maling med KEIM-Granitalfarve, fortyndet med 20% KEIM-Special-Fexativ Færdigbehandling: Maling med KEIM-Granitalfarve

12 Fabrikantens forskrifter følges nøje Farve aftales med arkitekten Som beskrevet malerbehandles alle vandskurede arealer 308 Rengøring Malepletter og stænk fjernes overalt Maling fjernes fra faller, rigler og lign bevægelige beslagdele Rengøring foretages inden arbejdets aflevering af malerentreprenøren eller ved hans foranstaltning og under hans ansvar - af et rengøringsselskab - og omfatter rengøring af alle lokaler, herunder rengøring af sanitetsudstyr, fliser, gulve, skabe, køkkenbordflader mv samt polering af samtlige glasflader Der må ikke anvendes vand i så stor udstrækning, at der kan opstå skader, eller anvendes ætsende rengøringsmidler eller redskaber, der kan beskadige de pågældende bygningsdele eller udstyr 400 VVS- OG BLIKKENSLAGERENTREPRISEN 401 Arbejdet omfatter Nyt vandanlæg, varmeanlæg, indv afløb samt blikkenslagerarbejdet 402 Nedbrydning 403 Stik Samtlige VVS-installationer nedbrydes Fjernvarme og vandstik flyttes til placering under bordplade i forstue 4 04 Varmt- og koldtvandsanlæg Gældende forskrifter: Arbejdet udføres iht nedenstående regulativer og forskrifter: DIF norm for vandinstallationer DS 439 DIF betingelser for levering af trukne stålrør og støbejernsrør for vand-, gas- og dampledninger DIF norm for koldtvandsledninger af stift PVC DIF norm for koldtvandsledninger af PEL Lokale forskrifter og vedtægter SBI anvisning 118 "Vandinstallation" Varmt- og koldtvandsanlægget dimensioneres under denne entreprise Der udføres komplet anlæg, incl isolering, til bad, vask og vaskemaskine i forstue samt køkkenvask og opvaskemaskine i køkken Der udføres 1 stk udv hane i østgavl Der leveres og monteres 1 stk 120 L isoleret varmtvandsbeholder 405 Varmeanlægget Der udføres komplet ny varmeinstallation, incl isolering Varmeanlægget dimensioneres under den ne entreprise og udføres iht gældende regler Der anvendes Thor radiatorer med Danfoss fremløbs termostatventiler Radi atorplacering som vist på tegning 406 Indvendige afløb Der udføres indvendige afløb fra kloset, håndvask, 2 stk køkkenvaske, vaskemaskine samt 2 stk gulvafløb, incl riste 407 Armaturer og sanitet Håndvask Ifo nr 1032 (hvid) Kloset Ifo nr 3460 med sæde og låg (hvid) Køkkenvask Juvel i rustfri stål Armaturer for køkken- og håndvaske, Damixa 2-grebs (crom) Armaturer for bruse, Damixa 2-grebs med bruse og slange 408 Blikkenslagerarbejdet Langs sterne udføres fodblik, zink, tagrender og nedløb incl skydestykke Ved overdækning over indgang udføres zinkinddækning ved mur, fodblik samt zinkkanter ved flunke

13 500 EL-INSTALLATIONSENTREPRISEN 501 Nedbrydning Eksist anlæg nedbrydes Der udføres byggestrømstavle 502 El stik Eksist stikledning føres til ny måler, der placeres ved hoveddør, incl tavle 50 3 El-installation Der udføres komplet el-installation iht tegn, stærkstrømsreglement og fællesregulativ Der udføres 380 V installation for komfur, opvaskemaskine og vaskemaskine Der udføres tomrørsinstallation for tlf og TV Der udføres ringeanlæg 50 4 Armaturer Der leveres og monteres i alt 4 stk Opalkupler på grå sokkel 505 Byggepladsbelysning Der udføres udv og indv byggepladsbelysning iht Arbejdstilsynets krav 506 Hårde hvidevarer Der leveres og monteres Voss indbygningsemhætte, samt Voss 3-plades komfur med ovn

14 til faskine

15 til faskine tfl" " "H" ~H~ eksistbjælkelagsindeling WlftlU/iJflftnl eksist muret væg ny muret væg ny let væg iiggn gggmig! Ai'i'J' 1 '1^11/iTiTiT lo9 + R = S = radiator re dningsvindue isoleret skunklem ur\ rh 8u SOVEVÆRELSE OPHOLDSSTUE oo T 14-oxl4o FØRSTUE + 3o PVC o OJ nnznnnnun rh CO + la ro\ rh llo PVC nnem mur + til faskine STUEPLAN 1:50 o

16 TAGETAGEPLAN 1:50

17 -j- røde vingetegl normal format lægter 22 mmtrykimpliste pr spær -^eksistspær jeksisthanebånd fjernes der påboltes 2 stk 2x5" planker i en højde af 235 cm over gulv t12 cmnedskalkning ved skråvægge 2xloo mm A batts -o,15 plastfolie 1x4" spredt forskalling 13 mmgipsplader velux vindue med lysninger og bundstykke zink tagrende med nedløb eksisttrempel nedtages der udføres ny trempel af 2 stk 4x4" tømmer med 2x4-" stolper pr spær,konstruktionen samles med sømbeslag 2x75 mmfastholdt A batts o,15 plastfolie lx4"spredt forskalling 13 mmgipsplader 13 mmgipsplader spredt forskalling 015 plastfolie 2x4"trykimpplanker,lodret pr ca6o cmfriholdt af mur loo mm A batts eksiststens mur der sandblæses og vandskures klinker lo cmbeton med varmeslanger --o,15 plastfolie --50 mmpladebatts --lo cnubeton --4 mmiasionite 2o cmløs leca --komprigmeret sang nye vinduer med lysninger og bundstyk: eksist sålbænk 15x15 cmhvide vægfliser i bruseniche stens mur loo mm 0 murbatts eksiststens mur der sandblæses og vandskures sokkel frilægges,afhugges og pudses i cementmørtel SNIT A-A 1:50 4

18 som snit A-A som snit A-A zink tagrende 15x15 cmaftræk gennem mur med jalusirist --13 mmgipsplader --spredt forskalling --o,15 plastfolie 2x4" trykimpplanker,lodret --pr ca 60 cmfriholdt af mur loo mm A batts --eksiststens mur der sandblæses dskures JLJLJV ~"2x4- n trykimpstrøer på fastholdt opklodsning murpiller o,15 plastfolie lo cmbeton - 4 mmmasionite 2o cm løs leca komprigmeret sand SNIT B-B 1:50

19 4 4 4 i i 4 P 0 L_aA FACADE MOD SYD 0 iuk X A /\ FACADE MOD NORD FACADER 1:100

20 Beklædning (skotrendens bund) Fig 31 tnottekfuoflbaq skorstene eller murede ventilationskar Skotrenden ODbvQQgsaf rudtbragd^a^ller i vaddtestntgait' Undertaget klæbes til skoti o4eircn3t5res udtbel Zinkindda&jfflrrnJSn tildannes i det viste profil Overgangen mellem skofr? udføres i bly stenene Fig 36 Snit i gavl med muret gesims Undertaget føres hen over muren, frem til facaden og klæbes til muren Den yderste række sten oplægges i mørtel Bemærk: Lægterne tilpasses således, at den yderste sten hviler på lægten Følgende fremgangsmåde anbefales: 1 Stenene lægges ud med undersiden opad og spules rene med en kraftig vandstråle 2 Inden stenene når at tørre, svummes undersiden (kun den del der lægges i mørtel) med en mørtel af cement og groft sand i blandingsforhold 1:3, og svummelaget skal derefter hærdne uden udtørring i mindst 1 døgn Pas på at svummemørtlen ikke kommer ud på de synlige dele af tagstenen, da det er meget vanskeligt at få fladen ren igen 3 Stenene lægges normalt i mørtel KC 50/50/750 Stenen trykkes på plads, således at fugen mellem den og den lige lagte sten fyldes 4 Mørtlen mellem muren og tagstenen renskæres, når mørtlen er tilpas stiv Fig 32 Inddækning bag ovenlysvindue Undertaget opbukkes mod overkarmen og fastgøres til denne Afstandslisterne afkortes i begge sider, således at vandet kan passere ud i de to sidefag Øvrige inddækningsprofiler leveres af vinduesfabrikanten Fig 37 Snit i sternlinje med muret gesims På opklodsninger monteres 1" ru pi brædder eller en vandfast plade som vist Nederste kant monteres efter snor Ventilation af tagrummet kan normalt udføres ved, at der etableres en luftspalte mellem pladen og overkant gesims samt i rygningen Herefter kan rendejern, fodblik, tagrende og undertag monteres Der monteres Netion fuglespærre 70 mm (f mm ' i Fig 33 Inddækning parallelt med ovenlysvindue Undertaget opbukkes mod sideknrmen og fastgøres til denne Lægten og afstandslisten holdes fri af karmen som vist Det bør tilstræbes, at ovenlysvinduets mål svarer til tagstenens moduler (dækbredde og lægteafstand) ) J Fig 38 Ventilation af tagrum ved hjælp af tudtagsten En rørstuds af PVC eller zink bæres af to stk lægter Undertaget tildannes og klæbes til rorstudsen Flexslange fastholdes til studsen med et spændbånd Når tagstenene lægges, trækkes slangen ud i tudstenens rør og fastholdes feks ved hjælp af en klemme u mm Fig 34 Inddækning under ovenlysvindue Undertaget føres op ad karmen og fastholdes til denne Ved hjørnerne kan det være nødvendigt at montere et ekstra stykke undertag for at lukke tæt mod karmen Tagstenene tilskæres/hugges som vist, således at blyet kan bankes ned over stenene, løvrigt henvises til vinduesfabrikanternes vejledninger Fig 35 Rørgennemføring En rørstuds i feks zink bæres af to lægter Undertaget tildannes og klæbes på zinken Blytagsten monteres og der afsluttes med placering af en zinkhætte, der trækkes ned over roret og evt loddes til blystenen I stedet for en blytagsten kan der indtil en vis diameter anvendes tudtagsten med lodret tud W^39 Snit i samling mellp/rfto tagffedeforianzard u^erlsternbræt) Den øverst >sekk 'åi sten på manzardtagphitpåss^s til de overligpeffcse sten Unctøftaget føres ubrudt igennem Fig 40 Tegningen viser sammenskæringen mellem de to tagflader 10 DETAIL AF TEGLTAG FRA MURERFAGETS OPLYSNINGSBLAD NR 27

21 -H- ++ ft- ++ H- +f 44- bjælkelagsindeling -H- +f -I lo9 -f- ~l~ LA K\ tøm 4" rh 00 SOVEVÆRELSE OPHOLDSSTUE i + BRYGGERS + f DV inst kd I i V//W/M KØKKEN -t- ih CO O o OJ FORGANG i + la ra "h murværk der bibeholdes ^////////^^c murværk der nedbrydes STUEPLAN OPMÅLING 1:50 O o

22

23 BUNDGAARD & KASSOW, ARKITEKTER MAA/RAR Hirtshals Kommune Teknisk forvaltning Rådhuset 9850 Hirtshals HIHTSHMS KOMMUNE 1 7 JUNI 1388 tnog se* reb(hei ARKITEKTFIRMA ApS SPRING VANDSPLADSEN 1,2, 9800 HJØRRING TLF: TANNISBUGTVEJ 115, 9881 TVERSTED TLF: FREDENSKLIT 4, 9990 SKAGEN TLF: GIRO: REF: TB/lt DATO: Vedr: Restaurering af ejendommen Hans Jensens Allé 63, Hirtshals Byggesagsnr 403/87 Det skal herved meddeles, at ovennævnte byggeri opstartes uge 30, 1988 ^7

24 j23ee53332iee! ydl -»gg&føm ivis? M>c?» yt f^'s'--; C'vfs -:**v; fh : - ii»æsmfåøwa HIRTSHALS KOMMUNE BYGNINGSAFDELINGEN Tif Giro shals, - ipysip 1 i : -*4^fiSl 6 si 'i'i De har anmeldt, at der på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) J *nsansallé ;egnelse og ejerlav 1/4 Horrid by, H1 r+ shft 1 n agtes udført følgende byggearbejde: Beskrivelse S St Anføres ved henvendelser Ejendornsnummer ai'p7-i?t: Sidé/dørnr Sagsnummer SBÉI8 i- 1 I M % i <n/»7 Meddelelse om der ikke kræver byggetilladelse (Se vejledning på bagsiden) Husnummer Anmeldeisesdafo ' Husnr -V ; i tø i ~St 5 opførélse af overdækket indgangsparti på 0,96 tn i den anledning meddeles, at byggearbejdet kan sættes igang ringeiser vr, Byggelovens og autorisationslovens bestemmelser skal overholdes (x] Vej og fortov skal, i tilfælde af beskadigelser, straks retableres ^JÉåovand skal bortledes uden gene for naboer ES Såfremt afløb tilsluttes eksisterende kloakanlæg, skal arbejdet udføres af en autoriseret I kloakmester og anmeldes til teknisk forvaltning uk- --t iv&we&sbre: ::' *&< i m SlflKlJT; * ti: "># 1 SS Når byggeriet er færdigt, bedes dette meddelt teknisk forvaltning/bbr-registret ved at fremsende vedlagte færdigmelding Klageinstans i henhold til byggelovens 23 er Amtsrådet Klagefristen er 4 uger fra dato Dato Underskrift Kl mj : SK2W-SF, 181 november 1S81$ Nr Dafolo r, ' - 1 -, -

25 HIRTSHALS $A KOMMUNE 9850 \L ; J HIRTSHALS TEKNISK FORVALTNING TELEFON (08) GIRO Sendes til PLANLÆGNINGSKONTORET Modtaget dato Sagsbehandler: Mogens Pedersen Anføres ved henvendelser Ejendomsnummer Bygnnr Opgnr Vej kode Husnr Etage Side/dørnr _J I L Ejerlejlighedsnummer J I Byggesagsnummer Fremsendelse af byggesag til høring / afgøreise forbindelse med ansøgning, modtaget ovennævnte dato, om tilladelse til på ejendommen Vejnavn (stednavn) Husnummer Hans Jensens Allé 63 Matrikelbetegnelse 124 ux, Horne by, Hirtshals at foretage følgende byggearbejder Arbejdets art Renovering af enfamiliehus samt opførelse af overdækket indgangsparti anmodes om udtalelse om vedlagte sag Der henvises specielt til Kan sagen færdigbehandles administrativt? Ombygningen kan foretages uden tilladelse, men det over dækkede indgangsparti bliver behandlet som en anmeldelsessag OCUA cdd- 1 Dttejzu Sagen bedes sammen med udtalelsen returneret hertil Dato Underskrift 10 nov 1987 Nr 196 A/S DAFOLO - FREDERIKSHAVN Eftertryk kun efter aftale Udarbejdet af Kommunernes Landsforening KLJ (3/83)

26 HIRTSHALS I $ 9850 KOMMUNE HIRTSHALS TEKNISK FORVALTNING TELEFON (08) GIRO Ansøgning om tilladelse til udførelse af byggearbejde ansøges om tilladelse til Kort redegørelse om byggearbejdets art og omfang Renovering af enfamiliehus iht medsendte projekt Der vedlægges ansøgningen følgende antal bilag (se uddrag af bygningsreglementet på bagsi Ansøger Navn, adresse og telefonnummer Bundgaard & Kassow, arkitekter MAA Springvandspladsen l 2, 9800 Hjørring Tlf Ejer af ejendommen iflg tingbogen Navn, adresse og telefonnummer Hirtshals Kommune Rådhuset, 9850 Hirtshals Dato og underskrift Ejers underskrift kræves på ansøgning eller vedlagt fuldmagt J Arbejdet udføres af/med bistand fra (navne og telefonnumre) Bygherre (økonomisk ansvarlig) Arkitekt Hirtshals Kommune Bundgaard & Kassow Rådhuset Arkitekter MAA 9850 Hirtshals Springvandspladsen l Hjørring ingeniør Byfornyelsesselskabet DANMARK smba Regionskontor Danmarksgactø 33, 9CC0 Aalborg A/S DAFOLO FREDERIKSHAVN 48454

27 UDFYLDES FOR FRITLIGGENDE ENFAMILIEHUSE, DOBBELTHUSE, RÆKKEHUSE, KÆDEHUSE, GRUPPEHUSE, SOM- MERHUSE, TIL BYGNNGER TIL FØRNÆVNTE SAMT ØVRIGE BYGGEARBEJDER DER I HENHOLD TIL BYGNINGS- REGLEMENTET FOP SMÅHUSE KRÆVER BYGGETILLADELSE: Projekteret etageareal 40 m 2 Nuværende etageareal 71 ro 2 Bebyggelsens fremtidige etageareal 111 m 2 Grundstykkets areal 60 7 m 2 Nuværende bebyggelsesprocent 11 t 6 % Fremtidig bebyggelsesprocent 18,2 % varmeanlæg: Centralvarme opvarmningsmiddei: Fjernvarme Energiforsyning i øvrigt: 22o V el 38o V el Andet: Antal parkeringspladser: Friareal: m 2 Hvornår agtes arbejdet påbegyndt? Uge 48/1987 UDFYLDES FOR ERHVERVS- ETAGEBOLIG- INSTITUTIONS- OG LIGN BYGGERI: Projekteret etageareal Nuværende etageareal Bebyggelsens fremtidige samlede etageareal Grundstykkets areal Nuværende bebyggelsesprocent Fremtidig bebyggelsesprocent Projekteret rumfang Nuværende rumfang Bebyggelsens fremtidige samlede rumfang Nuværende rumfang/grundareal Fremtidig rumfang/grundareal kun ved > erhvervsbyggeri m^ m 2 % % m^ m^ m- m^/m 2 m^/m 2 W022A * OflAAøOMUij Sikringsrum er ^ereg^net personer Varmeanlæg: Opvarmningsmiddei: Energiforsyning i øvrigt: 22o V el 38o V el Andet: Antal parkeringspladser: Friareal: Hvornår agtes arbejdet påbegyndt? BESKÆFTIGEDE I VIRKSOMHEDEN/INSTITUTIONEN: Nuværende antal ansatte: Kvinder Ved administrationen Ved produktionen Fremtidig antal ansatte: Ved administrationen Ved produktionen Mænd (FORTSÆTTES PA MODSTÅENDE SIDE)

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 -

Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 - Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 - Jordarbejde. Muldjord afrømmes og henlægges i depot på grunden. Når sokkel står færdigt, genudlægges mulden, og der afsluttes med en grovplanering.

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere Gade: Postnr.: By: Matr.nr.: Pas På Dit Hus Vejledning for husejere En tilstandsrapport fra Huseftersynsordningen En tilstandsrapport udarbejdes i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars Bjarne Christensen dresse Vintergækvej 7 Postnr. 8500 Dato 22-05-2015 By Grenaa Udløbsdato 22-11-2015 H-15-000-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 707-76674 Matrikel/Ejerlav: 20Æ Grenaa

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Dorrit Michaelsen dresse Tornagervej 7 Postnr. y 2920 Charlottenlund Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 157-208055 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT

BYGGETEKNISK RAPPORT Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING 6 1.2 GRUNDLAG: 8 1.3 FORMÅL: 9 1.4 EJENDOMMENS HOVEDDATA:

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere