r 1 Matr.nr. Gebyrer Beløb kr. Betalt den Byggesagsgebyr - Vandtilslutning Kloakbidrag Detailkloakbidrag > P-fond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "r 1 Matr.nr. Gebyrer Beløb kr. Betalt den Byggesagsgebyr - Vandtilslutning Kloakbidrag Detailkloakbidrag > P-fond"

Transkript

1 r 1 Matrnr Ejer 124 ux Hirtshals Kommune Rådhuset 985o Hirtshals Parcel pr Ejerlav Beliggenhed Horne by, Hirtshals HJensensalle 63 Ansøger Bundgaard & Kassow Springvandspladsen 1, 2 98oo Hjørring Projekt Anmeldelse Opførelse af overdækket indgangsparti på o,96 m2 Byggesag nr 4o3/87»Grøn sag«nr Lbnr Vejkode Behandles af Mødedato Pkt nr Behandling Dato OH oo Bygningsudvalget Ansøgning/anmeldelse modtaget o5ll87 Grundareal Heraf vej Bygningsudvalget Mangelliste afsendt 6o7 m2 Plan- og miljøudvalget Modtaget supplerende materiale Landbrugspligt Ja Nej x Plan- og miljøudvalget Byggetilladelse udstedt BBR - Byggetilladelse K Brandkommissionen Anmeldelse godkendt H II BBR - Påbegyndelse Byrådet Skorstensfejerattest BBR - Færdigmelding * Tilsynsrapport afsendt BBR - Ibrugttill X Afsendt Modtaget Skema vedr»måneskinsarbejder«havnerådet Færdigmeldt af ejer Registrering af vand (kloak) kort Arbejdstilsynet Ibrugtagningstilladelse kan udstedes Kopi til vej/kloakafdelingen X Amtsrådet Ibrugtagningstilladelse udstedt Kopi til renovationsafdelingen Embedslægen Brev vedr vandaflæsning Fredningsnævnet Arkiv Nabohøring Anmeldt Synet F 3$io X /o ~ f/~<f> /7-// 87- Påbegyndelse 25-0^7 SS Korrespondance Afsendt Indvendig kloak LmjyvIdd^in a odjitvwufao nlv\cla ÅJ a/md Håamctuj!8J/, Udvendig kloak 0 (J t Vandinstallation Olietank Færdigsyn Ekstrasyn Ibrugt till, sendt til Lokalplaner, deklarationer og tinglysninger Gebyrer Beløb kr Betalt den Byggesagsgebyr - Vandtilslutning Kloakbidrag Detailkloakbidrag > P-fond Bemærkninger vedr syn Kloakmester VVS-mester HIRTSHALS BOGTRYK/OFFSET

2 HIRTSHALS KOMMUNE RÅDHUSET POSTBOX HIRTSHALS TLF TELEFAX GIRO Bygningsatdelingen Hirtshals Kommune Rådhuset 9850 Hirtshals Dato /87 Jnr Eventuel henvendelse om denne sag kan ske til: Mogens Pedersen /lj foto-kopi Hirtshals kommune Vedr: Opførelse af overdækket indgangsparti på 0,96 m 2 på matr nr 124 ux,horne by, Hirtshals, beliggende H Jensensalle 63 Bygningsafdelingen har modtaget Deres færdigmelding vedrørende ovennævnte byggeri Byggesagen betragtes herefter som afsluttet, idet det forudsættes, at byggearbejdet er udført i overensstemmelse med anmeldelsen, projektmaterialet og "Meddelelse om byggearbejde" Til Deres orientering kan oplyses følgende: Det er bygherrens ansvar, at kravene i "Meddelelse om byggearbejde" og "Reglement for småhuse" overholdes Efter "Bygningsreglement for småhuse" trådte i kraft 1 april 1985 bortfaldt bestemmelsen om, at et byggeri skal færdigsynes, og der udstedes ikke længere ibrugtagningstilladelse De afgivne oplysninger om byggeriets art og omfang er indberettet til bygnings- og boligregistret (BBR) bla til brug for vurderingsmyndighederne De vil snarest modtage en ajourført BBR-meddelelse Evt beskadigelser af vej og fortov opstået i forbindelse med byggeriet skal udbedres af ejeren af ovennævnte ejendom

3 HIRTSHALS KOMMUNE BYGNINGSAFDELINGEN Tlf Giro HIN i SHAlS KOMMUNE Anmetdelsesdato $5 vil J? Ejers/artmelders riavn og adresse Anføres ved henvendelser HfHTfHAL^ KOhf ^^immer Bygnnr ø V fsi l N G S' U O V i T 7 -i7 i 1 i ^Hirtshals Kommuna - K Etage Side/dørnr Sagsnummer 1 Rådhuset lndg, y 2 DEC M 1 LI 9850 Hxrtsiials Vejkode 1 l 1 Husnr 1 1 B Journ nr Færdigmelding Det meddeles herved, at byggearbejdet på Vejnavn (stedbetegnelse) Hans Jensensallé Matrikelbetegnelse og ejerlav -i wn ) ' ' I»1 Husnumrher -53- Beskrivelse j, : ' ' ' "? «8 ^ ti på S er afsluttet Har der været foretaget ændringer af det oprindelig Dato y -sfc 21- h -S3 ndte projekt skal revideret materiale vedlægges & KASSOW f/par

4 HIRTSHALS KOMMUNE BYGNINGSAFDELINGEN Tlf Giro Ejers/anmelders navn og adresse Hirtshals Kommune Rådhuset 9850 Hirtshals Anmeldelsesdato Anføres ved henvendelser Ejendomsnummer Bygnnr Vejkode Husnr B I Etage Side/dørnr I III II III II Sagsnummer 403/R7 Meddelelse om byggearbejde der ikke kræver byggetilladelse (Se vejledning på bagsiden) De har anmeldt, at der på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) Han«7«nflAnsa 1 11$ Matrikelbetegnelse og ejerlav 1?A nvr Hornp hy, Hirtshals agtes udført følgende byggearbejde: Beskrivelse 2 opførelse af overdækket indgangsparti på 0,96 m Husnummer i den anledning meddeles, at byggearbejdet kan sættes igang Betingelser Byggelovens og autorisationslovens bestemmelser skal overholdes, fifl Vej og fortov skal, i tilfælde af beskadigelser, straks retableres E Tagvand skal bortledes uden gene for naboer fifl Såfremt afløb tilsluttes eksisterende kloakanlæg, skal arbejdet udføres af en autoriseret kloakmester og anmeldes til teknisk forvaltning Når byggeriet er færdigt, bedes dette meddelt teknisk forvaltning/bbr-registret ved at fremsende vedlagte færdigmelding Klageinstans i henhold til byggelovens 23 er Amtsrådet Klagefristen er 4 uger fra dato Dato Underskrift 18 november 1987 Nr Dafolo

5 til faskine tf" 44 -H W- -j+ eksistbjælkelagsindeling H- Lf\ KN R = S = eksist muret væg ny muret væg ny let væg radiator redningsvindue isoleret skunklem 00 "h l 1 CO + lt\ NA i ( + til faskine STUEPLAN

6 -TftGETftCITLAN

7 RESTAURERING AP EJENDOMMEN HÅNS JENSENS" ALLE' HIRTSHALS HIRTSH " ~ "IMMUNE BYG* ET Indg 0 5 NOV 1987 Journ nr / 8 7 O ed FACADE KOD KOHD FACADE KOD VES? FACADE KOD SYD FACADE VOD GST BUNDGAARD & KASSOW, ARKITEKTER MAA/RAR SPRINGVANDSPLADSEN I, HJØRRING TLF: TANNISBUGTVEJ TVERSTED TLF: FREDENSKLIT SKAGEN TLF:

8 BYGHERRE : Hirtshals Kommune Rådhuset 9850 Hirtshals Tlf ARKITEKT : Bundgaard & Kassow Arkitekter MAA/PAR Springvandspladsen l Hjørring FORRETNINGS- Tlf Tannisbugtvej Tversted Tlf Fredensklit Skagen Tlf FØRER : Byfornyelsesselskabet Danmark smba Danmarksgade Aalborg BYGGERIETS Tlf ART : Renovering af enfamiliehus Hans Jensens Allé Hirtshals BYGGEPERIODE : Fra uge 48/1987 til uge 11/1988 UDBUDSFORM : Indbudt licitation i hovedentreprise Hjørring, den 28 oktober 1987 UDBUDSMATERIALE Udbudsmaterialet består af følgende: A PROJEKTMAPPE Indeholdende: Tegn 1 Situationsplan 1:100 2 Stueplan 1:50 3 Tagetageplan 1:50 4 Snit A-A 1:50 5 Snit B-B 1:50 6 Facaden 1:100 7 Detail - 1:10 8 Stueplan, opmåling 1:50 9 Facaderj, opmåling 1:100 Fagbeskrivelse B FÆLLESBETINGELSER HOVEDENTREPRISE Dateret den TILBUDSLISTER i 3 eksemplarer UDBUDSBREV 100 MURERENTREPRISEN 101 Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle forekommende jord-, kloak-, beton-, belægnings- og murerarbejder, som er nødvendige for projektets gennemførelse 102 Nedbrydningsarbejdet 103 Kloak De på opmålingstegn skraverede vægge nedbrydes, herunder skorstene Betongulv i toilet, bryggers og forgang opbrydes Cementtegltag nedtages Alle udv belægninger optages Eksist afløbsanlæg i og omkring bygningen optages Arbejdet omfatter de på kloakplanerne viste kloakledninger og brønde med tilhørende dæksler og karme, incl opgravning og tildækning samt tilslutning til eksist kommunalt afvandingssystem Gældende forskrifter: a DS 400 Normer for betonvarer b Almindelige betingelser for udførelse af kloakarbejder, udarbejdet af Stads- og Havneingeniørforeningen i Danmark 1958 c Dansk Ingeniørforenings norm for afløbsinstallationer, DS 432, august 1974 d Dansk Ingeniørforenings norm for afløbsledninger af beton mv i jord, DS 437, november 1976 e Dansk Ingeniørforenings normer for tætte samlinger i afløbsledninger af beton mv i jord, DS 4211, november 1976

9 f Dansk Ingeniørforenings norm for afløbsinstallationer, DS 432 g SBI-anvisninger nr 96 "Afløbsinstallationer" h Dansk ingeniørforenings norm for afløbsledninger af stift PVC, DS 430 Arbejdet skal herudover udføres i henhold til lokalt gældende vedtægter og regulativer samt tilsynets anvisninger 104 BefæsteIsesarbejdet Der udføres de på tegn 1 viste belægninger af 50 x 50 cm betonfliser på 20 cm komprimeret sand Øvrige arealer retableres 105 Overdækning hoveddør Ved hoveddør udføres betontrappesten støbt i forskalling med affasede kanter, ca 95 x 60 x 30 cm For stolper nedgraves 2 stk 0 10 betonrør, hvori ankre for stolper faststøbes 106 Udvendige facader Sokkel frilægges Berapning afhugges Sokkel udkastes og pudses i cementmørtel Der udføres de iht tegninger viste facadeændringer Frostsprængte sten udskiftes (især nord/øst hjørne) Der foretages den nødvendige reparation af gesimser og murkanter ved gavle i forbindelse med oplægning af tegl Alle facader sandblæses og vandskures El-måler indmures ved hoveddør Der udføres hul i mur for aftræk fra emhætte, incl jalousi og plastrør 107 Tegltag Der oplægges røde vingetegl på bygningen iht Murerfagets byggeblad nr 27 Rygning nedmures Der monteres tudsten i hvert andet spærfag på begge sider Der monteres PVC hætte for aftræk fra bad og udluftning fra faldstamme, se tegn nr Beton- og klinkegulve Der udføres de på snittegninger viste gulvkonstruktioner I forbindelse med rågulve udføres fundamenter for nye indvendige vægge I forstue og bad nedlægges klinker - materialepris, excl moms, kr 150,- I køkken opfyldes kælder med sand, der komprimeres Kældervindue tilmures 109 Indv murerarbejde Der opmures det på tegn viste murværk, der pudses på begge sider Eksist murværk afhugges løstsiddende puds Der nypudses Ved bad monteres med 100 cm Batts I bruseniche opsættet 15 x 15 cm hvide fliser Materialepris kr 70,- excl moms 200 TØMRER-, SNEDKER- OG GLASENTREPRISEN 201 Arbejdet omfatter Arbejdet omfatter alle forekommende tømrer-, snedker- og glasarbejder, som er nødvendige for projektets gennemførelse 202 Nedbrydningsarbejdet Alle vinduer samt indv og udv døre udtages Alle vindskeder, lægter, trempler og hanebånd nedbrydes for udførelse af nyt tag Alle trægulve, evt vægbeklædninger, inventar, lofter fodlister mv nedbrydes 203 Overdækning hoveddør Ved hoveddør udføres overdækning på 5 x 5" fuldkantede og affasede stolper og rem Der oplægges 2 x 5" fuldkantede spær Tag udføres af 1 x 5" hv pi fyr med 2-lags tagpapdækning sort skifer Flunke udføres af 8 mm hvid eternit Ved stolper monteres galv stolpesko Konstruktionen samles med BMF sømbeslag, dog tappes stolper og rem sammen 20 4 Vinduer og udv døre Der indsættes nye udv døre og vinduer (type Miljø Vinduer, DVK godkendelse), udseende som vist på facadetegning Vindue i soveværelse udføres med redningsåbning Hoveddør forsynes med cylinderlås og Ruko rustfri cupé greb Vinduer og udv døre leveres færdigmalet fra fabrik efter Gori system samt 2-lags isoleringsglas Omkring vinduer og udv døre stoppes med Rockwool batts, skumpølse samt Sikaflex 1 A fuge

10 Der monteres lysningspaneler i 12 mm vandfast finerplade, 2" indfatninger som 32 mm lamin bundstykker med underliste Veluxvinduer leveres iht tegning, incl inddækninger, lysningspaneler og bundstykker 205 Indvendige døre Indvendige døre leveres som celledøre i lakeret bøgefiner med bundkarme i eg, mellemdørlåse, PVC cupégreb og dørstop Mellem køkken og forstue monteres skydedør i karm med Henderson skydedørsskinne, incl greb og styr Skydedørsskinne inddækkes med 1x5" kasse 206 Indvendige vægge stueetagen 209 Udføres af 2 x 4" trykimp stolper pr ca 60 cm med isolering af 100 mm A-batts, o,15 mm dampspærre, 1 x 4" spredt forskalling og 13 mm gipsplade med forsænkede kanter Der leveres og monteres de nødvendige løsholte mv 210 Væg mellem køkken samt vange ved køkkenbord udføres som ovenfor beskrevet med gips på begge sider 207 Gulv stueetage I køkken, soveværelse samt opholdsstue udføres gulve som beskrevet på snittegninger Gulvene nedlægges iht Junckers forskrifter Gulvet afdækkes med gulvpap, der klæbes 208 Etageadskillelse Pa eksist bjælkelag er der opbygget gulvkonstruktion med isolering og gulvbrædder Denne bibeholdes Eksist trappehul lukkes som eksist etageadskillelse Der udføres nyt trappehul over køkken Der indlægges 5 x 6" fuldkantet og affaset tømmer som udveksling 211 Trappehullet afdækkes med 19 mm spånplade, der kantlimes Eksist bræddegulv afslibes, gives 3 gange Blitza og afdækkes med gulvpap, der klæbes Nye lofter udføres imellem eksist bjælker iht snittegning Over opholdsstue nedtages eksist drager Der oplægges ny 140 x 140 T-drager, der spores op i bjælkelag og inddækkes med 1" hv fyr Tagetage Der udføres de på snit beskrevne trempler og hanebånd Der lægtes for tegltag incl undertag som beskrevet Lægteafstand oplyses af mureren Vedr afslutninger ved stern, gavl, udluftning mv - se tegn nr 7 På spær monteres BMF vindtrækbånd Skråvægge, loft, gavl- og indv vægge udføres iht tegninger Fodlister, indfatninger mv Langs alle gulve, excl bad, monteres 3" fodlister Omkring alle døre monteres 3" indfatninger Langs alle lofter monteres skyggelister I øvrige rum skal der leveres og monteres de nødvendige lister og tilpasninger, der er nødvendige for arbejdets korrekte udførelse Aftræk Der udføres aftræk fra forstue og bad Aftrækket som 15 x 15 cm PVC rør, der isoleres og føres i spærfag til 3 skifter under rygning og tilkobles taghætte Der monteres oplukkelig rist med tvangsåbning 212 Inventar I forstue monteres Perstorp bordplade, opsat på 27 x 50 mm hv lakerede leder Under midte monteres galv knægt Der monteres lakeret bøge skureliste Der monteres knagerække bestående af indfatning, hvorpå der monteres 6 stk lakerede knage I køkken monteres følgende skabselementer : 1 stk kosteskab (60) 1 - hyldeskab (højskab) (60) 1 - køleskabselement (65) med overlåge 1 - vaskeelement (80) 1 - skuffeelement (50) 1 - bakkeskab (30) 1 - grydeskab (50) 1 - hyldeskab (40) bordplade som forstue Ved vinduer lukkes med perstorpplade (lodret) For emhætte udføres emfang i samme materiale som skabe I soveværelse monteres følgende skabselementer : 1 stk hyldeskab (60) højskab 1 - bøjleskab (60) højskab I gang, tagetagen, udføres følgende skabe: Udføres med 22 x 50 mm forramme, bund og skillerum i spån-lakplader indrettes med 1 bøjlestang og 2 hyldeskabe Låger udføres som øvrige skabe Skabsinventar leveres som JKE med lakerede bøgetræslåger med rustfrie bøjlegreb med alt tilbehør som fodfri, tilpasningslister mv 213 Trappe: Der leveres og monteres 1 stk trappe incl gelænder og rækværk Trappen udføres som lakeret fyrretræstrappe uden stødtrin

11 214 Skunk1emme/1oftslem 300 MALERENTREPRISEN 305 Indvendig træværk Der udføres 3 stk skunklemme i karm med låge i 22 mm kantlimet spånplade med hængsler, lås og tætningslister Lågen isoleres med 125 mm flamingo Der udføres 1 stk loftslem i karm i 12 mm finerplade, isoleret med 125 mm flamingo Der monteres tætningslister 301 Arbejdet omfatter Udførelse eller levering af alle de på tegningerne viste og/eller i efterfølgende beskrivelse af malerarbejdet omtalte arbejder og leverancer, medmindre de direkte er nævnt udført eller leveret af andre Entreprenøren skal, forinden tilbud afgives, have orienteret sig om eksisterende forhold vedr bygning og byggeplads 302 Udvendig træværk (tag over indgang) Alt træ gives 1 gang Gori grundingsolie samt 1 gang Fliigger acrylmaling inden opsætningen samt 1 gang acrylmaling efter opsætningen Alt indv træværk behandles som nedenfor beskrevet, dog undtaget vinduer, udv døre, trappe, dørplader og køkken Afstøvning, shellakering og grunding med Fliigger grund- og mellemmaling, fortyndet 10% med vand Slibning, afstøvning, kitning, pletog fuldspartling med Fliigger Acryloliespartelmasse, samt slibning, afstøvning og aftørring af slibestøv Behandling 1 gang med Fliigger grundog mellemmaling Slibning, afstøvning og mellembehandling med Dækso-plast 25 ekstra, halvmat acrylplastemalje Slibning, afstøvning og færdigbehandling med Dækso-plast 25 ekstra, halvmat acrylplastemalje Udfald: Ensartet dækket, lukket, jævn og glat flade 303 Indvendige vægge (tapet) Eksist indvendige vægge afrenses gammel tapet Vægge opspartles i nødvendigt omfang Pudsede vægge grundes inden opsætning af grundtapet Gipspladevægge tapes samlinger med glasvæv Sømhuller og samlinger spartles og slibes til fuldstændig jævn overflade Som ovenfor beskrevet behandles alle vægge (excl bad) Der opsættes grundtapet, der behandles med plast vægmaling til fuld dækning Loft, tagetagen, behandles som vægge I bad, hvor der ikke er opsat fliser, sandspartles væggene, der behandles med plastmaling til fuld dækning, glans Loft (stueetagen) Gipspladeloft behandles som gipspladevægge, dog uden grundtapet Bjælker behandles som indvendig træværk 306 Maling af rør og radiatorer Rør i forbindelse med fjernvarme og vandinstallation samt opføringer til radiatorer afrenses og behandles med rustbeskyttende maling Der gives 2 gange efterbehandling med oliemaling Radiatorer afrenses og sprøjtemales til fuldstændig glat og jævn overflade 307 Udvendig facadebehandling Vandskurede arealer males med KEIM silikatmaling fra AM Schmidt ApS, Løvtoften 46, 2630 Tåstrup, tlf Bundbehandling: Vandskuringen skal være hvid og tør Afbørstning for løse korn Grunding med KEIM-Silangrunder 1 gang maling med KEIM-Granitalfarve, fortyndet med 20% KEIM-Special-Fexativ Færdigbehandling: Maling med KEIM-Granitalfarve

12 Fabrikantens forskrifter følges nøje Farve aftales med arkitekten Som beskrevet malerbehandles alle vandskurede arealer 308 Rengøring Malepletter og stænk fjernes overalt Maling fjernes fra faller, rigler og lign bevægelige beslagdele Rengøring foretages inden arbejdets aflevering af malerentreprenøren eller ved hans foranstaltning og under hans ansvar - af et rengøringsselskab - og omfatter rengøring af alle lokaler, herunder rengøring af sanitetsudstyr, fliser, gulve, skabe, køkkenbordflader mv samt polering af samtlige glasflader Der må ikke anvendes vand i så stor udstrækning, at der kan opstå skader, eller anvendes ætsende rengøringsmidler eller redskaber, der kan beskadige de pågældende bygningsdele eller udstyr 400 VVS- OG BLIKKENSLAGERENTREPRISEN 401 Arbejdet omfatter Nyt vandanlæg, varmeanlæg, indv afløb samt blikkenslagerarbejdet 402 Nedbrydning 403 Stik Samtlige VVS-installationer nedbrydes Fjernvarme og vandstik flyttes til placering under bordplade i forstue 4 04 Varmt- og koldtvandsanlæg Gældende forskrifter: Arbejdet udføres iht nedenstående regulativer og forskrifter: DIF norm for vandinstallationer DS 439 DIF betingelser for levering af trukne stålrør og støbejernsrør for vand-, gas- og dampledninger DIF norm for koldtvandsledninger af stift PVC DIF norm for koldtvandsledninger af PEL Lokale forskrifter og vedtægter SBI anvisning 118 "Vandinstallation" Varmt- og koldtvandsanlægget dimensioneres under denne entreprise Der udføres komplet anlæg, incl isolering, til bad, vask og vaskemaskine i forstue samt køkkenvask og opvaskemaskine i køkken Der udføres 1 stk udv hane i østgavl Der leveres og monteres 1 stk 120 L isoleret varmtvandsbeholder 405 Varmeanlægget Der udføres komplet ny varmeinstallation, incl isolering Varmeanlægget dimensioneres under den ne entreprise og udføres iht gældende regler Der anvendes Thor radiatorer med Danfoss fremløbs termostatventiler Radi atorplacering som vist på tegning 406 Indvendige afløb Der udføres indvendige afløb fra kloset, håndvask, 2 stk køkkenvaske, vaskemaskine samt 2 stk gulvafløb, incl riste 407 Armaturer og sanitet Håndvask Ifo nr 1032 (hvid) Kloset Ifo nr 3460 med sæde og låg (hvid) Køkkenvask Juvel i rustfri stål Armaturer for køkken- og håndvaske, Damixa 2-grebs (crom) Armaturer for bruse, Damixa 2-grebs med bruse og slange 408 Blikkenslagerarbejdet Langs sterne udføres fodblik, zink, tagrender og nedløb incl skydestykke Ved overdækning over indgang udføres zinkinddækning ved mur, fodblik samt zinkkanter ved flunke

13 500 EL-INSTALLATIONSENTREPRISEN 501 Nedbrydning Eksist anlæg nedbrydes Der udføres byggestrømstavle 502 El stik Eksist stikledning føres til ny måler, der placeres ved hoveddør, incl tavle 50 3 El-installation Der udføres komplet el-installation iht tegn, stærkstrømsreglement og fællesregulativ Der udføres 380 V installation for komfur, opvaskemaskine og vaskemaskine Der udføres tomrørsinstallation for tlf og TV Der udføres ringeanlæg 50 4 Armaturer Der leveres og monteres i alt 4 stk Opalkupler på grå sokkel 505 Byggepladsbelysning Der udføres udv og indv byggepladsbelysning iht Arbejdstilsynets krav 506 Hårde hvidevarer Der leveres og monteres Voss indbygningsemhætte, samt Voss 3-plades komfur med ovn

14 til faskine

15 til faskine tfl" " "H" ~H~ eksistbjælkelagsindeling WlftlU/iJflftnl eksist muret væg ny muret væg ny let væg iiggn gggmig! Ai'i'J' 1 '1^11/iTiTiT lo9 + R = S = radiator re dningsvindue isoleret skunklem ur\ rh 8u SOVEVÆRELSE OPHOLDSSTUE oo T 14-oxl4o FØRSTUE + 3o PVC o OJ nnznnnnun rh CO + la ro\ rh llo PVC nnem mur + til faskine STUEPLAN 1:50 o

16 TAGETAGEPLAN 1:50

17 -j- røde vingetegl normal format lægter 22 mmtrykimpliste pr spær -^eksistspær jeksisthanebånd fjernes der påboltes 2 stk 2x5" planker i en højde af 235 cm over gulv t12 cmnedskalkning ved skråvægge 2xloo mm A batts -o,15 plastfolie 1x4" spredt forskalling 13 mmgipsplader velux vindue med lysninger og bundstykke zink tagrende med nedløb eksisttrempel nedtages der udføres ny trempel af 2 stk 4x4" tømmer med 2x4-" stolper pr spær,konstruktionen samles med sømbeslag 2x75 mmfastholdt A batts o,15 plastfolie lx4"spredt forskalling 13 mmgipsplader 13 mmgipsplader spredt forskalling 015 plastfolie 2x4"trykimpplanker,lodret pr ca6o cmfriholdt af mur loo mm A batts eksiststens mur der sandblæses og vandskures klinker lo cmbeton med varmeslanger --o,15 plastfolie --50 mmpladebatts --lo cnubeton --4 mmiasionite 2o cmløs leca --komprigmeret sang nye vinduer med lysninger og bundstyk: eksist sålbænk 15x15 cmhvide vægfliser i bruseniche stens mur loo mm 0 murbatts eksiststens mur der sandblæses og vandskures sokkel frilægges,afhugges og pudses i cementmørtel SNIT A-A 1:50 4

18 som snit A-A som snit A-A zink tagrende 15x15 cmaftræk gennem mur med jalusirist --13 mmgipsplader --spredt forskalling --o,15 plastfolie 2x4" trykimpplanker,lodret --pr ca 60 cmfriholdt af mur loo mm A batts --eksiststens mur der sandblæses dskures JLJLJV ~"2x4- n trykimpstrøer på fastholdt opklodsning murpiller o,15 plastfolie lo cmbeton - 4 mmmasionite 2o cm løs leca komprigmeret sand SNIT B-B 1:50

19 4 4 4 i i 4 P 0 L_aA FACADE MOD SYD 0 iuk X A /\ FACADE MOD NORD FACADER 1:100

20 Beklædning (skotrendens bund) Fig 31 tnottekfuoflbaq skorstene eller murede ventilationskar Skotrenden ODbvQQgsaf rudtbragd^a^ller i vaddtestntgait' Undertaget klæbes til skoti o4eircn3t5res udtbel Zinkindda&jfflrrnJSn tildannes i det viste profil Overgangen mellem skofr? udføres i bly stenene Fig 36 Snit i gavl med muret gesims Undertaget føres hen over muren, frem til facaden og klæbes til muren Den yderste række sten oplægges i mørtel Bemærk: Lægterne tilpasses således, at den yderste sten hviler på lægten Følgende fremgangsmåde anbefales: 1 Stenene lægges ud med undersiden opad og spules rene med en kraftig vandstråle 2 Inden stenene når at tørre, svummes undersiden (kun den del der lægges i mørtel) med en mørtel af cement og groft sand i blandingsforhold 1:3, og svummelaget skal derefter hærdne uden udtørring i mindst 1 døgn Pas på at svummemørtlen ikke kommer ud på de synlige dele af tagstenen, da det er meget vanskeligt at få fladen ren igen 3 Stenene lægges normalt i mørtel KC 50/50/750 Stenen trykkes på plads, således at fugen mellem den og den lige lagte sten fyldes 4 Mørtlen mellem muren og tagstenen renskæres, når mørtlen er tilpas stiv Fig 32 Inddækning bag ovenlysvindue Undertaget opbukkes mod overkarmen og fastgøres til denne Afstandslisterne afkortes i begge sider, således at vandet kan passere ud i de to sidefag Øvrige inddækningsprofiler leveres af vinduesfabrikanten Fig 37 Snit i sternlinje med muret gesims På opklodsninger monteres 1" ru pi brædder eller en vandfast plade som vist Nederste kant monteres efter snor Ventilation af tagrummet kan normalt udføres ved, at der etableres en luftspalte mellem pladen og overkant gesims samt i rygningen Herefter kan rendejern, fodblik, tagrende og undertag monteres Der monteres Netion fuglespærre 70 mm (f mm ' i Fig 33 Inddækning parallelt med ovenlysvindue Undertaget opbukkes mod sideknrmen og fastgøres til denne Lægten og afstandslisten holdes fri af karmen som vist Det bør tilstræbes, at ovenlysvinduets mål svarer til tagstenens moduler (dækbredde og lægteafstand) ) J Fig 38 Ventilation af tagrum ved hjælp af tudtagsten En rørstuds af PVC eller zink bæres af to stk lægter Undertaget tildannes og klæbes til rorstudsen Flexslange fastholdes til studsen med et spændbånd Når tagstenene lægges, trækkes slangen ud i tudstenens rør og fastholdes feks ved hjælp af en klemme u mm Fig 34 Inddækning under ovenlysvindue Undertaget føres op ad karmen og fastholdes til denne Ved hjørnerne kan det være nødvendigt at montere et ekstra stykke undertag for at lukke tæt mod karmen Tagstenene tilskæres/hugges som vist, således at blyet kan bankes ned over stenene, løvrigt henvises til vinduesfabrikanternes vejledninger Fig 35 Rørgennemføring En rørstuds i feks zink bæres af to lægter Undertaget tildannes og klæbes på zinken Blytagsten monteres og der afsluttes med placering af en zinkhætte, der trækkes ned over roret og evt loddes til blystenen I stedet for en blytagsten kan der indtil en vis diameter anvendes tudtagsten med lodret tud W^39 Snit i samling mellp/rfto tagffedeforianzard u^erlsternbræt) Den øverst >sekk 'åi sten på manzardtagphitpåss^s til de overligpeffcse sten Unctøftaget føres ubrudt igennem Fig 40 Tegningen viser sammenskæringen mellem de to tagflader 10 DETAIL AF TEGLTAG FRA MURERFAGETS OPLYSNINGSBLAD NR 27

21 -H- ++ ft- ++ H- +f 44- bjælkelagsindeling -H- +f -I lo9 -f- ~l~ LA K\ tøm 4" rh 00 SOVEVÆRELSE OPHOLDSSTUE i + BRYGGERS + f DV inst kd I i V//W/M KØKKEN -t- ih CO O o OJ FORGANG i + la ra "h murværk der bibeholdes ^////////^^c murværk der nedbrydes STUEPLAN OPMÅLING 1:50 O o

22

23 BUNDGAARD & KASSOW, ARKITEKTER MAA/RAR Hirtshals Kommune Teknisk forvaltning Rådhuset 9850 Hirtshals HIHTSHMS KOMMUNE 1 7 JUNI 1388 tnog se* reb(hei ARKITEKTFIRMA ApS SPRING VANDSPLADSEN 1,2, 9800 HJØRRING TLF: TANNISBUGTVEJ 115, 9881 TVERSTED TLF: FREDENSKLIT 4, 9990 SKAGEN TLF: GIRO: REF: TB/lt DATO: Vedr: Restaurering af ejendommen Hans Jensens Allé 63, Hirtshals Byggesagsnr 403/87 Det skal herved meddeles, at ovennævnte byggeri opstartes uge 30, 1988 ^7

24 j23ee53332iee! ydl -»gg&føm ivis? M>c?» yt f^'s'--; C'vfs -:**v; fh : - ii»æsmfåøwa HIRTSHALS KOMMUNE BYGNINGSAFDELINGEN Tif Giro shals, - ipysip 1 i : -*4^fiSl 6 si 'i'i De har anmeldt, at der på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) J *nsansallé ;egnelse og ejerlav 1/4 Horrid by, H1 r+ shft 1 n agtes udført følgende byggearbejde: Beskrivelse S St Anføres ved henvendelser Ejendornsnummer ai'p7-i?t: Sidé/dørnr Sagsnummer SBÉI8 i- 1 I M % i <n/»7 Meddelelse om der ikke kræver byggetilladelse (Se vejledning på bagsiden) Husnummer Anmeldeisesdafo ' Husnr -V ; i tø i ~St 5 opførélse af overdækket indgangsparti på 0,96 tn i den anledning meddeles, at byggearbejdet kan sættes igang ringeiser vr, Byggelovens og autorisationslovens bestemmelser skal overholdes (x] Vej og fortov skal, i tilfælde af beskadigelser, straks retableres ^JÉåovand skal bortledes uden gene for naboer ES Såfremt afløb tilsluttes eksisterende kloakanlæg, skal arbejdet udføres af en autoriseret I kloakmester og anmeldes til teknisk forvaltning uk- --t iv&we&sbre: ::' *&< i m SlflKlJT; * ti: "># 1 SS Når byggeriet er færdigt, bedes dette meddelt teknisk forvaltning/bbr-registret ved at fremsende vedlagte færdigmelding Klageinstans i henhold til byggelovens 23 er Amtsrådet Klagefristen er 4 uger fra dato Dato Underskrift Kl mj : SK2W-SF, 181 november 1S81$ Nr Dafolo r, ' - 1 -, -

25 HIRTSHALS $A KOMMUNE 9850 \L ; J HIRTSHALS TEKNISK FORVALTNING TELEFON (08) GIRO Sendes til PLANLÆGNINGSKONTORET Modtaget dato Sagsbehandler: Mogens Pedersen Anføres ved henvendelser Ejendomsnummer Bygnnr Opgnr Vej kode Husnr Etage Side/dørnr _J I L Ejerlejlighedsnummer J I Byggesagsnummer Fremsendelse af byggesag til høring / afgøreise forbindelse med ansøgning, modtaget ovennævnte dato, om tilladelse til på ejendommen Vejnavn (stednavn) Husnummer Hans Jensens Allé 63 Matrikelbetegnelse 124 ux, Horne by, Hirtshals at foretage følgende byggearbejder Arbejdets art Renovering af enfamiliehus samt opførelse af overdækket indgangsparti anmodes om udtalelse om vedlagte sag Der henvises specielt til Kan sagen færdigbehandles administrativt? Ombygningen kan foretages uden tilladelse, men det over dækkede indgangsparti bliver behandlet som en anmeldelsessag OCUA cdd- 1 Dttejzu Sagen bedes sammen med udtalelsen returneret hertil Dato Underskrift 10 nov 1987 Nr 196 A/S DAFOLO - FREDERIKSHAVN Eftertryk kun efter aftale Udarbejdet af Kommunernes Landsforening KLJ (3/83)

26 HIRTSHALS I $ 9850 KOMMUNE HIRTSHALS TEKNISK FORVALTNING TELEFON (08) GIRO Ansøgning om tilladelse til udførelse af byggearbejde ansøges om tilladelse til Kort redegørelse om byggearbejdets art og omfang Renovering af enfamiliehus iht medsendte projekt Der vedlægges ansøgningen følgende antal bilag (se uddrag af bygningsreglementet på bagsi Ansøger Navn, adresse og telefonnummer Bundgaard & Kassow, arkitekter MAA Springvandspladsen l 2, 9800 Hjørring Tlf Ejer af ejendommen iflg tingbogen Navn, adresse og telefonnummer Hirtshals Kommune Rådhuset, 9850 Hirtshals Dato og underskrift Ejers underskrift kræves på ansøgning eller vedlagt fuldmagt J Arbejdet udføres af/med bistand fra (navne og telefonnumre) Bygherre (økonomisk ansvarlig) Arkitekt Hirtshals Kommune Bundgaard & Kassow Rådhuset Arkitekter MAA 9850 Hirtshals Springvandspladsen l Hjørring ingeniør Byfornyelsesselskabet DANMARK smba Regionskontor Danmarksgactø 33, 9CC0 Aalborg A/S DAFOLO FREDERIKSHAVN 48454

27 UDFYLDES FOR FRITLIGGENDE ENFAMILIEHUSE, DOBBELTHUSE, RÆKKEHUSE, KÆDEHUSE, GRUPPEHUSE, SOM- MERHUSE, TIL BYGNNGER TIL FØRNÆVNTE SAMT ØVRIGE BYGGEARBEJDER DER I HENHOLD TIL BYGNINGS- REGLEMENTET FOP SMÅHUSE KRÆVER BYGGETILLADELSE: Projekteret etageareal 40 m 2 Nuværende etageareal 71 ro 2 Bebyggelsens fremtidige etageareal 111 m 2 Grundstykkets areal 60 7 m 2 Nuværende bebyggelsesprocent 11 t 6 % Fremtidig bebyggelsesprocent 18,2 % varmeanlæg: Centralvarme opvarmningsmiddei: Fjernvarme Energiforsyning i øvrigt: 22o V el 38o V el Andet: Antal parkeringspladser: Friareal: m 2 Hvornår agtes arbejdet påbegyndt? Uge 48/1987 UDFYLDES FOR ERHVERVS- ETAGEBOLIG- INSTITUTIONS- OG LIGN BYGGERI: Projekteret etageareal Nuværende etageareal Bebyggelsens fremtidige samlede etageareal Grundstykkets areal Nuværende bebyggelsesprocent Fremtidig bebyggelsesprocent Projekteret rumfang Nuværende rumfang Bebyggelsens fremtidige samlede rumfang Nuværende rumfang/grundareal Fremtidig rumfang/grundareal kun ved > erhvervsbyggeri m^ m 2 % % m^ m^ m- m^/m 2 m^/m 2 W022A * OflAAøOMUij Sikringsrum er ^ereg^net personer Varmeanlæg: Opvarmningsmiddei: Energiforsyning i øvrigt: 22o V el 38o V el Andet: Antal parkeringspladser: Friareal: Hvornår agtes arbejdet påbegyndt? BESKÆFTIGEDE I VIRKSOMHEDEN/INSTITUTIONEN: Nuværende antal ansatte: Kvinder Ved administrationen Ved produktionen Fremtidig antal ansatte: Ved administrationen Ved produktionen Mænd (FORTSÆTTES PA MODSTÅENDE SIDE)

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM

SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM oktober 2011 Vores ejendomme - dit hjem Beskrivelse-JS-211011-YK.doc BYGNINGSDELSBESKRIVELSE JK- Pavilloner ApS Nydamsvej 3, 6040 Egtved Side 1 af 3 Bygningsdelsbeskrivelse

Læs mere

- de originale streger til forskel

- de originale streger til forskel - de originale streger til forskel Drømmene og ønskerne.. Vi er et lille, men professionelt byggefirma med lang erfaring i individuelt boligbyggeri. Hos Zebra Byg A/S kan I som nybyggere få opfyldt de

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold 1.0 STUEPLAN Eksisterende forhold 2.1 6470 1250 970 2030 970 1250 A Stenfaskine: 400x400x1000mm Afdækket foroven med 2 lag tagpap C 5400 TB 1900 2410 3170 Stålbord Stålbord

Læs mere

Søndergade 21 E, Frederikshavn MATERIALE-BESKRIVELSE Haverslev, 06.02.2010 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Søndergade 21 E, 9900 Frederikshavn.

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café

Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café Dato: 11.02.11 Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café Bygherre: Koldkærferiecenter Sønderskovvej 49 9370 Hals Facader 2 Facader 3 Situationsplan 4 Areal oversigt Kolkær feriecenter Areal oversigt

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup 1870 724 2427 246 2427 40 837 60 60 1632 1632 60 837 40 1968 1632 3000 5500 17500 5200 3800 2100 1870 2970 200 1100 960 1525 500 670 610 400 975 600 1970 3000 2030 7000 Facader vest og syd Facade mod vest

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: ERIKSBORG PARKEN DATO: 02-09-2015 Rev. : FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge.

Læs mere

EFTERÅRSTILBUD! Individuel indretning efter Jeres ønsker!

EFTERÅRSTILBUD! Individuel indretning efter Jeres ønsker! EFTERÅRSTILBUD! Individuel indretning efter Jeres ønsker! 154 Lykkesholm 154 m² højisoleret længevilla med valgfri indretning efter Jeres ønsker. I alt kr. 1.535.000,- inkl. moms. Byggeperiode på kun 3-5

Læs mere

MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE

MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE STED: DATO: BOLIG: ERIKSBORG - PARKEN Alle priser er inkl. moms Sæt kryds Udgangs pris for det valgte hus, standard inkl. grund kr Tillægspris ved 140 m2 (uden ekstra værelse).

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE

HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE interiør planløsning Plan forslag 1:100 MODEL 91 MODEL 91 9,7 m Overdækket indgang Entré/ teknik 6 m 2 Soveværelse 11 m 2 3 m 2 Bad 7,9 m VM

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus MATERIALEBESKRIVELSE 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

MATRIKELNR. OG EJERLAV 5546 Udenbys Klædebo EJENDOMSNR. 632695 ADRESSE Victor Bendix Gade 11, 1.tv., 2100 København ø EVT. EJERLEJLIGHEDSNR.

MATRIKELNR. OG EJERLAV 5546 Udenbys Klædebo EJENDOMSNR. 632695 ADRESSE Victor Bendix Gade 11, 1.tv., 2100 København ø EVT. EJERLEJLIGHEDSNR. I Udskriv formular Jl ANSØGNING OM BYGGEARBEJDE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYGGERI 1504 KBH. V MATRIKELNR. OG EJERLAV 5546 Udenbys Klædebo EJENDOMSNR. 632695 ADRESSE Victor Bendix Gade 11,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

NYE TAGBOLIGER. - i en karré med karakter. I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger.

NYE TAGBOLIGER. - i en karré med karakter. I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger. Lyngbyvang_A4_Salg_rent 27/04/06 14:11 Side 1 12 NYE TAGBOLIGER - i en karré med karakter I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger. Indhold Boligerne 3 Oversigt og beliggenhed

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Vandværkets navn. Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet) I alt. l/s. Anslået max.

Vandværkets navn. Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet) I alt. l/s. Anslået max. Anføres ved senere henv. Journalnummer snummer Modtaget på vandforsyningen den I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) Nr. Etage By/kvarter Matrikelnr. Ejerlavnr. Side Ansøgning

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Simplehouse 57 i Fjellerup Strand arkitekttegnet nøglefærdigt hus incl. grund og byggemodningsomkostninger på stjernevej. Priser fra: 1.195.000 kr.

Simplehouse 57 i Fjellerup Strand arkitekttegnet nøglefærdigt hus incl. grund og byggemodningsomkostninger på stjernevej. Priser fra: 1.195.000 kr. Tilbydes som færdighus eller medbyg type a 57m 2 +7m 2 hems pris: 699.000 kr incl. moms type b 77m 2 +7m 2 hems pris: 819.000 kr incl. moms type b 1 1/2 plans 96 m 2 forskellige indretningsforslag Besparelser

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012 Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole 1. Tømrerentreprisen: 3. Reparation af tagrende, Rettelse Tagrende skiftes fra gavlende til tagnedløb. Længde ca. 8m. 6. Døre og

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE VILL. Highline

MATERIALEBESKRIVELSE VILL. Highline MATERIALEBESKRIVELSE VILL Highline V GÆLDENDE FRA 1. JUNI 2013 WWW.VILLA.DK SOKKEL OG TERRÆNDÆK Som opstart fjernes der 30 cm muld på grunden. Eventuel overskudsmuld fra udgravning af sokkel grovplaneres

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Ø. Brønderslev Forsamlingshus.

Ø. Brønderslev Forsamlingshus. Ø. Brønderslev Forsamlingshus. Oplæg til fremtidig driftsudgift. (Alle beløb er i tkr) Tidligere årsregnskaber Forventet efter renovering 1997 1998 1999 2000 2001 2006 Indtægter Udgifter Bemærkninger.

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. Illustrativt billede. 8 Ejerboliger Linde Allé Støvring

MATERIALEBESKRIVELSE. Illustrativt billede. 8 Ejerboliger Linde Allé Støvring MATERIALEBESKRIVELSE Illustrativt billede 8 Ejerboliger Linde Allé Støvring GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens

MATERIALEBESKRIVELSE. 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens MATERIALEBESKRIVELSE 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de mange forskellige

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr

../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr ../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr IndholdsfortegneIse Køkken...3 Orientering....................... 3 Betingelser...4 Procedure...5 Minimumskrav......... 8 Egne notater / tegning...

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere