r 1 Matr.nr. Gebyrer Beløb kr. Betalt den Byggesagsgebyr - Vandtilslutning Kloakbidrag Detailkloakbidrag > P-fond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "r 1 Matr.nr. Gebyrer Beløb kr. Betalt den Byggesagsgebyr - Vandtilslutning Kloakbidrag Detailkloakbidrag > P-fond"

Transkript

1 r 1 Matrnr Ejer 124 ux Hirtshals Kommune Rådhuset 985o Hirtshals Parcel pr Ejerlav Beliggenhed Horne by, Hirtshals HJensensalle 63 Ansøger Bundgaard & Kassow Springvandspladsen 1, 2 98oo Hjørring Projekt Anmeldelse Opførelse af overdækket indgangsparti på o,96 m2 Byggesag nr 4o3/87»Grøn sag«nr Lbnr Vejkode Behandles af Mødedato Pkt nr Behandling Dato OH oo Bygningsudvalget Ansøgning/anmeldelse modtaget o5ll87 Grundareal Heraf vej Bygningsudvalget Mangelliste afsendt 6o7 m2 Plan- og miljøudvalget Modtaget supplerende materiale Landbrugspligt Ja Nej x Plan- og miljøudvalget Byggetilladelse udstedt BBR - Byggetilladelse K Brandkommissionen Anmeldelse godkendt H II BBR - Påbegyndelse Byrådet Skorstensfejerattest BBR - Færdigmelding * Tilsynsrapport afsendt BBR - Ibrugttill X Afsendt Modtaget Skema vedr»måneskinsarbejder«havnerådet Færdigmeldt af ejer Registrering af vand (kloak) kort Arbejdstilsynet Ibrugtagningstilladelse kan udstedes Kopi til vej/kloakafdelingen X Amtsrådet Ibrugtagningstilladelse udstedt Kopi til renovationsafdelingen Embedslægen Brev vedr vandaflæsning Fredningsnævnet Arkiv Nabohøring Anmeldt Synet F 3$io X /o ~ f/~<f> /7-// 87- Påbegyndelse 25-0^7 SS Korrespondance Afsendt Indvendig kloak LmjyvIdd^in a odjitvwufao nlv\cla ÅJ a/md Håamctuj!8J/, Udvendig kloak 0 (J t Vandinstallation Olietank Færdigsyn Ekstrasyn Ibrugt till, sendt til Lokalplaner, deklarationer og tinglysninger Gebyrer Beløb kr Betalt den Byggesagsgebyr - Vandtilslutning Kloakbidrag Detailkloakbidrag > P-fond Bemærkninger vedr syn Kloakmester VVS-mester HIRTSHALS BOGTRYK/OFFSET

2 HIRTSHALS KOMMUNE RÅDHUSET POSTBOX HIRTSHALS TLF TELEFAX GIRO Bygningsatdelingen Hirtshals Kommune Rådhuset 9850 Hirtshals Dato /87 Jnr Eventuel henvendelse om denne sag kan ske til: Mogens Pedersen /lj foto-kopi Hirtshals kommune Vedr: Opførelse af overdækket indgangsparti på 0,96 m 2 på matr nr 124 ux,horne by, Hirtshals, beliggende H Jensensalle 63 Bygningsafdelingen har modtaget Deres færdigmelding vedrørende ovennævnte byggeri Byggesagen betragtes herefter som afsluttet, idet det forudsættes, at byggearbejdet er udført i overensstemmelse med anmeldelsen, projektmaterialet og "Meddelelse om byggearbejde" Til Deres orientering kan oplyses følgende: Det er bygherrens ansvar, at kravene i "Meddelelse om byggearbejde" og "Reglement for småhuse" overholdes Efter "Bygningsreglement for småhuse" trådte i kraft 1 april 1985 bortfaldt bestemmelsen om, at et byggeri skal færdigsynes, og der udstedes ikke længere ibrugtagningstilladelse De afgivne oplysninger om byggeriets art og omfang er indberettet til bygnings- og boligregistret (BBR) bla til brug for vurderingsmyndighederne De vil snarest modtage en ajourført BBR-meddelelse Evt beskadigelser af vej og fortov opstået i forbindelse med byggeriet skal udbedres af ejeren af ovennævnte ejendom

3 HIRTSHALS KOMMUNE BYGNINGSAFDELINGEN Tlf Giro HIN i SHAlS KOMMUNE Anmetdelsesdato $5 vil J? Ejers/artmelders riavn og adresse Anføres ved henvendelser HfHTfHAL^ KOhf ^^immer Bygnnr ø V fsi l N G S' U O V i T 7 -i7 i 1 i ^Hirtshals Kommuna - K Etage Side/dørnr Sagsnummer 1 Rådhuset lndg, y 2 DEC M 1 LI 9850 Hxrtsiials Vejkode 1 l 1 Husnr 1 1 B Journ nr Færdigmelding Det meddeles herved, at byggearbejdet på Vejnavn (stedbetegnelse) Hans Jensensallé Matrikelbetegnelse og ejerlav -i wn ) ' ' I»1 Husnumrher -53- Beskrivelse j, : ' ' ' "? «8 ^ ti på S er afsluttet Har der været foretaget ændringer af det oprindelig Dato y -sfc 21- h -S3 ndte projekt skal revideret materiale vedlægges & KASSOW f/par

4 HIRTSHALS KOMMUNE BYGNINGSAFDELINGEN Tlf Giro Ejers/anmelders navn og adresse Hirtshals Kommune Rådhuset 9850 Hirtshals Anmeldelsesdato Anføres ved henvendelser Ejendomsnummer Bygnnr Vejkode Husnr B I Etage Side/dørnr I III II III II Sagsnummer 403/R7 Meddelelse om byggearbejde der ikke kræver byggetilladelse (Se vejledning på bagsiden) De har anmeldt, at der på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) Han«7«nflAnsa 1 11$ Matrikelbetegnelse og ejerlav 1?A nvr Hornp hy, Hirtshals agtes udført følgende byggearbejde: Beskrivelse 2 opførelse af overdækket indgangsparti på 0,96 m Husnummer i den anledning meddeles, at byggearbejdet kan sættes igang Betingelser Byggelovens og autorisationslovens bestemmelser skal overholdes, fifl Vej og fortov skal, i tilfælde af beskadigelser, straks retableres E Tagvand skal bortledes uden gene for naboer fifl Såfremt afløb tilsluttes eksisterende kloakanlæg, skal arbejdet udføres af en autoriseret kloakmester og anmeldes til teknisk forvaltning Når byggeriet er færdigt, bedes dette meddelt teknisk forvaltning/bbr-registret ved at fremsende vedlagte færdigmelding Klageinstans i henhold til byggelovens 23 er Amtsrådet Klagefristen er 4 uger fra dato Dato Underskrift 18 november 1987 Nr Dafolo

5 til faskine tf" 44 -H W- -j+ eksistbjælkelagsindeling H- Lf\ KN R = S = eksist muret væg ny muret væg ny let væg radiator redningsvindue isoleret skunklem 00 "h l 1 CO + lt\ NA i ( + til faskine STUEPLAN

6 -TftGETftCITLAN

7 RESTAURERING AP EJENDOMMEN HÅNS JENSENS" ALLE' HIRTSHALS HIRTSH " ~ "IMMUNE BYG* ET Indg 0 5 NOV 1987 Journ nr / 8 7 O ed FACADE KOD KOHD FACADE KOD VES? FACADE KOD SYD FACADE VOD GST BUNDGAARD & KASSOW, ARKITEKTER MAA/RAR SPRINGVANDSPLADSEN I, HJØRRING TLF: TANNISBUGTVEJ TVERSTED TLF: FREDENSKLIT SKAGEN TLF:

8 BYGHERRE : Hirtshals Kommune Rådhuset 9850 Hirtshals Tlf ARKITEKT : Bundgaard & Kassow Arkitekter MAA/PAR Springvandspladsen l Hjørring FORRETNINGS- Tlf Tannisbugtvej Tversted Tlf Fredensklit Skagen Tlf FØRER : Byfornyelsesselskabet Danmark smba Danmarksgade Aalborg BYGGERIETS Tlf ART : Renovering af enfamiliehus Hans Jensens Allé Hirtshals BYGGEPERIODE : Fra uge 48/1987 til uge 11/1988 UDBUDSFORM : Indbudt licitation i hovedentreprise Hjørring, den 28 oktober 1987 UDBUDSMATERIALE Udbudsmaterialet består af følgende: A PROJEKTMAPPE Indeholdende: Tegn 1 Situationsplan 1:100 2 Stueplan 1:50 3 Tagetageplan 1:50 4 Snit A-A 1:50 5 Snit B-B 1:50 6 Facaden 1:100 7 Detail - 1:10 8 Stueplan, opmåling 1:50 9 Facaderj, opmåling 1:100 Fagbeskrivelse B FÆLLESBETINGELSER HOVEDENTREPRISE Dateret den TILBUDSLISTER i 3 eksemplarer UDBUDSBREV 100 MURERENTREPRISEN 101 Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle forekommende jord-, kloak-, beton-, belægnings- og murerarbejder, som er nødvendige for projektets gennemførelse 102 Nedbrydningsarbejdet 103 Kloak De på opmålingstegn skraverede vægge nedbrydes, herunder skorstene Betongulv i toilet, bryggers og forgang opbrydes Cementtegltag nedtages Alle udv belægninger optages Eksist afløbsanlæg i og omkring bygningen optages Arbejdet omfatter de på kloakplanerne viste kloakledninger og brønde med tilhørende dæksler og karme, incl opgravning og tildækning samt tilslutning til eksist kommunalt afvandingssystem Gældende forskrifter: a DS 400 Normer for betonvarer b Almindelige betingelser for udførelse af kloakarbejder, udarbejdet af Stads- og Havneingeniørforeningen i Danmark 1958 c Dansk Ingeniørforenings norm for afløbsinstallationer, DS 432, august 1974 d Dansk Ingeniørforenings norm for afløbsledninger af beton mv i jord, DS 437, november 1976 e Dansk Ingeniørforenings normer for tætte samlinger i afløbsledninger af beton mv i jord, DS 4211, november 1976

9 f Dansk Ingeniørforenings norm for afløbsinstallationer, DS 432 g SBI-anvisninger nr 96 "Afløbsinstallationer" h Dansk ingeniørforenings norm for afløbsledninger af stift PVC, DS 430 Arbejdet skal herudover udføres i henhold til lokalt gældende vedtægter og regulativer samt tilsynets anvisninger 104 BefæsteIsesarbejdet Der udføres de på tegn 1 viste belægninger af 50 x 50 cm betonfliser på 20 cm komprimeret sand Øvrige arealer retableres 105 Overdækning hoveddør Ved hoveddør udføres betontrappesten støbt i forskalling med affasede kanter, ca 95 x 60 x 30 cm For stolper nedgraves 2 stk 0 10 betonrør, hvori ankre for stolper faststøbes 106 Udvendige facader Sokkel frilægges Berapning afhugges Sokkel udkastes og pudses i cementmørtel Der udføres de iht tegninger viste facadeændringer Frostsprængte sten udskiftes (især nord/øst hjørne) Der foretages den nødvendige reparation af gesimser og murkanter ved gavle i forbindelse med oplægning af tegl Alle facader sandblæses og vandskures El-måler indmures ved hoveddør Der udføres hul i mur for aftræk fra emhætte, incl jalousi og plastrør 107 Tegltag Der oplægges røde vingetegl på bygningen iht Murerfagets byggeblad nr 27 Rygning nedmures Der monteres tudsten i hvert andet spærfag på begge sider Der monteres PVC hætte for aftræk fra bad og udluftning fra faldstamme, se tegn nr Beton- og klinkegulve Der udføres de på snittegninger viste gulvkonstruktioner I forbindelse med rågulve udføres fundamenter for nye indvendige vægge I forstue og bad nedlægges klinker - materialepris, excl moms, kr 150,- I køkken opfyldes kælder med sand, der komprimeres Kældervindue tilmures 109 Indv murerarbejde Der opmures det på tegn viste murværk, der pudses på begge sider Eksist murværk afhugges løstsiddende puds Der nypudses Ved bad monteres med 100 cm Batts I bruseniche opsættet 15 x 15 cm hvide fliser Materialepris kr 70,- excl moms 200 TØMRER-, SNEDKER- OG GLASENTREPRISEN 201 Arbejdet omfatter Arbejdet omfatter alle forekommende tømrer-, snedker- og glasarbejder, som er nødvendige for projektets gennemførelse 202 Nedbrydningsarbejdet Alle vinduer samt indv og udv døre udtages Alle vindskeder, lægter, trempler og hanebånd nedbrydes for udførelse af nyt tag Alle trægulve, evt vægbeklædninger, inventar, lofter fodlister mv nedbrydes 203 Overdækning hoveddør Ved hoveddør udføres overdækning på 5 x 5" fuldkantede og affasede stolper og rem Der oplægges 2 x 5" fuldkantede spær Tag udføres af 1 x 5" hv pi fyr med 2-lags tagpapdækning sort skifer Flunke udføres af 8 mm hvid eternit Ved stolper monteres galv stolpesko Konstruktionen samles med BMF sømbeslag, dog tappes stolper og rem sammen 20 4 Vinduer og udv døre Der indsættes nye udv døre og vinduer (type Miljø Vinduer, DVK godkendelse), udseende som vist på facadetegning Vindue i soveværelse udføres med redningsåbning Hoveddør forsynes med cylinderlås og Ruko rustfri cupé greb Vinduer og udv døre leveres færdigmalet fra fabrik efter Gori system samt 2-lags isoleringsglas Omkring vinduer og udv døre stoppes med Rockwool batts, skumpølse samt Sikaflex 1 A fuge

10 Der monteres lysningspaneler i 12 mm vandfast finerplade, 2" indfatninger som 32 mm lamin bundstykker med underliste Veluxvinduer leveres iht tegning, incl inddækninger, lysningspaneler og bundstykker 205 Indvendige døre Indvendige døre leveres som celledøre i lakeret bøgefiner med bundkarme i eg, mellemdørlåse, PVC cupégreb og dørstop Mellem køkken og forstue monteres skydedør i karm med Henderson skydedørsskinne, incl greb og styr Skydedørsskinne inddækkes med 1x5" kasse 206 Indvendige vægge stueetagen 209 Udføres af 2 x 4" trykimp stolper pr ca 60 cm med isolering af 100 mm A-batts, o,15 mm dampspærre, 1 x 4" spredt forskalling og 13 mm gipsplade med forsænkede kanter Der leveres og monteres de nødvendige løsholte mv 210 Væg mellem køkken samt vange ved køkkenbord udføres som ovenfor beskrevet med gips på begge sider 207 Gulv stueetage I køkken, soveværelse samt opholdsstue udføres gulve som beskrevet på snittegninger Gulvene nedlægges iht Junckers forskrifter Gulvet afdækkes med gulvpap, der klæbes 208 Etageadskillelse Pa eksist bjælkelag er der opbygget gulvkonstruktion med isolering og gulvbrædder Denne bibeholdes Eksist trappehul lukkes som eksist etageadskillelse Der udføres nyt trappehul over køkken Der indlægges 5 x 6" fuldkantet og affaset tømmer som udveksling 211 Trappehullet afdækkes med 19 mm spånplade, der kantlimes Eksist bræddegulv afslibes, gives 3 gange Blitza og afdækkes med gulvpap, der klæbes Nye lofter udføres imellem eksist bjælker iht snittegning Over opholdsstue nedtages eksist drager Der oplægges ny 140 x 140 T-drager, der spores op i bjælkelag og inddækkes med 1" hv fyr Tagetage Der udføres de på snit beskrevne trempler og hanebånd Der lægtes for tegltag incl undertag som beskrevet Lægteafstand oplyses af mureren Vedr afslutninger ved stern, gavl, udluftning mv - se tegn nr 7 På spær monteres BMF vindtrækbånd Skråvægge, loft, gavl- og indv vægge udføres iht tegninger Fodlister, indfatninger mv Langs alle gulve, excl bad, monteres 3" fodlister Omkring alle døre monteres 3" indfatninger Langs alle lofter monteres skyggelister I øvrige rum skal der leveres og monteres de nødvendige lister og tilpasninger, der er nødvendige for arbejdets korrekte udførelse Aftræk Der udføres aftræk fra forstue og bad Aftrækket som 15 x 15 cm PVC rør, der isoleres og føres i spærfag til 3 skifter under rygning og tilkobles taghætte Der monteres oplukkelig rist med tvangsåbning 212 Inventar I forstue monteres Perstorp bordplade, opsat på 27 x 50 mm hv lakerede leder Under midte monteres galv knægt Der monteres lakeret bøge skureliste Der monteres knagerække bestående af indfatning, hvorpå der monteres 6 stk lakerede knage I køkken monteres følgende skabselementer : 1 stk kosteskab (60) 1 - hyldeskab (højskab) (60) 1 - køleskabselement (65) med overlåge 1 - vaskeelement (80) 1 - skuffeelement (50) 1 - bakkeskab (30) 1 - grydeskab (50) 1 - hyldeskab (40) bordplade som forstue Ved vinduer lukkes med perstorpplade (lodret) For emhætte udføres emfang i samme materiale som skabe I soveværelse monteres følgende skabselementer : 1 stk hyldeskab (60) højskab 1 - bøjleskab (60) højskab I gang, tagetagen, udføres følgende skabe: Udføres med 22 x 50 mm forramme, bund og skillerum i spån-lakplader indrettes med 1 bøjlestang og 2 hyldeskabe Låger udføres som øvrige skabe Skabsinventar leveres som JKE med lakerede bøgetræslåger med rustfrie bøjlegreb med alt tilbehør som fodfri, tilpasningslister mv 213 Trappe: Der leveres og monteres 1 stk trappe incl gelænder og rækværk Trappen udføres som lakeret fyrretræstrappe uden stødtrin

11 214 Skunk1emme/1oftslem 300 MALERENTREPRISEN 305 Indvendig træværk Der udføres 3 stk skunklemme i karm med låge i 22 mm kantlimet spånplade med hængsler, lås og tætningslister Lågen isoleres med 125 mm flamingo Der udføres 1 stk loftslem i karm i 12 mm finerplade, isoleret med 125 mm flamingo Der monteres tætningslister 301 Arbejdet omfatter Udførelse eller levering af alle de på tegningerne viste og/eller i efterfølgende beskrivelse af malerarbejdet omtalte arbejder og leverancer, medmindre de direkte er nævnt udført eller leveret af andre Entreprenøren skal, forinden tilbud afgives, have orienteret sig om eksisterende forhold vedr bygning og byggeplads 302 Udvendig træværk (tag over indgang) Alt træ gives 1 gang Gori grundingsolie samt 1 gang Fliigger acrylmaling inden opsætningen samt 1 gang acrylmaling efter opsætningen Alt indv træværk behandles som nedenfor beskrevet, dog undtaget vinduer, udv døre, trappe, dørplader og køkken Afstøvning, shellakering og grunding med Fliigger grund- og mellemmaling, fortyndet 10% med vand Slibning, afstøvning, kitning, pletog fuldspartling med Fliigger Acryloliespartelmasse, samt slibning, afstøvning og aftørring af slibestøv Behandling 1 gang med Fliigger grundog mellemmaling Slibning, afstøvning og mellembehandling med Dækso-plast 25 ekstra, halvmat acrylplastemalje Slibning, afstøvning og færdigbehandling med Dækso-plast 25 ekstra, halvmat acrylplastemalje Udfald: Ensartet dækket, lukket, jævn og glat flade 303 Indvendige vægge (tapet) Eksist indvendige vægge afrenses gammel tapet Vægge opspartles i nødvendigt omfang Pudsede vægge grundes inden opsætning af grundtapet Gipspladevægge tapes samlinger med glasvæv Sømhuller og samlinger spartles og slibes til fuldstændig jævn overflade Som ovenfor beskrevet behandles alle vægge (excl bad) Der opsættes grundtapet, der behandles med plast vægmaling til fuld dækning Loft, tagetagen, behandles som vægge I bad, hvor der ikke er opsat fliser, sandspartles væggene, der behandles med plastmaling til fuld dækning, glans Loft (stueetagen) Gipspladeloft behandles som gipspladevægge, dog uden grundtapet Bjælker behandles som indvendig træværk 306 Maling af rør og radiatorer Rør i forbindelse med fjernvarme og vandinstallation samt opføringer til radiatorer afrenses og behandles med rustbeskyttende maling Der gives 2 gange efterbehandling med oliemaling Radiatorer afrenses og sprøjtemales til fuldstændig glat og jævn overflade 307 Udvendig facadebehandling Vandskurede arealer males med KEIM silikatmaling fra AM Schmidt ApS, Løvtoften 46, 2630 Tåstrup, tlf Bundbehandling: Vandskuringen skal være hvid og tør Afbørstning for løse korn Grunding med KEIM-Silangrunder 1 gang maling med KEIM-Granitalfarve, fortyndet med 20% KEIM-Special-Fexativ Færdigbehandling: Maling med KEIM-Granitalfarve

12 Fabrikantens forskrifter følges nøje Farve aftales med arkitekten Som beskrevet malerbehandles alle vandskurede arealer 308 Rengøring Malepletter og stænk fjernes overalt Maling fjernes fra faller, rigler og lign bevægelige beslagdele Rengøring foretages inden arbejdets aflevering af malerentreprenøren eller ved hans foranstaltning og under hans ansvar - af et rengøringsselskab - og omfatter rengøring af alle lokaler, herunder rengøring af sanitetsudstyr, fliser, gulve, skabe, køkkenbordflader mv samt polering af samtlige glasflader Der må ikke anvendes vand i så stor udstrækning, at der kan opstå skader, eller anvendes ætsende rengøringsmidler eller redskaber, der kan beskadige de pågældende bygningsdele eller udstyr 400 VVS- OG BLIKKENSLAGERENTREPRISEN 401 Arbejdet omfatter Nyt vandanlæg, varmeanlæg, indv afløb samt blikkenslagerarbejdet 402 Nedbrydning 403 Stik Samtlige VVS-installationer nedbrydes Fjernvarme og vandstik flyttes til placering under bordplade i forstue 4 04 Varmt- og koldtvandsanlæg Gældende forskrifter: Arbejdet udføres iht nedenstående regulativer og forskrifter: DIF norm for vandinstallationer DS 439 DIF betingelser for levering af trukne stålrør og støbejernsrør for vand-, gas- og dampledninger DIF norm for koldtvandsledninger af stift PVC DIF norm for koldtvandsledninger af PEL Lokale forskrifter og vedtægter SBI anvisning 118 "Vandinstallation" Varmt- og koldtvandsanlægget dimensioneres under denne entreprise Der udføres komplet anlæg, incl isolering, til bad, vask og vaskemaskine i forstue samt køkkenvask og opvaskemaskine i køkken Der udføres 1 stk udv hane i østgavl Der leveres og monteres 1 stk 120 L isoleret varmtvandsbeholder 405 Varmeanlægget Der udføres komplet ny varmeinstallation, incl isolering Varmeanlægget dimensioneres under den ne entreprise og udføres iht gældende regler Der anvendes Thor radiatorer med Danfoss fremløbs termostatventiler Radi atorplacering som vist på tegning 406 Indvendige afløb Der udføres indvendige afløb fra kloset, håndvask, 2 stk køkkenvaske, vaskemaskine samt 2 stk gulvafløb, incl riste 407 Armaturer og sanitet Håndvask Ifo nr 1032 (hvid) Kloset Ifo nr 3460 med sæde og låg (hvid) Køkkenvask Juvel i rustfri stål Armaturer for køkken- og håndvaske, Damixa 2-grebs (crom) Armaturer for bruse, Damixa 2-grebs med bruse og slange 408 Blikkenslagerarbejdet Langs sterne udføres fodblik, zink, tagrender og nedløb incl skydestykke Ved overdækning over indgang udføres zinkinddækning ved mur, fodblik samt zinkkanter ved flunke

13 500 EL-INSTALLATIONSENTREPRISEN 501 Nedbrydning Eksist anlæg nedbrydes Der udføres byggestrømstavle 502 El stik Eksist stikledning føres til ny måler, der placeres ved hoveddør, incl tavle 50 3 El-installation Der udføres komplet el-installation iht tegn, stærkstrømsreglement og fællesregulativ Der udføres 380 V installation for komfur, opvaskemaskine og vaskemaskine Der udføres tomrørsinstallation for tlf og TV Der udføres ringeanlæg 50 4 Armaturer Der leveres og monteres i alt 4 stk Opalkupler på grå sokkel 505 Byggepladsbelysning Der udføres udv og indv byggepladsbelysning iht Arbejdstilsynets krav 506 Hårde hvidevarer Der leveres og monteres Voss indbygningsemhætte, samt Voss 3-plades komfur med ovn

14 til faskine

15 til faskine tfl" " "H" ~H~ eksistbjælkelagsindeling WlftlU/iJflftnl eksist muret væg ny muret væg ny let væg iiggn gggmig! Ai'i'J' 1 '1^11/iTiTiT lo9 + R = S = radiator re dningsvindue isoleret skunklem ur\ rh 8u SOVEVÆRELSE OPHOLDSSTUE oo T 14-oxl4o FØRSTUE + 3o PVC o OJ nnznnnnun rh CO + la ro\ rh llo PVC nnem mur + til faskine STUEPLAN 1:50 o

16 TAGETAGEPLAN 1:50

17 -j- røde vingetegl normal format lægter 22 mmtrykimpliste pr spær -^eksistspær jeksisthanebånd fjernes der påboltes 2 stk 2x5" planker i en højde af 235 cm over gulv t12 cmnedskalkning ved skråvægge 2xloo mm A batts -o,15 plastfolie 1x4" spredt forskalling 13 mmgipsplader velux vindue med lysninger og bundstykke zink tagrende med nedløb eksisttrempel nedtages der udføres ny trempel af 2 stk 4x4" tømmer med 2x4-" stolper pr spær,konstruktionen samles med sømbeslag 2x75 mmfastholdt A batts o,15 plastfolie lx4"spredt forskalling 13 mmgipsplader 13 mmgipsplader spredt forskalling 015 plastfolie 2x4"trykimpplanker,lodret pr ca6o cmfriholdt af mur loo mm A batts eksiststens mur der sandblæses og vandskures klinker lo cmbeton med varmeslanger --o,15 plastfolie --50 mmpladebatts --lo cnubeton --4 mmiasionite 2o cmløs leca --komprigmeret sang nye vinduer med lysninger og bundstyk: eksist sålbænk 15x15 cmhvide vægfliser i bruseniche stens mur loo mm 0 murbatts eksiststens mur der sandblæses og vandskures sokkel frilægges,afhugges og pudses i cementmørtel SNIT A-A 1:50 4

18 som snit A-A som snit A-A zink tagrende 15x15 cmaftræk gennem mur med jalusirist --13 mmgipsplader --spredt forskalling --o,15 plastfolie 2x4" trykimpplanker,lodret --pr ca 60 cmfriholdt af mur loo mm A batts --eksiststens mur der sandblæses dskures JLJLJV ~"2x4- n trykimpstrøer på fastholdt opklodsning murpiller o,15 plastfolie lo cmbeton - 4 mmmasionite 2o cm løs leca komprigmeret sand SNIT B-B 1:50

19 4 4 4 i i 4 P 0 L_aA FACADE MOD SYD 0 iuk X A /\ FACADE MOD NORD FACADER 1:100

20 Beklædning (skotrendens bund) Fig 31 tnottekfuoflbaq skorstene eller murede ventilationskar Skotrenden ODbvQQgsaf rudtbragd^a^ller i vaddtestntgait' Undertaget klæbes til skoti o4eircn3t5res udtbel Zinkindda&jfflrrnJSn tildannes i det viste profil Overgangen mellem skofr? udføres i bly stenene Fig 36 Snit i gavl med muret gesims Undertaget føres hen over muren, frem til facaden og klæbes til muren Den yderste række sten oplægges i mørtel Bemærk: Lægterne tilpasses således, at den yderste sten hviler på lægten Følgende fremgangsmåde anbefales: 1 Stenene lægges ud med undersiden opad og spules rene med en kraftig vandstråle 2 Inden stenene når at tørre, svummes undersiden (kun den del der lægges i mørtel) med en mørtel af cement og groft sand i blandingsforhold 1:3, og svummelaget skal derefter hærdne uden udtørring i mindst 1 døgn Pas på at svummemørtlen ikke kommer ud på de synlige dele af tagstenen, da det er meget vanskeligt at få fladen ren igen 3 Stenene lægges normalt i mørtel KC 50/50/750 Stenen trykkes på plads, således at fugen mellem den og den lige lagte sten fyldes 4 Mørtlen mellem muren og tagstenen renskæres, når mørtlen er tilpas stiv Fig 32 Inddækning bag ovenlysvindue Undertaget opbukkes mod overkarmen og fastgøres til denne Afstandslisterne afkortes i begge sider, således at vandet kan passere ud i de to sidefag Øvrige inddækningsprofiler leveres af vinduesfabrikanten Fig 37 Snit i sternlinje med muret gesims På opklodsninger monteres 1" ru pi brædder eller en vandfast plade som vist Nederste kant monteres efter snor Ventilation af tagrummet kan normalt udføres ved, at der etableres en luftspalte mellem pladen og overkant gesims samt i rygningen Herefter kan rendejern, fodblik, tagrende og undertag monteres Der monteres Netion fuglespærre 70 mm (f mm ' i Fig 33 Inddækning parallelt med ovenlysvindue Undertaget opbukkes mod sideknrmen og fastgøres til denne Lægten og afstandslisten holdes fri af karmen som vist Det bør tilstræbes, at ovenlysvinduets mål svarer til tagstenens moduler (dækbredde og lægteafstand) ) J Fig 38 Ventilation af tagrum ved hjælp af tudtagsten En rørstuds af PVC eller zink bæres af to stk lægter Undertaget tildannes og klæbes til rorstudsen Flexslange fastholdes til studsen med et spændbånd Når tagstenene lægges, trækkes slangen ud i tudstenens rør og fastholdes feks ved hjælp af en klemme u mm Fig 34 Inddækning under ovenlysvindue Undertaget føres op ad karmen og fastholdes til denne Ved hjørnerne kan det være nødvendigt at montere et ekstra stykke undertag for at lukke tæt mod karmen Tagstenene tilskæres/hugges som vist, således at blyet kan bankes ned over stenene, løvrigt henvises til vinduesfabrikanternes vejledninger Fig 35 Rørgennemføring En rørstuds i feks zink bæres af to lægter Undertaget tildannes og klæbes på zinken Blytagsten monteres og der afsluttes med placering af en zinkhætte, der trækkes ned over roret og evt loddes til blystenen I stedet for en blytagsten kan der indtil en vis diameter anvendes tudtagsten med lodret tud W^39 Snit i samling mellp/rfto tagffedeforianzard u^erlsternbræt) Den øverst >sekk 'åi sten på manzardtagphitpåss^s til de overligpeffcse sten Unctøftaget føres ubrudt igennem Fig 40 Tegningen viser sammenskæringen mellem de to tagflader 10 DETAIL AF TEGLTAG FRA MURERFAGETS OPLYSNINGSBLAD NR 27

21 -H- ++ ft- ++ H- +f 44- bjælkelagsindeling -H- +f -I lo9 -f- ~l~ LA K\ tøm 4" rh 00 SOVEVÆRELSE OPHOLDSSTUE i + BRYGGERS + f DV inst kd I i V//W/M KØKKEN -t- ih CO O o OJ FORGANG i + la ra "h murværk der bibeholdes ^////////^^c murværk der nedbrydes STUEPLAN OPMÅLING 1:50 O o

22

23 BUNDGAARD & KASSOW, ARKITEKTER MAA/RAR Hirtshals Kommune Teknisk forvaltning Rådhuset 9850 Hirtshals HIHTSHMS KOMMUNE 1 7 JUNI 1388 tnog se* reb(hei ARKITEKTFIRMA ApS SPRING VANDSPLADSEN 1,2, 9800 HJØRRING TLF: TANNISBUGTVEJ 115, 9881 TVERSTED TLF: FREDENSKLIT 4, 9990 SKAGEN TLF: GIRO: REF: TB/lt DATO: Vedr: Restaurering af ejendommen Hans Jensens Allé 63, Hirtshals Byggesagsnr 403/87 Det skal herved meddeles, at ovennævnte byggeri opstartes uge 30, 1988 ^7

24 j23ee53332iee! ydl -»gg&føm ivis? M>c?» yt f^'s'--; C'vfs -:**v; fh : - ii»æsmfåøwa HIRTSHALS KOMMUNE BYGNINGSAFDELINGEN Tif Giro shals, - ipysip 1 i : -*4^fiSl 6 si 'i'i De har anmeldt, at der på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) J *nsansallé ;egnelse og ejerlav 1/4 Horrid by, H1 r+ shft 1 n agtes udført følgende byggearbejde: Beskrivelse S St Anføres ved henvendelser Ejendornsnummer ai'p7-i?t: Sidé/dørnr Sagsnummer SBÉI8 i- 1 I M % i <n/»7 Meddelelse om der ikke kræver byggetilladelse (Se vejledning på bagsiden) Husnummer Anmeldeisesdafo ' Husnr -V ; i tø i ~St 5 opførélse af overdækket indgangsparti på 0,96 tn i den anledning meddeles, at byggearbejdet kan sættes igang ringeiser vr, Byggelovens og autorisationslovens bestemmelser skal overholdes (x] Vej og fortov skal, i tilfælde af beskadigelser, straks retableres ^JÉåovand skal bortledes uden gene for naboer ES Såfremt afløb tilsluttes eksisterende kloakanlæg, skal arbejdet udføres af en autoriseret I kloakmester og anmeldes til teknisk forvaltning uk- --t iv&we&sbre: ::' *&< i m SlflKlJT; * ti: "># 1 SS Når byggeriet er færdigt, bedes dette meddelt teknisk forvaltning/bbr-registret ved at fremsende vedlagte færdigmelding Klageinstans i henhold til byggelovens 23 er Amtsrådet Klagefristen er 4 uger fra dato Dato Underskrift Kl mj : SK2W-SF, 181 november 1S81$ Nr Dafolo r, ' - 1 -, -

25 HIRTSHALS $A KOMMUNE 9850 \L ; J HIRTSHALS TEKNISK FORVALTNING TELEFON (08) GIRO Sendes til PLANLÆGNINGSKONTORET Modtaget dato Sagsbehandler: Mogens Pedersen Anføres ved henvendelser Ejendomsnummer Bygnnr Opgnr Vej kode Husnr Etage Side/dørnr _J I L Ejerlejlighedsnummer J I Byggesagsnummer Fremsendelse af byggesag til høring / afgøreise forbindelse med ansøgning, modtaget ovennævnte dato, om tilladelse til på ejendommen Vejnavn (stednavn) Husnummer Hans Jensens Allé 63 Matrikelbetegnelse 124 ux, Horne by, Hirtshals at foretage følgende byggearbejder Arbejdets art Renovering af enfamiliehus samt opførelse af overdækket indgangsparti anmodes om udtalelse om vedlagte sag Der henvises specielt til Kan sagen færdigbehandles administrativt? Ombygningen kan foretages uden tilladelse, men det over dækkede indgangsparti bliver behandlet som en anmeldelsessag OCUA cdd- 1 Dttejzu Sagen bedes sammen med udtalelsen returneret hertil Dato Underskrift 10 nov 1987 Nr 196 A/S DAFOLO - FREDERIKSHAVN Eftertryk kun efter aftale Udarbejdet af Kommunernes Landsforening KLJ (3/83)

26 HIRTSHALS I $ 9850 KOMMUNE HIRTSHALS TEKNISK FORVALTNING TELEFON (08) GIRO Ansøgning om tilladelse til udførelse af byggearbejde ansøges om tilladelse til Kort redegørelse om byggearbejdets art og omfang Renovering af enfamiliehus iht medsendte projekt Der vedlægges ansøgningen følgende antal bilag (se uddrag af bygningsreglementet på bagsi Ansøger Navn, adresse og telefonnummer Bundgaard & Kassow, arkitekter MAA Springvandspladsen l 2, 9800 Hjørring Tlf Ejer af ejendommen iflg tingbogen Navn, adresse og telefonnummer Hirtshals Kommune Rådhuset, 9850 Hirtshals Dato og underskrift Ejers underskrift kræves på ansøgning eller vedlagt fuldmagt J Arbejdet udføres af/med bistand fra (navne og telefonnumre) Bygherre (økonomisk ansvarlig) Arkitekt Hirtshals Kommune Bundgaard & Kassow Rådhuset Arkitekter MAA 9850 Hirtshals Springvandspladsen l Hjørring ingeniør Byfornyelsesselskabet DANMARK smba Regionskontor Danmarksgactø 33, 9CC0 Aalborg A/S DAFOLO FREDERIKSHAVN 48454

27 UDFYLDES FOR FRITLIGGENDE ENFAMILIEHUSE, DOBBELTHUSE, RÆKKEHUSE, KÆDEHUSE, GRUPPEHUSE, SOM- MERHUSE, TIL BYGNNGER TIL FØRNÆVNTE SAMT ØVRIGE BYGGEARBEJDER DER I HENHOLD TIL BYGNINGS- REGLEMENTET FOP SMÅHUSE KRÆVER BYGGETILLADELSE: Projekteret etageareal 40 m 2 Nuværende etageareal 71 ro 2 Bebyggelsens fremtidige etageareal 111 m 2 Grundstykkets areal 60 7 m 2 Nuværende bebyggelsesprocent 11 t 6 % Fremtidig bebyggelsesprocent 18,2 % varmeanlæg: Centralvarme opvarmningsmiddei: Fjernvarme Energiforsyning i øvrigt: 22o V el 38o V el Andet: Antal parkeringspladser: Friareal: m 2 Hvornår agtes arbejdet påbegyndt? Uge 48/1987 UDFYLDES FOR ERHVERVS- ETAGEBOLIG- INSTITUTIONS- OG LIGN BYGGERI: Projekteret etageareal Nuværende etageareal Bebyggelsens fremtidige samlede etageareal Grundstykkets areal Nuværende bebyggelsesprocent Fremtidig bebyggelsesprocent Projekteret rumfang Nuværende rumfang Bebyggelsens fremtidige samlede rumfang Nuværende rumfang/grundareal Fremtidig rumfang/grundareal kun ved > erhvervsbyggeri m^ m 2 % % m^ m^ m- m^/m 2 m^/m 2 W022A * OflAAøOMUij Sikringsrum er ^ereg^net personer Varmeanlæg: Opvarmningsmiddei: Energiforsyning i øvrigt: 22o V el 38o V el Andet: Antal parkeringspladser: Friareal: Hvornår agtes arbejdet påbegyndt? BESKÆFTIGEDE I VIRKSOMHEDEN/INSTITUTIONEN: Nuværende antal ansatte: Kvinder Ved administrationen Ved produktionen Fremtidig antal ansatte: Ved administrationen Ved produktionen Mænd (FORTSÆTTES PA MODSTÅENDE SIDE)

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

2004/01064 Stenbjerg 002

2004/01064 Stenbjerg 002 2004/01064 Stenbjerg 002 Sag - Færdigbrev uden mangler Overskrift: Tilbygning på 14 m2 til carport EOM-opdateringer Anmelder Ejer Hirtshals Kommune; Rådhuset; 9850 Hirtshals Andre ejere CVR-nr. Ejendomsnr.

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Mejeriparken III, Hjallerup MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 01.07.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Mejeriparken, Hjallerup Boligerne

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Markedsgade 12, Randers

Markedsgade 12, Randers D. 06.05.12 Markedsgade 12, Randers 7 stk. boliger på hver 84-94 m² bolig inkl. fællesarealer excl. depotrum og P-hus. Salg og information Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej

Læs mere

Projektudvikler: Projektselskabet ApS

Projektudvikler: Projektselskabet ApS Dato: 25.05.2015 Skovhuse, Svendborg 4 boliger på 172 m 2 i 1 plan og skur/redskabsrum på 39 m 2. Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev. 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje

Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev. 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje Dato: 25.01.2014 Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje (ekskl. 4 m 2 skur) Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg N Parklampe

Læs mere

SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden

SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden Dato: 25.01.2014 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 37 35 33 31 29 27 25 23 Type 110 21 19 Type 80 17 2

Læs mere

Bytoften III Gjøl. Bygge selskabet 27-05-2008. 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum. Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg

Bytoften III Gjøl. Bygge selskabet 27-05-2008. 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum. Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 25.01.2014 Bytoften III Gjøl 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 2 Plan 3 Facader 4 Materialebeskrivelse

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

Byggeadresse: Østvangen 45 7660 Bækmarksbro

Byggeadresse: Østvangen 45 7660 Bækmarksbro Byggeadresse: Østvangen 45 7660 Bækmarksbro 1: Materialebeskrivelse. Sokkel: Der støbes 90 cm under terræn. Der er medregnet sand under bygningen. Sokkel udføres i beton 20 MPa, armeret i top og bund.

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR:

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: Entreprise: Hovedentreprise Undertegnede Hovedentreprenør tilbyder herved at levere og udføre ovenstående entreprise i henhold til det udleverede

Læs mere

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W Varmetabsberegning af: Pavillion Sag: Rødby Camping Sag nr.: 2007-001 Ydervæg Højde i Længde i Antal i stk. Ydervæg 1 2,100 m 19,098 m 2 Stk Ydervæg 2 2,100 m 8,050 m 2 Stk Areal i m² 114,022m² Vindues

Læs mere

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE Enfamiliehuse og tilbygninger Hvis du skal opføre enfamiliehus, rækkehus eller lave en tilbygning eller udestue, er det vigtigt at få overblik over, hvornår og hvordan man bærer sig ad med at lave en ansøgning

Læs mere

SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM

SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM oktober 2011 Vores ejendomme - dit hjem Beskrivelse-JS-211011-YK.doc BYGNINGSDELSBESKRIVELSE JK- Pavilloner ApS Nydamsvej 3, 6040 Egtved Side 1 af 3 Bygningsdelsbeskrivelse

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

Vesterdamsvænget, Lind

Vesterdamsvænget, Lind Vesterdamsvænget, Lind 14 fritliggende boliger beliggende i særdeles dejligt og roligt område i Lind tæt ved skole, børnehave, indkøb mv. Kontantpris kr. 2.195.000 151 m 2 bolig + 29 m² carport og redskabsrum

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

Smedens Hestesko, Thorsø

Smedens Hestesko, Thorsø Dato: 25.01.2014 Smedens Hestesko, Thorsø 16 boliger på 90 m 2 samt 5 m 2 redskabsrum Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 2 Plan BRUTTO AREAL

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Guide til byggesager

Guide til byggesager Guide til byggesager Et hurtigt overblik I denne pjece har vi beskrevet de vigtigste regler, du skal huske på, før du går i gang med at bygge. Du finder også eksempler på de tegninger, du skal sende med

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Projektudvikler: Projektselskabet ApS

Projektudvikler: Projektselskabet ApS Dato: 25.05.15 Lundeparken, Malling 17 boliger á type 108 med 21 m 2 redskabsskur/carport Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail:

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold 1.0 STUEPLAN Eksisterende forhold 2.1 6470 1250 970 2030 970 1250 A Stenfaskine: 400x400x1000mm Afdækket foroven med 2 lag tagpap C 5400 TB 1900 2410 3170 Stålbord Stålbord

Læs mere

Søndergade 21 E, Frederikshavn MATERIALE-BESKRIVELSE Haverslev, 06.02.2010 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Søndergade 21 E, 9900 Frederikshavn.

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: BRUNBAKKEVEJ DATO: 12-11-2015 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge. Rustfri murbindere

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer Generelt Nærværende beskrivelse omhandler tømrerarbejde i forbindelse med om- og tilbygning til ovenstående ejendom. Omfang Til tømrerarbejdet hører følgende ydelser (24)01 Ydervægge af træskelet (24)02

Læs mere

MODTAGET. d j yorle. Syd Erklæring vedrørende teknisk dokumentation. Team Byggeri Hovedgaden ,0 Rønde. Syddjurs Kommune.

MODTAGET. d j yorle. Syd Erklæring vedrørende teknisk dokumentation. Team Byggeri Hovedgaden ,0 Rønde. Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune 841,0 Rønde MODTAGET Syd 17-08-2015 d j yorle Erklæring vedrørende teknisk dokumentation Byggeriets adresse: 5, VESTr,0 {Ej g Matr Nr 28 D Ejerlav: Undertegnede ansøger eller ejer erklærer

Læs mere

04. Tilbudsliste 2. udgave:

04. Tilbudsliste 2. udgave: 04. Tilbudsliste 2. udgave: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café

Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café Dato: 11.02.11 Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café Bygherre: Koldkærferiecenter Sønderskovvej 49 9370 Hals Facader 2 Facader 3 Situationsplan 4 Areal oversigt Kolkær feriecenter Areal oversigt

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: KÆRGAARD - BALLEBYGADE 38 DATO: 25-05-2016 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge.

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Salg og information: Home Tranbjerg Center Syd Kirketorvet 6-8 8310 Tranbjerg J Tlf.:86 29 07 11. Bygherre:

Salg og information: Home Tranbjerg Center Syd Kirketorvet 6-8 8310 Tranbjerg J Tlf.:86 29 07 11. Bygherre: Dato: 20.12.15 Frisenholt 5 boliger på 120 m2 med 21 m2 carport/redskabsrum Salg og information: Home Tranbjerg Center Syd Kirketorvet 6-8 8310 Tranbjerg J Tlf.:86 29 07 11 Bygherre: Gjøl Tømrer- og Snedkerforretning

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

- de originale streger til forskel

- de originale streger til forskel - de originale streger til forskel Drømmene og ønskerne.. Vi er et lille, men professionelt byggefirma med lang erfaring i individuelt boligbyggeri. Hos Zebra Byg A/S kan I som nybyggere få opfyldt de

Læs mere

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader Pottemagergården, Næstved 01.00 Overflader 01.01 Indvendige overflader Lofter Malede betonlofter. Enkelte sekundære rum med malede gipslofter (bryggers, badeværelse o.lign.). Penthouse etagen udføres med

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

Byggesag. * 3>o. y?> Stamdata. Bygningsoplysninger

Byggesag. *</ /f #«<7rrz^f. 3^? ø/3. tf-9/ : 7^ ^ S* ^V3 Grundstorrelse. y?*0 %46^r. T*,**^/ ^^~~^^W * j> 3>o. y?> Stamdata. Bygningsoplysninger Stamdata Stedbetegnelse eiegneise^* Matrikelbetegnelse Ejer 'irs&zzt&rrtl '^tje^^r y?> *

Læs mere

^M.MQ-b. ^ i. X^.riec [oftv. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning. ^y={ -Pr Ejerens navn. Gebyrberegning jfr. bygningsvedtægtens stk.: Kr.

^M.MQ-b. ^ i. X^.riec [oftv. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning. ^y={ -Pr Ejerens navn. Gebyrberegning jfr. bygningsvedtægtens stk.: Kr. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning Modtaget den 5.TW.. i ^w ^M.MQ-b Beliggenhed Matr. nr; ^y={ -Pr Ejerens navn Hstgmje VifUPf^WVF^ Ansøgerens navn ^ i. Adresse Do Eje ri av \7it\jnefoV T^Y, LiKrpFi^tL

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING.

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. Arkitektfirmaet C. F. Møller HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. TILLÆGSBLAD NR. 01 ARKITEKT Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Vejledning for byggeansøgning og tegninger Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Formål og arbejdsgang: Ved enhver form for byggeri

Læs mere

Føraflevering. SKANLUX Jens Johansen 31067 Strandbovej 75 14.10.2015 10:00-14.10.2015 GPS 55.5526,12.2027

Føraflevering. SKANLUX Jens Johansen 31067 Strandbovej 75 14.10.2015 10:00-14.10.2015 GPS 55.5526,12.2027 10:00 - Velfac Generel smøring og justering af alle elementer, samt malerrep af evt. Skrammer. 10:06 - Hth Generel justering af låger., Englandsvej 7, 4800 Nykøbing F, 54 13 28 80 1/22 10:09 - Rengøring

Læs mere

BBR. nr. ^7U Lb. nr. 31V& Byggesag. Beliggenhed. QtS. Mtr. nr. a.e>é. Ejerlav {jj^trunoj (Mapju^A,, Emne loubarjirfrejje a J QJC/sfe-le^de Isj&A

BBR. nr. ^7U Lb. nr. 31V& Byggesag. Beliggenhed. QtS. Mtr. nr. a.e>é. Ejerlav {jj^trunoj (Mapju^A,, Emne loubarjirfrejje a J QJC/sfe-le^de Isj&A BBR. nr. Byggesag Beliggenhed ^7U Lb. nr. 31V& QtS Mtr. nr. a.e>é Ejerlav {jj^trunoj (Mapju^A,, Emne loubarjirfrejje a J QJC/sfe-le^de Isj&A Bopæl * / / t *) Anmelder.Oi/vifMg "fex, 4c>fv. Bopæl Anm.

Læs mere

SØPARKEN 22 FAMILIEBOLIGER I TARM FUGLEPERSPEKTIV 31-08-2011. ØRNHØJVEJ 18, GRØNBJERG 6971 SPJALD. TEL. 97 38 42 81 w w w. i d e - h u s e.

SØPARKEN 22 FAMILIEBOLIGER I TARM FUGLEPERSPEKTIV 31-08-2011. ØRNHØJVEJ 18, GRØNBJERG 6971 SPJALD. TEL. 97 38 42 81 w w w. i d e - h u s e. SØPARKEN 22 FAMILIEBOLIGER I TARM FUGLEPERSPEKTIV 24 22 26 20 28 30 18 16 14 12 10 8 13 6 4 15 17 19 21 11 9 7 31-08-2011 ØRNHØJVEJ 18, GRØNBJERG 6971 SPJALD. TEL. 97 38 42 81 w w w. i d e - h u s e. d

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum

MATERIALEBESKRIVELSE. 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum MATERIALEBESKRIVELSE 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de mange forskellige

Læs mere

Licitationen afholdes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at deltage.

Licitationen afholdes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at deltage. Tilbudslister: Team Ejendomme Direkte tlf.: 74 92 92 78 3187747474929260749292721300903 Mail: jf@toender.dk Sags id.: 82.00.00-G00-1-11 Dokument : 8. august 2011 Vedr. afgivelse af tilbud: Ved afgivelse

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 i. Byggesag Ændring af skillevægge

Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 i. Byggesag Ændring af skillevægge Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 i Byggesag Ændring af skillevægge Sagsnr.: 2002/02969 Byggesagsområde: Bygningsreglement: Byggetilladelser j Sagsdato: 13-06-2002 Byggesagstype: Ombygning over 150 m 2 j

Læs mere

UcdU. VC Nr. MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning 88/96 02.00.02G01. 02 8000 026/96 l Dato. 31.07.96 Initialer. August Elias Kramer, Tingvej 26,

UcdU. VC Nr. MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning 88/96 02.00.02G01. 02 8000 026/96 l Dato. 31.07.96 Initialer. August Elias Kramer, Tingvej 26, MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. /ejerlav 17r tilbjerg by, tilbjerg Beliggenhed Tingvej 26, Ul bjerg, 8832 Skals Ejer August Elias Kramer, Tingvej 26, Ansøger Ul bjerg! 88/96 Ejendomsnr. 02569-7

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra HTH

Læs mere

goy BYGGESAGSOMSLAG A COPY-RIGHT

goy BYGGESAGSOMSLAG A COPY-RIGHT Byggesags nr. Matr. nr. Af: 4033-94 23 e Rønninge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Vedrørende Opførelse af carport m/redskabsrum Adresse Ejd. ejer Ejers adresse Rønningevej 38, Langeskov Anmeldt-af Anmeldt kloak

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Dispositionsforslag. Til godkendelse hos bygherre

Dispositionsforslag. Til godkendelse hos bygherre Dispositionsforslag Til godkendelse hos bygherre 18-9-2013 UCN Business og Teknologi Bygningskontruktør 2. semester Porthusgade 1, lokale 430 9000 Aalborg Bygherre 1 Boligbyggervej 52 1111 Parcelhuskvarter

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup 1870 724 2427 246 2427 40 837 60 60 1632 1632 60 837 40 1968 1632 3000 5500 17500 5200 3800 2100 1870 2970 200 1100 960 1525 500 670 610 400 975 600 1970 3000 2030 7000 Facader vest og syd Facade mod vest

Læs mere

Engholm Søpark Fink Byg Etape 3

Engholm Søpark Fink Byg Etape 3 Engholm Søpark Fink Byg Etape 3 Flotte nybyggede kædevillaer i Herning BILAG 3 Kontantpris kr. 1.925.000 midterbolig Kr. 1.995.000 - enderækkebolig 115 m 2 bolig + 24 m² carport og redskabsrum Opført af

Læs mere

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre.

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag Beliggenhed Mtr. nr. Ejerlav Emne Bygherre Bopæl Anmelder Bopæl Anm. Ibrugtagningstilladelse udstedt \\0 W l VA < 2 0 ^>5 < 0 >r«c - r f ------------------------------------------------------

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A.

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Side 1 af 6 sider Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. for et samlet beløb : skriver:

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

acc NÆSTVED KOMMUNE Byggesag nr.: Adresse: N r.: M atr. nr.: Grundens areal: Ejer: Max. bebyggelsesprocent:

acc NÆSTVED KOMMUNE Byggesag nr.: Adresse: N r.: M atr. nr.: Grundens areal: Ejer: Max. bebyggelsesprocent: acc Adresse: N r.: M atr. nr.: Byggesag nr.: Ejer: X - / Grundens areal: Sagens art ansøgn. dato byggetlll. dato ibrugtagn.till.dato bebygget area etageareal rumfang Max. bebyggelsesprocent: Antal lejligheder/type:

Læs mere