Producer / Producent / Hersteller: Scanheat A/S Denmark Gotlandvej Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Producer / Producent / Hersteller: Scanheat A/S Denmark Gotlandvej 22 8700 Horsens +45 7628 4100 www.scanheat.dk info@scanheat.dk"

Transkript

1 Tillykke med deres nye energipanel Gratulerer med deres nye energipanel Gratulerar med din nya energipanel Congratulations with your new Energypanel Herzlichen Glückwunsch mit Ihre neuen Energie-paneel Producer / Producent / Hersteller: Scanheat A/S Denmark Gotlandvej Horsens

2 Indhold/Content/Inhalt Navn/Name/Nahme Energipanel Energypanel Energie-paneel Stk./Pcs./Stück Termostat Thermostat Thermostat Rør Pipe Ventilationsrohr Diffuser Air exhaust valve Diffuser Skruer+plugs Screws+plugs Schrauben+Dübel Brugervejledning Manual Gebrauchsanleitung Importer:

3 Installations og brugervejledning Energipanel model: Installation: Det er en fordel at være to personer til montagen. Udpak anlægget og kontroller at intet er beskadiget og at pakken indeholder det fornødne. Følgende er inkluderet: Energipanel, 450 mm rørgennemføring Ø00mm (), diffuser(2) og termostat(3). Konstaterer du mangler eller beskadigelser skal du henvende dig til Scanheat A/S på telefon , eller Find et passende sted hvor der er mest muligt solindfald på panelet, og hvor det samtidig er muligt at lave et hul i væggen, hvor igennem det medfølgende rør kan føres. Når du føler dig sikker på placeringen, bores hullet i væggen, således at det passer til det medfølgende rør NB: Energipanelet skal orienteres så skriften på glassets forside ikke står på hovedet. Studsen, der skal sidde på bagsiden af anlægget, er fastmonteret på panelet fra fabrikken. Kontroller at røret passer i hullet. Opmål og tilpas længden af røret til murens tykkelse. Før røret ind gennem muren, sammen med ledningen til termostaten, og tætne evt. med fugemasse eller ekspansionsskum. Vent dog med at tætne, hvis der skal bores for til ophængs hullerne. Afmærk på muren, gennem hullerne på anlægget (2 i hver side og 2 i bunden), hvori det skal hænge. Fjern igen anlægget, bor ud til skruerne i monteringshullerne, isæt plugs der passer til murens type murværk, træ gasbeton osv. Hvis det er træ, kan anlægget formodentlig opskrues uden for-boring med selvskærende træskruer. Opskru anlægget vent med at fastspænde 00 % til rørgennemføringen er kontrolleret at passe på studsen på bagsiden af panelet. Skru anlægget 00 % fast og monter diffuseren på væggens inderside husk at få ledninger med ud, såfremt termostaten ønskes monteret. Ønskes termostaten ikke, skal ledningerne kortsluttes, således der dannes et sluttet kredsløb. Ventilatoren vil nu kører så meget som den kan så snart solen rammer hele solcellen. Termostat Åben termostaten ved at skrue skruen fri og vip låget af. Forbind de løser lednings ender der er ført ind i rummet til terminal og 3. Blæseren vil stoppe når temperaturen i rummet når den temperatur termostaten er indstillet til. Såfremt der er behov for længere afstand fra udblæsning til termostat, anbefales at benytte trådløs termostat, frem for forlængelse af ledningerne. At forlænge ledningerne kan forårsage fejl, som ikke er dækket af garantien. NB: Kontakten på siden og den lille diode har ingen effekt. Driften: Da anlægget henter frisk luft fra det fri, kan der med fordel installeres en almindelig udluftningsventil i huset, således at der ikke skabes overtryk i bygningen, hvilket kan medføre at cirkulationen nedsættes. Såfremt anlægget bruges med termostat, indstilles termostaten til den maksimale temperatur man ønsker i rummet. Husk at termostaten måler temperaturen hvor den er placeret. Luftens flow kan kontrolleres med diffuseren ved at lukke eller åbne denne. Bedste udnyttelse fås når solen skinner fra en skyfri himmel på panelet i en ret vinkel på 90 grader med en tolerance på 0 grader. Ovenstående gælder såvel for blæseren, som for absorberen. Energipanelet kan ikke hæve temperaturen på indblæsningsluften eller ventilere i disse situationer: Hvis det er overskyet. Når solen ikke skinner. Hvis solen er svag. Om natten. Tidlig om morgenen eller sent på aftenen. Hvis panelet er dækket af sne, is eller i regnvejr. Hvis der er nogen form for skygge på solcellen. BEMÆRK: Pladen på bagsiden er bevist kun fastgjort med nitter, og er løs mellem nitterne, for at der kan trænge luft ind denne vej, således undertrykket i absorberen reduceres. De sprækker der således kan forekomme er helt naturlige. Vedligeholdelse: Det anbefales at rengøre forsiden af panelet minimum 2 gange årligt. Bortskaffelse Når denne enhed ikke længere skal benyttes, kan alle dens materialer genanvendes som materialer og energi. Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde. Skraldespanden med kryds over på produktet, på batteriet, i det skriftlige materiale eller på emballagen er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Fejlfinding på sidste side. Producer / Producent / Hersteller: Scanheat A/S Denmark Gotlandvej Horsens

4 Installasjon og brukerveiledning Energipanel-modell: Installasjon: Det er en fordel å være to personer til montering. Pakk ut systemet og sørg for at ingenting er skadet og pakken inneholder det nødvendige. Følgende er inkludert: Energipanel, 450 mm rørinstallasjon Ø00 mm(), diffuser(2) og termostat(3). Hvis du ser at noe mangler eller er skadet, vennligst kontakt Scanheat A/S på tlf , eller e-post Finn et egnet sted hvor det er mest mulig sollys på panelet, hvor det også er mulig å lage et hull i veggen gjennom der det medfølgende røret kan plasseres. Når du føler deg trygg på plasseringen, bore et hull i veggen slik at det samsvarer med medfølgende rør - NB: Energipanelet skal legges så skriften på glassets forside ikke står opp ned. Tilkoblingen, som skal sitte på baksiden av anlegget, er montert på panelet på fabrikken. Sørg for at røret passer i hullet. Mål og justere lengden på rørets veggtykkelse. Før røret gjennom veggen, sammen med ledningen til termostaten og forsegle om nødvendig, tetningsmasse eller ekspanderende skum. Vent med å forsegle hvis det skal bores hull til festene. Merk av på veggen gjennom hullene på anlegget (2 på hver side, og 2 på undersiden), hvor den vil henge. Fjern anlegget igjen, bor ut skruene i monteringshullene, sett inn pluggene som passer veggtypen - mur, tre, betong, osv. Hvis det er tre, kan anlegget sannsynligvis skrus opp uten boring med selvborende skruer. Skru opp anlegget - vent med å stramme 00 % til rørgjennomføringen er kontrollert for å passe tilkoblingen på baksiden av panelet. Skru anlegget 00 % fast og monter diffuseren på den indre veggflaten - husk å få ledninger med ut om termostaten skal monteres. Ønskes ikke termostaten, skal ledningene kortsluttes, og dermed dannes en lukket krets. Viften vil nå kjøre så mye som den kan så snart solen treffer solcellen. Termostat Åpne termostaten ved å dreie skruen av og vippe lokket av. Koble de løse kabelendene som er ført inn i rommet til terminal og 3. Viften vil stoppe når romtemperaturen når temperaturen termostaten er satt til. Hvis det er behov for en lengre avstand fra utløpet til termostaten, anbefales det å bruke den trådløse termostaten, i stedet for en forlengelse av ledningsnettet. Å forlenge ledningene kan føre til feil som ikke dekkes av garantien. NB: Kontakten på siden, og den lille dioden har ingen effekt. Driften: Siden anlegget suger inn frisk luft fra utsiden, er det en fordel å installere en vanlig lufteventil i huset, for ikke å skape overtrykk i bygningen, som kan føre til redusert sirkulasjon. Hvis anlegget brukes med termostat, stiller du termostaten på maks temperatur du ønsker i rommet. Husk at termostaten måler temperaturen der den ligger. Luftstrømmen kan kontrolleres med ventilen ved å lukke eller åpne den. Beste utnyttelse er tilgjengelig når sola skinner fra skyfri himmel på panelet i rett vinkel på 90 grader med en toleranse på 0 grader. Informasjonen ovenfor gjelder for viften, som for absorbatoren. Energipanelet kan ikke heve temperaturen på innblåst luft eller ventiler i disse situasjonene: Hvis det er overskyet. Når solen ikke skinner. Hvis solen er svak. Om natten. Tidlig på morgenen eller sent på kvelden. Hvis panelet er dekket med snø, is eller regn. Hvis det er noen form for skygge på solcellen. Merk at du kan dra nytte av å sette opp to paneler, f.eks. ett mot øst-sørøst og ett mot sør-sørvest. På denne måten vil du få luft eller varme i hele den lyse perioden. MERK: Platen på baksiden er bevisst kun festet med nagler, og er løs mellom naglene på luften for at det kan komme inn luft på denne måten, slik at undertrykket i absorbatoren blir redusert. Sprekkene som kan forekomme er derfor helt naturlig. Vedligeholdelse Det anbefales at rengøre forsiden af panelet minimum 2 gange årligt. Bortskaffelse Når denne enhed ikke længere skal benyttes, kan alle dens materialer genanvendes som materialer og energi. Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde. Skraldespanden med kryds over på produktet, på batteriet, i det skriftlige materiale eller på emballagen er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Feilsøking på siste side. Importer:

5 Installation och bruksanvisning Energipanel modell: Installation Det är en fördel om installationen kan utföras av två personer. Packa upp anläggningen och inspektera samtliga delar noga. Anläggningen består av en energipanel, en 450 mm rörgenomföring Ø00 mm(), en diffusor(2) (luftspridare) och en termostat(3). Om någon del mot förmodan saknas eller är skadad, kontakta Scanheat A/S på telefon , eller e-post Välj en installationsplats som tillåter största möjliga solinstrålning på panelen och där det också är möjligt att ta upp ett hål i monteringsunderlaget/väggen för rörgenomföringen. Borra ett avpassat hål för rörgenomföringen. OBS! Energipanelen ska placeras med skriften på glasets framsida rättvänd (ej upp och ned!). Studsen på panelens baksida är fast monterad från fabrik. Kontrollera att röret passar i hålet. Mät upp och avpassa längden på röret till väggens tjocklek. För in röret genom väggen tillsammans med kabeln till termostaten. Täta eventuellt med fogmassa eller expansionsskum. Vänta dock med att täta om hål berhöver borras för upphängningen. Markera genom hålen på panelen (2 i varje sida och 2 i botten) var den ska hänga. Ställ undan panelen, förborra hålen till upphängningen och sätt i lämpliga pluggar beroende på typ av underlag: tegel, trä, gasbetong etc. Om panelen ska hänga på en trävägg kan den förmodligen skruvas upp utan förborrning med hjälp av självgängande träskruvar. Häng upp panelen men vänta med att slutligt dra fast skruvarna. Kontrollera först att rörgenomföringen passar mot studsen på panelens baksida. Dra fast upphängningsskruvarna helt och montera luftspridaren på insidan av väggen se till att dra igenom kabeln om också termostaten ska monteras. Om termostaten inte ska monteras, ska ledningarna kortslutas så att en sluten krets bildas. Fläkten kommer då att gå med full kapacitet så snart solinstrålningen träffar hela solcellen. Termostat Öppna termostaten genom att skruva loss skruven och ta av locket. Anslut de lösa kabeländarna, som förts in genom hålet i väggen, till terminal och 3. Fläkten stannar när temperaturen i rummet når upp till den temperatur som termostaten ställs in på. Om det finns behov av längre avstånd mellan fläkten och termostaten, rekommenderar vi att man använder en trådlös termostat. Att förlänga kabeln kan orsaka fel som inte omfattas av garantin. Anm: Kontakten på sidan och den lilla dioden har ingen funktion. Drift Eftersom anläggningen hämtar frisk luft utifrån kan man med fördel också installera en vanlig inomhusventil för att undvika övertryck vilket kan medföra sämre luftcirkulation. Om anläggningen installeras med termostat, ställs termostaten in på den maximala önskade rumstemperaturen. Tänk på att termostaten mäter temperaturen där den är placerad. Luftflödet regleras genom att luftspridaren stängs eller öppnas. Bästa effekt uppnås när solen skiner från en molnfri himmel och solinstrålningen träffar panelen i rät vinkel (90 grader, med en tolerans på 0 grader). Ovanstående avser såväl fläkten som absorbatorn. Energipanelen kan inte höja temperaturen på tilluften eller ventilera i följande fall: Vid mulet väder. När solen inte skiner eller när solen är svag. Nattetid. Tidigt på morgonen och sent på kvällen. Om panelen är täckt av snö, is eller i regn. Om solcellen befinner sig i någon form av skugga. Ett tips: Man kan med fördel sätta upp 2 paneler, t.ex. i läge ostsydost och sydsydväst. På så vis tillförs luft eller värme under hela den ljusa perioden. OBS! Plattan på baksidan är endast fastsatt med nitar och ska vara lös mellan nitarna. Detta för att luft ska kunna tränga in och minska undertrycket i absorbatorn. De sprickor som kan förekomma är helt naturliga. Vedligeholdelse Det anbefales at rengøre forsiden af panelet minimum 2 gange årligt. Bortskaffelse Når denne enhed ikke længere skal benyttes, kan alle dens materialer genanvendes som materialer og energi. Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde. Skraldespanden med kryds over på produktet, på batteriet, i det skriftlige materiale eller på emballagen er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. För information om problemlösning, se sista sidan. Producer / Producent / Hersteller: Scanheat A/S Denmark Gotlandvej Horsens

6 Installation and user manual Energypanel model: Installation: It is recommended to have two people perform the assembly. Unpack the appliance and check that nothing is damaged and that the package contains all the necessary components. The following are included: Energy panel, 450 mm tube conduit Ø00mm(), diffuser(2) and thermostat(3). If you find omissions or damage, please contact Scanheat A/S on tel , or Find a suitable place where the panel will receive the maximum possible sunlight, and where it is also possible to make a hole in the wall through which the provided tube can be placed. When you are sure of the location, drill a hole in the wall so that it matches the tube provided - NB: The energy panel must be placed such that the writing on the front of the glass is not upside down. The connecting piece for the back of the unit has already been fitted on the panel at the factory. Ensure that the tube fits into the hole. Measure and adjust the length of the tube to the thickness of the wall. Insert the tube through the wall, along with the wire for the thermostat and, if necessary, seal it with sealant or expanding foam. Wait with sealing the hole if you need to drill holes for the mountings. Mark the wall through the holes on the unit (2 on each side and 2 at the bottom) from which it will hang. Remove the appliance again, drill out holes for the mounting screws, insert rawl plugs suitable for the type of wall - masonry, wood, porous concrete etc. If the wall is timber, the unit can probably be screwed on without pre-drilling using self-tapping wood screws. Screw on the appliance. Wait with tightening 00% until you have checked that the tube conduit fits onto the connecting piece on the back of the panel. Tighten the unit 00% and fit the diffuser onto the inner surface of the wall. Remember to get the wires out if the thermostat is to be mounted. If you do not want the thermostat, the wires must be short-circuited to form a closed circuit. The fan will now run as much as it can as soon as the sun hits the solar cell. Thermostat Open the thermostat by unscrewing the screw and rolling off the lid. Connect the loose wire ends that have been inserted into the room for terminals and 3. The fan will stop when the room temperature reaches the temperature configured on the thermostat. If a longer distance is required from the outlet to the thermostat, it is recommended to use the wireless thermostat, rather than extending the wiring. Wire extensions can cause failures that are not covered by the warranty. NB: The switch on the side and the small diode have no effect. Operation: Since the unit draws in fresh air from outside, it is recommended to install an ordinary ventilation valve in the house to avoid overpressure developing in the building, which can lead to reduced circulation. If the unit is used with a thermostat, set the thermostat to the maximum temperature you want in the room. Remember that the thermostat measures the temperature where it is located. The air flow can be regulated by opening or closing the diffuser. The best use of the unit is achieved when the sun is shining on the panel from a clear sky at a right angle of 90 degrees with a tolerance of 0 degrees. The above holds true for both the fan and the absorber. The energy panel cannot raise the temperature of the incoming air or ventilate in the following situations: If it's cloudy, when the sun is not shining, if the sunlight is weak, at night, early in the morning or late in the evening. If the panel is covered with snow, ice or in rainy weather. If there is any kind of shadow on the solar cell. Note that it is recommended to install two panels, for example, one facing east-south-east and the other facing south-south-west. In this way, you will receive ventilation or heating throughout the daylight period. NOTE: The plate on the back is only attached by rivets and is free between the rivets so that air can enter this way, such that the underpressure in the absorber is reduced. The cracks that may therefore occur are completely natural. Maintenance It is recommended to clean the front of the panel at least 2 times a year. Removal When this device has reached the end of its working life, all of its materials can be recovered as materials and energy. Recycle packaging and user guides at your local recycling scheme. The crossed-out wheeled-bin symbol on your product, battery, literature, or packaging reminds you that all electrical and electronic products, batteries, and accumulators must be taken to separate collection at the end of their working life. This requirement applies in the European Union. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste. Troubleshooting on last page. Importer:

7 Installation und Gebrauchsanweisung Energie-paneel Modell: Installation: Zu zweit ist die Montage leichter zu bewältigen. Packen Sie zunächst die Anlage aus und kontrollieren Sie, dass das Packet unbeschädigt ist und alle notwendigen Teile vorhanden sind. Das Paket umfasst: Energiepanel, 450 mm Rohrdurchlass Ø00mm(), Diffuser(2) und Thermostat(3). Stellen Sie beim Auspacken Mängel oder Schäden fest, wenden Sie sich bitte an Scanheat A/S, Telefon-Nr oder Finden Sie dann eine geeignete Stelle mit der größtmöglichen Sonneneinstrahlung auf den Kollektor, wo auch gleichzeitig die Möglichkeit besteht, die beigefügte Rohrleitung durch ein Loch in der Wand zu führen. Wenn Sie eine geeignete Stelle gefunden haben, kann das für die beigefügte Rohrleitung passende Loch durch die Wand gebohrt werden Bitte beachten: Der Sonnenkollektor muss so angebracht werden, dass die Beschriftung auf der Vorderseite nicht auf dem Kopf steht. Der Stutzen, der auf der Rückseite der Anlage sitzen soll, wurde im Werk fest am Panel angebracht. Kontrollieren Sie, ob das Rohr durch das Loch passt. Dann muss die Rohrleitung entsprechend der Mauerstärke abgelängt werden. Führen Sie die Rohrleitung durch die Wand, und dichten Sie eventuell mit Fugenmasse oder Expansionsschaum ab. Mit dem Abdichten sollte allerdings gewartet werden, wenn auch Löcher für die Aufhängung gebohrt werden müssen. Markieren Sie an der Wand durch die Löcher in der Anlage (2 auf jeder Seite, sowie 2 oben und unten) die Stelle, an der die Anlage aufgehängt werden soll. Nehmen Sie die Anlage wieder ab, bohren Sie Dübellöcher entsprechend den Montagelöchern und setzen Sie die zur Wand passenden Dübel ein Ziegelsteine, Holz, Gasbeton usw. Bei einer Holzwand kann die Anlage meistens ohne Vorbohren mit selbstschneidenden Holzschrauben befestigt werden. Schrauben Sie jetzt die Anlage an, aber warten Sie mit dem endgültigen Festschrauben, bis Sie kontrolliert haben, dass die Durchführung der Rohrleitung auf den Stutzen an der Rückseite des Kollektors passt. Schrauben Sie dann die Anlage richtig fest, und montieren Sie den Diffuser an der Innenseite der Wand. Achten Sie darauf, die Leitung herauszuführen, wenn Sie den Thermostat installieren wollen. Wenn Sie keine Thermostatsteuerung möchten, müssen die Leitungen kurzgeschlossen werden, also einen geschlossenen Kreislauf bilden. Der Ventilator wird sich dann mit höchster Geschwindigkeit drehen, sobald die Sonne auf den Kollektor einstrahlt. Thermostat Öffnen Sie den Thermostaten durch Lösen der Schraube und Aufklappen des Deckels. Verbinden Sie die losen Leitungen, die in den Raum geleitet wurden, mit den Terminalen und 3. Wenn die Temperatur im Raum den eingestellten Wert erreicht hat, stoppt das Gebläse. Wenn der Abstand zwischen Auslass und Thermostat größer sein soll, empfehlen wir statt der Verlängerung der Leitungen den Einsatz eines drahtlosen Thermostates. Durch die Verlängerung der Leitungen können Fehler auftreten, die nicht durch die Garantie gedeckt sind. Hinweis: Der Schalter an der Seite und die kleine Diode haben keinen Effekt. Betrieb: Da die Anlage frische Luft von draußen ansaugt, ist es zur Vermeidung von Überdruck im Gebäude von Vorteil, ein normales Entlüftungsventil im Haus zu installieren, da ansonsten die Zirkulation herabgesetzt werden kann. Wenn die Anlage mit Thermostat benutzt wird, stellt man am Thermostaten die höchste gewünschte Raumtemperatur ein. Bitte beachten Sie, dass der Thermostat die Temperatur dort misst, wo er angebracht ist. Der Luftstrom kann durch Öffnen oder Schließen des Diffusers kontrolliert werden. Die beste Ausnutzung erzielt man, wenn die Sonne von einem wolkenlosen Himmel in einem Winkel von 90 (+/- 0 ) auf den Kollektor scheint. Dies gilt sowohl für das Gebläse, wie auch für den Absorber. In den folgenden Situationen kann der Sonnenkollektor die Temperatur der eingeblasenen Luft nicht anheben oder umwälzen: Bei bewölktem Himmel, wenn die Sonne nicht oder nur schwach scheint, während der Nachstunden, früh morgens oder spät abends, wenn der Kollektor durch Schnee oder Eis verdeckt ist, oder bei Regen, sowie bei jeder Art von Schatten auf dem Kollektor. Es kann von Vorteil sein, zwei Kollektoren anzubringen beispielsweise einen, der nach Ostsüdost weist, und einen, der nach Südsüdwest weist. Dadurch können Sie während des gesamten Helligkeitszeitraums Luft oder Wärme in Haus leiten. Bitte beachten Sie: Die Platte auf der Rückseite ist nur mit Nieten befestigt und sitzt lose zwischen den Nieten, damit hier Luft eintreten kann, die dazu beiträgt, den Unterdruck im Absorber zu reduzieren. Die sich dabei ergebenden Spalten sind also durchaus erwünscht. Pflege des Geräts: Wir empfehlen die vorseite das Geräts minimum zwei mahl pro Jahr zu reinigen. Entsorgung Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Dies gilt in der Europäischen Union und in anderen Ländern und Regionen, in denen Systeme dergetrennten Müllsammlung existieren. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Durch die Rückgabe dieser Produkte an den Sammelstellen vermeiden Sie die unkontrollierte üllbeseitigung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Weitere Informationen erhalten Sie über den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, von regionalen Abfallunternehmen, staatlichen Behörden für die Einhaltung der erweiterten Herstellerhaftung oder dem für Ihr Land oder Ihre Region Vertreter. Importer Fehlerbehebung - siehe letzte Seite. Producer / Producent / Hersteller: Scanheat A/S Denmark Gotlandvej Horsens

8 Fejlfinding: Hvis der skulle opstå en situation hvor ventilatoren ikke længere kører rundt kan man prøve følgende: Tjek at solcellen ikke er dækket af skygge. Er der skygge på noget af solcellen genereres der ikke nok strøm til at drive ventilatoren. Afmonter termostaten og kortslut ledningerne. Hvis blæseren kører har termostaten en defekt. Kontakt da Scanheat A/S på Kører blæseren stadig ikke kan det være print fejl, ventilator fejl eller fejl på solcellen. Print og ventilator kan skiftes. Kontakt Scanheat A/S på for tilsending af ventilator kit, eller indlever panelet i butikken hvor det er købt. Panelet sendes til reparation hos Scanheat A/S værksted. Har man fået tilsendt et ventilator kit, og dette ikke har afhjulpet fejlen, kan der sendes billeder af selve solcellen til Der vil nu blive fejl søgt på solcellen. Husk at medsende en kopi af købskvitteringen. Feilsøking: Hvis det skulle oppstå en situasjon der viften ikke lenger kjører rundt, kan du prøve følgende: Sjekk at solcellen ikke er dekket av skygge. Er det skygge på noe av solcellen, genereres ikke nok elektrisitet til viften. Fjern termostaten og kortslutt ledningene. Hvis viften er i gang, er termostaten defekt. Kontakt Scanheat A/S Kjører viften fortsatt ikke kan det være feil på kretskortet, viftefeil eller andre feil på solcellen. Trykk og vifte kan skiftes. Kontakt Scanheat A/S for videresending av viftesettet, eller ta med panelet i butikken der det er kjøpt. Panelet sendes til reparasjon hos Scanheat A/S verksted. Dersom du mottok et viftesett, og dette ikke har utbedret feilen, kan du sende bilder av solcellen til Det vil nå foreta feilsøking på solcellen. Husk å sende en kopi av kvitteringen. Problemlösning Om fläkten stannar: Kontrollera att solcellen inte är i skugga. Om någon del är i skugga genereras ingen ström till fläkten. Montera loss termostaten och kortslut ledningarna. Om fläkten går är termostaten defekt. Kontakta Scanheat A/S på Om fläkten ändå inte startar, kan det vara fråga om ett fel i kretskortet eller fel på solcellen. Kretskortet och fläkten kan bytas. Kontakta Scanheat A/S på för beställning av en fläktsats eller lämna in panelen till återförsäljaren. Panelen skickas sedan för reparation hos Scanheat A/S verkstad. Om byte av fläktsats inte avhjälper felet, kan bilder av själva solcellen skickas till för felsökning. Sänd också med en kopia av inköpskvittot. Troubleshooting: If you encounter a situation where the fan is no longer turning, you can try the following: Check that the solar cell is not in shade. If some of the solar cell is in shade, not enough electricity will be generated to power the fan. Remove the thermostat and short-circuit the wires. If the fan begins to turn, the thermostat is defective. Contact Scanheat A/S at If the fan is still not working, there may be a defect in the circuit board, the fan or the solar cell. The circuit board and fan can be replaced. Contact Scanheat A/S at to receive a fan kit, or deliver the panel to the shop where it was purchased. The panel will be sent to Scanheat A/S' workshop for repair. If you are sent a fan kit and this has not remedy the error, please send pictures of the solar cell to A search will then be conducted for an error on the solar cell. Remember to include a copy of your purchase receipt. Fehlerbehebung: Wenn sich der Ventilator nicht mehr dreht, sollte man nachfolgende Punkte kontrollieren: Überprüfen Sie, ob der Kollektor nicht im Schatten liegt. Wenn einige Bereiche des Kollektors überschattet sind, kann nicht ausreichend Strom zum Betrieb des Ventilators generiert werden. Demontieren Sie den Thermostaten und schließen Sie die Leitungen kurz. Wenn das Gebläse anläuft, ist der Thermostat defekt. Setzen Sie sich dann mit Scanheat A/S in Verbindung. Wenn das Gebläse weiterhin nicht läuft, kann ein Platinenfehler, ein Fehler im Gebläse oder im Kollektor vorliegen. Platine und Ventilator können ausgetauscht werden. Setzen Sie sich mit Scanheat A/S wegen der Lieferung eines Ventilator-Kits in Verbindung, oder wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie die Anlage erworben haben. Das Panel wird zur Reparatur an die Werkstatt von Scanheat A/S geschickt. Wenn Sie einen Ventilator-Kit erhalten haben, und der Fehler damit nicht behoben wurde, schicken Sie uns bitte ein Foto des Sonnenkollektors an Wir werden dann den Kollektor auf Fehler untersuchen. Bitte denken Sie daran, eine Kopie der Quittung mitzuschicken. Opbevaring af brugervejledning Vi anbefaler at opbevare den brugervejledning på et tørt og sikkert sted i nærheden af produktet. Manual storage Please keep this manual in a dry and safe place, close to the product. Aufbewahrung die bedienungsanleitung Wir empfehlen, die Bedienungsanleitung trocken, und in der Nähe des Produkt zu bewahren. Importer:

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

MPR4 / MPR8. 3002980-2014-06-17.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

MPR4 / MPR8. 3002980-2014-06-17.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov 3002980-2014-06-17.fm MPR4 / MPR8 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk MPR4 MPR8 DK - Regulator for ventilationsmotorer

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Pulse Counter. Manual. 5512-045 DK, GB, DE, SE/01.2003/Rev. A1

Pulse Counter. Manual. 5512-045 DK, GB, DE, SE/01.2003/Rev. A1 Pulse Counter Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: energi@kamstrup.dk WEB: www.kamstrup.com 2 11 Dansk Programmering af

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com Hammer Inspiration Indhold / Contents / Inhalt 3 Retro 12 Cosmopolitan 21 Botany 27 Expressions 34 Urban 42 Stripes & Squares 47 Nature 52 Folklore 58 Ornaments 66 Potpourri COLORTEC DESIGNS: Retro, Cosmopolitan,

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR SHARP SHARP Design: Thore Lassen SHARP-serien er den ideelle løsning til fleksibel møblering i forbindelse med møder konferencer, kantiner og undervisning. SHARP-stolen er let håndterbar, stabelbar og

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Er vi på vej mod ensartede regler i EU? TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2010 Faaborg den 10. maj 2010 International Transport Danmark. Lyren 1. DK-6330 Padborg.

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Mangler du inspiration

Mangler du inspiration Mangler du inspiration til hvad du kan foretage dig udenfor hotellet? Odense 5% 20% Benyt dette hæfte og få rabat og ekstra fordele på lokale restauranter, butikker og andre spændende steder her i byen.

Læs mere

DANISH PAGE 02 ENGLISH PAGE 05 GERMAN PAGE

DANISH PAGE 02 ENGLISH PAGE 05 GERMAN PAGE VENTUS W262 DANISH PAGE 02 ENGLISH PAGE 05 GERMAN PAGE 08 1 Radiostyret vægur med vejrudsigt Brugervejledning Knappernes navne og funktioner: Trykfunktioner Hold nede i 3 sekunder CLOCK/ ZONE Egen tid/

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Per Heiselberg, Andrea Mortensen. Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri Aalborg Universitet

Per Heiselberg, Andrea Mortensen. Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri Aalborg Universitet Muligheder Mlihd og barrierer for energireduktion i eksisterende byggeri Per Heiselberg, Andrea Mortensen Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri Aalborg Universitet Energiforbrug i danske

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Brugsanvisning / Instructions / Gebrauchsanweisung

Brugsanvisning / Instructions / Gebrauchsanweisung Brugsanvisning / Instructions / Gebrauchsanweisung DK DK Brugsanvisning Skal læses inden stempelkanden tages i brug. Vores absolutte klassiker, den kendte termokande designet af Erik Magnussen i 1977,

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

User Manual Brugervejledning Gebrauchsanweisung

User Manual Brugervejledning Gebrauchsanweisung User Manual Brugervejledning Gebrauchsanweisung v3.0 MinkPolice MinkPolice is developed and manufactured by: MinkPolice er udviklet og produceret af: MinkPolice wird entwickelt und produziert von: ALERT

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Manual for Easy2Access A/S Pin code lock Easy-903 G2 Easy2Access A/S Slotsgade 63 3400 Hillerød Tlf 70237032 www.easy2access.net www.e2a.net Dansk

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Programm Freitag den 10. juli 2015

Programm Freitag den 10. juli 2015 Programm Freitag den 10. juli 2015 10.50 Uhr Konzert am Schlosswall. Die Sønderborg-Garde sorgt für Unterhaltung, während sich die Reiter auf dem Platz vor dem Sønderborg Schloss versammeln 11.30 Uhr Der

Læs mere