Producer / Producent / Hersteller: Scanheat A/S Denmark Gotlandvej Horsens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Producer / Producent / Hersteller: Scanheat A/S Denmark Gotlandvej 22 8700 Horsens +45 7628 4100 www.scanheat.dk info@scanheat.dk"

Transkript

1 Tillykke med deres nye energipanel Gratulerer med deres nye energipanel Gratulerar med din nya energipanel Congratulations with your new Energypanel Herzlichen Glückwunsch mit Ihre neuen Energie-paneel Producer / Producent / Hersteller: Scanheat A/S Denmark Gotlandvej Horsens

2 Indhold/Content/Inhalt Navn/Name/Nahme Energipanel Energypanel Energie-paneel Stk./Pcs./Stück Termostat Thermostat Thermostat Rør Pipe Ventilationsrohr Diffuser Air exhaust valve Diffuser Skruer+plugs Screws+plugs Schrauben+Dübel Brugervejledning Manual Gebrauchsanleitung Importer:

3 Installations og brugervejledning Energipanel model: Installation: Det er en fordel at være to personer til montagen. Udpak anlægget og kontroller at intet er beskadiget og at pakken indeholder det fornødne. Følgende er inkluderet: Energipanel, 450 mm rørgennemføring Ø00mm (), diffuser(2) og termostat(3). Konstaterer du mangler eller beskadigelser skal du henvende dig til Scanheat A/S på telefon , eller Find et passende sted hvor der er mest muligt solindfald på panelet, og hvor det samtidig er muligt at lave et hul i væggen, hvor igennem det medfølgende rør kan føres. Når du føler dig sikker på placeringen, bores hullet i væggen, således at det passer til det medfølgende rør NB: Energipanelet skal orienteres så skriften på glassets forside ikke står på hovedet. Studsen, der skal sidde på bagsiden af anlægget, er fastmonteret på panelet fra fabrikken. Kontroller at røret passer i hullet. Opmål og tilpas længden af røret til murens tykkelse. Før røret ind gennem muren, sammen med ledningen til termostaten, og tætne evt. med fugemasse eller ekspansionsskum. Vent dog med at tætne, hvis der skal bores for til ophængs hullerne. Afmærk på muren, gennem hullerne på anlægget (2 i hver side og 2 i bunden), hvori det skal hænge. Fjern igen anlægget, bor ud til skruerne i monteringshullerne, isæt plugs der passer til murens type murværk, træ gasbeton osv. Hvis det er træ, kan anlægget formodentlig opskrues uden for-boring med selvskærende træskruer. Opskru anlægget vent med at fastspænde 00 % til rørgennemføringen er kontrolleret at passe på studsen på bagsiden af panelet. Skru anlægget 00 % fast og monter diffuseren på væggens inderside husk at få ledninger med ud, såfremt termostaten ønskes monteret. Ønskes termostaten ikke, skal ledningerne kortsluttes, således der dannes et sluttet kredsløb. Ventilatoren vil nu kører så meget som den kan så snart solen rammer hele solcellen. Termostat Åben termostaten ved at skrue skruen fri og vip låget af. Forbind de løser lednings ender der er ført ind i rummet til terminal og 3. Blæseren vil stoppe når temperaturen i rummet når den temperatur termostaten er indstillet til. Såfremt der er behov for længere afstand fra udblæsning til termostat, anbefales at benytte trådløs termostat, frem for forlængelse af ledningerne. At forlænge ledningerne kan forårsage fejl, som ikke er dækket af garantien. NB: Kontakten på siden og den lille diode har ingen effekt. Driften: Da anlægget henter frisk luft fra det fri, kan der med fordel installeres en almindelig udluftningsventil i huset, således at der ikke skabes overtryk i bygningen, hvilket kan medføre at cirkulationen nedsættes. Såfremt anlægget bruges med termostat, indstilles termostaten til den maksimale temperatur man ønsker i rummet. Husk at termostaten måler temperaturen hvor den er placeret. Luftens flow kan kontrolleres med diffuseren ved at lukke eller åbne denne. Bedste udnyttelse fås når solen skinner fra en skyfri himmel på panelet i en ret vinkel på 90 grader med en tolerance på 0 grader. Ovenstående gælder såvel for blæseren, som for absorberen. Energipanelet kan ikke hæve temperaturen på indblæsningsluften eller ventilere i disse situationer: Hvis det er overskyet. Når solen ikke skinner. Hvis solen er svag. Om natten. Tidlig om morgenen eller sent på aftenen. Hvis panelet er dækket af sne, is eller i regnvejr. Hvis der er nogen form for skygge på solcellen. BEMÆRK: Pladen på bagsiden er bevist kun fastgjort med nitter, og er løs mellem nitterne, for at der kan trænge luft ind denne vej, således undertrykket i absorberen reduceres. De sprækker der således kan forekomme er helt naturlige. Vedligeholdelse: Det anbefales at rengøre forsiden af panelet minimum 2 gange årligt. Bortskaffelse Når denne enhed ikke længere skal benyttes, kan alle dens materialer genanvendes som materialer og energi. Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde. Skraldespanden med kryds over på produktet, på batteriet, i det skriftlige materiale eller på emballagen er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Fejlfinding på sidste side. Producer / Producent / Hersteller: Scanheat A/S Denmark Gotlandvej Horsens

4 Installasjon og brukerveiledning Energipanel-modell: Installasjon: Det er en fordel å være to personer til montering. Pakk ut systemet og sørg for at ingenting er skadet og pakken inneholder det nødvendige. Følgende er inkludert: Energipanel, 450 mm rørinstallasjon Ø00 mm(), diffuser(2) og termostat(3). Hvis du ser at noe mangler eller er skadet, vennligst kontakt Scanheat A/S på tlf , eller e-post Finn et egnet sted hvor det er mest mulig sollys på panelet, hvor det også er mulig å lage et hull i veggen gjennom der det medfølgende røret kan plasseres. Når du føler deg trygg på plasseringen, bore et hull i veggen slik at det samsvarer med medfølgende rør - NB: Energipanelet skal legges så skriften på glassets forside ikke står opp ned. Tilkoblingen, som skal sitte på baksiden av anlegget, er montert på panelet på fabrikken. Sørg for at røret passer i hullet. Mål og justere lengden på rørets veggtykkelse. Før røret gjennom veggen, sammen med ledningen til termostaten og forsegle om nødvendig, tetningsmasse eller ekspanderende skum. Vent med å forsegle hvis det skal bores hull til festene. Merk av på veggen gjennom hullene på anlegget (2 på hver side, og 2 på undersiden), hvor den vil henge. Fjern anlegget igjen, bor ut skruene i monteringshullene, sett inn pluggene som passer veggtypen - mur, tre, betong, osv. Hvis det er tre, kan anlegget sannsynligvis skrus opp uten boring med selvborende skruer. Skru opp anlegget - vent med å stramme 00 % til rørgjennomføringen er kontrollert for å passe tilkoblingen på baksiden av panelet. Skru anlegget 00 % fast og monter diffuseren på den indre veggflaten - husk å få ledninger med ut om termostaten skal monteres. Ønskes ikke termostaten, skal ledningene kortsluttes, og dermed dannes en lukket krets. Viften vil nå kjøre så mye som den kan så snart solen treffer solcellen. Termostat Åpne termostaten ved å dreie skruen av og vippe lokket av. Koble de løse kabelendene som er ført inn i rommet til terminal og 3. Viften vil stoppe når romtemperaturen når temperaturen termostaten er satt til. Hvis det er behov for en lengre avstand fra utløpet til termostaten, anbefales det å bruke den trådløse termostaten, i stedet for en forlengelse av ledningsnettet. Å forlenge ledningene kan føre til feil som ikke dekkes av garantien. NB: Kontakten på siden, og den lille dioden har ingen effekt. Driften: Siden anlegget suger inn frisk luft fra utsiden, er det en fordel å installere en vanlig lufteventil i huset, for ikke å skape overtrykk i bygningen, som kan føre til redusert sirkulasjon. Hvis anlegget brukes med termostat, stiller du termostaten på maks temperatur du ønsker i rommet. Husk at termostaten måler temperaturen der den ligger. Luftstrømmen kan kontrolleres med ventilen ved å lukke eller åpne den. Beste utnyttelse er tilgjengelig når sola skinner fra skyfri himmel på panelet i rett vinkel på 90 grader med en toleranse på 0 grader. Informasjonen ovenfor gjelder for viften, som for absorbatoren. Energipanelet kan ikke heve temperaturen på innblåst luft eller ventiler i disse situasjonene: Hvis det er overskyet. Når solen ikke skinner. Hvis solen er svak. Om natten. Tidlig på morgenen eller sent på kvelden. Hvis panelet er dekket med snø, is eller regn. Hvis det er noen form for skygge på solcellen. Merk at du kan dra nytte av å sette opp to paneler, f.eks. ett mot øst-sørøst og ett mot sør-sørvest. På denne måten vil du få luft eller varme i hele den lyse perioden. MERK: Platen på baksiden er bevisst kun festet med nagler, og er løs mellom naglene på luften for at det kan komme inn luft på denne måten, slik at undertrykket i absorbatoren blir redusert. Sprekkene som kan forekomme er derfor helt naturlig. Vedligeholdelse Det anbefales at rengøre forsiden af panelet minimum 2 gange årligt. Bortskaffelse Når denne enhed ikke længere skal benyttes, kan alle dens materialer genanvendes som materialer og energi. Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde. Skraldespanden med kryds over på produktet, på batteriet, i det skriftlige materiale eller på emballagen er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Feilsøking på siste side. Importer:

5 Installation och bruksanvisning Energipanel modell: Installation Det är en fördel om installationen kan utföras av två personer. Packa upp anläggningen och inspektera samtliga delar noga. Anläggningen består av en energipanel, en 450 mm rörgenomföring Ø00 mm(), en diffusor(2) (luftspridare) och en termostat(3). Om någon del mot förmodan saknas eller är skadad, kontakta Scanheat A/S på telefon , eller e-post Välj en installationsplats som tillåter största möjliga solinstrålning på panelen och där det också är möjligt att ta upp ett hål i monteringsunderlaget/väggen för rörgenomföringen. Borra ett avpassat hål för rörgenomföringen. OBS! Energipanelen ska placeras med skriften på glasets framsida rättvänd (ej upp och ned!). Studsen på panelens baksida är fast monterad från fabrik. Kontrollera att röret passar i hålet. Mät upp och avpassa längden på röret till väggens tjocklek. För in röret genom väggen tillsammans med kabeln till termostaten. Täta eventuellt med fogmassa eller expansionsskum. Vänta dock med att täta om hål berhöver borras för upphängningen. Markera genom hålen på panelen (2 i varje sida och 2 i botten) var den ska hänga. Ställ undan panelen, förborra hålen till upphängningen och sätt i lämpliga pluggar beroende på typ av underlag: tegel, trä, gasbetong etc. Om panelen ska hänga på en trävägg kan den förmodligen skruvas upp utan förborrning med hjälp av självgängande träskruvar. Häng upp panelen men vänta med att slutligt dra fast skruvarna. Kontrollera först att rörgenomföringen passar mot studsen på panelens baksida. Dra fast upphängningsskruvarna helt och montera luftspridaren på insidan av väggen se till att dra igenom kabeln om också termostaten ska monteras. Om termostaten inte ska monteras, ska ledningarna kortslutas så att en sluten krets bildas. Fläkten kommer då att gå med full kapacitet så snart solinstrålningen träffar hela solcellen. Termostat Öppna termostaten genom att skruva loss skruven och ta av locket. Anslut de lösa kabeländarna, som förts in genom hålet i väggen, till terminal och 3. Fläkten stannar när temperaturen i rummet når upp till den temperatur som termostaten ställs in på. Om det finns behov av längre avstånd mellan fläkten och termostaten, rekommenderar vi att man använder en trådlös termostat. Att förlänga kabeln kan orsaka fel som inte omfattas av garantin. Anm: Kontakten på sidan och den lilla dioden har ingen funktion. Drift Eftersom anläggningen hämtar frisk luft utifrån kan man med fördel också installera en vanlig inomhusventil för att undvika övertryck vilket kan medföra sämre luftcirkulation. Om anläggningen installeras med termostat, ställs termostaten in på den maximala önskade rumstemperaturen. Tänk på att termostaten mäter temperaturen där den är placerad. Luftflödet regleras genom att luftspridaren stängs eller öppnas. Bästa effekt uppnås när solen skiner från en molnfri himmel och solinstrålningen träffar panelen i rät vinkel (90 grader, med en tolerans på 0 grader). Ovanstående avser såväl fläkten som absorbatorn. Energipanelen kan inte höja temperaturen på tilluften eller ventilera i följande fall: Vid mulet väder. När solen inte skiner eller när solen är svag. Nattetid. Tidigt på morgonen och sent på kvällen. Om panelen är täckt av snö, is eller i regn. Om solcellen befinner sig i någon form av skugga. Ett tips: Man kan med fördel sätta upp 2 paneler, t.ex. i läge ostsydost och sydsydväst. På så vis tillförs luft eller värme under hela den ljusa perioden. OBS! Plattan på baksidan är endast fastsatt med nitar och ska vara lös mellan nitarna. Detta för att luft ska kunna tränga in och minska undertrycket i absorbatorn. De sprickor som kan förekomma är helt naturliga. Vedligeholdelse Det anbefales at rengøre forsiden af panelet minimum 2 gange årligt. Bortskaffelse Når denne enhed ikke længere skal benyttes, kan alle dens materialer genanvendes som materialer og energi. Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde. Skraldespanden med kryds over på produktet, på batteriet, i det skriftlige materiale eller på emballagen er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. För information om problemlösning, se sista sidan. Producer / Producent / Hersteller: Scanheat A/S Denmark Gotlandvej Horsens

6 Installation and user manual Energypanel model: Installation: It is recommended to have two people perform the assembly. Unpack the appliance and check that nothing is damaged and that the package contains all the necessary components. The following are included: Energy panel, 450 mm tube conduit Ø00mm(), diffuser(2) and thermostat(3). If you find omissions or damage, please contact Scanheat A/S on tel , or Find a suitable place where the panel will receive the maximum possible sunlight, and where it is also possible to make a hole in the wall through which the provided tube can be placed. When you are sure of the location, drill a hole in the wall so that it matches the tube provided - NB: The energy panel must be placed such that the writing on the front of the glass is not upside down. The connecting piece for the back of the unit has already been fitted on the panel at the factory. Ensure that the tube fits into the hole. Measure and adjust the length of the tube to the thickness of the wall. Insert the tube through the wall, along with the wire for the thermostat and, if necessary, seal it with sealant or expanding foam. Wait with sealing the hole if you need to drill holes for the mountings. Mark the wall through the holes on the unit (2 on each side and 2 at the bottom) from which it will hang. Remove the appliance again, drill out holes for the mounting screws, insert rawl plugs suitable for the type of wall - masonry, wood, porous concrete etc. If the wall is timber, the unit can probably be screwed on without pre-drilling using self-tapping wood screws. Screw on the appliance. Wait with tightening 00% until you have checked that the tube conduit fits onto the connecting piece on the back of the panel. Tighten the unit 00% and fit the diffuser onto the inner surface of the wall. Remember to get the wires out if the thermostat is to be mounted. If you do not want the thermostat, the wires must be short-circuited to form a closed circuit. The fan will now run as much as it can as soon as the sun hits the solar cell. Thermostat Open the thermostat by unscrewing the screw and rolling off the lid. Connect the loose wire ends that have been inserted into the room for terminals and 3. The fan will stop when the room temperature reaches the temperature configured on the thermostat. If a longer distance is required from the outlet to the thermostat, it is recommended to use the wireless thermostat, rather than extending the wiring. Wire extensions can cause failures that are not covered by the warranty. NB: The switch on the side and the small diode have no effect. Operation: Since the unit draws in fresh air from outside, it is recommended to install an ordinary ventilation valve in the house to avoid overpressure developing in the building, which can lead to reduced circulation. If the unit is used with a thermostat, set the thermostat to the maximum temperature you want in the room. Remember that the thermostat measures the temperature where it is located. The air flow can be regulated by opening or closing the diffuser. The best use of the unit is achieved when the sun is shining on the panel from a clear sky at a right angle of 90 degrees with a tolerance of 0 degrees. The above holds true for both the fan and the absorber. The energy panel cannot raise the temperature of the incoming air or ventilate in the following situations: If it's cloudy, when the sun is not shining, if the sunlight is weak, at night, early in the morning or late in the evening. If the panel is covered with snow, ice or in rainy weather. If there is any kind of shadow on the solar cell. Note that it is recommended to install two panels, for example, one facing east-south-east and the other facing south-south-west. In this way, you will receive ventilation or heating throughout the daylight period. NOTE: The plate on the back is only attached by rivets and is free between the rivets so that air can enter this way, such that the underpressure in the absorber is reduced. The cracks that may therefore occur are completely natural. Maintenance It is recommended to clean the front of the panel at least 2 times a year. Removal When this device has reached the end of its working life, all of its materials can be recovered as materials and energy. Recycle packaging and user guides at your local recycling scheme. The crossed-out wheeled-bin symbol on your product, battery, literature, or packaging reminds you that all electrical and electronic products, batteries, and accumulators must be taken to separate collection at the end of their working life. This requirement applies in the European Union. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste. Troubleshooting on last page. Importer:

7 Installation und Gebrauchsanweisung Energie-paneel Modell: Installation: Zu zweit ist die Montage leichter zu bewältigen. Packen Sie zunächst die Anlage aus und kontrollieren Sie, dass das Packet unbeschädigt ist und alle notwendigen Teile vorhanden sind. Das Paket umfasst: Energiepanel, 450 mm Rohrdurchlass Ø00mm(), Diffuser(2) und Thermostat(3). Stellen Sie beim Auspacken Mängel oder Schäden fest, wenden Sie sich bitte an Scanheat A/S, Telefon-Nr oder Finden Sie dann eine geeignete Stelle mit der größtmöglichen Sonneneinstrahlung auf den Kollektor, wo auch gleichzeitig die Möglichkeit besteht, die beigefügte Rohrleitung durch ein Loch in der Wand zu führen. Wenn Sie eine geeignete Stelle gefunden haben, kann das für die beigefügte Rohrleitung passende Loch durch die Wand gebohrt werden Bitte beachten: Der Sonnenkollektor muss so angebracht werden, dass die Beschriftung auf der Vorderseite nicht auf dem Kopf steht. Der Stutzen, der auf der Rückseite der Anlage sitzen soll, wurde im Werk fest am Panel angebracht. Kontrollieren Sie, ob das Rohr durch das Loch passt. Dann muss die Rohrleitung entsprechend der Mauerstärke abgelängt werden. Führen Sie die Rohrleitung durch die Wand, und dichten Sie eventuell mit Fugenmasse oder Expansionsschaum ab. Mit dem Abdichten sollte allerdings gewartet werden, wenn auch Löcher für die Aufhängung gebohrt werden müssen. Markieren Sie an der Wand durch die Löcher in der Anlage (2 auf jeder Seite, sowie 2 oben und unten) die Stelle, an der die Anlage aufgehängt werden soll. Nehmen Sie die Anlage wieder ab, bohren Sie Dübellöcher entsprechend den Montagelöchern und setzen Sie die zur Wand passenden Dübel ein Ziegelsteine, Holz, Gasbeton usw. Bei einer Holzwand kann die Anlage meistens ohne Vorbohren mit selbstschneidenden Holzschrauben befestigt werden. Schrauben Sie jetzt die Anlage an, aber warten Sie mit dem endgültigen Festschrauben, bis Sie kontrolliert haben, dass die Durchführung der Rohrleitung auf den Stutzen an der Rückseite des Kollektors passt. Schrauben Sie dann die Anlage richtig fest, und montieren Sie den Diffuser an der Innenseite der Wand. Achten Sie darauf, die Leitung herauszuführen, wenn Sie den Thermostat installieren wollen. Wenn Sie keine Thermostatsteuerung möchten, müssen die Leitungen kurzgeschlossen werden, also einen geschlossenen Kreislauf bilden. Der Ventilator wird sich dann mit höchster Geschwindigkeit drehen, sobald die Sonne auf den Kollektor einstrahlt. Thermostat Öffnen Sie den Thermostaten durch Lösen der Schraube und Aufklappen des Deckels. Verbinden Sie die losen Leitungen, die in den Raum geleitet wurden, mit den Terminalen und 3. Wenn die Temperatur im Raum den eingestellten Wert erreicht hat, stoppt das Gebläse. Wenn der Abstand zwischen Auslass und Thermostat größer sein soll, empfehlen wir statt der Verlängerung der Leitungen den Einsatz eines drahtlosen Thermostates. Durch die Verlängerung der Leitungen können Fehler auftreten, die nicht durch die Garantie gedeckt sind. Hinweis: Der Schalter an der Seite und die kleine Diode haben keinen Effekt. Betrieb: Da die Anlage frische Luft von draußen ansaugt, ist es zur Vermeidung von Überdruck im Gebäude von Vorteil, ein normales Entlüftungsventil im Haus zu installieren, da ansonsten die Zirkulation herabgesetzt werden kann. Wenn die Anlage mit Thermostat benutzt wird, stellt man am Thermostaten die höchste gewünschte Raumtemperatur ein. Bitte beachten Sie, dass der Thermostat die Temperatur dort misst, wo er angebracht ist. Der Luftstrom kann durch Öffnen oder Schließen des Diffusers kontrolliert werden. Die beste Ausnutzung erzielt man, wenn die Sonne von einem wolkenlosen Himmel in einem Winkel von 90 (+/- 0 ) auf den Kollektor scheint. Dies gilt sowohl für das Gebläse, wie auch für den Absorber. In den folgenden Situationen kann der Sonnenkollektor die Temperatur der eingeblasenen Luft nicht anheben oder umwälzen: Bei bewölktem Himmel, wenn die Sonne nicht oder nur schwach scheint, während der Nachstunden, früh morgens oder spät abends, wenn der Kollektor durch Schnee oder Eis verdeckt ist, oder bei Regen, sowie bei jeder Art von Schatten auf dem Kollektor. Es kann von Vorteil sein, zwei Kollektoren anzubringen beispielsweise einen, der nach Ostsüdost weist, und einen, der nach Südsüdwest weist. Dadurch können Sie während des gesamten Helligkeitszeitraums Luft oder Wärme in Haus leiten. Bitte beachten Sie: Die Platte auf der Rückseite ist nur mit Nieten befestigt und sitzt lose zwischen den Nieten, damit hier Luft eintreten kann, die dazu beiträgt, den Unterdruck im Absorber zu reduzieren. Die sich dabei ergebenden Spalten sind also durchaus erwünscht. Pflege des Geräts: Wir empfehlen die vorseite das Geräts minimum zwei mahl pro Jahr zu reinigen. Entsorgung Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Dies gilt in der Europäischen Union und in anderen Ländern und Regionen, in denen Systeme dergetrennten Müllsammlung existieren. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Durch die Rückgabe dieser Produkte an den Sammelstellen vermeiden Sie die unkontrollierte üllbeseitigung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Weitere Informationen erhalten Sie über den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, von regionalen Abfallunternehmen, staatlichen Behörden für die Einhaltung der erweiterten Herstellerhaftung oder dem für Ihr Land oder Ihre Region Vertreter. Importer Fehlerbehebung - siehe letzte Seite. Producer / Producent / Hersteller: Scanheat A/S Denmark Gotlandvej Horsens

8 Fejlfinding: Hvis der skulle opstå en situation hvor ventilatoren ikke længere kører rundt kan man prøve følgende: Tjek at solcellen ikke er dækket af skygge. Er der skygge på noget af solcellen genereres der ikke nok strøm til at drive ventilatoren. Afmonter termostaten og kortslut ledningerne. Hvis blæseren kører har termostaten en defekt. Kontakt da Scanheat A/S på Kører blæseren stadig ikke kan det være print fejl, ventilator fejl eller fejl på solcellen. Print og ventilator kan skiftes. Kontakt Scanheat A/S på for tilsending af ventilator kit, eller indlever panelet i butikken hvor det er købt. Panelet sendes til reparation hos Scanheat A/S værksted. Har man fået tilsendt et ventilator kit, og dette ikke har afhjulpet fejlen, kan der sendes billeder af selve solcellen til Der vil nu blive fejl søgt på solcellen. Husk at medsende en kopi af købskvitteringen. Feilsøking: Hvis det skulle oppstå en situasjon der viften ikke lenger kjører rundt, kan du prøve følgende: Sjekk at solcellen ikke er dekket av skygge. Er det skygge på noe av solcellen, genereres ikke nok elektrisitet til viften. Fjern termostaten og kortslutt ledningene. Hvis viften er i gang, er termostaten defekt. Kontakt Scanheat A/S Kjører viften fortsatt ikke kan det være feil på kretskortet, viftefeil eller andre feil på solcellen. Trykk og vifte kan skiftes. Kontakt Scanheat A/S for videresending av viftesettet, eller ta med panelet i butikken der det er kjøpt. Panelet sendes til reparasjon hos Scanheat A/S verksted. Dersom du mottok et viftesett, og dette ikke har utbedret feilen, kan du sende bilder av solcellen til Det vil nå foreta feilsøking på solcellen. Husk å sende en kopi av kvitteringen. Problemlösning Om fläkten stannar: Kontrollera att solcellen inte är i skugga. Om någon del är i skugga genereras ingen ström till fläkten. Montera loss termostaten och kortslut ledningarna. Om fläkten går är termostaten defekt. Kontakta Scanheat A/S på Om fläkten ändå inte startar, kan det vara fråga om ett fel i kretskortet eller fel på solcellen. Kretskortet och fläkten kan bytas. Kontakta Scanheat A/S på för beställning av en fläktsats eller lämna in panelen till återförsäljaren. Panelen skickas sedan för reparation hos Scanheat A/S verkstad. Om byte av fläktsats inte avhjälper felet, kan bilder av själva solcellen skickas till för felsökning. Sänd också med en kopia av inköpskvittot. Troubleshooting: If you encounter a situation where the fan is no longer turning, you can try the following: Check that the solar cell is not in shade. If some of the solar cell is in shade, not enough electricity will be generated to power the fan. Remove the thermostat and short-circuit the wires. If the fan begins to turn, the thermostat is defective. Contact Scanheat A/S at If the fan is still not working, there may be a defect in the circuit board, the fan or the solar cell. The circuit board and fan can be replaced. Contact Scanheat A/S at to receive a fan kit, or deliver the panel to the shop where it was purchased. The panel will be sent to Scanheat A/S' workshop for repair. If you are sent a fan kit and this has not remedy the error, please send pictures of the solar cell to A search will then be conducted for an error on the solar cell. Remember to include a copy of your purchase receipt. Fehlerbehebung: Wenn sich der Ventilator nicht mehr dreht, sollte man nachfolgende Punkte kontrollieren: Überprüfen Sie, ob der Kollektor nicht im Schatten liegt. Wenn einige Bereiche des Kollektors überschattet sind, kann nicht ausreichend Strom zum Betrieb des Ventilators generiert werden. Demontieren Sie den Thermostaten und schließen Sie die Leitungen kurz. Wenn das Gebläse anläuft, ist der Thermostat defekt. Setzen Sie sich dann mit Scanheat A/S in Verbindung. Wenn das Gebläse weiterhin nicht läuft, kann ein Platinenfehler, ein Fehler im Gebläse oder im Kollektor vorliegen. Platine und Ventilator können ausgetauscht werden. Setzen Sie sich mit Scanheat A/S wegen der Lieferung eines Ventilator-Kits in Verbindung, oder wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie die Anlage erworben haben. Das Panel wird zur Reparatur an die Werkstatt von Scanheat A/S geschickt. Wenn Sie einen Ventilator-Kit erhalten haben, und der Fehler damit nicht behoben wurde, schicken Sie uns bitte ein Foto des Sonnenkollektors an Wir werden dann den Kollektor auf Fehler untersuchen. Bitte denken Sie daran, eine Kopie der Quittung mitzuschicken. Opbevaring af brugervejledning Vi anbefaler at opbevare den brugervejledning på et tørt og sikkert sted i nærheden af produktet. Manual storage Please keep this manual in a dry and safe place, close to the product. Aufbewahrung die bedienungsanleitung Wir empfehlen, die Bedienungsanleitung trocken, und in der Nähe des Produkt zu bewahren. Importer:

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Installation og brugervejledning. Scansun model: XL400 H

Installation og brugervejledning. Scansun model: XL400 H Tillykke med deres nye Scansun produkt Gratulerer med deres nye Scansun produkt Gratulerar med din nya Scansun produkt Congratulations with your new Scansun product Herzlichen Glückwunsch mit Ihre neuen

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC User Guide edienungsanleitung rugervejledning rukerveiledning ruksanvisning G D DK N S www.exodraft.com 3001962-10.11 User Guide G How to use the control. 1. Start the chimney fan by pressing the ON/OFF-button

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Ophængning af brændeovnen på væg

Ophængning af brændeovnen på væg 4 9 7 5 3 9 7 6 1 4 10 8 10 11 11 3 11 368,4 150 11 Ophængning af brændeovnen på væg Dansk Vægbeslaget (1) placeres på væggen i den valgte højde. Der skal være en minimumsafstand på 7 cm fra gulvet til

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: info@kamstrup.com WEB: www.kamstrup.com 2 Contents Introduction

Læs mere

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler.

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Indbyggede ventiler LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Pilotstyret kontraventil Overcentreventil eller lastholdeventil. * Enkelt-

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning R1 99850 / Rev. 16-04-2012 D Ergänzende Hinweise - zur Montageanleitung Vorbereitung (A) - Etagenhöhe ermitteln

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsvejledning (K) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsanvisning (SV) Montering av armstöd, griphandtag

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

INSTRUCTIONS AVQM, PN 16/25 003R9105 003R9105 AVQM - PN 16/25. 1 = 120 o. 3 p b = 0.2 bar 7369151-6 SIBC R&D VI.55.N8.51 3/00

INSTRUCTIONS AVQM, PN 16/25 003R9105 003R9105 AVQM - PN 16/25. 1 = 120 o. 3 p b = 0.2 bar 7369151-6 SIBC R&D VI.55.N8.51 3/00 INSTRUCTIONS AVQM, PN 16/25 003R9105 003R9105 1 AVQM - PN 16/25 2 3 p b = 0.2 bar 1 = 120 o 1 = 120 o 3a p b = 0.5 bar 1-10 = DN 15-20 1-14 = DN 25-32 4a 4b 4c 4d DANSK AVQM er en selvvirkende flowregulator

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger:

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger: Sådan syr du basisrækkerne: Murstenssyning. Sy først trin 1, derefter sy trin 2, Giv ikke slip på perlerne før du har fået startet rigtigt, ellers kan de sno sig, og så må du starte forfra igen. Gentag

Læs mere

Fitting instructions

Fitting instructions DK Monteringsvejledning Til lykke med Deres nye skydedørsgarderobe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset på mål, og indrettet efter Deres ønsker og behov. I denne vejledning er

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

Collar. coffee grinder. Art. no. 423

Collar. coffee grinder. Art. no. 423 Collar coffee grinder Art. no. 423 UK: Collar coffee grinder Instruction Handle Fixing cap Top lid Nut stopper Spacer Ajustment nut Grinder How to disassemble the Collar coffee grinder Remove the the top

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

CONCEPT PRESENTATION

CONCEPT PRESENTATION CONCEPT PRESENTATION Bio Lights I/S BIO LIGHTS Ideen Bio Lights blev dannet på baggrund af en ide med et lysmast koncept, der er grønt, kan placeres hvor som helst, og bruger en af de ældste teknikker

Læs mere

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Rev.nr 161012 O 2,5mm T15 T25 C1 C2 C3 3 m x3 C4 C5 C6 C7 3,5x9,5 1 3,5x25 1 x2 A1 4220000 Endast 8x20 Bare 8x20 Kun 8x20 Vain 8x20

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

ledningsfri LED lampe med sensor Sladdliis LED lampa med sensor Codless LE0 lamp with sensor t+.cado'

ledningsfri LED lampe med sensor Sladdliis LED lampa med sensor Codless LE0 lamp with sensor t+.cado' IT lr t+.cado' ledningsfri LED lampe med sensor Sladdliis LED lampa med sensor Codless LE0 lamp with sensor n.,le E c, lllll [iltlillilt [ruilil å cadcl' DK INSTRUKTIONSMANUAL LÆS INSTRUKTIONSMANUALEN

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax.

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax. 4G/LTE Filter Kit Channel 59 rt. No. 314080 Installation guide Installations guide Installations guide Installasjonsguide sennusopas triax.com Installation Guide Instruction 1. Turn off TV at the mains

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Udskiftning af gas fjeder kit. Monteringsveiledning (N) Utskifting av gassfjærsett x:panda

Monteringsvejledning (DK) Udskiftning af gas fjeder kit. Monteringsveiledning (N) Utskifting av gassfjærsett x:panda Monteringsvejledning (K) Udskiftning af gas fjeder kit Monteringsveiledning (N) Utskifting av gassfjærsett x:panda Monteringsanvisning (SV) yte av gaskolv x:panda Mounting instruction (G) Replacement of

Læs mere

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM COVER COUNTER SYSTEM NEW ork NEW OF working OF WAYS ways WORK DESIGNERS Flemming Busk, architect MAA, MDD Stephan Hertzog, designer AD, MDD Winners of several Red

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Ultrathin. Magnetic clip-on keyboard cover. Setup Guide

Ultrathin. Magnetic clip-on keyboard cover. Setup Guide Ultrathin Magnetic clip-on keyboard cover Setup Guide Contents Dansk 82 2 50-70 PDF Magnetic clip-on keyboard cover 10-40 ON www.logitech.com/support/ultrathin-i6 Ultrathin keyboard cover Ultrathin keyboard

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Motor type V Instructions H DK GB

Motor type V Instructions H DK GB Motor type V Instructions 99.48.01-H DK GB Ventilmotor type V DK Ventilmotoren (fig. 1) består af en drejemotor med påbygget krumtapmekanisme, der ændrer den drejende bevægelse til en op- og nedadgående.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel.

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel. FutureVent Mounting instruction Ventilation row (WFV), Insolation box (WFB), Regenerator (WFR), Control unit (WFC), Drip edge (WFD), Outdoor screen (WFS), Mounting frame (WFF) & Indoor grill (WFG) DK Montagevejledning

Læs mere

9933 9933 UK: Comply with the European safety standard EN 747:2007 part 1 and part 2. Be aware of the danger of young children (under the age of 6), falling from upper bed. This bed has not been

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere