HP Notebook-PC. Referencehåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP Notebook-PC. Referencehåndbog"

Transkript

1 HP Notebook-PC Referencehåndbog

2 Bemærk Denne håndbog og alle indeholdte eksempler ydes "som leveret" og kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard yder ingen garantier af nogen art med hensyn til denne håndbog, inklusive, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til noget bestemt formål. Hewlett-Packard kan ikke drages til ansvar for fejl eller for afledte skader eller følgeskader i forbindelse med levering eller brug af denne håndbog eller de indeholdte eksempler. Forbrugerkøb i Australien og Storbritannien: Ovenstående fraskrivelser og begrænsninger gælder ikke ved forbrugerkøb i Australien og Storbritannien og påvirker ikke forbrugeres lovmæssige rettigheder. Copyright Hewlett-Packard Company Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse af denne håndbog er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hewlett-Packard, undtagen hvor dette er tilladt jf. bestemmelserne om copyright. De programmer, der styrer dette produkt, er beskyttet af copyright, og alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse af disse programmer uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hewlett-Packard forbydes også. Dele af de programmer, der styrer dette produkt, kan også være beskyttet af copyright for Microsoft Corporation, Phoenix Technologies, Ltd., ATI Technologies Inc., S3 Graphics Incorporated, Intel Corporation og Adobe Systems Incorporated. Der kan være yderligere copyrightmeddelelser i de enkelte programmer. Dette produkt indeholder copyright-beskyttelsesteknologi, der er beskyttet af metodepåkrav i visse amerikanske patenter og andre ophavsretslige rettigheder, der ejes af Macrovision Corporation og andre rettighedsindehavere. Brug af denne copyrightbeskyttelsesteknologi skal autoriseres af Macrovision Corporation og er kun beregnet til hjemmebrug og anden begrænset fremvisning med mindre dette er udtrykkelig autoriseret af Macrovision Corporation. Reverse engineering eller disassemblering forbydes. Microsoft, MS-DOS og Windows er varemærker registreret i USA af Microsoft Corporation. Pentium og Intel Inside-logoet er varemærker, der er registreret i USA af Intel Corporation. Celeron og SpeedStep er amerikanske varemærker tilhørende Intel Corporation. Adobe og Acrobat er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. +HZOHWW3DFNDUG&RPSDQ\ +31RWHERRN&XVWRPHU&DUH 1(&LUFOH%OYG06( &RUYDOOLV25 86$ 2 Referencehåndbog

3 Vigtige sikkerhedsoplysninger 2%6 )RUDWPLQGVNHULVLNRHQIRUEUDQGPnGXNXQEUXJH1R$:*HOOHUEHGUH WHOHIRQOHGQLQJHUWLODWWLOVOXWWHHWPRGHPWLOWHOHIRQVWLNNHWLY JJHQ,$XVWUDOLHQ VNDOFRPSXWHUHQWLOVOXWWHVWHOHNRPPXQLNDWLRQVQHWY UNHWYLDHQ WUDQVPLVVLRQVOHGQLQJGHURYHUKROGHUNUDYHQHL$&$7HFKQLFDO6WDQGDUG76 Når computeren anvendes, mens den er tilsluttet en telefonforbindelse, skal du altid følge disse grundlæggende sikkerhedsregler for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød og personskade: Brug ikke dette produkt med en telefontilslutning nær vand, for eksempel ved et badekar, en vask, en swimmingpool eller i en fugtig kælder. Undgå at bruge en telefonforbindelse (undtagen en trådløs forbindelse) i tordenvejr. Der kan være en svag risiko for elektrisk stød som følge af lynnedslag. Brug ikke en telefonforbindelse til at melde gasudsivning i nærheden af lækagen. Brug kun den lysnetledning og de batterier, der er anført i denne håndbog. Batterier må ikke bortskaffes ved brænding. De kan eksplodere. Kontakt kommunen eller dit renovationsselskab for at få vejledning i korrekt bortskaffelse. HP Softwarelicensaftale HP-produktet indeholder softwareprogrammer. LÆS OMHYGGELIGT DENNE LICENSAFTALE, FØR DETTE PRODUKT TAGES I BRUG. BRUGSRETTEN TIL SOFTWAREN TILBYDES UDELUKKENDE PÅ DEN BETINGELSE, AT KUNDEN ER INDFORSTÅET MED ALLE BETINGELSER OG VILKÅR I LICENSAFTALEN. VED AT ANVENDE UDSTYRET ACCEPTERER DU DISSE BETINGELSER OG VILKÅR. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE I LICENSAFTALEN, SKAL DU NU ENTEN FJERNE SOFTWAREN FRA DIN HARDDISK OG DESTRUERE ORIGINALDISKETTERNE ELLER RETURNERE HELE COMPUTEREN MED SOFTWARE FOR AT OPNÅ FULD REFUNDERING. VED AT FORTSÆTTE MED KONFIGURERING ACCEPTERER DU LICENSVILKÅRENE. MEDMINDRE ANDET ER ANFØRT NEDENFOR, SKAL DENNE HP- SOFTWARELICENSAFTALE REGULERE BRUGEN AF AL SOFTWARE, DER ER LEVERET TIL DIG SOM EN DEL AF DETTE HP-PRODUKT OG SKAL ERSTATTE EVENTUELLE ANDRE ERKLÆRINGER OM MANGELAFHJÆLPNING FOR SOFTWARE, DER KAN VÆRE INKLUDERET I DETTE HP-PRODUKT ELLER KAN FINDES ONLINE. Operativsystemsoftware og programmer fra Microsoft tilbydes i licens under Microsoft slutbrugerlicensaftalen (EULA), der findes i Microsoft-dokumentationen eller vises på skærmen, når Microsoft-softwareproduktet startes. Referencehåndbog 3

4 Vedrørende pc'er, der leveres med et Microsoft-operativsystem: Når du starter pc'en og accepterer Microsoft Slutbrugerlicensaftalen (EULA), er dine licensrettigheder kun gyldige, hvis der følger en Ægthedsbevismærkat svarende til dit Microsoftoperativsystem med pc'en. Mærkaten findes som regel på bunden af computeren. Kontakt din HP-forhandler for at få yderligere oplysninger, hvis ægthedsbevismærkaten ikke svarer til dit Microsoft-operativsystem, eller hvis den mangler. Anden ikke-hp-software og operativsystemer er dækket af den relevante licens fra leverandøren. Der gælder følgende licensvilkår for brugen af HP-softwaren: BRUG. Kunden må anvende softwaren i ét enkelt HP-produkt. Kunden er ikke berettiget til at anvende softwaren i noget netværk eller på anden måde anvende den i mere end ét enkelt HP-produkt. Kunden er ikke berettiget til at "reverse engineer" eller dekompilere softwaren, medmindre dette er tilladt i henhold til lovgivningen. KOPIER OG TILPASNING. Kunden har lov at tage kopier eller foretage tilpasning af softwaren til a) arkiveringsformål eller b), når kopiering eller tilpasning er af afgørende betydning for brugen af softwaren sammen med computeren, forudsat at kopier eller tilpasninger ikke anvendes på nogen anden måde. EJENDOMSRET. Kunden samtykker i, at han/hun ikke har nogen fordring på eller ejendomsret til softwaren bortset fra ejendomsretten til det/de fysiske medium/medier. Kunden anerkender og er enig i, at softwaren er ophavsretligt beskyttet i henhold til lovgivningen herom. Kunden anerkender og er enig i, at softwaren eventuelt kan være udviklet af en selvstændig softwareleverandør nævnt i de medfølgende copyrightmeddelelser, og denne er berettiget til at holde kunden ansvarlig for enhver overtrædelse eller krænkelse af ophavsretten i henhold til nærværende aftale. PRODUKTGENETABLERINGS-CD eller DVD Hvis computeren blev leveret med en produktgenetablerings-cd eller -dvd: (i) Produktgenetablerings-cd'en eller -dvd'en og/eller hjælpeprogrammer må kun anvendes til at genetablere harddisken på den HP-computer, som produktgenetablerings-cd'en eller -dvd'en oprindelig blev leveret til. (ii) Brugen af ethvert operativsystem fra Microsoft, der måtte være indeholdt på en sådan produktgenetablerings-cd eller -dvd, er dækket af Microsoft slutbrugerlicensaftalen (EULA). OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER TIL SOFTWAREN. Kunden må kun overdrage brugsretten til softwaren til tredjemand som en del af en overførsel af alle rettigheder og kun, hvis tredjemanden indgår på at være bundet af vilkårene i nærværende aftale. Efter en sådan overførsel er kunden indforstået med, at hans/hendes brugsret til softwaren er ophørt med at eksistere, samt at han/hun skal destruere sine kopier og tilpasninger eller overgive dem til tredjemanden. MEDDELELSE AF UNDERLICENS OG DISTRIBUTION. Kunden er ikke berettiget til at udleje, meddele underlicens til softwaren eller distribuere kopier eller tilpasninger af softwaren til andre på et fysisk medium eller ved telekommunikation uden Hewlett- Packards forudgående skriftlige tilladelse. OPSIGELSE. Hewlett-Packard kan opsige nærværende softwareaftale for overtrædelse af ethvert vilkår under den forudsætning, at Hewlett-Packard har opfordret kunden til at ophøre med overtrædelsen, og kunden har undladt at gøre dette inden for 30 (tredive) dage efter en sådan opfordring. 4 Referencehåndbog

5 OPDATERING OG OPGRADERING. Kunden er indforstået med, at softwaren ikke omfatter opdatering og opgradering, der eventuelt kan leveres af Hewlett-Packard i henhold til en separat supportaftale. EKSPORTKLAUSUL. Kunden indvilger i ikke at eksportere eller reeksportere softwaren eller nogen kopi eller tilpasning i modstrid med bestemmelserne fra USA's eksportmyndigheder eller andre relevante bestemmelse. BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER FOR DE FORENEDE STATERS REGERING. Brug, kopiering samt offentliggørelse må kun ske i overensstemmelse med HP's standardvilkår for kommerciel anvendelse samt for ikke-dod Departments and Agencies of the U.S. Government, i overensstemmelse med begrænsningerne angivet i FAR (c)(1-2) (June 1987) Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA USA Copyright (c) 2000 Hewlett-Packard Company. Alle rettigheder forbeholdes. Kunden accepterer, at softwaren er leveret og taget i brug som "Commercial computer software" som beskrevet i DFARS (June 1995) eller som et "commercial item" som defineret i FAR 2.101(a), eller som "Restricted computer software" som defineret i FAR (eller i enhver tilsvarende lov- eller kontraktmæssig bestemmelse). Kunden accepterer, at kunden kun har de rettigheder, der er givet for sådanne programmer af den relevante FAR- eller DFARS-bestemmelse eller i HP's standardbestemmelser for det involverede produkt. Supportomfang for Service Packs til Microsoft-operativsystemer. HP yder support til slutbrugerne af HP-pc'er, der anvender Microsoft-operativsystemer, herunder de nyeste service packs. Denne support er til rådighed 30 dage fra Microsofts frigivelse af service packs. Trykhistorie 1. udgave (KD)...Maj 2002 Denne håndbog er trykt på genbrugspapir. Referencehåndbog 5

6

7 Indhold,QWURGXNWLRQWLOGLQ+3QRWHERRN Hvad har du fået...12 Kassens indhold...12 Sådan kan du købe tilbehør...12 Sådan får du flere oplysninger...13 Computerens dele...14 Set forfra...14 Set bagfra...15 Set nedefra...16 Statuslamper...17 Opsætning af computeren...19 Trin 1: Installer batteriet...19 Trin 2: Tilslut strøm...21 Trin 3: Tilslut et telefonkabel...22 Trin 4: Tænd for computeren...23 Trin 5: Opsæt Windows...24 Trin 6: Registrer notebook-pc'en...24 Sådan tilsluttes til Internettet...25 Næste trin...25 $OPLQGHOLJEUXJ Brug af computeren...28 Sådan tændes og slukkes computeren...28 Sådan nulstilles computeren...29 Sådan ændres opstartsenheden...30 Sådan bruges touch pad'en...31 Sådan bruges Fn-genvejstasterne...33 Sådan bruges One-Touch-knapperne...34 Sådan bruges Windows- og programtasterne...35 Sådan bruges det indlejrede taltastatur...36 Sådan bruges ALT GR-tasten...36 Sådan indstilles skærmen...37 Sådan indstilles lydstyrken...38 Sådan ændres computerindstillinger til en præsentation...39 Brug af cd'er eller dvd'er...40 Sådan indsættes eller fjernes en cd eller dvd...40 Sådan afspilles dvd-film...40 Sådan fremstilles eller kopieres cd'er...41 Sikring af computeren...42 Sådan opsættes beskyttelse med adgangskode...42 Sådan låses computeren...43 Sådan tilsluttes et sikkerhedskabel...43 Referencehåndbog 7

8 Sådan beskytter du dig mod virus...44 Arbejd behageligt med en notebook-pc...45 Pas godt på computeren...47 Sådan beskyttes harddisken...47 Sådan vedligeholdes computeren...47 Sådan beskyttes data...48 Sådan forlænges skærmens levetid...48 Sådan rengøres computeren...49 %DWWHULHURJVWU PVW\ULQJ Styring af strømforbruget...52 Computerens automatiske strømstyring...52 Manuel strømstyring...54 Brug af batteristrøm...55 Sådan kontrolleres batteristatus...55 Sådan reageres på en advarsel om afladet batteri...56 Sådan genoplades batteriet...56 Sådan får du størst muligt udbytte af batteriet RGHPRJQHWY UNVIRUELQGHOVHU Brug af modemet...60 Sådan tilsluttes modemet...61 Sådan tilsluttes til Internettet...62 Sådan afbrydes forbindelsen til Internettet...63 Sådan ringes op til et netværk...63 Sådan ændres modemindstillinger...64 Sådan sendes og modtages Sådan sendes og modtages fax (Windows XP)...66 Sådan sendes og modtages fax (Windows 2000)...67 Tilslutning til et lokalnetværk...68 Sådan tilsluttes til et netværk...68 Etablering af trådløse forbindelser...69 Sådan forberedes en forbindelse (Windows XP)...69 Sådan forberedes en forbindelse (Windows 2000)...71 Sådan slår du trådløs kommunikation til og fra LOEHK U Tilslutning af PC Cards...76 Sådan indsættes eller fjernes et PC Card...76 Tilslutning af eksterne enheder...78 Sådan finder du stikkene til eksterne enheder...78 Sådan tilsluttes en printer eller en anden parallel enhed...80 Sådan tilsluttes et eksternt tastatur eller en mus...80 Sådan tilsluttes en USB-enhed...80 Sådan tilsluttes en lydenhed Referencehåndbog

9 Sådan bruges en ekstern skærm...82 Sådan bruges et fjernsyn som skærm...84 Sådan tilsluttes en IEEE 1394-enhed...85 Sådan tilsluttes en seriel enhed...85 Sådan tilsluttes en infrarød enhed...85 Sådan bruges en portreplikator...86 Installering af yderligere RAM...89 Sådan installeres et RAM-udvidelsesmodul...89 Sådan fjernes et RAM-udvidelsesmodul...90 Udskiftning af harddisken...92 Sådan udskiftes harddisken...92 Sådan udskiftes harddiskens holder...93 Sådan klargøres en ny harddisk UREOHPO VQLQJRJYHGOLJHKROGHOVH Problemløsning i forbindelse med computeren...96 Problemer med lyd...96 Problemer med cd og dvd...97 Problemer med skærmen...99 Problemer med harddisk Problemer med varme Problemer med infrarød Problemer med tastatur og pegeenheder Problemer med netværk Problemer med hukommelse Problemer med modem Problemer med PC Card (PCMCIA) Problemer med ydelsen Problemer med portreplikator Problemer med strøm og batteri Problemer med udskrivning Problemer med seriel, parallel og USB Problemer ved start Problemer med trådløs kommunikation Afprøvning af hardwaren Sådan gennemføres e-diagtools afprøvningen Konfigurering af computeren Sådan køres BIOS Setup-programmet Sådan opsættes TopTools Geninstallering og opdatering af software Sådan gendannes standardindholdet på harddisken Sådan fremstilles en startdiskette (Windows 2000) Sådan erstattes en beskadiget Recovery CD eller DVD Sådan opdateres BIOS Sådan opdateres Windows-drivere Referencehåndbog 9

10 +36XSSRUWRJ6HUYLFH Sådan får du hjælp til computeren Sådan får du hjælp på Internettet Sådan kontakter du HP for support eller service Sådan får du computeren repareret Sådan klargøres computeren til forsendelse Hewlett-Packard begrænset mangelafhjælpning HIHUHQFHRSO\VQLQJHU Hardwarespecifikationer Referenceoplysninger for modem Modem-reference (Conexant) Sikkerhedsoplysninger Netledninger Ergonomi Batterisikkerhed Lasersikkerhed Lysdiodesikkerhed Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kviksølv Udsættelse for radiostråling Lovmæssige oplysninger Den Europæiske Union Internationalt WLNRUGVUHJLVWHU 10 Referencehåndbog

11 Introduktion til din HP notebook Referencehåndbog 11

12 Introduktion til din HP notebook +YDGKDUGXInHW Hvad har du fået Tillykke! Din notebook-pc sætter den nye standard for personlige computere. Selv om den er kompakt og let at bære rundt, er din computer fuld af den kvalitet og omhu med detaljerne, der kendetegner Hewlett-Packard. Denne håndbog viser, hvordan du opsætter og bruger computeren og forklarer også, hvad du kan gøre, hvis du får problemer. Kassens indhold HP notebook-pc. Batteri (installeret). Strømadapter og strømkabel. 6WDUWDUN. 6WDUWKnQGERJ. 5HFRYHU\&' eller '9' til gendannelse af Windows og al software, der følger med computeren. Microsoft Windows håndbog. Der er desuden allerede installeret software på din HP notebook. (Forskellige modeller leveres med forskellig software installeret). Sådan kan du købe tilbehør Du kan købe tilbehør til computeren online. De nyeste oplysninger om tilbehør og ekstraudstyr findes på HP s notebook-websted ( HP tilbyder i øjeblikket forskelligt tilbehør, f.eks.: Strømadapter. Harddisk til udskiftning. RAM-moduler til udvidelse af hukommelsen. 12 Referencehåndbog

13 Introduktion til din HP notebook +YDGKDUGXInHW Batteri. Portreplikator. Sådan får du flere oplysninger Nedenstående tabel viser andre kilder til oplysninger om din computer og relaterede produkter. LOGH 6WDUWKnQGERJ Online 5HIHUHQFHKnQGERJ Online HP Noter Microsoft Windows håndbog HP notebookwebsted HP Business Support-websted &RUSRUDWH (YDOXDWRU V*XLGH %HVNULYHOVHRJSODFHULQJ Denne trykte håndbog giver en introduktion til computeren. Den indeholder også oplysninger om opsætning, almindelig brug, problemløsning og mangelafhjælpning. Hele 5HIHUHQFHKnQGERJHQ leveres på computerens harddisk. Den indeholder alle oplysninger om brug og vedligeholdelse af computeren. Se i gruppen HP Bibliotek eller på 5HFRYHU\&' HQ eller '9' i \hp\library. I Windows XP findes HP Biblioteket i Hjælp og support. De seneste oplysninger, der først blev kendt, efter håndbøgerne var fremstillet, findes i HP Noter i HP Biblioteket online eller på 5HFRYHU\&'HQeller '9'HQi \hp\library. Følger med computeren og indeholder oplysninger om brug af den version af Microsoft Windows, som computeren leveres med. (europæisk spejlsite). Oplysninger om valg af et andet sprog finder du på Giver oplysninger om installering af andre operativsystemer samt om konfigurering af computeren i et professionelt netværksmiljø. Findes på HP s Business Support websted. Referencehåndbog 13

14 Introduktion til din HP notebook &RPSXWHUHQVGHOH Computerens dele Set forfra 1. Lås til åbning/lukning af computeren. 2. One-Touch-knapper. 3. Tastaturstatuslamper. 4. Afbryder. Tænder og slukker for computeren. 5. Touch pad, rulleplade og klikknapper, samt tænd/sluk-knap. 6. Hovedstatuslamper (venstre mod højre): Strømtilstand, batteri, harddiskaktivitet. 7. Infrarød port. 8. Afbryder og indikatorlampe for trådløs kommunikation (kun visse modeller). 9. Batteri. 10. Knap og lampe for lydslukning samt lydstyrkeknap. 11. Lydstik (venstre mod højre): Lydudgang (hovedtelefoner), ekstern mikrofon. 12. Cd-rom-, dvd- eller andet drev. 13. USB-stik (Universal Serial Bus). 14 Referencehåndbog

15 Introduktion til din HP notebook &RPSXWHUHQVGHOH Set bagfra 14. Stik til strømadapter. 15. To USB-stik. 16. Netværksstik. 17. Stik til PS/2- tastatur og PS/2-mus (understøtter Y- adapter). 18. Parallelport (LPT1). Bruges til en parallel printer eller anden parallel enhed. 19. Stik til ekstern skærm. 20. S-video-stik. 21. Stik til Kensington-lås (sikkerhedsstik). 22. Modemstik. 23. IEEE 1394-stik (på visse modeller). 24. PC Card- og CardBus-sokkel samt -knapper. 25. Diskettedrev (på visse modeller). Referencehåndbog 15

16 Introduktion til din HP notebook &RPSXWHUHQVGHOH Set nedefra 26. Harddisk. 27. Batterilås. 28. Mini-PCI-dæksel (ingen dele, der kan betjenes inden under). 29. RAM-dæksel. 30. Docking-stik. 31. Nulstillingsknap. 16 Referencehåndbog

17 Introduktion til din HP notebook &RPSXWHUHQVGHOH Statuslamper Computeren har en række statuslamper, der viser strøm- og batteristatus, drevaktivitet samt tastaturfunktioner f.eks. Caps Lock og Num Lock. Følgende illustration viser hovedstatuslamperne foran på computeren. 1. 6WU PWLOVWDQG. Tændt: Computeren er tændt (selv om skærmen kan være slukket). Blinker: Computeren er i standby. Slukket: Computeren er slukket eller i dvale. 2. +DUGGLVNDNWLYLWHW. Tændt: Computeren anvender harddisken. 3. %DWWHULVWDWXV. Grøn: Strømadapteren er tilsluttet, og batteriet er fuldt opladet. Gul: Strømadapteren er tilsluttet, og batteriet er ved at oplades. Referencehåndbog 17

18 Introduktion til din HP notebook &RPSXWHUHQVGHOH Blinker: Strømadapteren er tilsluttet, og batteriet mangler eller er defekt. Slukket: Strømadapteren er ikke tilsluttet. Tastaturstatuslamperne, der findes over tastaturet, angiver tastaturlåsenes indstillinger. 1. &DSV/RFN. Caps Lock er aktiv. 2. 1XP/RFN. Num Lock er aktiv. (Keypad Lock skal også være aktiv, før du kan bruge det indlejrede taltastatur). 3. H\SDG/RFN. Det indlejrede taltastatur er aktivt (Fn+F8). Num Lock skal være aktiv før taltasterne er aktive ellers fungerer tasterne som markørkontroltaster (som markeret på et eksternt tastatur). 18 Referencehåndbog

19 Introduktion til din HP notebook 2SV WQLQJDIFRPSXWHUHQ Opsætning af computeren $'9$56(/ )RUNHUWEUXJDIWDVWDWXURJDQGUHLQGGDWDHQKHGHUHUEOHYHWVDWLIRUELQGHOVHPHG HUJRQRPLVNHVNDGHU2SO\VQLQJHURPPLQGVNHOVHDIULVLNRHQILQGHVXQGHU %HKDJHOLJWDUEHMGVPLOM LRQOLQH+3%LEOLRWHNHWHOOHUSnYRUHVHUJRQRPLZHEVWHG ZZZKSFRPHUJR'HUILQGHVHQRYHUVLJWRYHUDUEHMGHWPHGHQQRWHERRNSFL $UEHMGEHKDJHOLJWPHGHQQRWHERRNSFSnVLGH +YLVGXEUXJHUGLQQRWHERRNFRPSXWHUVRPSULP UFRPSXWHUHOOHUEUXJHUGHQL O QJHUHWLGE UGXEHQ\WWHWDVWDWXUVN UPRJPXVLIXOGVW UUHOVH+3GRFNLQJ WLOEHK UJ UGHWOHWRJKXUWLJWDWHWDEOHUHIRUELQGHOVHWLOGLVVHHQKHGHU'HWWH UHGXFHUHUULVLNRHQIRUHUJRQRPLVNHVNDGHU6H%HKDJHOLJWDUEHMGVPLOM LRQOLQH+3 %LEOLRWHNHW Når du sætter computeren op første gang, skal du installere og oplade batteriet, tilslutte strømadapteren, tænde for computeren og køre Windows-installationsprogrammet. Trin 1: Installer batteriet $'9$56(/ %DWWHULHUPnLNNHEHVNDGLJHVHOOHUSXQNWHUHV%DWWHULHUPnLNNHERUWVNDIIHVYHG DIEU QGLQJ±GHNDQEULVWHHOOHUHNVSORGHUHRJIULJLYHIDUOLJHNHPLNDOLHU *HQRSODGHOLJHEDWWHULHUVNDOJHQEUXJHVHOOHUERUWVNDIIHVNRUUHNW Computeren leveres med batteriet installeret. Hvis batteriet har været fjernet, skal det installeres igen: 1. Vend computeren med bunden i vejret. 2. Sæt stikenden af batteriet i batterirummet, og skub det ind, indtil det låses på plads. Referencehåndbog 19

20 Introduktion til din HP notebook 2SV WQLQJDIFRPSXWHUHQ 6nGDQIMHUQHVEDWWHULHW 1. Gør et af følgende, før du fjerner batteriet: Sluk computeren, eller sæt den i dvaletilstand, eller. Tilslut strømadapteren. 2. Skub batteriets lås til side, og træk batteriet ud af batterirummet. 20 Referencehåndbog

21 Introduktion til din HP notebook 2SV WQLQJDIFRPSXWHUHQ Trin 2: Tilslut strøm 2%6 %UXJNXQGHQZDWW+3VWU PDGDSWHUGHUI OJHUPHGFRPSXWHUHQHOOHUHQ DQGHQJRGNHQGWDGDSWHUGHURYHUKROGHUFRPSXWHUHQVVWU PNUDY +YLVGHUVWnU:QHGHQXQGHUVWLNNHWWLOVWU PDGDSWHUHQPnGXLNNHEUXJHHQ ZDWWHOOHUZDWWDGDSWHUIHNV+3)$)$)HOOHU)'X PnKHOOHULNNHEUXJHVWU PDGDSWHUWLOEHK UHW)$RJ)$ %UXJDIHQIRUNHUWVWU PDGDSWHUNDQEHVNDGLJHFRPSXWHUHQHOOHUDGDSWHUHQRJNDQ PHGI UHDWJDUDQWLHQERUWIDOGHUVH+HZOHWW3DFNDUGEHJU QVHW PDQJHODIKM OSQLQJSnVLGH Sæt strømadapteren i computeren, og slut strømkablet til strømadapteren. Sæt derefter strømstikket i en stikkontakt. Computerens batteri begynder at oplades. 9LJWLJW Når du tager strømledningen ud, skal du tage den ud af stikkontakten, før du tager den ud af strømadapteren. Mens batteriet oplades, kan du fortsætte med trin 3. Referencehåndbog 21

22 Introduktion til din HP notebook 2SV WQLQJDIFRPSXWHUHQ Trin 3: Tilslut et telefonkabel Du kan bruge det indbyggede modem, eller du kan vælge at tilslutte et PC Card-modem eller et eksternt modem i stedet. 1. Sørg for, at telefonlinjen er en analog linje. Dette kaldes også en datalinje. (Du kan ikke bruge en digital linje). 2. Sæt telefonkablet i et telefonstik. Hvis stikket på telefonkablet ikke passer til stikket, skal du bruge en adapter. 3. Sæt den anden ende af telefonkablet i det indbyggede modem. Der er nærmere oplysninger om brug af et modem i afsnittet "Brug af modemet" på side Referencehåndbog

23 Introduktion til din HP notebook 2SV WQLQJDIFRPSXWHUHQ Trin 4: Tænd for computeren Tryk på afbryderen over venstre side af tastaturet. Computeren starter, og Windows starter automatisk. 7LS Hvis computeren ikke kan tændes, når den strømforsynes fra et batteri, kan batteriet være helt afladet. Tilslut strømadapteren, og tryk på afbryderen igen. Lad strømadapteren være tilsluttet i mindst 1 time eller 3-4 timer for at oplade batteriet helt. Referencehåndbog 23

24 Introduktion til din HP notebook 2SV WQLQJDIFRPSXWHUHQ Trin 5: Opsæt Windows Notebook-pc'en leveres med Microsoft Windows installeret på harddisken. Første gang computeren tændes, starter et Windows-installationsprogram automatisk, så du kan tilpasse opsætningen. 1. Følg installationsprogrammets vejledningen på skærmen. Hvis programmet spørger efter en Produkt-id-kode, kan du finde den i bunden af computeren. 2. Hvis du har tilsluttet et modem, skal du kontrollere dets indstillingen af land eller område: :LQGRZV;3 Klik på Start, Kontrolpanel, Printere og anden hardware, Telefonog modemindstillinger, og klik derefter på Rediger under fanen Opkaldsregler. :LQGRZV Klik på Start, Indstillinger, Kontrolpanel. Dobbeltklik på Telefon- og modemindstillinger, vælg fanen Opkaldsregler, og klik på Rediger. Trin 6: Registrer notebook-pc en Husk at registrere din computer. Det er gratis og hurtigt at registrere, og det sikrer, at du får hurtigere og mere personlig support. De oplysninger, som du giver under registreringen, bruges til at udvikle bedre produkter og ydelser. Når du registrerer computeren, sker følgende: Dit ejerskab af computeren registreres hos Hewlett-Packard, og du får dermed adgang til service, support og oplysninger. Dit ejerskab af Windows XP-operativsystemet registreres hos Microsoft. Kontakt Microsoft direkte for at få registreret operativsystemet, hvis du har Windows Vælg at udskrive registreringsformularen, hvis du ikke vil registrere under opsætning af Windows, og fax derefter formularen til HP. Faxnummeret står på formularen. Du kan også registrere ved at kontakte HP Customer Care. Telefonnummeret finder du i "Sådan kontakter du HP for support eller service" på side Referencehåndbog

25 Introduktion til din HP notebook 2SV WQLQJDIFRPSXWHUHQ Sådan tilsluttes til Internettet Hvis du er tilsluttet et ledningsnetværk eller et trådløst netværk med Internetadgang, eller computeren har et modem (indbygget, PC Card eller eksternt), kan du oprette forbindelse til Internettet. Yderligere oplysninger finder du i "Brug af modemet" på side 60, "Tilslutning til et lokalnetværk" på side 68 eller "Etablering af trådløse forbindelser" på side 69. Næste trin Hvis du ikke kender den version af Windows, der er installeret på computeren, kan du klikke på Start, Windows XP-præsentation eller Start, Hjælp (Windows 2000), eller se i Windows-dokumentationen for at finde ud, hvilke nye funktioner der er. Yderligere oplysninger finder du i online 5HIHUHQFHKnQGERJHQ± klik på Start, Hjælp og support, HP Bibliotek (Windows XP) eller Start, Programmer, Hewlett-Packard, Notebook, HP Bibliotek (Windows 2000). Referencehåndbog 25

26

27 Almindelig brug Referencehåndbog 27

28 Almindelig brug %UXJDIFRPSXWHUHQ Brug af computeren Du kan starte og stoppe computeren med afbryderen. Der findes dog også andre metoder til at starte og stoppe computeren, som du kan vælge afhængig af krav til strømforbrug, aktive forbindelser og opstartstid. 6WU PWLOVWDQG 7 QGW Strømlampen er tændt. 6WDQGE\ Sparer en del strøm. Slukker for skærmen og andre komponenter. Bevarer igangværende arbejde i hukommelsen. Genstarter hurtigt. Gendanner netværksforbindelser. Strømlampen blinker. 'YDOH Sparer mest mulig strøm. Gemmer igangværende arbejde på disk og lukker ned. Gendanner netværksforbindelser. Strømlampen lyser ikke. /XNQHGVOXNNHW Sparer mest mulig strøm. Slukker uden at bevare det igangværende arbejde. Ved opstart nulstilles alt, der startes forfra, og netværksforbindelser gendannes. Strømlampen lyser ikke. Sådan tændes og slukkes computeren $NWLYHULQJ Tryk på afbryderen. Tryk på afbryderen eller klik på Start, Sluk computeren, Standby (Windows XP) eller klik på Start, Luk computeren, Standby (Windows 2000) eller lad tiden løbe ud. Tryk på Fn+F12 eller klik på Start, Luk computeren, Dvale (Windows 2000) eller lad tiden løbe ud. Klik på Start, Sluk computeren, Sluk (Windows XP) eller klik på Start, Luk computeren, Luk computeren (Windows 2000) eller tryk på afbryderen i 4 sekunder (kun hvis proceduren med menuen Start ikke fungerer). 7 QGH Tryk på afbryderen for at genstarte eller genoptage en session fra standby- eller dvale-tilstand. Du kan også tilpasse disse strømtilstandes funktion. Se "Computerens automatiske strømstyring" på side Referencehåndbog

29 Almindelig brug %UXJDIFRPSXWHUHQ Sådan nulstilles computeren Det kan forekomme, at Windows eller computeren holder op med at reagere, og du ikke kan slukke for computeren. Hvis dette skulle ske, kan du prøve følgende i den anførte rækkefølge. Luk om muligt ned for Windows: :LQGRZV;3 Tryk på CTRL+ALT+DEL, og klik på Sluk computeren, Genstart. :LQGRZV Tryk på CTRL+ALT+DEL, klik på Luk computeren, og tryk på afbryderen for at genstarte. eller, hvis det ikke virker Tryk på afbryderen i 4 sekunder, til skærmen slukkes, og tryk derefter på afbryderen igen for at genstarte. eller, hvis det ikke virker Sæt spidsen af en kuglepen ind i nulstillingsknappen i bunden af computeren, og tryk derefter på afbryderen for at genstarte. Hvis du vil nulstille computeren, når den er placeret i en portreplikator, skal du trykke på nulstillingsknappen til venstre på portreplikatoren. Referencehåndbog 29

30 Almindelig brug %UXJDIFRPSXWHUHQ Sådan ændres opstartsenheden Computeren starter normalt fra den interne harddisk. Du kan også starte computeren fra et diskettedrev, et cd-rom-drev eller et internt netværkskort. 1. Klik på Start, Sluk computeren (eller Luk computeren), Genstart. 2. Når HP-logoet vises, skal du trykke på ESC for at få vist opstartsmenuen. 3. Brug piletasterne til at vælge opstartsenhed, og tryk på ENTER. Hvis du vil starte fra en bestemt enhed, når den er tilgængelig, skal du ændre opstartsrækkefølgen i BIOS Setup-programmet se "Sådan køres BIOS Setupprogrammet" på side Referencehåndbog

31 Almindelig brug %UXJDIFRPSXWHUHQ Sådan bruges touch pad'en En Touch pad har en tænd/sluk-knap, så du kan deaktivere den, så du undgår at bevæge markøren utilsigtet, f.eks. hvis du kommer til at røre den, når du skriver. Indikatoren slukkes, når du deaktiverer touch pad'en. 1. Klikknapper. Klikknapperne fungerer som venstre og højre knap på en almindelig mus. 2. Touch pad (berøringsfølsom pegeenhed). 3. Til/fra-knap og indikator for Touch pad. 4. Rulleplade. Rullepladen ruller gennem indholdet i et aktivt vindue. )O\WWHRJY OJH 1. Sæt hænderne i normal skrivestilling. 2. Før tommelfingeren eller en anden finger henover touch-pad'en i den ønskede retning. 3. Brug venstre og højre klikknap, som fungerer på samme måde som venstre og højre knap på en mus, til at vælge: Referencehåndbog 31

32 Almindelig brug %UXJDIFRPSXWHUHQ Hvis du vil åbne et program, skal du flytte markøren hen over ikonen og dobbeltklikke med venstre knap. Hvis du vil vælge fra en menu, skal du flytte markøren til et menupunkt og trykke på den venstre knap. Hvis du vil åbne genvejsmenuen for et element, skal du flytte markøren over elementet og trykke på den højre knap. Hvis du vil trække et element, skal du bevæge markøren hen over elementet. Herefter skal du trykke på RJKROGHvenstre knap nede, mens markøren flyttes til den nye placering, og slippe knappen. Du kan også trykke på touch pad'en for at vælge elementer og bruge andre avancerede touch pad-funktioner. Dobbeltklik på touch pad-ikonen på proceslinjen, og klik derefter på Hjælp under fanen for en bestemt funktion, hvis du vil have flere oplysninger. Du kan bruge Mus i Kontrolpanel eller touch pad-ikonen på proceslinjen til at tilpasse brugen af computerens pegeenheder (touch pad og ekstern mus): Du kan ændre funktionen for venstre og højre knap, rullepladen, dobbeltklikhastighed, markørhastighed med mere. 5XOOHPHGUXOOHSODGHQ Flyt fingeren ned over rullepladen for at rulle ned gennem indholdet i et vindue. Flyt fingeren op over pladen for at rulle op. 32 Referencehåndbog

33 Almindelig brug %UXJDIFRPSXWHUHQ Sådan bruges Fn-genvejstasterne Kombinationen af Fn-tasten og en anden tast kaldes en JHQYHMVWDVW±en hurtig tastkombination der kan bruges til at styre forskellige funktioner. Når du skal bruge en genvejstast, skal du trykke på RJKROGH Fn nede, mens du trykker på den relevante knap, og derefter slippe begge taster. *HQYHMVWDVWHU Fn+F1 Fn+F2 Fn+F5 Fn+F8 Fn+F12 Fn+NumLock Fn+Page Up Fn+Page Down Fn+Backspace )XQNWLRQ Mindsker skærmens lysstyrke. Øger skærmens lysstyrke. Skifter mellem den indbyggede skærm, en ekstern skærm og samtidig brug af begge skærme. Slår det indbyggede taltastatur til og fra. Påvirker ikke et eksternt tastatur. Hvis Num Lock (tallås) er aktiv, fungerer tasterne som taltaster; ellers fungerer de som markørstyring (som markeret på et eksternt tastatur). Går i dvale. Slår Scroll Lock (bladringslås) til og fra. Skruer op for lydstyrken og annullerer lydslukningsindstillingen. Skruer ned for lydstyrken. Slukker for lyden. Referencehåndbog 33

34 Almindelig brug %UXJDIFRPSXWHUHQ Sådan bruges One-Touch-knapperne Computeren har fem One-Touch-knapper, der kan starte et vilkårligt program eller åbne et dokument eller et websted med et enkelt tasttryk. Tryk på One-Touch-knappen for at åbne det tilhørende program, dokument eller websted. Computeren har prækonfigureret adgang til følgende tjenester: 1. Microsoft Outlook Express -program. 2. HP TV Now se "Sådan bruges et fjernsyn som skærm" på side 84. eller HP Presentation Ready se "Sådan ændres computerindstillinger til en præsentation" på side Microsoft Internet Explorer. 4. HP Quick Lock - se "Sådan låses computeren" på side Notebook-onlineoplysninger. 34 Referencehåndbog

35 Almindelig brug %UXJDIFRPSXWHUHQ 2PSURJUDPPHULQJDIHQ2QH7RXFKNQDS 1. Klik på Start, Alle programmer (eller Programmer), Hewlett-Packard, Notebook, HP One-Touch, HP One-Touch Configuration. 2. På fanen One-Touch skal du klikke på den knap, der skal omprogrammeres. 3. Skriv en tekst til knappen, og vælg derefter det program, dokument, mappe eller websted, som knappen skal åbne. 4. Hvis du ønsker, at en meddelelse skal vises på skærmen, når der trykkes på en One- Touch-knap, skal du vælge denne indstilling under fanen til visning på skærmen. Sådan bruges Windows- og programtasterne Windows-tasten åbner Start-menuen i Windows. Funktionen er den samme som at klikke på Start-knappen på proceslinjen. Programtasten viser genvejsmenuen for det aktuelle program. Det er den samme menu som fremkommer, når du højreklikker, mens du peger på programmet. 7DVWNRPELQDWLRQ )XQNWLRQ Windows-tast+E Starter Windows Explorer. Windows-tast+F1 Starter Windows Hjælp. Windows-tast+S Starter Windows Søg: Søg (Windows XP) eller Filer eller mapper (Windows 2000). Windows-tast+M Minimerer alle vinduer. Skift+Windows-tast+M Returnerer alle minimerede vinduer til oprindelig størrelse. Windows-tast+K Åbner dialogboksen Kør i Windows Referencehåndbog 35

36 Almindelig brug %UXJDIFRPSXWHUHQ Sådan bruges det indlejrede taltastatur Computerens indbyggede tastatur indeholder et indlejret taltastatur, der kan bruges til at skrive tal og regneoperatorer. Tasterne på dette taltastatur er markeret med lyseblåt. Tryk på Fn+F8 for at aktivere det indlejrede taltastatur. Hold Fn nede, mens du trykker på en tast, for midlertidigt at anvende det indlejrede taltastatur. Når det indlejrede taltastatur er aktivt, kan du bruge Num Lock til at ændre taltastaturets funktion: Num Lock aktiv: Tasterne skriver de tal og regneoperatorer, der står trykt på tastaturet med lysegult. Num Lock ikke aktiv: Tasterne fungerer som markørkontroltaster som markeret på et eksternt tastatur. Sådan bruges ALT GR-tasten Alle andre tastaturer end det amerikanske har en ALT GR-tast til højre for mellemrumstasten. Dette er en særlig skiftetast, der giver adgang til visse specialtegn på tastaturet. For at skive et tegn i nederste højre hjørne af en tast skal du holde ALT GR-tasten nede, mens du trykker på tasten. 1. Med skiftetasten. 2. Uden skiftetasten. 3. ALT GR. 36 Referencehåndbog

37 Almindelig brug %UXJDIFRPSXWHUHQ Sådan indstilles skærmen 7LS,QGVWLOOLQJDIO\VVW\UNHQ Tryk på Fn+F1 eller Fn+F2 for henholdsvis at mindske eller øge skærmens lysstyrke. eller Klik på Start, Alle programmer (eller Programmer), Hewlett-Packard, Notebook, HP Display Settings. Du kan tilføje en ikon for skærmindstillinger på proceslinjen for lettere at få adgang til disse indstillinger. For at opnå længst mulig batteridriftstid bør lysstyrken sættes til den laveste indstilling, hvor skærmbilledet stadig kan ses klart. QGULQJDIVN UPLQGVWLOOLQJHU Du kan ændre en række skærmindstillinger, blandt andet farvedybde og skærmområde. 1. Klik på Start, Kontrolpanel, Udseende og temaer, Skærm (Windows XP), eller klik på Start, Indstillinger, Kontrolpanel, og dobbeltklik på Skærm (Windows 2000). 2. Klik på fanen Indstillinger, og vælg de ønskede indstillinger. Computeren har en LCD-skærm, der fungerer på en anden måde end en almindelig computerskærm. Hvis skærmopløsningen ændres, skifter selve skrivebordet størrelse, men elementerne på skrivebordet ændrer ikke størrelse. Du har normalt ikke brug for at ændre opløsningen, med mindre du bruger en ekstern skærm. QGULQJDILNRQRJWHNVWVW UUHOVHU Hvis ikonerne og den tilhørende tekst er for små, kan du gøre dem større vha. HP Desktop Zoom. Klik på Start, Alle programmer (eller Programmer), Hewlett-Packard, HP Desktop Zoom, HP Desktop Zoom. %UXJDIHQHNVWHUQVN UP Du har mulighed for at tilslutte en ekstern skærm til notebook-pc'en. Se "Sådan bruges en ekstern skærm" på side 82. Referencehåndbog 37

38 Almindelig brug %UXJDIFRPSXWHUHQ Sådan indstilles lydstyrken 6nGDQVNUXHUGXRSHOOHUQHGIRUO\GHQ Tryk på Fn+PageUp eller Fn+PageDown. Tryk på den bageste eller forreste halvdel af lydstyrkeknappen på højre side af computeren. Klik på højttalerikonen på proceslinjen (Se Windows Hjælp, hvis den ikke vises), og træk lydstyrkeskyderen op eller ned. 6nGDQVOnVO\GHQIUD Du kan slå lyden fra uden at ændre lydstyrkeindstillingerne. Denne funktion kan være nyttig, hvis du ønsker at slå al lyd fra, uanset hvad computeren er i gang med. Tryk på Fn+Backspace. Tryk på lydslukningsknappen til højre på computeren. Knappen tændes, når lyden er slået fra. Klik på højttalerikonen på proceslinjen (Se Windows Hjælp, hvis den ikke vises), og klik på Slå fra. 38 Referencehåndbog

39 Almindelig brug %UXJDIFRPSXWHUHQ Sådan ændres computerindstillinger til en præsentation Når du viser en præsentation, er det ofte nyttigt at ændre nogle skærm- og strømindstillinger til præsentationen. Det er let at gøre med HP Presentation Ready. Dette er et program, der automatisk indstiller computeren optimalt til visning af præsentationer og åbner selve præsentationen. Når præsentationen er afsluttet, vil HP Presentation Ready automatisk sætte computeren tilbage til den normale indstilling. 6nGDQIRUEHUHGHVSU VHQWDWLRQHQ 1. Klik på Start, Alle programmer (eller Programmer), Hewlett-Packard, HP Presentation Ready, Configure. eller Hvis der findes en HP Presentation Ready-ikon på proceslinjen, kan du også klikke på denne og derefter klikke på Configure. 2. Vælg den præsentation, der skal vises. Du kan også vælge en, når du starter selve præsentationen. 3. Hvis du ønsker at ændre skærm- eller strømindstillingerne for præsentationen, skal du klikke på Settings. 6nGDQYLVHVSU VHQWDWLRQHQ Hvis en af One-Touch-knapperne er tilknyttet HP Presentation Ready, kan du trykke på denne knap. eller Klik på Start, Alle programmer (eller Programmer), Hewlett-Packard, HP Presentation Ready, Start Presentation. eller Klik på HP Presentation Ready-ikonen på proceslinjen (hvis den findes), og klik derefter på Start Presentation. Hvis du vil ændre indstillingerne under præsentationen, kan du trykke på One-Touchknappen eller klikke på ikonen på proceslinjen og vælge Configure. Når du vil afslutte præsentationen og gendanne computerens normale indstillinger, skal du lukke præsentationsprogrammet eller klikke på ikonen på proceslinjen og vælge Stop Presentation. Referencehåndbog 39

40 Almindelig brug %UXJDIFGHUHOOHUGYGHU Brug af cd er eller dvd er Sådan indsættes eller fjernes en cd eller dvd 2%6 'XPnLNNHLQGV WWHHOOHUIMHUQHHQFGHOOHUGYGPHQVFRPSXWHUHQO VHUIUDGHQ (OOHUVNDQFRPSXWHUHQKROGHRSPHGDWUHDJHUHRJGXNDQPLVWHGDWD 6 UJIRUDWWU\NNHFGHQHOOHUGYGHQSnSODGVSnDNVOHQ'LVNHQHOOHUGUHYHWNDQ EOLYHEHVNDGLJHWKYLVGXEDUHO JJHUGHQSnEDNNHQ 1. Tryk på knappen foran på cd- eller dvd-drevet. Hvis det er første gang, du bruger drevet, skal du huske at fjerne papstykket, der beskyttede drevet under transporten. 2. Læg cd'en eller dvd'en i drevet (med mærkaten opad), og tryk forsigtigt ned for at sætte den på akslen. eller Fjern cd en eller dvd'en. 3. Skub bakken tilbage i modulet for at lukke den. Hvis der ikke er mere strøm på computeren, kan du åbne drevet manuelt for at tage en cd ud. Sæt en udrettet papirclips i hullet foran på drevet for at åbne det. Sådan afspilles dvd-film Hvis computeren leveres med et dvd-drev, medfølger der også dvd-afspilningssoftware, der gør det muligt at afspille dvd-film. 40 Referencehåndbog

41 Almindelig brug %UXJDIFGHUHOOHUGYGHU 7LS Klik på Start, Alle programmer (eller Programmer), Multimedier, DVD-afspiller, InterVideo WinDVD. I Windows XP kan du også bruge Windows Media Player til at afspille dvd-film. Se "Sådan bruges et fjernsyn som skærm" på side 84, hvis du vil afspille dvd-film på et fjernsyn. For at opnå den bedste ydelse når du afspiller film, og pc'en kører på batteristrøm, skal du indstille strømstyringsmodellen i Kontrolpanel til Bærbar (Windows XP). Se "Computerens automatiske strømstyring" på side 52. 9LJWLJW Dvd er kan være forsynet med regionalkoder, der er fastkodet i diskens data. Disse koder forhindrer afspilning af dvd-film uden for det område, hvor filmen blev solgt. Hvis der vises en fejlmeddelelse om "region code", forsøger du at afspille en dvd, der er beregnet til et andet område. De fleste dvd-drev lader dig kun ændre regionalkode et begrænset antal gange (normalt maksimalt fire gange). Når du når denne grænse, vil den sidste regionalkode, du har valgt, blive indkodet på dvd-drevet permanent. Din HP-garanti dækker ikke udgifterne til løsning af dette problem. Se hjælpen til dvd-afspilningssoftwaren for at få yderligere oplysninger om regionalkoder. Sådan fremstilles eller kopieres cd'er Hvis computeren leveres med et cd-rw-drev, medfølger der også software, som du kan bruge til at kopiere eller fremstille cd'er. Klik på Start, Alle programmer (eller Programmer), Multimedier, CD Writer, RecordNow, RecordNow. I Windows XP kan du bruge Windows Media Player til at fremstille lyd-cd'er og Windows Stifinder til at fremstile data-cd'er vha. et cd-rw-drev. Se programmets hjælp for at få yderligere oplysninger om fremstilling og kopiering af cd'er. HP anbefaler brug af HP C4403A (CD-R) eller C4404A (CD-RW) medier læseog skrivekvaliteten kan variere for andre medier. Referencehåndbog 41

42 Almindelig brug 6LNULQJDIFRPSXWHUHQ Sikring af computeren Sådan opsættes beskyttelse med adgangskode Du kan beskytte computeren mod uautoriseret brug ved at opsætte en adgangskode. Dette kan gøres gennem Windows og ved hjælp af BIOS Setup-programmet. Den bedste sikkerhed opnår du ved at angive adgangskoder i både Windows og i BIOS Setupprogrammet. Hvis du vil slå beskyttelsen fra, skal du angive en tom adgangskode. %,266HWXSSURJUDP 1. Klik på Start, Sluk computeren (eller Luk computeren), Genstart. 2. Tryk på F2 for at gå til BIOS Setup, når HP-logoet vises. 3. I menuen Security kan du indtaste eller ændre Administrator Password (administratoradgangskode) eller User Password (brugeradgangskode). Se "Menuen Security" på side Tryk på F10 for at gemme og afslutte BIOS Setup. :LQGRZV;3 1. Klik på Start, Kontrolpanel, Brugerkonti, og vælg din konto. 2. Klik på Opret en adgangskode, og angiv adgangskoden. 3. Klik på Start, Kontrolpanel, Ydelse og vedligeholdelse, Strømstyring. 4. Under fanen Avanceret skal du vælge, at der skal spørges efter adgangskode, når computeren forlader standby-tilstand. :LQGRZV 1. Tryk CTRL+ALT+DEL, og vælg Skift adgangskode for at ændre adgangskoden. 2. Opret eller skift Windows-adgangskoden. 3. Klik på Start, Indstillinger, Kontrolpanel, og dobbeltklik på Strømstyring. 4. Under fanen Avanceret skal du vælge, at der skal spørges efter adgangskode, når computeren forlader standby-tilstand. 42 Referencehåndbog

43 Almindelig brug 6LNULQJDIFRPSXWHUHQ Oplysninger om beskyttelse af computeren, når du ikke bruger den, finder du i "Sådan låses computeren" nedenfor. Sådan låses computeren Du kan beskytte mod uautoriseret adgang, mens computeren kører, ved at låse computeren, før du forlader den, eller angive en pauseskærm med adgangskode under Skærm i Kontrolpanel. Du kan låse computeren på følgende måder: Tryk på knappen HP Quick Lock de fem One-Touch-knapper sidder oven over tastaturet. eller Tryk på CTRL+ALT+DEL, og klik på Lås computer. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig i alle konfigurationer. Følg de normale logon-trin for at låse computeren op. Sådan tilsluttes et sikkerhedskabel Computeren har et indbygget stik, der kan bruges til at fastgøre computeren med et kabel og en lås (for eksempel Kensington MicroSaver-låsesystemet, der kan fås i mange computerbutikker). 1. Træk kablet rundt om et sikkert objekt, for eksempel et bordben. 2. Træk kablet gennem løkken, så der dannes en løbeknude omkring det faste objekt. 3. Sæt låsen i sikkerhedsstikket på computerens venstre side, og tag nøglen ud. Opbevar nøglen et sikkert sted væk fra computeren. Referencehåndbog 43

44 Almindelig brug 6LNULQJDIFRPSXWHUHQ Sådan beskytter du dig mod virus Virusbeskyttelsessoftware hjælper med at beskytte dine data. Dette er særligt vigtigt, hvis du bruger Internettet. Computeren leveres med programmet Norton AntiVirus. Der er yderligere oplysninger i programmets online Hjælp. 44 Referencehåndbog

45 Almindelig brug $UEHMGEHKDJHOLJWPHGHQQRWHERRNSF Arbejd behageligt med en notebook-pc $'9$56(/ %HP UN )RUNHUWEUXJDIWDVWDWXURJDQGUHLQGGDWDHQKHGHUHUEOHYHWVDWLIRUELQGHOVHPHG HUJRQRPLVNHVNDGHU'XILQGHURSO\VQLQJHURPUHGXFHULQJDIULVLNRHQLDIVQLWWHW RPEHKDJHOLJWDUEHMGVPLOM SnYRUHVZHEVWHGRPHUJRQRPLZZZKSFRPHUJR± HOOHULDIVQLWWHWRPEHKDJHOLJWDUEHMGVPLOM LRQOLQH+3%LEOLRWHNHW Du kan bruge HP notebook-pc'en næsten overalt og når som helst. Følg nedenstående anbefalinger for at arbejde så behageligt som muligt. Hvis du bruger din bærbare computer som primær computer eller bruger den i længere tid, bør du benytte tastatur, skærm og mus i fuld størrelse. Dette giver din bærbare computer de indstillingsmuligheder og den betjeningskomfort, du er vant til fra en stationær computer. HP-docking-tilbehør gør det let og hurtigt at etablere forbindelse til disse enheder. Der er flere oplysninger om klargøring af arbejdspladsen og opsætning af HP-udstyret i %HKDJHOLJWDUEHMGVPLOM, der findes på harddisken i HP Biblioteket og på Windows HFRYHU\&' HQ eller '9'HQ i \hp\library samt på 'HQPRELOHDUEHMGVSODGV Brug en stol, der giver god støtte til den nederste del af ryggen. Hvis du ikke kan få fat i en indstillelig stol, kan du bruge en pude eller et sammenrullet håndklæde til at støtte nederste del af ryggen. Prøv at holde lårene parallelt med gulvet og fødderne fladt på gulvet. Når du arbejder andre steder end på kontoret, kan du bruge en telefonbog eller en mappe til at støtte fødderne på. Juster arbejdsfladens eller stolens højde, så armene kan holdes i en neutral position. Armene bør være afslappede og løse med albuerne ind til kroppen og underarmen og hænderne parallelt med gulvet. Sæt skærmen på din notebook-computer, så genskin og refleksioner minimeres. På et fly kan du for eksempel trække solskærmen ned, og i et hotelværelse kan du trække gardinerne for. Du bør også sørge for en behagelig betragtningsafstand cirka 40 til 60 cm. Sæt skærmen i en vinkel, så hovedet er let nedadbøjet i en komfortabel stilling. Referencehåndbog 45

46 Almindelig brug $UEHMGEHKDJHOLJWPHGHQQRWHERRNSF %UXJDIGHQE UEDUHFRPSXWHU Sæt computeren, så håndleddene og hænderne er i en neutral stilling. Håndleddene bør være så lige som muligt og bør ikke være drejet til siden eller mere end 10 grader op eller ned. Hvis notebook-pc'en ikke har en indbygget håndledsstøtte, kan du bruge et sammenrullet håndklæde. Prøv at skrive med så lette anslag som muligt. Det er ikke nødvendigt at trykke kraftigt for at aktivere notebook-pc'ens tastatur. Hold korte pauser med hyppige mellemrum dette er særlig vigtigt, når du arbejder med bærbare computere. Bærbare computere vejer mellem 1,4 og 3,7 kg. Under rejser skal du sørge for at bære computeren rigtigt, så kroppen ikke belastes unødigt. Skift hyppigt mellem at bære notebook-tasken på højre og venstre skulder og i højre og venstre hånd. 46 Referencehåndbog

47 Almindelig brug 3DVJRGWSnFRPSXWHUHQ Pas godt på computeren Følg nedenstående anbefalinger for at beskytte computeren under daglig brug og for at mindske risikoen for fysiske skader og datatab. Sådan beskyttes harddisken Harddiske og andre interne komponenter kan blive beskadiget ved forkert håndtering og brug. Undgå rystelser og stød. Brug ikke computeren, mens du kører gennem ujævnt terræn Sæt computeren i pause eller luk den ned, før den transporteres. Dette slukker for harddisken. Hvis du taber computeren blot nogle få centimeter ned på en hård overflade, mens harddisken kører, kan data blive ødelagt eller harddisken blive beskadiget. Computeren bør bæres i en foret taske for at beskytte den mod stød. Vær forsigtig, når du stiller computeren. Sådan vedligeholdes computeren Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation omkring computeren. Sæt altid computeren på en plan overflade, så luften kan cirkulere frit omkring og under den. Luk altid ned for computeren, eller sæt den i dvale, før den lægges i bæretasken eller i et andet lukket rum. Computeren må ikke løftes eller bæres ved at holde i skærmen. Overhold temperaturgrænserne og andre specifikationer i "Hardwarespecifikationer" på side 138. Brug ikke computeren udendørs i regn- eller snevejr (eller andet fugtigt vejr). Hvis computeren er kold, skal den opvarmes gradvist for at undgå kondensdannelse. Vedligehold batteriet, så du får mest muligt ud af det. Se "Sådan får du størst muligt udbytte af batteriet" på side 56. Referencehåndbog 47

HP Notebook-PC. Referencehåndbog

HP Notebook-PC. Referencehåndbog HP Notebook-PC Referencehåndbog Bemærk Denne håndbog og alle indeholdte eksempler ydes "som leveret" og kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard yder ingen garantier af nogen art med hensyn til denne håndbog,

Læs mere

HP Notebook-PC. Starthåndbog

HP Notebook-PC. Starthåndbog HP Notebook-PC Starthåndbog Bemærk Denne håndbog og alle indeholdte eksempler ydes "som leveret" og kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard yder ingen garantier af nogen art med hensyn til denne håndbog,

Læs mere

HP Notebook-PC. Starthåndbog

HP Notebook-PC. Starthåndbog HP Notebook-PC Starthåndbog Bemærk Denne håndbog og alle indeholdte eksempler ydes "som leveret" og kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard yder ingen garantier af nogen art med hensyn til denne håndbog,

Læs mere

HP Notebook-PC. Referencehåndbog

HP Notebook-PC. Referencehåndbog HP Notebook-PC Referencehåndbog Bemærk Denne håndbog og alle indeholdte eksempler ydes "som leveret" og kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard yder ingen garantier af nogen art med hensyn til denne håndbog,

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

HP notebook-pc. Referencehåndbog

HP notebook-pc. Referencehåndbog HP notebook-pc Referencehåndbog Bemærk Denne håndbog og alle indeholdte eksempler ydes som leveret og kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard yder ingen garantier af nogen art med hensyn til denne håndbog,

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Referencehåndbog HP Notebook-serien

Referencehåndbog HP Notebook-serien Referencehåndbog HP Notebook-serien Dokumentets bestillingsnr.: 370697-081 Juni 2004 Denne håndbog forklarer, hvordan du opsætter, betjener, vedligeholder og udfører fejlfinding på den bærbare computer.

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

HP OmniBook 4150. Brugerhåndbog

HP OmniBook 4150. Brugerhåndbog HP OmniBook 4150 Brugerhåndbog Bemærk Denne håndbog og alle indeholdte eksempler ydes som leveret og kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard yder ingen garantier af nogen art med hensyn til denne håndbog,

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

HP OmniBook 4150. Referencehåndbog

HP OmniBook 4150. Referencehåndbog HP OmniBook 4150 Referencehåndbog Bemærk Denne håndbog og alle indeholdte eksempler ydes som leveret og kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard yder ingen garantier af nogen art med hensyn til denne håndbog,

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E5430 set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION ZE4906EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4172455

Din brugermanual HP PAVILION ZE4906EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4172455 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

HP OmniBook 900. Brugerhåndbog

HP OmniBook 900. Brugerhåndbog HP OmniBook 900 Brugerhåndbog Bemærk Denne håndbog og alle indeholdte eksempler ydes som leveret og kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard yder ingen garantier af nogen art med hensyn til denne håndbog,

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Referencehåndbog Compaq Notebook-serien

Referencehåndbog Compaq Notebook-serien b Referencehåndbog Compaq Notebook-serien Dokumentets bestillingsnr.: 370698-081 Juni 2004 Denne håndbog forklarer, hvordan du opsætter, betjener, vedligeholder og udfører fejlfinding på den bærbare computer.

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION TX1250EN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Undervisning Windows 8(.1)

Undervisning Windows 8(.1) Undervisning Windows 8(.1) Kursusmateriale Jeg vil her forsøge at opridse de basale begreber og funktioner vi har gennemgået på kurset. Da der har været mange spørgsmål løbende, som ikke er besvaret her,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Modem og lokalnetværk Brugervejledning

Modem og lokalnetværk Brugervejledning Modem og lokalnetværk Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus Introduktion Tillykke med dit køb af en HP-mus. Denne mus er den seneste i det store udvalg af ydre enheder til computere, som fremstilles af HP. Den er designet til at give dig den størst mulige komfort

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opstart af din nye ABook notebook...2 Installation af styresystem...3 Backupprocedurer...4 Vedligeholdelse af batterier...5 Vedligehold...6 Windows 7 Recoverysystem...7

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation TM Norton AntiVirus Online Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

emachines D620 Seriens Hurtig-guide

emachines D620 Seriens Hurtig-guide emachines D620 Seriens Hurtig-guide Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines D620 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 09/2008 Firmaet giver ingen indsigelser eller

Læs mere

emachines E620 Seriens Hurtig-guide

emachines E620 Seriens Hurtig-guide emachines E620 Seriens Hurtig-guide Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines E620 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 08/2008 Firmaet giver ingen indsigelser eller

Læs mere

Dell Vostro 320 Oplysningsark om opsætning og funktioner

Dell Vostro 320 Oplysningsark om opsætning og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død. Dell Vostro 320 Oplysningsark om opsætning og funktioner Set forfra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

Læs mere

HP OmniBook 7100/7150

HP OmniBook 7100/7150 HP OmniBook 7100/7150 Referencehåndbog 2-1 Bemærk Denne håndbog og alle indeholdte eksempler ydes som leveret og kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard yder ingen garantier af nogen art med hensyn til

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere