AttES 2OIO.KALENDER: FFisk pc

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AttES 2OIO.KALENDER: FFisk pc"

Transkript

1 KOMPUTR FOR AttS 2OO.KALNDR: FFisk pc hele a l'et o GRATS 200-kalenderen ligger som en PDFJ på CD klar til at blive skrevet ud. - Herefter kan du hænge kalenderen op ved dit skrivebord. SADAN! Hold pc'en frisk hele året med en kalender og de bedste programmer. 20 Hvis du fordeler de sure pc-ticnser hen over året, g&r det meget lettere. Her serverer vi b&de tidsplcrnen og værktøierne til crt holde din pc i topform. 0-kalenderen De 7 programmer på cd'en r lngen 5 *in. et er et smukt nytårs- vi dig Komputer lor olles forsæt ot få ryddet op pd te 200-kolender, der pc'en. Men du kon hurtør {or gejst, hvis du lorsøqer ot få luget ud i olle tigt løbe hver gang dårligdommene ollerede de 20 første doge i jonuor. Mcrn bli- 0-kalender Add/Remove Pro 2, AVG Anti-Virus Free Defraggler.3 FastDefrag 2 Remove Startup Programs Buddy 2.2 Spyware Terminator og Temp File Cleaner ligger under Aktuelt N- o 44 KON/PUTR FOB ALL urww.t([mpurtn.0( 20O ver helt forpustet ved tonken om, qt mqn skql sconne for virus og spywore, rydde ud i re- gistreringsdotobosen, opdotere både det ene og det ondet, defrogmentere og sleite midlertidige filer og internetgenveje og meget mere. Det kon bedre betole sig ot sprede de sure pc-pligter ud over hele året. Det kræver gon- ske vist planlægning, men dette job hor vi klqret for dig. Vi hor fundet qlle de bedste iil ot gøre Pc'en sikker og hurtig. Og så forærer progrommer Af SlJlL r S!nr.il tr!:'l c'il l l!l ir (r i :ltrk rllill.t flol viser dig, hvornår og hvor ofte du skol koste dig over de forskellige opgover. Det er nemlig sådcn, ot du snildt kon nøies med ot slette internetcookies nogle få gange om &ret, mens det for eksempel er nødvendigt ot scqnne pc'en for virus en gongl om ugen. Det er der toget højde for i PDF-kolenderen, som du kon skrive ud og hænge op pd opslogstovlen. Po de næste sider viser vi dig, hvordcn du bruger de forskellige progrommer, der holder pc'en på toppen. Og du be- høver noturligvis ikke følge kalenderen slavisk. Glemmer eller udskyder du et por of opgoverne, gdr din pc ikke i hundene of den grund.

2 Det skal du gøre N GANG OM UGN De vedligeholdelsesopgcver, du skol foretcrge hver uge, drejer sig udelukkende om din pc's sikkerhed. denne kotegori skcl du køre en virusscqnning og sørge lor, ot dit cntivirusprogram hor slået opdotering til. w * Scan din pc for virus Du kqn indstille AVG Anti-Virus til outomotisk ot sconne din pc or virus en gctnq om ugen. Gør del l. januor, og slip for at tænke mere p& virus resten al året. Det eneste, du desuden skcl sørge for, er, qt progrommet er opdcteret. Vi viser begge dele her. File ComponenF Hiriory Toolr HPlp? You de proteded lø a[ secuity tueturs ile ffirkrro corectly AVG L f. Anti-Viru:,,*" lgl You are prorecred Åil setritv båtder å wskins ctrr*tlv md de rf to date Scan for threats Settings for scheduled scan Ct cr.ou-*"*. r'il uptate n"* n_ [fn\,'',- - Scan whole computer ".-o Q co.at, *-*, f/ upaut' "or Schedreiellinls Howloscan Whalloscdn lq nable this task Schedule runnins i:-r Hun.l d spe.fc tme ililervil Sete.ted dårs [uon tlrrc nwed nrh, F, n sat (lact on baspd AdYånced schedule options _l zf Abn AVG Anti-Virus Free 8.5. Vælg punktet Computer scqnner efterfulgt ol punktet Scheduled sccrn i listen. Kik dere{ter på knoppen dit sccn Fun on ccmrra railup il taik has ben m ssed [..] F$ even comfrt ' tr in low power mcje l.l Vaelq nu Selected dcrys i rullemenuen, og væig den ugedog, C, hrrot du vil have sconnet for virus. Sæt også flueben i feltet Run on computer stqrtup i tcsk hqs been missed. Så sconnes pc'en, næste gong du tænder den, hvis den vcr slukket på det volgte tidspunkt. Klik på Save, og luk vinduet. Opdater AVG Anti-Virus automatisk t ontivirusprogrqm er bqseret på, at det er opdateret med viden om de seneste virus. Der- or er det cfgørende, ot du holder AVG Anti-Virus Free opdcteret. Heldigvis hor progrommet qutomqtisk opdotering, som tiekker elter forbedringer en gang om dogen. You are prolecled at sdty f åtws ile wkrq cmtly rd æ W to date. Security components and status overyiew Manaqer Component UpddleHdndqer',.lrqe:.-o..!'6uod.p or +P lert o " -. 'FOdrrq /. r a\u. \ cl r!, rd lof F.,e a l! seplehber2009-0! 52 2i0 r3 t5/2404 :r0 sellembe' 2l!9. 8:B U^pddle Hanaqet \r- d Fornoredelaiedsetlngspleå.eseleclToos/Adldncedselln!: tuomthesltmmenu Vælg menupunktet Overview. Vælg herefter punktet Updcrte Mcncger. 2 Det vigtigste er, ot der er flueben i feitet Stqrt crutomctic updcrtes. Luk vinduet på det røde kryds. KO\P]TH FOR ALL,. 2OO 45

3 Det skal du gø"re HVR MAND Hver måned skol du rydde grundigt op på horddisken med værktøjet Diskoprydning, oprette et gendannelsespunkt til systemgendannelse scmt tjekke efter opdoteringer til Windows. Diskoprydningr lungerer på somme måde i Windows XP, Windows Visto og Windows 7. Opret et gendannelsespunkt Lynrengør din handdisk n gong om måneden skol du bruge lrvindowsdiskoprydning til at rydde ud i midlertidige filer. A G& i stortmenuen. Vaelg Alle progrcrmmer fulgt cf Tilbehør, Systemværktøier og Diskoprydning. Vælg nu det drev der skcl rengøres, og klik på OK. Nogle gonge skol der ikke meget til, {ør Windows bliver ustobilt. Derfor er det smqrt qt kunne skrue tiden tilbage til et tidspunkt, hvor alting fungerede, som det skulle. Det klorer Windows' indbyggede funktion Systemgendcnnelse. Vi anbefoler, ot du opretter et såkaldt gendonnelsespunkt en gctng om måneden. Vælq det drev, der skal ryddes op på Drev: ;* [C:] ffit XP v [ l-ar.'il ht f.r br!9e s,iiemq:fdnn.es ir nlfnr t,de sfåi!q e.!! qer dånn dfr!,nisn tsrqer!9 rdf.n Siiengendånnesesati r 3!ncorrplter ilbåle fl et tdia4e bdsfunfi jlåldet t oerd.nne!*f!ni:t), r d.n at det nedfoi r iåb if aberde, du! la llffr t, f.f!s på D! ændr iqr på i i p!ei t-'l fter et kort qnte C stykke tid mødes du af et vindue, der viser de iler, som kan op- ryddes. Du kan også ud lor hvert punkt se, hvor meget plcds der rigøres på horddisken. Sæt flueben ved det, du vil hove jernet 4. Klik på OK. doli!flster,.mnl ele. lfr nd.l rsqter Hv du vil starte, tkal du nrarkere Ge.lår cfi!r el l-csrrnii Diskoprydnng F dehdctilinger '!.at';! Du 'dn huf Drsl.opqdtonq d'sldlåds Då l -t, ll dl llqøre il Abn stortmenuen, og vælg Tilbehør, Systemværktøier oq Systemgendannelse. Morker Opret et gendcnnelsespunkt, og ortsæt med Næste- 50 KB BKB 788K8 nddlåtonrloeriler Såmlet mænsde diskplads- del ti$res v KB!,-l:e promer er Active: obfkler oq Jdv+apdels- det ådomdisk indlæses lra lddnetlet- nå du Fnremser bestemte sider De qemmes mdle{idigl i mafen Downloaded Proqråm Files Då hdddrs*en. lndlæste t vhril*-l T Tiek for opdateringer. B 379 KB JMidbnidiqeinternetfilel 0llline hebsider Papi'ku'" Ll l! i.] ; :. jl -n, 5T cen. n' zl op ril KB 4; tr <!!ii!!ilraip!.liii ; A-r["- l-l C Skriv nu et nountil gen- dcnnelsespunktet, og vælg Opret..l..r-:+.,rrtir.: ird: tls.. rll.. r".: Klik på Luk i næste skærmbillede. r uheldet ude, Besknvelse til qerdann.rs.spunkl tim;ilre,rrulfi:,r kon du nu oltid skrue tiden iilboge ved ot vælge Gendcn computeren, som den vcr p& et tidligere tidspunkt i trin t her ovenfor og følge cnvisningerne. Så er pc'en som ør fiejen. i l til Windows Af sikkerhedsmæssige årsoqer er det vigtigt, ot du cltid hor Windows Updote sl&et til. Desuden er det en god id6 ct slå et smut forbi Microsofts hjemmeside for ct tjekke efter de opdoteringer, der ikke følger med den outomcrtiske opdotering af Windows. Det kcn fx være nye progrqmmer. microsof t.com rtjtwindows dc^! star l!: d se- f8 en l t r.dcr!: å.ktldc rdni! Cfr.!. er c_cicft!pdåtr Veikornrnen rij:t Lrldåte i ;!t.i: :,rti,,:rf, :: i-. l i.:, ndstlnq r ijyheir,'; l'!rc,c:,:ir Up,late Wtdows h reælrnæteqt sdf efter viqtiqe opdåtemqs oq nltdl,ere dem for dq. (tus domariske ad*sryr 5lår til, opdåler* Wndows uddde ioflwdm nnlryis fqst før Bnde opd*erinqer). A Gcr ollerførst i Kontrolporr"l, og vælg Automqtiske opdcteringer. Tjek, at der er morkeret i feltet Automcrtisk (cnbefales) L Dermed får du de vigtigste opdateringer. KO\4PUTB FOF ALL PUTt R. O K 2OO r *; Sfft ni:urnqel ofie Få stllede sfqqsmål l[*b oq slpp.rt e.!! adftmsbitrfdiurser '-:: :: ::: -i:l l:"i,- i:l:i.i:i:i,:i i, ri",,0".,",., "n., i',,,"0"'.. "ii.', "," "';i",.* *r tr h",'''"' " F: od.-f -r r. o''' _"r" ''ii odålr,,io., 4-. tuhtu-rtuh-.h#*-oj nn en.i!f: -- _.-;r-' nedhrrrc rif "i.. :., ".".,

4 Tøm Papirkurven Pcpirkurven på dit Skrivebord fyldes hurtigt op med flere gigcbytes filer. Og disse liler toger cltså lige så meget plods på din hcrddisk som crlle qndre filer. Derlor kcn du med ordel tømme kurven en gang om måneden og dermed & ekstra plods på hcrddisken. Vista Windows 7 Vis grundlæggende oplysninger r:nr compirter Copyright lr,licro:oft Ccrpcrdtion. Alle rettighed Seruice Pack Cpqrider llrndc)l \ iltd Åbn Kontrolpcnel. Vælg Klassisk visning og så System. Vælg punktet Systembeskyttelse. \,ri clr.rt( æqrlercle o;t; sri'tclit oru coru;tjtererls 5\y'st + ih d:h;ndte,rn_t t nci n.l' fcr lernfril: ndel!r cr 5,tenrb.sl,tt: n å,,anr r.a : irnrin.iltrlllr:jer /l Windows 7 gemmer outomatisk et gendcnnelses- punkt hver aften klokken 24. Du kan manuelt gemme et punkt ved qt åbne Kontrolpcnel ro stqrtmenuen. Kik på System og sikkerhed og derefter på System. Klik på Systembeskyttelse i menuen i venstre side. fl Vælo fonen C sy"å*u"- skyttelse l, og klik på Opret.... Følg guiden, der &bner. l-l Vælg s& C' punktet Opret.... Q Giv punktet et LJ novn, og vælg Opret 4. Punktet oprettes. Du finder tilbcge til gendcnnelsespunktet via Alle programmer, Tilbehør, Systemværktøjer og Systemgendcnnelse. [--oi--l ;*"* n en -l 'e i daat arl '" -r",j j,. s, dn hå,dr i fq p' o. tet i {ernqe, med rapmrr len,.nlsfiie 'r.do j a;3,i 't-nto'tt..., :...:..] l.l Besøg nu Mi- C crosofts hjemmeside (link iil vensire). Følg anvisningerne, og klik derefter på linket Brugerdelineret. ål h:talre, opdatenieer o) 5!fi.re,,abn i3) f tsård^åre. lalqfr {i) ndstillinger 6enn.mre opdater nq.o.rereten 6enda. shulte opdåtennqer ofte lnled. ærqrmål Brug admdtatailndrb [n9 r v:eig!åigiile åcfiv,år'e6pdåtbjinsåt D rle opdater iqe. er Lh rqbge fo..omplterfis ertfted elier lde. /.e, men de!ai fotbedr-. nlådf, toil nas e tunlboner, ø vj i, Fn : r! /:b..!rir- nt. valgf rie 5ottwateopdateringer tricrosft windows n cparle..e f-l opiat 'rq t' D rl,c".loft N n!d',,d5r.. til n u'no*: :ea'r i r'r rte-!.pl: nte it biltetsr s./.!s istr ic lrt..et :.plc.e e t!,rrdc.,,s /o (/ 59rlar-l.Fnik (tate Snrat Cå.d C.tptcq.aFlrL. S:! ce i.ct,der)!e5 (:9!f!t:a :pcl ri.ds!,f tr \i;rrdnns i; ({i!;c:57) q.. p; R e'rlt dn t r.ccr! XF (/99;i7:9) r) Vælg nu fx LJ Soltwcre (vclglri) for ct se en liste med nye progromversioner 4. Kik på et link, hvis du vil downlocde indholdet. KO\,PUTR FOH ALL

5 Det skal du gøre HVRT KVARTAL De følgende opgover hcr egentlig ikke førsteprioritet, og netop derfor hqr mon nok en tendens til helt qt forsømme dem. Men hvis du gør det, vil din pc blive langsommere over tid. Det dre- jer sig blcrndt qndet om defrogmentering og bekæmpelse a spywore. Scan pc'en med Spyware Terminator Spywore er noget, der lor qlvor sløver din pc og kon virke irriterende i det dogige. Og så er det!ørs og remmest forligt for dine personlige oplysninger, som du ufrivilligt risikerer qt laekke til lyssky personer. Sip q{ med spyware en gqng i kvqrtolet med Spywore Terminotor. Welcolne to Spywdre Jerrniltdtor tongratulationsr "nu hr' rril ir i4ii r! tr::r il 'lp' How worrkl yorr hlp lo il! :!i r, ni lii rr Fri: rsl lhe proqrjnli S(an tle5cription S(dn TVpe: lll (. l!:) s{an for spyware i_) Fr:ftrt irlrn.r Fr. r ) 9, (-l Friliri ;!rrrl :f!rri: ri i \r, Fyf"r::Ld- --rt/r- trlldl rrldf5 nårl.-l:le Fdst SDVware S(dn rrrll spyware Scarr r' 5nrdrt systenr [?].ocker scrn nlild llemi {--u9tom S(dll r..i r' Srdn 5.Bn AdYan({rd File Scdn ia)all!.bldfl!! -raurt!ri Lacition /-'l C Når du kører progrommet, skol du vaelge Scqn lor Spywcrre fulgt af Finish. Nu åbner hovedvinduet, hvor du vælger menupunktet Spywcrre Sccn fulgt of Full Spywcre Sccn og Sccn Now. Sconningen kcn godt vore en time eller to. Q Nor den er overstået, fjerner du de uj fundne iler ved ot morkere dem og vælge Remove Z.!i,:,,ri',jr rri h Last Scån Report -e tlr:'rr i,ir :.rlr:,i' hredts r fhiri.+ri :er,i li,il:de!:!rl M tl Affilidtetrdrkinqcookie(rra.knq(ook.e) J.:::l l':"': q qnore rist.l:' Du kon også vælge menu- punktet Beal-Time-Protection. Så holder progrqmmet løbende øje med, at der ikke kommer spyware ind på din pc. Tag løbende backup Husk den fysiske rengøring Dubør som minimum toge bcckup hver tredje måned. Så sikrer du dig, oi ligegyldig hvilket uheld der indtrælfer med din pc, får det ikke indflydelse laengere tilboge end netop tre måneder. Med en backup er dine vigtige amiliefotos og dokumenter i sikkerhed, så du x kon geninstollere Windows og øre dine f iler tilboge, hvis Hvod hjælper det, ot juvelerne er a{ høieste kqrqt, hvis de er gemt i et loldefærdigt pengeskcrb? Den ydre rengøing of din pc er også med til at holde den i topform. Gør det til en vane ql ørre støv qf tostatur, skærm ogr kølehullerne i kobinettet en gongi om ugen. n gcrng i kvoriolet kan du gå grundigere til værks og åbne kcbinettet for ot støvsuge blæserne. De gør pc'en hurtigere og mere stobil. der sker noget. Vi anbe{oler, ct du bruger en ekstern harddisk, som du opbevorer på olstond of pc'en' KO\PUTR FOF ALL..200

6 Defragmenten harddisken Når du defrogmenterer harddisken, gør du det lettere lor Windows og'programmer ct tilg& dine liler, fordi de ikke længere er spredt over hele disken. Det betyder en hurtigere pc! Vi bruger progrqmmet DefroggJer til {ormålet. b tric tlb a O*t 5t;tu. <gp - fth Ra'dY Sdcrr ASerles ll5sq Fæ5pæ Fgffi& 4 ÅUn progrommet. Mqrker det dreu der skal delrogmente- res, og vælg Defrcrg. Nu går progrcmmet i gcng med defrogmenteringen, som kqn vore lere timer. Når den er overstået, ukker du blot programmet. tu s*{ &s4ril i: asi4ålsrus! u* w: 6.a8.m 072 brre 5.{ GB nææ, 53.5J)æ8.52!&t 59.2G8 Csiy æ.05{t.58 t&. 74.5G8 'Jl ii $ iil Slet midlentidige filer og cookies nternet xplorer kan selv rydde ud i midlertidige liler, men vil du hqve en hovedrengøring, skal du bruge progrommet lemp Cleaner. lnternet xplorer BrNsdata f # mi{ertdqe ftd, o iltd, (oolqe', qøfe odfr*s frå fibfqri-jds. [ 9et brwdda ved afsl-tnhg t--*-. -l l*hd'r.r-_l 4 Vælg menuen Funktioner fulgt qf nternetindstillinger i nternet xplorer. Kik på Slet.... -l Vælg nu de C, punkter, duønsker qt slette. Aslut med Slet. Sletningen tcger højst et por minutter. Gsn cool<iei og *dd d d beede ræfsffi og Mt*Certidqe i*6md (o+,ir J qd*e eæb'dda, baedd oq vis if på et ffie tidryrtd. []tdlds P,F',k{&hÆ,d.eH#.* gsffi hdruk6, f,*s. hgo.top ]oyæijt tjrte ffi vr#, dr ht bestqt. ilromrjad*a cs*e ofl''r*6, dj hd dtiv t tr ragntgc(odg Gemte adq{tq*odd, ds atcnah* d vrb*ed, dr tidqae hd besrqt. Temp File Cleanen ligger" under Aktuelt Ryd op i din nam Også pc'ens orbejdshukommelse kqn hcve gcvn af et kvqrtqlstjek. FAS Defrøg er et progrcm, der går rcrm'en efter i sømmene. Du kcn se, hvilke prog'rommer der tærer på hukommelsen, og FAST Defrag søtger også for, at den ikke bruges a de orkerte progrommer. Slutresultctet bliver en hurtigere pc. e TmpBileCleuer Fks Med: 4 Abn progrcrmmet, og vælg Settings l. t) Bltes A M Sfr FAS Defrag 2 Freeware! Syslem Styring 9i Opgavestyring? System Konfigurering y'fast lndstillinger 5'}Huttig Hjælp ol Updale to Professional ;ll om ror li:fr,x fsklrl {Hukommelse å Proceæor BrugtRAM 43% * Total Fysisk HukOmmelse Fri Fysisk Hukommelse Virtuel Hukommelses FriMrtuel Hukommelse Hukommelses Blok Processor Brug Hukommelse der opdaleres 2046 Stalus: lcrer { Abn progrrcmmet. Vælg donsk som ptogro--ets hovedvindue vælger ;.r: ri Hukqnmea!æ stlting Delde s!*n læ k fll odae *ndos nef*dr æsdldin&ffi nrcføædeldh 20s5084 KB 206 MB ailahdre Ohpaftæd 8524k8 58M K 3938 MB K8 3224M Bytes 0.å 2 sprog i første vindue. du nu Rens. l ii Ddde lrrhdof t-fd*e cad g D lde cod6 Dd*'ldFb' ]DddCKTæ g Dehae ffiy æty Rær'de h Vælg nu, hvqd du vil hcve slettet, og cslut med Clecn i hovedvinduet. KOVPUTR FOB ALL 3OO lllww.k0mputn.0( 49

7 Det skal du gøre HVRT HALV AR Der er en række ting, som du kun behøver gøre holvårligt. Det er or eksempel ot fjerne de installerede proqrommer, du ikke bruger, scmt luge ud i de progrommer, der stqrter qutomatisk op sqmmen med Windows. Fiern programmer Noget of det, der for aivor ylder på hcrddisken, er proqrommer. Og det er spild a{ plods, hvis du ikke bruger progrommerne mere, og de bare ligger og optager plods. Typisk vil du fjerne progrcrmmer via Windows'indbyggede tilføjltjern-unktion, men vil du være sikker på ot få det hele med, kon du med fordel bruge progrommet Add/.Remove Pro. Windows XP l_, Redwid n*&,edep.oqffa: [] v6 adateilnod 5a^e, erie,, Nnvn \. addorremveabbecrednetute3denqn5tddnrd øoqær 'h Windows Vista - Ådobecolorcolrmn 5ethrys nøtrsbe srotrete srfiree støetj. 5tøret'e 6) Ad# Flath F ayer 9 Puqn aavctuæ 5 lgcnerait Æaudio!l, Nbsdd(remveody) +FAslDefraqFreewde?.3 2,66M8 l 2,a2W 43,{!M! o,63mf 2,7BMB l,a3m8 & gf.n:l.i4 (rr r rr,l.ård tuirrr!p.k, G& i Kontrolpcnel, og vælg Tilløi eller ljern progrcmmer. Morker nu det progrqm, du vil af med l, på isten, og klik på Fiern. 4 Windows 7 Gå i Kontrolpcrnel, og vaelg Fjern et progrcrm. Morker nu et progrom, og vælg Fjern. Brug AddlRemove Pro til at fierne proqrammer 5tid!rde f cr Kcntrolpdnel F';ern Vit rnrt3ll rede cpdat nnger cr Slå [i ndcw!-funlitr.ner eller rediger et progr.rnr H\ r! du ul fjrrne ei prcgrad, F.epaø. trl ll r Crganer- r :lal du marl:er ø Fjern/redr9 r rrnot [ Vrftual8ox Gu lt Addition:.5. /l t Abnprogrqm- met. Der vises nu en long liste over progrcmmer og ondre elementer, som du måske ønsker ot fjerne. Morker de uønskede programmer, og vælg lf(oducion Accuracy Slålus Finde' ChangsUnindållStinq Backupo Allitres Gd i Kontrolpcrnel, og vælg Fiern et progrom. Mqrker nu et progrom, og vælg Fiern/rediger. 4 ndailerlbl ld Uninstcll Progrcm. Måske linder du ogs& programmer i listen, som du ollerede mener ot hqve slettet. så fald skol du i stedet bruge knoppen Remove ntry or ot få det slettet endegyldigt. r like me-bullou should lee mywndowsadd/femove Proq'am! lhl. lt s of Frigør plads på harddisken Det er en of de f& ting, som du skol foretoge monuelt. Vi foreslår som udgangspunkt, ot du oltid hcr 5 procent fri plods på horddisken, så Windows hcr god plods til ot 50 KO[/]PUTR FOF w ulw. K0MPu tr. ALt D t( 2OO skrive midlertidige filer. Det {år du typisk ved qt rydde ud i videoer, musikliler og programmer, som er de filer, der fylder mest. Husk at tømme Popirkurven bogefter.

8 Opdater drivere n gong hvert holve år bør du også tjekke, ot din hardwqre er udstyret med de nyeste drivere. Du tjekker drivere ved ot højreklikke på Denne computer, klikke på genskaber, Hardware og nhedsh&ndtering. Højreklik nu på den enhed, som skql hove ny driver, og vælg Opdcter driver. Følg anvisningierne i guiden. der fglger. Du kan også manuelt besøge producenternes hjemmesider og hente værktøjer, som holder driverne opdcrterede. Tiek listen over startprogrammef Jo llere progrommer der stqrter op scmmen med Windows, desto længere tid toger opstorten. Derudover er der nogle progrommer, der er irriterende for din brug cf pc'en - x registreringsvinduer til progrqmmer. Du bestemmer selv, hvilke progrqmmer der starter op med Windows. Det kon du styre med progrcmmet fiemove Storfup Progroms Buddy. Få stvr på opstarten i Windows A G& i stort- *.nr"n, og vaelg Kør. Skriv msconlig tl (i Yisto skriver du blot msconlig i søgefeltet), og klik på OK. Æ LJ skjiv nvnet p3 et progrtsm, en måppe, et dokumenl elbr en nlernehessource, som derefter bnes. Åbn, iffit l mt a"",te' ttc"*l l-) Væ9 foneblodet Start. Fjern fluebe- C tr.rr. ud lor de progrommer, som du ikke ønsker skal stqrte op sommen med Windows. Kik på Anvend og på OK. Generelt 5Y5tLM.llil wln.llil ltene<ter 5(årt Værudter nanelemenl Kommando Plårering B nwiz nwiz.exellnstallquietl.,. HKlm\5oFlwÅR\Miilosoft\Wandows\Curentver. n sh5tat ":\ProgrsmmerlMcAf,,, HKtM5oFlwAR\Mrrosoft\wandow5\cuilentver.! Udaterul "r\programme{mral,,, HKLM\5oFTWAR\M!.ro5oft\Window!\CurentVer. M chdaudfrop5hotcut chdaudfrop5honcut,... HKLM\SOFTWAR\Mrr05oft\windowr\Cuiientver. 4tr Acrohay "r\proqrnmmer\adob... HKlHtSOFTWARMicrosof tlwindows\cureolver &l avqray \PRoGRA*!AV6!A.., HKLM5oFTWAR\Microsof t\wrndow!\cunenlver. M rtfmon r\wlhdow5\sysiem,,, HKCU\5oFTWAR\f4rr05of t\window5\curentver. HKCU\SOFTWAR\Microsof t\windowr\cuiientver. Pl SpywareTermlnato.., "r\proqrdmmer\5pyw.., f l Adobe Acrobat sde,, rtwlndowstlnstalle,,, ( HKCU\5OFTWAR\Microof t\windows\cuiientver. Comnon 5tartuD T Aktu"r"il"-l fo""ttt*t4"-_l mfa-,lu lf;f"il[l-h'-l ) Få starten med Remove Stantu ams Dette speciclprogram viser de progrommer og tjenester, der starter op med Windows. Desuden hor det en smort bcckuplunktion, s& du altid kqn vende tilboge, hvis du fx er kommet til qi sletie et vigtigt proqrom eller en tjeneste lro opstcrten. Remove Slarlup Programs Buddy ligger under Aktuelt File Tool5 Help q Heb General Stdrlup Programs \ry'inlogon Stattup Programs i [uslom Stdrtup Progrdms Services 0etscted Stdrtup Progrdms: Manularlurer Mdnutaclurea AcroTray C AVG Trdy Monilor C Dommon User lnlerlace C Crawler 5pywåre Terminålor ø rltf Lodder 0 FAsT Delrds O GroVeMondor Lltildy G} High Definilion Audro Propeily Pale Shorlcut vl.0 C NVDA Di$pld! Propertiei rlen.ion Not apeched Adobe Systemr lnc AVG Techrologies [2, s r o M0qfee, nc [ravrler.com Microsolt Corpordtion Not lpecrfred Micro.oft Corporation Wihdowr {F) Server 2003 l,lvldl,4 Corporalion AcroTray e AVG Tråy Monitor C Common ljcer lhlelfåce e Crahlsr Spywåre Termindtor O ctf Loåder tg FagT Detras ø Groovel,lonitor Utility e Hiqh DelinilionAudio Propeily Page Shortcut vl.0 Hol specilied Adobe Systems lnc. AVG Technoloqier 7, s r o Mcl,fee, lnc. Crawler.com Microsolt CorFordtion Not specified Microsoft Corporalior Windows [F] Servet 2003 NVDA Corporation Q nwiz O V[usScan hny rcon Not specilied McA,fee.lnc (0 nwiz C Virusscan håy icon Nol specified McAlee. lnc. 4 Du toger bockup ol de nuværende indstillinger ved ot vælge Tools l fulgt cf Backup Current Settings. Derefter kon du oltid vende tilboge til dem vic punktet Restore..., hvis du lortryder. l-l Progrommet deler opstorts-pro- grc--"tne op i forskellige kctegorier. Dubør holde dig til at fjerne progrdmmer fro kotegorien General Stcrtup Progrcrms 4. Fjern et progrom ved ot mcrrkere det og vælge Delete From Stortup. KON,lPUTR FOB ALL..200 WW.(OMFUTtB.OK 5

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold Indhold Hvad består dit computersystem af?... 5 Laptop / Bærbar Pc er... 5 Dele i Pc en, Bundkort, Processor, Ram, Graffikkort, Harddisk, CD/DVD... 5 Stik og Port tilslutninger... 8 Brug af mus og tastatur...

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 0 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 0 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? Filhåndtering: Opret, flyt og slet

Læs mere

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole Det kan du lære i denne Internetskole Trygt i gang Hvad skal du bruge af udstyr og programmer for at komme på internettet? Hvilken udbyder og hvilken betalingsform skal du vælge? Hvordan ser Internet Explorer

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

NEM OPGRADERING MED EKSTRA HUKOMMELSE:

NEM OPGRADERING MED EKSTRA HUKOMMELSE: NEM OPGRADERING MED EKSTRA HUKOMMELSE: SÅDAN! Hukommelse kan du aldrig få for meget af. Læs her, hvad ekstra ram betyder for din pc, hvor meget du skal bruge, hvilken type, og hvordan du installerer den,

Læs mere

Velkommen til 6. omgang

Velkommen til 6. omgang Velkommen til 6. omgang I dag Internet Hjemmeopgave 5 Mapper og filer Internet Vi så på faner sidst. og hurtigt på favoritter som ikke må forveksles med faner Favoritter Kan med fordel bruges til internetsider

Læs mere

MailChimp Brugermanual

MailChimp Brugermanual MailChimp Brugermanual Af TrendyWeb.dk Dette er en Need to know manual til MailChimp. Der findes et utal af funktioner, men den guide dækker det som er mest nødvendigt for dig at vide. Du er mere end velkommen

Læs mere

Bliv en på nettet! dig. Kom smart og sikkert på internettet. Til. og dine forældre!

Bliv en på nettet! dig. Kom smart og sikkert på internettet. Til. og dine forældre! Bliv en h@j på nettet! Til dig og dine forældre! Kom smart og sikkert på internettet Hvad er en søgemaskine? 10 Hvad er en portal? 16 Hvad gør jeg, hvis jeg oplever noget ubehageligt på nettet? 18 Hvordan

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

Alt om netværk. 20 siders tema

Alt om netværk. 20 siders tema 0 siders tema Alt om netværk Netværk i hjemmet sådan gør du Vælg mellem tre netværkstyper Installation og opsætning Del mapper og printer Guide til trådløse routere Guide til homeplugs Spørgsmål og svar

Læs mere

Norton Security med Backup

Norton Security med Backup TM Norton Security med Backup Produktvejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx 0 INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx Lite software...2 Installering og aktivering af RSLogix

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Peter Jensen. Mac Alt det du skal vide om din Mac

Peter Jensen. Mac Alt det du skal vide om din Mac Peter Jensen Mac Alt det du skal vide om din Mac Peter Jensen Mac Alt det du skal vide om din Mac http://libr.is/nxybl Se instruktionsvideoen og kom endnu hurtigere igang! Scan QR-koden med din smartphone

Læs mere

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com 1 Denne guide er udviklet og designet af Jesper Synnestved. Der ydes ingen support, og al brug af informationer er på eget ansvar. e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor.com 2 Velkommen

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook Din Chromebooks tastatur og pegefelt... 8 De allerførste

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

Den lille ordbog MTL

Den lille ordbog MTL Den lille ordbog MTL Indhold Adgangskode... 5 Anti-virusprogram... 5 Backup... 5 BIOS... 5 Bit... 6 Blog... 6 Bluetooth... 6 Bredbånd... 7 Browser... 7 Bundkort/ Motherboard... 8 Byte... 8 Cd-rom-brænder

Læs mere