AttES 2OIO.KALENDER: FFisk pc

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AttES 2OIO.KALENDER: FFisk pc"

Transkript

1 KOMPUTR FOR AttS 2OO.KALNDR: FFisk pc hele a l'et o GRATS 200-kalenderen ligger som en PDFJ på CD klar til at blive skrevet ud. - Herefter kan du hænge kalenderen op ved dit skrivebord. SADAN! Hold pc'en frisk hele året med en kalender og de bedste programmer. 20 Hvis du fordeler de sure pc-ticnser hen over året, g&r det meget lettere. Her serverer vi b&de tidsplcrnen og værktøierne til crt holde din pc i topform. 0-kalenderen De 7 programmer på cd'en r lngen 5 *in. et er et smukt nytårs- vi dig Komputer lor olles forsæt ot få ryddet op pd te 200-kolender, der pc'en. Men du kon hurtør {or gejst, hvis du lorsøqer ot få luget ud i olle tigt løbe hver gang dårligdommene ollerede de 20 første doge i jonuor. Mcrn bli- 0-kalender Add/Remove Pro 2, AVG Anti-Virus Free Defraggler.3 FastDefrag 2 Remove Startup Programs Buddy 2.2 Spyware Terminator og Temp File Cleaner ligger under Aktuelt N- o 44 KON/PUTR FOB ALL urww.t([mpurtn.0( 20O ver helt forpustet ved tonken om, qt mqn skql sconne for virus og spywore, rydde ud i re- gistreringsdotobosen, opdotere både det ene og det ondet, defrogmentere og sleite midlertidige filer og internetgenveje og meget mere. Det kon bedre betole sig ot sprede de sure pc-pligter ud over hele året. Det kræver gon- ske vist planlægning, men dette job hor vi klqret for dig. Vi hor fundet qlle de bedste iil ot gøre Pc'en sikker og hurtig. Og så forærer progrommer Af SlJlL r S!nr.il tr!:'l c'il l l!l ir (r i :ltrk rllill.t flol viser dig, hvornår og hvor ofte du skol koste dig over de forskellige opgover. Det er nemlig sådcn, ot du snildt kon nøies med ot slette internetcookies nogle få gange om &ret, mens det for eksempel er nødvendigt ot scqnne pc'en for virus en gongl om ugen. Det er der toget højde for i PDF-kolenderen, som du kon skrive ud og hænge op pd opslogstovlen. Po de næste sider viser vi dig, hvordcn du bruger de forskellige progrommer, der holder pc'en på toppen. Og du be- høver noturligvis ikke følge kalenderen slavisk. Glemmer eller udskyder du et por of opgoverne, gdr din pc ikke i hundene of den grund.

2 Det skal du gøre N GANG OM UGN De vedligeholdelsesopgcver, du skol foretcrge hver uge, drejer sig udelukkende om din pc's sikkerhed. denne kotegori skcl du køre en virusscqnning og sørge lor, ot dit cntivirusprogram hor slået opdotering til. w * Scan din pc for virus Du kqn indstille AVG Anti-Virus til outomotisk ot sconne din pc or virus en gctnq om ugen. Gør del l. januor, og slip for at tænke mere p& virus resten al året. Det eneste, du desuden skcl sørge for, er, qt progrommet er opdcteret. Vi viser begge dele her. File ComponenF Hiriory Toolr HPlp? You de proteded lø a[ secuity tueturs ile ffirkrro corectly AVG L f. Anti-Viru:,,*" lgl You are prorecred Åil setritv båtder å wskins ctrr*tlv md de rf to date Scan for threats Settings for scheduled scan Ct cr.ou-*"*. r'il uptate n"* n_ [fn\,'',- - Scan whole computer ".-o Q co.at, *-*, f/ upaut' "or Schedreiellinls Howloscan Whalloscdn lq nable this task Schedule runnins i:-r Hun.l d spe.fc tme ililervil Sete.ted dårs [uon tlrrc nwed nrh, F, n sat (lact on baspd AdYånced schedule options _l zf Abn AVG Anti-Virus Free 8.5. Vælg punktet Computer scqnner efterfulgt ol punktet Scheduled sccrn i listen. Kik dere{ter på knoppen dit sccn Fun on ccmrra railup il taik has ben m ssed [..] F$ even comfrt ' tr in low power mcje l.l Vaelq nu Selected dcrys i rullemenuen, og væig den ugedog, C, hrrot du vil have sconnet for virus. Sæt også flueben i feltet Run on computer stqrtup i tcsk hqs been missed. Så sconnes pc'en, næste gong du tænder den, hvis den vcr slukket på det volgte tidspunkt. Klik på Save, og luk vinduet. Opdater AVG Anti-Virus automatisk t ontivirusprogrqm er bqseret på, at det er opdateret med viden om de seneste virus. Der- or er det cfgørende, ot du holder AVG Anti-Virus Free opdcteret. Heldigvis hor progrommet qutomqtisk opdotering, som tiekker elter forbedringer en gang om dogen. You are prolecled at sdty f åtws ile wkrq cmtly rd æ W to date. Security components and status overyiew Manaqer Component UpddleHdndqer',.lrqe:.-o..!'6uod.p or +P lert o " -. 'FOdrrq /. r a\u. \ cl r!, rd lof F.,e a l! seplehber2009-0! 52 2i0 r3 t5/2404 :r0 sellembe' 2l!9. 8:B U^pddle Hanaqet \r- d Fornoredelaiedsetlngspleå.eseleclToos/Adldncedselln!: tuomthesltmmenu Vælg menupunktet Overview. Vælg herefter punktet Updcrte Mcncger. 2 Det vigtigste er, ot der er flueben i feitet Stqrt crutomctic updcrtes. Luk vinduet på det røde kryds. KO\P]TH FOR ALL,. 2OO 45

3 Det skal du gø"re HVR MAND Hver måned skol du rydde grundigt op på horddisken med værktøjet Diskoprydning, oprette et gendannelsespunkt til systemgendannelse scmt tjekke efter opdoteringer til Windows. Diskoprydningr lungerer på somme måde i Windows XP, Windows Visto og Windows 7. Opret et gendannelsespunkt Lynrengør din handdisk n gong om måneden skol du bruge lrvindowsdiskoprydning til at rydde ud i midlertidige filer. A G& i stortmenuen. Vaelg Alle progrcrmmer fulgt cf Tilbehør, Systemværktøier og Diskoprydning. Vælg nu det drev der skcl rengøres, og klik på OK. Nogle gonge skol der ikke meget til, {ør Windows bliver ustobilt. Derfor er det smqrt qt kunne skrue tiden tilbage til et tidspunkt, hvor alting fungerede, som det skulle. Det klorer Windows' indbyggede funktion Systemgendcnnelse. Vi anbefoler, ot du opretter et såkaldt gendonnelsespunkt en gctng om måneden. Vælq det drev, der skal ryddes op på Drev: ;* [C:] ffit XP v [ l-ar.'il ht f.r br!9e s,iiemq:fdnn.es ir nlfnr t,de sfåi!q e.!! qer dånn dfr!,nisn tsrqer!9 rdf.n Siiengendånnesesati r 3!ncorrplter ilbåle fl et tdia4e bdsfunfi jlåldet t oerd.nne!*f!ni:t), r d.n at det nedfoi r iåb if aberde, du! la llffr t, f.f!s på D! ændr iqr på i i p!ei t-'l fter et kort qnte C stykke tid mødes du af et vindue, der viser de iler, som kan op- ryddes. Du kan også ud lor hvert punkt se, hvor meget plcds der rigøres på horddisken. Sæt flueben ved det, du vil hove jernet 4. Klik på OK. doli!flster,.mnl ele. lfr nd.l rsqter Hv du vil starte, tkal du nrarkere Ge.lår cfi!r el l-csrrnii Diskoprydnng F dehdctilinger '!.at';! Du 'dn huf Drsl.opqdtonq d'sldlåds Då l -t, ll dl llqøre il Abn stortmenuen, og vælg Tilbehør, Systemværktøier oq Systemgendannelse. Morker Opret et gendcnnelsespunkt, og ortsæt med Næste- 50 KB BKB 788K8 nddlåtonrloeriler Såmlet mænsde diskplads- del ti$res v KB!,-l:e promer er Active: obfkler oq Jdv+apdels- det ådomdisk indlæses lra lddnetlet- nå du Fnremser bestemte sider De qemmes mdle{idigl i mafen Downloaded Proqråm Files Då hdddrs*en. lndlæste t vhril*-l T Tiek for opdateringer. B 379 KB JMidbnidiqeinternetfilel 0llline hebsider Papi'ku'" Ll l! i.] ; :. jl -n, 5T cen. n' zl op ril KB 4; tr <!!ii!!ilraip!.liii ; A-r["- l-l C Skriv nu et nountil gen- dcnnelsespunktet, og vælg Opret..l..r-:+.,rrtir.: ird: tls.. rll.. r".: Klik på Luk i næste skærmbillede. r uheldet ude, Besknvelse til qerdann.rs.spunkl tim;ilre,rrulfi:,r kon du nu oltid skrue tiden iilboge ved ot vælge Gendcn computeren, som den vcr p& et tidligere tidspunkt i trin t her ovenfor og følge cnvisningerne. Så er pc'en som ør fiejen. i l til Windows Af sikkerhedsmæssige årsoqer er det vigtigt, ot du cltid hor Windows Updote sl&et til. Desuden er det en god id6 ct slå et smut forbi Microsofts hjemmeside for ct tjekke efter de opdoteringer, der ikke følger med den outomcrtiske opdotering af Windows. Det kcn fx være nye progrqmmer. microsof t.com rtjtwindows dc^! star l!: d se- f8 en l t r.dcr!: å.ktldc rdni! Cfr.!. er c_cicft!pdåtr Veikornrnen rij:t Lrldåte i ;!t.i: :,rti,,:rf, :: i-. l i.:, ndstlnq r ijyheir,'; l'!rc,c:,:ir Up,late Wtdows h reælrnæteqt sdf efter viqtiqe opdåtemqs oq nltdl,ere dem for dq. (tus domariske ad*sryr 5lår til, opdåler* Wndows uddde ioflwdm nnlryis fqst før Bnde opd*erinqer). A Gcr ollerførst i Kontrolporr"l, og vælg Automqtiske opdcteringer. Tjek, at der er morkeret i feltet Automcrtisk (cnbefales) L Dermed får du de vigtigste opdateringer. KO\4PUTB FOF ALL PUTt R. O K 2OO r *; Sfft ni:urnqel ofie Få stllede sfqqsmål l[*b oq slpp.rt e.!! adftmsbitrfdiurser '-:: :: ::: -i:l l:"i,- i:l:i.i:i:i,:i i, ri",,0".,",., "n., i',,,"0"'.. "ii.', "," "';i",.* *r tr h",'''"' " F: od.-f -r r. o''' _"r" ''ii odålr,,io., 4-. tuhtu-rtuh-.h#*-oj nn en.i!f: -- _.-;r-' nedhrrrc rif "i.. :., ".".,

4 Tøm Papirkurven Pcpirkurven på dit Skrivebord fyldes hurtigt op med flere gigcbytes filer. Og disse liler toger cltså lige så meget plods på din hcrddisk som crlle qndre filer. Derlor kcn du med ordel tømme kurven en gang om måneden og dermed & ekstra plods på hcrddisken. Vista Windows 7 Vis grundlæggende oplysninger r:nr compirter Copyright lr,licro:oft Ccrpcrdtion. Alle rettighed Seruice Pack Cpqrider llrndc)l \ iltd Åbn Kontrolpcnel. Vælg Klassisk visning og så System. Vælg punktet Systembeskyttelse. \,ri clr.rt( æqrlercle o;t; sri'tclit oru coru;tjtererls 5\y'st + ih d:h;ndte,rn_t t nci n.l' fcr lernfril: ndel!r cr 5,tenrb.sl,tt: n å,,anr r.a : irnrin.iltrlllr:jer /l Windows 7 gemmer outomatisk et gendcnnelses- punkt hver aften klokken 24. Du kan manuelt gemme et punkt ved qt åbne Kontrolpcnel ro stqrtmenuen. Kik på System og sikkerhed og derefter på System. Klik på Systembeskyttelse i menuen i venstre side. fl Vælo fonen C sy"å*u"- skyttelse l, og klik på Opret.... Følg guiden, der &bner. l-l Vælg s& C' punktet Opret.... Q Giv punktet et LJ novn, og vælg Opret 4. Punktet oprettes. Du finder tilbcge til gendcnnelsespunktet via Alle programmer, Tilbehør, Systemværktøjer og Systemgendcnnelse. [--oi--l ;*"* n en -l 'e i daat arl '" -r",j j,. s, dn hå,dr i fq p' o. tet i {ernqe, med rapmrr len,.nlsfiie 'r.do j a;3,i 't-nto'tt..., :...:..] l.l Besøg nu Mi- C crosofts hjemmeside (link iil vensire). Følg anvisningerne, og klik derefter på linket Brugerdelineret. ål h:talre, opdatenieer o) 5!fi.re,,abn i3) f tsård^åre. lalqfr {i) ndstillinger 6enn.mre opdater nq.o.rereten 6enda. shulte opdåtennqer ofte lnled. ærqrmål Brug admdtatailndrb [n9 r v:eig!åigiile åcfiv,år'e6pdåtbjinsåt D rle opdater iqe. er Lh rqbge fo..omplterfis ertfted elier lde. /.e, men de!ai fotbedr-. nlådf, toil nas e tunlboner, ø vj i, Fn : r! /:b..!rir- nt. valgf rie 5ottwateopdateringer tricrosft windows n cparle..e f-l opiat 'rq t' D rl,c".loft N n!d',,d5r.. til n u'no*: :ea'r i r'r rte-!.pl: nte it biltetsr s./.!s istr ic lrt..et :.plc.e e t!,rrdc.,,s /o (/ 59rlar-l.Fnik (tate Snrat Cå.d C.tptcq.aFlrL. S:! ce i.ct,der)!e5 (:9!f!t:a :pcl ri.ds!,f tr \i;rrdnns i; ({i!;c:57) q.. p; R e'rlt dn t r.ccr! XF (/99;i7:9) r) Vælg nu fx LJ Soltwcre (vclglri) for ct se en liste med nye progromversioner 4. Kik på et link, hvis du vil downlocde indholdet. KO\,PUTR FOH ALL

5 Det skal du gøre HVRT KVARTAL De følgende opgover hcr egentlig ikke førsteprioritet, og netop derfor hqr mon nok en tendens til helt qt forsømme dem. Men hvis du gør det, vil din pc blive langsommere over tid. Det dre- jer sig blcrndt qndet om defrogmentering og bekæmpelse a spywore. Scan pc'en med Spyware Terminator Spywore er noget, der lor qlvor sløver din pc og kon virke irriterende i det dogige. Og så er det!ørs og remmest forligt for dine personlige oplysninger, som du ufrivilligt risikerer qt laekke til lyssky personer. Sip q{ med spyware en gqng i kvqrtolet med Spywore Terminotor. Welcolne to Spywdre Jerrniltdtor tongratulationsr "nu hr' rril ir i4ii r! tr::r il 'lp' How worrkl yorr hlp lo il! :!i r, ni lii rr Fri: rsl lhe proqrjnli S(an tle5cription S(dn TVpe: lll (. l!:) s{an for spyware i_) Fr:ftrt irlrn.r Fr. r ) 9, (-l Friliri ;!rrrl :f!rri: ri i \r, Fyf"r::Ld- --rt/r- trlldl rrldf5 nårl.-l:le Fdst SDVware S(dn rrrll spyware Scarr r' 5nrdrt systenr [?].ocker scrn nlild llemi {--u9tom S(dll r..i r' Srdn 5.Bn AdYan({rd File Scdn ia)all!.bldfl!! -raurt!ri Lacition /-'l C Når du kører progrommet, skol du vaelge Scqn lor Spywcrre fulgt af Finish. Nu åbner hovedvinduet, hvor du vælger menupunktet Spywcrre Sccn fulgt of Full Spywcre Sccn og Sccn Now. Sconningen kcn godt vore en time eller to. Q Nor den er overstået, fjerner du de uj fundne iler ved ot morkere dem og vælge Remove Z.!i,:,,ri',jr rri h Last Scån Report -e tlr:'rr i,ir :.rlr:,i' hredts r fhiri.+ri :er,i li,il:de!:!rl M tl Affilidtetrdrkinqcookie(rra.knq(ook.e) J.:::l l':"': q qnore rist.l:' Du kon også vælge menu- punktet Beal-Time-Protection. Så holder progrqmmet løbende øje med, at der ikke kommer spyware ind på din pc. Tag løbende backup Husk den fysiske rengøring Dubør som minimum toge bcckup hver tredje måned. Så sikrer du dig, oi ligegyldig hvilket uheld der indtrælfer med din pc, får det ikke indflydelse laengere tilboge end netop tre måneder. Med en backup er dine vigtige amiliefotos og dokumenter i sikkerhed, så du x kon geninstollere Windows og øre dine f iler tilboge, hvis Hvod hjælper det, ot juvelerne er a{ høieste kqrqt, hvis de er gemt i et loldefærdigt pengeskcrb? Den ydre rengøing of din pc er også med til at holde den i topform. Gør det til en vane ql ørre støv qf tostatur, skærm ogr kølehullerne i kobinettet en gongi om ugen. n gcrng i kvoriolet kan du gå grundigere til værks og åbne kcbinettet for ot støvsuge blæserne. De gør pc'en hurtigere og mere stobil. der sker noget. Vi anbe{oler, ct du bruger en ekstern harddisk, som du opbevorer på olstond of pc'en' KO\PUTR FOF ALL..200

6 Defragmenten harddisken Når du defrogmenterer harddisken, gør du det lettere lor Windows og'programmer ct tilg& dine liler, fordi de ikke længere er spredt over hele disken. Det betyder en hurtigere pc! Vi bruger progrqmmet DefroggJer til {ormålet. b tric tlb a O*t 5t;tu. <gp - fth Ra'dY Sdcrr ASerles ll5sq Fæ5pæ Fgffi& 4 ÅUn progrommet. Mqrker det dreu der skal delrogmente- res, og vælg Defrcrg. Nu går progrcmmet i gcng med defrogmenteringen, som kqn vore lere timer. Når den er overstået, ukker du blot programmet. tu s*{ &s4ril i: asi4ålsrus! u* w: 6.a8.m 072 brre 5.{ GB nææ, 53.5J)æ8.52!&t 59.2G8 Csiy æ.05{t.58 t&. 74.5G8 'Jl ii $ iil Slet midlentidige filer og cookies nternet xplorer kan selv rydde ud i midlertidige liler, men vil du hqve en hovedrengøring, skal du bruge progrommet lemp Cleaner. lnternet xplorer BrNsdata f # mi{ertdqe ftd, o iltd, (oolqe', qøfe odfr*s frå fibfqri-jds. [ 9et brwdda ved afsl-tnhg t--*-. -l l*hd'r.r-_l 4 Vælg menuen Funktioner fulgt qf nternetindstillinger i nternet xplorer. Kik på Slet.... -l Vælg nu de C, punkter, duønsker qt slette. Aslut med Slet. Sletningen tcger højst et por minutter. Gsn cool<iei og *dd d d beede ræfsffi og Mt*Certidqe i*6md (o+,ir J qd*e eæb'dda, baedd oq vis if på et ffie tidryrtd. []tdlds P,F',k{&hÆ,d.eH#.* gsffi hdruk6, f,*s. hgo.top ]oyæijt tjrte ffi vr#, dr ht bestqt. ilromrjad*a cs*e ofl''r*6, dj hd dtiv t tr ragntgc(odg Gemte adq{tq*odd, ds atcnah* d vrb*ed, dr tidqae hd besrqt. Temp File Cleanen ligger" under Aktuelt Ryd op i din nam Også pc'ens orbejdshukommelse kqn hcve gcvn af et kvqrtqlstjek. FAS Defrøg er et progrcm, der går rcrm'en efter i sømmene. Du kcn se, hvilke prog'rommer der tærer på hukommelsen, og FAST Defrag søtger også for, at den ikke bruges a de orkerte progrommer. Slutresultctet bliver en hurtigere pc. e TmpBileCleuer Fks Med: 4 Abn progrcrmmet, og vælg Settings l. t) Bltes A M Sfr FAS Defrag 2 Freeware! Syslem Styring 9i Opgavestyring? System Konfigurering y'fast lndstillinger 5'}Huttig Hjælp ol Updale to Professional ;ll om ror li:fr,x fsklrl {Hukommelse å Proceæor BrugtRAM 43% * Total Fysisk HukOmmelse Fri Fysisk Hukommelse Virtuel Hukommelses FriMrtuel Hukommelse Hukommelses Blok Processor Brug Hukommelse der opdaleres 2046 Stalus: lcrer { Abn progrrcmmet. Vælg donsk som ptogro--ets hovedvindue vælger ;.r: ri Hukqnmea!æ stlting Delde s!*n læ k fll odae *ndos nef*dr æsdldin&ffi nrcføædeldh 20s5084 KB 206 MB ailahdre Ohpaftæd 8524k8 58M K 3938 MB K8 3224M Bytes 0.å 2 sprog i første vindue. du nu Rens. l ii Ddde lrrhdof t-fd*e cad g D lde cod6 Dd*'ldFb' ]DddCKTæ g Dehae ffiy æty Rær'de h Vælg nu, hvqd du vil hcve slettet, og cslut med Clecn i hovedvinduet. KOVPUTR FOB ALL 3OO lllww.k0mputn.0( 49

7 Det skal du gøre HVRT HALV AR Der er en række ting, som du kun behøver gøre holvårligt. Det er or eksempel ot fjerne de installerede proqrommer, du ikke bruger, scmt luge ud i de progrommer, der stqrter qutomatisk op sqmmen med Windows. Fiern programmer Noget of det, der for aivor ylder på hcrddisken, er proqrommer. Og det er spild a{ plods, hvis du ikke bruger progrommerne mere, og de bare ligger og optager plods. Typisk vil du fjerne progrcrmmer via Windows'indbyggede tilføjltjern-unktion, men vil du være sikker på ot få det hele med, kon du med fordel bruge progrommet Add/.Remove Pro. Windows XP l_, Redwid n*&,edep.oqffa: [] v6 adateilnod 5a^e, erie,, Nnvn \. addorremveabbecrednetute3denqn5tddnrd øoqær 'h Windows Vista - Ådobecolorcolrmn 5ethrys nøtrsbe srotrete srfiree støetj. 5tøret'e 6) Ad# Flath F ayer 9 Puqn aavctuæ 5 lgcnerait Æaudio!l, Nbsdd(remveody) +FAslDefraqFreewde?.3 2,66M8 l 2,a2W 43,{!M! o,63mf 2,7BMB l,a3m8 & gf.n:l.i4 (rr r rr,l.ård tuirrr!p.k, G& i Kontrolpcnel, og vælg Tilløi eller ljern progrcmmer. Morker nu det progrqm, du vil af med l, på isten, og klik på Fiern. 4 Windows 7 Gå i Kontrolpcrnel, og vaelg Fjern et progrcrm. Morker nu et progrom, og vælg Fjern. Brug AddlRemove Pro til at fierne proqrammer 5tid!rde f cr Kcntrolpdnel F';ern Vit rnrt3ll rede cpdat nnger cr Slå [i ndcw!-funlitr.ner eller rediger et progr.rnr H\ r! du ul fjrrne ei prcgrad, F.epaø. trl ll r Crganer- r :lal du marl:er ø Fjern/redr9 r rrnot [ Vrftual8ox Gu lt Addition:.5. /l t Abnprogrqm- met. Der vises nu en long liste over progrcmmer og ondre elementer, som du måske ønsker ot fjerne. Morker de uønskede programmer, og vælg lf(oducion Accuracy Slålus Finde' ChangsUnindållStinq Backupo Allitres Gd i Kontrolpcrnel, og vælg Fiern et progrom. Mqrker nu et progrom, og vælg Fiern/rediger. 4 ndailerlbl ld Uninstcll Progrcm. Måske linder du ogs& programmer i listen, som du ollerede mener ot hqve slettet. så fald skol du i stedet bruge knoppen Remove ntry or ot få det slettet endegyldigt. r like me-bullou should lee mywndowsadd/femove Proq'am! lhl. lt s of Frigør plads på harddisken Det er en of de f& ting, som du skol foretoge monuelt. Vi foreslår som udgangspunkt, ot du oltid hcr 5 procent fri plods på horddisken, så Windows hcr god plods til ot 50 KO[/]PUTR FOF w ulw. K0MPu tr. ALt D t( 2OO skrive midlertidige filer. Det {år du typisk ved qt rydde ud i videoer, musikliler og programmer, som er de filer, der fylder mest. Husk at tømme Popirkurven bogefter.

8 Opdater drivere n gong hvert holve år bør du også tjekke, ot din hardwqre er udstyret med de nyeste drivere. Du tjekker drivere ved ot højreklikke på Denne computer, klikke på genskaber, Hardware og nhedsh&ndtering. Højreklik nu på den enhed, som skql hove ny driver, og vælg Opdcter driver. Følg anvisningierne i guiden. der fglger. Du kan også manuelt besøge producenternes hjemmesider og hente værktøjer, som holder driverne opdcrterede. Tiek listen over startprogrammef Jo llere progrommer der stqrter op scmmen med Windows, desto længere tid toger opstorten. Derudover er der nogle progrommer, der er irriterende for din brug cf pc'en - x registreringsvinduer til progrqmmer. Du bestemmer selv, hvilke progrqmmer der starter op med Windows. Det kon du styre med progrcmmet fiemove Storfup Progroms Buddy. Få stvr på opstarten i Windows A G& i stort- *.nr"n, og vaelg Kør. Skriv msconlig tl (i Yisto skriver du blot msconlig i søgefeltet), og klik på OK. Æ LJ skjiv nvnet p3 et progrtsm, en måppe, et dokumenl elbr en nlernehessource, som derefter bnes. Åbn, iffit l mt a"",te' ttc"*l l-) Væ9 foneblodet Start. Fjern fluebe- C tr.rr. ud lor de progrommer, som du ikke ønsker skal stqrte op sommen med Windows. Kik på Anvend og på OK. Generelt 5Y5tLM.llil wln.llil ltene<ter 5(årt Værudter nanelemenl Kommando Plårering B nwiz nwiz.exellnstallquietl.,. HKlm\5oFlwÅR\Miilosoft\Wandows\Curentver. n sh5tat ":\ProgrsmmerlMcAf,,, HKtM5oFlwAR\Mrrosoft\wandow5\cuilentver.! Udaterul "r\programme{mral,,, HKLM\5oFTWAR\M!.ro5oft\Window!\CurentVer. M chdaudfrop5hotcut chdaudfrop5honcut,... HKLM\SOFTWAR\Mrr05oft\windowr\Cuiientver. 4tr Acrohay "r\proqrnmmer\adob... HKlHtSOFTWARMicrosof tlwindows\cureolver &l avqray \PRoGRA*!AV6!A.., HKLM5oFTWAR\Microsof t\wrndow!\cunenlver. M rtfmon r\wlhdow5\sysiem,,, HKCU\5oFTWAR\f4rr05of t\window5\curentver. HKCU\SOFTWAR\Microsof t\windowr\cuiientver. Pl SpywareTermlnato.., "r\proqrdmmer\5pyw.., f l Adobe Acrobat sde,, rtwlndowstlnstalle,,, ( HKCU\5OFTWAR\Microof t\windows\cuiientver. Comnon 5tartuD T Aktu"r"il"-l fo""ttt*t4"-_l mfa-,lu lf;f"il[l-h'-l ) Få starten med Remove Stantu ams Dette speciclprogram viser de progrommer og tjenester, der starter op med Windows. Desuden hor det en smort bcckuplunktion, s& du altid kqn vende tilboge, hvis du fx er kommet til qi sletie et vigtigt proqrom eller en tjeneste lro opstcrten. Remove Slarlup Programs Buddy ligger under Aktuelt File Tool5 Help q Heb General Stdrlup Programs \ry'inlogon Stattup Programs i [uslom Stdrtup Progrdms Services 0etscted Stdrtup Progrdms: Manularlurer Mdnutaclurea AcroTray C AVG Trdy Monilor C Dommon User lnlerlace C Crawler 5pywåre Terminålor ø rltf Lodder 0 FAsT Delrds O GroVeMondor Lltildy G} High Definilion Audro Propeily Pale Shorlcut vl.0 C NVDA Di$pld! Propertiei rlen.ion Not apeched Adobe Systemr lnc AVG Techrologies [2, s r o M0qfee, nc [ravrler.com Microsolt Corpordtion Not lpecrfred Micro.oft Corporation Wihdowr {F) Server 2003 l,lvldl,4 Corporalion AcroTray e AVG Tråy Monitor C Common ljcer lhlelfåce e Crahlsr Spywåre Termindtor O ctf Loåder tg FagT Detras ø Groovel,lonitor Utility e Hiqh DelinilionAudio Propeily Page Shortcut vl.0 Hol specilied Adobe Systems lnc. AVG Technoloqier 7, s r o Mcl,fee, lnc. Crawler.com Microsolt CorFordtion Not specified Microsoft Corporalior Windows [F] Servet 2003 NVDA Corporation Q nwiz O V[usScan hny rcon Not specilied McA,fee.lnc (0 nwiz C Virusscan håy icon Nol specified McAlee. lnc. 4 Du toger bockup ol de nuværende indstillinger ved ot vælge Tools l fulgt cf Backup Current Settings. Derefter kon du oltid vende tilboge til dem vic punktet Restore..., hvis du lortryder. l-l Progrommet deler opstorts-pro- grc--"tne op i forskellige kctegorier. Dubør holde dig til at fjerne progrdmmer fro kotegorien General Stcrtup Progrcrms 4. Fjern et progrom ved ot mcrrkere det og vælge Delete From Stortup. KON,lPUTR FOB ALL..200 WW.(OMFUTtB.OK 5

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER.

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. HARDDISKEN Harddisken er den enhed der bruges til at lagre operativsystemet (Windows), programmer og egne filer i din computer. Egne filer kan være dokumenter,

Læs mere

Stærk beskyt DET SKAL DU BRUGE HOLD VIRUS FRA DØREN: Hvordan bliver din pc inficeret? SÅDAN!

Stærk beskyt DET SKAL DU BRUGE HOLD VIRUS FRA DØREN: Hvordan bliver din pc inficeret? SÅDAN! Med AVG Anti-Virus tager du et kæmpe skridt mod en sikker og dirkefri computer. SÅDAN! Med kun ét program får du total beskyttelse mod virus, spionprogrammer og farlige hjemmesider. HOLD VIRUS FRA DØREN:

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Hold din PC sund Med gratis programmer Kun for amatører med teknisk erfaring Vy 73 de OZ1LOM Erik Ankerstjerne

Hold din PC sund Med gratis programmer Kun for amatører med teknisk erfaring Vy 73 de OZ1LOM Erik Ankerstjerne Hold din PC sund Med gratis programmer Kun for amatører med teknisk erfaring Vy 73 de OZ1LOM Erik Ankerstjerne Windows XP Det gode gamle langtidsholdbare system Vi kender det og har vænnet os til det Det

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er udarbejdet således, at brugeren nemt kan få installeret Dyreregistrering. Dyreregistrering kan installeres på Windows 2000, Windows XP eller Windows

Læs mere

Lynstartvejledning til Powersuite

Lynstartvejledning til Powersuite 2013 Optimer din computer og dens ydeevne med et enkelt kraftfuldt og praktisk program. Download og installation af Powersuite Det er nemt at downloade og installere Powersuite, det tager normalt under

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF Hvad kræver Stofa SafeSurf af min computer? Understøttede platforme Windows 8 Windows 8 Pro Windows 7 (alle udgaver) Windows Vista (alle udgaver)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

Freeware for PC security

Freeware for PC security Freeware for PC security Indledning: For en privat person kan det være svært at finde ud af, hvad der er godt for at kunne beskytte sin computer. Denne rapport vil prøve at dække nogle af de programmer,

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Bemærk! At under installeringen, vil der, hvis du benytter Norton Antivirus, komme en meddelelse om en script-virus. Hertil skal du blot accepterer denne meddelelse, for at kunne

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Velkommen til 6. omgang

Velkommen til 6. omgang Velkommen til 6. omgang I dag Internet Hjemmeopgave 5 Mapper og filer Internet Vi så på faner sidst. og hurtigt på favoritter som ikke må forveksles med faner Favoritter Kan med fordel bruges til internetsider

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer.

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Manual for BenzinTjek-xp Side. C. Lindstrøm 2005-2006 Sidst revideret 14. januar 2006 Side 2. Manual for BenzinTjek-xp Indholdsfortegnelse

Læs mere

CLIQ Performer. Installationsguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Performer. Installationsguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Performer Installationsguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Installationsguide for CLIQ Performer Denne manual er et detaljeret værktøj, der primært henvender sig til de personer,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Hyper-V på Windows 8 64 Bit Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Indhold Hyper-V på Windows 8 64 Bit... 1 Installation... 2 Vejledning trin for trin... 2 Etablering af Netværk... 5 Opret

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Administrator - installation og brug i Windows

Administrator - installation og brug i Windows 1 Administrator - installation og brug i Windows Grundforfattet af Allan, OZ1DIS, redigeret/udgivet af Palle, OZ6YM Det her beskrevne er IKKE noget nyt, og har været gældende siden Windows NT og version

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk 3. udgave, februar 2012 Denne vejledning er en hjælp til at løse almindelige og kendte browserproblemer, der kan forekomme i Internet Explorer 7 og 8, når du

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

Hurtig startguide Internet Security 2009 Vigtigt! Læs venligst afsnittet Produktaktivering i denne vejledning grundigt. Oplysningerne i dette afsnit er yderst vigtige for at holde din pc beskyttet. Brug

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Manual for installation og brug af Window Washer

Manual for installation og brug af Window Washer Manual for installation og brug af Window Washer af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført ud på de

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Bruge Diskoprydning-programmet i Windows 7 76 Defragmentere en harddisk, er det nødvendigt? 78 Der mangler forskellige programmer i Windows 7 80

Bruge Diskoprydning-programmet i Windows 7 76 Defragmentere en harddisk, er det nødvendigt? 78 Der mangler forskellige programmer i Windows 7 80 1 Indholdsfortegnelse Køb videobøger på Forlaget Globe 5 TextMaster på YouTube 6 Forord... 8 Jeg er logget på som administrator 10 System-mapper, drev og hardware 11 Drev (harddisk, dvd-drev, USB-drev

Læs mere

Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. 02-09-2011. 1. Opsætning af computer på netværket... 2

Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. 02-09-2011. 1. Opsætning af computer på netværket... 2 Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. 02-09-2011 Gælder for Windows 7 og Office 2007/2010 Indhold 1. Opsætning af computer på netværket.... 2 2. Installation af VPN program... 4 3.

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Prog16mmet Tjek dit kodeord 20'10 ligger Sadan finder du det sikre kodeord

Prog16mmet Tjek dit kodeord 20'10 ligger Sadan finder du det sikre kodeord * Prog16mmet Tjek dit kodeord 20'10 ligger Sadan finder du det sikre kodeord Hor du svært ved ot huske dine odgangskoder? Mcnge qf os er {ristet til ot kompensere lor vores dårlige hukom- melse ved enten

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Acronis et stærkt værktøj til backup. Af Hanne B. Stegemüller 6. juni 2015

Acronis et stærkt værktøj til backup. Af Hanne B. Stegemüller 6. juni 2015 Acronis et stærkt værktøj til backup Af Hanne B. Stegemüller 6. juni 2015 Acronis True Image 2015 Denne guide handler om det meget stærke værktøj til backup, der hedder Acronis. Jeg baserer guiden på flere

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

1. Opsætning af computer på netværket... 2. 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut... 4. 3. Installation af Office programmer...

1. Opsætning af computer på netværket... 2. 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut... 4. 3. Installation af Office programmer... Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. Gælder for Windows Vista og Office 2007 Indhold 1. Opsætning af computer på netværket.... 2 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut....

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google)

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google) Billeder der viser mulighederne i Avancerede startindstillinger (Engelsk) Side 1 Side 2 Side 3 1 Hvis du har brug for at få adgang til avancerede startindstillinger, kan du gøre det med nogen af de forskellige

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft

Læs mere

pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9

pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9 pcanywhere og Windows XP-firewall Side 1 af 9 Introduktion Situation: Målgruppe: Med introduktionen af Servicepack 2 til Windows XP har DFF-EDB erfaret problemer omkring online hjælpen gennem fjernsupport-programmet

Læs mere

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Nødvendigheden for at almindelig god bruger til edb. Her taler jeg ikke om at blive en superbruger men bare en bruger der styr på almindelig

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig.

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. EDUROAM Introduktion Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. Denne guide er lavet til Windows XP - Husk at dit Windows

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

Installation af klient-software

Installation af klient-software Installation af klient-software Software installeres ved at downloade fra www.ectrl.dk eller www.ectrl.nu. Har du Windows Vista på din PC, er det vigtigt, at du først læser vejledning i forhold til Vista.

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone.

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone. Dropbox Introduktion til Dropbox Dropbox er en online tjeneste, hvor man ganske gratis kan få noget lagerplads til sine dokumenter, billeder og meget mere. Der er mange muligheder med Dropbox, som bliver

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 19 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret (Tønder Kommune tager ingen ansvar for opdateringerne fra Microsoft og installation af dem)... 2 Login

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

Guide til CutePDF Writer

Guide til CutePDF Writer IT-Consulting Freysvænget 2 DK-5200 Odense V T:+45 6619 2494 M:+45 4316 1389 e-mail: info@it-consulting.dk www: it-consulting.dk Guide til CutePDF Writer Formål med CutePDf Writer Download program Download/Installation

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

IT Support Guide. Indledning. Program: Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Publikationsnr.: 020109.01.02. Udgivet af: Michael Spelling 2008

IT Support Guide. Indledning. Program: Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Publikationsnr.: 020109.01.02. Udgivet af: Michael Spelling 2008 IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Windows Vista System Restore Publikationsnr.: 020109.01.02 Udgivet af: Michael Spelling 2008 Indledning

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Malwarebytes en guide. Hanne B. Stegemüller 9. juni 2015

Malwarebytes en guide. Hanne B. Stegemüller 9. juni 2015 Malwarebytes en guide Hanne B. Stegemüller 9. juni 2015 Hvad kan/gør Malwarebytes? Malwarebytes Anti-Malware er ikke et traditionelt antivirusprogram til bekæmpelse af traditionelle virusinfektioner og

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere