Årsrapport Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr Årsrap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap"

Transkript

1 Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr

2 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Tlf Fax Bestyrelse Uffe Ellemann-Jensen, formand Ingelise Bogason, næstformand Bjarne Ammitzbøll Villum Christensen Ole Jørgensen Lars Boné Direktion BI Management A/S Christina Larsen, direktør Henrik Granlund, vicedirektør Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bankforbindelse J.P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch Produktion Kandrups Bogtrykkeri A/S 2 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a.

3 Indhold Ledelsesberetning Udviklingen i foreningen Risici og risikostyring Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Årsregnskab Resultatopgørelse Balance Noter Årsrapport

4 Ledelsesberetning Udviklingen i foreningen Fåmandsforeningen PensionDanmark EMD er ejet af PensionDanmark. Foreningen har ikke godkendt andre investorer i foreningen. Investeringsprofil Foreningens midler placeres i værdipapirer, hvor udsteder opfylder et eller flere af følgende kriterier: Er hjemmehørende i et land i Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Latinamerika eller Asien eksklusiv Japan. Har sin væsentligste eksponering mod et land i Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Latinamerika eller Asien eksklusiv Japan. Dog kan op til 10 % af midlerne placeres i værdipapirer, der ikke er hjemmehørende i, eller ikke har deres væsentligste eksponering mod et land Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Latinamerika eller Asien eksklusiv Japan. Foreningens værdipapirer skal have fået adgang til eller være handlet på et reguleret marked eller være handlet på et andet marked, der i begge tilfælde opfylder et eller flere af følgende kriterier: Markedet skal være beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Markedet skal være godkendt af Finanstilsynet. Markedet skal være fastsat i vedtægterne efter forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinjer herom. De af bestyrelsen vurderede og godkendte regulerede markeder fremgår som tillæg A til vedtægterne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen. Foreningen kan anvende kontant indskud og afledte finansielle instrumenter, samt placere midler i andre værdipapirer (inklusive unoterede værdipapirer) og pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen. Foreningens benchmark er et vægtet indeks bestående af 50/50 JP Morgan EMBI Global Diversified/JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Årets afkast og formueudvikling Porteføljen opnåede et afkast på 18,35 procent efter omkostninger mod et afkast på benchmark på 15,40 procent. Porteføljen har dermed leveret et merafkast i forhold til benchmark på 2,95 procentpoint efter alle omkostninger. Ved indgangen til 2012 forventede vi et afkast omkring 6 procent svarende til den effektive rente, idet vi ventede, at kreditspændene ville blive indsnævret, mens spændindsnævringen ville blive opvejet af en rentestigning på de underliggende amerikanske stater. Det realiserede afkast på 18,35 procent for 2012 blev dermed tre gange højere end ventet ved årets indgang. Det høje afkast for porteføljen og benchmark kan forklares ved et markant fald i kreditpræmierne i løbet af 2012 kombineret med, at den underliggende amerikanske rente faldt yderligere over året. Således faldt kreditspændet for såvel stater som virksomheder med over 1,4 procentpoint til henholdsvis 2,6 og 3,2 procent. Samtidig faldt den 10-årige amerikanske rente med 0,12 procentpoint til 1,76 procent. Baggrunden for den markante indsnævring af kreditspændende var et betydeligt fald i risikopræmien på baggrund af rigelig likviditet, en mere afklaret situation om gældsudviklingen i specielt Sydeuropa og lidt bedre vækstudsigter. En meget lempelig pengepolitik kombineret med lav inflation fik ligeledes de amerikanske renter til at falde over året. Hermed har såvel kredit- som rente bidraget positivt til årets afkast, hvilket er årsagen til det højere end forventede afkast. Porteføljens relative merafkast i forhold til benchmark blev i 2012 positivt påvirket af en betydelig overvægt i Rusland og de Forenede Emirater. Begge steder bidrog med et godt obligationsvalg ud over overvægten, som var markant positivt til merafkastet. Yderligere bidrog en overvægt i Ukraine og Tyrkiet og en nulvægt i Belize positivt til merafkastet. En overvægt i statsejede virksomheder bidrog ligeledes positivt til det absolutte og relative afkast. Det relative afkast blev negativt påvirket af porteføljens nulvægt i Kina, Hviderusland, Irak, Pakistan og Elfenbenskysten. Porteføljen afdækker risikoen i US dollars og har en rentevarighed tæt på benchmark, hvorfor det relative afkast ikke er påvirket nævneværdigt af udviklingen i US dollars eller den amerikanske rente. Det relative afkast kan dermed henføres til lande- og kreditallokeringen. Foreningens formue udgjorde tusinder kroner ultimo 2012 mod tusinde kroner ultimo 2011, svarende til en nettotilvækst på tusinde kroner. I regnskabsåret er der foretaget nettoindløsninger for i alt tusinder kroner. Årets nettoresultat udgør tusinde kroner. Usikkerhed ved indregning eller måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til fastsættelse af en korrekt dagsværdi forvisse instrumenter, da markedskursen i nogle tilfælde ikke anses som retvisende. Instrumenterne værdiansættes i disse tilfælde til en anden markedsbaseret kurs, såfremt denne antages at være et bedre udtryk for dagsværdien. Forventninger til 2013 På trods af den omtalte spændindsnævring i 2012 ser vi fortsat værdi i emerging markets-kreditter. Specielt forekommer high yield-stater at være attraktive sammenlignet med investment grade-stater, hvor vi ikke ser det store potentiale for en yderligere spændindsnævring. Her foretrækker vi investment grade-virksomheder i stedet. Vi 4 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a.

5 ser en række risikofaktorer for 2013 herunder en betydelig geopolitisk risiko, ligesom en række lande i emerging markets har en høj idiosynkratisk risiko, specielt lande der har betydelige interne eller eksterne ubalancer. Vi forventer derfor en del volatilitet i afkastet over året. For året som helhed venter vi et afkast mellem 4 og 6 procent, beregnet fra den løbende kupon, en mindre rentestigning i USA og en fortsat moderat indsnævring af kreditspændet for specielt high yield-stater og investment grade-virksomheder. Årsrapport

6 Ledelsesberetning Risici- og risikostyring Som investor i denne forening får man en løbende pleje af sin opsparing. Plejen indebærer blandt andet en hensyntagen til de mange forskellige risikofaktorer på investeringsmarkederne. Generelt varierer risikofaktorerne fra portefølje til portefølje. Nogle risici påvirker især aktieporteføljer. Andre især obligationsporteføljer, mens atter andre risikofaktorer gælder for begge typer af porteføljer. En af de vigtigste risikofaktorer - og den skal investor selv tage højde for - er valget af portefølje. Som investor skal man være klar over, at der altid er en risiko ved at investere, og at den enkelte portefølje investerer inden for hver deres investeringsområde uanset markedsudviklingen. Det vil sige, at hvis investor f.eks. har valgt at investere i en portefølje, der har danske obligationer som investeringsområde, så fastholdes dette investeringsområde, uanset om de pågældende obligationer stiger eller falder i værdi. Risikoen ved at investere via en forening kan overordnet knytte sig til fire elementer: Investors eget valg af afdelinger Investeringsmarkederne Investeringsbeslutningerne Driften af foreningen Risici knyttet til investors valg af portefølje Inden investor beslutter sig for at investere, er det generelt vigtigt at få fastlagt en investeringsprofil, så investeringerne kan sammensættes ud fra den enkelte investors behov og forventninger. Desuden er det afgørende, at investor er bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. I denne forening fastlægges investeringsprofilen i samråd med rådgiver og PensionDanmark. Aktieporteføljer vil ofte have en højere risiko end og porteføljer med obligationer, ligesom porteføljer i de såkaldte emerging markets lande ofte vil have en risiko, som er højere end porteføljer med obligationer i de traditionelle markeder. Risici knyttet til investeringsmarkederne Afkastet for en portefølje bliver naturligvis påvirket af alle de risici, som knytter sig til investeringsmarkederne. Disse risikoelementer er f.eks. udviklingen i de økonomiske konjunkturer og politiske forhold både lokalt og globalt, valutarisici, renterisici og kreditrisici. Hver af disse risikofaktorer håndterer vi inden for de givne rammer på de mange forskellige investeringsområder, vi investerer på. Eksempler på risikostyringselementer er den af foreningen indgåede IMA Investment Management Agreement med rådgiver og vores interne kontroller m.v. Risici knyttet til investeringsbeslutningerne Foreningen er aktivt styret. Det betyder, at enhver investeringsbeslutning er baseret på vores og porteføljerådgiveres forventninger til fremtiden. Vi forsøger at danne os et realistisk fremtidsbillede af f.eks. renteudviklingen, konjunkturerne, virksomhedernes indtjening og politiske forhold. Ud fra disse forventninger køber og sælger vi aktier og obligationer. Denne type beslutninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed. Som beskrevet under Udviklingen i foreningen har vi udvalgt et benchmark. Det er et indeks, der måler afkastudviklingen på foreningen i forhold til dens investeringsunivers. Afdelingernes afkast er målt efter fradrag af administrations- og handelsomkostninger. Udviklingen i benchmark (afkastet) tager ikke højde for omkostninger. Målet med foreningens investeringsstrategi er at finde de bedste investeringer og opnå det højest mulige afkast, større end det respektive benchmark, under hensyntagen til risikoen. Strategien medfører, at investeringerne vil afvige fra benchmark, og at afkastet kan blive både højere og lavere end benchmark. Dette i modsætning til passivt styret porteføljer - også kaldet indeksbaseret - hvor investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. Derved kan investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil dog typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks, fordi omkostningerne trækkes fra i afkastet. Risici knyttet til driften af foreningen For at undgå fejl i driften af foreningen har investeringsforvaltningsselskabet etableret en række kontrolprocedurer og forretningsgange, som reducerer disse risici. Der arbejdes hele tiden på udvikling af systemer og højnelse af kontrolniveauet, således at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret mest muligt. Der er desuden opbygget et ledelsesinformationssystem, som sikrer, at der løbende følges op på omkostninger og afkast. Alle afkast vurderes dagligt, og er der områder, som ikke udvikler sig tilfredsstillende, tages dette op med porteføljerådgiver med fokus på at få vendt udviklingen. Der anvendes desuden betydelige ressourcer på at sikre en korrekt prisfastsættelse. I de tilfælde, hvor den aktuelle børskurs ikke vurderes at afspejle dagsværdien på det pågældende instrument, anvendes en værdiansættelsesmodel i stedet. Investeringsforvaltningsselskabet complianceafdeling overvåger og fører kontrol med, at de førnævnte systemer og forretningsgange virker og anvendes korrekt. Overskridelse af investeringsrammer rapporteres til rådgiver og om nødvendigt til foreningens bestyrelse. På it-området lægges stor vægt på data- og systemsikkerhed. Der er udarbejdet procedurer og beredskabsplaner, der har som mål inden for fastsatte tidsfrister at kunne genskabe systemerne i tilfælde af større eller mindre nedbrud. Disse procedurer og planer afprøves regelmæssigt. 6 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a.

7 Ledelsesberetning Ud over at administrationen i den daglige drift har fokus på sikkerhed og præcision, når opgaverne løses, følger bestyrelsen med på området. Formålet er dels at fastlægge sikkerhedsniveauet og dels at sikre, at de nødvendige ressourcer er til stede i form af personale, kompetencer og udstyr. Foreningen er desuden underlagt revision ved generalforsamlingsvalgte revisorer. Her er fokus på risici og kontroller i højsædet. Generelle risikofaktorer Enkeltlande: Ved investering i værdipapirer i et enkelt land, f.eks. Danmark, er der risiko for, at det finansielle marked i det pågældende land kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i landet, herunder også udviklingen i landets valuta og rente, påvirke investeringernes værdi. Eksponering mod udlandet: Investering i velorganiserede og højtudviklede udenlandske markeder medfører generelt en lavere risiko for den samlede portefølje end investering alene i enkeltlande/-markeder. Udenlandske markeder kan dog være mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for en kraftig reaktion på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold. Endelig giver investeringer i udlandet en valutaeksponering, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Valuta: Investeringer i udenlandske værdipapirer giver eksponering mod valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Derfor vil den enkelte afdelings kurs blive påvirket af udsving i valutakurserne mellem disse valutaer og danske kroner. Afdelinger, som investerer i danske aktier eller obligationer, har ingen direkte valutarisiko, mens afdelinger, som investerer i europæiske aktier eller obligationer, har begrænset valutarisiko. Afdelinger, hvor der systematisk kurssikres mod danske kroner, har en meget begrænset valutarisiko. Selskabsspecifikke forhold: Værdien af en enkelt aktie og obligation kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast, som er meget forskelligt fra markedets. Forskydninger på valutamarkedet samt lovgivningsmæssige, konkurrencemæssige, markedsmæssige og likviditetsmæssige forhold vil kunne påvirke selskabernes indtjening. Da en afdeling på investeringstidspunktet kan investere op til 10 pct. i et enkelt selskab, kan værdien af afdelingen variere kraftigt som følge af udsving i enkelte aktier og obligationer. Selskaber kan gå konkurs, hvorved investeringen heri vil være tabt. Nye markeder/emerging markets: Begrebet Nye Markeder omfatter stort set alle lande i Latinamerika, Asien (ex. Japan, Hongkong og Singapore), Østeuropa og Afrika. Landene kan være kendetegnet ved politisk ustabilitet, relativt usikre finansmarkeder, relativ usikker økonomisk udvikling samt aktie- og obligationsmarkedet, som er under udvikling. Investeringer på de nye markeder er forbundet med særlige risici, der ikke forekommer på de udviklede markeder. Et ustabilt politisk system indebærer en øget risiko for pludselige og grundlæggende omvæltninger inden for økonomi og politik. For investorer kan dette eksempelvis bevirke, at aktiver nationaliseres, at rådigheden over aktiver begrænses, eller at der indføres statslige overvågnings- og kontrolmekanismer. Valutaerne er ofte udsat for store og uforudsete udsving. Nogle lande har enten allerede indført restriktioner med hensyn til udførsel af valuta eller kan gøre det med kort varsel. Markedslikviditeten på de nye markeder kan være faldende som følge af økonomiske og politiske ændringer samt naturkatastrofer. Effekten kan også være mere vedvarende. Særlige risici ved obligationsporteføljer Obligationsmarkedet: Obligationsmarkedet kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag, som kan påvirke værdien af afdelingens investeringer. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold, herunder renteudviklingen globalt, påvirke investeringernes værdi. Renterisiko: Renteniveauet varierer fra region til region, og skal ses i sammenhæng med blandt andet inflationsniveauet. Renteniveauet spiller en stor rolle for, hvor attraktivt det er at investere i blandt andet obligationer, samtidig med at ændringer i renteniveauet kan give kursfald/-stigninger. Når renteniveauet stiger, kan det betyde kursfald. Begrebet varighed udtrykker blandt andet kursrisikoen på de obligationer, vi investerer i. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne, hvis renten ændrer sig. Kreditrisiko: Inden for forskellige obligationstyper - statsobligationer, realkreditobligationer, emerging markets-obligationer, kreditobligationer osv. - er der en kreditrisiko relateret til, om obligationerne modsvarer reelle værdier, og om stater, boligejere og virksomheder kan indfri deres gældsforpligtelser. Ved investering i obligationer udstedt af erhvervsvirksomheder kan der være risiko for, at udsteder får forringet sin rating og/eller ikke kan overholde sine forpligtelser. Kreditspænd udtrykker renteforskellen mellem kreditobligationer og traditionelle, sikre statsobligationer udstedt i samme valuta og med samme løbetid. Kreditspændet viser den præmie, man som investor får for at påtage sig kreditrisikoen. Årsrapport

8 Ledelsesberetning Bestyrelsens og direktionens Ledelseshverv Bestyrelse Uffe Ellemann-Jensen, formand. Tiltrådt 4. april 2006 Tidl. udenrigsminister Bestyrelsesformand for: Thomson Reuters Founders Share Company Ltd. (London) Medlem af bestyrelsen for: BI Managment A/S Ole Jørgensen. Tiltrådt 4. april 2006 Bestyrelsesformand for: Aalborg Stifttidenes Fond, Aalborg Stifttidende A/S, AASF Holding A/S, Nordjyske Holding A/S Medlem af bestyrelsen for: Vendsyssel Tidende A/S. Ingelise Bogason, næstformand. Tiltrådt 4. april 2006 Bestyrelsesformand for: Arkitektskolen, Aarhus Næstformand for: Poul Due Jensens Fond Medlem af bestyrelsen for: BI Management A/S, Grundfos Holding A/S, E. Pihl & Søn A/S, Kraft og Partners A/S Bjarne Ammitzbøll. Tiltrådt 4. april 2006 Adm. direktør KIRK KAPITAL A/S Bestyrelsesformand for: KIRK Shipping A/S, KIRK Aviation A/S Næstformand for: KIRK KAPITAL AG, (Schweiz) Medlem af bestyrelsen for: KGH Holding Grindsted A/S, KGH Property A/S, CK Teknik A/S, Pedersens Maskiner A/S Lars Boné. Tiltrådt 31. Maj 2011 Direktør for: Kirkbi Real Estate Investment A/S, Kirkbi Anlæg A/S Direktion BI Management A/S Christina Larsen Direktør Formand for: FundCollect A/S Direktør for: BI Management A/S Henrik Granlund Vicedirektør Villum Christensen. 4. april 2006 MF, Liberal Alliance Bestyrelsesformand for: C&V Holding ApS (Vilcon Konferencehoteller) Næstformand for: Slagelse Gymnasium Medlem af bestyrelsen for: FC Vestsjælland A/S, FCS 2008 A/S, Erhvervs- og Videnscentret Sjælland 8 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a.

9

10 Påtegninger Ledelsespåtegning Foreningens bestyrelse og direktionen har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for 2012 for Fåmandsforeningen PensionDanmark EMD f.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset foreningens særlige karakteristika med bestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar december Foreningens ledelsesberetning indeholder retvisende en redegørelse for udviklingen i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 7. marts Bestyrelse Direktion Uffe Ellemann-Jensen Formand Christina Larsen Direktør Ingelise Bogason Næstformand Henrik Granlund Vicedirektør Bjarne Ammitzbøll Villum Christensen Ole Jørgensen Lars Boné 10 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a.

11 Påtegninger Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Fåmandsforeningen PensionDanmark EMD f.m.b.a. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Fåmandsforeningen PensionDanmark EMD f.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens klasse B tilpasset foreningens særlige karakteristika med bestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse B tilpasset foreningens særlige karakteristika med bestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse B tilpasset foreningens særlige karakteristika med bestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabslovens klasse B tilpasset foreningens særlige karakteristika med bestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger mv. gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 7. marts 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders O. Gjelstrup Statsautoriseret revisor Per Rolf Larssen Statsautoriseret revisor Årsrapport

12 Årsregnskab Resultatopgørelse (t.kr.) (t.kr.) Balance pr. 31. december (t.kr.) (t.kr.) Renter 2 Renteindtægter I alt renter Kursgevinster og -tab Obligationer Afledte finansielle instrumenter Valutakonti Øvrige aktiver/passiver Handelsomkostninger I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Årets nettoresultat Aktiver Likvide midler Indestående i depotselskab I alt likvide midler Obligationer Noterede obligationer fra udenlandske udstedere Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere Unoterede Obligationer I alt obligationer Afledte finansielle instrumenter Noterede afledte finansielle instrumenter Unoterede afledte finansielle instrumenter ,6 I alt afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Tilgodehavende renter, udbytte m.m Mellemværende vedr. handelsafik I alt andre aktiver Aktiver i alt Passiver 7 Medlemmernes formue Afledte finansielle instrumenter Noterede afledte finansielle instrumenter Unoterede afledte finansielle instrumenter ,6 I alt afledte finansielle instrumenter Anden gæld Skyldige omkostninger I alt anden gæld Passiver i alt Anvendt regnskabspraksis 8 Femårsoversigt 12 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a.

13 Årsregnskab Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse B tilpasset foreningens særlige karakteristika med bestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2011, bortset fra beregningen af ÅOP (Årlige omkostninger i procent), som er ændret som en konsekvens af ændring i IFR s branchestandard for beregning af ÅOP. ÅOP beregnes som summen af omkostningsprocenten fra Central Investorinformation, resultatbetinget honorar og direkte handelsomkostninger ved løbende drift i procent af den gennemsnitlige formue tillagt en syvendedel af summen af det maksimale emissionstillæg og maksimale indløsningsfradrag. Tidligere blev ÅOP beregnet som summen af administrationsomkostningsprocenten fra årsrapporten, direkte handelsomkostninger ved løbende drift i procent af den gennemsnitlige formue tillagt en syvendedel af summen af det maksimale emissionstillæg og maksimale indløsningsfradrag. Den nye metode betyder, at ÅOP opgøres på grundlag af det aktuelle omkostningsniveau, og såfremt afdelingen er en såkaldt Fund of Funds, det vil sige investerer mere end 20 procent af formuen i andre investeringsafdelinger, tillægges en forholdsmæssig andel af deres administrationsomkostninger på opgørelsestidspunktet. Ændringen har ingen betydning for resultatopgørelse, balance eller formue men alene for ÅOP i femårsoversigten. Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal. Foreningens foretager ikke investeringer i andre afdelinger. Rapporteringsvaluta Rapporteringsvaluta er danske kroner. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde foreningen og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Finansielle instrumenter indregnes på handelsdagen. Finansielle instrumenter består af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser. Finansielle aktiver udgøres af likvide beholdninger, obligationer og afledte finansielle instrumenter samt mellemværender ved handelsafvikling. Finansielle forpligtelser består af afledte finansielle instrumenter og mellemværender ved handelsafvikling. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som kursgevinster og -tab. Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til fastsættelse af en korrekt dagsværdi for instrumenter med lav omsætning, da markedskursen i nogle tilfælde ikke anses som retvisende. Instrumenterne værdiansættes i disse tilfælde til en anden markedsbaseret kurs, såfremt denne antages at være et bedre udtryk for dagsværdien. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Obligationer, afledte finansielle instrumenter, likvide midler, tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til balancedagens kurs, opgjort som GMT 1600 valutakursen. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdag, indregnes i resultatopgørelsen under Kursgevinster og -tab. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet anskaffelsestidspunktet indregnes i resultatopgørelsen under Kursgevinster og -tab. Resultatopgørelse Renter Renteindtægter består af årets indtjente renter af obligationer og indestående i pengeinstitutter samt renteudgifter på indestående i pengeinstitutter. Kursgevinster og -tab I resultatopgørelsen medtages såvel realiserede som urealiserede Årsrapport

14 Årsregnskab kursgevinster og -tab på valutakonti, obligationer og afledte finansielle instrumenter med videre. Realiserede kursgevinster og -tab på obligationer opgøres som forskellen mellem dagsværdien på salgstidspunktet fratrukket dagsværdien primo året eller dagsværdien på anskaffelsestidspunktet, såfremt værdipapiret er anskaffet i regnskabsåret. Urealiserede kursgevinster og -tab opgøres som forskellen mellem dagsværdien ultimo året og dagsværdien primo året eller dagsværdien på anskaffelsestidspunktet, såfremt værdipapiret er anskaffet i regnskabsåret. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen under afledte finansielle instrumenter. Handelsomkostninger Handelsomkostninger opgøres som alle direkte omkostninger med videre ved handel med finansielle instrumenter. Den del af handelsomkostningerne, som er afholdt i forbindelse med køb og salg af finansielle instrumenter, og som er forårsaget af emission og indløsning, indregnes direkte i medlemmernes formue. Beløbet opgøres, som den andel af bruttohandelsomkostningerne, som forholdsmæssigt kan henføres til omsætning i forbindelse med emission og indløsning beregnet på grundlag af de omsætningstal, som indgår i beregning af omsætningshastigheden. Administrationsomkostninger Direkte omkostninger består af de omkostninger, som direkte kan henføres til foreningen. Fællesomkostninger består af administrationsbidraget til BI Management A/S, som blandt andet omfatter løn til personale og direktion, it-omkostninger, kontorhold samt husleje m.v. Administrationsbidraget fordeles i overensstemmelse med managementaftale med BI Management A/S beregnet som en procentdel af foreningens månedligt opgjorte formue. Honorar til BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S for investeringsrådgivning og markedsføring af foreningsandele og informationsformidling indregnes under fælles omkostninger og fordeles i henhold til aftale. Honorar til bestyrelse, revision, generalforsamling, annoncering samt medlemsinformation er ikke omfatter af administrationsbidraget til BI Management A/S. Disse omkostninger fordeles på grundlag af forenings månedligt opgjorte formue. Skat Skat består af tilbageholdt renteskat som ikke kan refunderes. Balancen Likvide midler Likvide midler måles til dagsværdi, der svarer til den nominelle værdi. Obligationer Obligationer måles til dagsværdi. På noterede obligationer fastsættes dagsværdien som lukkekursen på balancedagen eller en anden markedsbaseret kurs, såfremt denne må antages at være et bedre udtryk for dagsværdien. Hvis denne kurs ikke afspejler dagsværdien, fastlægges værdien på grundlag af værdiansættelsesteknikker, der har til formål at fastlægge den transaktionspris, som ville fremkomme mellem uafhængige parter på måletidspunktet. Udtrukne obligationer optages til nutidsværdien. Unoterede obligationer måles til dagsværdi fastsat efter almindelige anerkendte metoder. Afledte finansielle instrumenter Noterede afledte finansielle instrumenter måles til lukkekurs (dagsværdi) på balancedagen. Afledte finansielle instrumenter, som ikke er genstand for offentlig notering, måles til dagsværdi opgjort på efter almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker. Disse teknikker omfatter anvendelse af tilsvarende nylige transaktioner mellem uafhængige parter, henvisning til andre tilsvarende instrumenter og en analyse af tilbagediskonterede pengestrømme samt options- og andre modeller baseret på observerbare markedsdata. Det er ledelsens opfattelse, at de anvendte metoder og skøn, der indgår i værdiansættelsesteknikkerne, resulterer i et pålideligt billede af instrumenternes dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter med en positiv dagsværdi optages som en særskilt regnskabspost under aktiver, og afledte finansielle instrumenter med en negativ dagsværdi optages som en særskilt regnskabspost under passiver. Andre aktiver Andre aktiver måles til dagsværdi. Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af værdien ved salg af værdipapirer samt emissioner, som er foretaget før balancedagen, og hvor afregning foretages efter balancedagen. Tilgodehavende rente m.m. består af periodiserede renter på likvider og obligationer. Anden gæld Anden gæld måles til dagsværdi. Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af værdien ved køb af værdipapirer samt indløsninger, som er foretaget før balancedagen, og hvor afregning foretages efter balancedagen. Nøgletal Årsregnskabet indeholder en række nøgletal. Nøgletallene er opgjort i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse og retningslinier fra InvesteringsForeningsRådet. 14 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a.

15 Årsregnskab Indre værdi Medlemmernes formue delt med cirkulerende andele på balancedagen. Omkostningsprocent Administrationsomkostningerne i procent af afdelingens gennemsnitlige månedlige opgjorte formuer. Årets afkast i procent beregnes som: Indre værdi ultimo året ( Indre værdi primo året -1) x 100 Værdipapiromsætning, brutto og netto Værdipapiromsætning, brutto, er opgjort som det samlede provenu ved køb og salg af værdipapirer fratrukket handelsomkostninger. Værdipapiromsætning, netto, er opgjort som værdipapiromsætningen, brutto, fratrukket handel i forbindelse med emissioner og indløsninger. Jo højere standardafvigelse desto større udsving i forhold til gennemsnitsafkastet. Tracking Error Tracking Error angiver spredningen på afkastforskellen mellem porteføljen og sit sammenligningsindeks i forhold til den gennemsnitlige afkastforskel. Tracking Error beskriver således hvor tæt porteføljen følger sit sammenligningsindeks. En lav Tracking Error betyder at porteføljen følger sammenligningsindekset tæt mens en høj Tracking Error modsat betyder at portefølje og sammenligningsindeks ikke følges særlig tæt. Information Ratio Information Ration beskriver hvor godt porteføljen har klaret sig i forhold til den relative risiko som der taget i forhold til sammenligningsindekset. Information Ratio beregnes som afkastforskellen mellem portefølje og sammenligningsindeks i forhold til Tracking Error. Positiv Information Ratio betyder at porteføljen har klaret sig bedre end sit sammenligningsindeks, hvor en Information Ratio over 0,5 er godt, mens negativ Information Ratio betyder det modsatte. Omsætningshastighed Omsætningshastigheden afspejler, hvor mange gange om året beholdningen omsættes. Den beregnes som værdipapiromsætningen opgjort til nettoværdi i forhold til den gennemsnitlige formue, opgjort efter samme principper som ved beregning af omkostningsprocenten. Anvendelsen af nettotal medfører, at det alene er handlen i forbindelse med den løbende porteføljepleje, der måles. Sharpe Ratio Sharpe Ratio måler afkastet af en investering i forhold til risikoen. Risikoen måles på baggrund af den historiske volatilitet (standardafvigelsen). Sharpe Ratio måler således et risikojusteret merafkast. Jo højere Sharpe Ratio, jo bedre har investeringen været, såfremt porteføljens merafkast er positivt. Sharpe Ratio beregnes som det historiske afkast minus den risikofrie rente (merafkast) divideret med standardafvigelsen på merafkastet. Sharpe Ratio beregnes så vidt muligt på basis af fem års observationer, dog som minimum på basis af 36 måneders observationer. Kreditværdighed Kreditrating er opgjort efter standardmetoden fra bilag 5 i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Såfremt en eksponering er vurderet af kun et kreditvurderingsinstitut anvendes denne. Hvis der foreligger to kreditvurderinger anvendes den med lavest rating. Hvis der foreligger tre kreditvurderinger anvendes de to højeste ens vurderinger, er disse højeste vurderinger forskellige anvendes den midterste af alle tre kreditvurderinger. Benchmark (sammenligningsindeks) Foreningens afkast sammenlignes oftest med afkastet på et anerkendt sammenligningsindeks (benchmark). Standardafvigelse Standardafvigelse angiver spredningen af afkast i forhold til gennemsnitsafkastet. Under antagelse af at afkast er normalfordelt vil det fremtidige afkast med 68% sandsynlighed fordele sig +/- en standardafvigelse omkring gennemsnitsafkastet og med 95% sandsynlighed fordele sig +/- to standardafvigelser omkring gennemsnittet. Årsrapport

16 Årsregnskab Noter (t.kr.) (t.kr.) 2 Renteindtægter Indestående i pengeinstitutter Noterede obligationer fra udenlandske udstedere Unoterede obligationer Andre aktiver I alt renteindtægter Handelsomkostninger Bruttohandelsomkostninger Dækket af emissions- og indløsningsindtægter -5 0 I alt handelsomkostninger Administrationsomkostninger direkte fælles i alt direkte fælles i alt Revisionshonorar Gebyrer til depotselskab Andre omk. i forb. med formueplejen Øvrige omkostninger Fast administrationshonorar I alt administrationsomkostninger Finansielle instrumenter Børsnoterede finansielle instrumenter 96,20% 91,95% Øvrige finansielle instrumenter 3,80% 8,05% Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres ved at rette henvendelse til BI Management A/S. Kreditværdighed Investment grade AAA-AA 2% 7% Investment grade A-BBB 53% 48% Non Investment grade BB-CCC 35% 33% Ingen rating 6% 8% Andre inklusiv kontanter 4% 4% Formue fordelt på regioner Mellemøsten / Afrika 26% 34% Latinamerika 25% 26% Østeuropa 28% 16% Asien 15% 14% Pacific 4% 4% Andre inklusiv kontanter 2% 6% 16 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a.

17 Årsregnskab Noter 6 Afledte finansielle instrumenter Aktiv noteret unoteret noteret unoteret Valutaterminsforretninger Futures Credit Default Swaps m.fl I alt afledte finansielle instrumenter, aktiv Passiv Valutaterminsforretninger Futures 201 Credit default swaps 870 I alt afledte finansielle instrumenter, passiv Medlemmernes formue Cirk. Formue- Cirk. Formuebeviser værdi beviser værdi Formue primo Indløsninger i året Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag Overført fra resultatopgørelsen Formue ultimo Femårsoversigt Årets nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue ultimo (t.kr.) Cirkulerende andele (stk.) Indre værdi 158,29 133,75 127,91 109,11 79,76 Omkostningsprocent 0,30 0,30 0,34 0,44 0,42 Årets afkast (%) 18,35 4,60 17,20 36,74-27,14 Kursværdi af køb af værdipapirer (t.kr.) Kursværdi af salg af værdipapirer (t.kr.) Værdipapiromsætning, brutto (t.kr.) Værdipapiromsætning, netto (t.kr.) Omsætningshastighed 0,54 0,61 0,53 0,53 0,39 ÅOP 0,42 0,42 0,47 0,60 0,59 Sharpe Ratio 0, Standardafvigelse (%) 15, Tracking Error (%) 4, Information Ratio -0, Benchmark: Afkast (%) 15,40 4,70 12,28 32,99-14,49 Sharpe Ratio 0, Standardafvigelse (%) 12, Årsrapport

18

19

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Årsrapport 2012. Det passive supplement

Årsrapport 2012. Det passive supplement Årsrapport 2012 Det passive supplement Investeringsforeningen Sparindex (FT-NR. 16035) Adresser Bestyrelse Administration Depotselskab Sparinvest Huset Søndergade 3 8900 Randers C T: 36 34 74 00 F: 36

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

Investeringsforeningen. Danmark

Investeringsforeningen. Danmark Investeringsforeningen Årsrapport for 2007 I n v e s t e r i n g s f o r e n i n g e n V a l u e i n v e s t D a n m a r k Om foreningen Investeringsforeningen ValueInvest c/o BI Management A/S Sundkrogsgade

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Alternative Investments K/S Cvr. nr. 32 29 98 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Via Venture Partners Fond I K/S Cvr. nr. 29 30 75 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

FORORD ÅRSRAPPORT 2012 HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB

FORORD ÅRSRAPPORT 2012 HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB ÅRSRAPPORT 212 SIDE 2 SFORTEGNELSE 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 9 4 24 LEDELSESPÅTEGNING 25 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 28 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 34 REGNSKAB 53 ORGANISATION 54 DIREKTION 55 BESTYRELSE

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere