1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted"

Transkript

1 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 2) Uddannelsesplan for de tre praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 med angivelse af relevant litteratur, specialiseringsmuligheder, organisering af praktikvejledning og af kontakt til uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesplanen kan udarbejdes i samarbejde med uddannelsesinstitutionen. Praktikstedsbeskrivelsen består af 5 dokumenter: 1. Praktikstedsbeskrivelse Beskrivelse af praktikstedet 2. Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplan for første praktikperiode 3. Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplan for anden praktikperiode 4. Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplan for tredje praktikperiode 5. Praktikstedsbeskrivelse Liniefag og specialisering Beskrivelse af praktiksted 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. Institutionens navn: Adresse: Tlf.: adresse: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Fysiske rammer, ude og inde: Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet) Forsorgshjemmet Toften Holbækvej 16, 4200 Slagelse Døgnåbent John Eriksen Toften er indrettet i en gammel skole med en hovedbygning, en værkstedsbygning og et anneks til beboelse Der er plads til 23 beboere, hvor alle har et eneværelse. Værelserne er fordelt med 6 værelser i hovedbygningen og 14 værelser i annekset hvor man kommer til at dele bad og toilet med andre. Der er 2 skurvogne og et akutværelse. Vi har 2 opholdsstuer med tv og dvd, spisestue, billardlokale, computeradgang. Derudover har vi et værksted. På udendørsarealet har vi parkeringsplads, skralde og opbevaringsrum, cykelskur, redskabsrum, drivhus, fodboldbane, en stor nyttehave med grill og petanquebane og et stort græsareal der omkranser hele boformen. Antal børn/unge/voksne: Aldersgruppe: Vi har plads til 23 voksne. Fra 18 til 67 år. 1

2 Beskrivelse af målgruppen: Toften er en midlertidig boform efter servicelovens 110. Toftens beboere er mænd og kvinder mellem 18 og 67 år. Alle har de tilfælles, at de er hjemløse eller af andre årsager har svært ved at opholde sig eller trives i egen bolig. Beboernes problemstillinger kan være forskelligartede, men vil typisk være af psykosocial karakter, som f.eks. ludomani, samlivsproblemer, alkoholmisbrug, narkomani, psykiske lidelser etc. Mange af Toftens beboere gør brug af kommunale ydelser som kontanthjælp, førtidspension, og revalidering, mens enkelte er i a-kasse eller har en lønindtægt. Indsatsområder/ aktuelle projekter: Arbejdsmetoder: Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og begrundelser herfor. Tværprofessionelt samarbejde: Faggrupper som institutionen samarbejder med. Personalegruppens sammensætning: Vi har særligt fokus på sundhed og velvære. Derudover laver vi opholdsplaner med beboerne, for bedre at kunne målrette indsatsen mod de problemer den enkelte beboer måtte have. Vi arbejder meget med anerkendelse og motivation og tager udgangspunkt i flg.: Motivation defineres som menneskets stræben efter at leve et så meningsfyldt liv som muligt. Denne stræben er sammenfatningen af menneskets inderste natur: at være konstruktiv, målrettet, social og aktiv. Nu Dansk Ordbog Vi tror på - At alle mennesker er unikke, og alle har mulighed for at udvikle sig. Udvikling er en lang proces. - At alle mennesker har krav på at blive set i den helhed, de er en del af. - At alle mennesker har krav på at blive respekteret, som de er med de ressourcer og svagheder som tilsammen udgør dem som personer. - At glæden er at arbejde kontinuerligt med den proces, der er at skabe sammenhæng for den enkelte. Vi har samarbejde med: Misbrugscenteret, socialrådgivere, jobcenteret, læger, psykiatrien, sygehus, kriminalforsorg, politi, andre 110 institutioner, uddannelsesinstitutioner, div. boligselskaber og øvrige boinstitutioner o.s.v. Medarbejdergrupper består af: - forstander - souschef - pædagoger - pædagogmedhjælpere - socialrådgiver - gadesygeplejerske - økonoma - rengøringsansvarlig - kontorassistent - en pædagogstuderende - et vikarkorps Der er døgndækning med vågen nattevagt. 2

3 2. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Første praktikperiode Tema: Den pædagogiske relation Faglige kompetencemål Målet er at den studerende kan a) indgå i praktikstedets daglige praksis b) indgå i og udvikle betydende relationer færdigheder og støtte andres evne til etablering af relationer c) deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer d) opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis og f) demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder Centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF) Hvordan kan og skal den studerende arbejde med CKFérne for at opnå de faglige kompetencemål? Hvordan ser det ud i praksis? (Gerne eksempler) Uddannelsesplan første praktikperiode Vi tager ikke studerende i denne periode. 3. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Anden praktikperiode Tema: Den pædagogiske institution Faglige kompetencemål Målet er at den studerende kan a) indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde b) deltage i udviklings- og forandringsprocesser c) planlægge, gennemføre, dokumenterer og evaluere pædagogiske processer d) dokumentere og formidle pædagogisk praksis og e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis 3

4 Centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF) Hvordan kan og skal den studerende arbejde med CKFérne for at opnå de faglige kompetencemål? Hvordan ser det ud i praksis? (Gerne eksempler) Uddannelsesplan anden praktikperiode Vi tager ikke studerende i denne periode. 4. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Tredje praktikperiode. Tema: Den pædagogiske profession Faglige kompetencemål Målet er at den studerende kan a) beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession b) yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov c) redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt d) skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder og e) redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling Uddannelsesplan tredje praktikperiode 4

5 Centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF) Hvordan kan og skal den studerende arbejde med CKFérne for at opnå de faglige kompetencemål? Hvordan ser det ud i praksis? (Gerne eksempler) a)professionens arbejdsområder og opgavefelt b)pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder c)professionens vidensformer, faglige kernebegreber og terminologi, herunder det videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder d)sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces og professionens historiske og kulturelle udvikling e)professionsbevidsthed og - identitet f)den pædagogiske professions faglige bidrag til løsning af tværprofessionelle opgaver CKF erne. A) - At arbejde med beboerne på forskellige områder med udgangspunkt i husets værdigrundlag om motivation, anerkendelse og respekt. - Deltagelse i udarbejdelse af opholdsplaner, div. møder omk. beboerne, daglige aktiviteter og opgaver som f.eks. rengøring, madlavning, vejledning om dagligdagsting (motion, kost hygiejne, misbrug, boligsøgning) - Modtagelse af beboere og indskrivning - Etablering af kontakt til kommuner, læge, øvrige institutioner, misbrugscenter. B) C) D) E) F) - Med afsæt i vores arbejdsmetode, den motiverende tænkning, at samarbejde med beboerne om at forbedre deres egen situation og nuværende levevis - Lokalt har vi på stedet egen kvalitetsmåling, for at kunne udvikle institutionen. - Derudover deltager og bidrager vi også i diverse undersøgelser, interviews o. lig. som omsættes til rapporter og andet videnskabeligt materiale f. eks hjemløsetælling, statistik o.s.v. - Materiale om ovenstående kan rekvireres på institutionen. - Der er adgang til Toftens egen vidensbank og statistiske målinger over tid. - Derudover er der mulighed for at undersøge udviklingen via SAND(sammenslutning af nærudvalg i DK), KFUM, Hus forbi. Alle kontakter kan fås via Toften. - Vi sætter fokus på den faglige bevidsthed ved bl.a. ugentlige refleksive teams, sparringsmøder og/eller supervision. Her skaber vi bevidsthed om hvad vi kan og ikke kan, i forhold til faglige processer omkring beboeren. - På Toften har vi fokus på vigtigheden af at vi er på arbejde når vi er på arbejde og vi har fri når vi har fri. Det skal falde som en naturlig del at være bevidst om sin profession og faglige identitet. - Gennem udarbejdelse af opholdsplaner kan den studerende få indblik i og være en del af det pædagogiske arbejde med beboeren i løsning af tværfaglige opgaver. Krav til den studerende: For at komme i praktik på Toften, er mindstekravet til dig, at du skal være 3.års studerende (3. praktikperiode), så du har en praktisk og teoretisk forståelse af det pædagogiske arbejde, der vil foregå på institutionen. Du kommer til at indgå i vagtplanen på lige fod med det øvrige personale. Det vil sige, at du kommer til at arbejde om dagen, om aftenen og i weekend. På aften og weekendvagter vil der altid være 2 på arbejde. Forventninger til den studerende: Generelt forventer vi, at studerende i forhold til beboerne er aktivt arbejdende på at opnå en god kontakt, d.v.s.: - At du møder beboerne med medmenneskelig og almen interesse. - Du er lyttende og parat til at give plads og tid. - At du møder beboerne med positive forventninger. - Du har fokus på beboernes muligheder frem for begrænsninger. 5

6 - Du er synlig og viser engagement. - Du er nysgerrig og kritisk og spørger ind til hvorfor/hvordan det pædagogiske arbejde gribes an, som det gør både hvad angår egne og det øvrige personales handlinger. - Du søger viden om beboernes problemstillinger og adfærdsmønstre. - Du opøver færdigheder i at observere, iagttage og beskrive. - Du inddrager personalet i dit arbejde og gør rede for overvejelser og tanker du gør dig i forhold til det du oplever. - Du planlægger, udfører og evaluerer mindst en aktivitet med en beboer eller en gruppe beboere. - Du formår at kende forskel på arbejde og privat, og ved en evt. problematik herom, at du formår at opsøge hjælp hertil. Til tider kan beboersammensætningen være konfliktfyldt, hvilket vil medføre, at personalet må træde til for at få stoppet de konflikter der opstår. Derfor er vores forventninger til dig at du i samarbejder med det øvrige personale, går ind i konflikten og får den løst på den mest hensigtsmæssige måde. Enkelte konflikter kan udmunde i at personalet bliver udsat for trusler. Derfor har Toften indgået et samarbejde med Falck om psykologisk krisehjælp, som indbefatter hele personalegruppen. Du vil komme ud for at skulle arbejde i meget pressede situationer. Du skal kunne være grænsesættende over for beboerne og ligeledes kende egne grænser. Der tages hensyn til at du er studerende. Du skal evne at kunne indgå i tæt samarbejde med det øvrige personale samt med beboerne. Hvad kan en studerende lære på praktikstedet? Hvordan? (Uddyb ovenstående spørgsmål) Hvordan støtte den studerendes læring på praktikstedet? Rammer for forbesøg, introduktionsforløb, udarbejdelse af læringsmål, vejledning, supervision og evaluering, vedligeholdelse af praktikdokument, skriftlighed og refleksion Ved slutningen af praktikforløbet indkaldes den studerende til samtale med Toftens vejleder og praktikansvarlige med henblik på at fastholde Toftens metodeudvikling. Der lægges vægt på den studerendes iagttagelser i forhold til praksis, og den studerende vil blive bedt om at give bud på, hvilke praksis der er velfungerende og hvor den studerende kan se behov for forbedringer. Indgående kendskab og særlig tilgang til udsatteområdet, hvilket i Toftens sammenhæng omhandler: hjemløse, psykisk syge, misbrugere, mennesker i krise og mennesker med sociale problemer/ særlig adfærd. Ved alm. deltagelse i dagligdagen via tæt samarbejde med praktikvejlederen, øvrigt personale og med den enkelte beboer. Gennem kontaktpersonsarbejde og egne projekter. Forbesøg: For at kunne starte din praktik på Toften, ønsker institutionen at du inden din praktikperiode kommer på 2 forbesøg, der har til formål at præsentere dig for institutionens liv. Toften vil ved første besøg vurdere om du findes egnet til en praktikperiode hos os. På det første besøg vil du blive præsenteret for din vejleder, der vil vise dig rundt og orientere dig om institutionen, samt en præsentation for personalet. I vil snakke forventninger og det at være i praktik på Toften. Andet besøg vil blive brugt til, at du og din vejleder diskuterer nogle af de spørgsmål, du måtte have fra dit første besøg. Samt forslag til din foreløbige læringsmål. Desuden vil du få udleveret: Mødetider for de første 6 uger (du må påregne arbejde både morgen, aften og weekend), regler for tavshedspligt gennemgås og udleveres, vejledning om personalets politiske retningslinier, ansættelsesbrev ordnes, evt. ferie tilrettelægges og et 14 dages introforløb i særligt tilrettelagt skema udleveres. Praktikvejlederen vil under hele dit praktikforløb være din hovedsamarbejdspartner og kontaktperson, som du fortrinsvis vil følge i starten. Toftens personalegruppe vil dog i hele din praktikperiode være med til at støtte og vejlede dig, svare på alle dine spørgsmål og ellers gøre alt for at du får et godt praktikforløb hos os 6

7 Uddannelsesmål: Med udgangspunkt i dine foreløbige læringsmål og din uddannelsesplan fastlægges dine uddannelsesmål for praktikken. Dette sker i samarbejde med din praktikvejleder. Uddannelsesmålene sendes til seminariet senest en måned efter praktikstart. Vejledningstimer: Der vil blive mindst 2 vejledningstimer hver 14. dag. Sammen fastlægges hvilke emner der skal indgå i vejledningstimerne Evaluering: Praktikvejlederen vil løbende evaluere praktikforløbet med dig. Der vil komme en midtvejsevaluering, hvor du og vejleder diskuterer om dine uddannelsesmål har sammenhæng med praksis, og om du er i stand til at opfylde de nedskrevne læringsmål. Praktikbesøg: Seminariet fremsender forslag til en mødedato og tidspunkt. Mødet forventes at vare en time. Praktikbesøget finder sted når 2/3 af praktikperioden er afviklet. Den studerende og praktikvejlederen udarbejder i fællesskab en dagsorden for mødet, som fremsendes til seminariets praktikansvarlige senest en uge før mødet. Udgangspunktet for samtalen er de fastlagte læringsmål for praktikken og den studerendes indsats og udbytte i forhold til disse. Det forventes, at den studerende selv fremlægger/redegør for dette på mødet. Samtalen skal munde ud i en konklusion af om den studerende forventes at indfri uddannelsesmålene. Praktikudtalelse: Ved afslutningen af praktikken udarbejder praktikvejlederen en skriftlig begrundet udtalelse til seminariet. Udtalelsen er en vurdering/bedømmelse af den studerendes uddannelsesmæssige udbytte af praktikken set i forhold til de fastlagte uddannelsesmål. Toftens praktikansvarlige ser udtalelsen igennem inden den afleveres til seminariet. Skriftlighed: Du skal føre logbog over eks. undrende episoder, der kan bruges/diskuteres under vejledning. Journal og døgnrapport skrivning samt udarbejdelse af opholdsplan sammen med øvrigt personale. Du skal aflevere en obligatorisk skriftlig opgave i relation til målene. Anbefaling af faglitteratur Den studerende skal deltage i pædagogiske teammøder, personalemøder, supervision, temadage m.v. Forskellige aktuelle/relevante artikler. Ellers kan anbefales at have læst Revstedt: motivationsarbejde Om anerkendelse. Om servicelovens 110 7

8 Institutionslederens og praktikvejlederens opgaver i forhold til praktikuddannelsen (herunder organisering af vejledningstimer og samarbejde med uddannelsesinstitutionen) Ansvarlighed i praktikken. Praktikanten: Er ansvarlig for at skrive referat fra hver vejledningstime, samt medansvarlig for dagsorden. Praktikanten er desuden ansvarlig for at dagsorden og lignende sendes rettidigt til seminariet inden praktikbesøget derfra. Souschefen: Er ansvarlig for løn og ansættelsesforhold for de studerende. Den studerende er ansvarlig for at få afleveret bankoplysninger og lign. til brug for løn og personaleafdelingen. Souschefen sørger derunder for arbejdstilrettelæggelse, som f.eks. vejledning indlagt i arbejdstiden samt sikre tid på personalemødet til praktikantens punkt. Praktikvejlederen: Er i det daglige ansvarlig for praktikkens planlægning og afvikling. Herunder udarbejdelse af vejledningsplan med tidspunkter og indhold i relation til praktikantens målformulering samt boformens uddannelsesplan. Endvidere skal praktikvejlederen sikre at: - Praktikanten arbejder på at opfylde læringsmålene. - Praktikanten støttes i det daglige arbejde. - Praktikanten får rum til at udføre en selvstændig aktivitet med en eller flere beboere. - Praktikken evalueres løbende med praktikanten. - At der udfærdiges en bred og saglig vurdering af praktikforløbet Der knytter sig særlige krav til tredje praktikperiode vedrørende specialisering, linjefag og det tværprofessionelle element. Se mere om dette i dokumentet linjefag og specialisering. 5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Linjefag og specialisering Linjefag i sammenhæng med praktikuddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelsen 9, stk. 2: Det valgte linjefag tilrettelægges således, at det har sammenhæng med uddannelsens obligatoriske fag, med specialiseringen og med praktikuddannelsen. Linjefaget indgår som en del af specialiseringen. Der er tre linjefag: a)sundhed, krop og bevægelse, b)udtryk, musik og drama, c)værksted, natur og teknik) De studerende vælger deres linjefag i første semester, altså inden første praktikperiode I slutningen af fjerde semester, altså i god tid inden tredje praktikperiode vælger de studerende deres specialiseringsområde indenfor følgende tre områder: Børn og unge Mennesker med nedsat funktionsevne Mennesker med sociale problemer Specialiseringen i sammenhæng med praktikuddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelsen 10: Specialiseringen tilrettelægges således, at den indgår som en del af faget Pædagogik, af linjefaget og af praktikuddannelsen i 6.semester. 8

9 Stk.2 Den studerende vælger specialisering inden for de specialiseringsmuligheder, som det tildelte praktiksted giver i overensstemmelse med praktikstedsbeskrivelsen. Det tværprofessionelle element Elementet er beskrevet i Bekendtgørelsen 5, stk. 2 : Den studerende skal gennem teoretiske og praktiske uddannelsesforløb med andre relevante professionsområder opnå forudsætninger for at kunne deltage i samarbejde med personer fra andre professioner i løsning af konkrete opgaver I tredje praktikperiode skal kravene vedrørende linjefag, specialisering og det tværprofessionelle element altså indbygges i praktikstedets uddannelsesplan og den studerendes læringsmål. Specialiseringsmuligheder MENNESKER MED SOCIALE PROBLEMER Centrale kundskabs- og færdighedsområder Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser Brugeres livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår Inklusion og eksklusion Omsorg, magt og relationsdannelse Opsøgende arbejde og interventionsformer Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for brugergruppen Brugerinddragelse og rettigheder Love, konventioner og regler af særlig betydning for brugergruppen Misbrug og psykiske lidelser Truede familier, sorg og krise Andre specialiseringsmuligheder Hvordan kan den studerende arbejde på praktikstedet med dette felt? - Netværksdannelse rådslagning - Menneskesyn som institutionel tilgang til brugerne (andre institutioner ex.) - Skabe rammer og muligheder for mestring af eget liv. - Indgå som en del af kontaktpersonsarbejde og udarbejdelse af opholdsplaner. - Kontaktpersonsarbejde med fokus på udsatteområdet. - Kost og hygiejne, motion, netværksdannelse i nærmiljø. - Skabe rammer og muligheder for mestring af eget liv. - Efterforsorg. - Nansensgade (opgangsfællesskab) - 85 timer - Aktivitetsudvalg beboerkasse - Aktivitetsudvalg - Toften - Ringen idrætsdag - Mulighed for eget projekt - Onsdagsture - Morgenmøde - Beboermøde- bedømmelsesskema o. lig. - Refleksion over dagligdagen... måske ændre praksis. - Sand Selvmøder-princippet - Serviceloven - Jobcenter (evt. besøg) - Samarbejde med MC - Psyk afd. mv. (Evt. Besøg) - Komplekse problemstillinger er ofte en del af beboernes baggrund, men det er primært kontaktpersonen der har de dybe samtaler. - Ernærings, sundheds og hygiejnemæssige spørgsmål under vejledning af vores økonoma. - Socialrådgiverfunktion og indsigt i forhold til hjemløse. 9

10 Signalement af praktikuddannelsen (bekendtgørelsens bilag 7): Praktikuddannelsen bidrager til uddannelsens målsætning ved at tilvejebringe basis og ramme for professionsbaseret viden, forståelse og færdigheder som grundlag for professionel handling. Praktikuddannelsen og undervisningen på uddannelsesinstitutionen udgør to forskellige, gensidigt supplerende læringsrum, hvor vidensformer i samspil kan kvalificere den studerendes læring og videnskabelse. Udgangspunktet for den studerendes læring er deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion vedrørende samspillet mellem pædagog, institution og profession. Praktikuddannelsen udgør rammen for den studerendes praktiske øvelser og er felt for den studerendes egen undersøgelse af den pædagogiske profession og professionens brugergrupper. Uddannelsens tre praktikperioder tilrettelægges med en progression, der gradvist inddrager flere perspektiver på det pædagogiske arbejdes kompleksitet, og som udvider den studerendes opmærksomhedsfelt og overblok i forhold til pædagogisk praksis og profession. Første praktikperiode rettes primært mod den konkrete pædagogiske relation, hvorefter fokus tillige omfatter institutionelle perspektiver i anden praktikperiode, for endelig i tredje praktikperiode at placere den pædagogiske opgave i forhold til den samfundsmæssige forandringsproces. Centrale kundskabs- og færdighedsområder fælles for de tre praktikperioder: a)praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis b)kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis c)praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring. d)etik, værdier og menneskesyn e)deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis På de følgende sider kommer en oversigt over de tre praktikperioders 1)faglige kompetencemål og 2)centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF) Beskrivelsen af faglige kompetencemål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for den enkelte praktikperiode er, sammen med praktikstedets uddannelsesplan for samme praktikperiode, udgangspunkt for fastlæggelse af læringsmål for den enkelte studerende 10

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Ungdomspensionen Jens

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan INDHOLD Beskrivelse af praktikstedet....... side 2 Uddannelsesplan.. side 6 3. praktikperiode i Boafdelingen... side 9 3.praktikperiodes faglige kompetencemål....

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: E-mailadresse: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: For hurtigt

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Pædagoguddannelsen VIA University College

Pædagoguddannelsen VIA University College PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Udviklingshæmmede unge, 107 ( midlertidig tilbud)

Udviklingshæmmede unge, 107 ( midlertidig tilbud) PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 1 PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere