Skolens medarbejdere og forældregruppen er vigtige parter i bestræbelser på både at undgå mobning, og hvordan vi løser situationer med mobning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolens medarbejdere og forældregruppen er vigtige parter i bestræbelser på både at undgå mobning, og hvordan vi løser situationer med mobning"

Transkript

1 Antimobbestrategi for Holme Skole Gældende fra den Oktober oktober 2011 Formål Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker, at Holme Skole skal være skolen, hvor alle elever møder tryghed og omsorg med faglige såvel som sociale udfordringer, som styrker deres hele udvikling. Antimobbestrategien er vores synlige bevis for både elever, medarbejdere og forældre på, hvilken tænkning der ligger hos os, når vi siger, at en forudsætning for et kompetent læringsmiljø er trivsel for alle vore elever. Vores tilgang til hinanden, både elever og voksne, bygger på, at vi har et fælles medansvar for hinandens trivsel i skolehverdagen. Vi ser denne trivsel som det altafgørende fundament for, at alle oplever Holme Skole som det sted, hvor man anerkendes og værdsættes med de personlige, sociale og kulturelle kendetegn, som hver især bærer ind i fællesskabet. I ethvert undervisningsmiljø vil mobning eller aspekter af mobning med mellemrum dukke op i forskellige sammenhænge. Vores ambition er at nedbringe og nedbryde mobning, idet vi tror, at fælles holdninger, synlige voksne og stærke indbyrdes relationer eleverne imellem samt trygge fællesskaber er stærke kort til at imødegå mobning. I forhold til konkrete mobningstilfælde har alle et ansvar for at medvirke til løsning af mobningsforsøg. Der er dog en særlig forventning til de voksne i sådanne situationer. Skolens medarbejdere og forældregruppen er vigtige parter i bestræbelser på både at undgå mobning, og hvordan vi løser situationer med mobning BEGREBER Hvad forstår vi ved trivsel? At alle vore elever føler sig set, hørt, anerkendt og respekteret, uanset social, kulturel eller personlig baggrund. At alle vore elever oplever klassen og skolen som et stærkt og værdifuldt fællesskab, som de er en naturlig del af og som støtter alles velbefindende i relationerne til hinanden Side 1 af 8

2 Hvad forstår vi ved mobning? Ved mobning forstår vi situationer, hvor en af vore elever eller en gruppe af elever bliver udsat for synlige eller usynlige negative, uværdige, nedværdigende eller overgribende handlinger gentagne gange. Det er ofte vanskeligt for den, der bliver udsat for mobning, at forsvare sig. Mobning er altid en stærk følelsesmæssig belastning at blive udsat for Mobning kan have karakter af systematisk forfølgelse. Mobning kan komme til udtryk på forskellige måder, f. eks ved: Fysisk mobning Når man slår, sparker, skubber eller indespærrer en person. Herunder hører et negativt kropssprog, som eksempelvis nedværdigelse af andre Verbal mobning Når man bagtaler hinanden, bruger sårende øgenavne, taler nedsættende, fortæller usandheder og spreder rygter. Eksklusion Når man bevidst overser eller udelukker en elev fra fællesskabet. Digital Når verbal og ekskluderende mobning foregår gennem diverse medier f. eks SMS eller digitale mødesteder for børn og unge på internettet.. Hvad forstår vi ved konflikter? Konflikt er en uoverensstemmelse mellem synspunkter, og i skolen er det en vigtig og naturlig del af et barns udvikling at kunne mestre konflikter på en positiv måde. Børn, unge og voksne har forskellige indstillinger og holdninger til alle forhold i tilværelsen. Når vi er forskellige, så har vi ofte også forskellige meninger og oplevelser af de samme situationer. Det er først og fremmest de voksnes samlede ansvar at udvikle redskaber hos børnene til at kunne mestre konflikter, så man kommer styrket ud af en konflikt Side 2 af 8

3 STATUS Kender vi omfanget af mobning på vores skole? Elevers trivsel som individer eller i grupper er altid en naturlig integreret del af ledelse, lærere og pædagogers interne dialoger og i samarbejdet med forældregruppen. På den måde har vi til stadighed fokus på netop mobningen og dens omfang Hvad er status? Elever og klassers trivsel, herunder mobning, sættes på dagsordenen i klasse-, årgangs- og afdelingsteam. Skolens specialteam har til stadighed en særlig fokus på mobning i sit arbejde med enkelte elever eller klasser, som får en særlig støtte og opmærksomhed Der laves hvert år i oktober trivselsundersøgelser i alle klasser. Resultaterne af disse undersøgelser gøres til genstand for drøftelser både i lærer- og pædagoggruppen, den enkelte klasse og i forhold til forældregruppen. Ledelsen har et medansvar for både at støtte trivsel, men også støtte og handle aktivt, når mobning kan ses som en indikator på mistrivsel. Skolebestyrelsen drøfter trivsel og mobning på sine møder Vi har venskabsklasseordning på skolen Vi har legepatruljer i frikvartererne 4., 6. og 8.årgang i 2008 deltog i mobbeundersøgelse i forbindelse med projekt: 50 skoler bryder mobbekurven. Lærernes tilsyn i frikvartererne foregår for lærernes vedkommende i de elevsammenhænge, hvor de har deres undervisning Udviklingsarbejde om drenges liv og læring Vi laver hvert år temadage og uger, hvor positive relationer eleverne imellem er en vigtig del af indholdet Vi har et fagteam af lærere og skolepædagoger, som har gennemgået en to årig uddannelse i forhold til AKT Vi har to særligt uddannelse ressourcepersoner, som har særlig kendskab til den del af vores elevgruppe, som har en tokulturel baggrund Vi har lavet inspirationsmateriale om, hvorledes vi arbejder med urolige elever Det generelle indtryk fra trivselsundersøgelser, samarbejdet med forældre, den samlede elevgruppes adfærd i strukturerede og ustrukturerede sammenhænge er, at eleverne trives godt på Holme Skole, og vi i vore handlinger både har et forebyggende element og et beredskab der virker, når mobningen dukker op. Side 3 af 8

4 FOREBYGGELSE Hvad gør vi for at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning? I lærernes årsplan indgår den sociale trivsel som fundamentet for at kunne skabe et attraktivt læringsmiljø i klassen. Der laves statusbeskrivelser og opstilles sociale mål for lærernes arbejde i og med klasserne. Vi har 6 uddannede lærere og skolepædagoger, som er specialuddannede i forhold til hele tiden og have fokus på adfærd, kontakt og trivsel for alle vore elever Hvad er elevernes rolle? I klasserne har man interne aldersmæssigt tilpassede regler for, hvorledes man behandler og omgås hinanden i skolehverdagen Hvad er forældrenes rolle? I skolens værdiregelsæt er det præciseret, hvilke forventninger vi som skole har til forældregruppen. Det præciseres ved mange lejligheder for forældregruppen, at de professionelle voksne og forældregruppen har et fælles ansvar for alle elevers trivsel på skolen. Vi forventer, at forældrene deltager i skolens og klassernes arrangementer. Er bevidste om hvorledes vi taler om hinandens børn og skolens personale. Vi bruger tid i børnehaveklassen på at fortælle vigtigheden af at have forældrene som 12. mand i forhold til klassens samlede trivsel Hvordan og hvornår bruger vi eventuelle ressourcepersoner - f. eks AKT-lærere og pædagoger i det forebyggende arbejde? Skolens specialteam udarbejder faglige og sociale arbejds- og handleplaner for sit arbejde både i forhold til enkelte elever og klasser. Lærere og pædagoger tilbydes sparring og supervision af specialteamet. AKT teamet laver mange observationer i forhold til både enkelte elever og klasser. Der udarbejdes handleplaner i forhold til både det pædagogiske personale, elever, klasser og forældre. Hvordan opdager vi eventuel mistrivsel hos én eller flere elever? Trivselsundersøgelser, bekymringssamtaler og opfølgning på elevernes fravær kan afdække ensomhed, mistrivsel og mulig mobning. Fokus på gentagne konfliktsituationer elever imellem Sundhedsplejerskens og klasselærernes individuelle samtaler med elever og deres forældre kan opsamle bekymringer. AKT har mulighed for at lave observationer. Vi er afhængige af en åben dialog, hvis der er bekymring for et barn eller for relationerne i en klasse. Klasseteamet, specialteamet og / eller skolens ledelse har ansvaret for at følge op på alle henvendelser. Side 4 af 8

5 Hvordan opdager vi eventuelle problemer i relationen mellem lærere/pædagoger og elever? Trivselsundersøgelserne har spørgsmål, der handler om relationen til voksne. AKT teamet har mulighed for at lave observationer i klassen. Vi er som skole afhængige af, at de involverede parter hjælper med til at fortælle, hvis der er bekymring for relationen mellem børn og voksne i en klasse eller en børnegruppe. Skolens ledelse har ansvaret for at følge op på alle henvendelser under hensyntagen til skolens aftaler om klager mv. Skolens ansatte har altid et særligt ansvar for at gribe ind, hvis de oplever, at elever bliver behandlet dårligt af en kollega, kammerat eller forælder. Det er nødvendigt, at vi sammen fastholder den gode tone på skolen, fordi de voksnes adfærd er afgørende for børnenes adfærd og følelse af tryghed. Kan man ikke selv gå til en kollega for at fortælle om sine observationer, så skal man gå til sin SR, TR eller til skolens ledelse. INDGRIBEN Hvordan griber vi ind, hvis vi oplever mistrivsel hos én eller flere elever? Klasselæreren/klassepædagogen kontakter forældrene efter at have drøftet problematikken med teamet. Her orienteres om, hvad de voksne på skolen vil gøre for at forbedre situationen umiddelbart. Er det ikke tilstrækkeligt eller er der bekymring for, at mistrivslen fortsætter, så kontakter klasselæreren/kontaktpædagogen AKT team eller nærmeste leder for at lave en plan, der kan indebære Invitation til netværksmøde Drøftelse på specialcentermøde, herunder ansøgning til AKT teamet vedr. en AKT indsats. Underretning til de sociale myndigheder, som udgangspunkt i samarbejde med elevens forældre Hvad gør vi helt konkret, når mobning er konstateret? De voksne tager alle henvendelser om mobning alvorligt. Vi er lyttende, undersøgende og støttende. I de situationer, hvor vi som voksne ikke vurderer en episode som værende mobning, skal en henvendelse fra et barn/en ung, forældre eller andre altid tages som udtryk for, at noget ikke er, som det skal være. Klasselæreren / klassepædagogen vurderer, om det er muligt at iværksætte en indsats for at stoppe en evt. mobning straks. Det kan være kontakt til dem, der er udfarende og/eller deres forældre. Det er vigtigt at overveje, om den sårbare part får det bedre eller værre af de påtænkte tiltag. Læreren /klassepædagogen kontakter specialteamet, hvis tiltagene ikke virker, eller hvis teamet er usikre på, hvad der skal gøres. Herefter vil AKT blive inddraget. Specialteam og lærerteam afgør i fællesskab om mobningen har en sådan karakter, at skolens ledelse skal inddrages Det er gruppens / klassens værdier, der er i skred, når der sker mobning i en gruppe/klasse, og indsatser skal også rettes mod at aktivere tilskuerpotentialet sideløbende med at der arbejdes med gruppens værdier. Side 5 af 8

6 Vi ved, at gruppedynamikken i en klasse kan fastholde børnene og de unge i en tilstand af social angst, hvor det at mobbe eller acceptere, at en anden bliver mobbet, kan friholde én selv for at blive det. Det siger sig selv, at det er et utrygt miljø for alle parter at være i, og det er til enhver tid de voksnes ansvar at få en sådan tilstand bragt til ophør. For de direkte involverede? Den eller de, der har været udsat for mobningen skal vide, at vi ved, hvad der er sket, at det ikke er acceptabelt, og at vi som voksne vil hjælpe. Den eller de udfarende personer skal vide, at vi voksne ved, hvad der er sket, at det ikke er acceptabelt, og at vi som voksne vil bringe mobningen til ophør. For hele klassen eller årgangen? Klassen eller årgangen skal vide, at vi som voksne ved, hvad der er sket, at mobning ikke er acceptabelt, og at det skal bringes til ophør Eleverne skal vide, at vi forventer, at de siger nej til mobning, griber ind eller skaffer hjælp, hvis mobningen alligevel fortsætter For forældrene? De involverede forældre, både de hvis barn har været udsat for mobning / eller dem, hvis barn er ansvarlig eller medansvarlig for mobningen, skal vide, at vi kender til den mobning, der er foregået, og at vi som skole vil gøre alt, hvad vi kan, for at det bringes til ophør. Teamet omkring klassen, evt. i samarbejde med specialteam og ledelse vurderer, om og på hvilken måde klassens øvrige forældre skal informeres om det hændte For lærerteamet omkring klassen / årgangen? Teamet omkring klassen sammen med specialteam og ledelse vurderer og handler på, hvordan der kan arbejdes videre for at sikre, at ingen af eleverne fastholder mobningen direkte eller indirekte. Hvordan sikrer vi, at mobningen ikke gentager sig? Ingen kan på trods af kompetente handlinger og åbenhed garantere, at mobning aldrig vil kunne forekomme igen. Men teamet omkring klassen, forældregruppen og klassens elever har et fælles ansvar for at handle, hvis mobningen fortsætter i en eller anden form Hvordan håndterer vi eventuelle problemer i relationen mellem lærere og elever? Såfremt problemerne vurderes til at være en konflikt jvf. vores definition, så iværksættes relevante pædagogiske tiltag, Specialteamet kan tilbyde forskellige redskaber i denne proces. Målet er at få denne uholdbare situation bragt til ophør, og der laves en aftale om de fremtidige relationer mellem de involverede parter Vurderes problemerne til reelt at bunde i, at barnet eller den unge ikke lever op til skolens forventning eller klassens aftaler for god opførsel, tager den pædagogiske leder initiativ til, at der laves en aftale med barn og forældre og den voksne om hjælp til ændring af den uhensigtsmæssige adfærd. Side 6 af 8

7 Hvem kan elever, ansatte og forældre henvende sig til med spørgsmål vedrørende elevernes sociale trivsel? Den første kontakt tages naturligt til den, der overværede mobningen. Ellers er klasselæreren eller klassepædagogen de vigtigste kontaktpersoner. Derefter kan specialteam eller skolens ledelse involveres. Alle både skolens elever eller forældre, som har fået kendskab til mobning, kan altid kontakte andre ansatte på skolen eller skolens ledelse direkte. Vi har alle på skolen et medansvar for, at vore elever trives LEDELSENS ROLLE Hvad gør skolens ledelse for at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning? Ledelsen er tydelig i sine udmeldinger og handlinger i forhold til, at alle elever har ret til en tryg og udbytterig skolegang på Holme Skole Ledelsen støtter op om at skabe kompetente rammer, hvor lærere og skolepædagoger kan løse opgaven med at sikre alle børns trivsel. Ledelsen sikrer, at alle lærere og skolepædagoger ved, hvordan det forventes, at de handler, hvis de er bekymrede for vore elever, i forhold til et dagligt miljø præget af social angst og mobning. Hvis en medarbejder oplever sig som part i en dårlig relation til en eller flere elever, er det vigtigt at vedkommende siger til for at få hjælp til at løse den aktuelle situation. Ledelsen har det overordnede ansvar for, at alle elever får faglige og sociale udfordringer, som de magter. Hvornår går ledelsen ind i konkrete problemstillinger? Ved enhver henvendelse fra elever, forældre eller kolleger kontaktes klasselærer/klassepædagog for at få lavet en plan for, hvorledes vi fælles håndterer den bekymring, som er blevet præsenteret. Det aftales hvilken rolle skolens ledelse skal spille videre i forløbet Det forventes, at skolens ledelse ligesom alle andre voksne har pligt til at gribe ind ved bekymringer, der fremkommer ved klassebesøg, i frikvartererne, i forskellige mødesammenhænge o. lign. Side 7 af 8

8 Hvad gør skolens ledelse for at udvikle de ansattes kompetencer i forhold til at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning? Skolens ledelse og specialteam sørger for at holde sig opkvalificeret i forhold til trivsels- og mobningsproblematikker. Der er hele tiden fokus på aktuelle kurser eller fælles arrangementer for hele eller dele af det samlede pædagogiske personale. Hvordan sikrer ledelsen optimalt samarbejde mellem skole, sfo og fritids- og ungdomsklub omkring elevernes sociale trivsel? Lærere og klassepædagoger samarbejder om udarbejdelsen og udførelsen af den sociale årsplan. Der afholdes fælles skole/hjemsamtaler. Både klasselærer og klassepædagoger deltager, når der er fokus på trivsel ved f. eks specialcentermøder og netværksmøder om enkelte elever, grupper eller hele klassen. Der støttes op om ønsker fra lærere og fritidsdelen generelt om at samarbejde omkring elever eller klasser Hvilken rolle har skolebestyrelsen i arbejdet for at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning? Skolebestyrelsen informeres løbende om nye tiltag mv. på skolen og forventes både som bestyrelse og som forældre på skolen at give sin mening tilkende eller tage initiativer i arbejdet med elevers trivsel. Skolebestyrelsen skal ifølge folkeskoleloven årligt evaluere skolens værdiregelsæt. Hvordan sikrer vi, at vores antimobbestrategi er kendt af alle og bliver brugt efter formålet? Skolens ledelse evaluerer hvert år antimobbestrategien i samarbejde med skolens pædagogiske medarbejdere. Antimobbestrategien ligger på skolens hjemmeside samt på personale- og forældreintra. Antimobbestrategien nævnes til informationsmøder for nye forældre. Antimobbestrategien indgår på informationsmøderne for nye ansatte medarbejdere. Der udarbejdes det kommende år en pixi udgave til eleverne OPFØLGNING Hvor tit vil vi undersøge, om der er mobning på skolen? Ved som skole at arbejde eksemplarisk med antimobbestrategiens tidsplan Ved årligt at lave trivselsundersøgelser blandt eleverne og følge op på disses resultater Inspirationsmateriale til at arbejdet målrettet med mobning Børn & Unges materiale om Ny Viden Om Mobning Sådan arbejder vi med urolige elever på Holme Skole Side 8 af 8

Gældende fra den 1. februar 2010 revideret august 2012. Vi ønsker at Møllevangskolen er en skole, hvor børnene møder både omsorg og udfordring.

Gældende fra den 1. februar 2010 revideret august 2012. Vi ønsker at Møllevangskolen er en skole, hvor børnene møder både omsorg og udfordring. Antimobbestrategi for Møllevangskolen Gældende fra den 1. februar 2010 revideret august 2012 Formål Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at Møllevangskolen er en skole, hvor børnene møder

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Antimobbestrategi for Ramløse Skole. Gældende fra den20-04-10

Antimobbestrategi for Ramløse Skole. Gældende fra den20-04-10 Antimobbestrategi for Ramløse Skole Gældende fra den20-04-10 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Alle omkring skolen, både elever, skolens personale og forældre, ved, at mobning ikke tolereres

Læs mere

Tårnborg Skole. Antimobbestrategi for. Gældende fra den Side 1 af 6

Tårnborg Skole. Antimobbestrategi for. Gældende fra den Side 1 af 6 Antimobbestrategi for Tårnborg Skole Gældende fra den 01.01.10 Side 1 af 6 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Skabe gode betingelser for læring, leg og udvikling. Skabe tryghed i dagligdagen

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet.

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet. Trivselspolitik for Augustenborg Skole Gældende fra den 1. august 2011 FORMÅL I skolens målsætning står der: En skole for alle, hvor samarbejdet bygger på dialog Alle elever skal opleve at være en del

Læs mere

Antimobbestrategi for Spangsbjergskolen

Antimobbestrategi for Spangsbjergskolen Antimobbestrategi for Spangsbjergskolen Gældende fra den 15. august 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker en skole med trivsel, positive relationer, faglighed og god adfærd, hvor

Læs mere

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Boldesager Skole Gældende fra den 01.08.2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil have fokus på elevernes trivsel og på den forebyggende indsats mod mobning. Hvis

Læs mere

Gældende fra Juni 2011

Gældende fra Juni 2011 Antimobbestrategi for Østervangskolen Gældende fra Juni 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at beskytte elevernes undervisningsmiljø, så vi undgår mobning og dermed fremmer en

Læs mere

Christiansfeld Skole

Christiansfeld Skole Christiansfeld Skole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn

Læs mere

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 Spurvelundskolen Spurvelundsvej 16-5270 Odense N Tlf. 63 75 27 00 spurvelundskolen.buf@odense.dk EAN: 5798006606832 Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 FORMÅL Hvad vil

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Antimobbestrategi for Kirkeskolen

Antimobbestrategi for Kirkeskolen Antimobbestrategi for Kirkeskolen Gældende fra den 1. februar 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? - Vort fælles mål er at skabe en skole, hvor vi alle trives og er trygge - På Kirkeskolen

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed.

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed. Antimobbestrategi for Boesagerskolen Gældende fra den 1. oktober 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med udarbejdelsen af denne antimobbestrategi ønsker vi at fremme trivsel og modvirke

Læs mere

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole.

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole. Antimobbestrategi for Christiansø Skole Gældende fra den Januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med vores antimobbestrategi er at sikre, at alle børnene er glade for at komme

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

Gældende fra den 8. august 2016

Gældende fra den 8. august 2016 Bilag 2 Antimobbestrategi for Eltang Skole og Børnehave Gældende fra den 8. august 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? I Eltang Skole og Børnehave har vi tradition for meget få tilfælde

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

At elever og ansatte er glad for deres hverdag på skolen og at man passer på hinanden At man føler sig værdsat og respekteret

At elever og ansatte er glad for deres hverdag på skolen og at man passer på hinanden At man føler sig værdsat og respekteret Antimobbestrategi for Pilehaveskolen Gældende fra den Januar 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? At arbejde for en mobbefri skole. At alle elever, forældre og personale gør en indsats

Læs mere

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER Sydskolen har barnet i centrum og skal være et godt sted at være. Vi arbejder aktivt med både elevernes læring og trivsel Sydskolens hverdag er præget af tillid, gensidig

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Antimobbestrategi for THOMASSKOLEN

Antimobbestrategi for THOMASSKOLEN Antimobbestrategi for THOMASSKOLEN Revideret 2011/12 Udgivet efteråret 2012 Hvorfor beskæftige sig med mobning? Mobning er ødelæggende for børns livsglæde, selvværd og sundhed. Børn, der mobbes, mistrives

Læs mere

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes

Når det enkelte barn udvikler sig så det trives i fagligt og sociale sammenhænge Når det enkelte barns selvværd fremmes Antimobbestrategi for Herskindskolen Gældende fra den 24. marts 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre at alle børn trives og føler sig godt tilpas på skolen BEGREBER Hvad forstår

Læs mere

M O B B E P O L I T I K

M O B B E P O L I T I K PIXI udgave Alle børn har ret til god trivsel s mobbepolitik Dette er en PIXI udgave af Espergærdes Skoles mobbepolitik. På skolens hjemmeside findes den samlede mobbepolitik Mobbepolitikken tager afsæt

Læs mere

Trivselserklæring, Hylleholt skole

Trivselserklæring, Hylleholt skole Formål: Vi på Hylleholt Skole ønsker med denne trivselserklæring at fremme arbejdet med trivsel på skolen, og dette skrift er tænkt som en platform for trivselsindsatsen, hvor det tydeliggøres, dels hvad

Læs mere

Antimobbestrategi. Begreber:

Antimobbestrategi. Begreber: Antimobbestrategi Formål Med vores antimobbestrategi ønsker vi at forebygge mobning. Søndre Skole vægter trivsel meget højt og af samme årsag finder vi mobning uacceptabelt på skolen. Det skal være et

Læs mere

Antimobbestrategi for

Antimobbestrategi for Antimobbestrategi for Mobning og Sct. Ib Skole Sct. Ibs Skole er en katolsk skole, der bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Som udtrykt i skolens formålsparagraf ønsker vi at danne og uddanne eleverne

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

GRUNDSKOLER. Ved mobning sker sådan noget gentagne gange, og det er vanskeligt for den, der bliver udsat for det, at forsvare sig.

GRUNDSKOLER. Ved mobning sker sådan noget gentagne gange, og det er vanskeligt for den, der bliver udsat for det, at forsvare sig. GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Møllevangskolen Udarbejdet (dato): januar 2007 Hvad forstår vi ved trivsel? Vi ønsker, at Møllevangskolen er et rigtig rart og lærerigt sted at være. Vi ønsker at alle

Læs mere

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel?

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011 Hvad forstår vi ved trivsel? Eleverne generelt glæder sig til komme til skole. Eleverne generelt er glade for at

Læs mere

Trivselsstrategi for Voldby Børneby. Gældende for 2012

Trivselsstrategi for Voldby Børneby. Gældende for 2012 Trivselsstrategi for Voldby Børneby Gældende for 2012 FORMÅL Hvad vil børn, ansatte og forældre med vores trivselsstrategi? Voldby Børneby har et fælles værdigrundlag, hvor vi møder hinanden med glæde,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5 A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD TRIVSELSPLAN INDHOLD: Plan side 2 4 Konkrete tiltag 5 Litteraturliste 5 JEG ER OK DU ER OK Maj 2015 Vores arbejde har været meget inspireret af www.dcum.dk 1 Hvad forstår

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Mobning foregår i og omkring fællesskaber både offline og online, hvor flere personer har mere eller mindre synlige og skiftende roller.

Mobning foregår i og omkring fællesskaber både offline og online, hvor flere personer har mere eller mindre synlige og skiftende roller. Antimobbestrategi Antimobbestrategi for: Mercantec Gældende fra: 01.05.2017 Formål: Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med antimobbestrategien er give medarbejderne på Mercantec handlemuligheder

Læs mere

Bryndum Skoles antimobbestrategi

Bryndum Skoles antimobbestrategi Bryndum Skoles antimobbestrategi God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling Skolens overordnede mobbepolitik er klar: Vi vil overhovedet ikke tolerere mobning på Bryndum Skole Bryndum

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Kasperskolens mobbepolitik og strategi.

Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Hvornår mobbes der? Der mobbes, når en elev udsættes for gentagen negativ eller ondsindet adfærd fra et eller flere individer og har vanskeligt ved at forsvare sig

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE ENDRUPSKOLEN Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE Indhold Indledning Definition på mobning Skolens politik Målsætning Evaluering Handleplan til lærere til forebyggelse af mobning Forældreindsats til

Læs mere

Skæring Skoles trivsel for alle - med fokus på handlinger mod mobning

Skæring Skoles trivsel for alle - med fokus på handlinger mod mobning Skæring Skoles trivsel for alle - med fokus på handlinger mod mobning 14. juni 2011 Skæring skoles nye vision: Skæring Skole er Vores skole, hvor vi med udgangspunkt i den enkeltes og de fælles muligheder

Læs mere

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil

Mobning er kendetegnet ved, at der er en uligevægt i magtforholdet mellem de involverede - det vil GRUNDSKOLER Trivselserklæring for: Campusskolen Udarbejdet (dato): November 2014 Hvad forstår vi ved trivsel? Ved trivsel forstår vi, at: Man er tryg og har det godt med andre elever såvel som ansatte.

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi

Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Rynkeby Friskoles antimobbestrategi Antimobbestrategi indeholder følgende punkter: 1. Rynkeby Friskoles antimobbestrategi 2. Mål med handleplanen 3. Definition af mobning 4. Status på mobning 5. Forebyggelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi

Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi Antimobbestrategien gælder for alle folkeskoler i kommunen, som ikke inden skoleårets begyndelse august 2017 har fastsat en antimobbestrategi og gælder, indtil

Læs mere

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Øhavsskolen Sammen om trivsel for alle børn på Øhavsskolen antimobbestrategi MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Målet er at understøtte alle elevers trivsel og udvikling og dermed minimere mobning herunder

Læs mere

Løsning Skoles antimobbestrategi

Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles vision er, at vi i samarbejde med forældrene vil udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Løsning skoles profil er INNOVATION og ENTREPRENØRSKAB,

Læs mere

Indledning: Motivation for et værdiregelsæt

Indledning: Motivation for et værdiregelsæt Indledning: Formelt set er kravet om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt hjemlet i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Rugvængets Skole Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Side 1 Kære forældre Med denne folder ønsker Rugvængets Skole, dvs. skole og BFO, at præcisere skolens, forældrenes og elevernes roller og

Læs mere

Bjerregrav Friskole MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

Bjerregrav Friskole MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Bjerregrav Friskole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn

Læs mere

Blåvandshuk Skole. Trivsels- og mobbepolitik for børnene på Blåvandshuk Skole, Billum Skole og SFO

Blåvandshuk Skole. Trivsels- og mobbepolitik for børnene på Blåvandshuk Skole, Billum Skole og SFO Trivsels- og mobbepolitik for børnene på Blåvandshuk Skole, Billum Skole og SFO Skolelivet er et fælles anliggende. Både forældre, ansatte og børn har et medansvar for trivselen på skolen. Trivslen er

Læs mere

lyngholm skolens antimobbe politik

lyngholm skolens antimobbe politik lyngholm skolens antimobbe politik Lyngholmskolen skal være et rart sted at være for at kunne være et godt sted at lære. Derfor accepteres mobning ikke. Når vi bliver bekendt med mobning, imødegår vi den

Læs mere

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK HELSINGØR KOMMUNE VI ARBEJDER AKTIVT PÅ, AT TIKØB SKOLE ER EN SKOLE HVOR ALLE TRIVES VI ARBEJDER AKTIVT FOR EN MOBBEFRI SKOLE. ALLE BØRN HAR RET TIL GOD TRIVSEL TIKØB SKOLES MOBBEPOLITK

Læs mere

Gældende fra den 26. november 2015. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den 26. november 2015. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Frederiksværk skole Gældende fra den 26. november 2015 På Frederiksværk skole er det et fælles ansvar, at alle trives. Alle er derfor forpligtet til at bidrage til god trivsel på

Læs mere

1.udgave 2009 Indholdsfortegnelse. Indledning...3 Hvad forstår vi ved mobning...3 Signaler ved mobning...4

1.udgave 2009 Indholdsfortegnelse. Indledning...3 Hvad forstår vi ved mobning...3 Signaler ved mobning...4 1.udgave 2009 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvad forstår vi ved mobning...3 Signaler ved mobning...4 1 Handling når der opleves mobning...4 Handleplan til lærere og pædagoger til forebyggelse af mobning...5

Læs mere

Den fulde lovtekst kan findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= I forhold til antimobbestrategien står der følgende:

Den fulde lovtekst kan findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= I forhold til antimobbestrategien står der følgende: Antimobbestrategi Pr. 4. april 2017 er Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø blevet ændret. Ændringerne træder i kraft pr. 1. august 2017. Ændringerne vedrører et nyt krav

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010.

Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010. Antimobbepolitik på Kirkeby Skole. Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010. Det er ved lov besluttet at alle skoler skal have en handleplan mod mobning. På

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Fri for mobberi SÅDAN FOREBYGGER VI MOBNING OG FREMMER TRIVSEL PÅ CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE ALLE TIDERS SKOLE.

Fri for mobberi SÅDAN FOREBYGGER VI MOBNING OG FREMMER TRIVSEL PÅ CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE ALLE TIDERS SKOLE. Fri for mobberi SÅDAN FOREBYGGER VI MOBNING OG FREMMER TRIVSEL PÅ CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE ALLE TIDERS SKOLE. Målsætning: På Christianshavns Døttreskole lægger vi vægt på at skabe et udbytterigt og

Læs mere

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR MOBNING ET FÆLLES ANSVAR AT DRILLE FOR SJOV AT DRILLE FOR ALVOR I Galaksen arbejder vi med at forebygge mobning. Mobning har store konsekvenser både for de børn, der bliver mobbet og de børn, der befinder

Læs mere

Alle for én mod mobning i skolen

Alle for én mod mobning i skolen Alle for én mod mobning i skolen 1 2 Alle for én mod mobning i skolen Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Læs mere

Alle for én mod mobning i skolen

Alle for én mod mobning i skolen Alle for én mod mobning i skolen 1 Alle for én mod mobning i skolen Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Læs mere

En plan mod. side 1. Definition side 2. Signaler på mobning side 2. Mål for handleplan mod mobning. side 3

En plan mod. side 1. Definition side 2. Signaler på mobning side 2. Mål for handleplan mod mobning. side 3 December 2013. Side 1. Indholdsfortegnelse: En plan mod. side 1 Definition side 2 Signaler på mobning side 2 Mål for handleplan mod mobning. side 3 Handleplaner for pædagoger, lærere og ledelse. side 3

Læs mere

Det er formålet med denne plan at fremme trivsel og modvirke mobning.

Det er formålet med denne plan at fremme trivsel og modvirke mobning. Trivselsplan Forord Det er formålet med denne plan at fremme trivsel og modvirke mobning. Ingen plan kan garantere at mobning ikke opstår. Men erfaring bl.a. fra Sverige viser, at en systematisk plan,

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Trivselsplan for elever og personale ved Sennels Skole

THISTED KOMMUNE. Trivselsplan for elever og personale ved Sennels Skole THISTED KOMMUNE Trivselsplan for elever og personale ved Sennels Skole Mål: Vi vil fremme og værne om god trivsel i klassen og på skolen Vi vil forebygge dårlig trivsel blandt skolens elever og personale

Læs mere

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Formålet med at tale og skrive om trivsel på skolen er fortsat at minimere mobning på skolen. Vallensbæk Skole har gennem lang tid gjort en aktiv indsats for at minimere

Læs mere

Forslag til Vestermarkskolens trivselspolitik

Forslag til Vestermarkskolens trivselspolitik d. 14.02 2012 Forslag til Vestermarkskolens trivselspolitik Bestyrelsens Trivselsudvalg bestående af Emil fra elevrådet, Bente fra medarbejdergruppen og Svend fra forældregruppen har arbejdet med elementer

Læs mere

Antimobbestrategi for Fjordhaven og Stauning Skole. Gældende fra Maj 2010

Antimobbestrategi for Fjordhaven og Stauning Skole. Gældende fra Maj 2010 Antimobbestrategi for Fjordhaven og Stauning Skole Gældende fra Maj 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Det er ved lov besluttet at alle skoler/institutioner skal have en handleplan mod

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Antimobbestrategi: Fælleskab for trivsel forudsætning for læring og udvikling

Antimobbestrategi: Fælleskab for trivsel forudsætning for læring og udvikling Antimobbestrategi: Fælleskab for trivsel forudsætning for læring og udvikling Trivsel og læring er hinandens forudsætninger. På Nivå Skole og Børnehusene Nivå arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Kerteminde Byskoles trivselspolitik

Kerteminde Byskoles trivselspolitik Kerteminde Byskoles trivselspolitik 1. Baggrund Kerteminde Byskoles trivselspolitik bygger på folkeskoleloven og loven om undervisningsmiljø samt Kerteminde Kommunes Børne-og ungepolitik. Folkeskoleloven:

Læs mere

Nyborg Heldagsskoles værdiregelsæt og mobbepolitik

Nyborg Heldagsskoles værdiregelsæt og mobbepolitik Nyborg Heldagsskoles værdiregelsæt og mobbepolitik September 2016 VÆRDIREGELSÆT OG MOBBEPOLITIK Indhold Værdiregelsæt... 2 Skolens værdiregelsæt for den gode tone og fremtoning.... 3 Mobbepolitik... 4

Læs mere

Skovbakkeskolens handleplan mod mobning SKOVBAKKESKOLEN

Skovbakkeskolens handleplan mod mobning SKOVBAKKESKOLEN Skovbakkeskolens handleplan mod mobning SKOVBAKKESKOLEN Mobning Definition Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer. Mobning

Læs mere

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser 1 Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle unge skal have en god start på livet og en ungdom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling

Læs mere

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser

Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser 1 Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelser Alle unge skal have en god start på livet og en ungdom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling

Læs mere

Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole

Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole Antimobbestrategi på Tappernøje Dagskole Målsætning Det er skolens målsætning og hensigt, at være en mobbefri skole. Skolen tolererer ikke mobning, da skolen ses som værende elevernes fristed i hverdagen.

Læs mere

Store Heddinge skole. Definition af mobning: Mobbepolitik

Store Heddinge skole. Definition af mobning: Mobbepolitik Mobbepolitik Store Heddinge skole Store Heddinge skole bygger på et fundament af frihed under ansvar og gensidig respekt mellem elever, lærere og forældre. Mobning accepteres ikke på skolen. Det forventes

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

at minimere mobning i og udenfor skolemiljøet gennem oplysning, forebyggelse og aktiv handling.

at minimere mobning i og udenfor skolemiljøet gennem oplysning, forebyggelse og aktiv handling. - FORORD Skolebestyrelsen på Gjellerupskolen har taget initiativ til, at skolen udarbejder en mobbepolitik indeholdende mobbedefinition, målsætning og handleplaner for aktivt at modvirke mobning. Det er

Læs mere

Trivselsstrategi for Dalgasskolen og Blåhøj Skole

Trivselsstrategi for Dalgasskolen og Blåhøj Skole Trivselsstrategi for Dalgasskolen og Blåhøj Skole Gældende fra den 01.08.2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselsstrategi? Vi vil gøre en aktiv indsats for At alle børn oplever trivsel. At børnene støttes

Læs mere

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være.

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Trivselsfolder Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Fællesskabet og den enkeltes trivsel er afhængig af hinanden for at skabe et optimalt læringsmiljø. Det

Læs mere

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte Trivselsplan - og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte I Vestsalling skole og dagtilbud arbejder vi målrettet for at skabe tydelige rammer for samværet og har formuleret dette som forventninger

Læs mere

Antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Kundby Friskole. Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO.

Antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Kundby Friskole. Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO. Antimobbestrategi Antimobbestrategi for Kundby Friskole Denne strategi gælder for alle skolens elever, både i skoletiden og i SFO. Alle parter omkring eleverne er bekendte med strategien og er ansvarlige

Læs mere

Ungdomscenter KnudmosenKlik her for at angive tekst.

Ungdomscenter KnudmosenKlik her for at angive tekst. Ungdomscenter KnudmosenKlik her for at angive tekst. HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance.

Læs mere

Der er tale om mobning, når en eller flere elever gentagne gange behandler en bestemt elev eller gruppe på en ubehagelig, negativ måde.

Der er tale om mobning, når en eller flere elever gentagne gange behandler en bestemt elev eller gruppe på en ubehagelig, negativ måde. Antimobbe-handleplan Mål På Vestbjerg Skole accepterer vi ikke mobning. Vi ønsker en skole, hvor alle oplever en hverdag med tryghed og anerkendelse, og hvor vi lærer det enkelte barn respekt for medmennesket

Læs mere

Alle for èn mod mobning på ungdomsuddannelser.

Alle for èn mod mobning på ungdomsuddannelser. Alle for èn mod mobning på ungdomsuddannelser. Undervisningsministeriet udsendte i august 2016 en fælles aktionsplan mod mobning i daginstitution, grundskole og på ungdomsuddannelser i Danmark (vedhæftet

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere