Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?"

Transkript

1 Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel for eleverne på Mariager Skole. Det skal være kendetegnende for Mariager Skole, at her tages problemerne alvorligt, konflikterne håndteres og ingen bliver mobbet. BEGREBER Hvad forstår vi ved trivsel? Når børn trives, føler de sig værdsatte og anerkendte. Børn trives, når de er trygge og samtidig udfordres fagligt, socialt og fysisk på deres eget niveau. Et tegn på, at eleverne trives er, at de går glade til og fra skole. Hvad forstår vi ved mobning? Mobning er, når en eller flere personer over en længere periode systematisk og bevidst udsætter andre for ubehagelig eller nedværdigende behandling, der er svær at forsvare sig imod. Mobningen kan antage mange former: Fysisk, psykisk, verbalt eller negligering. Hvad forstår vi ved konflikter? En konflikt er en uoverensstemmelse mellem to eller flere personer. En konflikt er ikke systematisk (som ved mobning) og ikke nødvendigvis negativ. Side 1 af 5

2 TILTAG FOR BEDRE TRIVSEL Hvad gør vi for at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning? Vi gør trivselserklæringen til en del af vores hverdag. Arbejdet med trivslen på Mariager Skole inkluderer alle parter på skolen: Eleverne, lærerne, pædagogerne, skolens ledelse og forældrene. Det er et fortsat arbejde for at sikre en skole, hvor vi alle kan trives. Hvad gør vi på skoleniveau? En uge hvert år har hele Mariager Skole særligt fokus på kost, motion og trivsel. Via ledelsesteam, skolepædagoger og lærere er der samarbejde mellem SFO og skole, så der er mulighed for at se på hele barnet i dets forskellige roller i løbet af dagen. Skolens ledelse sørger for, at der hvert år nedsættes et elevråd med en lærer som tovholder. Elevrådet kommer med ideer til, hvordan trivslen på skolen kan fremmes og sætter fokus på generelle problemstillinger, der kan føre til dårlig trivsel herunder mobning. Elevrådet har eksempelvis etableret en legepatrulje i Gårdvagtsplanen skal være synlig for eleverne i de enkelte afdelinger ved opslag. Tilsynet skal være synligt og aktivt. Forældresamarbejdet vægtes højt og foregår både som en løbende proces og via akutte tiltag. Skolen har et AKT-team, der sætter fokus på konflikter, samarbejdsvanskeligheder, uro og lignende i og omkring en klasse. Formålet med AKT-teamets arbejde er at få flere til at trives i skolen, at bekæmpe mobning, at forebygge og afhjælpe konflikter, at skabe rum for trivsel og succesoplevelser og at afdække problemstillinger og finde frem til handlemuligheder. Grænseoverskridende adfærd har konsekvenser. Derfor har Mariager Skole en procedure, der træder i kraft, hvis der er elever, der udviser grænseoverskridende opførsel, ligesom der er udarbejdet retningslinjer for skolens voldspolitik og konfliktløsning. Hvad gør vi på klasse-/årgangsniveau? På Mariager Skole er der i alle klasser fokus på elevernes trivsel og klassens sociale liv for eksempel vha. social træning, klasseregler, klassemøder, legeaftaler, venskabsklasser, fysisk aktivitet og teambuilding i forbindelse med Cooperative Learning. Lærerne afholder jævnligt teammøder med fokus på elevernes trivsel. Her er LP-modellen brugbar. Der afholdes årligt elevsamtaler mellem en af klassens primærlærere og den enkelte elev. Hvad er forældrenes rolle? Evt. fordelt på årgange eller trin Forældrene arbejder løbende på at skabe åbenhed og godt samarbejde. Dette kan fx ske ved at: - skabe forældrenetværk allerede fra 0.klasse - afholde forældrearrangementer i klassen eller på årgangen - bruge tid på klassens sociale forhold ved forældremøder herunder et fast punkt om forældrespilleregler på alle forældremøder - afholde temabaserede forældremøder i samarbejde med klassens lærere - støtte op om skolens tiltag Side 2 af 5

3 Forældrene hjælper eleverne til god trivsel i skolen. Dette sker fx ved at: - være opmærksom på børnene og deres signaler - være positiv, åben, respektere alle, ville alle - være med til at skabe legeaftaler, lege-teams eller hjemmearbejds-teams - være klar med modtage-teams, når nye elever kommer til skolen - kunne acceptere, at man ikke altid kan have det godt, men der skal ske handling på det, der ikke fungerer Hvordan og hvornår bruger vi vores resursepersoner i det forebyggende arbejde? Resursepersonerne på Mariager Skole (skolepsykologen, sundhedsplejersken, AKT-medarbejdere og specialundervisningslærere) bruges til sparring, indsatser omkring enkelt-elever og supervision af medarbejderne. Både elever, forældre, årgangsteamet og de enkelte medarbejdere kan bede om hjælp til løsning af problemstillinger eller nye ideer til trivselsfremmende tiltag. AKT-læreren deltager på forældremøder på 1.el. 2. årgang. SSP-kontaktlærer deltager på forældremøder på 6. årgang. Hvordan opdager vi eventuel mistrivsel hos én eller flere elever? På Mariager Skole er medarbejdere, ledelse, elever og forældre opmærksomme på dem, vi er sammen med. Vi har interesse for hinanden og holder øje med om nogen mistrives. Det sker fx ved at have fokus på ændret adfærd, selvskadende adfærd og fravær hos eleverne. Klassens lærere og pædagoger reagerer på henvendelser om mistrivsel fra andre lærere, elever, forældre eller eleven selv. Eleverne kan henvende sig med problemer til klassens lærere, ledelsen, skolepsykologen, AKTmedarbejderne eller en anden voksen på skolen, de har tillid til. Foruden den daglige kontakt mellem medarbejdere og elever, kan eleverne også udtrykke mistrivsel, når der afholdes klassemøder eller til elevsamtalerne. INDGRIBEN Hvordan griber vi ind, hvis vi oplever mistrivsel hos én eller flere elever? Hvis der observeres mistrivsel hos elever på Mariager Skole, gribes der ind med det samme. Hvilken form for indgriben afhænger af situationen. Handlemulighederne er fx: - samtale og konfliktløsning mellem de involverede parter på skolen - kontakt til elevens forældre - teamsamarbejde om og med eleven - undervisning om relevante temaer som mobning og sorg - konsultative samtaler, hvor PPR og forældre deltager - etablering af et AKT-forløb - henvisning til skolepsykolog - tværfaglige teammøder, hvor der indkaldes alle relevante resursepersoner Side 3 af 5

4 Hvad gør vi helt konkret, når mobning er konstateret? Ved konstatering af mobning samtales med de involverede parter og hjemmet informeres. Herefter kan der ske følgende afhængig af den konkrete situation: - de, der har konstateret mobning, informerer teamet og ledelsen - klassen inddrages i problemløsning via gruppesamtaler, klassemøder og undervisning - klasselæreren informerer forældrene og samarbejder med forældrene om en løsning - klassens lærere indkalder til forældremøde(r), der har fokus på mobning i klassen - skolens ledelse involveres fx via princippet om Hertil og ikke længere - relevante resursepersoner inddrages i løsningen af konflikten Hvordan sikrer vi, at mobning ikke gentager sig? Mobning forebygges via daglig forebyggelse i alle klasser. Kodeordene for forebyggelse er: - opmærksomhed - samarbejde - handling Hvordan håndterer vi eventuelle problemer i relationen mellem lærere og elever? Ved problemer mellem lærere og elever løses de i åben dialog mellem de involverede parter. Afhængig af situationen kan lærerteamet og ledelsen inddrages. Hvem kan elever, ansatte og forældre henvende sig til med spørgsmål vedrørende elevernes sociale trivsel? Elever og forældre skal i første omgang henvende sig til klassens lærere, når det gælder elevens trivsel. Der er også mulighed for at kontakte skolens ledelse, - fx hvis der opstår problemer i samarbejdet mellem lærere og forældre, eller hvis problemstillingen er generel for skolen. Skolens medarbejdere har mulighed for at få sparring i teamet, hos AKT-vejlederen, hos specialundervisningskoordinatoren, hos ledelsen, sundhedsplejersken, socialrådgiveren og skolepsykologen. Hvornår går ledelsen ind i konkrete problemstillinger? Ledelsen tager henvendelser fra elever, forældre og medarbejderne alvorligt. Ledelsen går konkret ind i problemstillinger, når forældre eller medarbejdere skønner, at der er brug for ledelsens hjælp. Det kan fx være i forbindelse med konsultative samtaler, tværfaglige teammøder eller ved brug af princippet om Hertil og ikke længere. Hvilken rolle har skolebestyrelsen i arbejdet for at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning? Skolebestyrelsen sikrer, at der eksisterer rammer og resurser på skolen til at skabe øget trivsel på skolen. Skolebestyrelsen evaluerer årligt, om - Trivselserklæringen stadig er aktuel - der sker en løbende forbedring af trivslen på skolen - der er fokus på børnenes trivsel på forældremøderne Side 4 af 5

5 Hvordan sikrer vi, at vores trivselserklæring er kendt af alle og bliver brugt efter formålet? Trivselserklæringen præsenteres på skoleårets første forældremøde i 2010/2011, hvor lærere og skolepædagoger også fortæller, hvad man konkret gør for at sikre god trivsel i de enkelte klasser. Herefter tages Trivselserklæringen hvert år op på forældremøderne på 0. og 6. årgang. OPFØLGNING Hvornår og hvordan vil vi evaluere vores trivselserklæring? Trivselserklæringen evalueres i forbindelse med skolens undervisningsmiljøundersøgelse. Skolebestyrelsen evaluerer årligt trivselserklæringen. Side 5 af 5

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Alle børn har ret til et mobbefrit liv

Alle børn har ret til et mobbefrit liv Alle børn har ret til et mobbefrit liv Handleplan mod mobning for Gentofte Skole og Fritidscenter Til børn, medarbejdere og forældre på Gentofte Skole og Fritidscenter Udarbejdet september 2009 Revideret

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Til forældre og skolens medarbejdere i indskolingen 1 Indhold Fælles for forældre og skolens medarbejdere side 3 Mest for forældre side

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

ENGHAVEGÅRD SKOLE TRIVSELSPLAN 2014/2015. Trivselsplan Enghavegård Skole

ENGHAVEGÅRD SKOLE TRIVSELSPLAN 2014/2015. Trivselsplan Enghavegård Skole ENGHAVEGÅRD SKOLE TRIVSELSPLAN 2014/2015 1 1 Kolofon Redaktion Annette Smidt Jørgensen, Lene Sølver Pedersen, Inge Thamsborg og Lisbet Pedersen Fotos Personale på skolen Sats Layout Gladsaxe Pædagogiske

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED Udgivet i 2008 i forbindelse med Undervisningsministeriets kampagne Sammen mod mobning af Forældreorganisationen Skole og Samfund Kvægtorvsgade 1 1710 København V tlf.: 3326 1721 E-mail: post@skole-samfund.dk

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Skelgårdsskolens avis Oplag: 1000 Nr. S1 2009/2010 Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Side 2 Skeløjet nr.s1 2009/2010 Trivselsambassadørerne Trivselsambassadørens

Læs mere

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013 Handleguiden Handleguiden side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bærende principper i det tidlige

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere