ÅRSRAPPORT 2012 CVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 CVR

2 UDGIVER COWI Holding A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark Telefon Telefax COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores 360 -tilgang. Vi angriber udfordringerne fra mange forskellige vinkler for at skabe sammenhængende løsninger for vores kunder. FOTO Claus Knuth Das Büro Nicky Bonne Niclas Jessen Ordnance Survey Great Britain Polfoto Pontus Johansson Stig Stasig Team_T AS Thomas Maxe REDAKTIONEN SLUTTET Februar 2013 EFTERTRYK Tilladt med kildeangivelse ISSN FORSIDEBILLEDE COWI er en international specialist inden for letbaner og udvikler effektive og innovative løsninger inden for letbane- og infrastrukturprojekter.

3 INDHOLD ÅRSRAPPORT INDHOLD 4 INTRODUKTION 4 COWI fortsætter vækst og styrker forretningen i HOVED- OG NØGLETAL 8 KOMPETENCER I VERDENSKLASSE 10 COWIS KONCERNSTRATEGI LEDELSESBERETNING 12 Årets resultat 14 Betydningsfulde hændelser 18 Medarbejdere 20 God selskabsledelse 22 Forventninger til CSR og bæredygtighed 26 Regnskabsberetning 30 VERDENSOMSPÆNDENDE RÅDGIVERE 32 INTERNATIONALE SPECIALISTYDELSER 34 COWI HOLDING A/S KONCERNREGNSKAB 36 Anvendt regnskabspraksis 43 Resultatopgørelse 44 Balance 46 Egenkapitalopgørelse 47 Pengestrømsopgørelse 48 Noter 61 COWI HOLDING A/S ÅRSREGNSKAB 62 Anvendt regnskabspraksis 63 Resultatopgørelse 64 Balance 65 Egenkapitalopgørelse 66 Noter 68 PÅTEGNINGER 70 SELSKABSOPLYSNINGER 72 COWIS ORGANISATION 74 COWIS BESTYRELSE OG DIREKTION

4 COWI FORTSÆTTER VÆKST OG STYRKER FORRETNINGEN I 2012 COWIs forretning udviklede sig positivt med fortsat vækst og øget indtjening på alle hovedmarkeder. Samtidig slår effekten af COWIs PowerHouse 2015-strategi nu igennem med øget produktivitet, styrket ordrebeholdning og lavere omkostninger. Årets samlede resultat påvirkes dog af hensættelser til et enkeltstående, større projekt, der blev afsluttet i COWI forventer vækst og øget indtjening i Udviklingen i den globale økonomi stiller store krav til fremtidens rådgivningsvirksomheder. De seneste års økonomiske stilstand presser priserne og betyder, at kun store, effektive og højt specialiserede virksomheder overlever var derfor et vigtigt år i COWIs ambition om at blive et Powerhouse i rådgivningsbranchen. Med udgangspunkt i COWIs PowerHouse 2015-strategi har virksomheden således igangsat en række målrettede initiativer, der allerede i 2012 forbedrede konkurrenceevnen, reducerede omkostningerne og styrkede virksomhedens position fremadrettet. I 2012 strømlinede COWI virksomhedens organisation, så arbejdet i stadig større grad udføres af de specialister, der skaber størst værdi for kunden, uanset hvor vedkommende befinder sig i verden. Samtidig foretog virksomheden en række organisationsændringer i både forretningen og business support, som understøtter en fortsat effektivisering af virksomhedens kerneprocesser. Konkurrenceevnen blev ligeledes styrket ved, at COWI øgede medarbejdernes kompetencer gennem et nyt Project Management Academy. I 2012 fortsatte arbejdet med at skabe et globalt Financial Focus -mindset i organisationen, bl.a. gennem udrulningen af et nyt globalt projekt-, ressource- og økonomistyringssystem, der giver medarbejderne et samlet overblik over det enkelte projekt. Endelig gennemførte COWI en række strategiske investeringer i forretningen. Med opkøbet af Jenny Engineering Corporation i Nordamerika styrker COWI sit fokus på at vækste inden for tunneller. Og med opkøbet af Stormorken & Hamre AS og A-tek AS i Norge cementerer COWI sin styrkeposition inden for byggeri, industri og energi. ØGET OMSÆTNING OG FREMGANG I KERNEMARKEDERNE Implementeringen af strategien har allerede skabt resultater. Trods vanskelige markedsvilkår har virksomheden således øget omsætningen og indtjeningen i alle COWIs regioner og i vores major business line, Bro, tunnel og vandbygning. COWI-koncernen øgede således omsætningen til DKK millioner i 2012, hvilket er en stigning på DKK 429 millioner eller 9 procent i forhold til Årets resultat påvirkes negativt af en enkeltstående hensættelse på DKK 238 millioner i forbindelse med den omfattende udbygning af Muscat og Salalah International Airports i Oman. Til trods for, at COWI har fuldført designfasen samt hovedparten af tilsynsfasen, og overholdt øvrige aftaler, havde vi alligevel et betydeligt honorarudestående ved kontraktens udløb den 31. december COWI vil i 2013 tage de nødvendige skridt for at få udeståendet indfriet. I 2012 foretog COWI en række tiltag med henblik på at stabilisere forretningen i Mellemøsten samt i Central- og Østeuropa. COWI tilpassede sig i 2012 derfor til markedernes størrelse og risikoprofil, hvilket krævede betydelige ressourcer i 2012, men som forventes at sikre en øget indtjening og overskudsgrad i forretningsenheden COWI CMC (Kina, Mellemøsten samt Central- og Østeuropa) i Endelig har COWI afholdt omkostninger til en ti år gammel voldgiftssag i Danmark, hvor der i 2012 blev indgået forlig. Hensættelserne er den væsentligste årsag til, at COWIkoncernens samlede indtjening (EBIT) faldt fra DKK 77 millioner i 2011 til DKK -199 millioner i 2012.

5 INTRODUKTION ÅRSRAPPORT FORVENTER FORTSAT VÆKST OG ØGET INDTJENING I markerede således et vigtigt vendepunkt for COWIkoncernen med øget omsætning og indtjening i virksomhedens kernemarkeder. Uanset udviklingen i Mellemøsten og COWI CMC forventer koncernen fortsat at nå vores økonomiske mål ved strategiperiodens udløb i COWI forventer en vækst i omsætningen og en solid forbedring af indtjeningen i COWI er godt på vej til at blive et Powerhouse i rådgivningsbranchen i Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO

6 HOVED- OG NØGLETAL HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKKm DKKm DKKm DKKm DKKm EURm HOVEDTAL Kurs DKK/EUR, 31. december ,04 NETTOOMSÆTNING Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat af ordinær primær drift RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT (EBIT) Resultat af finansielle poster, netto ÅRETS RESULTAT FØR SKAT Årets resultat COWIS ANDEL AF ÅRETS RESULTAT Goodwill Øvrige anlægsaktiver Omsætningsaktiver AKTIVER I ALT Aktiekapital EGENKAPITAL Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrøm fra driften Investering i materielle anlægsaktiver, netto Øvrige investeringer, netto Pengestrøm fra investering, netto FRIT CASH FLOW Pengestrøm fra finansiering PENGESTRØM I ALT NØGLETAL EBITDA-margin 8 % 8 % 6 % 5 % -1 % Overskudsgrad (EBIT-margin) 5 % 5 % 3 % 2 % -4 % Afkast af investeret kapital 30 % 27 % 14 % 7 % -23 % Egenkapitalandel 19 % 20 % 31 % 30 % 25 % Egenkapitalforrentning 18 % 18 % 11 % 4 % -21 % Indre værdi pr. aktie i DKK 272,6 327,1 327,8 274,5 GENNEMSNITLIGT ANTAL MEDARBEJDERE COWI Holding A/S blev etableret den 7. maj Ved koncernetableringen blev sammenlægningsmetoden anvendt. Hoved- og nøgletal er således udarbejdet i overensstemmelse hermed. Indre værdi pr. aktie for 2009 er beregnet ved selskabets stiftelse den 7. maj 2010.

7 HOVED- OG NØGLETAL ÅRSRAPPORT UDVIKLING I NETTOOMSÆTNING, OVERSKUDSGRAD OG EBITDA-MARGIN UDVIKLING I EGENKAPITAL OG EGENKAPITALANDEL DKKm % DKKm % Regnskabsår Nettoomsætning Overskudsgrad EBITDA-margin Regnskabsår Egenkapital Egenkapitalandel UDVIKLING I GENNEMSNITLIGT ANTAL MEDARBEJDERE UDVIKLING I GENNEMSNITLIG INVESTERET KAPITAL OG AFKAST AF INVESTERET KAPITAL Antal medarbejdere DKKm % Regnskabsår Gennemsnitligt antal medarbejdere Regnskabsår Gennemsnitlig investeret kapital Afkast af investeret kapital UDVIKLING I PENGESTRØMME UDVIKLING I INDRE VÆRDI PER AKTIE DKKm 400 DKK Frit cash flow Pengestrøm fra driften Regnskabsår Regnskabsår Indre værdi per aktie

8 KOMPETENCER I VERDENSKLASSE Od Vi skaber quiandaepe værdi for rate vores eum kunder quid et ved que at se tænke maximilist 360 ullaut pra niscientibus rundt om deres ipsus udfordringer. debitempor Med sia conseque vores brede eliquias palet af kompetencer i verdensklasse, vores globale erfaring og lokale tilstedeværelse kan vi påtage os de største og mest komplekse projekter over hele verden. COWI kan ikke skabe 360 -løsninger alene, og derfor lægger vi stor vægt på at lukke cirklen i tæt samarbejde med vores kunder.

9 KOMPETENCER I VERDENSKLASSE ÅRSRAPPORT 2012 VORES YDELSER ØKONOMI, MANAGEMENT OG PLANLÆGNING >> Økonomiske analyser og metoder analyser og jura >> Evaluering og konsekvensvurdering >> Organisationsudvikling og velfærdsanalyser >> Kommunikation >> Trafikplanlægning og modellering >> Kollektiv trafik og ITS >> Fysisk planlægning og byudvikling >> Finansielle VAND OG MILJØ >> Miljø, sikkerhed og sundhed og spildevand >> Vandressourcer og naturforvaltning >> VVM, miljøvurderinger og overvågning >> Affald og genanvendelse >> Forurenede grunde >> Strategisk miljørådgivning >> Vandforsyning GEOGRAFISK INFORMATION OG IT >> GIS og it >> 3D-visualisering og modellering og geodataprodukter >> Kortlægning og dataindsamling >> Landmåling >> Ejendomsret og arealforvaltning >> Kort JERNBANER, VEJE OG LUFTHAVNE >> Veje og motorveje >> Jernbaner >> Letbaner >> Metroer >> Lufthavne BRO, TUNNEL OG VANDBYGNING >> Broer >> Tunneller >> Infrastrukturbygværker >> Geoteknik >> Vandbygning, havne og kyster og vedligehold >> Risikostyring og risikoanalyse >> Levetidsprojektering >> Drift BYGGERI >> Bygningsprojektering >> Bæredygtige og grønne bygninger >> Brandrådgivning >> Hospitaler og sundhedsbyggeri >> Bygherrerådgivning >> Højhusbyggeri >> Byudvikling >> Renovering og byggeteknik INDUSTRI OG ENERGI >> Industri >> Energi >> Olie og gas 9

10 COWIS KONCERNSTRATEGI 2015 COWIs forretning bygger på den nye koncernstrategi, PowerHouse 2015, og dens fire strategiske hjørnesten. I 2012 tog COWI vigtige skridt, der skal sikre, at vi når strategiens must-win battles og økonomiske vækstmål. Fremtidens globaliserede marked stiller nye krav til videnrådgivere som COWI. I fremtiden bliver projekterne stadig større og mere komplekse. Derfor skal COWI fortsat have den fornødne størrelse, gennemslagskraft og de rette verdensklassekompetencer for at forblive konkurrencedygtig. Det er udgangspunktet for COWIs strategi, der skal gøre virksomheden til et Powerhouse i branchen ved udgangen af PowerHouse 2015-strategien består af fire hjørnesten og fem såkaldte must-win battles, som virksomheden skal vinde for at nå de økonomiske mål. Siden lanceringen i slutningen af 2011 har PowerHouse 2015-strategien været udgangspunktet for alle aktiviteter i COWI-koncernen. STRATEGIENS FIRE HJØRNESTEN PowerHouse 2015 er baseret på fire hjørnesten, der skal drive COWIs udvikling i fremtiden. De fire hjørnesten er Engage, Earn, Expand og Evolve. Engage: Det er en forudsætning for COWIs strategiske ramme, at vi engagerer os i samarbejdet med vores kunder og interessenter i samfundet og samfundets udvikling i bred forstand. Derfor stræber vi efter at bygge langvarige partnerskaber og afstemme forventningerne med vores samarbejdspartnere. Det kræver dygtige projektledere, og derfor lancerede vi i 2012 et nyt Project Management Academy, hvor COWIs projektledere bl.a. trænes i kundeog interessentrelationer. Earn: Vores løsninger skal sikre, at vores kunder og COWI udvikler en sund og bæredygtig forretning. For at kunne udnytte vores kompetencer på flere kontinenter har vi derfor introduceret et nyt økonomi-, ressource- og projektstyringssystem, der giver et overblik over alle medarbejdere og den værdiskabelse, de kan tilbyde kunderne. Koncernløsningen er implementeret i Danmark og Qatar og udrulles globalt i den indeværende strategiperiode, startende med Norge i Expand: Fremtidens projekter bliver større og mere komplekse. Derfor skal COWI vokse for fortsat at være en attraktiv samarbejdspartner. I de kommende år stræber vi især efter solid vækst i Norden og Nordamerika. Derfor har vi styrket vores kompetencer, bl.a. gennem opkøb, netop her. COWI har også fokus på de såkaldte BRIKlande, hvor vores førende internationale forretningsområder primært inden for transport, infrastruktur, vand og energi skal drive væksten. Evolve: Vi lever i en globaliseret verden i konstant udvikling. Derfor skal COWI fortsat udvikle vores kompetencer for at møde kundernes behov. I 2012 skabte COWI derfor en ny global organisation, der er forankret ét sted, for at styrke virksomhedens videndeling, forretningsudvikling og innovation på tværs af COWIs regioner, vores major business line, markeder og forretningsenheder. COWI tog således vigtige skridt for at nå målsætningerne i koncernens strategi i 2012 og styrkede fundamentet for fremtidig, bæredygtig vækst for både vores kunder og COWI TILGANG LØSER SAMFUNDETS UDFORDRINGER Verdens befolkning vokser, den forventede levealder stiger, og for at sikre en bæredygtig anvendelse af verdens ressourcer ikke mindst vand og energi er der et stigende behov for sammenhængende, langsigtede løsninger. COWIs koncernstrategi og 360 -tilgang tager derfor både udgangspunkt i vores kunders behov og den komplekse virkelighed, de er en del af. Når vi bruger COWIs brede kompetencer til at binde vores kunders ønsker sammen med behovene i samfundet, de agerer i, skaber vi bæredygtig vækst. COWIs evne til at identificere muligheder og medvirke til at skabe morgendagens bæredygtige samfund er forankret i vores brede vifte af kompetencer og innovation inden for ingeniørkunst, samfundsøkonomi og miljø. Vi binder fagområder sammen, og vi kombinerer vores kunders ønsker med den verden, de agerer i. Deres succes er vores succes. Sammen realiserer vi drømme og skaber større sammenhæng i verden.

11 POWERHOUSE 2015 ÅRSRAPPORT VORES FIRE STRATEGISKE HJØRNESTEN De fire hjørnesten er fundamentet for COWIs nye strategi. Hjørnestenene Engage, Earn, Expand og Evolve udstikker både retning og mindset for alt, hvad vi foretager os. Vi har fastsat en række aktiviteter for hver hjørnesten, som skal være implementeret i EVOLVE Evolve through focused innovation on core projects and customers. EXPAND Expand from our strongholds to grow powerful and competitive. ENGAGE Engage with customers and colleagues to co-create mutual value. EARN Earn among the best to be able to expand and invest. COWIS FINANSIELLE MÅL PowerHouse 2015 er en vækststrategi, som udstikker rammerne for vækst og indtjening fremadrettet: > > En EBIT-margin på 5-8 procent > > En årlig vækst på procent i vores omsætning VORES FEM MUST-WIN BATTLES COWI skal vinde sine fem must-win battles inden udgangen af 2015, for at strategien bliver en succes. Og vi er allerede godt på vej. Must-win battle > > FINANCIAL FOCUS IMPLEMENTATION Financial Focus project fully implemented across the COWI Group. Financial targets achieved at group level. Initiativer i 2012 > > Financial Focus og det tilhørende Cockpit-system blev implementeret i Qatar og Danmark. > > Et årligt cash flow fra vores drift på over DKK 300 millioner > > ROIC på procent. > > PROJECT MANAGEMENT ACADEMY AND AUTHORIZATION SYSTEM Group-wide system for project manager education and internal certification aligned with career track and registered. > > COWIs Project Management Academy blev lanceret i > > GROWTH IN NORWAY AND SWEDEN Double turnover through profitable growth. > > Opkøb af virksomhederne A-tek AS og Stormorken & Hamre AS med specialer inden for henholdsvis byggeri, industri og energi. > > GROWTH IN THE BRIC COUNTRIES AND NORTH AMERICA Turnover and EBIT targets reached for each country. > > DISTRIBUTED WORK PLATFORM At least 600 employees within engineering design addressing group business and Indian market 50/50. > > Opkøb af Jenny Engineering Corporation, der er tunnelspecialister i Nordamerika. > > Ny organisation under én samlet ledelse styrker COWI i Nordamerika. > > Opstart af business support-center i Litauen med 15 medarbejdere og øget anvendelse af distributed work -platform i Indien.

12 ÅRETS RESULTAT I 2012 opnåede COWI-koncernen vækst i alle kernemarkeder og øgede sin omsætning med 9 procent til DKK millioner og egenproduktionen med 8 procent til DKK millioner. Årets resultat påvirkes dog negativt af hensættelser til et enkeltstående, større projekt. COWI-koncernen opnåede i 2012 en omsætning på DKK millioner. Det er en fremgang på DKK 429 millioner eller 9 procent i forhold til Koncernens egenproduktion blev øget med DKK 300 millioner svarende til en vækst på 8 procent. Væksten er hovedsagelig organisk. Nedenstående tabel viser udviklingen i egenproduktion i COWIs regioner: Danmark, Norge, Sverige samt CMC (Kina, Mellemøsten samt Central- og Østeuropa) og i vores major business line, Bro, tunnel og vandbygning. UDVIKLING I EGENPRODUKTIONEN FRA 2011 TIL 2012 I COWIS REGIONER, CMC OG MAJOR BUSINESS LINE REGIONER, CMC OG Vækst i Vækst i MAJOR BUSINESS LINE: DKKm DKKm procent DKKm Danmark % 60 Norge % 159 Sverige % 73 COWI CMC % -3 Bro, tunnel og vandbygning % 54 Øvrige I alt % 300 Den økonomiske krise påvirkede fortsat efterspørgslen efter rådgivningsydelser i På trods af dette øgede COWI egenproduktionen i alle forretningsenheder, dog med en mindre tilbagegang i CMC. Danmark øgede egenproduktionen med 4 procent, drevet af vækst inden for infrastruktur, industri og energi, vand og miljø samt mapping. I 2011 oplevede Danmark ligeledes en vækst på 4 procent. Norge fortsatte de senere års positive udvikling med en vækst i egenproduktionen på 19 procent, hvilket især skyldtes en positiv udvikling i hospitals-, transport- og byggesektorerne. I 2011 var væksten på 15 procent. Sverige fortsatte ligeledes de senere års positive udvikling med en vækst på 12 procent i egenproduktionen. Væksten skete især inden for industri, byggeri og infrastruktur. I 2011 var væksten på 23 procent. Bro, tunnel og vandbygning havde en vækst på 8 procent, drevet af en stigende efterspørgsel inden for alle forretningsområder. I 2011 var væksten på 4 procent. CMC, der omfatter COWIs selskaber i Kina, Mellemøsten samt Central- og Østeuropa, gennemgik i 2012 en

13 LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT Bygherrerådgivning på Cityringen i København. omfattende restrukturering og fik derfor et mindre fald i egenproduktionen på 2 procent i forhold til året før. POSITIV UDVIKLING I COWIS KERNEFORRETNING TRODS UDFORDRENDE FORRETNINGSVILKÅR COWI-koncernen opnåede i 2012 et resultat før afskrivninger (EBITDA) på DKK -58 millioner mod DKK 215 millioner i COWIs resultat af primær drift (EBIT) i 2012 er positivt påvirket af den øgede indtjening i COWIs kerneområder i Norge, Sverige og Danmark samt inden for Bro, tunnel og vandbygning. Den positive udvikling i kerneforretningen er resultatet af en fokuseret indsats på at øge lønsomheden overalt i koncernen. Resultatet af primær drift er negativt påvirket af en enkeltstående, større hensættelse på DKK 238 millioner i forbindelse med den omfattende udbygning af Muscat og Salalah International Airports i Oman, hvor COWI havde et betydeligt honorarudestående ved kontraktens udløb den 31. december COWIs resultat af primær drift i 2012 er endvidere negativt påvirket af restruktureringstiltag i en række af koncernens selskaber i forretningsenheden CMC. Det samlede regnskabsmæssige (EBIT) tab i CMC udgjorde DKK 64 millioner, hvoraf DKK 15 millioner vedrører Litauen, DKK 6 millioner vedrører Tyrkiet, og DKK 35 millioner vedrører Bahrain, hvor den økonomiske krise og Det Arabiske Forår har ændret de forretningsmæssige vilkår i et sådant omfang, at COWI har reduceret aktiviteterne til udelukkende at færdiggøre igangværende projekter. Koncernens resultat af primær drift er endvidere negativt påvirket med DKK 13 millioner til et forlig i en ti år gammel voldgiftssag i Danmark. Endelig er COWIs resultat negativt påvirket af omkostninger til restrukturering af koncernens supportfunktioner samt til udvikling, implementering og træning i en ny koncernløsning og it-platform, der integrerer og effektiviserer koncernens projekt-, ressource- og økonomistyring. OPTIMERING I VIRKSOMHEDEN OG POSITIVT CASH FLOW Det er forventningen, at disse restruktureringstiltag i forretningen og i supportfunktioner sammen med indførelsen af nye it- og styringssystemer vil bidrage væsentligt til at forbedre koncernens drift og indtjening i COWIs resultat af primær drift (EBIT) i 2012 udgjorde således DKK -199 millioner mod DKK 77 millioner i Resultatet af primær drift i koncernens kerneforretning, dvs. eksklusive hensættelse i Oman, omkostninger til forlig i en ti år gammel voldgiftssag samt det regnskabsmæssige tab i CMC, udgjorde DKK 117 millioner. COWI formåede i 2012 at skabe et positivt cash flow fra driften på DKK 110 millioner på trods af den udestående honorarbetaling fra lufthavnsprojektet i Oman. Ved udgangen af 2012 havde COWI medarbejdere mod ved udgangen af Antallet af medarbejdere steg i Norge og Sverige samt i vores major business line, Bro, tunnel og vandbygning. Indre værdi per aktie udgjorde ved udgangen af ,5 mod 327,8 ved udgangen af Nedenstående graf viser udviklingen i indre værdi per aktie. Indre værdi er positivt påvirket af valutakursregulering og negativt påvirket af årets resultat. DKK Regnskabsår Bestyrelsen foreslår, at der udbetales udbytte på 3,5 procent af aktiekapitalen. Udbytteprocenten var i 2011 ligeledes på 3,5 procent. Indre værdi per aktie

14 BETYDNINGSFULDE HÆNDELSER I 2012 foldede COWI PowerHouse 2015-strategien ud og styrkede sin konkurrenceevne, organisation og position på virksomhedens kernemarkeder. Trods et vanskeligt marked investerede COWI samtidig i nye kompetencer gennem systematisk efteruddannelse af medarbejderne, nye systemer og opkøb af virksomheder i Norge og Nordamerika. COWIs PowerHouse 2015-strategi er kendetegnet ved sit øgede kundefokus og udviklingen af en konkurrencedygtig high performance -organisation. I 2012 tog COWI en stribe vigtige skridt for at leve op til strategiens fire hjørnesten og nå virksomhedens fem must-win battles. STYRKET KONKURRENCEKRAFT Fremtidens succesfulde rådgivningsvirksomheder er store og finansielt stærke, så de kan konkurrere om selv de største opgaver overalt i verden. Det stiller krav til COWIs lønsomhed. Evnen til værdiskabelse ligger i effektivt at drive projekter til glæde for både vores kunder og COWI. I 2012 lancerede COWI derfor et globalt projekt-, økonomi- og ressourcestyringssystem; Cockpit. Med Cockpit kan medarbejderne øjeblikkeligt få det fulde overblik over deres projekter, uanset hvor de befinder sig. Cockpit blev udrullet i Danmark og Qatar i 2012 og vil i løbet af de kommende år blive rullet ud i resten af COWIs markeder, startende med Norge i Samtidig øgede COWI konkurrenceevnen ved at styrke medarbejdernes kompetencer. I foråret 2012 lancerede COWI vores Project Management Academy, hvor knap 100 projektledere allerede er blevet efteruddannet i effektiv projektledelse, økonomi- og risikostyring. ADGANG TIL MEST VÆRDISKABENDE SPECIALISTER Cockpit-systemet giver et overblik over alle tilgængelige specialister i COWIs globale organisation. Det sikrer, at projektlederne bemander projekterne med de medarbejdere, som skaber størst værdi for kunderne, uanset hvor de måtte befinde sig i verden. Denne form for distributed work sikrer ikke kun kunderne de bedste kompetencer og konkurrencedygtige priser, men forebygger også manglen på kvalificeret arbejdskraft inden for vigtige områder som f.eks. infrastruktur og transport i Norden og Nordamerika. I 2012 etablerede COWI et nyt business support-center i Litauen, og antallet af medarbejdere her og i Indien steg betydeligt. INITIATIVER UNDERSTØTTER FORTSAT VÆKST COWI oplevede vækst i de fleste forretningsenheder i Samtidig blev der taget nye strategiske initiativer, der skal sikre, at vores forretning og kunderelationer også forbliver på et højt niveau i fremtiden. COWI styrkede sin førerposition på en række markeder gennem strategiske opkøb af virksomheder, der tilfører nye kompetencer. I Nordamerika købte COWI bl.a. det internationalt anerkendte selskab Jenny Engineering Corporation, der har specialiseret sig i planlægning, design og byggeledelse af tunneller og underjordiske konstruktioner. Opkøbet styrker COWIs i forvejen store kompetencer inden for tunneller og broer i Nordamerika. I Norge købte COWI i 2012 selskaberne Stormorken & Hamre AS og A-tek AS og cementerer dermed COWIs kompetencer og profil inden for byggeri, industri og energi i Norden. VIGTIGE NYE PROJEKTER I 2012 De mange nye projekter, som COWI vandt i 2012, viser, at international specialistviden inden for udvalgte områder er vejen til vækst. Som en af verdens førende rådgivere inden for broer, tunneller og vandbygning, var 2012 et travlt år for COWI. COWI vandt bl.a. rådgiveropgaven på opførelsen af Tappan Zee-broernes hovedspænd i New York, samt projekteringen af den nye olie- og gasterminal, tankanlæg og tilhørende bygninger og infrastruktur i Ain Sukhnas havn i Egypten. Endelig er arbejdet på Izmit Bay Crossing, der er en stor bro, som skal krydse Marmarahavet ved Izmitbugten i Tyrkiet, også påbegyndt. I Danmark fortsatte vi med at udbygge vores store portefølje af infrastrukturprojekter, bl.a. med projekteringen af Odense letbane, udvidelsen af Aarhus letbane og Metroselskabets nye Cityring i København. På energiområdet fortsatte indsatsen med Danmarks første andengenerationsbioethanolfabrik baseret på halm, ligesom vi vandt Totalrådgivning for Danmarks første andengenerationsbioethanolfabrik baseret pa halm, Maabjerg Energy Concept, Holstebro.

15 LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT

16 udbygningen af Danmarks naturgasnet i Sønderjylland. I Danmark skal der bygges et nyt m 2 stort institut på DTU, som skal bruges til life science og bioingeniøraktiviteter. I Norge fortsætter COWI med at udvikle nye hospitaler og sundhedsanlæg i verdensklasse. I 2012 indgik COWI således et samarbejde med Sundhedsministeriet om at udvide og modernisere Norges Institut for folkesundhed. COWI vandt desuden det største enkeltstående rådgivningsprojekt udbudt af Statens Vejdirektorat i Norge nogensinde, E16-prosjektet Nybakk-Slomarka ved Kongsvinger, hvor COWI er i færd med de indledende planlægningsfaser og trafikplanlægningsanalyser. I Sverige var vores energikompetencer spydspidsen i væksten i COWI Sverige vandt udbygningen af Mälar Energi i Västerås, der bl.a. indebærer opførelsen af et stort forbrændingsanlæg. Desuden har COWI Sverige påbegyndt en større opgave for Perstorp Group med at projektere og bygge deres nye VALEROX-anlæg. Endelig steg omfanget af COWI Sveriges arbejde for Vattenfall yderligere i 2012 med arbejdet med at forny og opgradere atomkraftværket i Ringhals. I Afrika vandt vi store ejendomsregistrerings- og kortlægningsprojekter i Ghana, Lesotho og Namibia og senest et omfattende vandforsynings- og spildevandsprojekt i Benin. Bæredygtighed og COWIs 360 -tilgang til projekterne er et vigtigt konkurrenceparameter i markedet. I 2012 vandt vi en opgave for EU-Kommissionen, hvor vi skal vurdere alle strukturfondsprogrammerne fra 2014 til 2020 for at sikre, at EU s medlemslande i tilstrækkelig grad indarbejder EU s klimamålsætninger i deres projekter. I Kina baner COWI vejen frem for bæredygtig byudvikling i specielle økonomiske zoner uden for millionbyen Nanjing, hvor vi udvikler energi- og miljøplaner og er strategisk rådgiver for den industrielle udvikling for de højtprofilerede områder. EFFEKTIV GLOBAL ORGANISATION OG SUPPORT I 2012 introducerede virksomheden en ny, fælles global organisationsstruktur, hvor forretningsenhederne nu er samlet under en ny Chief operating officer for at øge synergien, videndelingen og forretningsudviklingen på tværs af COWIs regioner og sektorer. COWIs major business line, Bro, tunnel og vandbygning, samlede ligeledes sine aktiviteter i Nordamerika under én ledelse, hvilket er et afgørende skridt i realiseringen af COWIs strategimål om øget vækst i netop Nordamerika. Samtidig organiserede COWI alle business support-funktioner i en ny global organisation, der i de kommende år vil fortsætte arbejdet med at centralisere og standardisere alle interne processer for at reducere omkostningerne og sikre, at alle forretningsenheder får den samme effektive og værdiskabende service overalt i verden. COWI HOLDING A/S FINANCE CEO Lars-Peter Søbye COMMUNICATIONS & KNOWLEDGE MANAGEMENT FACILITY MANAGEMENT IT CFO Keld Sørensen HR LEGAL MERGERS AND ACQUISITIONS COO Rasmus Ødum OPERATIONAL EXCELLENCE REGION DANMARK REGION NORGE REGION SVERIGE BTM Bro, tunnel og vandbygning CMC Kina, Mellemøsten samt Central- og Østeuropa DIREKTIONEN

17 LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2012 COWI er en af verdens førende tunnelspecialister med flere årtiers undergrundserfaring fra hele verden. I 2012 udtrådte koncerndirektøren for People Relations and Responsibility af koncerndirektionen, som dermed blev reduceret til tre medlemmer. Fælles forretningssystemer, fælles projektledelsesværktøjer og fælles business support vil gøre COWI til en high performance -organisation. KURVEN KNÆKKES I MELLEMØSTEN OG CENTRAL- OG ØSTEUROPA Årets resultat påvirkes negativt af en enkeltstående hensættelse på DKK 238 millioner i forbindelse med udbygningen af Muscat og Salalah International Airports i Oman. Til trods for, at COWI har fuldført designfasen samt hovedparten af tilsynsfasen, og overholdt øvrige aftaler, havde vi alligevel et betydeligt honorarudestående ved kontraktens udløb den 31. december COWI har arbejdet på det omfattende lufthavnsprojekt i syv år, men kunne ved kontraktens udløb ikke blive enig med kunden om kommercielt acceptable betingelser for en forlængelse. Slutregnskabet for projektet vil blive udfærdiget i marts Derefter vil COWI tage de nødvendige skridt for at sikre, at bygherren lever op til sine forpligtelser, så udeståendet indfries. I 2012 stabiliserede COWI endvidere selskaberne i de få markeder, der ikke har oplevet vækst i de seneste år. Det gælder især selskaberne i Mellemøsten samt i Central- og Østeuropa, hvor de nationale økonomier er særligt påvirket af den globale krise. I 2012 tilpassede COWI derfor organisationen til markedernes størrelse og risikoprofil. Samtidig solgte COWI 52 procent af aktierne i COWI Ungarn til den lokale ledelse. Det krævede betydelige ressourcer i 2012, men forventes at sikre en øget indtjening og overskudsgrad i forretningsenhederne fra Endelig afholdte COWI omkostninger til en ti år gammel voldgiftssag i Danmark, hvor der i 2012 blev indgået forlig. 17

18 MEDARBEJDERE Ny projektlederuddannelse gør COWIs medarbejdere parate til endnu større og mere komplekse projekter i fremtiden. Og en ny global organisation med fælles systemer og processer gør COWI klar til fortsat vækst. EVOLVE Initiate customer-driven innovation in high-performance teams. VALUE-CREATING PEOPLE ENGAGE Listen with curiosity and build and align expectations to create longlasting relationships with customers and colleagues. EARN EXPAND Combine our worldclass knowledge and 360 approach to boost our market position. Are recognised business people with excellent project management skills. I 2012 tog COWI vigtige skridt for at sikre, at vi fortsat lever op til de store krav, som globaliseringen af rådgivningsmarkedet stiller til vores medarbejdere og organisation. Projekterne bliver stadig større og mere komplekse, og kunderne forventer den rette kombination af lokal viden og specialistkompetencer i verdensklasse på netop deres projekt. Samtidig falder priserne på et presset globalt marked. Det betyder, at COWIs interne processer skal være effektive og værdiskabende, hvis vi skal forblive konkurrencedygtige i fremtiden. PROJEKTET ER KERNEN I COWIS FORRETNING Med over medarbejdere og omkring igangværende projekter ved udgangen af 2012, er effektiv projektledelse kernen i COWIs forretningsmodel. Effektiv projektledelse sikrer bedre løsninger, tilfredse kunder og højere lønsomhed for COWI. Allerede i 2010 implementerede COWI et selvstændigt karrierespor for projektledere i virksomhedens karrieresystem. Og i 2012 investerede COWI i et Project Management Academy, hvor medarbejderne kan få opgraderet deres kompetencer inden for kunderelationer, projektledelse samt økonomi- og risikostyring. Uddannelsen baserer sig på både e-learning, virtuelt gruppearbejde og klasseundervisning og afsluttes med en eksamen. Vi forventer at udbygge systemet med en certificering og autorisation i løbet af I 2012 gennemførte knap 100 seniorprojektledere fra seks lande uddannelsen, der i første omgang er skræddersyet til COWIs mest erfarne projektledere, som har ansvaret for de store, tværfaglige internationale projekter. Et uddannelsesforløb til projektledere på mindre projekter er også under udvikling og forventes igangsat i NY ORGANISATION UNDERSTØTTER STRATEGIEN Målet for COWIs organisation er at tilbyde kunderne den rette blanding af lokal viden og globale specialistkompetencer i verdensklasse. Derfor introducerede COWI en ny global organisation, der samler alle forretningsenheder under ledelse af den nye Chief operating officer, Rasmus Ødum. Samtidig lancerede COWI en ny global business support-organisation, der samler virksomhedens støttefunktioner med direkte reference til COWI-koncernens direktion. COWIs nye organisation skal sikre høj effektivitet og videndeling såkaldt operational excellence i alle forretningsenheder. I de kommende år vil de centrale funktioner

19 LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2012 COWIs projektlederuddannelse ruster medarbejderne til stadig større og mere komplekse projekter. således udvikle standardiserede processer i tæt samarbejde med forretningsenhederne, som derefter implementeres i hele organisationen. I de seneste år har COWI endvidere udviklet systemer, der understøtter samarbejde på tværs af landegrænser. I 2012 færdiggjorde COWI en global it-infrastruktur, så 98 procent af medarbejderne arbejdede på de samme platforme og systemer ved udgangen af Samtidig introducerede COWI nye, fælles regler for udstationering. KOMPETENCER I VERDENSKLASSE COWI arbejder målrettet med at sikre, at vi bibeholder topplaceringerne på de internationale ranglister inden for en lang række af vores specialistområder. Systematisk kompetenceudvikling og videndeling er derfor central for COWIs fortsatte vækst. For at sikre, at den enkelte medarbejders personlige og faglige mål matcher virksomhedens overordnede forretningsmål, har hver enkelt medarbejder en individuel udviklingsplan, der typisk strækker sig over to til tre år. COWI arbejder også målrettet med at sikre, at virksomheden er en attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker de dygtigste kandidater inden for virksomhedens kernemarkeder og specialistkompetencer. Med en fjerdeplads i Danmark og en samlet 18. plads tog COWI et stort spring opad på Universums liste over attraktive arbejdspladser for ingeniører i Norden. Dermed styrkede COWI også i 2012 sit såkaldte employer brand på vores største markeder. Inden for vores internationale specialistydelser bevarede COWI pladserne på den internationale ENR-liste (Engineering News-Record) og var således nr. 3 inden for broer, nr. 4 inden for vandbygning og nr. 6 inden for lufthavne på verdensplan. Fakta om COWIs medarbejere: MEDARBEJDERE RESSOURCER Medarbejdere i alt Gennemsnitsalder, år ,0 41,9 3 Kvinder 30 % 30 % 4 Mænd 70 % 70 % 19

20 GOD SELSKABSLEDELSE COWI prioriterer god selskabsledelse højt og følger mange af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse. I 2012 forbedrede vi kommunikationen med vores aktionærer og vedtog et corporate governance charter for alle vores datterselskaber. Selv om COWI ikke er noteret på fondsbørsen, følger virksomheden i videst mulig omfang Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger. Med udgangspunkt i det såkaldte følg eller forklar-princip arbejdede COWI også i 2012 målrettet på at skabe større åbenhed og gennemsigtighed for virksomhedens interessenter. STYRKET KOMMUNIKATION MED COWIS AKTIONÆRER Inddragelsen af medarbejdere i ejerkredsen er fortsat en vigtig forudsætning for COWIs fremtidige succes. Derfor begyndte COWI i 2012 at udsende et nyhedsbrev til alle aktionærer, som ud over de regnskabsmæssige tal også indeholder ledelsens vurdering af virksomhedens forventede udvikling. Aktionærsitet på COWIs hjemmeside er fortsat en vigtig kommunikationskanal til de knap aktionærer, der kan se årets nøgletal for COWI, læse om kursudviklingen og få de vigtigste nyheder fra regnskabsperioden. CORPORATE GOVERNANCE CHARTER FOR COWIS DATTERSELSKABER I 2012 vedtog bestyrelsen et governance charter for god selskabsledelse i COWIs datterselskaber. Charteret fastsætter blandt andet de overordnede retningslinjer for sammensætningen af de forskellige ledelsesniveauer i de enkelte datterselskaber, ligesom charteret forholder sig til datterselskabernes bestyrelser samt den daglige ledelses ansvar og kompetencer. GODT SAMARBEJDE MELLEM COWIS DIREKTION OG BESTYRELSE I overensstemmelse med anbefalingerne for god selskabsledelse har vi gennem en årrække foretaget en årlig evaluering af bestyrelsens og direktionens samarbejde. Bestyrelsesevalueringen fra 2012 blev i lighed med tidligere år foretaget af en ekstern konsulent og viste, at både direktionen og bestyrelsen vurderer, at samarbejdet fungerer meget tilfredsstillende. FORANKRING AF KONCERNENS RISIKOLEDELSE COWI er en global virksomhed med projekter på meget forskellige markeder. Dette kræver en solid tilgang til og forankring af processen for koncernens risikoledelse. Derfor identificerer COWIs direktion mindst én gang årligt de væsentligste forretningsmæssige risici, der er forbundet med realiseringen af vores strategi og overordnede mål, samt risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Derudover rapporterer direktionen løbende til bestyrelsen om udviklingen inden for de væsentligste risikoområder.

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til ÅRSRAPPORT 2010 COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund Indhold 4 Nye markedsvilkår

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2007

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2007 COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni Nettoomsætning er øget fra DKK 1.411 mio. til DKK 1.463 mio. (+ 4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra DKK 85 mio. til DKK 106 mio. (+ 24 pct.) Overskudsgrad

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor.

År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor. År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder Investorpræsentation Fundamentet for fortsat vækst er styrket Jørn Larsen, CEO, Founder 9. maj 2011 Trifork En innovativ virksomhed Værdier Passion Performance Dygtighed Team work Gøre en forskel I centrum

Læs mere

Bæredygtighed og intelligente bygninger

Bæredygtighed og intelligente bygninger Bæredygtighed og intelligente bygninger Behov og muligheder for intelligent styring af bygningskomplekser 9. oktober 2012 René Aaholm Sektionsleder, Installationer COWI, Aalborg raa@cowi.dk 1 9 OKTOBER

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse Hvordan skabes fornøden professionel ledelse I forhold til Salg af mindre / større dele af selskabskapitalen. Paul-Chr. Kongsted Paukon Management & CEO i Dangro Invest 1 Eget afsæt Investorerne - dvs.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Sund og Bælt Partner A/S

Sund og Bælt Partner A/S Årsrapport 2004 Sund og Bælt Partner A/S CVR-nr. 26019133 1 / 16 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- nøgletal 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012 Prospekt Dette dokument er ikke godkendt af en værdipapirtilsynsmyndighed i Canada, og der foreligger heller ikke en udtalelse fra en sådan myndighed om de

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere