Nordfyns Vandværk Amba

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordfyns Vandværk Amba"

Transkript

1 Nordfyns Vandværk Amba Agernæsvej 48, 545 Otterup CVR nr Administrations adresse: Thygesensvej 2, 545 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar december 21 Årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen, tirsdag den 13. september 211 Kristian Iversen, dirigent

2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion Ledelsens regnskabspåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetningen Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Balance pr. 31. december Noter Budget for Takstblad, excl. moms Vandanalyse

3 2 Introduktion Selskabet Nordfyns Vandværk Amba Thygesensvej 2, 545 Otterup (administrationsadresse) Hjemmeside: CVR nr.: Telf nr.: Fax nr.: Bestyrelse Revision Intern revisor Pengeinstitut Kristian Andersen, formand Jens Rasmussen, næstformand Mogens Stougaard, kasserer Kurt Andersen Frans Tange VH Revision Steen Søgaard, registreret revisor Medlem af FSR Danske Revisorer Børstenbindervej 12 B, 523 Odense M Kristian Iversen Thygesensvej 9, 545 Otterup Telf.: Danske Bank A/S Nørregade 7, 545 Otterup

4 3 Ledelsens regnskabspåtegning Ledelsespåtegning Bestyrelsen aflægger hermed årsrapport for 21 for Nordfyns Vandværk A.M.B.A. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Otterup, den 1. september 211 Bestyrelse: Kristian Andersen, formand Mogens Stougaard, kasserer Jens Rasmussen, næstformand Kurt Andersen Frans Tange

5 4 Den uafhængige revisors påtegning Til selskabets andelshavere Vi har revideret årsregnskabet for Nordfyns Vandværk A.M.B.A. for regnskabsåret 1. januar 31. december 21, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 21 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 21 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.

6 5 Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Odense, den 2. september 211 VH Revision, medlem af FSR Danske Revisorer Steen Søgaard Registreret revisor, medlem af FSR - Danske Revisorer Intern revisorerklæring: Jeg har dags dato gennemgået den reviderede årsrapport for 21, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Otterup, den 26. august 211 Kristian Iversen Intern revisor

7 6 Ledelsesberetningen Væsentligste aktiviteter Virksomheden udfører drift af almennyttig vandforsyningsanlæg. Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat blev et underskud på t. kr. 651, hvilket er t. kr. 916 dårligere end sidste år, og t. kr. 756 end budgetteret. Afvigelserne i forhold til sidste år på t. kr. -916, kan i hovedtal forklares med mindre bruttoresultat t. kr. 21, øgede udgifter til el og svind t. kr. 3, øgede omkostninger t. kr. 145, afskrivninger t. kr. 76 og færre renteindtægter t. kr. 13. Afvigelser i forhold til budgettet t. kr. 756, øget bruttoresultat t. kr. 33, mindre udgifter til energi og svind t. kr. 13, øgede omkostninger t. kr. 94, afskrivninger t. kr. 76 samt færre renteindtægter t. kr. 2. Økonomisk udvikling i forhold til sidste år Der har været et mindre salg af vand på t. kr. 32 og færre tilslutningsafgifter på t. kr. 17 Vandspild er øget med t. kr. 3 Omkostningerne er øget med t. kr. 145, der forklares med færre lønomkostninger t. kr. 7 (kursus sidste år), Tilsyn og kontrol er øget med t. kr. 11, vedligeholdelse og nyanlæg er øget med t. kr. 121, administration er øget med t. kr. 8, og øvrige kapacitetsomkostninger er øget med t. kr. 11 Formuen er reduceret med årets underskud t. kr. 651 og øget med værdiansættelse af vandværk og ledninger med t. kr til t. kr (t. kr. 1.2) Driftsmæssig udvikling Den udpumpede vandmængde var i 21 på kbm. mod sidste år kbm. Forbrug hos forbrugere kbm. mod sidste år kbm. Svindprocenten er opgjort til 2,78 mod 16,82 sidste år. Der er tilsluttet 2 nye andelshavere, så vandværket nu har 761 (759) andelshavere. Der er i regnskabsåret investeret i vandindvindingstilladelse, udskiftning af filtersand og udskiftning af ventiler til boringer. Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn. Forventet udvikling Udviklingen i det kommende år forventes uændret. Bestyrelsen vil arbejde på styrkelse af økonomien samt udbygning af vandværkets ledningsnet.

8 7 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, tilpasset vandværkets forhold. Ændret regnskabspraksis Vandværket har fået opgjort værdien af vandværket anlæg til kr , der er optaget som anlægsaktiv og registret som vandværkets kapital primo. Nettoomsætningen Salg af vand og afgifter indregnes som nettoomsætning, når vandet er solgt og leveret. Forbruger betalte omkostninger Forbruger betalte udgifter, der er forbundet med udgifter til tilslutninger. Andre eksterne omkostninger Andre variable omkostninger: Omkostninger til energi og vandspild. Kapacitetsomkostninger: Omkostninger til f. eks. salg, administration, forsikringer og vedligeholdelse mv. Finansielle indtægter Renteindtægter. Finansielle omkostninger Renteomkostninger og gebyrer. Skat af årets resultat Andelsselskabet er fritaget for beskatning. Immaterielle og materielle anlægsaktiver Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget. Bygning (der afskrives ikke på grundes værdi) Produktionsanlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Brugstid 75-1 år år år Restværdi kr. kr. kr. Ejendomme: Agernæsvej 48. Ejendomsværdi pr. 1. oktober 21 kr. 61. heraf grundværdi kr Bogført værdi kr.. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Gældsforpligtelser - generelt Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld. Periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

9 8 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 21 Note 21 hele kr. 29 hele kr. 1 2 Omsætning Tilslutningsomkostninger forbrugere Bruttoresultat Andre variable omkostninger Andre produktionsomkostninger Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger Lønninger Salgsomkostninger Tilsyn og kontrolomkostninger Vedligeholdelse af anlæg, inkl. ny anlæg Administrationsomkostninger Øvrige kapacitetsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansieringsindtægter Finansieringsomkostninger Årets resultat Likviditetsforskydning Årets resultat Årets afskrivninger Likviditetstilførsel

10 9 Balance pr. 31. december 21 Note AKTIVER 21 hele kr. 29 hele kr. Anlægsaktiver 13 Materielle anlægsaktiver Grunde, bygninger og ledningsnet Anlægsaktiver, i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver, i alt Aktiver, i alt

11 1 Note 21 hele kr. 29 hele kr. PASSIVER Egenkapital Selskabskapital Overført overskud Egenkapital, i alt Gæld (kort- og langfristet gæld) Kortfristet gæld Leverandører af varer- og tjenesteydelser mv. Afgift ledningsført vand Moms og afgifter Skatter og sociale bidrag Gæld, i alt PASSIVER, i alt Sikkerhedsstillelser og pantsætninger 23 Kautions- og garantiforpligtigelser m.v. 24 Forpligtigelser i øvrigt

12 11 Noter Note 21 hele kr. 29 hele kr. 1 Omsætning Vandafgifter Fastafgift - forbrugere (761/759) Forbrug kbm. ( ) Andre indtægter Rykkergebyrer Tilslutningsafgift 2 stk. (3 stk.) Refusion aflæsninger Nordfyns Kommune Kassedifferencer, indtægt Tilslutningsomkostninger forbrugere Tilslutningsomkostninger Andre produktionsomkostninger Kraftforbrug kwh ( ) Refunderet energiafgift Afgift, vandspild kbm. (12.157) kbm. svarende til 2,78 % (16,82)

13 12 4 Lønninger Befordringsgodtgørelse Lønninger, vandværkspasning mv. Bestyrelseshonorar Arbejdsskadeforsikring Kursusudgifter Bestyrelsesmøder og generalforsamling Gaver Salgsomkostninger Gaver og blomster Annoncer Tilsyn og kontrolomkostninger Vandanalyser Vandindvindingsafgift 225. kbm. á kr.,35 (,255) Vedligeholdelse af anlæg, inkl. ny anlæg Hovedledninger Vandmålere, inkl. kontrol Boringer, inkl. ansøgning om indvindingstilladelse Bygninger mv., (Filtersand og udskiftning af ventiler til boringer) Rengøring Vedligehold af udenomsarealer (flisebelægning)

14 13 8 Administrationsomkostninger Kontorartikler/tryksager EDB-udgifter, inkl. PBS gebyrer, hjemmeside mv. Telefon til alarm Porto u/moms Porto m/moms Revisorhonorar Rådgivning og administration, inkl. værdiansættelse af vandværk) Forsikringer Faglitteratur/tidsskrifter m/moms Kontingenter m/moms Øvrige kapacitetsomkostninger Tab debitorer m/moms konstateret Afrundinger Afgrødeerstatninger Tab på debitor u/moms, konstateret Afskrivninger Bygninger og ledningsnet vedrørende produktion Finansieringsindtægter Renter, pengeinstitut omsætnings aktiver Finansieringsomkostninger Renter, pengeinstitutter Renter, kreditorer

15 14 13 Grunde, bygninger og ledningsnet Anskaffelsessum, primo Af-/nedskrivning, primo Årets af-/nedskrivning Tilgodehavender Forbrugsafgifter, inkl. årsregulering Tilgodehavende salg, periodisering Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Danske Bank , driftskonto Danske Bank , aftalekonto Selskabskapital Selskabskapital, primo Overført overskud Overført overskud, primo Årets overførte overskud Leverandører af varer- og tjenesteydelser mv. Leverandører af varer Administrationshonorar

16 15 19 Afgift ledningsført vand Skyldig afgift primo Årets afgift Årets afgift af svind kbm. = 2,78 % Afregnet afgift ledningsført vand Moms og afgifter Skyldig moms, primo Udgående moms Indgående moms El-afgift Afregnet moms Skatter og sociale bidrag Skyldig A-skat Skyldige feriepenge Skyldig AM-bidrag Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Ingen 23 Kautions- og garantiforpligtigelser m.v. Ingen 24 Forpligtigelser i øvrigt Momsreguleringsforpligtigelse Bygninger Driftsmidler

17 16 Budget for 212 Omsætning Vandafgifter Andre indtægter, budgetteres ikke 212 Budget t. kr Budget t. kr Budget t. kr Realiseret kr Forbruger betalte omkostninger, budgetteres ikke Bruttoresultat Andre variable omkostninger Energi Vandspild Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger Lønninger Salgs- og informationsomkostninger Tilsyn og kontrolomkostninger Vedligeholdelse anlæg Vandmålerkontrol og udskiftning mv. Nyanlæg Administrationsomkostninger Øvrige kapacitetsomkostninger Budget reserve Afskrivninger Produktionsanlæg Distributionsanlæg Resultat før finansielle poster

18 17 Finansielle poster Finansieringsindtægter Finansieringsomkostninger Årets resultat Likviditet Årets resultat Årets afskrivninger Likviditetsresultat

19 18 Takstblad, excl. moms Tilslutningsafgift Fastafgift, inkl. målergebyr Målergebyr for ekstra måler Tillæg for yderligere boligenheder Kubikmeter pris Rykkergebyr Rykkergebyr 2 Afgift på ledningsført vand Lukkegebyr 1) Genoplukningsgebyr 1) Manglende selvaflæsningskort 17., 9, 18,, 2, 1, 1, 5, 25, 3, 25, 17., 9, 18,, 2, 1, 1, 5, 25, 3, 25, 17., 9, 18,, 2, 1, 1, 5, 25, 3, 25, Alle beløb er excl. moms 1) Forbruger afholder derudover selv omkostninger til afbrydelse og genåbning. Opdeling af tilslutningsafgift Stikledningsbidrag Hovedledningsbidrag Anlægsbidrag 6., 1., 1., 17., Værdiansættelse Stikledningsbidrag Hovedledningsbidrag Anlægsbidrag ) Tilslutningsafgift kan blive ændret i henhold til nyt opdelt tilslutningsbidrag, jf. generalforsamlingsbeslutning og godkendelse af Nordfyns Kommune.

20 19 Vandanalyse Forbruger Krogsbøll e Bygade 56 Forbruger Vandværk Vandværk afgang Forbruger Tørresøvej 4 Forbruger Lillebro 9 Vejledende Max Max Coliforme bakterier 37º C ant./1ml i.m. i.m. <1 <1 <1 <1 E. coli ant./1ml i.m. i.m. <1 <1 <1 <1 Kimtal ved 22º C, GEA Antal/ml Kimtal ved 37º C, GEA Antal/ml 5 5 <1 ph ph Ledningsevne ms/m >3 Jern (FE) mg/l Iltindhold mg/l >5 Arsen (As) µg/l 5 5 Bor (B) µg/l <3 1 1 Nikkel (Ni) µg/l 2 2 Hårdhed, total H grader 5-3 Calsium (Ca) Magnesium (Mg) mg/l 5 5 Kalium (K) mg/l 1 1 Natrium (Na) mg/l Mangan (Mn) mg/l.2.2 <.5 Ammonium mg/l Nitrit mg/l.1.1 <.5 Nitrat mg/l Total-P mg/l.15 Chlorid mg/l Fluorid mg/l Sulfat mg/l Aggressiv kuldioxid mg/l 2 2 Hydrogencarbonat FTU >1 >1 Turbiditet mgpt/l.3.3 Farvetal 5 5 Inddampningsrest mg/l Iltindhold mg/l >5 >5 NVOC, ikke-flygt.org.kulstof mg/l Barium Clostridium perfringens ant./5 ml i.m. i.m. Clostridium perfringens sporer ant./5 ml i.m. i.m. Prøveudtagningen Farve farveløs farveløs farveløs farveløs Klarhed klar klar klar klar Lugt ingen ingen ingen ingen Smag normal normal normal normal Temperatur ph Ledningsevne > Iltindhold mg/l >5 >

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere