Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015

2 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning i statslige institutioner Transportministerens redegørelse af 29. april 2015 Forsvarsministerens redegørelse af 30. april 2015 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris redegørelse af 13. maj 2015 (modtaget i Rigsrevisionen den 1. juni 2015) Justitsministerens redegørelse af 22. maj juni 2015 RN 1101/15 1. Rigsrevisionen vurderer i dette notat de initiativer, som ministrene vil iværksætte som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner. Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning KONKLUSION Kødkontrollen har samtidig med Rigsrevisionens undersøgelse været i gang med at effektivisere vagtplanlægningen. Kødkontrollens færdiggørelse af dette vil overordnet set imødekomme beretningens og Statsrevisorernes bemærkninger. Derudover har Kødkontrollen iværksat nogle supplerende initiativer på baggrund af beretningens og Statsrevisorernes bemærkninger. Rigspolitiet har taget initiativ til at undersøge omkostningseffektiviteten af Task Force Øst og af andre taskforcer. Rigsrevisionen finder, at såvel Kødkontrollen som politiet har et ledelsesmæssigt fokus på at effektivisere vagtplanlægningen, og finder Kødkontrollens og politiets initiativer tilfredsstillende. Rigsrevisionen vurderer, at den del af sagen, der vedrører Kødkontrollen og politiet, kan afsluttes. Rigsrevisionen baserer denne konklusion på følgende: Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Eventuelt fortsat(te) notat(er) Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri oplyser, at Kødkontrollen ved Danish Crown i Horsens nu løbende registrerer medarbejdernes arbejdstid, og at vagtplanlæggerne har fået stillet de relevante oplysninger til rådighed for at kunne vælge den mest sparsommelige løsning, når de indkalder ekstra mandskab.

3 2 Arbejdsfrie dage Ud over fridage kan der forekomme dage, hvor den ansatte holder fri på grund af afspadsering, og dage, hvor den ansatte ikke er sat til tjeneste, fordi tjenesten på andre arbejdsdage er længere end en gennemsnitlig arbejdsdag (cirkulære om arbejdstid for tjenestemænd i staten, 15). Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri oplyser, at Kødkontrollen fremadrettet vil udnytte de muligheder, der er for at indkalde medarbejdere på arbejdsfrie dage uden kompensation, og at denne mulighed nu fremgår af Kødkontrollens vejledning om vagtplanlægning. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri oplyser, at Kødkontrollen centralt og lokalt løbende følger op på de afviklede vagtplaner med henblik på at justere og optimere bemandingen. Kødkontrollen vil i vejledningen om vagtplanlægning præcisere kravene til opfølgning på de afviklede vagtplaner, så Kødkontrollen også foretager en konkret vurdering af, om den efterfølgende vagtplan kan optimeres. Justitsministeren oplyser, at Task Force Øst kan have behov for betydelig anvendelse af kompensationstimer på grund af taskforcens specialisering. Det er baggrunden for, at der via en særbevilling er bevilget midler til honorering af overarbejde. Rigspolitiet vil dog iværksætte en generel analyse af Task Force Øst og af andre taskforcer for bl.a. at vurdere taskforcernes omkostningseffektivitet. Banedanmark, Kriminalforsorgen og Forsvaret har på baggrund af beretningen og Statsrevisorernes bemærkninger igangsat en række initiativer. Initiativerne har bl.a. til formål at forbedre bemandingssituationen, nedbringe overarbejde, systemunderstøtte vagtplanlægningen og øge det ledelsesmæssige fokus på at effektivisere vagtplanlægningen. Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: Banedanmarks og Københavns Fængslers initiativer til at forbedre bemandingssituationen og nedbringe overarbejdet Kriminalforsorgens initiativer til at effektivisere vagtplanlægningen såvel generelt som i Københavns Fængsler Kriminalforsorgens og Forsvarets implementering af nye it-systemer til at understøtte en effektiv vagtplanlægning. I. Baggrund 2. Rigsrevisionen afgav i januar 2015 en beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. Formålet med beretningen var at undersøge og vurdere, om institutioner med skiftende arbejdstider inden for arbejdstids- og arbejdsmiljøreglernes rammer vagtplanlagde på en måde, der understøttede en sparsommelig brug af personaleresurserne. 3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de, at de fandt det utilfredsstillende, at vagtplanlægningen i politiet, Kriminalforsorgen, Kødkontrollen, Banedanmark og Forsvaret ikke har sikret, at personaleresurserne bruges så sparsommeligt og effektivt som muligt. 4. Det fremgik også af beretningen, at især politiet og Kødkontrollen fra centralt hold har haft fokus på at vagtplanlægge sparsommeligt. Der er dog fortsat behov for, at ledelsen i alle de undersøgte institutioner har fokus på at effektivisere vagtplanlægningen og sikre, at personaleresurserne udnyttes bedre. 5. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på

4 3 II. Gennemgang af ministrenes redegørelser Bemanding og overarbejde 6. Det fremgik af beretningen, at flere af de undersøgte institutioner ikke havde den optimale bemanding og dermed får færre arbejdstimer for deres lønmidler. Fjernstyringscentralen i København under Banedanmark og Task Force Øst under de sjællandske politikredse har således meget overarbejde, som honoreres med 50 % i tillæg. I Københavns Fængsler har ledelsen endnu ikke analyseret bemandingsbehovet i den centrale afdeling, selv om Direktoratet for Kriminalforsorgen for 1 år siden vurderede, at der var et betydeligt potentiale for besparelse. Beretningen viste endvidere, at Københavns Fængsler igennem 2 år i gennemsnit har indkaldt 10 medarbejdere ekstra pr. dag til overarbejdsbetaling frem for at justere i bemandingen. 7. Transportministeren oplyser i sin redegørelse, at Banedanmark har igangsat og videreført en række initiativer for at nedbringe antallet af overarbejdstimer. Ministeren oplyser, at Banedanmark løbende ansætter så mange trafikelever som muligt og ansætter elever til de områder, som har størst mangel på personale. Ved at ansætte 30 nye elever om året i 2015 og 2016 forventer Banedanmark et fald i overarbejdet på ca. ⅓, svarende til ca. 4 mio. kr. Det fremgår ligeledes af transportministerens redegørelse, at situationen på fjernstyringscentralen i København er forbedret, idet et færdiguddannet trafiklederhold var klar til at tage vagter pr. 1. december Derudover havde fjernstyringscentralen i København i januar og februar 2015 besat 13 vagter med overarbejde sammenlignet med 32 vagter pr. måned i perioden september september Transportministeren oplyser endvidere, at Banedanmark har øget det tværgående samarbejde mellem projektplanlægningen og bemandingsplanlægningen, så der i tide kan planlægges for alle udfordringer i forhold til bemandingssituationen, fx ferie og sporarbejde. Desuden vil Banedanmark søge at øge fokus på en mere detaljeret brug af aktivitetsbudgetter og personaleprognoser for alle involverede parter, så alle kendte aktiviteter fra de store projekter lægges ind i aktivitetsbudgettet. Endelig oplyser ministeren, at ministeriet vil følge op på sagen om overarbejde på de faste møder med Banedanmark. 8. Justitsministeren oplyser i sin redegørelse, at Direktoratet for Kriminalforsorgen har iværksat en konsulentanalyse af bemandingsbehovet og besparelsespotentialet vedrørende vagtplanlægningen på Københavns Fængslers centrale afdeling. Analysen forventes at være færdig primo Direktoratet for Kriminalforsorgen har endvidere oplyst til justitsministeren, at Københavns Fængsler arbejder for at sikre en bedre tilpasning af antallet af medarbejdere. Tilpasningen iværksættes, når den planlagte institutionssammenlægning i Københavns Fængsler er gennemført. I den forbindelse vil resultaterne fra konsulentanalysen blive inddraget. Københavns Fængsler vil endvidere gennem møder med politi og domstole søge at indgå aftaler, der kan medvirke til en tidligere fastsættelse af bemandingsbehovet. Desuden forventer Direktoratet for Kriminalforsorgen, at implementeringen af en landsdækkende videokonferenceløsning på tværs af Justitsministeries område kan reducere resurseanvendelsen i forbindelse med transport til retterne. Justitsministeren bemærker i denne sammenhæng, at ministeren finder det afgørende, at Kriminalforsorgen etablerer et løbende overblik over den optimale anvendelse af personaleresurser, men er opmærksom på, at bemandingsbehovet over året kan ændre sig.

5 4 9. Vedrørende politiets vagtplanlægning oplyser justitsministeren, at politiets Task Force Øst i særlig grad kræver specielle kompetencer, fleksible arbejdstider og særlige metoder. Det er endvidere af afgørende betydning, at medarbejderne i Task Force Øst består af en relativt lille kreds af de allermest specialiserede politifolk med en særlig indsigt i bandemiljøerne på hele Sjælland. Det er derfor forventeligt, at Task Force Øst kan have behov for betydelig anvendelse af kompensationstimer, hvilket også er baggrunden for, at der via en særbevilling er bevilget midler til honorering af merarbejde. Det fremgik af beretningen, at Rigsrevisionen er opmærksom på, at arbejdsopgaverne i Task Force Øst er af en særlig karakter og kræver særlige kompetencer, men vurderer, at Rigspolitiet bør have større fokus på at bruge personaleresurserne sparsommeligt, herunder minimere overarbejdet. Rigspolitiet vil iværksætte en generel analyse af Task Force Øst og af andre taskforcer for bl.a. at vurdere taskforcernes omkostningseffektivitet. 10. Rigsrevisionen finder det positivt, at såvel Justitsministeriet som Transportministeriet har igangsat en række initiativer for at forbedre bemandingssituationen og nedbringe overarbejdet i henholdsvis Banedanmarks fjernstyringscentraler og Københavns Fængsler. Rigsrevisionen vil fortsat følge Banedanmarks og Københavns Fængslers arbejde med at forbedre bemandingssituationen og nedbringe overarbejdet for at belyse, om initiativerne får den ønskede effekt. 11. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Rigspolitiet vil igangsætte en analyse af Task Force Øst og af andre taskforcer for bl.a. at vurdere taskforcernes omkostningseffektivitet. Rigsrevisionen vurderer, at denne del af sagen kan afsluttes. Institutionernes brug af mulighederne for at ændre medarbejdernes arbejdstid 12. Statsrevisorerne bemærkede, at ledelsen i nogle institutioner, fx Kriminalforsorgen og Kødkontrollen, udbetaler overarbejdsbetaling, selv om arbejdstidsreglerne giver mulighed for at omlægge arbejdstiden uden lønkompensation. 13. Det fremgik af beretningen, at ledelsen i de enkelte institutioner ikke fuldt ud udnytter de muligheder, de har for uden ekstra omkostninger at omlægge medarbejdernes arbejdstid, når der er behov for at justere i den udmeldte vagtplan. Kriminalforsorgen honorerer fx altid medarbejderne med 50 %, når de bliver indkaldt til ekstra vagter også i de tilfælde, hvor arbejdstidsreglerne giver mulighed for, at ledelsen kan omlægge arbejdstiden uden kompensation. Kriminalforsorgen bruger ikke muligheden for at inddrage arbejdsfrie dage for at undgå at honorere overarbejde. Rigsrevisionen vurderer, at en stor del af de kompensationer, Kriminalforsorgen har givet i den forbindelse, kunne være undgået, hvis Kriminalforsorgen havde anvendt arbejdsfrie dage. Det fremgik også af beretningen, at Forsvaret og Kødkontrollen ved Danish Crown i Horsens ikke løbende registrerer medarbejdernes arbejdstid og dermed ikke har et overblik over medarbejdernes reelle arbejdstid. Dette er en forudsætning for, at institutionerne kan minimere medarbejdernes overarbejde og undertid. 14. Justitsministeren oplyser, at Direktoratet for Kriminalforsorgen som følge af Rigsrevisionens konklusioner har besluttet at gennemføre en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser ved at inddrage arbejdsfrie dage. Direktoratet for Kriminalforsorgen forventer, at undersøgelsen er færdig inden udgangen af 2015.

6 5 15. I forhold til beretningens kritik om manglende udnyttelse af arbejdstidsreglerne bemærker justitsministeren, at Rigspolitiet har oplyst, at politikredsene har mulighed for at generere en personaleliste over disponible medarbejdere, hvormed medarbejdere, der udløser færrest kompensationstimer, kan indkaldes. Rigspolitiet har endvidere oplyst, at Københavns Politi såvel i forbindelse med den generelle planlægning som ved indkaldelse af ekstra personale i høj grad forsøger at undgå kompensationstimer, men at dette ikke altid er muligt, da indkaldelsen kan stille krav til fx særlige kompetencer hos det indkaldte personale. 16. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri oplyser, at Kødkontrollen ved Danish Crown i Horsens nu registrerer medarbejdernes arbejdstid løbende, og at vagtplanlæggerne dermed har et opdateret overblik over medarbejdernes arbejdstid inden månedens afslutning. Ministeren tager beretningens kritik til efterretning, men oplyser samtidig, at Kødkontrollen generelt har et højt fokus på, at de løbende ændringer i vagtplanen tilrettelægges, så medarbejderne ved månedens afslutning har præsteret det antal timer, der ydes betaling for. Ministeren oplyser videre, at der ifølge Kødkontrollen ved Danish Crown i Horsens er tale om enkeltstående eksempler, og at det ikke er et udtryk for et generelt billede. Ministeren oplyser desuden, at vagtplanlæggerne med indførelse af den løbende registrering af arbejdstiden i Kødkontrollen ved Danish Crown i Horsens nu får stillet de relevante oplysninger til rådighed for at kunne vælge den mest sparsommelige løsning, når de skal indkalde ekstra mandskab. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri oplyser, at Kødkontrollen fremadrettet vil udnytte muligheden for at indkalde medarbejdere på arbejdsfrie dage uden kompensation, og at denne mulighed fremgår af Kødkontrollens vejledning om vagtplanlægning, som var under implementering ved Rigsrevisionens undersøgelse. 17. Forsvarsministeren oplyser, at Forsvarsministeriets Personalestyrelse har iværksat en række initiativer, der skal adressere Rigsrevisionens kritik af, at de undersøgte enheder under Forsvarsministeriet ikke løbende har registreret og opgjort medarbejdernes timer, og at Forsvaret ikke har overholdt sine egne arbejdstidsregler. Dette gælder arbejdstidsreglerne om, at Forsvaret skal nulstille medarbejdernes undertidstimer og udbetale optjent afspadsering, der ikke er blevet afviklet. Forsvaret er i gang med at anskaffe et nyt it-system, som vil gøre det muligt løbende at følge medarbejdernes arbejdstid. Forsvaret forventer at implementere it-systemet i efteråret Indtil det nye system er på plads, vil Forsvaret have fokus på at uddanne administratorer til at håndtere problemet. Forsvaret har således i 2014 holdt møder med mere end 400 arbejdstidsadministratorer og arbejdstidsdisponenter. Forsvaret vil følge op på dette på møder i Rigsrevisionen finder det positivt, at Direktoratet for Kriminalforsorgen vil gennemføre en analyse af de økonomiske konsekvenser ved at inddrage arbejdsfrie dage. Rigsrevisionen vil følge resultaterne af denne analyse. Rigsrevisionen finder det endvidere positivt, at Forsvaret i 2014 har uddannet administratorer til at håndtere problemet med manglende løbende registrering af medarbejdernes arbejdstid og overholdelse af Forsvarets egne arbejdstidsregler. Rigsrevisionen vil fortsat følge Forsvarets implementering af det nye it-system, som gør det muligt løbende at følge medarbejdernes arbejdstid. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Kødkontrollen ved Danish Crown i Horsens nu løbende registrerer og følger medarbejdernes arbejdstid, og at Kødkontrollen fremadrettet vil udnytte mulighederne for at indkalde medarbejderne uden kompensation på arbejdsfrie dage. Rigsrevisionen vurderer, at denne del af sagen kan afsluttes.

7 6 Ledelsens fokus på at effektivisere vagtplanlægningen, herunder opfølgning på vagtplaner 19. Statsrevisorerne bemærkede, at ingen af de undersøgte institutioner med undtagelse af Anstalten på Herstedvester følger systematisk op på de afviklede vagtplaner med henblik på at justere og optimere bemandingen, så overarbejde, undertid og dobbeltvagter minimeres. 20. Beretningen viste også, at de undersøgte virksomheder i de senere år i varierende grad har arbejdet med at effektivisere vagtplanlægningen. Rigsrevisionen fandt dog, at Kriminalforsorgen bør understøtte, at vagtplanlægningen effektiviseres yderligere ved i fælles retningslinjer for vagtplanlægningen at stille krav til, at institutionerne tager økonomiske hensyn, når de vagtplanlægger. Rigsrevisionen fandt ligeledes, at Direktoratet for Kriminalforsorgen burde overveje brugen af dobbeltvagter, da de som allerede påpeget i en analyse fra 2004 er uhensigtsmæssige i forhold til medarbejdernes trivsel, sikkerhed og opgaveløsning. 21. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri oplyser, at ministeren tager kritikken af, at Kødkontrollen ikke følger systematisk op på de afviklede vagtplaner, til efterretning. Ministeren oplyser, at Kødkontrollen centralt og lokalt løbende følger op på de afviklede vagtplaner med henblik på at justere og optimere bemandingen. På baggrund heraf vurderer den lokale ledelse, om der er behov for en tilpasning af bemandingen. Forretningsgange for ledelsens opfølgning på de afviklede vagtplaner fremgår af Kødkontrollens vejledning om vagtplanlægning, der var under implementering på tidspunktet for Rigsrevisionens undersøgelse. Kødkontrollen vil i vejledningen præcisere kravene til opfølgning på de afviklede vagtplaner, så der også foretages en konkret vurdering af, om den efterfølgende vagtplan kan optimeres. 22. Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst, at de i løbet af 2015 vil gennemgå alle centrale instrukser mv. for vagtplanlægningen for at sikre, at hensynet til sparsommelighed og effektivitet fremhæves. Derudover bemærker justitsministeren, at Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst, at de har iværksat en undersøgelse af institutionernes brug af dobbeltvagter. Når undersøgelsen er afsluttet, vil direktoratet vurdere, om der skal indføres et egentlig administrationsgrundlag for brug af dobbeltvagter. Justitsministeren bemærker i sin redegørelse, at ministeren finder det nødvendigt, at anvendelse af dobbeltvagter minimeres mest muligt, og at Justitsministeriet vil følge op på resultaterne af Direktoratet for Kriminalforsorgens undersøgelse af omfanget af dobbeltvagter. Direktoratet for Kriminalforsorgen oplyser endvidere, at Københavns Fængsler er i gang med at implementere beretningens anbefalinger om vagtplanlægning. Direktoratet har bl.a. iværksat etableringen af formaliserede arbejdsprocedurer med mulighed for at omlægge arbejdstiden uden merudgifter for fængslet, udarbejdet prognose- og kontrolværktøj for at sikre overblik ved godkendelse af vagter og nedsat en arbejdsgruppe til at følge timeforbruget og estimere det fremtidige forbrug. Justitsministeren finder det positivt, men også nødvendigt, at Københavns Fængsler har igangsat initiativer, der skal sikre en mere effektiv vagtplanlægning. Ministeren konstaterer endvidere, at Kriminalforsorgen har iværksat en række initiativer, der bl.a. skal medvirke til at sikre et øget ledelsesmæssigt fokus på effektivitet og sparsommelighed i vagtplanlægningen.

8 7 23. Justitsministeren konstaterer samtidig med tilfredshed, at Rigsrevisionen har vurderet, at især politiet fra centralt hold har haft fokus på at vagtplanlægge sparsommeligt. Ministeren er dog opmærksom på, at der fortsat er behov for, at ledelsen løbende har fokus på at effektivisere vagtplanlægningen og dermed sikre, at personaleresurserne udnyttes optimalt. 24. Rigsrevisionen finder det positivt, at Kriminalforsorgen og Københavns Fængsler har igangsat en række initiativer for at effektivisere vagtplanlægningen. Rigsrevisionen vil fortsat følge Københavns Fængslers og Kriminalforsorgens initiativer. Rigsrevisionen finder det endvidere tilfredsstillende, at Kødkontrollen vil præcisere kravene til opfølgning på de afviklede vagtplaner i sin vejledning for vagtplanlægningen. De øvrige ministre oplyser ikke eksplicit, at institutionerne fremover vil følge mere systematisk op på de afviklede vagtplaner. Rigsrevisionen antager dog, at dette er en del af de øvrige initiativer for at effektivisere vagtplanlægningen. Rigsrevisionen finder det fortsat væsentligt, at institutionerne følger systematisk op på de afviklede vagtplaner for at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at ændre bemandingen i den efterfølgende vagtplan. Systemunderstøttelse 25. Statsrevisorerne bemærkede, at vagtplanlægningen ikke er tilstrækkeligt systemunderstøttet i Kriminalforsorgen og Forsvaret, og at den er unødvendigt resursetung i Kriminalforsorgen. 26. Forsvarsministeren oplyser i sin redegørelse, at Forsvarsministeriets Personalestyrelse allerede har identificeret, at det nuværende system til registrering af arbejdstid ikke giver mulighed for løbende at kontrollere og følge den registrerede arbejdstid. På den baggrund er Forsvaret ved at anskaffe et nyt it- system, der forventes implementeret i løbet af efteråret 2016, jf. pkt Justitsministeren oplyser, at Kriminalforsorgen vil indføre et nyt vagtplanlægningssystem, som fremover vil kunne understøtte en mere effektiv vagtplanlægning. Kriminalforsorgen forventer, at systemet kommer i udbud efter sommerferien 2015 og vil blive implementeret i begyndelse af Rigsrevisionen finder det positivt, at Forsvaret er ved at anskaffe et nyt it-system, som gør det muligt løbende at kontrollere og følge medarbejdernes arbejdstid. Rigsrevisionen finder det ligeledes positivt, at Kriminalforsorgen vil indføre et nyt vagtplanlægningssystem for at understøtte en mere effektiv vagtplanlægning. Rigsrevisionen vil fortsat følge såvel Kriminalforsorgens som Forsvarets implementering af systemerne. 29. Rigsrevisionen skal afslutningsvis gøre opmærksom på, at det i beretningen fremgik, at Københavns Politi har nedbragt antallet af opsparede timer i fridøgnsbanken fra timer til timer. Rigspolitiet gjorde efter offentliggørelsen af beretningen opmærksom på, at dette ikke er korrekt, da antallet af timer er nedbragt med timer. Justitsministeren bemærker, at Rigspolitiet har oplyst, at de har indledt generelle forhandlinger med Politiforbundet om fridøgnsbanken. Dette finder Rigsrevisionen hensigtsmæssigt, idet Rigsrevisionen vurderer, at ordningen begrænser ledelsens muligheder for at omlægge medarbejdernes arbejdstid, da ledelsen ikke kan pålægge medarbejderne at afspadsere de timer, der er overført til fridøgnsbanken. Lone Strøm

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner Januar 2015 BERETNING OM VAGTPLANLÆGNING I STATSLIGE INSTITUTIONER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 52 Offentligt 6/2014. Beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 52 Offentligt 6/2014. Beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 52 Offentligt 6/2014 Beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner 6/2014 Beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2014 om Forsvarets lagre Forsvarsministerens

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Januar 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2015 om Patientombuddets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2016

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kystbanen (beretning nr. 12/2010) 3. september 2014 RN 704/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

90 MIO. KR. SPARET VED BEDRE VAGTPLANLÆGNING I POLITIET

90 MIO. KR. SPARET VED BEDRE VAGTPLANLÆGNING I POLITIET 90 MIO. KR. SPARET VED BEDRE VAGTPLANLÆGNING I POLITIET Politiet er på arbejde døgnet rundt hele året. Det stiller store krav til vagtplanlægningen. I 2011 måtte politiet kompensere medarbejderne med over

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S September 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen Januar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2014 om satspuljen Finansministerens redegørelse af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder

Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder Rigsrevisionens notat om beretning om lønforhold i selvstændige offentlige virksomheder December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 23/2015 om lønforhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv kontrol September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 15/2016 om effektiv kontrol

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om integrationsindsatsen (beretning nr. 8/2014) 3. maj 2017 RN 305/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2014 om harmonisering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet

Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Marts 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige lønadministration

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder April 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2015 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om modkøb ved køb af forsvarsmateriel

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet Januar 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satspuljen (beretning nr. 17/2014) 3. februar 2017 RN 302/17 1. Rigsrevisionen følger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere