Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015

2 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning i statslige institutioner Transportministerens redegørelse af 29. april 2015 Forsvarsministerens redegørelse af 30. april 2015 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris redegørelse af 13. maj 2015 (modtaget i Rigsrevisionen den 1. juni 2015) Justitsministerens redegørelse af 22. maj juni 2015 RN 1101/15 1. Rigsrevisionen vurderer i dette notat de initiativer, som ministrene vil iværksætte som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner. Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning KONKLUSION Kødkontrollen har samtidig med Rigsrevisionens undersøgelse været i gang med at effektivisere vagtplanlægningen. Kødkontrollens færdiggørelse af dette vil overordnet set imødekomme beretningens og Statsrevisorernes bemærkninger. Derudover har Kødkontrollen iværksat nogle supplerende initiativer på baggrund af beretningens og Statsrevisorernes bemærkninger. Rigspolitiet har taget initiativ til at undersøge omkostningseffektiviteten af Task Force Øst og af andre taskforcer. Rigsrevisionen finder, at såvel Kødkontrollen som politiet har et ledelsesmæssigt fokus på at effektivisere vagtplanlægningen, og finder Kødkontrollens og politiets initiativer tilfredsstillende. Rigsrevisionen vurderer, at den del af sagen, der vedrører Kødkontrollen og politiet, kan afsluttes. Rigsrevisionen baserer denne konklusion på følgende: Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Eventuelt fortsat(te) notat(er) Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri oplyser, at Kødkontrollen ved Danish Crown i Horsens nu løbende registrerer medarbejdernes arbejdstid, og at vagtplanlæggerne har fået stillet de relevante oplysninger til rådighed for at kunne vælge den mest sparsommelige løsning, når de indkalder ekstra mandskab.

3 2 Arbejdsfrie dage Ud over fridage kan der forekomme dage, hvor den ansatte holder fri på grund af afspadsering, og dage, hvor den ansatte ikke er sat til tjeneste, fordi tjenesten på andre arbejdsdage er længere end en gennemsnitlig arbejdsdag (cirkulære om arbejdstid for tjenestemænd i staten, 15). Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri oplyser, at Kødkontrollen fremadrettet vil udnytte de muligheder, der er for at indkalde medarbejdere på arbejdsfrie dage uden kompensation, og at denne mulighed nu fremgår af Kødkontrollens vejledning om vagtplanlægning. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri oplyser, at Kødkontrollen centralt og lokalt løbende følger op på de afviklede vagtplaner med henblik på at justere og optimere bemandingen. Kødkontrollen vil i vejledningen om vagtplanlægning præcisere kravene til opfølgning på de afviklede vagtplaner, så Kødkontrollen også foretager en konkret vurdering af, om den efterfølgende vagtplan kan optimeres. Justitsministeren oplyser, at Task Force Øst kan have behov for betydelig anvendelse af kompensationstimer på grund af taskforcens specialisering. Det er baggrunden for, at der via en særbevilling er bevilget midler til honorering af overarbejde. Rigspolitiet vil dog iværksætte en generel analyse af Task Force Øst og af andre taskforcer for bl.a. at vurdere taskforcernes omkostningseffektivitet. Banedanmark, Kriminalforsorgen og Forsvaret har på baggrund af beretningen og Statsrevisorernes bemærkninger igangsat en række initiativer. Initiativerne har bl.a. til formål at forbedre bemandingssituationen, nedbringe overarbejde, systemunderstøtte vagtplanlægningen og øge det ledelsesmæssige fokus på at effektivisere vagtplanlægningen. Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: Banedanmarks og Københavns Fængslers initiativer til at forbedre bemandingssituationen og nedbringe overarbejdet Kriminalforsorgens initiativer til at effektivisere vagtplanlægningen såvel generelt som i Københavns Fængsler Kriminalforsorgens og Forsvarets implementering af nye it-systemer til at understøtte en effektiv vagtplanlægning. I. Baggrund 2. Rigsrevisionen afgav i januar 2015 en beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. Formålet med beretningen var at undersøge og vurdere, om institutioner med skiftende arbejdstider inden for arbejdstids- og arbejdsmiljøreglernes rammer vagtplanlagde på en måde, der understøttede en sparsommelig brug af personaleresurserne. 3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de, at de fandt det utilfredsstillende, at vagtplanlægningen i politiet, Kriminalforsorgen, Kødkontrollen, Banedanmark og Forsvaret ikke har sikret, at personaleresurserne bruges så sparsommeligt og effektivt som muligt. 4. Det fremgik også af beretningen, at især politiet og Kødkontrollen fra centralt hold har haft fokus på at vagtplanlægge sparsommeligt. Der er dog fortsat behov for, at ledelsen i alle de undersøgte institutioner har fokus på at effektivisere vagtplanlægningen og sikre, at personaleresurserne udnyttes bedre. 5. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på

4 3 II. Gennemgang af ministrenes redegørelser Bemanding og overarbejde 6. Det fremgik af beretningen, at flere af de undersøgte institutioner ikke havde den optimale bemanding og dermed får færre arbejdstimer for deres lønmidler. Fjernstyringscentralen i København under Banedanmark og Task Force Øst under de sjællandske politikredse har således meget overarbejde, som honoreres med 50 % i tillæg. I Københavns Fængsler har ledelsen endnu ikke analyseret bemandingsbehovet i den centrale afdeling, selv om Direktoratet for Kriminalforsorgen for 1 år siden vurderede, at der var et betydeligt potentiale for besparelse. Beretningen viste endvidere, at Københavns Fængsler igennem 2 år i gennemsnit har indkaldt 10 medarbejdere ekstra pr. dag til overarbejdsbetaling frem for at justere i bemandingen. 7. Transportministeren oplyser i sin redegørelse, at Banedanmark har igangsat og videreført en række initiativer for at nedbringe antallet af overarbejdstimer. Ministeren oplyser, at Banedanmark løbende ansætter så mange trafikelever som muligt og ansætter elever til de områder, som har størst mangel på personale. Ved at ansætte 30 nye elever om året i 2015 og 2016 forventer Banedanmark et fald i overarbejdet på ca. ⅓, svarende til ca. 4 mio. kr. Det fremgår ligeledes af transportministerens redegørelse, at situationen på fjernstyringscentralen i København er forbedret, idet et færdiguddannet trafiklederhold var klar til at tage vagter pr. 1. december Derudover havde fjernstyringscentralen i København i januar og februar 2015 besat 13 vagter med overarbejde sammenlignet med 32 vagter pr. måned i perioden september september Transportministeren oplyser endvidere, at Banedanmark har øget det tværgående samarbejde mellem projektplanlægningen og bemandingsplanlægningen, så der i tide kan planlægges for alle udfordringer i forhold til bemandingssituationen, fx ferie og sporarbejde. Desuden vil Banedanmark søge at øge fokus på en mere detaljeret brug af aktivitetsbudgetter og personaleprognoser for alle involverede parter, så alle kendte aktiviteter fra de store projekter lægges ind i aktivitetsbudgettet. Endelig oplyser ministeren, at ministeriet vil følge op på sagen om overarbejde på de faste møder med Banedanmark. 8. Justitsministeren oplyser i sin redegørelse, at Direktoratet for Kriminalforsorgen har iværksat en konsulentanalyse af bemandingsbehovet og besparelsespotentialet vedrørende vagtplanlægningen på Københavns Fængslers centrale afdeling. Analysen forventes at være færdig primo Direktoratet for Kriminalforsorgen har endvidere oplyst til justitsministeren, at Københavns Fængsler arbejder for at sikre en bedre tilpasning af antallet af medarbejdere. Tilpasningen iværksættes, når den planlagte institutionssammenlægning i Københavns Fængsler er gennemført. I den forbindelse vil resultaterne fra konsulentanalysen blive inddraget. Københavns Fængsler vil endvidere gennem møder med politi og domstole søge at indgå aftaler, der kan medvirke til en tidligere fastsættelse af bemandingsbehovet. Desuden forventer Direktoratet for Kriminalforsorgen, at implementeringen af en landsdækkende videokonferenceløsning på tværs af Justitsministeries område kan reducere resurseanvendelsen i forbindelse med transport til retterne. Justitsministeren bemærker i denne sammenhæng, at ministeren finder det afgørende, at Kriminalforsorgen etablerer et løbende overblik over den optimale anvendelse af personaleresurser, men er opmærksom på, at bemandingsbehovet over året kan ændre sig.

5 4 9. Vedrørende politiets vagtplanlægning oplyser justitsministeren, at politiets Task Force Øst i særlig grad kræver specielle kompetencer, fleksible arbejdstider og særlige metoder. Det er endvidere af afgørende betydning, at medarbejderne i Task Force Øst består af en relativt lille kreds af de allermest specialiserede politifolk med en særlig indsigt i bandemiljøerne på hele Sjælland. Det er derfor forventeligt, at Task Force Øst kan have behov for betydelig anvendelse af kompensationstimer, hvilket også er baggrunden for, at der via en særbevilling er bevilget midler til honorering af merarbejde. Det fremgik af beretningen, at Rigsrevisionen er opmærksom på, at arbejdsopgaverne i Task Force Øst er af en særlig karakter og kræver særlige kompetencer, men vurderer, at Rigspolitiet bør have større fokus på at bruge personaleresurserne sparsommeligt, herunder minimere overarbejdet. Rigspolitiet vil iværksætte en generel analyse af Task Force Øst og af andre taskforcer for bl.a. at vurdere taskforcernes omkostningseffektivitet. 10. Rigsrevisionen finder det positivt, at såvel Justitsministeriet som Transportministeriet har igangsat en række initiativer for at forbedre bemandingssituationen og nedbringe overarbejdet i henholdsvis Banedanmarks fjernstyringscentraler og Københavns Fængsler. Rigsrevisionen vil fortsat følge Banedanmarks og Københavns Fængslers arbejde med at forbedre bemandingssituationen og nedbringe overarbejdet for at belyse, om initiativerne får den ønskede effekt. 11. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Rigspolitiet vil igangsætte en analyse af Task Force Øst og af andre taskforcer for bl.a. at vurdere taskforcernes omkostningseffektivitet. Rigsrevisionen vurderer, at denne del af sagen kan afsluttes. Institutionernes brug af mulighederne for at ændre medarbejdernes arbejdstid 12. Statsrevisorerne bemærkede, at ledelsen i nogle institutioner, fx Kriminalforsorgen og Kødkontrollen, udbetaler overarbejdsbetaling, selv om arbejdstidsreglerne giver mulighed for at omlægge arbejdstiden uden lønkompensation. 13. Det fremgik af beretningen, at ledelsen i de enkelte institutioner ikke fuldt ud udnytter de muligheder, de har for uden ekstra omkostninger at omlægge medarbejdernes arbejdstid, når der er behov for at justere i den udmeldte vagtplan. Kriminalforsorgen honorerer fx altid medarbejderne med 50 %, når de bliver indkaldt til ekstra vagter også i de tilfælde, hvor arbejdstidsreglerne giver mulighed for, at ledelsen kan omlægge arbejdstiden uden kompensation. Kriminalforsorgen bruger ikke muligheden for at inddrage arbejdsfrie dage for at undgå at honorere overarbejde. Rigsrevisionen vurderer, at en stor del af de kompensationer, Kriminalforsorgen har givet i den forbindelse, kunne være undgået, hvis Kriminalforsorgen havde anvendt arbejdsfrie dage. Det fremgik også af beretningen, at Forsvaret og Kødkontrollen ved Danish Crown i Horsens ikke løbende registrerer medarbejdernes arbejdstid og dermed ikke har et overblik over medarbejdernes reelle arbejdstid. Dette er en forudsætning for, at institutionerne kan minimere medarbejdernes overarbejde og undertid. 14. Justitsministeren oplyser, at Direktoratet for Kriminalforsorgen som følge af Rigsrevisionens konklusioner har besluttet at gennemføre en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser ved at inddrage arbejdsfrie dage. Direktoratet for Kriminalforsorgen forventer, at undersøgelsen er færdig inden udgangen af 2015.

6 5 15. I forhold til beretningens kritik om manglende udnyttelse af arbejdstidsreglerne bemærker justitsministeren, at Rigspolitiet har oplyst, at politikredsene har mulighed for at generere en personaleliste over disponible medarbejdere, hvormed medarbejdere, der udløser færrest kompensationstimer, kan indkaldes. Rigspolitiet har endvidere oplyst, at Københavns Politi såvel i forbindelse med den generelle planlægning som ved indkaldelse af ekstra personale i høj grad forsøger at undgå kompensationstimer, men at dette ikke altid er muligt, da indkaldelsen kan stille krav til fx særlige kompetencer hos det indkaldte personale. 16. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri oplyser, at Kødkontrollen ved Danish Crown i Horsens nu registrerer medarbejdernes arbejdstid løbende, og at vagtplanlæggerne dermed har et opdateret overblik over medarbejdernes arbejdstid inden månedens afslutning. Ministeren tager beretningens kritik til efterretning, men oplyser samtidig, at Kødkontrollen generelt har et højt fokus på, at de løbende ændringer i vagtplanen tilrettelægges, så medarbejderne ved månedens afslutning har præsteret det antal timer, der ydes betaling for. Ministeren oplyser videre, at der ifølge Kødkontrollen ved Danish Crown i Horsens er tale om enkeltstående eksempler, og at det ikke er et udtryk for et generelt billede. Ministeren oplyser desuden, at vagtplanlæggerne med indførelse af den løbende registrering af arbejdstiden i Kødkontrollen ved Danish Crown i Horsens nu får stillet de relevante oplysninger til rådighed for at kunne vælge den mest sparsommelige løsning, når de skal indkalde ekstra mandskab. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri oplyser, at Kødkontrollen fremadrettet vil udnytte muligheden for at indkalde medarbejdere på arbejdsfrie dage uden kompensation, og at denne mulighed fremgår af Kødkontrollens vejledning om vagtplanlægning, som var under implementering ved Rigsrevisionens undersøgelse. 17. Forsvarsministeren oplyser, at Forsvarsministeriets Personalestyrelse har iværksat en række initiativer, der skal adressere Rigsrevisionens kritik af, at de undersøgte enheder under Forsvarsministeriet ikke løbende har registreret og opgjort medarbejdernes timer, og at Forsvaret ikke har overholdt sine egne arbejdstidsregler. Dette gælder arbejdstidsreglerne om, at Forsvaret skal nulstille medarbejdernes undertidstimer og udbetale optjent afspadsering, der ikke er blevet afviklet. Forsvaret er i gang med at anskaffe et nyt it-system, som vil gøre det muligt løbende at følge medarbejdernes arbejdstid. Forsvaret forventer at implementere it-systemet i efteråret Indtil det nye system er på plads, vil Forsvaret have fokus på at uddanne administratorer til at håndtere problemet. Forsvaret har således i 2014 holdt møder med mere end 400 arbejdstidsadministratorer og arbejdstidsdisponenter. Forsvaret vil følge op på dette på møder i Rigsrevisionen finder det positivt, at Direktoratet for Kriminalforsorgen vil gennemføre en analyse af de økonomiske konsekvenser ved at inddrage arbejdsfrie dage. Rigsrevisionen vil følge resultaterne af denne analyse. Rigsrevisionen finder det endvidere positivt, at Forsvaret i 2014 har uddannet administratorer til at håndtere problemet med manglende løbende registrering af medarbejdernes arbejdstid og overholdelse af Forsvarets egne arbejdstidsregler. Rigsrevisionen vil fortsat følge Forsvarets implementering af det nye it-system, som gør det muligt løbende at følge medarbejdernes arbejdstid. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Kødkontrollen ved Danish Crown i Horsens nu løbende registrerer og følger medarbejdernes arbejdstid, og at Kødkontrollen fremadrettet vil udnytte mulighederne for at indkalde medarbejderne uden kompensation på arbejdsfrie dage. Rigsrevisionen vurderer, at denne del af sagen kan afsluttes.

7 6 Ledelsens fokus på at effektivisere vagtplanlægningen, herunder opfølgning på vagtplaner 19. Statsrevisorerne bemærkede, at ingen af de undersøgte institutioner med undtagelse af Anstalten på Herstedvester følger systematisk op på de afviklede vagtplaner med henblik på at justere og optimere bemandingen, så overarbejde, undertid og dobbeltvagter minimeres. 20. Beretningen viste også, at de undersøgte virksomheder i de senere år i varierende grad har arbejdet med at effektivisere vagtplanlægningen. Rigsrevisionen fandt dog, at Kriminalforsorgen bør understøtte, at vagtplanlægningen effektiviseres yderligere ved i fælles retningslinjer for vagtplanlægningen at stille krav til, at institutionerne tager økonomiske hensyn, når de vagtplanlægger. Rigsrevisionen fandt ligeledes, at Direktoratet for Kriminalforsorgen burde overveje brugen af dobbeltvagter, da de som allerede påpeget i en analyse fra 2004 er uhensigtsmæssige i forhold til medarbejdernes trivsel, sikkerhed og opgaveløsning. 21. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri oplyser, at ministeren tager kritikken af, at Kødkontrollen ikke følger systematisk op på de afviklede vagtplaner, til efterretning. Ministeren oplyser, at Kødkontrollen centralt og lokalt løbende følger op på de afviklede vagtplaner med henblik på at justere og optimere bemandingen. På baggrund heraf vurderer den lokale ledelse, om der er behov for en tilpasning af bemandingen. Forretningsgange for ledelsens opfølgning på de afviklede vagtplaner fremgår af Kødkontrollens vejledning om vagtplanlægning, der var under implementering på tidspunktet for Rigsrevisionens undersøgelse. Kødkontrollen vil i vejledningen præcisere kravene til opfølgning på de afviklede vagtplaner, så der også foretages en konkret vurdering af, om den efterfølgende vagtplan kan optimeres. 22. Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst, at de i løbet af 2015 vil gennemgå alle centrale instrukser mv. for vagtplanlægningen for at sikre, at hensynet til sparsommelighed og effektivitet fremhæves. Derudover bemærker justitsministeren, at Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst, at de har iværksat en undersøgelse af institutionernes brug af dobbeltvagter. Når undersøgelsen er afsluttet, vil direktoratet vurdere, om der skal indføres et egentlig administrationsgrundlag for brug af dobbeltvagter. Justitsministeren bemærker i sin redegørelse, at ministeren finder det nødvendigt, at anvendelse af dobbeltvagter minimeres mest muligt, og at Justitsministeriet vil følge op på resultaterne af Direktoratet for Kriminalforsorgens undersøgelse af omfanget af dobbeltvagter. Direktoratet for Kriminalforsorgen oplyser endvidere, at Københavns Fængsler er i gang med at implementere beretningens anbefalinger om vagtplanlægning. Direktoratet har bl.a. iværksat etableringen af formaliserede arbejdsprocedurer med mulighed for at omlægge arbejdstiden uden merudgifter for fængslet, udarbejdet prognose- og kontrolværktøj for at sikre overblik ved godkendelse af vagter og nedsat en arbejdsgruppe til at følge timeforbruget og estimere det fremtidige forbrug. Justitsministeren finder det positivt, men også nødvendigt, at Københavns Fængsler har igangsat initiativer, der skal sikre en mere effektiv vagtplanlægning. Ministeren konstaterer endvidere, at Kriminalforsorgen har iværksat en række initiativer, der bl.a. skal medvirke til at sikre et øget ledelsesmæssigt fokus på effektivitet og sparsommelighed i vagtplanlægningen.

8 7 23. Justitsministeren konstaterer samtidig med tilfredshed, at Rigsrevisionen har vurderet, at især politiet fra centralt hold har haft fokus på at vagtplanlægge sparsommeligt. Ministeren er dog opmærksom på, at der fortsat er behov for, at ledelsen løbende har fokus på at effektivisere vagtplanlægningen og dermed sikre, at personaleresurserne udnyttes optimalt. 24. Rigsrevisionen finder det positivt, at Kriminalforsorgen og Københavns Fængsler har igangsat en række initiativer for at effektivisere vagtplanlægningen. Rigsrevisionen vil fortsat følge Københavns Fængslers og Kriminalforsorgens initiativer. Rigsrevisionen finder det endvidere tilfredsstillende, at Kødkontrollen vil præcisere kravene til opfølgning på de afviklede vagtplaner i sin vejledning for vagtplanlægningen. De øvrige ministre oplyser ikke eksplicit, at institutionerne fremover vil følge mere systematisk op på de afviklede vagtplaner. Rigsrevisionen antager dog, at dette er en del af de øvrige initiativer for at effektivisere vagtplanlægningen. Rigsrevisionen finder det fortsat væsentligt, at institutionerne følger systematisk op på de afviklede vagtplaner for at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at ændre bemandingen i den efterfølgende vagtplan. Systemunderstøttelse 25. Statsrevisorerne bemærkede, at vagtplanlægningen ikke er tilstrækkeligt systemunderstøttet i Kriminalforsorgen og Forsvaret, og at den er unødvendigt resursetung i Kriminalforsorgen. 26. Forsvarsministeren oplyser i sin redegørelse, at Forsvarsministeriets Personalestyrelse allerede har identificeret, at det nuværende system til registrering af arbejdstid ikke giver mulighed for løbende at kontrollere og følge den registrerede arbejdstid. På den baggrund er Forsvaret ved at anskaffe et nyt it- system, der forventes implementeret i løbet af efteråret 2016, jf. pkt Justitsministeren oplyser, at Kriminalforsorgen vil indføre et nyt vagtplanlægningssystem, som fremover vil kunne understøtte en mere effektiv vagtplanlægning. Kriminalforsorgen forventer, at systemet kommer i udbud efter sommerferien 2015 og vil blive implementeret i begyndelse af Rigsrevisionen finder det positivt, at Forsvaret er ved at anskaffe et nyt it-system, som gør det muligt løbende at kontrollere og følge medarbejdernes arbejdstid. Rigsrevisionen finder det ligeledes positivt, at Kriminalforsorgen vil indføre et nyt vagtplanlægningssystem for at understøtte en mere effektiv vagtplanlægning. Rigsrevisionen vil fortsat følge såvel Kriminalforsorgens som Forsvarets implementering af systemerne. 29. Rigsrevisionen skal afslutningsvis gøre opmærksom på, at det i beretningen fremgik, at Københavns Politi har nedbragt antallet af opsparede timer i fridøgnsbanken fra timer til timer. Rigspolitiet gjorde efter offentliggørelsen af beretningen opmærksom på, at dette ikke er korrekt, da antallet af timer er nedbragt med timer. Justitsministeren bemærker, at Rigspolitiet har oplyst, at de har indledt generelle forhandlinger med Politiforbundet om fridøgnsbanken. Dette finder Rigsrevisionen hensigtsmæssigt, idet Rigsrevisionen vurderer, at ordningen begrænser ledelsens muligheder for at omlægge medarbejdernes arbejdstid, da ledelsen ikke kan pålægge medarbejderne at afspadsere de timer, der er overført til fridøgnsbanken. Lone Strøm

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering Januar 2015 BERETNING OM SKATS SYSTEMMODERNISERING Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2.

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 Statens it-projekter STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt...4 5 principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere