Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca indbyggere. Af de bliver ca serviceret af ældreområdet fordelt på brugere, der får hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Der er døgnpleje dvs. 24 timers service, hvilket betyder, at der kan kaldes hjælp døgnet rundt. Horsens Kommune er opdelt i 4 områder: Sundhedscenter Ceres Sundhedscenter Søndergården Sundhedscenter Lindehøj Vital Horsens Organisatorisk er ældreområdet et område under Sundhed og Social Service. I spidsen for Sundhed og Social Service står en direktør. I ledelsen for ældreområdet er bl.a. en driftschef og tre sundhedscenter ledere. Hvert af kommunens 4 områder har en ledelse bestående af en sundhedscenterleder, områdeledere, assisterende områdeledere og funktionsledere. Områderne serviceret af den offentlige leverandør, mens der også er forskellige private leverandører til pleje, rengøring og madlevering. Visitation til ydelserne udføres af myndighedsafdelingen. Herfra visiteres også til plejebolig, døgnbemandede boliger, daghjem, aflastningsophold og madlevering. Visitationerne sker på baggrund af kommunens kvalitetsstandarder. Ældreområdet arbejder efter politisk vedtagne love og de lokalt politisk fastlagte mål og rammer. Horsens Kommune arbejder med værdibaseret ledelse. Vores værdier er Helhed, respekt, resultat og kvalitet Vi tager udgangspunkt i Aron Antonovsky, der taler om sundhedsfremme ud fra begreberne begribelighed, håndterbarhed, meningsfuldhed og oplevelsen af sammenhæng. Lindehøj Plejecenter er beliggende på Nørrebakken i Horsens. Plejeboligerne hører under Sundhedscenter Lindehøj. Den daglige ledelse består af assisterende områdeledere, samt områdelederen. Desuden har distriktets sundhedscenterleder kontor på centeret. Plejeboligerne på Lindehøj består af 74 plejeboliger med pladser til faste beboere, og desuden 2 aflastningsstuer, hvor beboerne bor i en tidsbegrænset periode. Boligerne består af en selvstændig 2 rums lejlighed med eget tekøkken og badeværelse. Beboerne skal visiteres til lejligheden gennem myndighedsafdelingen ved Horsens kommune. Andelsboligforeningen Beringsgaard står som udlejer, hvortil der betales månedligt husleje, og de står for vedligeholdelsen. Lindehøj Centeret indeholder desuden træningsfaciliteter, Akutpladser og Døgnrehabilitering under Vital Horsens. Disse afdelinger indgår ikke som en fast del af plejeboligernes daglige berøringsflade. Side 1 af 9

2 Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Lindehøj Plejecenterets medarbejdere har et bredt samarbejdsfelt. Som studerende møder du social- og sundhedshjælpere( + elever), social- og sundhedsassistenter (+ elever) og sygeplejersker i praksis. Der er forflytningsog hjælpemiddels konsulenter til rådighed. Der er arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Den vigtigste samarbejdsrelation er samarbejdet med beboerne, og i fornødent omfang deres pårørende. De interne samarbejdspartnere er: De øvrige pleje- og demensafsnit. Demenskonsulenten Sårkonsulenten Kontinenssygeplejersken Palliationssygeplejersken Fysioterapeuter, ergoterapeuter Myndighedsafdelingen/visitatorerne Køkkenet Aktiviteten Bandagister Præst De eksterne samarbejdspartnere er: Praktiserende læger Hospitalsenheder i Region Midtjylland, herunder deres forskellige ambulante tilbud. Apoteker Tandlæger Bedemand Hudlæger, Øre-næse-halslæger og andre speciallæger Derudover samarbejdes med: Lokalpsykiatrien, distriktspsykiatrien, Socialrådgivere Besøgstjeneste, frivillige og Røde Kors Alt tværfagligt samarbejde sker i overensstemmelse med borger og evt. pårørende. Patientkategorier/borgerkategorier I afdelingerne er der mulighed for at møde borgere med varierende behov for sygepleje med fokus på sundhedsbevarelse, sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, lindring og/eller rehabilitering. Det kan være borgere med: Kroniske sygdomme som. type 2 diabetes, kredsløbslidelser, lungelidelser, kræft, osteoporose og gigtsygdomme. Side 2 af 9

3 Demens sygdomme Psykiske lidelser Sclerose Senhjerneskade Misbrugsproblemer Beboerne er fortrinsvis ældre borgere. De fleste af dem har mere end én kronisk lidelse. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger De sygeplejefaglige udfordringer er mangfoldige og dækker mange grupper af beboere. Sygeplejersken arbejder ud fra den enkelte beboers problemstillinger og ud fra den enkelte beboers ressourcer og behov. Sygepleje handler om, gennem fyldestgørende anamnese, at afdække komplekse problemstillinger i forhold til beboerens sygdomme og herfra kunne identificere beboerens behov for sygeplejefaglige hjælp og støtte. Eksempler på disse områder kan være: Sygeplejefaglige problemstillinger i forhold til ernæring som underernæring eller beboer er der er potentiel ernæringstruet. Sygeplejefaglige problemstillinger i forhold til mobilitet/immobilisation. Sygeplejefaglige problemstillinger ift. sansning, smerteproblematikker, udskillelse osv. Sygeplejefaglige problemstillinger i forhold til ensomhed, krise, misbrugsproblematikker. Sygeplejefaglige problemstillinger i forhold til medicinering, behandlinger og undersøgelsesforløb. Sygeplejefaglige problemstillinger knyttet til organisatoriske og administrative aspekter (dokumentation, planlægning mv.) Den studerende forventes at medvirke til at observere beboere med kroniske sygdomme, med henblik på at planlægge, udføre, evaluere og dokumentere en målrettet pleje, samt et sundhedsforebyggende og rehabiliterende forløb for den enkelte. Den studerende skal kunne vejlede og underviser borgere/kolleger Beboernes sundhedstilstand og helhedssituation vurderes ud fra daglige observationer. Selv små ændringer kan være udtryk for en forværring i beboerens kroniske lidelser. På centeret er der store muligheder, for at arbejde med kommunikationen og den psykiske pleje, til beboere med kognitiv svækkelse, som f.eks. demens og psykiske lidelser. Typiske kliniske sygeplejeopgaver De sygeplejefaglige opgaver er rettet mod borgere med folkesygdomme og borgere med kroniske sygdomme. Desuden er der fokus på at udføre sundhedspædagogisk virksomhed. Der arbejdes under praktikken med grundlæggende sygepleje såvel som den mere komplekse sygepleje opgaver. Side 3 af 9

4 De sygeplejefaglige opgaver på Plejecenter Lindehøj kan være personlig pleje, ADL træning, mobilisering, fokus på ernæring, aktivering mv. I de mere komplekse forløb griber sundhedsopgaverne ofte ind i hinanden og stiller krav til forebyggelse, pleje og behandling. Det kan dreje sig om beboere i terminale forløb eller beboere i ustabile forløb, hvor beboeren bevæger sig i overgangen mellem hospitalet og kommunen. Det er vigtigt at kunne identificere ressourcer og belastninger i samarbejde med beboeren for at kunne arbejde sundhedsfremmende og forebyggende. Du vil som studerende møde beboere, som giver dig mulighed for at arbejde med: Livshistorie, livskvalitet, livsstil, levevilkår, opfattelse af sundhed og sygdom. Kende og anvende forskellige kulturers indflydelse på beboerens opfattelse af sundhed og sygdom. Sundhedspædagogisk ud fra risikofaktorerne kost, rygning, alkohol og motion. Observation, intervention og vurdering af sygepleje til den kronisk syge ældre borger. Risikovurdering og iværksættelse af sundhedsfremmende sygepleje. Terminal pleje. Refleksion over etiske problemstillinger. Aktivitet og rehabilitering Netværk Tilrettelæggelse, koordinering, udførelse og evaluering sygepleje. Udførelse, formidling, ledelse og udvikling af sygeplejen. I stikord kan det eksempelvis medføre nedenstående specifikke sygeplejefaglige opgaver indenfor følgende emner: Diabetes Kostvejledning, insulingivning, blodsukkermåling, undervisning Sårpleje Små og store sårskift, suturfjernelse Demens Socialpædagogik, samarbejde med pårørende, indberetning i forhold til magt og omsorg. Hjerte-kar sygdomme Komprilanbind, blodtryksmåling, støttestrømper. Knogleskørhed Bandagist, korset, speciel medicin. Øjensygdomme Nyopererede beboere, øjendrypning, samarbejde med øjenafdeling/øjenlæge. Incontinens Kateterpleje, topkateter, blebevilling. Side 4 af 9

5 Psykiske Lidelse Mødet med psykiatriske beboere, etik, respekt, medinddragelse i forhold til den specifikke sygeplejeopgave. Misbrug Motiverende samtaler, fastholdelse, abstinensbehandling, antabusbehandling, tværfagligt samarbejde. Terminal pleje Smertebehandling, åndelig behov, etik, samarbejde med pårørende. Lungesygdomme Inhalationsmedicin Hjælpemidler Vurdering, ansøgning Indgift/udgift Stomi, indgift/vurdering af laksantia, sondeernæring. Medicinadministration Dosering, inhalationsteknikker, injektionsteknikker, dosisdispensering mv. Dokumentation Anvendelse af omsorgssystemet. Kendskab til sundhedsaftaler. Utilsigtede hændelser. I forbindelse med sygeplejen forventes det, at du udviser respekt for den enkelte beboer. Typiske patientforløb/borgerforløb Beboerne visiteres via myndighedsafdelingen til at bo på Plejecenter Lindehøj. Visiteringen til plejebolig kan ske af forskellige årsager. Når beboeren kommer på Plejecenter Lindehøj er det oftest på grund af, at de ikke kan varetage den fornødne pleje og sygepleje selv, og pårørende ikke magter opgaven. Det kan eksempelvis være en dement borger, som ikke kan varetage egenomsorg. Det kan være en ældre borger, som har fået en apopleksi og dermed ikke kan dække egne behov. Der vil ofte være borgere der har flere konkurrerende lidelser, der alle skal tages individuelle hensyn til. Et plejeforløb tager udgangspunkt i beboerens behov for sygepleje, herunder identificering af beboerens problemområder. Der oprettes i omsorgsjournalen en udførlig helhedsbeskrivelse, som er dækkende for beboerens aktuelle situation og behov. Derudover oprettes relevante fokusområder, hvorved man gennem sygeplejeprocessen arbejder med at optimere forholdende for beboeren. Plejeforløbet justeres såfremt beboerens tilstand bedres og der ikke er behov for intervention længere. Der kan også opstå et nyt problemområde, hvorved plejeforløbet ændrer sig Side 5 af 9

6 og der vil behov for at justere plejeforløbet. En sådan proces kræver hele tiden en identificering og vurdering af beboerens plejebehov og egenomsorgskapacitet. Sygeplejefaglige udfordringer, der forekommer på Plejecenteret kan bl.a. være obstipation, underernæring, overvægt, faldtendens, hemiparese, funktionstab, konfusion, hallucination, vrede, smerter, temperaturforhøjelse, kredsløbsproblemer m.m. Metoder i klinisk praksis Du skal arbejde med følgende metoder: Kliniske metoder: Sygeplejeprocessen, en tænke-/handlemetode Dokumentation i CSC-omsorgsjournal. Model for praktisk færdighedsudøvelse v. Ida Torunn Bjørk Observation, intervention og vurdering af udvalgte fænomener Refleksionsmetoder: Erfaringsudveksling før, under og efter vejledning. Kollegial mon- og tværfaglig refleksion Daglige etiske refleksioner Udviklings- og forskningsmetoder: Litteratursøgning. Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Du skal dokumentere daglige observationer m.m. i henhold til sygeplejeprocessen i vores elektroniske omsorgssystem. Du skal deltage i arbejdet med screeningsredskaber eks. Ernæringsscreening og funktionsvurdering, resultat og effektmåling, og implementere ny viden om relevante lidelser eksempelvis indenfor demens. Vi har fokus på Den Danske Kvalitetsmodel. Vi arbejder ud fra retningsgivende dokumenter i forhold til alle sygeplejefaglige tiltag. Desuden arbejdes ud fra procedurebeskrivelser og kvalitetsstandarder Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Den kliniske undervisning tilrettelægges ud fra princippet om situeret læring. Princippet om situeret læring indebærer, at du lærer ved at deltage i afdelingens opgaver og efter aftale følger afdelingens dagsrytme som fuldgyldigt medlem af personalet. Derudover skal du have mulighed for at deltage i, arbejde undersøgende og reflekterende over beboerforløbet, som er relevant i forhold til modulets tema, kompetence- og bedømmelseskrav Side 6 af 9

7 På Plejecenter Lindehøj varetager den studerende sygeplejen til 1-3 beboere i samråd med den kliniske vejleder. Den studerende følges i hverdagen med en social- og sundhedsassistent i plejen hos beboerne. Den studerende går med progression fra det observerende til det deltagende og skal nå frem til det selvstændigt udøvende niveau i sygeplejen til den udvalgte gruppe af beboere. Den kliniske vejleder har dagligt ca. 15. minutters vejledning med den studerende. Her drøftes og afstemmes dagens fokus/læring. Desuden afsættes 1 time om ugen til vejledning. Da den kliniske vejleder dagligt er i huset, vil der være mulighed for at snakke sammen i løbet af dagen. I løbet af dagen, er det den medarbejder/kollega den studerende følges med, der anses for vejleder,, og der må gerne stilles spørgsmål og reflekteres sammen med denne. Spørgsmål der egner sig bedst til at blive besvaret af en sygeplejerske noteres og tages op til vejledning med den kliniske vejleder. Desuden vil der være mulighed for før-, under-, og efter vejledning ved udførelse af sygeplejehandlinger. Der vil også være vejledning som mere refleksive vejledninger hvor der f.eks. kan diskuteres patientforløb, dataindsamling samt etik og moral i en åben dialog relateret til de sygeplejemæssige udfordringer den studerende står med. Deltagelse i ugentlige gruppemøder med kolleger, hvor aktuelle sygeplejefaglige problemstillinger drøftes, og gøres til genstand for refleksion. Der afholdes forventningssamtale, midtvejsevaluering og slutevaluering. Den studerende vil blive oplært i at dokumentere sygeplejefaglige observationer i omsorgsjournalen, da dokumentation udgør en vigtig del af sygeplejen og er vigtigt redskab til at sikre kontinuitet i plejen. Den kliniske undervisning tilrettelægges med 30 timers fremmøde pr. uge via afdelingens vagtplanlægning. Timerne planlægges således, at den studerende følger afsnittets dagsrytme, med mulighed for at trække sig tilbage for at studere i forhold til det ønskede fokusområde og under hensyntagen til deltagerpligt og fastlagte studieaktiviteter. Der er mulighed for at komme med ønsker til egen vagtplan. Det vil også være muligt at deltage i aften/nat eller weekendarbejde, hvis den studerende har et ønske om det. Fra undervisningsstedet anbefales at benytte denne mulighed. Det forventes, at den studerende tager ansvar for egen læring, og klart tilkendegiver ønsker, mål og behov. Der tages udgangspunkt i den studerendes måde at lære bedst på. Der vil være tid til refleksion, skrive log m.m. Den studerende er en del af praksisfællesskabet og kan forvente, at samarbejdspartnere spørger ind til den studerendes aktuelle sygeplejefaglige fokus og læringsproces. Det tilstræbes, at vi arbejder anerkendende, hvilket betyder, at vi er nysgerrige, åbne og ærlige overfor hinanden. Du kan derfor forvente, at vi spørger til dig både som studerende og som menneske. Side 7 af 9

8 Forventninger til den studerende Det Kliniske Uddannelsessted er ansvarligt for at rammerne er til stede, så ine mål. At den studerende er bevidst og aktivt arbejdende for at nå målene og på sigt arbejder mod større grad af selvstændighed. At den studerende selv er med til at søge undervisningssituationer som kan have interesse, herunder komplekse sygeplejeopgaver. Stærke og svage sider bliver bekendtgjort ved forventningssamtalen. At den studerende er undrende, nysgerrig, opsøgende og engageret, og tager initiativ til forbedring af beboerens situation. At den studerende søger vejledning ved behov og bruger hele personalegruppen i sin søgen. At den studerende er åben og ærlig og møder til tiden. At den studerende forbereder sig til forventningssamtalen, midtvejsevalueringen og slutevalueringen. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Den kliniske vejleder er uddannet sygeplejerske fra Foruden kort ortopædkirurgisk erfaring, har hun arbejdet på modtagerafsnit. Den primære erfaring stammer bredt fra det medicinske område, men med fokus på den geriatriske patient. Hun har været ansat på Plejecenter Lindehøj siden april Har diplommodul indenfor det pædagogiske felt fra Krav vedrørende klinisk pensum DSR (2001): Sundhedspolitiske værdier og mål. Hansen, M. Weinreich (2007): Sygepleje i primær sundhedssektor. Munksgaards forlag, Kbh. Jahren, Ninna Kristoffersen (2002): Dataindsamlingsguide. I: Jahren, Ninna Kristoffersen: Almen sygepleje bind 2. Gads forlag p Jensen, Torben K og Johnsen Tommy J.(2006): Sundhedsfremme i teori og praksis Philosophia. Kirk Henning, Schroll Marianne (2006): Viden om aldring- veje til handling. kap 6,.p Kirkevold, Marit (1997): Vitenskap for praksis, Ad Notam, Gyldendal, p Kirkevold, Marit(2002): Forebyggende og helsefremmende arbeid blant skrøpelige gamle- sentrale sykepleieopgaver eller spild af tid?. I: Tidsskrift for sygeplejeforskning 2/2002 p Regeringen (2002): Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden Sundhedsstyrelsen (2005): Kronisk sygdom- patient, sundhedsvæsen og samfund. Forudsætninger for det gode forløb, Sundhedsstyrelsen (2007): Guide til patientuddannelse, lær at leve med kronisk sygdom. Sundhedsstyrelsen (2006): Patienten med kronisk sygdom, selvmonitorering, egenbehandling og patientuddannelse Sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Vagn-Hansen Per(2005): Sundhed, Miljø og Hygiejne i pædagogisk arbejde. Munksgaard Videnscenter rehabilitering og fysisk aktivitet for borgere med kroniske lidelser Side 8 af 9

9 Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Deltagelsespligt og den planlagte studieaktivitet Deltagelsespligt og studieaktivitet på modul 6 indebærer, at du: Deltager i og er forberedt ved planlægningssamtalen, som finder sted i løbet af de første 2 uger Udarbejder en individuel klinisk studieplan, hvor du i samarbejde med den kliniske vejleder planlægger og dokumenterer studier med sygeplejefænomener, sygeplejefaglige opgaver, og kliniske metoder (jf. eportfolio) Deltager i fastlagte ugesamtaler Den planlagte studieaktivitet på modul 6 afvikles som seminar. Det skriftlige oplæg, der danner baggrund for seminaret, er en beskrivelse af en autentisk, betydningsfuld situation fra praksis. Det skriftlige oplæg skal indeholde en mindre litteratursøgning (min. 1-2 artikler). Afvikler fastlagt studieaktivitet Erhverver indblik i pensum og dokumenterer den selvvalgte del af pensum Deltager i den afsluttende evalueringssamtale og har sendt modulets evalueringsskema til skolen Seneste dato for godkendelse af din studieaktivitet offentliggøres på holdets modulwebsted på studienettet. Blanketten med godkendelse af studieaktivitet sendes til afsnittet og returneres til sygeplejerskeuddannelsens sekretariat. Bedømmelse Med henblik på at få godskrevet modulets teoretiske og kliniske ECTS point skal du ved afslutning af det kliniske undervisningsforløb til en intern klinik prøve. I prøven vurderes om du har nået målene for prøven. Som forudsætning for at blive indstillet til prøven skal modulets studieaktiviteter godkendes. Prøven afholdes i henhold til gældende kriterier. Udarbejdet af: Plejecenter Lindehøj juni 2014, Marianne Petersen, klinisk vejleder og Karin Emig, Assisterende områdeleder. Godkendt af sygeplejerskeuddannelsen i Horsens den 10. december 2014 Side 9 af 9

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Samarbejdsrelationer Skovly har et bredt samarbejdsfelt af professionelle samarbejdspartnere, samt et tætsamarbejder med de pårørende.

Samarbejdsrelationer Skovly har et bredt samarbejdsfelt af professionelle samarbejdspartnere, samt et tætsamarbejder med de pårørende. Modul 6 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Organisatorisk er ældreområdet under Sundhed og Social Service. I spidsen for Sundhed og Social Service står en

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Undervisningssted: Gefionshave, Sundhedscenter Ceres. Horsens Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere.

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Modul 6 Undervisningssted: Døgnrehabiliteringsafsnittet Vital Horsens, Centrum for sundhed og træning. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul nr. 6 Bofællesskabet Egebakken, Horsens Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere.

Læs mere

Der er to-tre kliniske vejledere i gruppen. Der vil være sygeplejestuderende fra modul 11 og 12 og valgfri-modul 13 tilknyttet

Der er to-tre kliniske vejledere i gruppen. Der vil være sygeplejestuderende fra modul 11 og 12 og valgfri-modul 13 tilknyttet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 23. marts 2015 Generel klinisk studieplan Horsens Kommune Sygeplejerskerne distrikt Lindehøj - Sundtoppen Modul 11 Med denne generelle kliniske studieplan

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Horsens Kommune, Søndergården. Modul: 12. Sygeplejerskeuddannelsen: VIA Horsens

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Horsens Kommune, Søndergården. Modul: 12. Sygeplejerskeuddannelsen: VIA Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Horsens Kommune Sygeplejerskerne distrikt Lindehøj - Sundtoppen Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Klinisk uddannelsessted: kommune, Område Øst, Søholt Adresse: Færgevej 1, 1 sal, 8600 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Velkommen til Sundheds - omsorgsafdelingen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Generel klinisk Studieplan

Generel klinisk Studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 26. juni 2015 Generel klinisk Studieplan Modul 6 Skive Kommune Beskrivelse af organisatorisk og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Klinisk undervisning

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemmeplejen er en del af ældreområdet i. Hjemmeplejen er opdelt i Område Øst, der fysisk er placeret i Grenå og Område

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)., dækker

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt på borgere,

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: kommune Klinisk uddannelsessted: kommune, Område Nord, Kjellerup Adresse: Sandgårdsparken 1, 8620 Kjellerup Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Ældreområdet arbejder efter politisk vedtagne love og de lokalt politisk fastlagte mål og rammer.

Ældreområdet arbejder efter politisk vedtagne love og de lokalt politisk fastlagte mål og rammer. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Primær sundhedstjenste/hjemmeplejen: Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret

Læs mere

Kompetencekort Studerende

Kompetencekort Studerende Kompetencekort Studerende Modul 6 Et lærings- og evalueringsredskab i Klinikken Uge 1 Uge samtaler Forventningssamtale Planlagt dato Udført/ aflyst Dato for afleverede refleksioner Uge 2 Intro til refleksion

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4 Område Nord, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato:20. april 2015 Generel klinisk studieplan Horsens Kommune Sundhedscenter Ceres, Plejeboligerne Ceres E 1.sal Modul 6 Kontaktadresse: Klinisk vejleder: Lone

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Pleje og Omsorgscenter Kildehaven Kildehaven 2 8800 Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Guldblommevej 14-16 Guldblommevej 14-16, 8800 Viborg Tlf: 87 87 69 82 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Akutafsnittet Voldgade 14 C, 7600 Struer 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod individuelle patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 1 - Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 øst og vest er en døgnåben afdeling, der er

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Ældreområdet arbejder efter politisk vedtagne love og de lokalt politisk fastlagte mål og rammer.

Ældreområdet arbejder efter politisk vedtagne love og de lokalt politisk fastlagte mål og rammer. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Primær sundhedstjenste/hjemmeplejen: Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Horsens Kommune Sundhedscenter Søndergården, Vesterled Modul 6 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Primærsygeplejen Distrikt VEST Rughavevej 2 8800 Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, ambulatorium for psykoser og personlighedsforstyrrelser Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Svaleparken, Døgngenoptræningen Svalevej 11 Assentoft 8960 Randers SØ 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 6 Hold ss2012v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 6 SYGEPLEJE, KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: kommune Klinisk uddannelsessted: kommune, Område Syd Adresse: Toldbodgade 29-31, 8600 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Velkommen til

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ikast-Brande Kommune dækker et areal på 736,41 km2 og har 40.000 indbyggere. Ældreområdet er opdelt i 4 distrikter: Ikast

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4 Område Syd, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ikast-Brande Kommune dækker et areal på 736,41 km2 og har 40.000 indbyggere. Ældreområdet er opdelt i 4 distrikter: Ikast

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere