Afgørelser- Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mern Kirke , , Domme. la ksatio nskom miss ionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen"

Transkript

1 Afgørelser- Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mern Kirke Domme la ksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet =ratininn~nævnet..-_..- -.~ Kendelser Deklarationer

2 FREDNNGSNÆVNET>

3 Mern Kirke REG. HR. l? Y: :4000.J~~~~ Kommune: Ejerlav Sogn Matr. nr Langebæk 361 Sd r. Mern BY' Mern Deki~Kenåeise ato Ti~t~st 42 d 42 e 24/ / g 19/ / l a a og 45 3/ / : F. P. U. j. nr. : p 1247 Reg. nr.: 361-1

4 ri. AifJkr11't. stempelfri i h.t. 33 i lov nr. 140 af 7/ r - Fredningstilbud. Undertegnede snedkermester Hans Peter Julius Damborg tilbyder herved som ejer af matr. nr. 42d og 42! ~ af Sønder-Mern by Mern at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede. sogn Arealerne beskrives således: 42d og 42e i sin helhed. t Fredningen har følgende omfang: Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer og der må ikke på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer telefon- og telegrafmaster o. lign. li skure udsalgssteder isboder beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende genstande. t Jeg forbeholder mig dog ret til at nuværende bebyggelse må bibeholdes og skal _.mede træer.!t'. t vedligeholdes tilfælde af at den skal nedrives eller blive ødelagt ejeren forhandle med de påtaleberettigede om den ny bebyggelses placering og udseende. De til ejendommens brug fornødne master må an-.. \bringes og på arealet må være almindeligt haveanlæg også med højstam- ~' For frprinillqen kræver jeg ingen erstatning. Jeg er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr. e 42d og 42e af Sønder-r~ern by Mern sogn idet frednngen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendommen ~.. t l'~' dog uden udgift for mig.. Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og Mern menighedsråd hver for sig. Mern den 24 / Julius Damborg. fredningstilbudet modtages og godkendes. fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds den 1. tf/ (o 195( F. Lemvigh. Johs. Kristoffersen. Hay-Schmidt.

5 . 1 stempelfri i h.t. 33 i lov nr. 140 af 7/5 193!f. Fredningstilbud. Undertegnede. r...t'l '~.'. r- tilbyder herved som ejer' a'f matr. nr. \.O'.} l).'n ~'- '..~. t ~ -- - l '...: ~ ~ ':D at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede. sogn Arealerne heskrives således: Fredningen har følgende omfang: Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer og der må ikke på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer telefon- og telegrafmaster o. lign. skure udsalgssteder isboder beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende genstande. Jeg forbeholder mig dog ret til at 0.~\.~ '1.'1 -'~r''''' _./ '.. }l>'~;\~ {'D 4d~.*td. ~-~ U~;~;.'} \.)4/~~;..tJ siib\. -..l'l\i'j.. ti ~) VtJ(:.. ;;~ 4/.. t :~Ji...J~...NV1 :: ~... ':. ~ r ~'t~.j. f~ll\j;:\.' ~.u.j.0.r' 1..11'11<) :k~o1dt;t..: ('';':;';;r1 j.::'.. ~ilc ~:10' ( ;):~':; ~ctj... c;;.t.i..p-'c 0-; ~n ni hcb... ~.;L.~or ~Hl.nllAit.t'l: \.:;.(.~. ~~.:.':.0. c. :) t.ij. <':1'.~Jd j':;')oflr: 'Ma ~. ' Jr~1.J'joo :::n:t r: ~ (l... w.'1r..c{~(' ). ~i'... :'(;.lot ;~ Var. n '~l:~dc.liol..~t tj.t:~j(.l'... :H :);C r'!';~'n- ~() V' 1)1.'. For freclnin!{en kræver jeg ingen erstatning'. l. 'Jt'~ : '~J.~( ~ Jeg er indforstået med at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom ( matr. nr. l'<.~...). af ~ /'L ''-' by '...t~ sogn ~..\. lh ';p i \..; ~.'1'... ~1..i... ('4.... ~~of '~M ~. :!: '\ '~\~ i.t '\ 'r./. (~... '... ;1'0 1'~ '.' <to t' 'j....at;. ~J'~. ti... ; _... ~.i~..~'\... ol.i'.;~. - 1 f'/..;i' ~.._ '1.olt 1.1 ~ 'ri... ~ '~~..1 ~' J ~...' ti a.r-. (' ~a 1l~ J...»t...J.' J'1 \ 'q'...' ~ dog uden udgift for mig. Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og menighedsråd hver for sig... ~.. l Fredningstilbudet modtages og godkendes. Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds den ~ ~ 195 / ~J.....'

6 Jeg t11trnder herved at foranstående deklaration må t1n&~8 på min ejendom matr. nr. 42! OB 42! Sønder-Mern by Mern sogn. e M e r n den 31/ Ellen K. Damborg. li ndført 1 dcgbor.;onfor rota 1 'rods n.t PNstø købstad m.v. den 30. jon. 19;2. L7st. Tint-.sbog:Bd. 6~ Bl. Akt s~)k:..b D nr. 14. Anmærkninga :J ondommoner forud behwftot med l) Dok. OL1 Gol_<1a:t'lek!':nr:var for et lån kr. til et vandværk. ej til hinder for pantsætn1ns. det 11/ 1914 (Prot. 33 peg 1710) 2) Pantebrev ;. 70Ckr. til østlft. Uuemandskrod1 tforcn1ft8 og _; 3) Pantobrov l kr. til maok1n.forh1.ludler!l.o. nrnmmer!crn. l1<'lvn. cat. / U. Hansen. et

7 FREDNNGSNÆVNET>

8 f: 1- t e r r t ' ' ) ~ ~- r - r : l' l Fredningstilbud. Unclertegnede A/L lje danske ~u.kkerfab ijtkllr tilbyder herved SO11 t jer af matr. lir. 42j{ af bønd~r-r.iern by Mern at lade ncdennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede. REG.NR.9Y4 Stempelfri i h. t 3.1 j lov nr.140df 'l/o-w37 Arealerne beskrives således: ljen del Bom liger mtlllelll a) Mern kirkegårde søndre mur b) dc~ vcbtll~e akel af metre nr. 3~og 26 1bd.'c) en ret linie fr:1 let s.vdvco tlibe ul~cli1jø.t'ne ax lau tr. nr. 26 og pal'(lllel med kl:r1<:ec;i1l'dclhj fj~ndre m.ur ind til ak.erin&llvunktet med don under d) zw.'vnte ~) ~n-%et linie. J.u.lcY..l..l:tl dette eku:rir4;punkt mod nord 1 en llfstnnd af 12 1lfrtl kj..rke- ~ 'l'd~ua vel tro mw VtHt 10.1.'06 pt.l'o11el med denne til ;.1crnå. / / sogn r ț ~ r li ~li; 11(. l' r 1'\ e i.. t e 'i' i' ~ ~; Fredning-en har følgende olllfan~~: Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstdmmede træer og der må ikke på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer telefon- og telcgrafmaster o. lign. skure udsalgssteder ishoder beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende genstande. kx}{lilx.qebalder.mig.~x:n.tl<tij}jltx nuh(~!lll..;en om den på urlj(~let syd.t'or kirkegardon v.ærende Jorda:f skov11rl.l;s;;l<..js l'v.1'llyuopå on ol1den made at indbegn1n~en kan aftagee. nc.ih~;':;l1ill~en ~øl'ca så. lov som lllul.lgt. 10lJ. holdes ufta.;et udenfor sukke kumpngncn. l1fromt Joruurekovlingopludcen i tidens løb mitte kunne fol' nind 1:1l. e; e eventuelt helt wldv...:ros fol'milldokoa 1ndhegningen tllevarcn- '%-.Jtie ijernc:s ovelliuolt h... lt... j..rne l'ol'bu!l()ldc.r ciu do~ l'i::lt til tit anbrl~e de for Eljendommen fornødne mtlriter. t'or trcl1nlllgen kræver Kongen er~tatnlllg. deres <'.J t)rn~ km: er indforstaat't med at ovenstaaendc fredningstilbud tinglyses på Till: ejendom matr. nr. 42~ af SøndClo-.jlern by l.ilern sogn 'i. ' f; idet fredningen er gældende også for eflt:rfolgelhle ejere af ejendommen dog udcn ujgift for mig. Pålaleberettiget i hcnhold til foranståcnde er fredningsnævnet for Præstø arntsråd$kreds og 1'1Cl'll me:;ighedsrad hver for sig. København ' den 10 i A/S De Danske Sukkerfabrikker. O. Gammeltoft. Henry Dohn. Fredningstilbudet modtages og godkendes. Fredningsnævnet for Præstø amtsråd';kreds den ff( / ( 195..( HaY-Schmidt. Johs. Kr1atoffersen. Naturfl'. N. Pr. f.. J. Nr.

9 FREDNNGSNÆVNET>

10 ~ l r' ~' -- - l' ~ ' il '! i l: e ' l' ' ' f' ț. ( ~\ fl '\. : l; \ t -.\ \ ill ':!.t.l.~ go'.2.t. s'leji..'.t u~~~~~. ~~ -s~'a b9ill u~ o~~~ 'Ul1llH.'l) '1 - J >- ;J.A lr 1 ~~!~i;1; i 4.i.cA~~~.sj-bom r1sl1u.t;ts'a.r:m9([. U:127~j'l;;~-7br-1-.e-:~&etlCi a brt E:t M' anlil 'lo'1 E;t. J:' 9;t e l..l.lll!l '10'1 ;; t:ll1vfllne: (!Ll i:nf.hl 'l'i'!.u~.avl Un4e.~~~p~l\~JWA6~J!åø UJ--' in4ga. he.n'ti. - tande& 'lo.ollt-..;h~.;wlj.v ~ h ~-1{..aH t()t'\da..:tii14aw- ~~.1'O'TQ1lf.otl:j '11 ~ - pi. n.de...'. tdn1~.m bn;ted19:ll Qjl:Hl':rq.tS.'111 af;9'l:.l'j.bse' 'lo'i lle80~b..1.: ;t'1'.l\lltwl ::~.tr. nr. 4~ ti.q4.rw')18rn &.~1 ~~ wti. er \1~_~t1fJ..~~.'D Q db~~:;tjh '.LS.A.3.bff.a o ~~ 6~ ikte bobjtueø. f;1en4o.. ~.. lwfe.p1l~hj\lo-.rt~~ke O! -'lea Dem te;tlæned im.s«bu'o~ '19.e'l.. kir~e~~rd.ir~*.ktø.~ua.1gtued81..&'~.a08 4.~.. ikke 6.l' øa ~$ru8elle..- ttr.b'1iq*~1~%2t.~ rb~..a'torot.oa.l e lei it-t_t 'k t......~_.ouij'~~å~.\l1ein.- lhlt'tlht!::. db UL )drkem.. to~ ~ _to.. ';uls: '1 ~';.t':l: lila elcurt'l. uaord.~l'lut.ed.r. i(jb~j..t' bel.l.lt'j1lih.wy4>&rle tc Up. l'l.~'oa- Pil.. ikke dri... a n()~en 'V'1.;$øoMMr-e 4 111'. et.j. il«. 11ac' eller p m.den _de 111 t.1.l W.'l.Pll r~):l:l~(hj\.lf!~aa'lljri9~hji'':l:å ~tlt4. ur. 1.!. 3!. og 26 1bd. undal'i'11v.~ øa.. tl'ed~.'...; el.~cl d{j$trrb>)ht)j.ch:1.'j 1:'G't 't.i.l optidr(t~n.'4~'~ft' 11_ Fr U.( Lom.0'; fist. ' -.''... ;h.-j 1 :'v11k~t t..11ili1u..:lrcqn1uisttl'l:n'r.'.!ofw.. ~~l't't.'ftwl.l i-..jlcu....::.. \. ]:le ~)l41.~ ~.'t-r.nrilu!fmfujql1(~11ng.r blbehol... iaa.e4-1ia.ho1d~d' ~~n 1 ~11t~l4.at dor~~ n~drivn1d& el1 e4.~ja.. Dl8 bj;n1l1i&i.l:t 1kk-t optarlll. ror frfldn1qon lt.rwf~. 1~'1l el'blu'tn.1nc. ~.k1oratlqn.4 aa ua~n ~4~lttror M.ø1.he4.~4.t tl~....e d. o AAlVnt. lfj.a4_e 1ete tre4n1ac4trn. og.a er._14. foj!' ffib w.øn~el16.ft~r~.lnde _Jer. at.~sn4o... ~..talel'e1.taa... t~4td.11b.'tlt' t.~ p~ \4... m ll'råc!uull1l:t 1l4.' tor )ten aop... tor al. f \.1el'ft ~e d4. 4.* 3/ i'? Th. Freder1ksen Alfred W. Hansen. Gunnar Jakobsen. Marte Hansen. Herman Mortensen. Anders Jensen. Marie Rasmussen. O. Krog Meyer 1 -r '..._-_ '~-..-.-'T ~~Naturfr. N P'.A.J. Nr. ~'J)9!J (). ----_/ T b ~%'''. J

11 \) L» ~ i \ ~ -.. l 1\:!\ /' e e l ' \' ~ l ~ r fi l 4 ø 1267 ES Det tiltrædes at nærværende 'fredningstilbud tinglyses som servitutstiftende på matr. nr. 45 l~ 35~ og 26 Sønder-Mern by Mern sogn dog med følgende forbehold: Sålænge de pågældende arealer administreres af de'kfrke1ige J myndigt heder træffer kirkeministeriet dog efter indhentet erklæring fra fredningsnævnet afgørelse om nyplacering af bygninger på arealerne herunder tillige selve byggeplanen samt tilbygninger m.v. og ombygninger uanset fredningsdeklarationen.. Kirkeministeriet den 18. marts P. M. V. E. B. Gunnar Krog. Eksps. Deklarationen modtages og godkendes i overensstemmelse med kirkeministeriets forans~ående påtegning af 18. marts Naturfredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds den 14/ Hay-Schmidt. Johs. Kristoffersen ndført i dagbogen for retskreds nr. 23 Præstø.øbstad m.v. den 16. april Lyst. Tingbog. Bd. 6. A. Bl. Akt:Skab D nr. 59. Anmærkning: De ommeldte matr. nre. er forud... ~ behæftet med servitutter. E. SChoumborg. Afgift: : 2 kr. / G. Hansen. ES. e l' ~. Afskriftens rigtighed bekræftes. Uj\'. )h '.~ 1 l...lj.. -1 l:. \.. k'>.:.'i d t s.:' \....' # ; ~ ( :. (.;..- L l...t:. r. j J '

12 DSPENSATONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden: e

13 / REG. NR. 17 t-( ~.00 u D S K R F T AF FORHANDLNGSPROTOKOL FOR FREDNNGSNÆVNET STORSTRØMS AMT 'OC'.:::-:F =;~o.'''l;.}.lu.'...~.?~~)-' _'.J Ar 1993 den 21. september foretoges på dommerkontoret i VordingbOl9 af formanden for fredningsnævnet dommer Ulf Andersen. Fr.s. 24/93 Ansøgning om dispensation fra kirkeomgivel-' sesfredningsdeklaration af 10/ til opførelse af mandskabsbygning på Mern Kirkegård matr.nr. 3 x Sdr. Mern by Mern. tl Der fremlagdes: - Ansøgning af 7/ med bilag fra landinspektør Niels Malmskov - Skrivelse af 3/ fra samme med bilag. - Skrivelse af 17t fra landskabskontoret. - Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer. Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde det ansøgte gav nævnet tilladdelse hertil. Nævnets tilladelse bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. Ulf Anderse!1 fmd. /sh Fremsendes idet udskriftens ~igtighed bekræftes. Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne skriveses modtagelse indbringes for Naturklagenævnet Vermundsgade 38 B 2100 København ø. af den der har begæret fredningsnævnets afgørelse samt de i naturbeskyttelseslavens 86 nævnte myndigheder m.fl.. :-n \~ \\\ ~ -0 (\['1 \ ~t.r

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen.

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen. 01906.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00 Fredningen vedrører: Tibirke Bakker Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-09-1957, 26-04-1983, 05-07-1983 Fredningsnævnet 19-09-1952

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE C 1 Matr.nr.: 11 IA yerlav: Thisted Bygrunde j Beliggenhed: ] løjtoftevej 2 700 Thisted Anmelder: Viborg Amt Cand.jur. H.P.Pedersen Skottenborg 26 8800 Viborg Tlfnr. 8727 1700 J.nr. 1-49-1-06 Dokumentet

Læs mere

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04761.01 Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01 Fredningen vedrører: Dalumgård Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-06-1982 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 20 tr eller (i de sønderjydske lands- Hvidovre.by, dele)bd. og bl. I tingbogen, Strandmarks sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 3K kr. Øfure Gade og hus

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro ADVOKATERNE IB FRANK ARNE NORDLYNG Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) NINA HYGUM KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Tinglysningsafgift kr. 1.9, Matr.nr.: 5 k Højbjerg by, Højbjerg Beliggende:

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

00723.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00. Fredningen vedrører: Dybesø. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

00723.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00. Fredningen vedrører: Dybesø. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 00723.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00 Fredningen vedrører: Dybesø Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet 24-10-1942 Fredningsnævnet 05-12-1939 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). 1264 '2 0 JUNI 1950( Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8h, 2og. og 2b Nakke

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

05536.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05536.00. Fredningen vedrører: Urup Mose. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05536.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05536.00. Fredningen vedrører: Urup Mose. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 05536.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05536.00 Fredningen vedrører: Urup Mose Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 20-06-1973 Fredningsnævnet 10-05-1972 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid II I II III II I I

DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid II I II III II I I DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid I 1110024 II I II III II I I KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemollestrde 4, 1464 København K Fax: 33 93 31 90 Den Z, Û g. "?' Telf.: 33 93 32 33 lokal:

Læs mere

Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939

Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939 Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939 Notat vedrørende høringssvar til forslag til lokalplan 12-011 for område til offentlige formål og erhverv ved Bredhøjvej samt tilhørende

Læs mere