sammensat af afdelingsformanden, J.-C. Bonichot, og dommerne A. Prechal, L. Bay Larsen (refererende dommer), C. Toader og E.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sammensat af afdelingsformanden, J.-C. Bonichot, og dommerne A. Prechal, L. Bay Larsen (refererende dommer), C. Toader og E."

Transkript

1 DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. juni 2012 (*)»Direktiv 2004/18/EF offentlige kontrakter på forsvarsområdet artikel 10 artikel 296, stk. 1, litra b), EF beskyttelse af en medlemsstats væsentlige sikkerhedsinteresser handel med våben, ammunition og krigsmateriel udstyr, indkøbt af en ordregivende myndighed specielt til militære formål eksistensen, for så vidt angår dette udstyr, af en mulighed for en i det væsentlige tilsvarende civil anvendelse drejeskive (»tiltable turntable«) bestemt til at foretage elektromagnetiske målinger manglende afholdelse af udbud i henhold til de i direktiv 2004/18 fastsatte fremgangsmåder«i sag C-615/10, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Korkein hallinto-oikeus (Finland) ved afgørelse af 13. december 2010, indgået til Domstolen den 23. december 2010, i sagen indledt af Insinööritoimisto InsTiimi Oy procesdeltager: Puolustusvoimat har DOMSTOLEN (Fjerde Afdeling) sammensat af afdelingsformanden, J.-C. Bonichot, og dommerne A. Prechal, L. Bay Larsen (refererende dommer), C. Toader og E. Jarašiūnas, generaladvokat: J. Kokott justitssekretær: fuldmægtig C. Strömholm, på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 12. december 2011, efter at der er afgivet indlæg af: Insinööritoimisto InsTiimi Oy ved asianajaja A.-M. Eskola og ved T. Pekkala Puolustusvoimat ved J. Matinlassi, som befuldmægtiget den finske regering ved J. Heliskoski, som befuldmægtiget

2 den tjekkiske regering ved J. Očková, T. Müller og M. Smolek, som befuldmægtigede den portugisiske regering ved L. Inez Fernandes, som befuldmægtiget Europa-Kommissionen ved E. Paasivirta og C. Zadra, som befuldmægtigede, og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 19. januar 2012, afsagt følgende Dom 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT L 134, s. 114), artikel 346, stk. 1, litra b), TEUF og den i Rådets afgørelse 255/58 af 15. april 1958 indeholdte liste over våben, ammunition og krigsmateriel (herefter»rådets liste af 15. april 1958«), hvorpå denne bestemmelse i EUF-traktaten finder anvendelse. 2 Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem Insinööritoimisto InsTiimi Oy (ingeniørfirma InsTiimi SA, herefter»instiimi«) og Suomen Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos (det finske forsvars tekniske prøveanstalt) vedrørende sidstnævntes tildeling i henhold til en anden end de i direktiv 2004/118 fastsatte fremgangsmåder af en kontrakt om indkøb af et drejeskivesystem (»tiltable turntable«), der skulle anvendes som underlag for genstande, der skulle underkastes elektromagnetiske målinger. Retsforskrifter EU-retten 3 Artikel 10 i direktiv 2004/18, der har overskriften»kontrakter inden for forsvarsområdet«, og som er indeholdt i afdeling 2 i direktivets kapitel II med overskriften»anvendelsesområde«, har følgende ordlyd:»dette direktiv finder anvendelse på offentlige kontrakter, der indgås af ordregivende myndigheder på forsvarsområdet, jf. dog bestemmelserne i [EF-]traktatens artikel 296.«4 Nævnte artikel 296 EF, som fandt anvendelse på tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen, og som efter Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 blev erstattet med samme ordlyd af

3 artikel 346 TEUF, var sålydende:»1. [EF-traktatens] bestemmelser er ikke til hinder for følgende regler: a) Ingen medlemsstat er forpligtet til at meddele oplysninger, hvis udbredelse efter dens opfattelse ville stride mod dens væsentlige sikkerhedsinteresser. b) Hver medlemsstat kan træffe de foranstaltninger, som den anser for nødvendige til beskyttelse af sine væsentlige sikkerhedsinteresser, og som vedrører fabrikation af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel; disse foranstaltninger må ikke forringe konkurrencevilkårene inden for fællesmarkedet for varer, som ikke er bestemt specielt til militære formål. 2. Rådet fastlægger med enstemmighed på forslag af Kommissionen ændringer til den liste, det har fastlagt den 15. april 1958, over de varer, hvorpå bestemmelserne i stk. 1, litra b), finder anvendelse.«5 Rådets afgørelse 255/58 af 15. april 1958 fastlægger den i artikel 296, stk. 2, EF omhandlede liste, hvoraf nogle uddrag er gengivet i Rådets dokument 14538/4/08 af 26. november Den forelæggende ret har henvist til denne liste, navnlig dennes punkt 11, 14 og 15, der har følgende ordlyd:»[ef-t]raktatens artikel [296], stk. 1, litra b), finder anvendelse på nedenstående våben, ammunition og krigsmateriel, herunder våben, der er konstrueret til anvendelse af atomenergi: [...] 11. militært elektronisk udstyr [...] 14. særlige dele og produkter fremstillet af materiale, der er opført på denne liste, hvis de er af militær karakter 15. maskiner, udstyr og produkter, der udelukkende er designet til undersøgelse, fremstilling, prøvning og kontrol af våben, ammunition og udstyr af udelukkende militær karakter, som er opført på denne liste.«6 Tiende betragtning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (EUT L 216, s. 76), som medlemsstaterne skulle gennemføre senest den 21. august 2011, er sålydende:

4 »I dette direktiv bør der ved»militært materiel«navnlig forstås de produkttyper, som er opført på [Rådets liste] af 15. april 1958 [ ]. Listen omfatter kun materiel, som er designet, udviklet og fremstillet til specifikt militære formål. [ ] I dette direktiv bør der ved militært materiel endvidere forstås produkter, som oprindeligt har været beregnet til civil anvendelse, men siden er blevet tilpasset til militære formål med henblik på anvendelse som våben, ammunition eller krigsmateriel.«finsk ret 7 Direktiv 2004/18 er blevet gennemført i finsk ret ved lov nr. 348/2007 om offentlige kontrakter (julkisista hankinnoista annettu laki) og ved bekendtgørelse nr. 614/2007 om offentlige kontrakter (julkisista hankinnoista annettu asetus). 8 Nævnte lovs 7, stk. 1, afgrænser lovens anvendelsesområde på følgende måde:»denne lov gælder ikke for kontrakter, 1) der er fortrolige, eller hvis gennemførelse kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger, der er fastsat ved lov, eller hvis statens væsentlige sikkerhedsinteresser taler herfor 2) hvis genstand hovedsageligt tjener militære formål [ ] [ ]«9 I medfør af forsvarsministeriets forvaltningsforskrift af 28. maj 2008 skal bl.a. forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 76/1995 af 17. marts 1995 midlertidigt efterkommes ved indgåelse af kontrakter om indkøb af forsvarsmateriel. 10 I 1 i nævnte bekendtgørelse nr. 76/1995 defineres, hvad der skal forstås ved en vare eller tjenesteydelse, der hovedsageligt er bestemt til militære formål, og som ikke er omfattet af lov nr. 348/2007 om offentlige kontrakter. 11 Det fremgår af nævnte 1, sammenholdt med punkt M i bilaget til bekendtgørelse nr. 76/1995, at der i det væsentlige er tale om»specialudstyr til militære aktiviteter og uddannelse eller til øvelser til simulering af militære scenarier samt [for] komponenter, tilbehør og udstyr, der er udviklet særligt hertil«. Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål 12 Uden forinden at have offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende gennemførte det finske forsvars tekniske prøveanstalt i løbet af 2008 en udbudsprocedure til indkøb af et

5 drejeskivesystem til en værdi af EUR. 13 Den 5. februar 2008 opfordrede prøveanstalten fire virksomheder til at afgive tilbud, herunder InsTiimi. 14 I henhold til en»procedure med forhandling«, som ikke opfylder kravene til en af de i direktiv 2004/18 omhandlede indkøbsprocedurer, blev kontrakten den 24. juni 2008 tildelt en anden bydende end InsTiimi. Den 25. juni 2008 blev kontraktens genstand og funktionsmåden for det i hovedsagen omhandlede drejeskivesystem beskrevet i et landsdækkende finsk dagblad. 15 Idet InsTiimi var af den opfattelse, at udbudsproceduren skulle have været gennemført i overensstemmelse med de i direktiv 2004/18 fastsatte regler, anlagde virksomheden sag ved markkinaoikeus (domstol, der bl.a. har kompetence på konkurrenceområdet) til prøvelse af beslutningen om tildeling af den i hovedsagen omhandlede kontrakt. 16 Denne domstol gav ikke InsTiimi medhold, idet den fandt det godtgjort, at nævnte drejeskivesystem hovedsageligt tjente militære formål, og at den ordregivende myndighed udelukkende ønskede at anvende det til sådanne formål. 17 Markkinaoikeus konkluderede derfor, at nævnte kontrakt var omfattet af undtagelsesbestemmelsen i 7, stk. 1, nr. 2), i lov nr. 348/2007 om offentlige kontrakter. 18 InsTiimi har iværksat appel af denne afgørelse ved Korkein hallinto-oikeus (Finlands højeste forvaltningsdomstol). 19 InsTiimi har for denne ret anført, at drejeskiven udgør en teknisk innovation i den civile industri og ikke et militært materiel. Den tekniske gennemførelse af det i hovedsagen omhandlede drejeskivesystem er baseret på en kombination af materialer, komponenter og systemer, der er frit tilgængelige på markedet, og drejeskivesystemets design skyldes udelukkende det egnede valg og den egnede sammensætning af komponenter med henblik på at opfylde udbudsbetingelserne. 20 Puolustusvoimat (forsvaret), repræsenteret ved Pääesikunta (generalstaben), har for den forelæggende ret gjort gældende, at dette drejeskivesystem var blevet indkøbt specielt til militære formål, og at det særligt var bestemt til simulering af kampsituationer. Systemet gør det muligt at simulere og øve såvel modforanstaltninger mod luftrekognoscering fra forskellige vinkler som»udpegning«af mål. 21 Ifølge Forsvarets argumentation udgør nævnte drejeskivesystem den væsentlige komponent i en anordning, som er tiltænkt at blive opført på åbent terræn med henblik på måling, simulering og øvelse i elektronisk krigsførelse, og systemet er således designet til militære formål med henblik på våbenforskning.

6 22 Drejeskivesystemet er ifølge forsvaret et produkt som omhandlet i punkt M i bilaget til bekendtgørelse nr. 76/ Den forelæggende ret ønsker oplyst, om direktiv 2004/18 finder anvendelse, når det udstyr, som er genstand for kontrakten, tjener et specielt militært formål, og der for dette materiel også foreligger tekniske anvendelser på det civile marked, der grundlæggende er tilsvarende. 24 Korkein hallinto-oikeus har under disse omstændigheder besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:»skal direktiv [2004/18] under hensyntagen til nævnte direktivs artikel 10, artikel [296], stk. 1, litra b), [EF] og listen [ ] i Rådets afgørelse af 15. april 1958 anvendes ved en kontrakt, der i øvrigt henhører under direktivets anvendelsesområde, og hvor kontraktens genstand ifølge de ordregivende myndigheder har et anvendelsesformål, der er udelukkende militært, men der for kontraktens genstand også findes vidtgående tilsvarende tekniske anvendelser på det civile marked?«om formaliteten med hensyn til anmodningen om præjudiciel afgørelse 25 Uden at fremføre nogen egentlig formalitetsindsigelse har den finske regering i sit skriftlige indlæg præciseret, at anmodningen om præjudiciel afgørelse ikke indeholder oplysninger om de foranstaltninger, som den ordregivende myndighed anser for nødvendige til»beskyttelse af [de] væsentlige sikkerhedsinteresser«i Republikken Finland som omhandlet i artikel 296, stk. 1, litra b), EF, hvorfor denne regering er af den opfattelse, at den ikke kan udtale sig om denne betingelse for at anvende nævnte bestemmelse. 26 I denne henseende bemærkes, at den omstændighed, at den forelæggende ret ikke har anmodet om en fortolkning af denne betingelse for at anvende artikel 296, stk. 1, litra b), EF, ikke i sig selv kan rejse tvivl om, hvorvidt anmodningen kan antages til realitetsbehandling. 27 Inden for rammerne af den i artikel 267 TEUF indførte procedure tilkommer det nemlig udelukkende den nationale ret, for hvilken tvisten er indbragt, og som har ansvaret for den retsafgørelse, der skal træffes, på grundlag af omstændighederne i den konkrete sag at vurdere, både om en præjudiciel afgørelse er nødvendig for, at den kan afsige dom, og relevansen af de spørgsmål, den forelægger Domstolen. Når det stillede spørgsmål vedrører fortolkningen af EU-retten, er Domstolen derfor principielt forpligtet til at træffe afgørelse (jf. bl.a. dom af , sag C-571/10, Kamberaj, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 40 og den deri nævnte retspraksis). 28 Det tilkommer imidlertid Domstolen at undersøge de omstændigheder, hvorunder den nationale ret har forelagt sagen, med henblik på at

7 efterprøve sin egen kompetence (jf. Kamberaj-dommen, præmis 41). Domstolen kan kun afslå at træffe afgørelse vedrørende et præjudicielt spørgsmål fra en national ret, når det klart fremgår, at den ønskede fortolkning af EUretten savner enhver forbindelse med realiteten i hovedsagen eller dennes genstand, når problemet er af hypotetisk karakter, eller når Domstolen ikke råder over de faktiske og retlige oplysninger, som er nødvendige for, at den kan foretage en saglig korrekt besvarelse af de stillede spørgsmål (jf. dom af , sag C-450/06, Varec, Sml. I, s. 581, præmis 24). 29 I denne forbindelse bemærkes, at det i denne sag forelagte spørgsmål kun kan anses for hypotetisk og derfor ikke kan antages til realitetsbehandling, såfremt det klart fremgår, at anvendelsen i hovedsagen af den i artikel 296, stk. 1, litra b), EF fastsatte undtagelse, hvortil artikel 10 i direktiv 2004/18 henviser, under ingen omstændigheder kan begrundes med Republikken Finlands væsentlige sikkerhedsinteresser. 30 Uden på endelig vis at angive, at den ordregivende myndighed i det foreliggende tilfælde har gjort sådanne væsentlige interesser gældende, begrænser Korkein hallinto-oikeus sig til i forelæggelsesafgørelsen at konstatere, at Puolustusvoimat ikke på den måde, som er fastsat af Kommissionen i den fortolkende meddelelse om anvendelse af artikel 296 EF på offentlige indkøb af forsvarsmateriel (KOM(2006) 779 endelig) af 7. december 2006, har præciseret, hvilke væsentlige sikkerhedsinteresser der var berørt af indkøbet af det i hovedsagen omhandlede drejeskivesystem, eller grundene til, at det i dette konkrete tilfælde var nødvendigt ikke at anvende de i direktiv 2004/18 fastsatte regler. 31 Under disse omstændigheder er det ikke åbenbart, at det forelagte spørgsmål er af hypotetisk karakter. 32 Anmodningen om præjudiciel forelæggelse bør derfor antages til realitetsbehandling. Om det præjudicielle spørgsmål 33 Med sit spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 10 i direktiv 2004/18, sammenholdt med artikel 296, stk. 1, litra b), EF, skal fortolkes således, at den tillader en medlemsstat fra de i nævnte direktiv fastsatte fremgangsmåder at unddrage en af en ordregivende myndighed på forsvarsområdet indgået offentlig kontrakt om indkøb af et materiel, der, selv om det er bestemt specielt til militære formål, også fremviser i det væsentlige tilsvarende civile anvendelsesmuligheder. 34 Det fremgår af artikel 10 i direktiv 2004/18, sammenholdt med artikel 296, stk. 1, litra b), EF, at en medlemsstat for så vidt angår kontrakter, der er indgået på forsvarsområdet, kan træffe foranstaltninger, som afviger fra nævnte direktiv, såfremt der for det første er tale om»handel med våben, ammunition og krigsmateriel«, og

8 disse foranstaltninger for det andet fremstår som nødvendige til»beskyttelse[n] af [de] væsentlige sikkerhedsinteresser«i den pågældende medlemsstat. 35 Herved bemærkes, at disse bestemmelser, som fastslået i fast retspraksis vedrørende undtagelser til de grundlæggende friheder, skal fortolkes strengt (jf. bl.a. for så vidt angår de i artikel 296 EF fastsatte undtagelser bl.a. dom af , sag C-284/05, Kommissionen mod Finland, Sml. I, s , præmis 46 og den deri nævnte retspraksis). Selv om denne artikels stk. 1, litra b), nævner foranstaltninger, som en medlemsstat kan anse for nødvendige til beskyttelse af dens væsentlige sikkerhedsinteresser, kan bestemmelsen imidlertid ikke fortolkes således, at den tildeler medlemsstaterne kompetence til at fravige EF-traktatens bestemmelser blot ved påberåbelse af disse interesser (jf. dommen i sagen Kommissionen mod Finland, præmis 47). 36 De produkttyper, som er opført på Rådets liste af 15. april 1958, hvortil artikel 296, stk. 2, EF udtrykkeligt henviser, er i princippet omfattet af den i samme artikels stk. 1, litra b), fastsatte mulighed for fravigelse. 37 Det påhviler den forelæggende ret at undersøge, om et produkt som det i hovedsagen omhandlede drejeskivesystem kan henføres under en af de i nævnte liste opførte kategorier. 38 Artikel 296, stk. 1, litra b), EF præciserer imidlertid, at de foranstaltninger, som en medlemsstat således kan træffe, ikke må forringe konkurrencevilkårene inden for fællesmarkedet for varer, som ikke er bestemt specielt til militære formål. 39 Følgelig skal for det første bemærkes, at en ordregivende myndighed ikke kan påberåbe sig artikel 296, stk. 1, litra b), EF som begrundelse for en undtagelsesforanstaltning i forbindelse med indkøb af materiel, som klart har et civilt formål og eventuelt et militært formål (jf. i denne retning dom af , sag C-337/05, Kommissionen mod Italien, Sml. I, s. 2173, præmis 48 og 49). 40 Desuden, selv om et produkt er omfattet af en af de på Rådets liste af 15. april 1958 opførte materielkategorier, kan produktet, såfremt der findes civile tekniske anvendelsesmuligheder for det, som i det væsentlige er tilsvarende, kun anses for bestemt specielt til militære formål som omhandlet i artikel 296 EF, hvis en sådan anvendelse ikke blot er den af den ordregivende myndighed påtænkte, men også, således som generaladvokaten har anført i punkt 48 i forslaget til afgørelse, den anvendelse, der følger af de særlige kendetegn, som er knyttet til et materiel, der er designet, udviklet eller væsentligt ændret specielt til sådanne formål. 41 I denne henseende bemærkes, at såvel det i nævnte listes punkt 11 anvendte udtryk»militært«som udtrykkene»hvis de er af militær karakter«

9 og»udelukkende er designet«, der anvendes i samme listes punkt 14 og 15, viser, at de i disse punkter omhandlede produkter objektivt skal fremvise en speciel militær karakter. 42 Endelig bemærkes, at EU-lovgiver i tiende betragtning til direktiv 2009/81 for nylig har præciseret, at begrebet»militært materiel«i dette direktivs forstand bør omfatte produkter, som oprindeligt har været beregnet til civil anvendelse, men siden er blevet tilpasset til militære formål med henblik på anvendelse som våben, ammunition eller krigsmateriel. 43 Ifølge de for Domstolen fremlagte oplysninger skal udstyr som det i hovedsagen omhandlede drejeskivesystem gøre det muligt at gennemføre elektromagnetiske målinger og simulere kampsituationer. Udstyret vil derfor kunne klassificeres som en bestanddel af et militært materiel bestemt til prøvning og kontrol af våben som omhandlet i punkt 15 i Rådets liste af 15. april 1958, sammenholdt med denne listes punkt 11 og 14, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve. 44 Imidlertid kan et sådant drejeskivesystem, som den ordregivende myndighed udelukkende påtænker at anvende til militære formål, kun anses for bestemt specielt til sådanne formål som omhandlet i artikel 296, stk. 1, litra b), EF, såfremt det var godtgjort, at nævnte system, til forskel fra tilsvarende udstyr til civil anvendelse, som sagsøgeren i hovedsagen har henvist til, i kraft af sine særlige kendetegn kan anses for særligt designet og udviklet, herunder som følge af væsentlige ændringer, til sådanne formål, hvilket det også tilkommer den forelæggende ret at efterprøve. 45 Det bemærkes desuden, at såfremt den forelæggende ret i henhold til ovenstående betragtninger fastslår, at det i hovedsagen omhandlede produkt er omfattet af det materielle anvendelsesområde for artikel 296, stk. 1, litra b), EF, hvortil artikel 10 i direktiv 2004/18 henviser, påhviler det den at efterprøve, dels om den medlemsstat, der påberåber sig denne bestemmelse i traktaten, kan bevise nødvendigheden af at anvende den i nævnte bestemmelse fastsatte undtagelse for at beskytte sine væsentlige sikkerhedsinteresser (jf. i denne retning bl.a. dommen i sagen Kommissionen mod Finland, præmis 49), dels om behovet for at beskytte disse væsentlige interesser ikke kunne have været opfyldt inden for rammerne af en udbudsprocedure, som foreskrevet ved direktiv 2004/18 (jf. i denne retning dommen i sagen Kommissionen mod Italien, præmis 53). 46 Henset til ovenstående betragtninger skal det forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 10 i direktiv 2004/18, sammenholdt med artikel 296, stk. 1, litra b), EF, skal fortolkes således, at den kun tillader en medlemsstat fra de i nævnte direktiv fastsatte fremgangsmåder at unddrage en af en ordregivende myndighed på forsvarsområdet indgået offentlig kontrakt om indkøb af et materiel, der, selv om det er bestemt specielt til militære formål, også fremviser i det væsentlige tilsvarende civile anvendelsesmuligheder, hvis dette materiel i kraft af sine særlige

10 kendetegn kan anses for særligt designet og udviklet, herunder som følge af væsentlige ændringer, til sådanne formål, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve. Sagens omkostninger 47 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes. På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Fjerde Afdeling) for ret: Artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, sammenholdt med artikel 296, stk. 1, litra b), EF, skal fortolkes således, at den kun tillader en medlemsstat fra de i nævnte direktiv fastsatte fremgangsmåder at unddrage en af en ordregivende myndighed på forsvarsområdet indgået offentlig kontrakt om indkøb af et materiel, der, selv om det er bestemt specielt til militære formål, også fremviser i det væsentlige tilsvarende civile anvendelsesmuligheder, hvis dette materiel i kraft af sine særlige kendetegn kan anses for særligt designet og udviklet, herunder som følge af væsentlige ændringer, til sådanne formål, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 18. oktober 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 18. oktober 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 18. oktober 2012 (*)»Direktiv 2004/18/EF offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter artikel 44, stk.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 22. december 2010 (*)»Offentlige

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 16. april 2015 (*)

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 16. april 2015 (*) DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 16. april 2015 (*)»Præjudiciel forelæggelse offentlige kontrakter leveringer tekniske specifikationer ligebehandlingsprincippet og princippet om ikke- forskelsbehandling

Læs mere

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Oberlandesgericht Düsseldorf - Tyskland.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Oberlandesgericht Düsseldorf - Tyskland. Sag C-386/11. Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 13. juni 2013. Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG mod Kreis Düren. Anmodning om præjudiciel afgørelse: Oberlandesgericht Düsseldorf - Tyskland.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tiende Afdeling) 4. juli 2013 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tiende Afdeling) 4. juli 2013 (*) DOMSTOLENS DOM (Tiende Afdeling) 4. juli 2013 (*)»Offentlige kontrakter direktiv 89/665/EØF klageprocedurer i forbindelse med offentlige kontrakter klage over en tildelingsbeslutning indgivet af en tilbudsgiver,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 29. marts 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 29. marts 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 29. marts 2012 (*)»Offentlige indkøb direktiv 2004/18/EF procedurer for tildeling af kontrakter begrænset udbud vurderingen af buddet den ordregivende myndigheds anmodninger

Læs mere

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007 Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com Statistik EF-domstolen 2007 Indenfor udbudsområdet (herunder art. 43/49) har EF-domstolen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Sag C-152/05 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 *»Underretning af arbejdstagere direktiv 91/533/EØF artikel 8, stk. 1 og 2 anvendelsesområde arbejdstagere»omfattet«af en kollektiv overenskomst begreberne»midlertidig«arbejdskontrakt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 26. marts 2015 (*)

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 26. marts 2015 (*) DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 26. marts 2015 (*)»Præjudiciel forelæggelse direktiv 2004/18/EF offentlige tjenesteydelseskontrakter procedurens forløb tildelingskriterier kvalifikationer hos det personale,

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Date de réception : 09/09/2015

Date de réception : 09/09/2015 Date de réception : 09/09/2015 Oversættelse C-434/15-1 Sag C-434/15 Anmodning om præjudiciel afgørelse Dato for indlevering: 7. august 2015 Forelæggende ret: Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona (Spanien)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)»Varemærker internet reklamering ved hjælp af søgeord (»keyword advertising«) visning ved hjælp af søgeord, som er identiske med eller ligner varemærker,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

61999J0267. Nøgleord. Downloaded via the EU tax law app / web

61999J0267. Nøgleord. Downloaded via the EU tax law app / web Downloaded via the EU tax law app / web @import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 61999J0267 - DA Avis juridique important 61999J0267 Domstolens Dom (Anden Afdeling) af 11. oktober 2001. -

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *»Artikel 288, stk. 2, TEUF forordning (EF) nr. 1/2005 beskyttelse af dyr under transport vejtransport af tamsvin minimal rumhøjde inspektion under rejsen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder direktiv 2000/78/EF princip om forbud mod forskelsbehandling

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 23. december 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 23. december 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 23. december 2009 (*)»Offentlige tjenesteydelseskontrakter direktiv 2004/18 begreberne»entreprenør«,»leverandør«og»tjenesteyder«begrebet»økonomisk aktør«universiteter og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *»Unionsborgerskab arbejdskraftens frie bevægelighed princippet om ligebehandling artikel 45, stk. 2, TEUF forordning nr. 1612/68/EØF artikel 7, stk. 2

Læs mere

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer C-484/09 Status: EF-Domstolens dom af 17. marts 2011 Sag C-484/09 Manuel Carvalho Ferreira Santos mod Companhia Europeia de Seguros

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juni 2015 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juni 2015 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juni 2015 *»Præjudiciel forelæggelse EF-toldkodeks forordning (EØF) nr. 2913/92 artikel 203 og 204 forordning (EØF) nr. 2454/93 artikel 859 proceduren for ekstern forsendelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * MARCA MODE DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * I sag C-425/98, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 24. maj 2016 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 24. maj 2016 * DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 24. maj 2016 *»Præjudiciel forelæggelse artikel 267 TEUF Domstolens kompetence det forelæggende organs karakter af en ret offentligt udbud inden for jernbaneinfrastruktursektoren

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1993 *

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1993 * KOMMISSIONEN MOD DANMARK DOMSTOLENS DOM 22. juni 1993 * I sag C-243/89, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved juridiske konsulenter Hans Peter Hartvig og Richard Wainwright, som befuldmægtigede,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 * DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 *»Artikel 82 EF postvirksomhed, der har en dominerende stilling og befordringspligt for så vidt angår distribution af visse adresserede forsendelser anvendelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 10. november 2011 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 10. november 2011 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 10. november 2011 (*)»Offentlige kontrakter direktiv 2004/17/EF artikel 1, stk. 3, litra b) direktiv 92/13/EØF artikel 2d, stk. 1, litra b) begrebet»koncessionskontrakt

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 67 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 67 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 67 Offentligt DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 10. september 2009 (*)»Direktiv 2003/88/EF tilrettelæggelse af arbejdstiden ret til årlig betalt ferie sygeorlov

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * IKEGAMI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * I sag C-467/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 27. januar 2011 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 27. januar 2011 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 27. januar 2011 (*)»Industriel og kommerciel ejendomsret direktiv 98/71/EF retlig beskyttelse af mønstre artikel 17 betingelse om kumulering af mønsterbeskyttelsen med den

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 *»Unionsborgerskab artikel 20 TEUF og 21 TEUF ret til fri bevægelighed og ophold uddannelsesstøtte, som en statsborger i en medlemsstat tildeles til studier

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*)»Forordning (EF) nr. 44/2001 retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område kompetence»i sager om erstatning

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

InfoCuria Domstolens praksis

InfoCuria Domstolens praksis InfoCuria Domstolens praksis dansk (da) Naviger Startside > Søgning > søgeresultater > Dokumenter Udskriv Dokumentets sprog : dansk DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 (*)»Varemærker forordning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *»Direktiv 90/434/EØF fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier national afgørelse, hvorved en ombytning

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 26. februar 2015 (*)

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 26. februar 2015 (*) Side 1 af 8 DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 26. februar 2015 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik direktiv 2000/78/EF ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv artikel 2, stk. 1, og

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023362 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 K E N D E L S E Østermose BioEnergi A/S (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 10. oktober 2013 (*)

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 10. oktober 2013 (*) DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 10. oktober 2013 (*)»Offentlige kontrakter direktiv 2004/18/EF økonomisk og finansiel formåen teknisk og/eller faglig formåen artikel 47, stk. 2, og artikel 48, stk. 3 en

Læs mere

L 91. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 54. årgang 6. april 2011. Dansk udgave. Indhold AFGØRELSER

L 91. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 54. årgang 6. april 2011. Dansk udgave. Indhold AFGØRELSER 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 04 dänischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1725-2520 L 91 Dansk udgave Retsforskrifter 54. årgang

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79938994c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79938994c19... Page 1 of 11 RG1 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 5. oktober

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Nyhedsbrev Udbud

Nyhedsbrev Udbud Nyhedsbrev Udbud 16.04.2015 KONCESSIONER OG GRÆNSE- OVERSKRIDENDE INTERESSE 16.4.2015 Klagenævnet for Udbud har i en ny kendelse inddraget de endnu ikke implementerede tærskelværdier i det nye Koncessionsdirektiv

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 *

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * DOM AF 29.6.1995 SAG C-391/92 DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * I sag C-391/92, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, først ved R. Pellicer, Kommissionens Juridiske Tjeneste, og M. V. Melgar, der er

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 29. oktober 2009 1. Sag C-405/08

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 29. oktober 2009 1. Sag C-405/08 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 29. oktober 2009 1 Sag C-405/08 Ingeniørforeningen i Danmark mod Dansk Arbejdsgiverforening (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vestre

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 72 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 72 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 72 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg, den 19. juli 2007 EU-konsulenten OMTRYK

Læs mere

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene Kort resumé Offentligt EU-udbud af levering af automater for kaffe m.m. og ingredienser til automaterne med et underkriterium

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * I de forenede sager C-158/04 og C-159/04, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Diikitiko Protodikio

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Niende Afdeling) 18. september 2014 (*)

DOMSTOLENS DOM (Niende Afdeling) 18. september 2014 (*) DOMSTOLENS DOM (Niende Afdeling) 18. september 2014 (*)»Præjudiciel forelæggelse artikel 56 TEUF fri udveksling af tjenesteydelser restriktioner direktiv 96/71/EF fremgangsmåder ved indgåelse af offentlige

Læs mere

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet.

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet. Notits Landområdet BLST-100-00054 ANMMA 22. oktober 2007 VVM af eksisterende anlæg I en række nyere domme har EF-domstolen præciseret, hvornår der efter VVM-direktivet stilles krav om VVM-vurdering før

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 NOTAT Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 Baggrund Ved dom af 3. september 2014 i sag C-118/13, X, EU: C: 2014: 2133 (herefter

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser Europaudvalget EU-note - E 71 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Retsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 19. juli 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. april 2008 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. april 2008 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. april 2008 *»Artikel 49 EF fri udveksling af tjenesteydelser restriktioner direktiv 96/71/EF udstationering af arbejdstagere som led i levering af tjenesteydelser fremgangsmåder

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT H. MAYRAS FREMSAT DEN 5. APRIL 1979 1 Høje Ret. Den 12. juli 1973 udførte firmaet Galster, Hamburg, ikke-udbenet skinke og svinekam (karbonade)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 * I sag C-15/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Bremen (Tyskland) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen

Læs mere