VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret."

Transkript

1 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 22. december 2010 (*)»Offentlige tjenesteydelsesaftaler direktiv 2004/18/EF blandet kontrakt kontrakt, der indgås mellem en ordregivende myndighed og en privat virksomhed, der er uafhængig af denne myndighed stiftelse af en fælles virksomhed med lige store kapitalandele, som leverer sundhedstjenester forpligtelse påtaget af parterne til i en overgangsperiode på fire år at købe de sundhedstjenester, som de skal yde deres ansatte, fra den fælles virksomhed«i sag C-215/09, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af markkinaoikeus (Finland) ved afgørelse af 12. juni 2009, indgået til Domstolen den 15. juni 2009, i sagen: Mehiläinen Oy Terveystalo Healthcare Oy, tidligere Suomen Terveystalo Oyj, mod Oulun kaupunki, har DOMSTOLEN (Tredje Afdeling) sammensat af afdelingsformanden, K. Lenaerts, og dommerne E. Juhász (refererende dommer), G. Arestis, J. Malenovský og T. von Danwitz, generaladvokat: J. Mazák justitssekretær: fuldmægtig N. Nanchev, på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 17. juni 2010, efter at der er afgivet indlæg af: Mehiläinen Oy og Terveystalo Healthcare Oy (tidligere Suomen Terveystalo Oyj) ved A. Laine og asianajaja A. Kuusniemi-Laine Oulun kaupunki ved S. Rasinkangas og asianajaja I. Korpinen den finske regering ved A. Guimaraes-Purokoski og M. Pere, som befuldmægtigede den tjekkiske regering ved M. Smolek, som befuldmægtiget Side 1 av 10

2 Europa-Kommissionen ved E. Paasivirta, C. Zadra og D. Kukovec, som befuldmægtigede, og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse, afsagt følgende Dom 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af de i lyset af hovedsagens omstændigheder relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT L 134, s. 114). 2 Anmodningen er blevet fremsat i en sag mellem Mehiläinen Oy og Terveystalo Healthcare Oy, tidligere Suomen Terveystalo Oyj, aktieselskaber efter finsk ret, og Oulun kaupunki (byen Oulu) vedrørende den retlige kvalifikation på baggrund af EU-retten vedrørende offentlige kontrakter af en kontrakt mellem Oulun kaupunki og ODL Terveys Oy, en privat og i forhold til denne by uafhængig virksomhed (herefter den»private partner«), vedrørende oprettelsen af en fælles virksomhed, ODL Oulun Työterveys Oy (herefter»den fælles virksomhed«). Retsforskrifter EU-retlige forskrifter 3 Artikel 1, stk. 2, i direktiv 2004/18 indeholder følgende definitioner:»a) Ved»offentlige kontrakter«forstås gensidigt bebyrdende aftaler, der indgås skriftligt mellem en eller flere økonomiske aktører og en eller flere ordregivende myndigheder, og som vedrører udførelsen af arbejde, levering af varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af dette direktiv. [...] d) Ved»offentlige tjenesteydelseskontrakter«forstås offentlige kontrakter, bortset fra offentlige bygge- og anlægskontrakter og vareindkøbskontrakter, der vedrører tjenesteydelser nævnt i bilag II. [...]«4 Dette direktivs artikel 2 med overskriften»principper for indgåelse af kontrakter«bestemmer:»de ordregivende myndigheder overholder principperne om ligebehandling og ikkeforskelsbehandling af økonomiske aktører og handler på en gennemsigtig måde.«5 I henhold til samme direktivs artikel 7 med overskriften»tærskelværdier for offentlige kontrakter«, som tilpasset ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1422/2007 af 4. Side 2 av 10

3 december 2007 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter (EUT L 317, s. 34), gælder direktiv 2004/18 for offentlige tjenesteydelseskontrakter, der indgås af andre ordregivende myndigheder end statslige myndigheder, hvis anslåede værdi eksklusive moms svarer til eller overstiger EUR. 6 I overensstemmelse med bilag II B i direktiv 2004/18 henhører sundhedstjenester under dette bilags kategori 25, der er betegnet»sundheds- og socialvæsen«. 7 Direktivets artikel 21 bestemmer følgende:»kontrakter, der vedrører de i bilag II B anførte tjenesteydelser, er udelukkende underlagt artikel 23 og artikel 35, stk. 4.«8 Artikel 23 i direktiv 2004/18, som er indeholdt i direktivets kapitel IV med overskriften»særlige regler vedrørende udbudsbetingelserne og udbudsmaterialet«, vedrører de tekniske specifikationer, som er anført i udbudsdokumenterne, og samme direktivs artikel 35, stk. 4, som er indeholdt i direktivets kapitel VI med overskriften»bestemmelser om offentliggørelse og gennemsigtighed«, henviser til de offentlige ordregiveres oplysningspligt vedrørende resultaterne af en kontraktindgåelsesprocedure. Nationale bestemmelser 9 I den finske lov om sundhedspleje på arbejdspladsen (1383/2001) (Työterveyshuoltolaki) reguleres såvel den offentlige som den private arbejdsgivers forpligtelse til at etablere sundhedspleje på arbejdspladsen for deres medarbejdere. 10 I henhold til lovens 3, stk. 1, er sundhedspleje på arbejdspladsen en aktivitet, der organiseres af arbejdsgiveren og udføres af kvalificerede personer og sagkyndige fra sundhedsplejen på arbejdspladsen, og som har til formål at forebygge arbejdsrelaterede sygdomme og ulykker, at fremme en sund og sikker arbejdsplads og et tilsvarende arbejdsmiljø, at fremme et velfungerende arbejdsfællesskab samt at fremme arbejdstagernes sundhed samt arbejds- og ydeevne. 11 Arbejdsgiveren skal i medfør af ovennævnte lovs 4, stk. 1, for egen regning indrette en sundhedspleje på arbejdspladsen for at forebygge og bekæmpe sundhedsfarer og skader, der er forårsaget af arbejdet og forholdene på arbejdspladsen, og for at sikre og fremme arbejdstagernes sikkerhed, arbejdsevne og sundhed. 12 I henhold til 7 i lov 1383/2001 kan arbejdsgiveren organisere tjenesteydelserne inden for sundhedspleje på arbejdspladsen som omhandlet i denne lov ved at indkøbe de nødvendige tjenesteydelser hos et»sundhedscenter«som omhandlet i lov 66/1972 om offentlig sundhed (kansanterveyslaki), ved selv eller i samarbejde med andre arbejdsgivere at organisere de for arbejdsgiveren nødvendige tjenesteydelser eller ved at indkøbe de omhandlede tjenesteydelser hos et andet organ eller en anden person, der er berettiget til at udføre tjenesteydelser inden for sundhedspleje på arbejdspladsen. 13 I overensstemmelse med 87a, stk. 1, i den finske kommunallov (365/1995) (Kuntalaki), som ændret ved lov nr. 519/2007, der trådte i kraft den 15. maj 2007, kan en kommune eller en sammenslutning af kommuner danne en kommunal erhvervsvirksomhed med henblik på at udøve en økonomisk virksomhed eller på at udføre en opgave, der skal opfyldes efter virksomhedsøkonomiske principper. De kommunale erhvervsvirksomheder er ikke selvstændige juridiske personer, men er derimod organisatorisk integreret i kommunen, og deres virke er omfattet af de retsforskrifter, der gælder for kommunens Side 3 av 10

4 virksomhed. 14 Direktiv 2004/18 blev gennemført i finsk ret ved lov 348/2007 om indgåelse af offentlige kontrakter (Hankintalaki), hvis 5, stk. 1, indeholder en definition af begrebet»offentlig kontrakt«, som svarer til definitionen i direktivets artikel 1, stk. 2, litra a). 15 I overensstemmelse med forarbejderne til denne lov (regeringens lovforslag 50/2006 vp) er en offentlig kontrakt i almindelighed en privatretlig aftale mellem to separate juridiske personer. Derfor kan aftaler, der indgås internt i et organ, i almindelighed ikke anses for tildelinger af offentlige kontrakter. En aftale skal ikke anses for en offentlig kontrakt, hvis hovedformålet er en anden aktivitet end tildelingen af en kontrakt. Det skal i princippet navnlig undersøges, om transaktionen eller aftalekomplekset udgør en uadskillelig enhed, som den pågældende kontrakt ikke kan holdes adskilt fra. 16 Denne lov finder i henhold til dens 10 ikke anvendelse på kontrakter, som den ordregivende myndighed tildeler et organ, der formelt set er adskilt fra den ordregivende myndighed, og som træffer beslutninger selvstændigt i forhold til myndigheden, hvis den ordregivende myndighed alene eller sammen med andre ordregivende myndigheder i forhold til det pågældende organ udøver en kontrol, der svarer til den kontrol, den fører med sine egne tjenestegrene, og hvis det nævnte separate organ udfører hovedparten af sin virksomhed for disse ordregivende myndigheder. Denne bestemmelse udgør tilpasningen af den nationale lovgivning til Domstolens praksis (dom af , sag C-107/98, Teckal, Sml. I, s. 8121, præmis 50). Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål 17 Oulun kaupunkis byråd besluttede den 21. april 2008 med den private partner at oprette en fælles virksomhed, som skulle være underlagt lov 624/2006 om aktieselskaber, og som skulle påbegynde sin virksomhed den 1. juni Kapitalen i den fælles virksomhed skulle være fordelt ligeligt mellem de to partnere, og ledelsen skulle udøves i fællesskab. 18 Den fælles virksomheds aktivitet skulle bestå i levering af tjenesteydelser inden for sundhed og trivsel på arbejdspladsen, og de to partnere havde til hensigt først og fremmest og i stigende omfang at rette denne aktivitet mod private kunder. Partnerne forpligtede sig dog i en overgangsperiode (herefter»overgangsperioden«) på fire år til i deres egenskab af arbejdsgivere at købe de sundhedstjenester, som de ansatte i overensstemmelse med national lovgivning skal være omfattet af, fra den fælles virksomhed. 19 Ifølge Oulun kaupunki var den fælles virksomheds forventede omsætning på omkring 90 mio. EUR i overgangsperioden, hvoraf 18 mio. EUR er værdien af de tjenesteydelser, som denne by skal yde sine ansatte. 20 De to partnere skulle som apportindskud overdrage de respektive enheder, der inden for partnernes organisation har ansvar for at yde sundhedstjenester til deres arbejdstagere i overensstemmelse med den nationale lovgivning, til den fælles virksomhed. Oulun kaupunki overførte således til den fælles virksomhed den kommunale erhvervsvirksomhed Oulun Työterveys (herefter»den kommunale erhvervsvirksomhed«), der inden for kommunens organisation havde ansvaret for levering af sundhedstjenester på arbejdspladsen, hvis værdi ligger på mellem 2,5 og 3,4 mio. EUR, mens den private partner overførte sin tilsvarende enhed til en anslået værdi af mellem 2,2 og 3 mio. EUR. 21 Ifølge Oulun kaupunki udgør de tjenesteydelser på området for sundhed på Side 4 av 10

5 arbejdspladsen, som ydes til de kommunalt ansatte, omkring 38% af den kommunale erhvervsvirksomheds omsætning. Resten af omsætningen ville blive opnået ved at levere tjenester til private kunder. 22 I referatet fra mødet i Oulun kaupunki byråd, som førte til beslutningen af 21. april 2008, anføres følgende:»parterne er endvidere nået til enighed om, at tjenesteydelserne på området for sundhed og trivsel på arbejdspladsen skal indkøbes hos [den fælles virksomhed] i en overgangsperiode på fire år. Oulun kaupunki vil købe disse tjenesteydelser i samme omfang som hidtil hos den nuværende erhvervsvirksomhed [ ] [Udbudsloven] bestemmer, at Oulun kaupunki skal gennemføre et offentligt udbud over tjenesteydelserne på området for sundhed på arbejdspladsen, når ansvaret for disse tjenesteydelser er overgået til [den fælles virksomhed]. Det angives dog, at Oulun kaupunki bl.a. af følgende grunde vil være kunde hos [den fælles virksomhed] i overgangsperioden: Ved denne fremgangsmåde sikres ansættelsesforholdet for de medarbejdere, der overgår fra kommunal ansættelse [til den fælles virksomhed]. Oulun kaupunkis nuværende kontrakt er fordelagtig og konkurrencedygtig. Der skabes gode forudsætninger for, at [den fælles virksomhed] kan påbegynde sin virksomhed.«23 I overensstemmelse med dette mødereferat underskrev Oulun kaupunki den 24. april 2008 en kontrakt med den private partner, hvorved byen forpligtede sig til at købe tjenesteydelserne på området for sundhed og trivsel på arbejdspladsen til sine medarbejdere hos den fælles virksomhed, der skulle oprettes, i overgangsperioden. Efter udløbet af denne overgangsperiode havde Oulun kaupunki ifølge sine angivelser til hensigt at undergive tildelingen af de pågældende tjenester en offentlig udbudsprocedure. 24 Det følger således af det nævnte referat, at Oulun kaupunki som ordregivende myndighed ikke har gennemført en udbudsprocedure for levering af de tjenesteydelser på området for sundhed og trivsel på arbejdspladsen, som de ansatte skal være omfattet af i overensstemmelse med den nationale lovgivning, i overgangsperioden. Det står ligeledes fast, at valget af den private partner ikke blev foretaget efter et udbud. 25 Efter henvendelse fra konkurrerende virksomheder, som var interesseret i at yde tjenesteydelser på området for sundhed og trivsel på arbejdspladsen til de ansatte i Oulun kaupunki, forbød den forelæggende ret sidstnævnte under forvarsel om pålæg af en bøde på EUR indtil videre på nogen måde at gennemføre byrådets beslutning af 21. april 2008, for så vidt som den omhandler Oulun kaupunkis indkøb af tjenesteydelser på området for sundhed og trivsel på arbejdspladsen til de ansatte i denne by hos den fælles virksomhed. I afventning af den endelige afgørelse fra den ret, ved hvilken sagen er anlagt, besluttede Oulun kaupunki den 26. august 2008 at overføre den kommunale erhvervsvirksomheds forretningsområde til den fælles virksomhed på en sådan måde, at sundhedsplejen på arbejdspladsen i forhold til de kommunalt ansatte dog er undtaget fra overdragelsen. 26 Henset til de modstridende argumenter, der er fremført af parterne i hovedsagen, med hensyn til den omstridte transaktions art i lyset af EU-retten vedrørende offentlige kontrakter, har markkinaoikeus udsat sagen og forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål: Side 5 av 10

6 »1) Skal en ordning, der danner grundlag for indgåelsen af en kontrakt mellem en kommunal ordregivende myndighed og en privat i forhold til den ordregivende myndighed selvstændig virksomhed om stiftelse af et aktieselskab med lige store kapitalandele og lige stor beslutningskompetence for begge kontraktparter, hos hvilket nye selskab den kommunale ordregivende myndighed samtidig med stiftelsen af dette selskab forpligter sig til at købe tjenesteydelser på området for sundhed og trivsel på arbejdspladsen til sine medarbejdere, efter en samlet bedømmelse anses for en ordning, der kræver gennemførelse af en udbudsprocedure, fordi det samlede indhold i kontrakten udgør en tildeling af en tjenesteydelseskontrakt som omhandlet i [direktiv 2004/18], eller skal aftalen anses for oprettelse af et fællesforetagende og overdragelse af en kommunal erhvervsvirksomheds forretningsområde, som ikke er undergivet direktivets bestemmelser og den heraf følgende pligt til at gennemføre en udbudsprocedure? 2) Er det i den foreliggende sag herudover af betydning, at: a) Oulu kaupunki som kommunal ordregiver har forpligtet sig til at købe de ovennævnte tjenesteydelser mod vederlag i en overgangsperiode på fire år, efter hvis udløb den i medfør af en herom truffet beslutning har til hensigt at gennemføre en udbudsprocedure vedrørende de for byen Oulu nødvendige tjenesteydelser inden for sundhedspleje på arbejdspladsen? b) omsætningen for den kommunale erhvervsvirksomhed, der organisatorisk tilhørte Oulun kaupunki, før den omhandlede ordning for størstedelens vedkommende blev opnået gennem andre ydelser end de tjenesteydelser inden for sundhedsplejen på arbejdspladsen, der blev ydet til byens medarbejdere? c) det nye foretagende vil blive oprettet på en sådan måde, at den kommunale erhvervsvirksomheds forretningsområde, der består i tjenesteydelser inden for sundhedspleje på arbejdspladsen både til de kommunalt ansatte og til private kunder, skal overdrages som apportindskud?«om de præjudicielle spørgsmål 27 Med de to præjudicielle spørgsmål, der gennemgås samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om direktiv 2004/18 skal fortolkes således, at det finder anvendelse på en ordning, hvorefter der indgås en kontrakt mellem en ordregivende myndighed og en privat virksomhed, der er uafhængig af den ordregivende myndighed, om stiftelse af en fælles virksomhed, som drives i aktieselskabsform, hos hvilken nye virksomhed den nævnte ordregivende myndighed ved denne stiftelse forpligter sig til at købe de tjenesteydelser på området for sundhed og trivsel på arbejdspladsen, som det påhviler den at yde til sine medarbejdere. 28 Det fremgår af ordlyden af disse spørgsmål og den kontekst, som de indgår i, at den forelæggende rets forespørgsler mere specifikt vedrører den fælles virksomheds levering til Oulun kaupunki af tjenesteydelser inden for sundhed og trivsel på arbejdspladsen til de kommunalt ansatte, idet denne levering svarer til ovennævnte bys forpligtelse til hos denne fælles virksomhed i en overgangsperiode på fire år at indkøbe sådanne tjenesteydelser, som tidligere blev udført for byen af en kommunal erhvervsvirksomhed, der tilhørte byen. 29 Det skal indledningsvis understreges, at det i hovedsagen er ubestridt, at Oulun kaupunki er en ordregivende myndighed som omhandlet i artikel 1, stk. 9, i direktiv 2004/18, og at de pågældende tjenesteydelser er omfattet af begrebet»sundhedsvæsen«i kategori 25 i Side 6 av 10

7 direktivets bilag II B. Oulun kaupunkis forpligtelse til at købe de pågældende tjenesteydelser til sine ansatte fra den fælles virksomhed indebærer, at der foreligger en gensidigt bebyrdende aftale mellem byen og denne virksomhed. Det fremgår endvidere af den forelæggende rets bemærkninger, at den anslåede værdi af denne kontrakt på 18 mio. EUR overskrider den relevante tærskelværdi i direktiv 2004/ Det skal ligeledes bemærkes, at der i direktiv 2004/18 ikke sondres mellem offentlige kontrakter, som en ordregivende myndighed indgår for at opfylde den opgave at imødekomme almenhedens behov, og kontrakter, der ikke vedrører denne opgave, såsom behovet i det foreliggende tilfælde for at opfylde en forpligtelse, der påhviler den ordregivende myndighed som arbejdsgiver i forhold til dens ansatte (jf. bl.a. dom af , sag C-271/08, Kommissionen mod Tyskland, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 73 og den deri nævnte retspraksis). 31 Efter disse indledende præciseringer skal det bemærkes, at en offentlig myndighed kan opfylde de opgaver, som påhviler den med hensyn til imødekommelse af almenhedens behov, gennem anvendelse af sine egne ressourcer uden at være forpligtet til at gøre brug af eksterne organer, som ikke hører til dens tjenestegrene, og den kan også opfylde disse opgaver i samarbejde med andre offentlige myndigheder (dom af , sag C-480/06, Kommissionen mod Tyskland, Sml. I, s. 4747, præmis 45). Endvidere står det en sådan myndighed som nævnt i punkt 1 Kommissionens fortolkningsmeddelelse om anvendelsen af fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncessioner på institutionelle offentlig-private partnerskaber (IOPP er) (EUT 2008 C 91, s. 4) frit for enten selv at udøve en økonomisk aktivitet eller at overdrage den til tredjeparter, f.eks. enheder med deltagelse af både offentlig og privat kapital oprettet som led i et offentlig-privat partnerskab. 32 I øvrigt bemærkes, at anvendelsen af EU-retten vedrørende offentlige kontrakter ganske vist vil være udelukket, hvis den kontrol, den ordregivende myndighed fører med den kontraherende enhed, svarer til den kontrol, nævnte myndighed fører med sine egne tjenestegrene, og den pågældende enhed udfører hovedparten af sin virksomhed sammen med den myndighed, den ejes af (jf. Teckal-dommen, præmis 50). Det forhold, at en privat virksomhed ejer en andel af kapitalen i et selskab, som en ordregivende myndighed også ejer en andel af, udelukker dog, at sidstnævnte kan føre en kontrol med denne virksomhed, som svarer til den kontrol, myndigheden fører med sine egne tjenestegrene, også selv om den private virksomheds andel kun er en minoritetsandel (jf. bl.a. dom af , sag C-573/07, Sea, Sml. I, s. 8127, præmis 46, og af , sag C-196/08, Acoset, Sml. I, s. 9913, præmis 53). 33 Hvad nærmere bestemt angår den forelæggende rets spørgsmål, hvormed det ønskes fastslået, om Oulun kaupunkis forpligtelse til i overgangsperioden at købe tjenesteydelser inden for sundhed og trivsel på arbejdspladsen til sine ansatte fra den fælles virksomhed er omfattet af anvendelsen af bestemmelserne i direktiv 2004/18 som følge af den omstændighed, at denne forpligtelse er en del af kontrakten om oprettelse af den fælles virksomhed, skal det bemærkes, at en ordregivende myndigheds og en privat erhvervsdrivendes oprettelse af en fælles virksomhed ikke som sådan er omfattet af direktiv 2004/18. Dette fremgår i øvrigt af punkt 66 i Kommissionens grønbog om offentlig-private partnerskaber og fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncessioner (KOM(2004) 327 endelig). 34 Det bemærkes dog, således som det fremgår af grønbogens punkt 69, at det skal kontrolleres, at en kapitaltransaktion ikke i realiteten dækker over tildeling til en privat partner af kontrakter, der kan betegnes som offentlige kontrakter eller koncessioner. Som det desuden fremgår af punkt 2.1 i ovennævnte fortolkningsmeddelelse fra Kommissionen, kan den omstændighed, at en privat enhed og en ordregiver samarbejder i en offentlig- Side 7 av 10

8 privat enhed, ikke begrunde nogen afvigelse fra reglerne om offentlige kontrakter, når der tildeles en sådan kontrakt til denne private eller offentlig-private enhed (jf. i denne retning Acoset-dommen, præmis 57). 35 Henset til disse generelle retningslinjer skal det fastslås, om og i hvilket omfang direktiv 2004/18 kan anvendes inden for rammerne af hovedsagen. 36 I denne forbindelse følger det af Domstolens praksis, at for så vidt angår en blandet kontrakt, hvor de forskellige dele er uadskilleligt forbundne og således udgør en udelelig helhed, skal denne kontrakt undersøges samlet i sin helhed med henblik på dens retlige kvalifikation i forhold til reglerne om offentlige kontrakter og skal vurderes på grundlag af de bestemmelser, der regulerer den del, som udgør hovedformålet eller det fremherskende element i kontrakten (dom af , forenede sager C-145/08 og C-149/08, Club Hotel Loutraki m.fl., endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 48 og 49 og den deri nævnte retspraksis). 37 Det følger heraf, at det med henblik på anvendelsen af direktiv 2004/18 skal undersøges, om den del, som består af tjenesteydelser inden for sundhed til de ansatte i Oulun kaupunki, hvilken del i princippet henhører under dette direktivs anvendelsesområde, kan udskilles fra denne kontrakt. 38 I denne forbindelse skal der henvises til referatet fra mødet i Oulun kaupunkis byråd den 21. april 2008, som indeholder begrundelsen for denne bys forpligtelse i forbindelse med oprettelsen af den fælles virksomhed. Desuden fremgår det af de forklaringer, som Oulun kaupunki har givet under retsmødet, at nævnte by anser denne del af kontrakten for ikke at kunne udskilles, fordi værdien af forpligtelsen til at købe tjenesteydelser inden for sundhed fra den fælles virksomhed i overgangsperioden udgjorde en del af dens apportindskud i virksomhedens kapital, og fordi dette apportindskud økonomisk var en betingelse for dens oprettelse. 39 Det skal understeges, at de hensigter, som de kontraherende parter har givet udtryk for, eller som de må formodes at have haft, om at betragte de forskellige dele, som en blandet kontrakt består af, som udelelige, ikke er tilstrækkelige, men bør støtte sig til objektive forhold, som vil kunne begrunde dem samt underbygge, at det var nødvendigt at indgå en samlet kontrakt. 40 Hvad angår Oulun kaupunkis argument, hvorefter ansættelsesforholdet for de kommunale medarbejdere, der overgår til den fælles virksomhed, sikres på grund af den forpligtelse, som blev påtaget, skal det bemærkes, at en sådan garanti også kunne være ydet i forbindelse med en udbudsprocedure gennemført i overensstemmelse med princippet om forbud mod forskelsbehandling og gennemsigtighedsprincippet, hvori kravet om denne garanti ville have udgjort en del af de betingelser, der skal være opfyldt for at få tildelt denne kontrakt. 41 Med hensyn til Oulun kaupunkis argumenter om, at»den nuværende kontrakt er fordelagtig og konkurrencedygtig«, og at der ved nævnte forpligtelse»skabes gode forudsætninger for, at [den fælles virksomhed] kan påbegynde sin virksomhed«, skal det bemærkes, at i overensstemmelse med Domstolens praksis er tildelingen af en offentlig kontrakt til en halvoffentlig virksomhed uden afholdelse af et udbud i strid med målsætningen om en fri og ufordrejet konkurrence samt med princippet om ligebehandling, for så vidt som en sådan fremgangsmåde giver en privat virksomhed, som ejer en andel af den halvoffentlige virksomhed, en konkurrencefordel (Acoset-dommen, præmis 56 og den deri nævnte retspraksis). Sådanne argumenter gør det under alle omstændigheder ikke muligt at fastslå, at den del, der består af tjenesteydelser til de ansatte i Oulun kaupunki, Side 8 av 10

9 er uløseligt forbundet med resten af kontrakten. 42 Det bemærkes videre, at den påståede, men ikke påviste inddragelse af værdien af den af Oulun kaupunki påtagne forpligtelse i denne bys apportindskud i den fælles virksomheds kapital herefter må forstås som en retsteknisk firanstaltning, der heller ikke gør det muligt at betragte denne del af den blandede kontrakt som uadskillelig fra kontrakten. 43 Hertil kommer, som den tjekkiske regering og Kommissionen har anført, at den omstændighed, at den ordregivende myndighed i hovedsagen har givet udtryk for sin hensigt om efter overgangsperioden at indlede en udbudsprocedure med henblik på erhvervelse af tjenesteydelser vedrørende sundhed til sine ansatte, ligeledes skal anses for en omstændighed, som bekræfter muligheden for udskillelse af denne del fra resten af den blandede kontrakt. 44 Ligeledes synes det forhold, at den fælles virksomhed har fungeret siden august 2008 uden den nævnte del, at vise, at de to partnere åbenbart er i stand til at imødegå eventuelle konsekvenser af denne mangel for virksomhedens finansielle situation, hvilket udgør endnu et relevant indicium for muligheden for udskillelse af denne del. 45 Til forskel fra de faktiske omstændigheder, som lå til grund for dommen i sagen Loutraki m.fl., medfører de ovennævnte konstateringer følgelig objektivt ikke, at den i hovedsagen omhandlede blandede kontrakt nødvendigvis skal indgås med en eneste medkontrahent (jf. i denne retning dommen i sagen Loutraki m.fl., præmis 53). 46 Da den del af den blandede kontrakt, som består af Oulun kaupunkis forpligtelse til hos den fælles virksomhed at købe de sundhedstjenester, som de ansatte skal være omfattet af, således kan udskilles fra denne kontrakt, følger heraf, at de relevante bestemmelser i direktiv 2004/18 i en situation som den, der er omhandlet i hovedsagen, finder anvendelse på tildelingen af denne del. 47 På grundlag af foranstående betragtninger skal de forelagte spørgsmål besvares med, at direktiv 2004/18 skal fortolkes således, at når en ordregivende myndighed indgår en kontrakt med et privat selskab, der er uafhængigt af denne myndighed, om stiftelse af en fælles virksomhed, der antager form af et aktieselskab, hvis formål er at levere tjenesteydelser inden for sundhed og trivsel på arbejdspladsen, skal den ordregivende myndigheds tildeling af kontrakten vedrørende levering af sådanne tjenester til dens egne medarbejdere, som i værdi overstiger den tærskel, der er fastsat i dette direktiv, og som kan udskilles fra kontrakten om oprettelse af dette selskab, ske under overholdelse af det nævnte direktivs bestemmelser, som finder anvendelse på tjenesteydelser omfattet af direktivets bilag II B. Sagens omkostninger 48 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes. På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Tredje Afdeling) for ret: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige Side 9 av 10

10 vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige byggeog anlægskontrakter skal fortolkes således, at når en ordregivende myndighed indgår en kontrakt med et privat selskab, der er uafhængigt af denne myndighed, om stiftelse af en fælles virksomhed, der antager form af et aktieselskab, hvis formål er at levere tjenesteydelser inden for sundhed og trivsel på arbejdspladsen, skal den ordregivende myndigheds tildeling af kontrakten vedrørende levering af sådanne tjenester til dens egne medarbejdere, som i værdi overstiger den tærskel, der er fastsat i dette direktiv, og som kan udskilles fra kontrakten om oprettelse af dette selskab, ske under overholdelse af det nævnte direktivs bestemmelser, som finder anvendelse på tjenesteydelser omfattet af direktivets bilag II B. Underskrifter * Processprog: finsk. =&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=udbud&resmax=100 Side 10 av 10

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 23. december 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 23. december 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 23. december 2009 (*)»Offentlige tjenesteydelseskontrakter direktiv 2004/18 begreberne»entreprenør«,»leverandør«og»tjenesteyder«begrebet»økonomisk aktør«universiteter og

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder direktiv 2000/78/EF princip om forbud mod forskelsbehandling

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Oberlandesgericht Düsseldorf - Tyskland.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Oberlandesgericht Düsseldorf - Tyskland. Sag C-386/11. Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 13. juni 2013. Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG mod Kreis Düren. Anmodning om præjudiciel afgørelse: Oberlandesgericht Düsseldorf - Tyskland.

Læs mere

sammensat af afdelingsformanden, J.-C. Bonichot, og dommerne A. Prechal, L. Bay Larsen (refererende dommer), C. Toader og E.

sammensat af afdelingsformanden, J.-C. Bonichot, og dommerne A. Prechal, L. Bay Larsen (refererende dommer), C. Toader og E. DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. juni 2012 (*)»Direktiv 2004/18/EF offentlige kontrakter på forsvarsområdet artikel 10 artikel 296, stk. 1, litra b), EF beskyttelse af en medlemsstats væsentlige sikkerhedsinteresser

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 20. september 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 20. september 2007 * KIISKI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 20. september 2007 * I sag C-116/06, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Tampereen käräjäoikeus (Finland) ved

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 1. Denne anmodning om præjudiciel afgørelse vedrører en institution, der selv forestår

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * BUSCH DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * I sag C-320/01, angående en anmodning, som Arbeitsgericht Lübeck (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * IKEGAMI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * I sag C-467/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 K E N D E L S E Damm Cellular Systems A/S (advokat Camilla Bonde, København) mod Økonomistyrelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS FORTOLKNINGSMEDDELELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS FORTOLKNINGSMEDDELELSE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.02.2008 C(2007)6661 KOMMISSIONENS FORTOLKNINGSMEDDELELSE om anvendelsen af fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncessioner

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *»Artikel 288, stk. 2, TEUF forordning (EF) nr. 1/2005 beskyttelse af dyr under transport vejtransport af tamsvin minimal rumhøjde inspektion under rejsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 K E N D E L S E CLS Communication A/S (selv) mod Miljøstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * I de forenede sager C-158/04 og C-159/04, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Diikitiko Protodikio

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S Sag C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Konkurrence aftale om forhandling

Læs mere

kan være privat medejerskab. 2

kan være privat medejerskab. 2 Vejledende udtalelse om vand- og spildevandforsyningsselskabernes aftaleindgåelse med serviceselskab 11-02-2011 UR 4/0420-0204-0011 /BTP 1. Indledning Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker.

Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker. Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40920838.aspx Ekstern udbuds ID 305822-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter

Læs mere

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 13 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168469-2016:text:da:html Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer 2012/S 160-267106. Udbudsbekendtgørelse

DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer 2012/S 160-267106. Udbudsbekendtgørelse 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:267106-2012:text:da:html DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * MEDION OG CANON DEUTSCHLAND DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * I de forenede sager C-208/06 og C-209/06, angående to anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0805/2006 af A. Rosa Montilla Diaz og Juan A. Gavira Menédez, spanske statsborgere, om forskelsbehandling

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 * DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *»Traktatbrud direktiv 2000/60/EF Den Europæiske Unions vandpolitiske foranstaltninger vandområdeplaner offentliggørelse manglende rapportering til Europa-Kommissionen«I

Læs mere

Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet.

Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet. Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40089234.aspx Ekstern udbuds ID 236309-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 13. april 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 13. april 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 13. april 2010 (*)»Koncessionskontrakter om tjenesteydelser procedure for tildeling forpligtelse til gennemsigtighed efterfølgende udskiftning af en underleverandør«i sag

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

Redegørelse. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Redegørelse. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18.

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. september 2009 EF-Domstolen fastslår, at arbejdstagere har krav på erstatningsferie,

Læs mere

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Ref.: HG/hg E-mail: hg@frinet.dk 7. januar 2015 Sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk FRI s høringssvar til udkast til

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53762-2012:text:da:html DK-Fredericia: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning 2012/S 33-053762

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 16. april 2015 (*)

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 16. april 2015 (*) DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 16. april 2015 (*)»Præjudiciel forelæggelse offentlige kontrakter leveringer tekniske specifikationer ligebehandlingsprincippet og princippet om ikke- forskelsbehandling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/243 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning,

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* KOMMISSIONEN / ITALIEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* Høje Domstol. 1. Siden vedtagelsen af dekret af 29. januar 1979 gælder der nye regler i Italien vedrørende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. april 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. april 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. april 2010 (*)»Traktatbrud direktiv 93/37/EØF artikel 3 og 11 koncessionskontrakter om offentlige bygge- og anlægsarbejder forpligtelser med hensyn til offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0275 Offentligt

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0275 Offentligt Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0275 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.8.2000 KOM(2000) 275 endelig/2 2000/0115 (COD) CORRIGENDUM concernant les 11 versions. Nouvelles

Læs mere

Bygge og anlæg - 231663-2014

Bygge og anlæg - 231663-2014 1 af 6 09-07-2014 08:52 Bygge og anlæg - 231663-2014 09/07/2014 S129 Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling I.II.III.IV.VI. Danmark-Helsingør: Energimålere Direktiv

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Problemstillingen... 3 Ad A Randers Kommune udtræder af I/S Fælles

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Det elektroniske ESPD. Sådan virker det

Det elektroniske ESPD. Sådan virker det Det elektroniske ESPD Sådan virker det Marts 2016 Det elektroniske ESPD Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 9788770296298

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007 Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com Statistik EF-domstolen 2007 Indenfor udbudsområdet (herunder art. 43/49) har EF-domstolen

Læs mere

Officielt navn: Århus Kommune Adresse: Rådhuset, Indkøb og Udbud, vær. 326 By: Århus C Postnummer: 8000

Officielt navn: Århus Kommune Adresse: Rådhuset, Indkøb og Udbud, vær. 326 By: Århus C Postnummer: 8000 1/ 15 ENOTICES_ketley 01/03/2010- ID:2010-026726 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Parykker til kræftpatienter.

Parykker til kræftpatienter. Parykker til kræftpatienter. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41813900.aspx Ekstern udbuds ID 373778-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Sociale hensyn ved offentlige indkøb - en vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved udbud

Sociale hensyn ved offentlige indkøb - en vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved udbud KONKURRENCESTYRELSEN Sociale hensyn ved offentlige indkøb - en vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved udbud 2004 Indholdsfortegnelse 3 Kapitel 1 Introduktion 3 1. Hvad er sociale hensyn?

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 15. januar 2013(*)

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 15. januar 2013(*) RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 15. januar 2013(*)»EFRU nedsættelse af finansielt tilskud støtte til det integrerede operationelle program, der er omfattet af mål nr. 1 (2000-2006), vedrørende regionen Andalusien

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Danske Havne. Temadag 22. Maj 2006. Malene Korsgaard Olesen Udbudsportalen.dk i KL

Danske Havne. Temadag 22. Maj 2006. Malene Korsgaard Olesen Udbudsportalen.dk i KL Danske Havne Temadag 22. Maj 2006 Malene Korsgaard Olesen Udbudsportalen.dk i KL Det juridiske landskab Bygge- og anlæg? Lov om Skyldneres deltagelse i udbudsforretninger EF Traktaten Gennemsigtighed Ligebehandling

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 *

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * DOM AF 30.6.1998 SAG C-394/96 DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * I sag C-394/96, angående en anmodning, som House of Lords (Det Forenede Kongerige) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300328-2013:text:da:html Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 * MORGAN OG BUCHER DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 * I de forenede sager 011/06 og 012/06, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Verwaltungsgericht

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 18. oktober 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 18. oktober 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 18. oktober 2012 (*)»Direktiv 2004/18/EF offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter artikel 44, stk.

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere