Handleplan på demensområdet Januar 2018 december 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan på demensområdet Januar 2018 december 2019"

Transkript

1 Handleplan på demensområdet Januar 2018 december 2019 Indledning Rødovres demenshandleplan afspejler de nye tanker og visioner på området, både lokalt, regionalt og nationalt. Lokalt bygger den på Rødovres Ældrepolitik fra 2012, da størstedelen af de demente borgere er ældre. Derfor er vores arbejde med demens baseret på de værdier, der er udtrykt i ældrepolitikken. For at inddrage borgerne, de pårørende og deres oplevelser, samt at sikre det lokale perspektiv afholdt vi et borgermøde om demens i juni input fra dagen er inddraget i denne handleplan, så vi får en demenshandleplan, der lige præcis passer til forhold og værdier i Rødovre. Nationalt bygger handleplanen på Den Nationale Demenshandlingsplan fra 2017 og regionalt på Forløbsprogram for patienter med demens fra Med udgangspunkt i ovenstående er der udvalgt fem prioriterede indsatser, der særligt skal arbejdes med inden for demensområdet: Tidlig opsporing Pleje, omsorg og rehabilitering Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens Demensvenlig kommune Øget videns- og kompetenceniveau Der sker rigtig meget på demensområdet i disse år, og udover de prioriterede indsatser, vil der løbende være opmærksomhed på de puljer der udmøntes i forbindelse med Den Nationale Demenshandlingsplan for at muliggøre indsatser og aktiviteter der ligger uden for de budgetmæssige rammer. Midler fra mere værdig ældrepleje benyttes også på demensområdet. Handleplanen er ikke en udtømmende beskrivelse af alle indsatser på demensområdet, men skal ses i samspil med de øvrige indsatser i kommunen. 1

2 Tidlig opsporing Baggrund for indsatsen Borgermøde om Demens: Det er vigtigt at få hurtig hjælp og støtte, så man kan leve videre som før, man blev syg.. National Demenshandlingsplan: En tidlig opsporing og derefter en korrekt diagnose er helt afgørende for, at regioner og kommuner kan sætte ind med den rette behandling og pleje af høj kvalitet overfor mennesker med demens. Ældrepolitikken: Årsagen til demenssymptomer bør afklares og behandles så tidligt i forløbet, som det er muligt, så den demente borger og familien omkring vedkommende kan få den nødvendige information, støtte og hjælp til at takle en hverdag med demens med så megen livskvalitet og værdighed, som det er muligt. Forløbsprogram: Ved mistanke om demenssygdom skal situationen og muligheder for udredning drøftes med patienten og de pårørende, og udredning skal iværksættes så hurtigt som muligt. Formål med indsatsen: At borgere der oplever symptomer, der kan tyde på en demenssygdom, bliver undersøgt af specialister på området og får afklaret årsagen til symptomerne. At borgere, der har en demensdiagnose tilbydes hjælp og støtte tilrettelagt på baggrund af den aktuelle demenssygdom. Mål At borgere, der ønsker at blive udredt for demens, støttes i at kontakte egen læge for at blive henvist til hukommelsesklinik. At sikre viden hos det sundhedsfaglige personale om de symptomer, der giver mistanke om demens, så de kan vejlede borgeren i at få stillet en korrekt diagnose. Målgruppe Borgere med symptomer der giver mistanke om demens. Personale, der er i kontakt med målgruppen. Involvering af målgruppen Borgeren og borgerens pårørende er de nærmeste samarbejdspartnere i denne indsats. 2

3 Aktiviteter Sikre at sundhedsfagligt personale gør brug af vedtaget screeningsværktøj til at afdække, om der er behov for videre afklaring af forandringer i borgers adfærd. Vejlede og støtte borgeren i, at egen læge kontaktes ved mistanke om demens, for at starte et udredningsforløb og om muligt starte medicinsk behandling. Sikre, at det sundhedsfaglige personale har de rette kompetencer gennem Jævnlig undervisning i demens og de tidlige symptomer på sygdommen. Periode Januar 2018 december Samarbejdspartere og interessenter Egen læge og hukommelsesklinik. Dokumentation Til alle borgere med en demensdiagnose, oprettes ydelsen Forløbskoordinator i omsorgssystemet. Til alle borgere med hukommelsesproblemer, der er tilknyttet hjemmeplejen, oprettes ydelsen Indsats til hukommelsessvækkede. Tovholder/kontaktperson for denne indsats Demenskoordinator. 3

4 Pleje, omsorg og rehabilitering Baggrund for indsatsen Borgermøde om demens: Der skal være flere ansatte, der ved hvordan borgeren har været tidligere, så de ved, hvordan man giver dem gode oplevelser mange gange hver dag. Forløbsprogram: Patienterne skal individuelt vurderes og visiteres til tilbuddene, som skal være målrettet den enkelte patient. Tilbuddene kan omfatte: Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Aflastning af pårørende Vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder. Ældrepolitikken: God omsorg, pleje, behandling og rehabilitering er forudsætninger for, at de borgere, der ikke længere er i stand til selv at udføre en række opgaver, fortsat oplever livskvalitet. National Demenshandlingsplan: Den hjælp og støtte der gives, har ofte afgørende betydning for at kunne få en hverdag med demens til at fungere. Derfor er det også helt afgørende at de indsatser, der gives til mennesker med demens tager højde for den enkeltes individuelle behov, ønsker og ressourcer. Formål med indsatsen At pleje, omsorg og rehabilitering for borgeren med demens skal tilrettelægges på baggrund af den enkeltes funktionsniveau, ressourcer og ønsker og udføres med udgangspunkt i nyeste evidensbaserede viden. Mål At borgere med en demenssygdom trives og et lever et trygt og værdigt liv. At borgere med en demenssygdom modtager hjælp og støtte tilrettelagt på baggrund af en faglig vurdering. Målgruppe Borgere med en demensdiagnose. Involvering af målgruppen Borgeren og borgerens nærmeste pårørende er de nærmeste samarbejdspartnere i denne indsats. 4

5 Aktiviteter Borgere med en demensdiagnose får tilbud om at få tilknyttet en forløbskoordinator, der sikrer jævnlig kontakt og opfølgning på tiltag. Der tildeles praktiske og pædagogiske ydelser indenfor pleje, omsorg og rehabilitering svarende til borgerens behov, baseret på en faglig vurdering. Borgere med behov for pleje, omsorg og rehabilitering skal opleve genkendelse og tryghed ved kommunens medarbejdere. Det tilstræbes derfor, at borgeren møder så få forskellige hjælpere, som det er praktisk muligt. Borgerens livshistorie indgår i tilrettelæggelsen af omsorgen, så borgeren oplever genkendelse og mening. Opmærksomhed på og behandling af eventuelle andre sygdomme, som demenssygdommen kan sløre, da både somatiske og psykiske sygdomstilstande kan påvirke den kognitive funktionsevne. Den døende borger med demens tilbydes palliativ (lindrende og trøstende) indsats. Periode Januar 2018 december Samarbejdspartnere og interessenter Borgere med demens og deres nærmeste pårørende. Egen læge. Dokumentation Daglig indsats dokumenteres i omsorgsjournal. Tovholder/kontaktperson for denne indsats Forløbskoordinator. 5

6 Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens Baggrund for indsatsen Borgermøde om demens: Der er brug for mange ting, når man bor sammen med en person med demens. Først og fremmest viden, så man bliver bedre til at hjælpe, og der er brug for at dele de store vanskelige situationer og beslutninger med andre der ved, hvad man taler om. Ældrepolitikken: De pårørende er en væsentlig del af de ældres liv og er med til at øge borgerens livskvalitet. Derfor er samarbejdet med og støtten til de pårørende en vigtig del af den hjælp, som ydes. Borgeren, den pårørende og medarbejderne skal indgå i National Demenshandlingsplan: Samtidig (med fysisk belastning) oplever de pårørende en psykisk belastning, når den demensramte bliver dårligere og dårligere, og ofte slet ikke kan huske selv nære familiemedlemmer. Både international forskning og undersøgelser i Danmark viser, at den store belastning betyder, at pårørende har et dårligere psykisk og fysisk helbred end andre borgere. Forløbsprogram: Pårørende har særlige behov. De kan f.eks. have behov for: Undervisning for bedre at kunne forstå sygdommen og hjælpe den demente Formål med indsatsen At pårørende til mennesker med en demenssygdom hjælpes til at håndtere de ændringer, der opstår i sygdomsforløbet. Mål At pårørende til mennesker med demens tilbydes hjælp i form af støtte, information, praktisk hjælp og aflastning. Målgruppe Nærmeste pårørende til borgere med en demenssygdom f.eks. ægtefælle, søn, datter eller anden nærtstående. Involvering af målgruppen Pårørende til demensramte borgere indgår i afdækning af behov og planlægningen af indsats. Rådgivning og aflastning i dagligdagen Fællesskab med andre pårørende i en lignende situation 6

7 Aktiviteter Forløbskoordinator tager løbende kontakt til pårørende om indsats og den pårørendes velbefindende. Tilbud om aflastning dag og døgn. Afdækning af om det omfang af aflastning der tilbydes kan dække behovet. Tilbud om pårørendegrupper med Demenskoordinator med fagligt og netværksskabende indhold. Tilbud om fælles aktiviteter i form af cafétilbud, temadage, foredrag mm. Tilbud om aktiviteter fra frivilligcentret og andre organisationer drevet af frivillige. Tilbud om personlige samtaler med demenskoordinator efter behov. Periode Januar 2018 december Samarbejdspartnere og interessenter Pårørende til borgere med demens. Borgere med demens. Rødovre kommunes frivilligcenter. Frivillige organisationer. Dokumentation Dokumentation af brug af aflastningstilbud i omsorgsjournal. Afdækning af behov for aflastning for pårørende til demensramte beskrives i årlig status over gennemførte aktiviteter Ikke-visiterede tilbud som pårørendegrupper, café, temadage og andet beskrives i årlig status over gennemførte aktiviteter Tovholder/kontaktperson for denne indsats Demenskoordinator. 7

8 Demensvenlig kommune Baggrund for indsatsen Ældrepolitikken: Det er vigtigt, at alle ældre borgere uanset helbredssituation kan leve et godt og værdigt liv. Rødovre skal være en god by at bo i og et sted, hvor alle trygt kan blive ældre. Forløbsprogram: Det skønnes, at mindre end halvdelen af demente i Danmark har fået en demensudredning. Det skyldes blandt andet: Manglende opmærksomhed i befolkningen om symptomer og muligheder for behandling At sygdommen er tabubelagt og forbundet med stigmatisering Borgermøde om demens: Vi vil gerne blande os med alle andre og indgå i aktiviteter med f.eks. musikskoler eller børnehaver National Demenshandlingsplan: Mennesker med en demenssygdom og deres pårørende risikerer at blive isolerede og ensomme. Derfor er der brug for mere viden om demens i samfundet, så flere ved, hvad det vil sige at have demens, og så mennesker med demens og deres pårørende kan blive mødt med forståelse og åbenhed. Ingen skal være alene om livet med demens, og vi skal nedbryde tabuer og fordomme om demenssygdomme. Formål med indsatsen At borgere med demens og deres pårørende kan fortsætte et liv så tæt på det tidligere, som det er muligt. At borgeren med demens og deres pårørende i lokalsamfundet oplever kendskab til og forståelse for de ændringer, sygdommen kan være årsag til. Mål At borgere med demens kan føle sig velkomne i det offentlige rum. At flere borgere i Rødovre kommune får kendskab til de udfordringer en demenssygdom giver, så de har baggrund for at støtte og hjælpe. Målgruppe Borgere med demens og deres pårørende. Borgere i Rødovre Kommune. Involvering af målgruppen Informere borgere i Rødovre Kommune og invitere dem til arrangementer, hvor demente borgere og deres pårørende også deltager. 8

9 Aktiviteter Samarbejde med Alzheimerforeningen om konceptet Demensvenner. Tilbud om information og undervisning til andre faggrupper, der er i kontakt med ældre borgere, som f.eks. chauffører, rengøringspersonale, tandplejere, frisører osv. Arrangementer hvor man åbner dørene til plejecentre for borgere, der ønsker at vide mere om ældrepleje og demens. Undersøge muligheder for samarbejdspartnere på området. Samarbejde med frivillige organisationer om tilbud til borgere med demens. Afdækning af mulighed for at anlægge demenssikre udendørs arealer i forbindelse med kommunens plejehjem. Periode Januar 2018 december Samarbejdspartere og interessenter Alzheimerforeningen. Frivillige organisationer. Faggrupper der har kontakt til ældre f.eks. chauffører, rengøringspersonale, tandplejere, frisører samt foreningsliv, frivillige organisationer mm. Dokumentation Indsats beskrives i årlig status over gennemførte aktiviteter. Tovholder/kontaktperson for denne indsats Demenskoordinator. 9

10 Øget videns- og kompetenceniveau Baggrund for indsatsen Borgermøde om demens: Det er ikke alle medarbejdere, der er dygtige nok til at arbejde med så sårbare mennesker, som dem med demens. Der er brug for mange flere medarbejdere med meget mere uddannelse. Ældrepolitikken: Medarbejderne skal arbejde professionelt og udføre arbejde af høj kvalitet i overensstemmelse med kommunens værdier og serviceniveau. Derfor er kompetenceudvikling, ledelse og arbejdsglæde væsentlige fokusområder. National Demenshandlingsplan: Der er behov for målrettet fokus på, hvordan viden og kompetenceudvikling i demens kan omsættes i praksis og blive implementeret i de daglige arbejdsgange. For viden og kompetenceudvikling gør først en forskel for kvaliteten i demensindsatsen, når den gøres anvendelig i praksis, og det er en væsentlig udfordring mange steder. Forløbsprogram: Der skal være fokus på de sociale, sundhedsfaglige og pædagogiske kompetencer, så det sikres, at de rette kompetencer er til stede hos det relevante personale. Formål med indsatsen Sikre løbende kompetenceudvikling på demensområdet med fokus på anvendelse og forankring af viden og kompetencer i praksis. Mål At medarbejdere, der arbejder med borgere med demens løbende opkvalificeres, og at den nyeste viden på demensområdet forankres, så den kan komme borgerne til gode. Målgruppe Medarbejdere, der har kontakt til borgere med demens. Involvering af målgruppen Løbende dialog med medarbejdere og ledelse om behov for opkvalificering. Aktiviteter Opkvalificering via Nationalt Videnscenter for Demens e-læringsprogram. Vejledning, sparring og borgerkonferencer om aktuelle problemstillinger mellem medarbejdere og demensressourcepersoner/demenskoordinator. 10

11 Ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje i 2018 om opkvalificering af medarbejdere på alle niveauer på demensområdet. Fokus på at ny viden forankres blandt medarbejderne på demensområdet. Periode Januar 2018 december Samarbejdspartere og interessenter Eksterne uddannelsesudbydere, videnspersoner i egen organisation, demenskoordinator, ledere på Rødovre Kommunes ældreinstitutioner, ældre- og handicapchefen. Dokumentation Aktiviteter på området beskrives i årlig status over gennemførte aktiviteter. Tovholder/kontaktperson for denne indsats Demenskoordinator. 11

Demenspolitik. Lolland Kommune 2017

Demenspolitik. Lolland Kommune 2017 Einer, demensramt: Da jeg fik at vide, at jeg havde demens, gik alt ned i et sort hul, men der er ikke noget at gøre, andet end at komme op på hesten igen og ud Demenspolitik Lolland Kommune 2017 Godkendt

Læs mere

Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm Social- og Sundhedsudvalget, november 2017

Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm Social- og Sundhedsudvalget, november 2017 Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2018 2020 Social- og Sundhedsudvalget, november 2017 Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2018 2020 Den Nationale Demenshandlingsplan

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2019-2025 Indhold Forord 3 Solrød Kommune - en demensvenlig kommune 3 Indledning 5 En strategi bygget på involvering 5 Fokusområder 6 1. Støtte til mennesker med demens 7 2. Støtte til pårørende

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

Demensstrategi Det gode, værdige og aktive hverdagsliv med demens

Demensstrategi Det gode, værdige og aktive hverdagsliv med demens Demensstrategi 2018-2025 Det gode, værdige og aktive hverdagsliv med demens Udgiver: Social & Sundhed Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk Maj 2018 Ældre & Handicap INDLEDNING En

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

DEMENSSTRATEGI. Gribskov Kommune Februar Rapportnavn måned år 1

DEMENSSTRATEGI. Gribskov Kommune Februar Rapportnavn måned år 1 DEMENSSTRATEGI Gribskov Kommune 2019-2022 Februar 2019 Rapportnavn måned år 1 Indholdsfortegnelse DEMENSSTRATEGI... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Formål... 4 Hvorfor en demensstrategi?... 4 Værdier...

Læs mere

Et godt liv med demens

Et godt liv med demens Et godt liv med demens Demensstrategi 2019-2023 Den 18. januar 2018 Som borgere møder vi medborgere med demens og deres pårørende alle steder i Roskilde Kommune. Som os andre kommer de på biblioteket,

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Et godt liv med demens

Et godt liv med demens Et godt liv med demens Som borgere møder vi medborgere med demens og deres pårørende alle steder i Roskilde Kommune. Som os andre kommer de på biblioteket, i butikkerne og i bussen. Derfor skal vi som

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

DEMENSSTRATEGI I HOLBÆK KOMMUNE SAMMEN OM DEMENS

DEMENSSTRATEGI I HOLBÆK KOMMUNE SAMMEN OM DEMENS DEMENSSTRATEGI I HOLBÆK KOMMUNE 2019-2023 SAMMEN OM DEMENS 2 Forord Den strategi, som du sidder med i hænderne her, er resultatet af et grundigt arbejde. Strategien tager sit udgangspunkt i Holbæk Kommunes

Læs mere

DEMENSSTRATEGI I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende leve et værdigt og aktivt liv VISION.

DEMENSSTRATEGI I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende leve et værdigt og aktivt liv VISION. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE DEMENSSTRATEGI 2019 2019-2024 VISION I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende leve et værdigt og aktivt liv sundhed & omsorg INDLEDNING Stevns Kommune

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune Ældre og Sundhed 3450 Allerød

NOTAT. Allerød Kommune Ældre og Sundhed 3450 Allerød NOTAT Allerød Kommune Ældre og Sundhed 3450 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 19. februar 2019 Notat vedrørende Den Nationale Demenshandlingsplan De 8 kommuner i Nordklyngen (Allerød, Fredensborg, Frederikssund,

Læs mere

Oplæg til Demensstrategi Indhold

Oplæg til Demensstrategi Indhold Oplæg til Demensstrategi Indhold Oplæg til Demensstrategi... 0 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 I LEMVIG KOMMUNE OPFATTES DEMENS SÅLEDES... 3 LEMVIG KOMMUNES VISION... 3 LEMVIG KOMMUNE FOKUSERER DERFOR PÅ...

Læs mere

INDHOLD FORORD... 3 INDLEDNING... 4 I LEMVIG KOMMUNE OPFATTES DEMENS SÅLEDES... 5 VISION FOR DEMENSOMRÅDET... 5 LEMVIG KOMMUNE FOKUSERER DERFOR PÅ...

INDHOLD FORORD... 3 INDLEDNING... 4 I LEMVIG KOMMUNE OPFATTES DEMENS SÅLEDES... 5 VISION FOR DEMENSOMRÅDET... 5 LEMVIG KOMMUNE FOKUSERER DERFOR PÅ... PLAN INDHOLD FORORD... 3 INDLEDNING.... 4 I LEMVIG KOMMUNE OPFATTES DEMENS SÅLEDES... 5 VISION FOR DEMENSOMRÅDET.... 5 LEMVIG KOMMUNE FOKUSERER DERFOR PÅ... 6 Demensplanens opbygning... 7 1. Tidlig opsporing

Læs mere

Strategi-og handleplan på demensområdet

Strategi-og handleplan på demensområdet Strategi-og handleplan på demensområdet. 2017-2019 Indhold Indledning... 2 Den nationale Demenshandleplan 2017-2025... 3 De tre nationale mål... 3 5 nationale fokusområder... 4 Viborg kommunes Strategi

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2019-2023 Indledning Varde Kommune er en demensvenlig kommune. Det er vi for at skabe det bedst mulige liv for de, som rammes af demens og deres pårørende. Demens er en samlebetegnelse for

Læs mere

Demensenheden. Hukommelsesproblemer?

Demensenheden. Hukommelsesproblemer? Demensenheden Hukommelsesproblemer? Hukommelsesproblemer? I denne folder finder du informationer om hukommelsesproblemer og demenssygdomme. De tilbud, der findes i Greve Kommune på demensområdet er beskrevet,

Læs mere

Værdighedspolitik En værdig ældrepleje

Værdighedspolitik En værdig ældrepleje Værdighedspolitik 2018 En værdig ældrepleje Livskvalitet og selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng Mad og ernæring En værdig død Pårørende Ny værdighedspolitik Værdighedspolitik Kommunerne

Læs mere

Demensvenlig Vejen. Demensstrategi Vejen Kommune

Demensvenlig Vejen. Demensstrategi Vejen Kommune Demensvenlig Vejen Demensstrategi Vejen Kommune Indledning Demens er betegnelsen for en gruppe sygdomme, der udvikler sig i en række faser med forskellige symptomer og forskellige behov. Demens er en sygdom,

Læs mere

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Demenspolitik 2012 Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 3 Fokusområder... 5 Udredning og afklaring... 5 Pleje- og omsorgstilbud...

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2018-2022 Ingen står alene med Demens Indledning Demens er en sygdom, der rammer mange mennesker, og som forandre os og vores adfærd rigtigt meget. Derfor påvirker det ikke kun den demente,

Læs mere

HVIDOVRE - en demensvenlig kommune

HVIDOVRE - en demensvenlig kommune 1 HVIDOVRE - en demensvenlig kommune Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025 2 Hvidovre en demensvenlig kommune Borgere med demens og deres pårørende skal leve et trygt og værdigt liv, hvor de mødes

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Fanø Kommune en demensvenlig kommune. Fanø Kommunes demensstrategi og demenshandlingsplan 2025

Fanø Kommune en demensvenlig kommune. Fanø Kommunes demensstrategi og demenshandlingsplan 2025 Fanø Kommune en demensvenlig kommune Fanø Kommunes demensstrategi og demenshandlingsplan 2025 1 Fanø En demensvenlig kommune Fanø Kommune vil være en demensvenlig kommune. Det betyder at vi understøtter

Læs mere

Værdighedspolitik Visionen i politik for seniorliv

Værdighedspolitik Visionen i politik for seniorliv Værdighedspolitik 2016 Visionen i politik for seniorliv Et aktivt, værdigt, meningsfyldt og trygt seniorliv. Et værdigt liv er altså et af de fem pejlemærker i Varde Kommunes politik for seniorliv. Ny

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

I Varde Kommunes værdighedspolitik indgår herudover følgende områder: 8) Værdighed også for demensramte 9) Oplevelser i naturen.

I Varde Kommunes værdighedspolitik indgår herudover følgende områder: 8) Værdighed også for demensramte 9) Oplevelser i naturen. Dato 02.aug.2018 Dok.nr. 116912/18 Sagsnr. 18-4735 Ref. chzo Værdighedspolitik Kommunerne skal i hver byrådsperiode udarbejde en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Politikken vedtages i byrådet.

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Handleplan for demensområdet 2015-2018???? Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med afsæt i et stærkt borgerperspektiv at være på forkant med de bedst mulige

Læs mere

Indsats på demensområdet

Indsats på demensområdet Indsats på demensområdet Sammenhæng og tryghed i demensindsatsen Når et menneske rammes af en demenssygdom, påvirker det livsvilkårene for personen selv og de pårørende. Aalborg Kommune gør en indsats

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Rødovre Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik

Rødovre Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik Rødovre Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik Indhold: Forord Indledning Tilgang og værdier Visionen om det gode ældreliv Strategimål 1: Et aktivt liv med høj livskvalitet Strategimål 2: Sundhed hele livet

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2017-2025 Baggrund Demenssygdom er en hastigt voksende folkesygdom. Nationalt Videnscenter for Demens har estimeret, at der vil ske en fordobling af antallet af demente frem mod 2040 1.

Læs mere

? Tilbud og indsatser på demensområdet. Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg

? Tilbud og indsatser på demensområdet. Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg ??? Tilbud og indsatser på demensområdet Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg? Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby Fotos: Stockbyte/Getty

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1 Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 28 1 Vision, Målsætning og Handlinger Vision I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende have et værdigt liv. Målsætning

Læs mere

DEMENS STRATEGI I ODENSE KOMMUNE

DEMENS STRATEGI I ODENSE KOMMUNE DEMENS STRATEGI I ODENSE KOMMUNE INDLED NING I det følgende beskrives Odense Kommunes strategi for demensområdets forskellige tiltag og indsatser. Ældre- og Handicapudvalget besluttede i efteråret 2015

Læs mere

fælles demens om livet med I Brønderslev Kommune er vi Brønderslev Kommunes demensstrategi

fælles demens om livet med I Brønderslev Kommune er vi Brønderslev Kommunes demensstrategi I Brønderslev Kommune er vi fælles om livet med demens Brønderslev Kommunes demensstrategi 2018-2025 Indledning De sidste års massive nationale fokus på demens, med blandt andet udgivelsen af Den Nationale

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

- et værdigt liv med demens

- et værdigt liv med demens DEMENSSTRATEGIEN 2019-2022 Sund hele vejen - et værdigt liv med demens Indholdsfortegnelse Demensstrategien "Sund hele vejen et værdigt liv med demens" 2019-2022... 4 Personen kommer i første række...

Læs mere

emens Demensstrategi Ingen står alene med Demens

emens Demensstrategi Ingen står alene med Demens emens Ingen står alene med Demens Demensstrategi 2018-2022 Indledning Demens er en sygdom, der rammer mange mennesker, og som forandre os og vores adfærd rigtigt meget. Derfor påvirker det ikke kun den

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ÆLDREPOLITIK Ældrepolitik for Norddjurs Kommune 2017-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Menneskesyn og kerneværdier 4 Det gode ældreliv er at kunne selv 6 Det gode ældreliv er at bestemme selv 8 Det gode

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016-2021 Baggrund Demensstrategien består af 12 målsætninger for de kommunale indsatser på demensområdet. Målsætningerne skal tilsammen medvirke til, at borgere med demens i Herning Kommune

Læs mere

Notat vedrørende den nationale demenshandlingsplan

Notat vedrørende den nationale demenshandlingsplan Notat vedrørende den nationale demenshandlingsplan De 8 kommuner i Nordklyngen (Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm) har i fællesskab afdækket de udfordringer

Læs mere

DEMENS STRATEGI I ODENSE KOMMUNE

DEMENS STRATEGI I ODENSE KOMMUNE DEMENS STRATEGI I ODENSE KOMMUNE INDLED NING I det følgende beskrives Odense Kommunes strategi for demensområdets forskellige tiltag og indsatser. Ældre- og Handicapudvalget besluttede i efteråret 2015

Læs mere

INDLEDNING. Strategiens afsender og kompetenceområde: Strategiens anvendelse og målgruppe: Læsevejledning: Gyldighed:

INDLEDNING. Strategiens afsender og kompetenceområde: Strategiens anvendelse og målgruppe: Læsevejledning: Gyldighed: DEMENSSTRATEGI 1 INDLEDNING I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra dette begrebshierarki: Hvad er en strategi? Strategien fastsætter hvad der i Thisted Kommune vil blive gjort for at indfri

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

Værdigheds-politik

Værdigheds-politik Værdigheds-politik 2018-2021 for ældreområdet Forord Herlev Kommune kan her præsentere Værdighedspolitik 2018-2021. Med værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle og styrke

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Program 1 Introduktion til Marselisborg og dagens program 2 Udvikling af en demensstrategi hvorfor og

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Et værdigt liv med demens

Et værdigt liv med demens Et værdigt liv med demens DEMENSSTRATEGIEN 2015-2018 Demensstrategien - Et værdigt liv med demens 2015 2018 I 2010 blev en national handlingsplan for demensindsatsen offentliggjort. Handlingsplanen peger

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik April 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Opsamling på input fra ca. 200 deltagere på borgermøde den 8. juni om Skive som demensvenlig kommune

Opsamling på input fra ca. 200 deltagere på borgermøde den 8. juni om Skive som demensvenlig kommune Opsamling på input fra ca. 200 deltagere på borgermøde den 8. juni om Skive som demensvenlig kommune Input og idéer er samlet under de 4 temaer, som blev drøftet: Tilgængeligt og demensvenligt samfund

Læs mere

DYNAMIK HJERTERUM PÅLIDELIGHED Demensstrategi [1]

DYNAMIK HJERTERUM PÅLIDELIGHED Demensstrategi [1] DYNAMIK HJERTERUM PÅLIDELIGHED Demensstrategi 2017-2021 [1] INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund 3 Vision 5 Strategi 5 Fokusområder 6 1. Forebyggelse og tidlig opsporing 6 2. Information samt nedbrydelse af tabu

Læs mere

Demensstrategien er overordnet og må opfølges af mere konkrete handleplaner

Demensstrategien er overordnet og må opfølges af mere konkrete handleplaner Sundhed og Omsorg Sagsnr. 298156 Brevid. 3111968 Ref. BETI Dir. tlf. 3084 1391 betinaa@roskilde.dk NOTAT: Opsamling på høringssvar til demensstrategien 15. marts 2019 I høringsprocessen er der indkommet

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi Holstebro Kommune efterår 2017

Demensstrategi Holstebro Kommune efterår 2017 Demensstrategi Holstebro Kommune efterår 2017 Holstebro Kommunes målsætning på demensområdet er at bidrage til for den demensramte og for pårørende og netværk omkring den demensramte 15 02 2018 2 Hvorfor?

Læs mere

Region Hovedstadens erfaringer fra evaluering og revision af Forløbsprogram for Demens

Region Hovedstadens erfaringer fra evaluering og revision af Forløbsprogram for Demens s erfaringer fra evaluering og revision af Forløbsprogram for Demens Line Sønderby Christensen, chefkonsulent, Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen, Demensdage 23/5-2019 1 Grethes case det optimale forløb

Læs mere

Demensstrategi 2016 2020

Demensstrategi 2016 2020 Demensstrategi 2016 2020 Forord Med nærværende Demensstrategi 2016-2020 ønsker vi at signalere, at vi tager demensudfordringen alvorligt og har ambitioner om at blive en demensvenlig kommune til gavn for

Læs mere

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: En tidlig indsats for borgere med demens En målrettet indsats tidligt i borgerens

Læs mere

Værdighedspolitik FORORD

Værdighedspolitik FORORD VÆRDIGHEDSPOLITIK Værdighedspolitik FORORD Hvad er et godt og værdigt ældreliv, og hvordan støtter borgere, foreningsliv, medarbejdere og politikere op om et sundt og aktivt ældreliv? I Esbjerg Kommune

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbe. TC/SR/MSJ Dato:03.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål Horsens Kommune

Læs mere

Tallene er baseret på prævalensrater fra Nationalt Videnscenter for Demens og Danmarks Statistik

Tallene er baseret på prævalensrater fra Nationalt Videnscenter for Demens og Danmarks Statistik KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Innovation og Digitalisering NOTAT Status på demensområdet i Københavns Kommune 2018 Demens er en kronisk fremadskridende hjernesygdom, som

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Sorø Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 5.700.000 kr. Tilskud

Læs mere

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Til sundhedsministeriet Den 13. oktober 2016 The Danish Nurses Organization Sankt Annæ Plads 30 DK-1250 København K Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Tak for muligheden for at indgive

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 30. maj 2018 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 30. maj 208 godkendt Syddjurs Kommunes værdighedspolitik 2016-2020. Værdighed er en forudsætning

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 21. maj 2015 godkendte

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK for ældreplejen

VÆRDIGHEDSPOLITIK for ældreplejen VÆRDIGHEDSPOLITIK for ældreplejen 2019-2022 Pårørende En værdig død Livskvalitet VÆRDIGHED Mad og ernæring Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Selvbestemmelse Sagsnr. 00.15.00-A00.74-18 September

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Hvidovre Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 8.880.000 kr. Tilskud

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Hvad er demens? (Kilde: Nationalt Videnscenter for demens) Foto: colourbox. Forsidefoto: Rico Bergholdt Hansen, Ambrosius Ege, Tåsinge

Hvad er demens? (Kilde: Nationalt Videnscenter for demens) Foto: colourbox. Forsidefoto: Rico Bergholdt Hansen, Ambrosius Ege, Tåsinge Demenspolitik 1 Hvad er demens? Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomme, der svækker hjernens funktioner. Det viser sig først og fremmest ved dårlig hukommelse, men også andre mentale færdigheder

Læs mere

Bedre rammer for demens

Bedre rammer for demens Bedre rammer for demens DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 I Danmark skal mennesker med demens have et godt liv. Selvom man får en demenssygdom, skal man kunne bevare sin livskvalitet og selvbestemmelse. Vores

Læs mere

Værdighedspolitik for Fanø Kommune

Værdighedspolitik for Fanø Kommune Værdighedspolitik for Fanø Kommune Vedtaget i Social- og sundhedsudvalget den 30.10.2018 Værdighedspolitik Fanø Kommune I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2017-2020 Skønnet antal borgere med demens i Faxe Kommune Fordeling af demensdiagnoser Procentvis forekomst af demens hos +60 årige Den Nationale Handlingsplan for demens Ny national handlingsplan

Læs mere

Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden

Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden Demenshandleplan - Sammen skaber vi trygheden Forord Ole Bollesen Udvalgsformand i Udvalget for Sundhed, ældre og social. 1 HANDLEPLAN FOR DEMENSINDSATSEN I SYDDJURS KOMMUNE 2017-2021 Med Syddjurs Kommunes

Læs mere

Høje Taastrup 12. juni Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

Høje Taastrup 12. juni Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Høje Taastrup 12. juni 2017 Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Ann og Jørgen: Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Alzheimerforeningen deler

Læs mere

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2022 SAMMEN MED DIG INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 17 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 23 Indledning Derfor en værdighedspolitik Værdier Vi

Læs mere