Demenspolitik Lejre Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demenspolitik Lejre Kommune."

Transkript

1 Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af borgere med demenssygdomme fra cirka 400 i 2014 til 480 personer i løbet af de næste fire år. Det er en meget alvorlig stigning, og derfor er der naturligvis behov for at sætte særligt fokus på demensområdet. Det er baggrunden for at Kommunalbestyrelsen har godkendt en ny demenspolitik den????2014. Den skal med udgangspunkt i Forløbsprogrammet for personer med demens sætte fokus på tidlig opsporing og diagnose, forebyggelse af problemer og understøtte mulighederne for den enkelte demensramte gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet og omsorg- og pleje. Der er ligeledes fokus på støtte til og aflastning af de pårørende, da disse er en betydelig ressource i omsorgen og samarbejdet om demensramte. Demenspolitikken er en vigtig milepæl i kommunens arbejde med demensramte medborgere. Den afdækker de målsætninger og visioner kommunen vil arbejde ud fra. Med demenspolitikken får alle et fælles udgangspunkt i det daglige arbejde, Det er mit håb, at demenspolitikken vil skabe fokus på området og sikre et godt udgangspunkt for det kommende arbejde med at videreudvikle ældreområdet i Lejre Kommune. SSÆ Evt Leif Nielsen Indledning. Demens er den overordnede betegnelse for en række symptomer på forskellige hjernesygdomme, hvor der sker en degeneration af nerveceller, som medfører betydelig svækkelse af de kognitive funktioner. Symptomerne viser sig oftest ved svækket hukommelse, nedsatte sproglige evner, nedsat opmærksomhed og koncentration, manglende Initiativ og handlekraft og nedsat evne til at orientere sig såvel inde som ude (stedsans). Derudover har den demensramte ofte ingen sygdomsindsigt, hvilket kan medføre manglende erkendelse af hjælp behov. Demens er en fremadskridende og en stærkt invaliderende kronisk hjernesygdom. 1 1

2 Den nationale Handlingsplan for Demens blev tiltrådt af folketinget i Den pålægger kommunerne at udarbejde en særskilt politik på demensområdet. Lejre Kommune har siden 2011 haft en formel demenspolitik. Indsatsområderne i demenspolitikken, enspolitikken, er udviklet ud fra retningslinjerne i Forløbsprogram for personer med demens, vedtaget i region Sjælland i Forløbsprogrammet beskriver fordelingen af ansvar mellem den sekundære sundhedssektor, de praktiserende læger og kommunen. Programmet er med til at sikre koordinationen og information mellem de forskellige aktører, så der kan skabes et sammenhængende forløb for udredning, behandling og opfølgning, for borgere med en demensdiagnose.. Derudover beskrives retningslinjer for niveauet af kommunale tilbud og støtteforanstaltninger til de demensramte og deres pårørende. Lovgrundlag Demenspolitikken tager udgangspunkt i Serviceloven i Serviceloven kapitel 15 og, og 82 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer og som ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang.. Endvidere e i kapitel 24, som angiver anvendelsesområdet for magtanvendelse og anden indgriben i selvbestemmelsesretten overfor voksne. Kommunen har udarbejdet kvalitetsstandarder, som beskriver ydelser og serviceniveau. Vision - at den enkelte borger længst muligt er aktive og sunde hele livet. Lejre Kommune yder en særlig målrettet indsats overfor borgere med demens, så også disse borgere har samme muligheder for aktivitet hele livet. - at støtte borgerens muligheder for livsudfoldelse ved at yde en særlig indsats overfor borgere med en demenssygdom. - at støtte borgerens praktiske livssituation og familiære netværk, så borger og familie fungerer bedst muligt. - at medvirke til, at viden om demens sygdomme bliver udbredt mest muligt. Jo større viden, der generelt er om demens, jo lettere vil den enkelte borger med demensproblematik forholde sig til problemet. Større viden vil også forbedre støtten fra omgivelserne til borgeren med en demenssygdom. 2

3 Demenskoordinatoren er omdrejningspunkt for interne og eksterne henvendelser vedr. borgere med demenssymptomer. Demenspolitikken beskriver fem overordnede områder, med målsætninger for arbejdet og behandlingen af demensramte borgere i Lejre kommune. Formålet med demens politikken er: 1. At forebygge problemer, og støtte den enkelte og familien i hverdagen 2. At forbedre og understøtte mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet og omsorg- og pleje. 3. At forbedre eller fastholde den enkeltes sociale og personlige funktioner og understøtte ressourcer og identitet 4. At der ydes en helhedsorienteret indsats, som involverer borgerens netværk, hvor servicetilbuddene afpasses den enkeltes individuelle behov, uanset boligtype, og at være med til at sikre borgerens ret til selvbestemmelse. 5. At personalet omkring borgere med demenssygdomme sikres viden om demenssygdomme, 1. At forebygge problemer Lejre Kommune har fokus på tidlig opsporing og diagnosticering af personer med demens sygdomme, for dermed at kunne målrette tilbud og omsorg på den rette måde og i god tid., Borgere skal, fra den tidligste opsporing til de sene stadier af demens sikres en sammenhængende og koordineret indsats mellem sygehusene, egen læge og Lejre Kommune i henhold til Forløbsprogrammet for personer med demens Borgere med demens og deres pårørende skal sikres tilgængelig oplysning og rådgivning om demens symptomer og sygdomsforløb. Desuden skal de sikres viden om Lejre Kommunes specifikke tilbud om kontakt til demenskoordinator, mulighed for aktivitetstilbud, aflastning og tilbud om personlig og praktiskhjælp m.m.. 2. At forbedre og understøtte mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, omsorg og pleje. I Lejre Kommune skal tilbuddene til borgere med demens samt til deres pårørende/netværket et, tilpasses den enkeltes og familiens behov. Disse tilbud omfatter bl.a. 3

4 socialt samvær i grupper, ophold i daghjem og på aktivitetscenter, aflastningsmulighed i hjemmet, og gæsteophold i døgnplads på plejecenter desuden personlig pleje og praktisk hjælp. Pårørende skal have mulighed for individuel rådgivning, og deltagelse i grupper for pårørende. De skal desuden tilbydes støtte, opbakning og evt., aflastning i eget hjem eller på et plejecenter. Disse tilbud skal være med til at forebygge sammenbrud i familien og en akut og traumatisk boligændring eller flytning for borgeren. 3. At forbedre eller fastholde den enkeltes sociale og personlige funktioner og understøtte ressourcer og identitet Sundhedspersonalet tilegner sig viden om den enkelte borgers baggrund og livshistorie, således at hverdagsaktiviteter kan tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens interesser og ressourcer og samtidigt er med til at bevare dennes identitet og færdigheder. Tilbud om hjælpemidler og pejlesystemer, skal være med til at understøtte borgerens selvstændighed og frihed. 4. At der ydes en helhedsorienteret indsats med servicetilbud, afpasset efter den enkeltes behov. Borgere med demens skal i særlig grad sikres få og kendte personalekontakter, med demensfaglig viden, da dette giver tryghed og genkendelighed, og er med til at øge muligheden for at borgeren kan forblive i den nuværende kendte bolig. For borgere med svær demens og ændret adfærd kræves en særlig indsats for at opretholde livskvalitet, værdighed og med mindst mulig indgriben i selvbestemmelsesretten og den personlige frihed Denne gruppe borgere kræver målrettede tværfaglige socialpædagogiske handleplaner, der løbende justeres i tværfagligt samarbejde. 5. At personalet omkring borgere med demenssygdomme sikres viden om demenssygdomme, Medarbejderne skal sikres videreuddannelse og udvikling omkring demens sygdomme me, Niveauet skal være afhængigt af oprindelig grunduddannelse og funktion i forhold til borgeren med demenssygdomme. Dette skal være med til at ruste den enkelte medarbejder til at kunne yde den optimale pleje hos borgeren med demens. 4

5 Hvor der er særligt behov eksempelvis i de skærmede enheder, er der fokus på den socialpædagogiske indsats og udarbejdelse af handleplaner i den forbindelse. Personalet sikres herved at blive bedst muligt kvalificeret, til at hjælpe den enkelte demensramte borger til at opleve højest mulig livskvalitet og velbefindende. Gennem uddannelse og faglig vejledning skal personalet ligeledes blive i stand til at forebygge anvendelse af magt. Afslutning. Demensindsatsen i Lejre Kommune skal løbende evalueres og udvikles, således at indsatsen matcher behovet, og sikrer høj kvalitet og udnyttelse af ressourcerne. Hvis denne evaluering ændrer væsentligt i politikken på området skal materialet forelægges til politisk behandling. Marts

6 Nedenstående er fra den tidligere demenspolitik og erstattes af siderne ovenover Lejre Kommune tilbyder kontakt til Demenskoordinator, aktivitet og samvær, omsorg- og pleje m.m. Tilbuddene er en helhedsorienteret indsats, som involverer borgeren samt borgerens netværk, med servicetilbud afpasset efter den enkeltes behov. Borgeren skal fra den tidligste opsporing til de sene stadier af demens sikres en sammenhængende og koordineret indsats i Lejre Kommune. Borgeren skal også opleve en koordineret indsats mellem kommunen, egen læge samt sygehus. Indsatsen sker i tråd med National Handlingsplan for Demens fra dec og Sundhedsaftalen. Offentlig oplysning og foredrag sker gennem samarbejde med private organisationer som f.eks. Ældresagen og Alzheimerforeningen. Medarbejdere i Lejre Kommune skal sikres uddannelse og udvikling omkring demenssygdom, med særlig vægt på socialpædagogisk indsats. Personalet bliver herved bedst muligt kvalificeret til at hjælpe den enkelte borger med demens til at opleve højest mulig livskvalitet. Gennem uddannelse og faglig vejledning skal personalet ligeledes blive i stand til at forebygge magtanvendelse. Lejre Kommunes tilbud: Borgere med demens og deres pårørende skal sikres information og rådgivning om demenssygdom og særligt om Lejres tilbud om støtte fra demenskoordinator, hjemmepleje, dagcenter, plejebolig m.m. Tilbuddene til borgere med demens samt deres pårørende/netværk skal tilpasses den enkeltes og familiens behov. Kommunen skal kunne yde fleksible tilbud, f.eks. dagcenter hele eller halve dage, aflastningsmulighed i hjemmet, døgnaflastningsplads på Plejecenter. Demensindsatsen skal rumme særlige tilbud om Støttegrupper for borgere med demens i tidlig fase, hvor de kan finde støttet og samvær med ligesindede. Støttegrupperne kan være udelukkende af 6

7 social karakter med udveksling af oplevelser og erfaringer. Støttegrupperne kan også være en kombination af fysisk aktivitet og socialt samvær ud fra ideen om, at motion styrker hukommelsen. Demensindsatsen skal ligeledes tilbyde pårørendegrupper. Fremtidsudsigter i forhold til f.eks. plejebolig skal snakkes igennem i god tid med både borgeren med demens og dennes pårørende. Hermed kan forebygges mere akut og traumatisk boligændring for borgeren. Lejre Kommune støtter i at finde den mest optimale bolig i forhold til borgerens fremadskridende sygdom. Borgere med demens skal i særlig grad sikres få og kendte personalekontakter, da dette vil kunne give længere perioder med tryghed, og øge muligheden for at borgeren kan forblive i nuværende og trygge bolig. For borgere med svær demens og ændret adfærd kræves en særlig indsats for at opretholde livskvalitet, værdighed og selvbestemmelse med mindst mulig indgriben 7

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Strategiplan for Demensområdet - 1 -

Strategiplan for Demensområdet - 1 - Strategiplan for Demensområdet - 1 - Intro I Silkeborg Kommune tager vi i vores måde at arbejde på udgangspunkt i mestringstankegangen, hvilket inkluderer et fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Formål og opbygning...5 1.2. Målgruppe og organisering...5 1.3. Baggrund...6 1.4. Demens i tal...8 1.5. Tidlig opsporing af demens...9 1.6. Lovgrundlag... 10

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

De kommende års udfordringer på demensområdet

De kommende års udfordringer på demensområdet De kommende års udfordringer på demensområdet De kommende års udfordringer på demensområdet...1 Indledning...2 Målgruppen...2 Borgere med Alzheimers og vaskulær demens...3 Antallet af demente borgere...3

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere