Vedtægter for DTU Dancing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for DTU Dancing"

Transkript

1 Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at skabe interesse for dans, og at tilbyde træningsfaciliteter og undervisning til fortrinsvis studerende og ansatte ved DTU, herunder ved de institutter, centre eller enheder, der er etableret under eller i tilknytning til DTU, jfr Medlemskab af Organisationer Foreningen er medlem af Idrætten ved DTU, og underlagt Idrættens vedtægter og bestemmelser for idrætsudøvelse ved DTU. Foreningen er en selvstændig juridisk enhed, der er økonomisk selvstændig. Idrætten ved DTU hæfter ikke for foreningens forpligtelser. 4. Optagelse af medlemmer Som medlem kan foreningen optage studerende og ansatte ved DTU, jfr. 2, studerende og ansatte ved DTU, samt personer der er fratrådt eller dimitteret fra DTU. Stk. 2. Foreningen kan endvidere optage andre som medlem af foreningen og lade dem udnytte DTU s idrætsfaciliteter, for så vidt det sker med det hovedformål at fremme idrætsudøvelsen for studerende og ansatte og under forudsætning af, at studerende og ansatte har fortrinsret. Stk. 3. Indmeldelse sker ved indmeldelse på foreningens hjemmeside og er gyldig fra betalingstidspunktet til betalingsperiodens udløb. Bestyrelsen kan til enhver tid stoppe for tilgang af nye medlemmer. Stk. 5. Foreningens medlemmer er medlem af foreningen Idrætten ved DTU. Foreningen skal hvert år give Idrætten ved DTU oplysning om medlemstal og på forlangende oplysning om medlemmers navne, alder, adresse og tilknytning til DTU. 5 Kontingent Bestyrelsen fastsætter medlemskontingent er for et halvår af gangen.

2 Kontingentet opkræves et halvårsvis forud. Kontingent skal være betalt senest 3 uger efter semesterstarten. Stk. 2. Idrætten ved DTU har adgang til med virkning fra et efterfølgende år at kræve, at størrelsen af foreningens kontingent forelægges for og godkendes af Idrættens bestyrelse. Stk. 3. Hvert medlem har principielt pligt til at betale kontingent til Idrætten ved DTU. 6 Udmeldelse eksklusion Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Stk. 2. Når et medlem er i kontingentrestance ud over 3 uger, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende. Stk. 3. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. Stk. 4. I øvrigt kan bestyrelsen med omgående virkning ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på først kommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Stk. 5. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens vedtægter, jfr. 15. Stk. 6. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamling, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamling. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion. 7 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver. Jfr. Bl.a. 3, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Stk. 2. Den ordinære generalforsamling, der skal afholdes hvert år inden udgangen af marts

3 måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag i træningslokalet og ved opslag på DTU og ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Stk. 3. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forlagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages på dagsordenen. Stk. 4. Stemmeret har alle medlemmer over 18 år eller medlemmer af bestyrelsen der har været medlem i minimum 1 måned før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 8 Dagsorden Dagsordenen for den ordinære general forsamling skal normalt omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbene år. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år til godkendelse. 5. Behandling af eventuelt indkommende forslag. 6. Valg af formand. 7. Valg af næstformand. 8. Valg af kasserer. 9. Valg af den øvrige bestyrelse(2-4 medlemmer). 10. Valg af revisor 11. Valg af revisor suppleant. 12. Eventuelt. 9 Generalforsamlingens ledelse m.v. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog 6, 15 og 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring af et medlem afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Stk. 3. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. 10 Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes

4 når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt stiller krav til bestyrelsen herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest én måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Stk. 2. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i Bestyrelsen Bestyrelsen er foreningens overordnede ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og en kasser og yderligere 2-4 medlemmer, der vælges for et år af gangen af den ordinære generalforsamling. Stk. 3. Formanden og kassereren vælges ved en særlig afstemning. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges ved simpel stemmeflertal. Genvalg kan finde sted. 12 Bestyrelsens konstituering tegningsret Bestyrelsen konstituerer sig snarest på et bestyrelsesmøde dog senest 14 dage efter generalforsamlingen. Medmindre 2 medlemmer af repræsentantskabet for Idrætten ved DTU ifølge foreningens vedtægter vælges af generalforsamlingen, udpeger bestyrelsen af sin midte de 2 medlemmer af repræsentantskabet, idet formanden som det ene er født medlem af repræsentantskabet. Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede, jfr. dog 6 stk. 4. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemme lighed er formandens stemme afgørende. Stk. 4. I formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted, såfremt en er udpeget. Stk. 5. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Stk. 6. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af såvel formanden som kassereren. Ved mindre økonomiske dispositioner kræves dog kun underskrift af enten formanden eller kassereren. Stk. 7. Idrætten ved DTU skal underrettes om foreningens bestyrelse med navn, adresse og telefonnummer. Stk. 8. Næstformanden overtager formandens post, hvis formanden træder tilbage eller efter aftale med formand og næstformand.

5 13 Regnskab og budget Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. Bestyrelsen skal inden udgangen af februar måned afgive driftsregnskab for det foregående regnskabs år og status pr. 31. december til revisor. Stk. 3. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning. Samtidig forelægger bestyrelsen generalforsamlingen et budget for det kommende år til godkendelse. Stk. 4. Driftsregnskab og status for det for det forløbne år, samt budget for det kommende år skal efter generalforsamlingens godkendelse sendes til idrætten ved DTU til orientering. Idrætten ved DTU har adgang til med virkning for det efterfølgende regnskabsår at kræve, at budget og regnskab skal godkendes af Idrætten ved DTU. Stk. 5. Idrætten ved DTU har ejendomsret til redskaber og udstyr m.v., som er stillet til rådighed af Idrætten ved DTU, medmindre der i det konkrete tilfælde er taget bestemmelse om det modsatte. 14 Revision På den ordinære general forsamling vælges der for et år ad gangen en ekstern revisor. Revisoren skal hvert halve år gennemgå det samlede regnskab, og påse at beholdningen er til stede inden den årlige generalforsamling. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Stk.2. Idrætten ved DTU har adgang til for egen regning at iværksætte en ekstra ordinær revision af foreningens regnskabsførelse, hvis der skønnes at være behov herfor. 15 Vedtægts ændringer Ændring i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Stk. 2. Vedtægter og vedtægts ændringer skal dog godkendes af Idrætten ved DTU, inden de kan træde i kraft. Dog kan mindre vedtægts ændringer, der klart kun er af lokal betydning for foreningen og som ikke er af principiel eller generel karakter, vedtages uden sådan godkendelse under forudsætning af, at foreningen umiddelbart efter vedtagelsen orienterer Idrætten ved DTU herom ved en kopi af ændringen.

6 16 Foreningens opløsning Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og til forslaget vedtagelse kræves, at mindst 3 4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemme flerhed, uanset hvilket antal medlemmer der er til stede. Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue og aktiver Idrætten ved DTU. 17 Ikrafttræden Vedtægterne træder i kraft den 1. september 2011 og er vedtaget på generalforsamling den 28 februar Underskrevet af bestyrelsen. Lyngby, den Underskrevet af Idrætten ved DTU Lyngby, den

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere