VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991"

Transkript

1 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring på klatrevægge, samt at fremme interessen for klippeklatring. 3 Medlemsforhold Stk. 1: Er man på indmeldelsestidspunktet under 18 år, skal der forevises skriftlig tilladelse fra forældre eller værge før deltagelse i klubbens aktiviteter. Stk. 2: For at sikre medlemmernes sikkerhed i forbindelse med klubbens aktiviteter skal hvert medlem overholde klubbens gældende sikkerhedsbestemmelser. Stk. 3: Klubben påtager sig intet ansvar udover gældende lovgivning i forbindelse med ulykker, der måtte ramme klubbens medlemmer eller andre i forbindelse med klubbens aktiviteter. Stk. 4: Æresmedlemsskaber kan tildeles af generalforsamlingen. Æresmedlemmer er personer, der har udført et ekstraordinært stykke frivilligt arbejde for klubben, der har gavnet medlemmerne og klubben bredt. Et æresmedlemsskab er livsvarigt, men kan annulleres af generalforsamlingen. Æresmedlemmer er fritaget for betaling af kontingent og har samme rettigheder som aktive medlemmer. Stk. 5: Passive medlemmer af klubben modtager stadig informationer vedrørende klubben, men har ikke adgang til træningsfaciliteter. Passivt medlemskab opnås ved henvendelse til bestyrelsen. 4 Kontingent Stk. 1: Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling. Stk. 2: Bestyrelsen fastsætter opkrævningsformen af kontingentet. 5 Udmeldelse og eksklusion Stk. 1: Er kontingentet ikke indbetalt senest en måned efter forfaldsdato kan man udmeldes af klubben.

2 Stk. 2: Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, hvis disse bevidst har handlet imod klubbens almene interesser eller sikkerhedsbestemmelser. En sådan eksklusion skal godkendes af en generalforsamling, som indkaldes jf. 6. Medlemskabet er suspenderet indtil næstkommende generalforsamling. 6 Ordinær generalforsamling Stk. 1: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Stk. 2: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse med mindst 30 dages varsel til medlemmerne. Stk. 3: Dagsordenen bekendtgøres sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og disse forslag optages i dagsordenen. Stk. 4: Indkomne forslag og fuld dagsorden for generalforsamling skal offentliggøres for klubbens medlemmer senest 5 dage før generalforsamlingen. Stk. 5: Alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 7 Dagsorden for generalforsamlingen Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1: Formalia valg af dirigent og referent 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3: Arbejdsudvalgenes mundtlige beretning for det forløbne år 4: Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år 5: Fastlæggelse af kontingent 6: Behandling af eventuelle indkomne forslag 7: Valg af formand og kasserer 8: Valg af den øvrige bestyrelse 9: Valg af suppleanter til bestyrelsen 10: Valg af revisor og en revisorsuppleant 11: Eventuelt 8 Generalforsamlingens ledelse Stk. 1: Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede mødet.

3 Stk. 2: Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, undtagen beslutninger vedrørende vedtægtsændringer og klubbens opløsning. Stk. 3: Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemningen foregå skriftligt, hvis mindst fem medlemmer ønsker dette. Ved kampvalg og eksklusion skal der stemmes skriftligt. Stk. 4: Generalforsamlingens beslutninger skal føres til protokol og offentliggøres i et referat. 9 Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1: En ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 10 % af klubbens medlemmer stiller skriftlig krav herom. Stk. 2: Generalforsamlingen skal afholdes senest 40 dage efter begæringen er fremsat med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Stk. 3: Indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden foregår jf Vedtægtsændringer Stk. 1: Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Stk. 2: Opnås flertal for vedtægtsændringer på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 40 dage med sædvanlig varsel indkalde til ekstraordinære generalforsamling. Hvis også 2/3 af de afgivne stemmer på denne generalforsamling er for forslaget, er dette vedtaget uanset antallet af stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 11 Foreningens ledelse Stk. 1: Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Stk. 2: Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderlig fire til seks medlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Stk. 3: Den ordinære generalforsamling vælger desuden en første og anden suppleant, disse indtræder efter rang i bestyrelsen ved enkeltpersoners afgang indenfor valgperioden. Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden på først kommende møde efter den ordinære generalforsamling. Stk. 5: Alle bestyrelsens medlemmer skal være aktive medlemmer af klubben.

4 12 Regnskab Stk. 1: Klubbens regnskabsår er et kalenderår. Stk. 2: Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det forgangne år og status per 31. december til revisoren. Stk. 3: Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorens påtegning. 13 Tegning og hæftelse Stk. 1: Klubben forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Stk. 2: Ved salg, pantsætning og optagelse af lån tegnes klubben af en samlet bestyrelse. Stk. 3: Klubben kan optage lån. Generalforsamling skal godkende forslag om lån. Stk. 4: Klubbens medlemmer hæfter ikke personligt for de af klubben påhvilende forpligtelser. 14 Revision Stk. 1: På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en kritisk revisor og en revisorsuppleant. Stk. 2: Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab, og se at beholdningen er i overensstemmelse med regnskabet. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning og eventuelle bemærkninger. Stk. 3: Revisoren skal til enhver tid have adgang til at efterse regnskab og beholdning. 15 Klubbens opløsning Stk. 1: Bestemmelse til klubbens opløsning kan kun tages på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Stk. 2: Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant forslag på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes og afstemmes der jf. 6. Stk. 3: I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder alle klubbens aktiver Aalborg Kultur- og Fritidsafdelingen.

5 Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 1. oktober 1991 og ændret på ekstraordinære generalforsamlinger. Nyeste revision af vedtægter (version 11) godkendt på ordinær generalforsamling 13 marts 2012

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere