Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 / 8 59 / S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN

2 / 8 59 / Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö C A G B Torx 0 E D F 3 C 4 5 6

3 3 / 8 59 / S SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden görs med hjälp av spjället. Spjället blir åtkomligt för justeringen genom att lossa filtret, se bruksanvisningen för spiskåpan. Mätuttag, fig. Mättrycket Pm mäts i mätuttaget A. Med hjälp av mättrycket Pm och spjällets position kan luftmängden avläsas i injusteringsdiagrammen, där G-G6 är grundventilation och F-F6 är forcerad ventilation. Om luftmängden måste förändras, läs av en ny spjällinställning från diagrammen och justera därefter spjällets position enligt nedanstående beskrivning. Injustering av grundventilation, fig. Justera grundventilationen med stängd spjällucka. Lossa skruvarna B. För spjälluckan C i önskat läge. OBS! Hantera spjället försiktigt! Markeringarna för spjälluckans läge G - G6 motsvarar värdena i diagrammet Grundventilation, se omstående sida. Lås fast spjälluckan med skruvarna B. Mät trycket Pm och kontrollera att önskat grundflöde erhålls. OBS! SPJÄLLET GÅR INTE ATT ÖPPNA MANUELLT. Injustering av forcerad ventilation, fig. Öppna spjällluckan C med strömbrytaren på spiskåpan. Lossa skjutspjället D genom att lyfta spjället från låstaggarna E. Hantera skjutspjället försiktigt, var noga med att inte bocka det. För spjället till önskat läge. Markeringarna för skjutspjällets läge F - F6 motsvarar värdena i diagrammet Forcerad ventilation, se omstående sida. Tryck fast skjutspjället i låsningen, se till att det fastnar ordentligt. Mät trycket Pm och kontrollera att önskat forceringsflöde erhålls. FI SÄÄTÖPELLIN ASENNUS Ilmavirran säätö tapahtuu säätöpellin avulla. Pelti on säädettävissä irrottamalla suodatin, katso liesikuvun käyttöohje. Kuva Mittauspaine Pm mitataan mittauspisteessä A. Mittauspaineen Pm ja säätöpellin asennon avulla voidaan ilmamäärä lukea säätökaavioista, joissa G-G6 on perustuuletus ja F-F6 on tehostettu tuuletus. Jos ilmamäärää pitää muuttaa, lue uusi säätöpellin säätöarvo kaavioista ja säädä sen jälkeen säätöpellin asento alla olevan kuvauksen mukaisesti. Perustuuletuksen säätö, kuva. Säädä perustuuletusta suljetulla säätöpellillä. Irrota B-ruuvit. Vie säätöpelti C haluttuun asentoon. HUOM! Käsittele säätöpeltiä varoen! Säätöpellin asennon merkinnät G-G6 vastaavat Perustuuletus-kaavion arvoja, katso seuraava sivu. Lukitse säätöpelti ruuveilla B. Mittaa Pm-paine ja varmista, että saadaan haluttu perustuuletus. HUOM! SÄÄTÖPELTIÄ EI PYSTY AVAAMAAN MANUAALISESTI. Tehostetun tuuletuksen säätö, kuva. Avaa säätöpelti C liesikuvussa olevalla kytkimellä. Irrota liukupelti D nostamalla pelti lukituspiikeistä E. Käsittele liukupeltiä varoen, sitä ei saa taivuttaa. Vie pelti haluttuun asentoon. Liukupellin asennon F F6 merkinnät vastaavat Tehostettu tuuletus - kaaviossa olevia arvoja, katso seuraava sivu. Työnnä sulkupelti kiinni lukitukseen ja varmista, että se kiinnittyy kunnolla. Mittaa Pm-paine ja tarkista, että saadaan toivottu tehostusvirtaus.

4 4 / 8 59 / p t (Pa) Pa 700 Dimensioneringsdiagram Mitoituskaavio Tilpasningsdiagram Grundventilation Perustuuletus Grunnventilasjon G G G3 G G G q v (l/s) q v (m³/h) Injusteringsdiagram Säätökaavio Fig Kuva p m (Pa) Pa Grundventilation Perustuuletus G G G3 G4 G G L pa = 40 L pa = L pa = L pa = q v (l/s) q v (m³/h) L p W = Den A-vägda ljudeffektnivån relativt pw Relativt A-veid lydeffektnivå pw L p A = Den A-vägda ljudtrycksnivån vid 0 m² Sabin A-veid lydtrykknivå ved 0 m² Sabin A-painotettu äänentasapaino pw:n suhteen A vejet lydtryksniveau relativt pw A-painotettu äänentasapaino 0 m² Sabin A vejet lydtryksniveau ved 0 m² Sabin

5 5 / 8 59 / Dimensioneringsdiagram Mitoituskaavio Tilpasningsdiagram p t (Pa) Forcerad ventilation Tehostettu tuuletus Forceret ventilation F F F3 F4 Pa F5 500 F q v (l/s) q v (m³/h) Injusteringsdiagram Säätökaavio Fig Kuva p m (Pa) Pa Forcerad ventilation Tehostettu tuuletus F F F3 F4 F5 F L pa = 35 L pa = L pa = 5 L pa = q v (l/s) q v (m³/h)

6 6 / 8 59 / Injustering av luftstrømmen / Indregulering af luftmængden C A G B Torx 0 E D F 3 C 4 5 6

7 7 / 8 59 / N DK SPJELDINNSTILLING Luftstrømmen justeres ved hjelp av spjeldet. Løsne filteret for å få tilgang til spjeldet, se bruksanvisningen for kjøkkenhetten. Måleuttak, fig. Trykket Pm måles i måleuttaket A. Ved hjelp av trykkmålingen Pm og spjeldets posisjon er det mulig å lese av luftmengden i tilpasningsdiagrammet der G-G6 er grunnventilasjon og F-F6 er tvungen ventilasjon. Hvis det er nødvendig å endre luftmengden, foretas en ny spjeldinnstilling med utgangspunkt i diagrammet som forklart nedenfor. Injustering av grunnventilasjon, fig. Juster grunnventilasjonen med spjeldet stengt. Løsne skruene B. Før spjeldet C til ønsket stilling. OBS! Håndter spjeldet forsiktig! Markeringene for spjeldlukens stilling G-G6 tilsvarer verdiene i diagrammet Grunnventilasjon på neste side. Fest spjeldet med skruene B. Mål trykket Pm og kontroller at ønsket grunnluftstrøm er oppnådd. OBS! SPJELDET KAN IKKE ÅPNES MANUELT. Tilpasning av tvungen ventilasjon, fig. Åpne spjeldet C med strømbryteren på kjøkkenhetten. Løsne skyvespjeldet D ved å løfte spjeldet av låsetaggene E. Vær forsiktig med skyvespjeldet og pass på at det ikke blir bøyd. Før spjeldet til ønsket stilling. Markeringene for spjeldets stilling F-F6 tilsvarer verdiene i diagrammet Forceret ventilasjon på neste side. Trykk fast skyvespjeldet i låsingen, pass på at det sitter ordentlig. Mål trykket Pm og kontroller at ønsket tvungen luftstrøm er oppnådd. SPJÆLDINDSTILLING Justering af luftmængden sker på spjældet. Spjældet er tilgængeligt for justering ved at løsne filteret, se betjeningsvejledningen for emhætten. Måleudtag, fig. Måletrykket Pm måles i måleudtag A Ved hjælp af måletrykket Pm og spjældets position kan luftmængden aflæses i justeringsdiagrammet, hvor G-G6 er grundventilation og F-F6 er forceret ventilation. Hvis luftmængden skal forandres foretages en ny spjældindstilling udfra diagrammet og derefter justeres spjældets position i henhold til nedenstående beskrivelse. Justering af grundventilation, fig. Justér grundventilationen med lukket spjæld. Skruerne B Løsnes. Før spjældet C til ønsket position. OBS! Spjældet håndteres forsigtigt! Markeringerne for skydespjældets position G-G6 modsvarer værdierne i diagrammet Grundventilation, se modsatte side. Lås spjældet med skruerne B. Mål trykket Pm og check at det ønskede luftmængd er opnået. OBS! SPJÆLDET KAN IKKE ÅBNES MANUELT. Justering af forceret ventilation, fig. Spjældet C åbnes med kontakten på emhætten. Spjældet D løsnes ved at lyfte spjældet fra låsepalerne E. Håndtér spjældet forsigtigt og undgå at bøje det. Før spjældet til ønsket position. Markeringerne for skydespjældets position F-F6 modsvarer værdierne i diagrammet Forceret ventilation, se modsatte side. Tryk spjældet fast i låsningen og check at det sidder fast. Mål trykket Pm og check at det ønskede luftmængd er opnået.

8 8 / 8 59 /

Spiskåpa Emhætte

Spiskåpa Emhætte Spiskåpa 622 12 Emhætte 622 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 DA Betjeningsvejledning Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

Spiskåpa Emhætte /B Kjøkkenhette /B

Spiskåpa Emhætte /B Kjøkkenhette /B Spiskåpa 792 12 Emhætte 792 10/B Kjøkkenhette 792 10/B SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av spjäll... 8 Användning... 10 Service och garanti... 11 DA Betjeningsvejledning

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

Spisfläkt Tender Alliance Villa Emhætte Tender Alliance Villa Liesituuletin Tender Alliance Villa Kjøkkenventilator Tender Alliance Villa

Spisfläkt Tender Alliance Villa Emhætte Tender Alliance Villa Liesituuletin Tender Alliance Villa Kjøkkenventilator Tender Alliance Villa Spisfläkt Tender Alliance Villa Emhætte Tender Alliance Villa Liesituuletin Tender Alliance Villa Kjøkkenventilator Tender Alliance Villa SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

DA Betjeningsvejledning Sikkerhedsforskrifter... 3

DA Betjeningsvejledning Sikkerhedsforskrifter... 3 DA Betjeningsvejledning Sikkerhedsforskrifter... 3 Installation... 5 Justering af luftflow... 7 Betjening... 11 Service og garanti... 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 13 Installation... 15

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard MANUELL 56-310 Bure S MANUELL 56-300

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard MANUELL 56-310 Bure S MANUELL 56-300 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard MANUELL 56-310 Bure S MANUELL 56-300 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI MOD 9600-90 X Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI O C MENU 40 560 560 446 Fig.2 -+ 3 B Fig.1 A Fig.3 MONTERING DK Mikroovnslågen monteres foran nichen i

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Jeven Storkøkkenemhætter

Jeven Storkøkkenemhætter Jeven Storkøkkenemhætter JSI JVI JLI JSKI JKI JSDI JDI Monteringsvejledning, indregulering & vedligehold 04-06 Ver..0 Indholdsfortegnelse Side Monteringsvejledning 4 Udpakning af emhætte 5 Montering af

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S Invacare Sonnet Invacare Sonnet User's Manual DK, S Invacare EC-Høng A/S Ident. no.: 1427681 Version 02 05.2003 Invacare Sonnet BRUGSANVISNING (DK)...3-4 BRUKSANVISNING (S)...5-6 Brugsanvisning for Invacare

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings-

Læs mere

Spiskåpa 602 10 Emhætte 602-10 Liesikupu 602-10 Kjøkkenhetten 602-10

Spiskåpa 602 10 Emhætte 602-10 Liesikupu 602-10 Kjøkkenhetten 602-10 Spiskåpa 602 10 Emhætte 602-10 Liesikupu 602-10 Kjøkkenhetten 602-10 Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor 00 Biltema Nordic Services AB SE Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare, oljetempgivare

Læs mere

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Dørklokke, trådløs, modell 3 Ovikello, langaton, malli 3 Dørklokke, trådløs, model 3 1 Art. 46-248 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Väggfäste LCD Veggfeste LCD Seinäkiinnitin nestekide Vægbeslag LCD

Väggfäste LCD Veggfeste LCD Seinäkiinnitin nestekide Vægbeslag LCD Väggfäste LD Veggfeste LD Seinäkiinnitin nestekide Vægbeslag LD 10 32" 2009 Biltema Nordic Services AB Väggfäste LD/plasma 10 32" Medföljande delar: Säkerhetsskruvar Tighten bolt Skärmkonsol Arm Förlängningsstag

Læs mere

Dimensioner 1. Bestilling. Ød 1 L 1. kanalsystemer måling og indregulering. Ødi. Ød1

Dimensioner 1. Bestilling. Ød 1 L 1. kanalsystemer måling og indregulering. Ødi. Ød1 Dimensioner Ød Ødi Beskrivelse FMU er en flowmåler beregnet for stationær installation. Ved at måle trykdifferencen over måleudtagene, kan man via diagrammet på blænden aflæse volumenstrømmen. en, der

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Spisfläkt 770 Opal Fri Emhætte 770 Opal Fri Liesituuletin 770 Opal Fri Kjøkkenventilator 770 Opal Fri

Spisfläkt 770 Opal Fri Emhætte 770 Opal Fri Liesituuletin 770 Opal Fri Kjøkkenventilator 770 Opal Fri Spisfläkt 770 Opal Fri Emhætte 770 Opal Fri Liesituuletin 770 Opal Fri Kjøkkenventilator 770 Opal Fri SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Användning... 8 Service och garanti...

Læs mere

ØLAND Design-emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design

ØLAND Design-emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design ØLAND -emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design Indgår i Ølands behovsstyret boligventilationssystem BTV - BF Anvendes i flerfamilieboliger tilkoblet centralt ventilationsanlæg Etageejendomme Kæde/rækkehuse

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Inkoppling & funktionsbeskrivning av elektrisk huvudströmbrytare V & V ANV003

Inkoppling & funktionsbeskrivning av elektrisk huvudströmbrytare V & V ANV003 Inkoppling & funktionsbeskrivning av elektrisk huvudströmbrytare 112-80948 24V & 112-80949 12V Huvudströmbrytare 30A & 31A 30 & 31 Tändlås SV Plus Matning till magnetspole Diod Funktionssättet för den

Læs mere

AIRGRIP DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction

AIRGRIP DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction AIRGRIP DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction M 530265000206052015 THERMEX AIRGRIP 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Plan 250/Volume 251 Dansk

Plan 250/Volume 251 Dansk Plan 250/Volume 251 Dansk 1 2 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret aftræksslange

Læs mere

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element SE Oljefyllt element Säkerhetsföreskrifter Läs och följ säkerhetsföreskrifterna för elementet. Placera elementet på

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard GAS 56-311 Bure S GAS 56-301

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard GAS 56-311 Bure S GAS 56-301 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard GAS 56-311 Bure S GAS 56-301 (Gaskolven höjer bordet) Släpp handtaget vid önskad hö (Gaskolv blockeras). Kære Bruger Tillykke För! Du sänkning: har anskaffet

Læs mere

F System lägenhet

F System lägenhet F 51-10 System lägenhet Vidareutvecklad design, effektiv belysning och nätt, fast vo lym del Timerreglerat spjäll 5 60 min För fastig heter med gemensam centralfl äkt Finns i vit och rostfri (rf endast

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil ØLAND udsugningsventil KSO-M-TH er udviklet og testet i tæt samarbejde med Teknologisk Institut Anvendelse Øland udsugningsventil KSO-M-TH anvendes til udsugning fra baderum, bryggers, toilet, køkken og

Læs mere

www.stigagames.com KICK SCOOTER 8280-0300-05

www.stigagames.com KICK SCOOTER 8280-0300-05 www.stigagames.com SE MONTERINGSanvisning DK Monteringsvejledning NO MONTERINGSanvisning SF Kokoamisohje GB ASSEMBLE Instruction manual KICK SCOOTER Creator 200 8280-0300-05 Svenska SE Justerbar höjd 90-100

Læs mere

DK/N. Monteringsvejledning Monteringsanvisning. Deko Plus Plisségardin

DK/N. Monteringsvejledning Monteringsanvisning. Deko Plus Plisségardin K/N S Monteringsvejledning Monteringsanvisning eko Plus Plisségardin Montering Loft / Tak ækkappen sættes på beslagene / Sätt täckkåpan på beslaget eslag fast / Skruva fast beslaget Mulighed for kile

Læs mere

utombordsmotor Placera motorns upphängningsbygel

utombordsmotor Placera motorns upphängningsbygel Elektrisk utombordsmotor Välkommen till den tysta världen. Du har valt det mest miljövänliga alternativet för drivning av din båt. Biltemas elektriska utombordsmotor är designad och konstruerad för att

Læs mere

ARM-413 Tiltable flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-413 Tiltable flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM- Tiltable flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 75kg.

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

Spiskåpa Emhætte Liesikupu Kjøkkenhette

Spiskåpa Emhætte Liesikupu Kjøkkenhette Spiskåpa 392 16 Emhætte 392-16 Liesikupu 392-16 Kjøkkenhette 392-16 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 7 Användning... 8 Service och garanti...

Læs mere

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 El-nummer: 6398157229 EAN-nummer: 5703317410283 Indhold Dansk betjeningsvejledning... 3 Sikkerheds information... 3 Specifikationer...

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler -00 manual.indd 0-0-,.. Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare,

Læs mere

MONTERINGSVEILEDNING FOR BORDSTATIV

MONTERINGSVEILEDNING FOR BORDSTATIV MONTERINGSVEILEDNING FOR BORDSTATIV 1. Påkrevde deler ved montering av bordstativet (medfølger) Merk: Illustrasjonene nedenfor er bare for referanse. Før du monterer stativet, vennligst sjekk at du har

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Brugermanual Zitzi Flipper Pro DK1101-1 Zitzi Flipper Pro Gas patron Zitzi Flipper Pro Elektrisk Tabel over indhold Zitzi Flipper Pro Udgave nr. 1 2009-02-13 Producent: 2:1 Justering af højde - Gas patron

Læs mere

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS CFD2461 E KAKSIOVINEN Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta OHJAUSPANEELI Laitteen säätöön tarkoitettu termostaattilaatikko

Læs mere

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg PELICANTM Ceiling HF Rektangulært fraluftarmatur Kort oversigt Perforeret front Håndterer store fraluftmængder Plant design Tilpasset kassetteloft Quick Access-front Kan kombineres med trykfordelingsboks

Læs mere

Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning

Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DA FI NO SV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning 3 26 49 72 B DE http://www.bosch-hausgeraete.de

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

GRLc

GRLc ---------------------------------------------------------- Rist til loft og væg ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION GRL er en rektangulær rist med meget stort

Læs mere

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

STIGA FREECLIP 8211-2204-02

STIGA FREECLIP 8211-2204-02 STIG FREECLIP 82-2204-02 S SVENSK 6 5 3 4 4 2 2 2 2 E B C B C. 9x (M6) 2. 4x(M6x30mm) 3. x(m6x35mm) 4. 2x(M6x28mm) 5. x(m6x73mm) 6. x(m6x63mm) 2 DNSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs instruktionerne omhyggeligt

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel Touring / City / Hybridcykel Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI.

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

UV-TS filtersystem JSI-UV-TS JVI-UV-TS JLI-UV-TS. Drift & vedligehold. Ver

UV-TS filtersystem JSI-UV-TS JVI-UV-TS JLI-UV-TS. Drift & vedligehold. Ver UV-TS filtersystem JSI-UV-TS JVI-UV-TS JLI-UV-TS Drift & vedligehold 2016-01 Ver. 2.0 Indholdsfortegnelse Side 3 4 5 6 7 Drift & vedligehold Funktionskontrol af TS filter Rengøring af diffusor og emhætte

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

GTHc

GTHc ---------------------------------------------------------- Rist til væg ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Rektangulær rist til indblæsning. Tilpasset vægmontage.

Læs mere

ARM-400P Slim flat panel wall mount

ARM-400P Slim flat panel wall mount ARM-400P Slim flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 75kg. For mounting

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Indjustering af ventil. Denne manual er KUN beregnet til brug ved installation!

Indjustering af ventil. Denne manual er KUN beregnet til brug ved installation! CV 1200 CENTRAL DK: Emhætte til centralventilation - Montagevejledning Side 2 SE: Köksfläkt för centralventilation Monteringsanvisning Sida NO: Ventilatorhette til sentralventilasjon - Montasje Veiledning

Læs mere

POP-UP TÄLT POPUP-TELT POP-UP-TELTTA POP OP-TELT

POP-UP TÄLT POPUP-TELT POP-UP-TELTTA POP OP-TELT POP-UP TÄLT POPUP-TELT POP-UP-TELTTA POP OP-TELT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-07-05 Biltema Nordic Services AB SE POP-UP TÄLT MONTERING

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSORI. Brugsanvisning. Bruksanvisning

MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSORI. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 596 9617 MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning 2 N Bruksanvisning 3 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør 7080 Børkop Danmark. S FI Bruksanvisning I Käyttöohje 4 5 Produsert i P.R.C. EU-importør

Læs mere

Datablad Taghætter ITAI og ITAI-U

Datablad Taghætter ITAI og ITAI-U Taghætter ITI og ITI-U nvendelse Øland taghætter ITI og ITI-U anvendes til luftafkast og luftindtag. Taghætterne er konstrueret således, at de passer ind i ethvert arkitektonisk miljø. ITI og ITI-U anvendes

Læs mere

Flo-tech PT hoftebælter Monteringsvejledning. BEMÆRK: Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering.

Flo-tech PT hoftebælter Monteringsvejledning. BEMÆRK: Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering. BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES- BEMÆRK: Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering. Dette produkt skal monteres af en erfaren terapeut eller tekniker. Dette dokument indeholder vigtige

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE LÄNSPUMP med inbyggd nivåvakt LENSEPUMPE med innebyggd nivåvakt PILSSIPUMPPU sisäinen tasovahti LÆNSEPUMPE med indbygget niveauovervågning Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere