Husorden Remisevænget Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden 1-3040 Remisevænget Vest"

Transkript

1 Husorden Remisevænget Vest Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 18. september 2014

2 Det er godt at bo godt i et levende byggeri Omkring 1966 kunne de første beboere flytte ind i de første huse på en våd og mudret byggeplads. Flere af dem bor her stadig. Imellem deres nødvendige nyanskaffelser var først og fremmest solide gummistøvler. I alt 266 store og velindrettede rækkehuse blev det til på»radisegartnerens«gamle pløjemark, og med årene er de blevet omgivet af grønne hække og frodige haver. Men byggeriet er heldigvis aldrig blevet helt færdigt, og det bliver det forhåbentligt heller aldrig. Der vil altid være noget, der kan blive bedre, og det sørger vi i fællesskab for, at det så bliver! Dengang havde hverken vores afdeling eller vore stier endnu fået navne. Få meter fra byggepladsen, i det der i dag er Remiseparken, stod en større gruppe gamle elmetræer en såkaldt vildtremise oprindeligt beregnet til at sikre amagerbøndernes agerhøns, fasaner, harer og rådyr et tilholdssted og københavnerne en smule brænde, og den valgte beboerne at opkalde hele det store boligbyggeri efter. Remisen er i dag desværre væk, elmesygen tog alle træerne. I dag er vore huse næsten rørende billige, men i de første år var de store huse nærmest ikke til at betale. Så kom lovgivningen om boligsikring og rentesikring til, og for nogle af os var det en stor hjælp. Imellem Danmarks mange almene boliger er vores lille afdeling fortsat første klasse, netop fordi vi selv hele tiden har arbejdet for at gøre gode boliger endnu bedre. Med de nye råderetsbestemmelser har vi fået en endnu bedre mulighed for selv at kunne sætte præg på vore helt private rammer. Når du og dine flytter ind i vores afdeling, er meget bestemt for jer på forhånd. Meget af det har vi selv bestemt. Nu er du selv med til at bestemme. Så velkommen til, velkommen som en af os. 2

3 Et godt klima er meget værd Remisevænget er med sine 266 rækkehuse et minisamfund. Vi er naboer og derfor mere eller mindre afhængige af hinanden og fælles om mange ting. For at have det godt sammen i bebyggelsen er det nødvendigt med nogle fælles regler. For at have det godt er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til deres naboer, og at alle passer på afdelingens fælles ting, grønne områder osv. Vores fælles regler er et led i Remisevænget Vests bestræbelser på at skabe ro og orden for beboerne. Udgifter til at vedligeholde afdelingen og dermed huslejen kan holdes nede, hvis alle hjælper med at holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand. Som beboer er det dit ansvar, at du, din familie og alle, der kommer hos dig, overholder de fælles regler. Vær opmærksom på, at overtrædelse af de fælles regler i værste fald kan føre til, at du skal flytte fra din bolig. Gem husordenen Det er vigtigt, at du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, de fælles regler, vedligeholdelsesreglementet samt Boligforeningen 3B s vedtægter. Ændring af husorden De fælles regler kan kun ændres på et afdelingsmøde ifølge vedtægterne. Hvis du ønsker at ændre noget i husordenen, skal du derfor stille forslag om det til afdelingsmødet, inden fristen for indkomne forslag udløber. Afdelingsbestyrelsen 3

4 Affald Køkken- og husholdningsaffald Alt køkkenaffald og mindre husholdningsaffald skal anbringes i boligens egen affaldsbeholder. Hvis du har problemer med at få plads i beholderen, kan det give meget ekstra plads, hvis mælkekartoner og lignende foldes sammen, inden de smides ud. Af hensyn til miljøet må elektriske pærer, batterier, maling og lignende ikke smides i denne beholder, men skal afleveres til storskrald. Aviser, reklamer, ugeblade m.v. samt flasker, syltetøjsglas og lignende må ikke kommes sammen med husholdningsaffaldet, men skal anbringes i de i området opstillede containere. Farligt affald som maling, opløsningsmidler, lysstofrør, elsparepærer, termometre, akkumulatorer og batterier må ikke kommes i disse containere, men skal af hensyn til miljøet afleveres til storskrald. Storskrald Til storskrald kan der i åbningstiden afleveres: Elektronik: Radioer, fjernsyn, computere, printere, kameraer samt alle øvrige elektriske artikler Pap og karton Storskrald: Møbler, madrasser, gulvtæpper, brædder, cykler og lignende Farligt affald: Malerrester, lysstofrør og elsparepærer, akkumulatorer, batterier, termometre samt alle kemikalier i original emballage Der må kun afleveres storskrald i åbningstiden, og der må ikke lægges affald andre steder i afdelingen. Du må ikke smide affald på stier, ude- og fællesarealer. Hvis der findes affald i området, som kan henføres til dig, vil du komme til at betale for oprydning og rengøring. Haveaffald I sommerperioden vil der flere gange blive opstillet en container til grønt affald, som er afklippede grene, blomster, græs eller andet grønt. Du får nærmere besked om tid og sted. Affaldet skal være tømt ud af sække og lignende. Du kan også aflevere grønt affald på en af kommunens genbrugsstationer. Jord, sten, fliser m.v. skal du selv køre på en af kommunens genbrugsstationer. 4

5 Bad og toilet På grund af støjen beder vi om, at du ikke benytter badet mellem kl. 24 og kl. 6. For at undgå tilstopning af afløbsrør bør du være varsom med, hvad du skyller ud gen nem vask og toilet. Bleer, vat, hygiejnebind, tamponer og lignende må ikke smides i toiletkummen brug i stedet din egen affaldsbeholder. Vand koster mange penge. Hvis dit toilet be gynder at løbe, eller hvis en vandhane ikke længere lukker tæt, så kontakt omgående ejendomskontoret. Begræns støjen Remisevænget Vest er et betonbyggeri, hvor lydene let forplanter sig. Vis derfor hensyn til dine naboer og undgå at støje mellem kl. 23 og kl. 6. Undgå unødvendig motorstøj, herunder brug af horn, inden for bebyggelsen. Bore- og banketider Der må kun bores og bankes på hverdage mellem kl. 8 og kl. 19 og på lørdage mellem kl. 10 og kl. 16. Der må ikke bores og bankes på søn- og helligdage. Fodring For at forhindre rotter må du kun lægge fuglefrø eller lignende foder på foderbræt, hvor rotter og andre skadedyr ikke kan komme til det. Grill, bål og lignende Du må ikke tænde bål i haverne hverken til madlavning eller afbrænding. Når du griller, skal du tage hensyn til naboerne. Haver og gårde Din have og gård skal holdes i pæn og ordentlig stand. Se i øvrigt under de enkelte punkter samt gældende vedligeholdelsesreglement for lejemålets areal uden for selve boligen. Badebassiner på over 500 liter er ikke tilladt. Beplantning Beplantning langs bygningsfacader må ikke være af en art, som hæfter direkte på facadepladerne og dermed ødelægger disse. Hvis du planter krybende planter langs skure, hegn og rækværker, skal du huske, at du jævnligt skal vedligeholde skure og rækværker med maling, som bliver udleveret af ejendomskontoret. Flagstænger, paraboler mv. Der må ikke opsættes flagstænger i haverne. Paraboler må opsættes, men ikke på facaden. Overkant på parabolen må højst være 180 cm over terræn. Gift i haven Du må ikke bruge gift til ukrudtsbekæmpelse i haven eller gården. 5

6 Græs Når du klipper dit græs, må du ikke bruge støjende motorklipper. Hække Du skal klippe din hæk 1-2 gange årligt, og den må ikke være højere end 1,80 meter. Hækken skal holdes fri for ukrudt. Lugning på stier Området mellem skur og egen hæk/hegn og stiens belægning er dit og skal holdes af dig. Træer og buske Træer og buske må ikke plantes for tæt på hække eller hegn og bør beskæres i vinterperioden. Træer og buske må ikke være højere end 6 meter. Ventilationsrist i sokkel Af hensyn til en nødvendig ventilation af krybekældrene må ventilationsristene, som er anbragt i have og gårdside, ikke dækkes til. Sne må ikke lægges op ad ristene, idet smeltevand vil løbe ned i kældrene. Indeklima Badning, madlavning, vask m.m. giver store mængder fugtig luft, og for at undgå fugtskader er det vigtigt, at du lufter godt ud i lejligheden. Du bør lufte ud 2-3 gange hver dag i minutter. Luk for radiatorerne, mens du lufter ud og luk op igen, når du er færdig. Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved 20 grader. Luk derfor ikke helt for varmen i de rum, du ikke bruger. Stil ikke skabe eller større møbler helt op mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkul ere bagom, ellers kan der komme fugtskader på væggen og på dine møbler. Hvis du oplever problemer med at styre varmen, skal du henvende dig til varmemesteren. Leg og boldspil Der er legepladser og boldbure fordelt rundt i bebyggelsen. Boldspil op ad gavle, skure og rækværker er forbudt. Boldspild henvises i stedet til bebyggelsens to boldbure og parken. Al støjende leg skal stoppe senest kl. 22. Vanding af haven De kommunale regler om havevanding skal overholdes. Husdyr Du må ikke have hunde eller katte eller tage dem i pleje. 6 Musik og sang Tag hensyn til dine naboer, når du hører musik eller ser tv. Vis ekstra hensyn til dine naboer i de sene aftentimer, så de andre beboere kan sove. Brug af musikinstrumenter er tilladt på hverdage mellem kl. 8 og kl. 19 og på lørdage mellem kl. 10 og kl. 16.

7 Brug af musikinstrumenter må ikke ske søn- og helligdage. Opbevaring Vi anbefaler, at du holder dit skur låst, og det må ikke anvendes til opbevaring af brandfarlige ting. Trafik- og parkeringsforhold Cykel- og motorkørsel er forbudt på gangstier, legepladser og græsarealer. Biler og motorcykler skal parkeres på parkeringsarealerne. Campingvogne må ikke parkeres i bebyggelsen, og trailere må kun parkeres på de anviste steder (kontakt ejendomskontoret). Vaskerier Dit vaskeri er åbent alle dage fra kl. 7 til kl. 22. Kl. 22 skal du være ude af vaskeriet. Nytårsaften lukkes vaskerierne kl. 18, og 1. januar åbnes de kl. 11. Vasketur Bestilte vasketure skal overholdes. Hvis du kommer 15 minutter for sent, har du tabt retten til turen, og andre kan vaske på maskinerne. Hvis du alligevel ikke skal bruge din vasketur, er det en god idé at slette den, så andre kan få glæde af den. Du må ikke bruge klor eller andre kemikalier i maskinerne. Børn Da maskinerne er farlige, må børn under 15 år ikke opholde sig alene i vaskerierne eller betjene maskinerne. Ophold i vaskerierne Leg og støjende adfærd i vaskerierne er ikke tilladt. Driftsforstyrrelser Boligforeningen yder ikke erstatning for driftsforstyrrelser, fx strømsvigt, eller hvis maskiner er i stykker. 7

8 Du vasker på eget ansvar. Afdelingen kan ikke yde erstatning for ødelagt tøj. Vaskekort Du må ikke låne dit vaskekort ud til andre, og du må ikke vaske for andre end din husstand. Hvis du mister dit kort, eller det bliver ødelagt, kan du købe et nyt på ejendomskontoret. Vedligeholdelse, skader mv. Alle former for skader på døre eller ejendom, vandskader m.v. skal omgående meldes til ejendomskontoret. Ødelæggelser Graffiti, hærværk eller andre ødelæggelser på ejendom og anlæg vil medføre, at Boligforeningen rejser erstatningskrav. I tilfælde af tvivl om forståelsen af disse regler, kan du henvende dig til ejendomskontoret. Vedtaget på afdelingsmødet den 17. september Omdelt til samtlige beboere januar Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 18. september 2014 Boligforeningen 3B Havneholmen København V Tlf Mail Ekspeditionstid Hverdage 9-16 Fredage 9-14

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse

Læs mere

Husorden 1-3071 Kløvermarken

Husorden 1-3071 Kløvermarken Husorden 1-3071 Kløvermarken Revideret på afdelingsmødet den 8. september 2010 Bofællesskabet Kløvermarken kan sammenlignes med et miniaturesamfund, hvor vi er mere eller min dre af hængige af hinanden

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere