Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1)"

Transkript

1 BEK nr 485 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1) I medfør af 32, stk. 3, 70, stk. 4, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 134 a, stk. 1: Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse regulerer slæbning af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil. Stk. 2. Slæbning skal udføres ved, at køretøjer trækkes eller delvist ophænges og med det slæbte køretøjs styrende aksel forrest, jf. dog 6, stk. 5. Stk. 3. Til slæbning må kun anvendes bil, traktor, motorredskab, slæbningskøretøj eller slæbningsredskab. Definitioner m.v. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Havarist: Følgende køretøjer, der på grund af uheld eller teknisk fejl ikke er i stand til at fortsætte kørslen ved egen kraft eller ikke er i stand til at fortsætte kørslen forsvarligt: a) motordrevet køretøj, b) påhængskøretøj, eller c) påhængskøretøj til et vogntog, hvor det trækkende køretøj er havareret. 2) Slæbning: Kørsel, hvor havaristen trækkes delvist ophængt på et andet køretøj, eller trækkes uden overholdelse af bestemmelserne om sammenkobling af køretøjer i a) bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst kg, b) bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af lastbil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over kg, c) bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber, og d) bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer. 3) Slæbningskøretøj: Bil eller traktor eller motorredskab, der er særligt indrettet til slæbning, med løftebom eller anden løfteanordning til slæbning af en havarist. 4) Slæbningsredskab: Påhængsredskab, der er konstrueret og særligt indrettet til at slæbe en havarist, delvist ophængt. 5) Stangforbindelse: Lige stang med trækøje i begge ender. 6) Træktriangel: Solid forbindelse indrettet til slæbning, med to symmetrisk placerede fastgørelsespunkter i den ene ende og et trækøje i den anden, med henblik på, at havaristen styres efter det trækkende køretøj. 7) Bremser i forskriftsmæssig stand: Der er ikke fejl på bremsesystemet, og fuld bremsevirkning kan opnås for havaristens rullende hjul. Evt. lufttilslutning kan tilføres fra slæbningskøretøj. ABS/EBS behøver ikke at være virksomt. 1

2 8) Tilsluttet slæbningskøretøjets bremser: Slæbningskøretøjet leverer som minimum styreluft tilsluttet havaristens bremsesystem. Slæbningskøretøj 3. Et slæbningskøretøj skal være synet og godkendt af en synsvirksomhed til slæbning. Godkendelsen skal fremgå af slæbningskøretøjets registreringsattest. Stk. 2. Ved godkendelsen fastsætter synsvirksomheden, hvor stor vægt løftebom eller anden løfteanordning må belastes med, hvor stor vægten af havaristen må være, og den højst tilladte hastighed for slæbningskøretøjet, jf. 15. Slæbningskøretøjet kan godkendes med flere sæt sammenhørende værdier for belastning og tilladt hastighed. Slæbningsredskab 4. Slæbningsredskaber inddeles i: 1) Type 1: Ikke-registreringspligtigt slæbningsredskab. 2) Type 2: Registreringspligtigt slæbningsredskab konstrueret til en hastighed over 40 km i timen. Stk. 2. Slæbningsredskabets akseltryk i belæsset såvel som ubelæsset stand må ikke overstige kg. Stk. 3. Slæbningsredskabet skal på hver side være forsynet med påskrift eller skilt med teksterne "Max. ophængt akseltryk" og "Slæbte køretøjs max. vægt" og den tilhørende vægt angivet i kg. Stk. 4. Slæbningsredskab type 2 skal være forsynet med driftsbremse, som er blokeringsfri og tilsluttet det trækkende køretøjs driftsbremse. Driftsbremsen skal være således indrettet, at slæbningsredskabet automatisk bremses i tilfælde af brud på tilkoblingen mellem det trækkende køretøj og slæbningsredskabet. Stk. 5. Akslen på slæbningsredskab type 2 skal være forsynet med affjedring, hvis den anvendes ubelæsset. Stk. 6. Slæbningsredskab type 2 skal, medmindre det alene anvendes til sammenkobling med traktor, være synet og godkendt efter reglerne for påhængsredskab af en synsvirksomhed til slæbning i bestemt kombination med bil. Stk. 7. Slæbningsredskabet skal i øvrigt anvendes efter fabrikantens forskrifter, herunder metode for fastgørelsen af det slæbte køretøj til slæbningsredskabet. Generelt om udførelse af slæbning Fjernelse af havarist 5. En havarist kan fjernes fra kørebanen ved hjælp af andet køretøj. Ved fjernelsen kan der ses bort fra reglerne i 3, 6-13, og Fjernelse skal ske på den efter forholdene mest forsvarlige måde. Slæbning af havarist 6. Enhver slæbning skal udføres forsvarligt, ved hjælp af egnet udstyr, efter fabrikanten af det slæbte køretøjs og af udstyrets forskrifter, og således at der ikke opstår fare for den, der udfører slæbningen, eller for andre. Stk. 2. Der må kun foretages slæbning af en havarist. Stk. 3. Der må kun slæbes ét køretøj ad gangen jf. dog 16, stk. 3. Som ét køretøj anses i denne forbindelse tillige et slæbningsredskab med delvist ophængt havarist eller et sættevogntog, hvor bil og sættevogn er sammenkoblet ved hjælp af en drejekrans, eller hvor sættevognen er belæsset på en måde, som kan medføre fare ved frakobling. Stk. 4. Der må ikke foretages slæbning af motorcykel, knallert eller påhængskøretøjer hertil. Stk. 5. Det slæbte køretøjs styrende aksel skal være forrest, medmindre køretøjet er delvist ophængt på et slæbningskøretøj eller et slæbningsredskab. Stk. 6. Når havaristen slæbes med et slæbningskøretøj eller et slæbningsredskab, og havaristens styrende aksel vender bagud, skal hjulene være fikseret i ligeud position. 2

3 Stk. 7. Hvis det slæbte køretøjs styretøj ikke er i forskriftsmæssig stand, må slæbning kun foretages med det slæbte køretøjs styrende aksel ophængt på et slæbningskøretøj eller på et slæbningsredskab. Stk. 8. Hvis det slæbte køretøjs bremser ikke er i forskriftsmæssig stand, må slæbning kun foretages, når det slæbte køretøj er delvist ophængt på et slæbningskøretøj eller på et slæbningsredskab, eller når der slæbes med et slæbningskøretøj ved hjælp af stangforbindelse, træktriangel eller tilkoblingsanordning. Stk. 9. Under slæbning, der foregår med køretøjet delvist ophængt på et slæbningskøretøj eller på et slæbningsredskab, må der ikke være personer i det slæbte køretøj. Stk. 10. Der må ikke være passagerer i det slæbte køretøj. Slæbning af motordrevet havarist 7. Slæbning af bil, traktor eller motorredskab må kun ske ved: 1) sammenkobling med wire eller tov, 2) sammenkobling med stangforbindelse, 3) sammenkobling med træktriangel, hvis fabrikanten af det slæbte køretøj tillader slæbning med træktriangel, og fabrikantens anvisninger herfor overholdes, 4) at køretøjet delvis ophænges på et slæbningskøretøj, eller 5) at køretøjet delvis ophænges på et slæbningsredskab. Slæbning når havaristen er et påhængskøretøj 8. Når havaristen er et påhængskøretøj, må slæbning kun foretages ved sammenkobling med et motordrevet køretøj, med egnet tilkoblingsanordning. Stk. 2. Hvis det slæbte køretøj er et påhængskøretøj, hvor bremserne er i forskriftsmæssig stand og tilsluttet slæbningskøretøjets bremsesystem, må påhængskøretøjets samlede faktiske akseltryk være op til 1,5 gange slæbningskøretøjets tilladte totalvægt. Vægt og dimensioner Bredde 9. Under slæbning må bredden ikke overstige den tilladte bredde gældende for det slæbte køretøj eller vogntog i henhold til dimensionsbekendtgørelsens bestemmelser. Længde 10. Under slæbning må den samlede længde ikke overstige summen af 1) den efter dimensionsbekendtgørelsen tilladte længde for det slæbende køretøj, og 2) den efter dimensionsbekendtgørelsen tilladte længde for havaristen. Stk. 2. Afstanden mellem det slæbende og det slæbte køretøj må ikke overstige 4,00 m. Højde 11. Den samlede højde under slæbning må ikke overstige 4,00 m, dog 4,20 m, hvis det slæbte køretøj er delvist ophængt. Vægt 12. Det slæbte køretøjs faktiske vægt må ikke overstige 2 gange den faktiske vægt af trækkende bil, traktor eller motorredskab, jf. dog 8, stk. 2. Ved anvendelse af et slæbningsredskab må havaristens faktiske vægt ikke overstige tilladt totalvægt for trækkende bil, traktor eller motorredskab. Stk. 2. Ved slæbning af vogntog med wire, tov, stangforbindelse eller træktriangel, kan vægten på det slæbende køretøjs drivende hjul være mindre end 20 % af den samlede vægt af de i slæbningen indgående køretøjer. 3

4 Slæbning og særtransport 13. Under slæbning af køretøj eller vogntog, som indgår helt eller delvist i en særtransport gælder, for så vidt angår bredde, længde og højde, samme vilkår som for særtransport. Bemyndigelse til politiet 14. Politiet kan i særlige tilfælde tillade afvigelse fra bestemmelserne 9-11, og kan i den forbindelse fastsætte særlige vilkår. Tilladelsen skal medbringes under kørsel og på given foranledning forevises for politiet. Stk. 2. Ved fjernelse af havarerede køretøjer, som medfører overskridelse af reglerne om vægte og akseltryk, henvises til reglerne herom i dimensionsbekendtgørelsen. Hastighed 15. Ved slæbning er den højst tilladte hastighed 30 km i timen, jf. dog stk Stk. 2. Den højst tilladte hastighed er 60 km i timen, når 1) slæbningskøretøj med blokeringsfri bremser slæber havarist ophængt i løftebom eller anden løfteanordning, og havaristens bremser er i forskriftsmæssig stand og er tilkoblet slæbningskøretøjets bremser, og havaristens faktiske vægt ikke overstiger 1,5 gange slæbningskøretøjets faktiske vægt, 2) slæbningskøretøj med blokeringsfri bremser slæber en havarist ophængt i løftebom eller anden løfteanordning, og havaristens faktiske vægt ikke overstiger slæbningskøretøjets faktiske vægt, 3) slæbningskøretøj med blokeringsfri bremser slæber en havarist med træktriangel, og havaristens bremser er i forskriftsmæssig stand, er tilkoblet slæbningskøretøjets bremser, og havaristens vægt ikke overstiger 1,5 gange slæbningskøretøjets faktiske vægt, 4) slæbningskøretøj med blokeringsfri bremser slæber havarist med træktriangel, og det slæbte køretøjs faktiske vægt ikke overstiger halvdelen af slæbningskøretøjets faktiske vægt, 5) slæbningskøretøj med blokeringsfri bremser slæber et havareret påhængskøretøj, og dets faktiske vægt ikke overstiger halvdelen af slæbningskøretøjets faktiske vægt, og 6) slæbningskøretøj med blokeringsfri bremser slæber et havareret vogntog med træktriangel, det slæbte vogntogs bremser er i forskriftsmæssig stand og tilkoblet slæbningskøretøjets bremser. Stk. 3. Den højst tilladte hastighed er den for almindelig lastbil gældende, når 1) slæbningskøretøj slæber en havarist med dens styrende aksel ophængt i løftebom eller anden løfteanordning, og havaristens faktiske vægt ikke overstiger en fjerdedel af slæbningskøretøjets faktiske vægt, 2) slæbningskøretøj med blokeringsfri bremser slæber en havarist med dens styrende aksel ophængt i løftebom eller anden løfteanordning, og havaristens faktiske vægt ikke overstiger halvdelen af slæbningskøretøjets faktiske vægt, 3) slæbningskøretøj med blokeringsfri bremser slæber en havarist med dens styrende aksel ophængt i løftebom eller anden løfteanordning, og havaristens bremser er i forskriftsmæssig stand, er tilkoblet slæbningskøretøjets bremser, og havaristens faktiske vægt overstiger ikke slæbningskøretøjets faktiske vægt, 4) bil med slæbningsredskab type 2, med havaristens styrende aksel ophængt og havaristens faktiske vægt ikke overstiger halvdelen af den trækkende bils faktiske vægt. 5) slæbningskøretøj slæber påhængskøretøjet til en havarist, dets bremser er i forskriftsmæssig stand og tilkoblet slæbningskøretøjets bremser, og 6) slæbningskøretøj med blokeringsfri bremser slæber en havarist med træktriangel, og havaristens bremser er i forskriftsmæssig stand, havaristens bremser er tilkoblet slæbningskøretøjets bremser, og havaristens faktiske vægt ikke overstiger slæbningskøretøjets faktiske vægt. 4

5 Stk. 4. Er der i medfør af færdselslovens 43 fastsat en lavere hastighed for et af køretøjerne, må denne hastighed ikke overskrides. Tilsvarende gælder hvis der af fabrikanten af det slæbende køretøj, fabrikanten af det slæbte køretøj, eller af fabrikanten af udstyret til slæbning er fastsat en lavere hastighed. Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-3, er gengivet i skematisk form i bilag 1 til denne bekendtgørelse. Stk. 6. Ved slæbning, hvor tilladte hastighed afviger fra den for almindelig lastbil gældende, skal der bagpå det slæbte køretøj være et skilt, der angiver den højeste tilladte hastighed. Skiltet skal være udformet som angivet i Detailforskrifter for Køretøjer, pkt Andre hastighedsskilte skal være afmonterede eller tildækkede. Slæbning på motorvej og motortrafikvej 16. På motorvej må alene foretages slæbning med slæbningskøretøj eller med bil med slæbningsredskab type 2. Det er en forudsætning, at det trækkende køretøjs tilladte hastighed under slæbning er den for almindelig lastbil gældende, jf. 15, stk. 3. Stk. 2. Et slæbningskøretøj, hvis højst tilladte hastighed under slæbning er 60 km i timen, jf. 15, stk. 2, må dog foretage slæbning på motorvej til nærmeste egnede frakørsel eller rasteplads. Derudover må et slæbningskøretøj slæbe ad den kortest mulige motorvejsstrækning, der går over bro eller gennem tunnel, hvis den nærmeste til- og frakørsel til strækningen anvendes. Hvis ingen faktiske akseltryk overstiger 8 ton, skal slæbningen ske i nødsporet, hvis et sådant findes. Stk. 3. Et slæbningskøretøj må, uanset bestemmelsen i 6, stk. 3, slæbe vogntog på motorvej til nærmeste egnede frakørsel eller rasteplads. Hvis de faktiske akseltryk ikke overstiger 8 ton, skal slæbningen ske i nødsporet, hvis et sådant findes. Stk. 4. Stk. 1-3 gælder tilsvarende for motortrafikvej. Stk. 5. Politiet kan tillade, at lastbil slæber en havarist, som er et påhængskøretøj, til nærmeste egnede frakørsel eller rasteplads. Lygter og afmærkning 17. Hvis påbudte bagudrettede lygter og refleksanordninger på det slæbte køretøj ikke er synlige bagfra, eller lygterne ikke kan aktiveres under slæbningen, skal det slæbte køretøj være forsynet med lygtebom bag på. Lygtebommens lygter skal kunne aktiveres fra det trækkende køretøj. Lygtebommen skal i øvrigt opfylde kravene i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, pkt , dog undtaget kravet om nummerpladelygte. Stk. 2. Lygter og reflekser på slæbningsredskab kan være monteret på lygtebom, anbragt bag på slæbningsredskabet, og som under slæbning kan være afmonteret. Lygtebommen skal opfylde kravene hertil i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer, afsnit Stk. 3. Påhængskøretøj, som slæbes efter 8, skal være forsynet med lygtebom, der er udstyret med afmærkningslygte. Lygtebommen skal opfylde kravene i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer, pkt , dog undtaget kravet om nummerpladelygte. Stk. 4. Hvis afstanden mellem det slæbende køretøj og det slæbte køretøj overstiger 2,00 m, skal trækforbindelsen være tydeligt afmærket. Er trækforbindelsen en trækstang eller en træktriangel, skal afmærkningen være udført med gule og sorte striber, jf. Dansk Standard DS734. Stk. 5. Ved slæbning med slæbningsredskab med 30 km timen, jf. 15, stk. 1, samt ved slæbning på motorvej og motortrafikvej, jf. 16, stk. 2 og 3, skal der både på slæbningskøretøjet og det slæbte køretøj eller vogntog anvendes gul afmærkningslygte. Denne skal på slæbningskøretøjet være synlig fremad og på det slæbte vogntog synlig bagud. Stk. 6. Ved slæbning med andet køretøj end slæbningskøretøj skal det slæbte køretøjs havariblink være aktiveret, medmindre det er forsynet med lygtebom efter stk. 1. Når tegngivning er påbudt efter færdselslovens 32, stk. 2, skal havariblinket afbrydes og derefter aktiveres på ny, når manøvren er afsluttet. 5

6 Stk. 7. Ved slæbning med traktor eller motorredskab skal det slæbte køretøj være forsynet med afmærkning for langsomtkørende køretøj, jf. bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer pkt (rød reflekstrekant med spidsen opad). Forsikring og kørekort 18. Ansvarsforsikringen for et slæbningskøretøj skal omfatte det slæbte køretøj. Stk. 2. Slæbningsredskab, der benyttes til slæbning, skal være ansvarsforsikret. Forsikringen skal også omfatte det slæbte køretøj. Stk. 3. Dokumentation for forsikring efter stk. 1 og stk. 2, skal medbringes af føreren af det slæbte køretøj, og på given anledning forevises for politiet. Stk. 4. Ved slæbning af køretøj, der ikke foregår med et slæbningskøretøj eller bil og et slæbningsredskab, skal det slæbte køretøj være forsynet med prøveskilte, prøvemærker eller være registreret og forsynet med nummerplader, medmindre det slæbte køretøj ikke er registreringspligtigt, og forsikringspligten er opfyldt. 19. Føreren af et slæbningskøretøj samt føreren af en bil tilkoblet et slæbningsredskab type 2, skal ved slæbning være i besiddelse af gyldigt kørekort til kategori E. Stk. 2. Under slæbning, der foregår med wire, tov eller stangforbindelse, skal det slæbte køretøj føres af en person med gyldigt kørekort til at føre dette køretøj, jf. bekendtgørelse om kørekort. Klageadgang 20. Afgørelser truffet af politiet i henhold til 14, stk. 1, kan indbringes for Færdselsstyrelsen. Stk. 2. Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter stk. 1, kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter. Straf 21. Overtrædelse af 1, stk. 2 og 3, 3, stk.1, 4, stk. 2-7, 5, 3. pkt., 6-11, 12, stk. 1, 14, stk pkt., 15, stk. 1-3 og stk. 6, 15, stk. 1-4, 17-19, samt overtrædelse af særlige vilkår fastsat af politiet efter 14, stk. 1, straffes med bøde. Stk. 2. Efter færdselslovens 118, stk. 10, kan der pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttræden 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. For slæbningsredskab type 1, der taget i brug til slæbning første gang inden den 1. juli 2016, træder 4, stk. 3, dog først i kraft den 1. januar Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 161 af 22. marts 1999 om slæbning af køretøjer ophæves. Trafik- og Byggestyrelsen, den 25. maj 2016 CARSTEN FALK HANSEN / Stefan Søsted 6

7 1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 (informationsproceduredirektivet). 7

8 Tilladt hastighed under slæbning (km i timen), jf. 15 Bilag 1 Havaristen slæbes med Slæbningskøretøj (SK), med: Styrende aksel ophængt og havaristens bremser tilkoblet SK s bremser Havarist vejer op til 50 % af SK 2) Havarist vejer % af SK Havarist vejer % af SK Havarist vejer % af SK 70 3) Styrende aksel ophængt og havarist er ikke tilkoblet SK s bremser 70 3) ) 30 Bagaksel ophængt og styrende hjul fastspændt i ligeud-position Træktriangel og havaristens bremser tilsluttet SK s bremser 70 3) ) Træktriangel og havarist er ikke tilsluttet SK s bremser Træktriangel Vogntog 60 5) med bremser til- sluttet SK s bremser Tilkoblingsanordning Påhængskøretøj m/ bremser 70 3) 30 Tilkoblingsanordning Påhængskøretøj u/ bremser ) 30 Trækstang og havarist kan bremse 30 4) 30 Trækstang og havarist 30 kan ikke bremse Wire eller tov 30 Slæbning med slæbningsredskab Bil med slæbningsredskab (SR) Havarist vejer op til 50 % af bil Havarist vejer mere end 50 % af bil Maksimal tilladt hastighed 70 3) 30 Slæbning med bil, traktor eller motorredskab, som ikke er et godkendt slæbningskøretøj jf. 3. 8

9 Slæbning af motordrevet havarist 30 Slæbning af påhængskøretøj, jf. 8. Påhængskøretøj 60 kan bremse Slæbning af påhængskøretøj, jf. 8. Påhængskøretøj 30 kan ikke bremse 2) Hvis havaristen vejer under 25 % af SK, er der ikke krav om ABS bremser på SK. Ikke tilladt 3) På motorvej dog 80. 4) På motorvej dog 60. 5) Gælder ikke modulvogntog. I tabellen skal»vejer«forstås som faktisk totalvægt. Hvis de i tabellen anførte hastigheder er højere end de efter færdselsloven 43 fastsatte, eller der for et af køretøjerne gælder en lavere hastighed, er den laveste hastighedsgrænse gældende for slæbningen. Tilsvarende gælder hvis der af fabrikanten af det slæbende køretøj, fabrikanten af det slæbte køretøj eller af fabrikanten af udstyret til slæbning er fastsat en lavere hastighed. 9

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1) BEK nr 1573 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1) BEK nr 458 af 12/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS20000-00068

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog BEK nr 1076 af 07/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS302-12 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog Færdselsstyrelsen Bilteknisk Afdeling Dato: J. nr.: 11. juni 2007 FS302-12 Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog I medfør af 68, 70a og 118, stk. 8, samt i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport BEK nr 567 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2060602-119 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk UDKAST FS302-502 22. december 2010 Nr. xxx af yy. januar 2010 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk I medfør af 51, stk. 7, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 8,

Læs mere

Bekendtgørelse om trafikofficials, race marshals og visse myndighedspersoners regulering af færdslen

Bekendtgørelse om trafikofficials, race marshals og visse myndighedspersoners regulering af færdslen BEK nr 295 af 23/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) I henhold til 33 a, stk. 2, 35, stk. 1, 2 og 4, 68, stk. 1, 83 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1 1 Færdselsstyrelsen 15. februar 2007 UDKAST Bekendtgørelse om særtransport 1 I medfør af 43, stk. 7, 68, stk. 1, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 82, stk. 4, 84, stk. 1, 85, stk. 1, 86, stk. 2, og 118, stk. 8,

Læs mere

Få styr på de TUNGE VOGNTOG

Få styr på de TUNGE VOGNTOG Få styr på de TUNGE VOGNTOG Sådan udnytter du bedst de nye totalvægte find dine muligheder i oversigten Oversigten er udarbejdet af Finn Bjerremand 18 T 11,5 T Max 10 T 11,5 T/ 18 T 42 T/EU 40 T 11,5 T

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) 1 1 UDKAST Øverst på formularen 23. september 2016 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) 1 I medfør af 51, stk. 8, 84, stk. 1, 85, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Udkast. til. bekendtgørelse om trafikofficials, race marshalls og visse myndighedspersoners regulering af færdslen

Udkast. til. bekendtgørelse om trafikofficials, race marshalls og visse myndighedspersoners regulering af færdslen Udkast til bekendtgørelse om trafikofficials, race marshalls og visse myndighedspersoners regulering af færdslen I medfør af 68, stk. 1, 89, stk. 2, 1. pkt. og 118, stk. 9, 1. pkt., i færdselsloven, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe. Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.1) I medfør af 50, stk. 2 3, 68, stk. 1 og 2, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, 7 og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) BEK nr 976 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060302-00066

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, samt efter bemyndigelse

Læs mere

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015.

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Nr.: 1987 Dato: 18.12.2014 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Baggrund. Den 1. januar 2015 træder ny bekendtgørelse om særtransport i kraft.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I bekendtgørelse nr. 434 af 29. april 2014 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 Udkast Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 I medfør af 43, stk. 12, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 07.11.08 1923 FS302-12 Godkendelse af køretøjer til brug i modulvogntog Ved bekendtgørelse af 7. november 2008

Læs mere

Automatisk tilkoblingssystem, fabrikat VBG, type MFC

Automatisk tilkoblingssystem, fabrikat VBG, type MFC Nr.: 2003 Dato: 29.06.2017 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Automatisk tilkoblingssystem, fabrikat VBG, type MFC Færdselsstyrelsen dispenserer hermed for følgende bestemmelser i Detailforskrifter

Læs mere

Gennemgang af: Fører. Dokumentation. Køretøj. Fører. Kørekort Chaufføruddannelsesbevis Ansættelsesforhold Køre- og hviletid

Gennemgang af: Fører. Dokumentation. Køretøj. Fører. Kørekort Chaufføruddannelsesbevis Ansættelsesforhold Køre- og hviletid Gennemgang af: Fører Kørekort Chaufføruddannelsesbevis Ansættelsesforhold Køre- og hviletid Kørselsform Fællesskabstilladelse Kontroldokumenter Attester Synsrapporter Registreringsgrundlag Indretning/Teknisk

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 22.06.06 1887 2006-5030-118 Chiptuning Færdselsstyrelsen har udstedt to nye bekendtgørelser om chiptuning med det

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej BEK nr 677 af 21/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00062 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast. til. bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus 1

Udkast. til. bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus 1 Udkast til bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus 1 I medfør af 43, stk. 10, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, fastsættes efter

Læs mere

Bredde, længde og højde mv (Uddrag fra dimensionsbekendtgørelse nr. 577 af 6. juni 2011).

Bredde, længde og højde mv (Uddrag fra dimensionsbekendtgørelse nr. 577 af 6. juni 2011). Færdselslovens regler vedr. kørsel og transport med landbrugskøretøjer Omkring lygter, reflekser mv. på traktorer, motorredskaber, påhængskøretøjer henvises til Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 530

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

Bekendtgørelse om særtransport 1)

Bekendtgørelse om særtransport 1) BEK nr 1328 af 10/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2060602-51 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2015-16 OMTRYK Rettelse af parallelteksten til 2, nr. 3 Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) LOV nr 565 af 18/06/2012 Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0004 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1055

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 56 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre påhængskøretøjer, traktorer

Læs mere

Teoribog b/e kørekort

Teoribog b/e kørekort Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Den rolige køreskole Denrolige.dk Trailerkørekort

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 21. marts 2012. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 16. marts 2012. Nr. 247.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 21. marts 2012. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 16. marts 2012. Nr. 247. Lovtidende A 2012 Udgivet den 21. marts 2012 16. marts 2012. Nr. 247. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse Til høringsparterne Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse J.nr.: TS2060103-413 Dato 23. september 2016 Hermed

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Længde. Nuværende bestemmelser

Længde. Nuværende bestemmelser Længde Ifølge dimensionsbekendtgørelsen er den generelle maksimale tilladelig et køretøj, registreret som uregistreret 18,75 m. Vi vil gerne anmode om at maksimal tilladelig længde øges fra 18,75 m til

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej BEK nr 986 af 07/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00019 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

OMTRYK 11. marts 2010 2 Nr. 351. Færdselsstyrelsen, den 11. marts 2010 HENNING CHRISTIANSEN

OMTRYK 11. marts 2010 2 Nr. 351. Færdselsstyrelsen, den 11. marts 2010 HENNING CHRISTIANSEN Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 11. marts 2010. Nr. 351. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Til høringsparterne. Høring over udkast til bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Til høringsparterne Sagsnr.:TS2060100-00070 Dato: 15-04-2019 Sagsbehandler: SAJF Høring over udkast til bekendtgørelse om

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

Færdsel - Hastighed (fl a) ( )

Færdsel - Hastighed (fl a) ( ) Færdsel - Hastighed (fl 41-43 a) (13.05.2016) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.5.2016 Status: Historisk Udskrevet: 1.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport I bekendtgørelse nr. 1327 af 29. november 2017 om kvalifikationskrav til visse

Læs mere

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve Lovstof til B/E Teoristof til Køreprøve Vægt betegnelser: Egenvægt er køretøjets vægt når den køre fra fabrikken uden drivmidler. Tjenestevægt er køretøjets egenvægt + værktøj og reservehjul samt fører

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede)

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede) Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) I medfør af 50, stk. 2-3, 68, stk. 1 og 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af

Læs mere

Detailforskrifter for Køretøjer 2013 1

Detailforskrifter for Køretøjer 2013 1 Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, samt efter bemyndigelse

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

LOV nr 1431 af 11/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017

LOV nr 1431 af 11/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 LOV nr 1431 af 11/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-1776 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen BEK nr 1181 af 22/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS10901-00016

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jerlev Kro Sydjysk Kødkvæg

Jerlev Kro Sydjysk Kødkvæg Jerlev Kro 14.03.2017 Sydjysk Kødkvæg Svend O;o Pedersen Poli>assistent Tungvognscenter Syd Sydøstjyllands Poli> Tlf. 7258 3532 Mail: sop001@poli>.dk Emner Transport af dyr Traktortyper bruges >l Sammenkoblinger

Læs mere

Regler for traktorer m.v.

Regler for traktorer m.v. Regler for traktorer m.v. Traktorbekendtgørelsen Den 1. oktober 1996 trådte en ny bekendtgørelse om traktorer og motorredskaber m.v. i kraft. Bekendtgørelsen fastsætter regler for traktorer, motorredskaber

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 3. maj 2014. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 29. april 2014. Nr. 434.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 3. maj 2014. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 29. april 2014. Nr. 434. Lovtidende A 2014 Udgivet den 3. maj 2014 29. april 2014. Nr. 434. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer 2015/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 9. april 2019 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin. Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons Spørgsmål 1 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til? 1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte

Læs mere

Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat 1)

Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat 1) BEK nr 1762 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-300-00052 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1)

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1) BEK nr 1075 af 10/11/2008 Udskriftsdato: 8. juli 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 08/02645 Senere

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 19. marts 2013. Nr. 289.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 19. marts 2013. Nr. 289. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 19. marts 2013. Nr. 289. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 7, i færdselsloven,

Læs mere

Regler om kørsel med trailer

Regler om kørsel med trailer Regler om kørsel med trailer Med de nye kørekortsregler pr. 19/1-2013 bortfaldt reglen om, at hvis påhængskøretøjets tilladte totalvægt overstiger bilens egenvægt med mere end 50 kg, så skal man have kørekort

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 11. marts 2010. Nr. 351. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler 1)

Bekendtgørelse om forbud mod ftalater i legetøj og småbørnsartikler 1) BEK nr 855 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-620-00064 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder BEK nr 11244 af 09/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Bygningsstyrelsen, j.nr. TS30302-00069

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser:

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser: FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. 16.11.2004 1840 J. nr. 2004-5030-91 Nye krav til sovebusser m.v. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 224 af 06/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00626 Senere ændringer til

Læs mere

Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet.

Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet. Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet. Du skal bruge en lægeattest som skal laves af egen læge koster 5-600 kr., der er typisk 14 dages ventetid på lægeattesten. Du skal

Læs mere

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt C11_1 Højresving forbudt Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle. C11_2 Ventresving forbudt Forbuddet gælder kun i det

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område BEK nr 594 af 26/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS 20000-00069

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1)

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) Skatteministeriet J. nr. 16-0623007 Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) (Ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1017 af 29. juni 2016 og bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel.

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. 1. Kørekortkategorier, alderskrav mv. i BEK nr. 886, kørekortbekendtgørelsen. Kørekort kategori AM (Stor knallert) A1 (lille

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1) BEK nr 593 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Færdsel - Cyklister og forsøgsordning med speed pedelecs (færdselslovens 49-50)

Færdsel - Cyklister og forsøgsordning med speed pedelecs (færdselslovens 49-50) Færdsel - Cyklister og forsøgsordning med speed pedelecs (færdselslovens 49-50) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.11.2018 Status: Gældende Udskrevet: 12.1.2019

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter BEK nr 17 af 14/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-5067 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1244 af 10/11/2015

Læs mere

Orientering fra DM-branche til medarbejdere

Orientering fra DM-branche til medarbejdere Nyhedsbrev nr. 6 Maj 2016 Orientering fra DM-branche til medarbejdere Emner: Ejendomsforbehold Konsignationskontrakt Særreglen for lastbiler bliver afskaffet 1. juli 2016 Ny bekendtgørelse om minitruck

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser:

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser: FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. 29.12.2004 1844 J. nr. 2003-500-102 EU-harmonisering for traktorer Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen har udstedt

Læs mere

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Lovkrav til hænger Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Styreapparatet Du skal på et holdende påhængskøretøj kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt: Ved drejekransen må

Læs mere

Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige

Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige Færdsel - Forsøgsordning med kørekort til 17-årige Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.1.2017 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere