Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt Sagsnr Dokumentnr Naboorientering og dispensation, byggeri Carlsberg Byen byggeafsnit 13.2 Carlsberg Byen P/S har søgt om tilladelse til at opføre en blandet bolig- og erhvervsbebyggelse på ca m 2 placeret mellem Købkes Plads, Ny Carlsberg Vej og et kommende grønt område mod Humleby. I den forbindelse har Carlsberg Byen P/S søgt om en række dispensationer fra lokalplan nr. 432, der gælder for området. Inden vi dispenserer fra bestemmelser i en lokalplan, skal berørte ejere, lejere og brugere m.fl. orienteres således, at de får mulighed for at fremsende kommentarer til afvigelserne fra lokalplanen. Det fremgår af planlovens 20. Læs mere om dette, bagerst i brevet. Illustrationer De foreslåede dispensationer (undtagen punkterne vedrørende basens højde og senere etablering af fællesanlæg) er illustreret i folderen Boliger i byggefelt karré ved Købkes Plads, udarbejdet af White Arkitekter. Folderen er i A3-format og kan hentes via denne adresse: Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. Projektet Bebyggelsen opføres som en karré i 3-6 etager i overensstemmelse med lokalplanen. Karréen er sammensat af en kontorbygning mod Ny Carlsberg Vej, etageboliger mod Købkes Plads og rækkehuse mod Humleby. Stueetagen udfylder hele byggefeltet, hvilket resulterer i et hævet gårdrum (en plint ), som har adgang via trapper fra Købkes Plads og mod et kommende grønt område vest for Humleby. I stueetagen etableres dagligvarebutik og café med indgange fra Købkes Plads. Under karréen etableres en p-kælder med tilkørsel fra Ny Carlsberg Vej. Bebyggelsen fremstår primært i murede rødbrune facader med facadeudsnit i metalbeklædning i rødbrun nuance. Dispensationer fra lokalplanen Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 432 Carlsberg II med tillæg 2, 3, 4 og 5 særligt tillæg 4. Center for Byplanlægning Njalsgade 13 Postboks København S Direkte telefon EAN nummer

2 Kommunen kan meddele dispensationer fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationerne ikke er i strid med principperne i planen. Dette fremgår af planlovens 19, stk. 1. Vi anbefaler følgende dispensationer fra lokalplanen: Bygningshøjder og tagkoter Lokalplanens 5, stk. 5, pkt. b fastlægger de maksimale bygningshøjder målt i forhold til det eksisterende terræn på arealerne mod Humleby og det færdige terræn på Købkes Plads og Ny Carlsberg Vej samt maksimale tagkoter. I flere tilfælde er de angivne tagkoter højere end den bebyggelse, som ville kunne realiseres med de angivne maksimale bygningshøjder. Det skal nævnes, at illustrationer i lokalplanforslagets redegørelse tog udgangspunkt i de angivne tagkoter. Bygherren har søgt om dispensation til et projekt, der på enkelte dele overskrider de maksimale bygningshøjder og tagkoter. På grund af ønsket om at etablere gennemgående etageadskillelser i hele kontorbygningen langs Ny Carlsberg Vej og vejens markante fald, kan lokalplanens maksimale bygningshøjder og tagkoter ikke overholdes på kontorbygningens østlige del mod Humleby, hvor terrænet ligger lavest. Til gengæld trækkes etagen yderligere ca. 1,9 m tilbage i forhold til byggefeltets afgrænsning mod øst og facaden udføres i et lettere materiale. Endvidere søger bygherre om at overskride de maksimale bygningshøjder mod Humleby, idet bebyggelsen ikke opføres højere end de angivne maksimale tagkoter. Vi anbefaler, at der meddeles dispensation fra lokalplanens 5, stk. 5, pkt. b til at højden på kontorbygning i 3 etager øges med ca.1 m i forhold til den angivne tagkote og maksimale bygningshøjde, når den 3. etage trækkes yderligere ca. 1,9 m tilbage fra nabobebyggelsen i Humleby (i alt er tilbagetrækningen således ca. 3,1 m), at højden på kontorbygning i 4 etager øges med ca. 0,3 m i forhold til den angivne maksimale bygningshøjde, da bygningen overholder den angivne tagkote og overskridelsen ikke vurderes at have betydning for omgivelserne, at højden på boliger i 4 etager mod Humleby øges med ca. 1,6 m i forhold til den angivne maksimale bygningshøjde, Side 2 af 6

3 da bygningen overholder den angivne tagkote og overskridelsen sker på en 12 m kort strækning og denne del af bebyggelsen ligger i god afstand til naboerne. at højden på rækkehuse i 3 etager mod Humleby øges med mellem 0,3 m og 1,4 m i forhold til den angivne maksimale bygningshøjde, da bygningen overholder den angivne tagkote og overskridelsen vurderes at have mindre betydning for omgivelserne. Tagterrasse til bolig Lokalplanens 5, stk. 5, pkt. b, fastlægger, at tagterrasser kan etableres i forbindelse med boligbyggeri i stedet for altaner. Bygherren har søgt om at etablere to tagterrasser til boliger mod Købkes Plads, hvoraf den ene er knyttet til en bolig, som også har altan mod Købkes Plads på 5. sal. Vi anbefaler, at der meddeles dispensation fra lokalplanens 5, stk. 5, pkt. b, til at etablere både altan og tagterrasse til én bolig som ansøgt, på betingelse af, at terrassen begrønnes i sammenhæng med tagfladens begrønning. Tagterrasse til erhverv Lokalplanens 5, stk. 5, pkt. b, fastlægger, at tagterrasser på nyt byggeri ikke må overskride et areal på 24 m 2. Bygherren har søgt om at etablere en tagterrasse på ca. 210 m 2 på taget af kontorbygningens 4. plan. Terrassen er på alle sider trukket mindst 1,2 m tilbage fra facadeflugten og omkranset af lav, grøn beplantning. Enkelte dele af terrassen, midt på tagfladen, ønskes hævet ca. 40 cm over den øvrige flade. Vi anbefaler, at der meddeles dispensation fra lokalplanens 5, stk. 5, pkt. b, til at etablere en stor terrasse på taget af kontorbygningens 4. plan, da vi vurderer at det ikke vil medføre indbliksgener i forhold til eksisterende bebyggelse. Vilkår for dispensationen vil være, at dele af terrassen og hele tagfladen omkring den begrønnes. Tilbagetrækning af facaden Lokalplanens 5, stk. 1, pkt. d fastlægger, at bebyggelsen langs Ny Carlsberg Vej og Købkes Plads skal opføres som sluttet randbebyggelse. Bygherren har søgt om at trække facaden 1,2 m tilbage fra facadelinjen mod Ny Carlsberg Vej på en strækning på 7,2 m ud for kontorbygningens lobby og trapperum. Side 3 af 6

4 Vi anbefaler, at der meddeles dispensation fra lokalplanens 5, stk. 1, pkt. d til at trække facaden tilbage som ansøgt. Herved opnås en opdeling af facaden i samspil med de øvrige skift i bygningshøjder, hvilket understøtter intentionen om opdeling af karrebebyggelserne i byhuse. Facadeudformning med en base (ikke illustreret i folder) Lokalplanens 6, stk.7, pkt. c fastlægger, at facader på nybyggeri langs de på tegning nr. 2 markerede røde og blå facadestræk skal udformes med en base på minimum 7,5 meters højde. På øvrige nybyggerier skal basen have en højde på minimum 6,5 m. Højden på basen kan dog reduceres, hvis st. Der pågår en dialog med bygherren om i et vist omfang at øge højden på den arkitektoniske markering af stueetagens facade på butiksfacader mod Ny Carlsberg Vej og Købkes Plads. Vi anbefaler, at der meddeles dispensation fra lokalplanens 6, stk.7, pkt. c, til at der ikke markeres baser i hhv. 6,5 m og 7,5 m højde på grund af særlige arkitektoniske forhold. Bestemmelsen om baser har til hensigt at sikre en klassisk proportionering af facaderne og en særlig detaljerigdom i øjenhøjde, og som medvirker til en forstærket relation mellem bygning og byrum. Kravet om en base -højde på 6,5-7,5 m er rette mod karrébebyggelser, hvor den høje base svarer til den nederste 1/3 af facaden. Det aktuelle projekt er sammensat af bygninger i varierende højder, hvor det ikke er oplaget at etablere en base på bygninger i 2-4 etager. Vi vurderer, at en god løsning er at markere en base på butiksfacaderne mod og Købkes Plads, mens stueetagen på kontorbygningen mod Ny Carlsberg Vej udformes med opholdsmuligheder i vinduesnicher, og boligbebyggelserne mod nord og øst omkranses af brede grønne kantzoner, der gør facaderne attraktive at færdes langs. Altanbredder Lokalplanens 6, stk. 10, pkt. e, fastlægger, at altaner kun må være 3 m brede. Bygherre har søgt om at etablere altaner i 4,7 meters bredde. Vi anbefaler, at der meddeles dispensation fra lokalplanens 6, stk. 10, pkt. e, til altaner i 4,7 meters bredde som ansøgt. Det vurderes samlet, at altanernes dimensioner er veltilpassede til facaderne og de bredere altaner giver forbedrede muligheder for ophold. Side 4 af 6

5 Altandybder Lokalplanens 6, stk. 10, pkt. e, fastlægger, at altaner som hovedregel kun må have et fremspring på 0,8 m og skal udføres med minimum 1/3 af altandybden indeliggende bag facadeplanet. Bygherre har søgt om at etablere 1,8 m dybe, udeliggende altaner mod gårdrum og på to boliger på 2. sal mod Humleby. Vi anbefaler, at der meddeles dispensation fra lokalplanens 6, stk. 10, pkt. e, til at der kan etableres 1,8 m dybe, udeliggende altaner mod gården som ansøgt, samt at der meddeles dispensation til at etablere to 1,8 m dybe, udeliggende altaner på 2. sal mod sydøst, da de vurderes ikke at påvirke den eksisterende nabobebyggelse med skygge- eller indbliksgener på grund af den store afstand. Vilkår for dispensation til den øgede dybde er, at bygherre dokumenterer, at dagslysforholdene i de underliggende etager ikke forringes væsentligt. Indgang fra gård og gade Lokalplanens 7, stk.7, pkt. k fastlægger, at etageboligbebyggelser skal have adgang til opgangene fra både gade- og gårdsiden. Bygherren har søgt om at undlade gennemgående trappeopgange til de boliger, der er placeret over butiks- og cafélokaler i stueetagen mod Købkes Plads, således at boliger mod Købkes Plads kun får adgang fra det hævede gårdrum via en udendørs trappe fra Købkes Plads. Vi anbefaler, at der meddeles dispensation fra lokalplanens 7, stk.7, pkt. k til at boliger mod Købkes Plads ikke får direkte adgang mod pladsen. Der er tale om en mindre omvej på ca. 20 m og til gengæld får de publikumsorienterede funktioner i stueetagen fuld facadelinje mod pladsen, hvilket vil understøtte intentionen om et aktivt byliv. Kantzoner Lokalplanens 7, stk. 1 fastlægger bredden på kantzonen nord for byggefeltet til 0,6 m. Bygherren har søgt om at etablere en 2,5 meter bred kantzone nord for bebyggelsen, med ønske om at den vil medvirke til at passagen opleves som en grøn forbindelse til parkområdet, som etableres vest for Humleby. Vi anbefaler, at der meddeles dispensation fra lokalplanens 7, stk.1 til at udvide kantzone nord for bebyggelsen til 2,5 m, når den Side 5 af 6

6 udformes med et overvejende grønt udtryk samt med integrerede opholdsmuligheder ved indgange til etageboliger. Senere etablering af fællesanlæg (ikke illustreret i folder) Vi anbefaler, at der meddeles tidsbegrænset dispensation fra lokalplanens 13 stk. 1, pkt. a til etablering af en kvartermiljøstation, ind til der er givet ibrugtagningstilladelse til boliger indenfor lokalplanes område I-IV. Kravet kan frafaldes, hvis en af Carlsberg Byen udarbejdet affaldsstrategi efter Københavns Kommunes vurdering viser en mere miljørigtig løsning. Yderligere informationer Lokalplan nr. 432 Carlsberg II med tillæg 5 kan hentes via denne adresse: Du er velkommen til at kontakte undertegnede telefonisk eller via , såfremt du har spørgsmål eller ønsker supplerende oplysninger. Har du kommentarer til de foreslåede dispensationer? Har du kommentarer til de foreslåede dispensationer, så send dem til Byens Udvikling, så de er modtaget her senest den 16. november Skriv til eller til Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling, Postboks 348, 1505 København V. Mærk mail eller kuvert: Naboorientering Carlsberg / Købkes Plads Med venlig hilsen Berit H. Jørgensen / Morten Bøgedal Byplanlægger, Arkitekt maa. Ingeniør Telefon Telefon (ferie til den 9/11) Side 6 af 6

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-11-2015 Sagsnr. 2015-0236704 NABOORIENTERING boliger ved Rahbeks Allé Dokumentnr. 2015-0236704-4 Praksis Arkitekter har på vegne af Carlsberg

Læs mere

Lokalplan nr. 432 med tillæg 6 kan ses her: planid=

Lokalplan nr. 432 med tillæg 6 kan ses her:   planid= KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 28. september 2017 Sagsnr. 2017-0310966 NABOORIENTERING Dokumentnr. 2017-0310966-4 Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 432 Carlsberg

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 1 Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58,

Læs mere

LAGERKÆLDER 3 Illustrationer

LAGERKÆLDER 3 Illustrationer LAGERKÆLDER 3 Illustrationer Naboorientering i forbindelse med dispensation fra lokalplan nr. 432 til etablering af tagbygning på Lagerkælder 3 Februar-marts 2017 Bygningen idag Lagerkælder 3 er opført

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58, 60, 62,

Læs mere

I bedes forholde jer til det nedenfor beskrevne om dispensation og beskrivelse af byggeprojektet og indsend jeres bemærkninger.

I bedes forholde jer til det nedenfor beskrevne om dispensation og beskrivelse af byggeprojektet og indsend jeres bemærkninger. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 20. maj 2015 Orientering Vi har modtaget et byggeprojekt som er omfattet af lokalplan og servitut og herefter følger en beskrivelse af hvilke bestemmelser,

Læs mere

NABOORIENTERING Ombygning af den bevaringsværdige Administrationsbygning

NABOORIENTERING Ombygning af den bevaringsværdige Administrationsbygning KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 17. april 2018 Sagsnr. 2018-0106126 NABOORIENTERING Ombygning af den bevaringsværdige Administrationsbygning Dokumentnr. 2018-0106126-2

Læs mere

Bilag februar Sagsnr Dokumentnr Naboorientering om dispensation vedrørende byggefelt L på Sluseholmen

Bilag februar Sagsnr Dokumentnr Naboorientering om dispensation vedrørende byggefelt L på Sluseholmen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 2 7. februar 2018 Sagsnr. 2017-0365837 Dokumentnr. 2017-0365837-5 om dispensation vedrørende byggefelt L på Sluseholmen Bygherren

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 30-03-2016 Sagsnr. 2016-0037941 Dokumentnr. 2016-0037941-6 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 410-1 i forbindelse

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 25-08-2016 Sagsnr. 2016-0277288 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 448-1 i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri

Læs mere

Bilag 3 - Redegørelse på baggrund af BR beslutning

Bilag 3 - Redegørelse på baggrund af BR beslutning KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 - Redegørelse på baggrund af BR beslutning Borgerrepræsentationen vedtog i møde den 11. april 2013 pkt. 29, at TMF og

Læs mere

Sidst i brevet kan du se, hvordan du indsender dine eventuelle bemærkninger.

Sidst i brevet kan du se, hvordan du indsender dine eventuelle bemærkninger. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 3 20. marts 2018 Sagsnr. 2018-0080909 Dokumentnr. 2018-0080909-4 Naboorientering - fældning af bevaringsværdigt træ Konsortiet Friis

Læs mere

Afvigelser fra lokalplanenn Dispensationsansøgningen omfatter afvigelse fra følgende bestemmelser:

Afvigelser fra lokalplanenn Dispensationsansøgningen omfatter afvigelse fra følgende bestemmelser: Bilag 2 Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 29, Tovelillevej 35, Kong Volmers Vej 14 og 15, Amager Strandvej 160 samt interessegrupper 23-03-2012 Sagsnr. 2012-24482 Dokumentnr. 2012-172958

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 20. april 2018 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr

Sagsnr Dokumentnr Ejere, lejere og brugere Nørrebrogade 205-209 D, Nørrebrogade 194-218, Baldersgade 2, Bragesgade 1-5, Bragesgade 2-4, Farumgade 1-15, Farumgade 4-6, Esromgade 1-15 samt interesseorganisationer og lignende

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Bilag 3 Høringssvar - samlet

Bilag 3 Høringssvar - samlet Bilag 3 Høringssvar - samlet Lyrskovgade 4, 2 sal 1758 København V Vedr. dispensationer Carlsberg Byen byggeafsnit 13.2, Købkes Plads Vesterbro Lokaludvalg har modtaget Naboorientering og dispensation,

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 19. september 2018 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej samt interessegrupper Sagsnr.

Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej samt interessegrupper Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej 108-124 samt interessegrupper NABOORIENTERING vedr.

Læs mere

Nord sketch TA-1703-X

Nord sketch TA-1703-X Ny Carlsberg Vej 140 Dispensation fra lokalplan nr. 432 med tillæg 2,3 og 4 Carlsberg II til nyt byggeri i Carlsberg Byen. Byggefelt 17.3 tegnet af Årstiderne Arkitekter s placering Planen viser byggefelter

Læs mere

Lokalplan nr. 432 med tillæg 6 kan ses her: planid=

Lokalplan nr. 432 med tillæg 6 kan ses her:   planid= KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 28. september 2017 Sagsnr. 2017-0310966 NABOORIENTERING Dokumentnr. 2017-0310966-4 Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 432 Carlsberg

Læs mere

Partshøring og naboorientering

Partshøring og naboorientering 1 - Partshøring og naboorientering TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgsj@herning.dk Tlf.

Læs mere

Begge naboorienteringer er udsendt den 5. december 2018.

Begge naboorienteringer er udsendt den 5. december 2018. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 20. december 2018 Bilag 2 Naboorienteringer Begge naboorienteringer er udsendt den 5. december 2018. Naboorientering - Ørestad City

Læs mere

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny beboelsesbygning på adressen Rådmandsgade 32.

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny beboelsesbygning på adressen Rådmandsgade 32. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 29. oktober 2015 edoc: 2015-0086554 Høring i henhold til forvaltningsloven Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 9-09-017 Sagsnr. 017-0497 Dokumentnr. 017-0497-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt

Læs mere

Advokaterne Foldschack & Forchhammer har på vegne af Fonden Fristaden Christiania anmodet om byggetilladelse til tilbygningen.

Advokaterne Foldschack & Forchhammer har på vegne af Fonden Fristaden Christiania anmodet om byggetilladelse til tilbygningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign 26-11-2013 Til ejere, lejere og brugere Ulla Månsson, Mælkebøtten 119 Jesper Lindkvist Haun, Mælkebøtten 117 Camilla J. Strøm, Mælkebøtten

Læs mere

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra «navn» «conavn» «adresse» «postdistrikt» Miljø og Teknik T Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon + 45 8915 1515 Direkte 8915 1568 mi@randers.dk www.randers.dk 09 11 2015 / 01.00.00 A00 39 14 Nabohøring

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 06-07-2015 Sagsnr. 2015-0137435 Dokumentnr. 2015-0137435-1 SUPPLERENDE HØRING Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

Ejendommens bruttoetageareal vil øges med 1158 m² til i alt 1218 m² og bebyggelsesprocenten vil øges med 7 til i alt 56.

Ejendommens bruttoetageareal vil øges med 1158 m² til i alt 1218 m² og bebyggelsesprocenten vil øges med 7 til i alt 56. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 17. november 2017 Sagsnummer: 610625 edoc: 2016-0435555 Matrikelnummer: 4681 UK, Kbh. Ejendomsadresse: Svanemøllevej 25 Orientering Ejendomsnummer: 546675

Læs mere

Center for Bygninger modtog den 17. juni 2016 ansøgning om opførelse af en tilbygning til beboelse på ejendommen Rentemestervej

Center for Bygninger modtog den 17. juni 2016 ansøgning om opførelse af en tilbygning til beboelse på ejendommen Rentemestervej Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 8. juli 2016 edoc: 2014-0253163 Orientering Center for Bygninger modtog den 17. juni 2016 ansøgning om opførelse af en tilbygning til beboelse på ejendommen

Læs mere

Naboorientering efter planloven og partshøring efter forvaltningsloven

Naboorientering efter planloven og partshøring efter forvaltningsloven Teknik- og Miljøforvaltningen 3. november 2017 Bilag 2 Høringsbrev Naboorientering efter planloven og partshøring efter forvaltningsloven Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant

Læs mere

thurøvej

thurøvej thurøvej 13-15 Skitseforslag 03.02.2015 1 EKSISTERENDE FORHOLD Frederiksberg er en tæt og stort set færdig bygget by, og kommunegrænsen er hele vejen omkranset af København. Derfor er det på Frederiksberg

Læs mere

Henvendelse vedrørende dispensation fra tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 310 "Teglværkshavnen.

Henvendelse vedrørende dispensation fra tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Niels E. Bjerrum, MB Henvendelse vedrørende dispensation fra tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 310 "Teglværkshavnen. 4. oktober 2017 Sagsnr.

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

THEODORA HUS BILAG. Illustrationer af projektet og de ønskede dispensationer fra lokalplan nr. 432 Carlsberg II. September-oktober 2017

THEODORA HUS BILAG. Illustrationer af projektet og de ønskede dispensationer fra lokalplan nr. 432 Carlsberg II. September-oktober 2017 THEODORA HUS BILAG Illustrationer af projektet og de ønskede dispensationer fra lokalplan nr. 432 Carlsberg II September-oktober 2017 Teknik Teknik Teknik Terrasse 3.Sal Elevatorhus H ansens Gad e Terrasse

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

Vi vedlægger tegningsmateriale, som hører til ansøgningen.

Vi vedlægger tegningsmateriale, som hører til ansøgningen. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 15. juli 2014 Sagsnummer: 480285~001 edoc: 2014-0125450 Matrikelnummer: 240 RO, Kbh. Ejendomsadresse: Åbenrå 16 Ejendomsnummer: 673383 Orientering Center

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 18. december 2018 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

NOTAT. Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018

NOTAT. Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Plan og Miljø Byplanlægger: Christian Jacob Brammann Sagsnr.: 17/30181 Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018 Dato: 20-03-2018/cjb I

Læs mere

Vi vedlægger tegningsmateriale, som hører til ansøgningen.

Vi vedlægger tegningsmateriale, som hører til ansøgningen. Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri Til ejere og lejere i ejendommen 3. oktober 2013 edoc: 2013-0179424 Orientering Center for Byggeri har modtaget en ansøgning om dispensation til, i den

Læs mere

Inden kommunen træffer afgørelse i sagen, har du som nabo mulighed for at komme med bemærkninger til projektet.

Inden kommunen træffer afgørelse i sagen, har du som nabo mulighed for at komme med bemærkninger til projektet. Dato: 8. februar 2019 Naboorientering om dispensationer på Næstvedvej 42, 4100 Ringsted (Brohuset) Dette brev er en supplerende naboorientering grundet en fejl i vores udsendelsessystem ved første naboorientering.

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

Orientering i henhold til planloven

Orientering i henhold til planloven Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 3. juli 2015 Sagsnummer: 512948~001 edoc: 2015-0143522 Matrikelnummer: 1640 UV, Kbh. Ejendomsadresse: Kalvebod Brygge 35 Ejendomsnummer: 20100 Orientering

Læs mere

INDSIGELSESDOKUMENT. Lokalplan nr. 11.C34.1 for Centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møl- Kommuneplantillæg nr 55 til Herning Kommuneplan

INDSIGELSESDOKUMENT. Lokalplan nr. 11.C34.1 for Centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møl- Kommuneplantillæg nr 55 til Herning Kommuneplan INDHOLD Høringssvar af den 28. marts 2019 fra Norconsult- Skovhus Arkitekter på vegne af bygherre Resume af det indkomne ændringsforslag Forvaltningens kommentarer INDSIGELSESDOKUMENT Lokalplan nr. 11.C34.1

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 19. februar 2018 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Østboulevarden 11a+b, etageboliger

Østboulevarden 11a+b, etageboliger Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 16. april 2015 Østboulevarden 11a+b, etageboliger Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn»

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» 1 - Partshøring #2 TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgsj@herning.dk Tlf. 9628 8034 Sagsbehandler:

Læs mere

Naboorientering efter planloven og partshøring efter forvaltningsloven

Naboorientering efter planloven og partshøring efter forvaltningsloven Teknik- og Miljøforvaltningen 22. marts 2018 Sagsnummer: 703525 Naboorientering efter planloven og partshøring efter forvaltningsloven Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant

Læs mere

Høringssvar: Lokalplanforslag - Femøren Station

Høringssvar: Lokalplanforslag - Femøren Station Center For Byplanlægning Njalsgade 13 Postboks 348 1503 København V Materialet er alene fremsendt via kommunens høringsportal Jura & Ejendomme Direkte tlf. 2795 2279 E-mail clhi@hofor.dk Journal nr. Engvej

Læs mere

Henvendelse fra Metroselskabet Metroselskabet har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale.

Henvendelse fra Metroselskabet Metroselskabet har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 3. maj 2019 Bilag 5 til høringssvar I forbindelse med byggeansøgning om indretning af i alt 32 ungdomsboliger og etablering tagterrasse

Læs mere

"BIRKEDOMMERVEJ" Forslag til lokalplan i supplerende høring

BIRKEDOMMERVEJ Forslag til lokalplan i supplerende høring "BIRKEDOMMERVEJ" Forslag til lokalplan i supplerende høring I denne pjece kan du læse om ændringer til forslaget og dine muligheder for at fremsende bemærkninger Supplerende høring fra 15. december 2009

Læs mere

Tilladelse til at opføre etageboligbebyggelse på hjørnet af Nørre Allé 78 og Lollandsgade 3, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etageboligbebyggelse på hjørnet af Nørre Allé 78 og Lollandsgade 3, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. februar 2017 Etageboligbebyggelse, Nørre Allé 78/Lollandsgade 3, Aarhus C Tilladelse til at opføre etageboligbebyggelse på hjørnet

Læs mere

Stueetagen indeholder lobby, restaurant, konferencecenter, fitness m.m. og der vil være hotelværelser på de øvrige etager.

Stueetagen indeholder lobby, restaurant, konferencecenter, fitness m.m. og der vil være hotelværelser på de øvrige etager. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 19. oktober 2015 edoc: 2015-0142795 Orientering Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre et hotel i 5 etager med restaurant

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 4. juni 2018 edoc: 2018-0144229 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Det forudsættes, at dagslyset i de nye tagboliger opfylder kravene i BR18.

Det forudsættes, at dagslyset i de nye tagboliger opfylder kravene i BR18. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 4 Notat om lysforhold Notatet skal oplyse nærmere om lovgrundlaget for at regulere tagboliger ud fra den byggelovmæssige helhedsvurdering

Læs mere

Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg

Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 1. december 2016 Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Den eksisterende erhvervsbebyggelse på Gøteborg

Læs mere

Til Esbjerg Kommune Planafdelingen Torvegade Esbjerg Att: Pernille Muus Daugaard. Vedr. Kongensgade 5 redegørelse efter naboorientering

Til Esbjerg Kommune Planafdelingen Torvegade Esbjerg Att: Pernille Muus Daugaard. Vedr. Kongensgade 5 redegørelse efter naboorientering Til Esbjerg Kommune Planafdelingen Torvegade 30 6700 Esbjerg Att: Pernille Muus Daugaard Vedr. Kongensgade 5 redegørelse efter naboorientering Dato: 08.11.2018 Sag. nr.: 1830 Int.: MB Mail: mb@lolk.dk

Læs mere

Forslag om ændring af tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Forslag om ændring af tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med tilhørende forslag til kommuneplantillæg KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling SUPPLERENDE HØRING Forslag om ændring af tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med tilhørende forslag til kommuneplantillæg København

Læs mere

Projektet afviger på en række punkter fra bestemmelserne i lokalplanen og forudsætter derfor dispensation.

Projektet afviger på en række punkter fra bestemmelserne i lokalplanen og forudsætter derfor dispensation. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Frederiksborgvej 13-19, 20, 28 og 29 Blytækkervej 4-6 Frederikssundsvej 34 og 44 Brofogedvej 8-14A samt interessegrupper

Læs mere

Skjeberg Allé Dispensationsøgning

Skjeberg Allé Dispensationsøgning Side 1/5 Høje-Tåstrup Kommune, Byggesagsbehandling. Skjeberg Allé Dispensationsøgning MT Højgaard har i samarbejde med Høje-Tåstrup Kommune udarbejdet helhedsplan for området ved Skjeberg Allé, omfattet

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 01-C Centerområde, hjørnet af Algade og Torvet, Brønderslev

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 01-C Centerområde, hjørnet af Algade og Torvet, Brønderslev BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 01-C-26.01 Centerområde, hjørnet af Algade og Torvet, Brønderslev Fordebat Fordebatten forløber fra 13. august til 27. august 2018 Lokalplanen er under udarbejdelse. Under

Læs mere

Notat - Vurdering af indsigelser

Notat - Vurdering af indsigelser Notat - Vurdering af indsigelser Laulundgade 3, 7400 - Opførelse af etageboliger Adresse: Laulundgade 3, 7400 Herning Dato: 16-05-2018 Sagsnr: 02.34.02-P19-107-18 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen Projektet

Læs mere

Vi vedlægger tegningsmateriale, som hører til den oprindelige ansøgning og til den nye ansøgning.

Vi vedlægger tegningsmateriale, som hører til den oprindelige ansøgning og til den nye ansøgning. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Til ejere, lejere, erhverv og interesseorganisationer 2. september 2014 Sagsnummer: 474874~005 edoc: 2013-0179424 Orientering Center for Byudvikling har den

Læs mere

Bygherre KPC København har i mail af 24. april 2012 kommenteret indsigelserne.

Bygherre KPC København har i mail af 24. april 2012 kommenteret indsigelserne. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 1. Notat om indsigelser Henvendelser i forbindelse med dispensation fra. bestemmelser i lokalplan nr. 425 Krimsvej på ejendommen

Læs mere

HØJHUS HERNING+ Indkaldelse af idéer og forslag HERNING + til arbejdet med planlægningen af en op til 78 meter høj bygning på Sygehusgrunden i Herning

HØJHUS HERNING+ Indkaldelse af idéer og forslag HERNING + til arbejdet med planlægningen af en op til 78 meter høj bygning på Sygehusgrunden i Herning HERNING + 78 meter 55 meter FORELØBIG ILLUSTRATION HØJHUS HERNING+ Indkaldelse af idéer og forslag til arbejdet med planlægningen af en op til 78 meter høj bygning på Sygehusgrunden i Herning 16. maj 2019

Læs mere

Foreløbig helhedsvurdering

Foreløbig helhedsvurdering 1 - Foreløbig Helhedsvurdering TEKNIK OG MILJØ Foreløbig helhedsvurdering Vedr.: Ejendommen Østre Kirkevej 25A, 7400 Herning. Matrikel nr.: 547H, Herning Bygrunde Sagsnr.: 02.34.02-P19-583-16 Byggeri,

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

SUPPLERENDE HØRING Forslag til tillæg nr. 5 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II

SUPPLERENDE HØRING Forslag til tillæg nr. 5 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II SUPPLERENDE HØRING Forslag til tillæg nr. 5 til lokalplan nr. 4 Carlsberg II Forvaltningen foreslår en række ændringer i bebyggelsesplanen, som kræver supplerende høring i forhold til det offentliggjorte

Læs mere

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2009 Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 4. april 2019 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Furesø Kommunes dispensation fra lokalplanen til opførelsen

AFGØRELSE i klagesag om Furesø Kommunes dispensation fra lokalplanen til opførelsen 9. oktober 2017 Sagsnr. NMK-33-03805 KlageID: 113062 MIKPRI AFGØRELSE i klagesag om Furesø Kommunes dispensation fra lokalplanen til opførelsen af et rækkehusbyggeri Furesø Kommune har den 29. august 2016

Læs mere

Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse

Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. marts 2017 Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget

Læs mere

Arkitekt Trine Skovbo, tlf

Arkitekt Trine Skovbo, tlf 1. Hvordan svarer du på naboorienteringen? Du kan sende dit svar til bygninger@tmf.kk.dk. Husk at skrive vores sagsnummer i titlen på mailen. Du finder sagsnummeret øverst til højre i dette brev. Hvis

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notat vedr. ændringsforslag fremsat af Minaltan.dk, Kontechaltaner og Altan.dk Forud for Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en fritliggende

Læs mere

BLEGDAMSVEJ TREPKASVEJ. Matr. nr RYESGADE. Udenbys Klædebo Kvarter, København FREDENSGADE BLEGDAMSVEJ HØRINGSSVAR TIL KOMMUNEPLANSTRATEGI 2018

BLEGDAMSVEJ TREPKASVEJ. Matr. nr RYESGADE. Udenbys Klædebo Kvarter, København FREDENSGADE BLEGDAMSVEJ HØRINGSSVAR TIL KOMMUNEPLANSTRATEGI 2018 BLEGDAMSVEJ TREPKASVEJ Matr. nr. 600 Udenbys Klædebo Kvarter, København RYESGADE FREDENSGADE BLEGDAMSVEJ HØRINGSSVAR TIL KOMMUNEPLANSTRATEGI 08 ATP EJENDOMME Oktober 08 BYGGEØNSKER I forbindelse med Københavns

Læs mere

Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr

Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Borgerrepræsentationen Notat vedr. mulige ændringsforslag til forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 440 Marmormolen II I forbindelse

Læs mere

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr.

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 8 Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 3 31. maj 2018 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

Notatet indeholder et resumé af de bemærkninger der er indkommet i naboorienteringen i forbindelse med ansøgning om dispensation fra lokalplan 32.

Notatet indeholder et resumé af de bemærkninger der er indkommet i naboorienteringen i forbindelse med ansøgning om dispensation fra lokalplan 32. NOTAT - Indkomne bemærkninger til ansøgning om dispensation til opførelse af bolig, dalgade 34 Teknik & Miljø 9. januar 2019 Sags-ID: 18/6147 Sagsbehandler: Helle Aarre Notatet indeholder et resumé af

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

FORELØBIG HELHEDSVURDERING

FORELØBIG HELHEDSVURDERING FORELØBIG HELHEDSVURDERING Sagsnummer: 02.34.02-P19-60-19 Ejendommen: Adresse Matrikel nr.: Ejendomsnr.: Sorøvej 23A, 7400 Herning 1ARL, Herningsholm, Herning Jorder 282313 TEKNIK OG MILJØ Byggeri og Ejendomsdata

Læs mere

Att: Helle Aare / Pernille Øster Fredericia, d Sag: Dalegade Fredericia

Att: Helle Aare / Pernille Øster Fredericia, d Sag: Dalegade Fredericia Fredericia kommune Gothersgade 7000 Fredericia Att: Helle Aare / Pernille Øster Fredericia, d. 03.12.18 Sag: Dalegade 34 7000 Fredericia Generelt til indsigelserne: Min eneste interesse er at skabe et

Læs mere

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø)

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø) Lokalplan 1.150 Helsingør Bykerne afstemning Forslag til ændringer fra de konservative vist Side 34 rød Pkt. 3.1 ønskes tilføjet Offentlige formål undtagen i stueetagerne på hovedstrøgene, samt Offentlige

Læs mere

Side: 1 af 5 Dato: Rathsacksvej 8 Sag nr.: 259

Side: 1 af 5 Dato: Rathsacksvej 8 Sag nr.: 259 Side: 1 af 5 Emne Respons ved bemærkninger til nabohøring vedr. Rathsacksvej 8 Dato 03.10.2018 uge 40 Sted Frederiksberg C Udarbejdet af Ene Cordt Andersen Andersen & Sigurdsson Arkitekter ECA Fordeling

Læs mere

Bilag 3. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

Bilag 3. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 3. januar 2019 Bilag 3. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Dispensationer i Ørestad City Nord og Ørestad Syd Forvaltningen

Læs mere