Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen"

Transkript

1 Bekendtgørelse nr af 15. december 2004 Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen) I medfør af 12, stk. 3 og 5, 14, stk. 2, 17, stk. 2, 18, stk. 2, 20, 27, 28, 36, stk. 2, 37, stk. 1 og 2, 40, stk. 3, 41, stk. 3, 42, stk. 2 og 46, stk. 3, i lov nr. 96 af 18. februar 2004 om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) fastsættes følgende: Kapitel 1 Uddannelsens formål 1. Uddannelsen til højere teknisk eksamen er en 3-årig ungdomsuddannelse, som er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion. Uddannelsen udgør en helhed og afsluttes med en eksamen efter national standard. Stk. 2. Formålet med uddannelsen er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene. Stk. 3. Eleverne skal gennem uddannelsens Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale. Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner samt deres kritiske sans. Stk. 5. Uddannelsen og skolekulturen som helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Undervisningen og hele dagliglivet må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Eleverne skal derigennem opnå forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring samt forståelse af så- AT Schultz Grafisk

2 2 vel det nære som det europæiske og globale perspektiv. 2. Htx-uddannelsen gennemføres med vægt på erhvervsrelaterede perspektiver. Stk. 2. Htx-uddannelsens studiekompetencegivende sigte realiseres inden for teknologiske og naturvidenskabelige fagområder i kombination med almene fag i øvrigt. Uddannelsen skal udvikle elevernes evne til faglig fordybelse og deres forståelse af teoretisk viden som redskab for analyse af virkelighedsnære forhold, herunder ved kombination af teori og praktik i værksteder og laboratorier. Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang 3. Højere teknisk eksamen kan opnås som 1) en samlet højere teknisk eksamen efter et 3- årigt, eventuelt 4-årigt uddannelsesforløb. 2) en enkeltfags højere teknisk eksamen, der sammensættes af prøvekarakterer i alle obligatoriske fag, studieområdet og valgfag. 4. Uddannelsestiden er mindst 2630 timer á 60 minutter. Stk. 2. Uddannelsen omfatter ud over studieområdet og studieretningsprojektet mellem 12 og 14 fag på C-, B- og A-niveau. Stk. 3. Uddannelsen omfatter op til 26 blokke, hvor en blok svarer til et fag på C-niveau, eller en udbygning af et fag fra C- til B-niveau henholdsvis B- til A-niveau. Fag på B-niveau svarer til 2 blokke og fag på A-niveau svarer til 3 blokke. Skolen kan dog tillade, at en elev gennemfører et forløb, der omfatter op til 28 blokke, hvis den eller de yderligere blokke anvendes til en udbygning af fag fra C- til B-niveau eller fra B- til A-niveau. Stk. 4. For elever, der har fået godkendt merit kan skolen tilrettelægge individuelle forløb med en uddannelsestid på under 2630 timer. 5. Uddannelsestiden omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiserede af skolen til realisering af uddannelsens formål, herunder faglig og metodisk vejledning, jf. 34, stk. 1. Stk. 2. Elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde, de officielle prøver, vejledning til gennemførelse af uddannelsen, jf. 34, stk. 2, uddannelses- og erhvervsvejledning, jf. 34, stk. 3, frivillig undervisning, jf. 29, og studiekredse, jf. 30, er ikke omfattet af uddannelsestiden. Kapitel 3 Uddannelsens struktur og indhold Struktur 6. En højere teknisk eksamen består af fag på gymnasialt C-, B- og A-niveau, hvor A er det højeste niveau. Stk. 2. Alle elever skal mindst have 3 fag på A- niveau, mindst 3 fag på B-niveau og mindst 1 fag på C-niveau. For elever, der har flere end 3 fag på A-niveau, kan mindstekravet til antallet af fag på B-niveau reduceres med det antal fag på A-niveau, eleven har ud over mindstekravet. 7. Uddannelsen struktureres i et grundforløb med en uddannelsestid på timer og et efterfølgende studieretningsforløb i den resterende del af uddannelsestiden. Stk. 2. Skolen fordeler uddannelsestiden i de enkelte fag mellem grundforløb og studieretningsforløb. 8. De obligatoriske fag og niveauer i uddannelsen er dansk A, teknik A, engelsk B, fysik B, kemi B, matematik B, teknologi B, biologi C, kommunikation/it C, samfundsfag C og teknologihistorie C. 9. Andre fremmedsprog end engelsk i uddannelsen kan være begyndersprog eller fortsættersættersprog. Stk. 2. Ved fortsættersprog forstås sprog, hvori eleven har aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve eller har tilsvarende kvalifikationer. Fortsættersprog er fransk fortsættersprog eller tysk fortsættersprog. Grundforløb 10. Grundforløbet består af fagene dansk, engelsk og matematik samt studieområdet, som omfatter særfaglig og tematisk organiseret undervisning inden for teknologiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige områder både hver for sig og på tværs. Endvidere skal der i et eller flere temaer tværgående indgå en sproglig og kommunikativ dimension, en it-dimension og en innovations- og iværksætterorienteret dimension. Aktiviteter, hvor eleverne får mulighed

3 3 for fysisk udfoldelse, indsigt i betydningen heraf samt indsigt i andre forhold af betydning for deres personlige sundhed skal indgå. Stk. 2. Grundforløbet skal omfatte værkstedsmæssig undervisning. Stk. 3. Fagene dansk, engelsk og matematik i grundforløbet tildeles mindst 40 timers uddannelsestid. Studieretningsforløb 11. Studieretningsforløbet består af obligatoriske fag, studieområdet, studieretningsfag, valgfag samt et studieretningsprojekt. Stk. 2. I fag, der afsluttes på C-niveau efter 1. år, skal der, ud over uddannelsestiden i grundforløbet, jf. 10, stk. 3, afsættes mindst 40 timers uddannelsestid til det pågældende fag, inkl. tid til studieområdet, jf. 58. Stk. 3. I studieområdet skal der lægges vægt på at styrke samspillet mellem fagene, på progression i undervisningen og på de kompetencer, eleverne opbygger gennem det faglige arbejde, med henblik på uddannelsens formål. 12. Hvert studieretningsforløb skal indeholde 3 studieretningsfag, der er på AAA-, AAB-, AAC-, ABB- eller ABC-niveau. 13. Mulige studieretningsfag på A-niveau er: Engelsk, fysik, kemi, kommunikation/it, jf. dog stk. 2, matematik og teknologi. Stk. 2. Faget kommunikation/it A kan ikke indgå i studieretninger, der indeholder faget informationsteknologi B. 14. Mulige studieretningsfag på B-niveau er: Biologi, design, informationsteknologi og samfundsfag. 15. Mulige studieretningsfag på C-niveau er fag på C-niveau fra en anden gymnasial uddannelse eller valgfagsbekendtgørelsen. Dette gælder dog ikke fag med samme navn fra andre gymnasiale uddannelser, informationsteknologi C og datalogi C. 16. Der er bindinger mellem studieretningsfagene, jf. bilag Skolen vælger det 3. studieretningsfag, således at samtlige studieretningsfag i en studieretning har gode muligheder for fagligt samspil og bindingerne, jf. bilag 4, er opfyldt for de indgående fag. Stk. 2. Undervisningsministeriet kan efter ansøgning fra den enkelte skole godkende udbuddet af studieretninger med flere fag end det kræves efter 12. Stk. 3. For elever, der i studieretningsforløbet skifter uddannelse eller skole, og for elever, der har fået merit, kan det ene af de to studieretningsfag på højeste niveau (AA- eller AB-niveau) efter skolens afgørelse afvige fra resten af klassens både med hensyn til fag og niveau. Desuden kan det 3. studieretningsfag efter skolens afgørelse afvige fra resten af klassens. 18. Studieretningsprojektet skrives i 2 eller 3 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau og med inddragelse af andre studieretningsfag og/eller obligatoriske fag på A-niveau, jf. bilag 5. Stk. 2. Fag på A-niveau, der afsluttes med en projektprøve eller tilsvarende, kan dog ikke indgå i studieretningsprojektet. Omfatter en studieretning ikke andre studieretningsfag på A-niveau tager studieretningsprojektet udgangspunkt i et studieretningsfag på B-niveau. Stk. 3. Eleven vælger studieretningsprojektets fagkombination. Blandede studieretninger 19. For elever fra 2 studieretninger, der på grund af antallet af tilmeldte ikke har kunnet oprettes enkeltvist, kan der etableres 1 blandet studieretningsklasse, hvor eleverne fra de 2 studieretninger samlæses i de obligatoriske fag i studieretningsforløbet og i enten mindst 1 studieretningsfag på A-niveau eller i 2 studieretningsfag på samme niveau. Valgfag 20. Hver elev skal i uddannelsen gennemføre mindst ét valgfag. 21. Valgfag kan være fag fra valgfagsbekendtgørelsen eller fag fra de øvrige gymnasiale uddannelser, jf. bilag til bekendtgørelserne om uddannelserne til stx, hf og hhx, jf. dog 22. Fag fra de nævnte bekendtgørelser med samme navn som fag beskrevet i bilagene til denne bekendtgørelse kan ikke udbydes som valgfag i uddannelsen til htx. De fag, der er beskrevet i bilagene til denne bekendtgørelse, kan også udbydes som valgfag.

4 4 Stk. 2. En elev kan ikke vælge det samme fag og niveau mere end én gang. 22. Kun ét af fagene datalogi C, informationsteknologi C eller B og it B eller A kan indgå som valgfag. Stk. 2. Elever, der har valgt en studieretning med kommunikation/it på A-niveau kan ikke samtidig vælge fagene datalogi C, informationsteknologi C eller B og it B eller A som valgfag. Stk. 3. En elev kan ikke både have valgfagene filosofi og teknologi C samt filosofi C. Elever, der gennemfører ét af disse fag som studieretningsfag, kan ikke gennemføre det andet fag som valgfag. 23. En elev skal følge eller have fulgt undervisningen på det nærmest underliggende niveau i et fag, før eleven kan påbegynde undervisningen på et højere niveau i faget. Skolen kan dog tillade, at dette krav fraviges, såfremt elevens reelle faglige kvalifikationer skønnes at være tilstrækkelige. 24. Skolen kan efter ansøgning tillade, at en elev følger undervisningen i et valgfag på en anden gymnasial institution, hvis faget ikke oprettes eller ikke oprettes på det ønskede niveau på elevens egen institution. 25. Skolen kan i særlige tilfælde tillade elever, der ønsker et valgfag, der indgår som adgangskrav på en videregående uddannelse, og som ikke oprettes på skolen, at følge undervisning i faget i en anden studieretning. I sådanne tilfælde skal eleven følge den plan, der er lagt for undervisningen i faget. Øvrige undervisningsaktiviteter i uddannelsestiden 26. Dele af uddannelsestiden kan organiseres og tilrettelægges som ekskursioner mv. Stk. 2. Alle ekskursioner skal godkendes af skolen og skal indgå i opfyldelsen af de faglige mål og kunne erstatte den undervisning, de træder i stedet for. 27. Skolen kan som led i undervisningen afholde fællesarrangementer og temadage samt give mulighed for praktikophold. Stk. 2. Fællesarrangementer omfatter mere end én klasse eller ét hold og kan afholdes på tværs af årgange. Stk. 3. Temadage kan anvendes til aktiviteter på tværs af årgange, klasser og hold og skal have en sådan karakter, at der kan arbejdes fagligt og pædagogisk relevant på et gymnasialt niveau. Stk. 4. Praktik er ophold på en virksomhed, en institution eller lignende for én eller flere elever. Praktik kan indgå i et undervisningsforløb i alle fag eller deres samspil eller i forbindelse med studieretningsprojektet. Stk. 5. Alle fællesarrangementer, temadage og praktikophold skal godkendes af skolen og skal indgå i opfyldelsen af uddannelsens mål. 28. Dele af uddannelsestiden kan foregå ved en udenlandsk uddannelsesinstitution for elever, der har tilmeldt sig en særlig ordning, hvor dette på forhånd er planlagt. Aktiviteter uden for uddannelsestiden 29. Skolen kan tilbyde eleverne frivillig undervisning. Skolen bestemmer selv, i hvilke fag og emner undervisningen tilbydes. Undervisningen, der kan tilbydes grupper af elever på tværs af årgange, klasser og hold, kan ikke omfatte prøverelateret, faglig undervisning. Undervisningen er gratis for eleverne. 30. Skolen kan tilbyde eleverne studiekredse. Studiekredse kan tilbydes grupper af elever på tværs af årgange, klasser og hold. Studiekredse kan ikke omfatte prøverelateret faglig undervisning. Deltagelse er frivillig og gratis for eleverne. Stk. 2. Deltagelse i frivillig undervisning kan ikke gøres til en betingelse for den enkelte elevs muligheder for valg af studieretning, valgfag eller anden aktivitet, der udbydes af skolen som en del af uddannelsen. 31. Skolen kan tilbyde eleverne mulighed for at anvende skolens faciliteter som lektiecafé eller lignende for derved at styrke studiemiljøet og grundlaget for, at alle elever opnår et godt fagligt udbytte. Læreplaner 32. Indholdet af og målene for undervisningen i de enkelte fag, i studieområdet og i studieretningsprojektet fremgår af læreplanerne, jf. bilag 2-3 og 5-29 samt de i 21 nævnte bilag. Stk. 2. I enkeltfagsundervisning, jf. kapitel 8, indgår punkt 3.4 (samspil med andre fag) i læreplanerne ikke.

5 5 33. Undervisningssproget er dansk med mindre undervisningen foregår ved en udenlandsk institution, jf. 28. Undervisningsministeriet kan i andre tilfælde godkende, at undervisningssproget er engelsk, tysk eller fransk. Stk. 2. I undervisningen anvendes en fælles grammatisk terminologi. Fremmedsprogede tekster kan benyttes ved undervisningen i alle fag og i deres samspil. Stk. 3. Undervisningen skal løbende omfatte træning i studiemetodik. Kapitel 4 Vejledning 34. Skolen skal sikre, at der gives faglig og metodisk vejledning i de enkelte fag og i samspillet mellem fagene som en del af uddannelsestiden. Stk. 2. Skolen skal sikre, at der ud over den i stk. 1 nævnte vejledning uden for uddannelsestiden tilbydes eleverne individuel og kollektiv rådgivning og vejledning til gennemførelse af uddannelsen, jf. bekendtgørelse om vejledning om gennemførelse af uddannelser på Undervisningsministeriets område. Stk. 3. Den uddannelses- og erhvervsvejledning, som eleverne modtager i henhold til bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv, ligger uden for uddannelsestiden. Stk. 4. Skolen træffer nærmere beslutning om organiseringen og tilrettelæggelsen af vejledningen i henhold til stk. 2. Kapitel 5 Uddannelsens styring Klasser og hold 35. Skolen fastlægger det maksimale elevantal i klasserne og træffer beslutning om fordeling af eleverne på de enkelte klasser. Stk. 2. I forbindelse med organiseringen af grundforløbet skal skolen i videst muligt omfang tage hensyn til elevernes forhåndstilkendegivelser vedrørende studieretning. Stk. 3. Ved fordeling af eleverne i klasser i studieretningsforløbene skal skolen i videst muligt omfang tage hensyn til elevernes ønsker om studieretning og valgfag. Stk. 4. Skolen indplacerer eleven på eventuelle begynder- eller fortsættersprog på grundlag af elevens forudgående undervisning i faget, jf. 9, stk Skolen kan tillade, at en elev fra en anden gymnasial uddannelse, der har valgt et fag i htxuddannelsen, optages i en eksisterende klasse eller på et eksisterende hold. Udbud og oprettelse af studieretninger og fag 37. Skolen fastsætter de studieretninger og valgfag, som skolen udbyder, herunder kriterier for under hvilke betingelser en studieretning eller et valgfag oprettes. Eleverne gøres bekendt med de fastsatte kriterier. Stk. 2. Antallet af forskellige studieretninger, som udbydes på den enkelte skole eller skoleafdeling, skal stå i rimeligt forhold til antallet af elever i skolens htx-uddannelse. Alle skoler skal dog mindst udbyde to forskellige studieretninger. 38. Ved en eventuel navngivning af en studieretning skal navnet være dækkende for det, der er studieretningens væsentligste indhold. 39. Skolen skal udbyde undervisning i følgende fag på højere niveau end det obligatoriske som enten studieretningsfag eller valgfag: Matematik, teknologi, fysik, kemi, biologi, samfundsfag og engelsk. 40. Skolen skal udbyde mindst 2 af følgende teknikfag: Byggeri og energi, design og produktion eller proces, levnedsmiddel og sundhed. Stk. 2. Skolen sammensætter sine teknikfag så de anvendte temaer afspejler skolens udbud på andre uddannelsesområder eller afspejler skolens faglige udviklingsområder. Stk. 3. Hvert teknikfag er sammensat af nøgletemaer, som er obligatoriske for det valgte teknikfag, af to valgtemaer, som skolen udvælger blandt de valgtemaer, som er fastsat i læreplanen for det enkelte teknikfag, jf. bilag 24-26, og af et fordybelsesområde, som vælges inden for et af de enkelte teknikfags nøgletemaer eller valgtemaer, som skolen udvælger. En del af det afsluttende projekt ligger i fordybelsesområdet. Nøgletemaerne og de udvalgte valgtemaer udgør ca. 70 pct. af fagets uddannelsestid. Fordybelsesområdet udgør ca. 30 pct. af fagets uddannelsestid. Teknikfaget og de valgtemaer og fordybelsesområdet, der indgår i faget, angives på elevens eksamensbevis.

6 6 41. Skolen træffer beslutning om oprettelse af konkrete studieretninger og kan herunder træffe beslutning om oprettelse af blandede studieretningsklasser, jf. 19. Skolens beslutning kan indebære, at ikke alle elevers ønsker om studieretning tilgodeses. 42. Skolen træffer afgørelse om udbud af valgfag. Stk. 2. Skolen træffer afgørelse om oprettelse af konkrete valgfag. Skolens beslutning kan indebære, at ikke alle elevers ønsker om valgfag tilgodeses. Skolen skal dog sikre, at alle elever kan opfylde kravene til uddannelsen. Stk. 3. Skolen skal som valgfag udbyde tysk C eller fransk C som fortsættersprog. 43. Skolens udbud af studieretninger og valgfag skal offentliggøres senest den 1. december forud for fristen for ansøgning om optagelse. Udmeldingen sker på skolens hjemmeside og på et eventuelt orienteringsmøde for kommende 1. årselever. Stk. 2. Skolens udmelding skal for den enkelte studieretning informere om, hvilke to studieretningsfag, der indgår på højeste niveau (fag på AA- eller AB-niveau), og hvilke fag der kan komme på tale som 3. studieretningsfag. Stk. 3. Skolens udmelding skal endvidere informere om, hvilke af valgfagene tysk fortsættersprog C eller fransk fortsættersprog C, der udbydes, jf. 42, stk Skolen skal senest 1. november i grundforløbet oplyse om fag og niveau for de to fag på højeste niveau i hver studieretning. Samtidig oplyser skolen om niveau for de mulige 3. studieretningsfag samt om de udbudte valgfag og disses niveau. Elevens valg af studieretning og valgfag 45. Skolen indhenter tidligst den 1. december i grundforløbet elevernes ønsker om studieretning og valgfag. For så vidt angår elevernes ønsker om valgfag, der starter senere, er der tale om en foreløbig tilkendegivelse, der anvendes i planlægningsøjemed. Skolen beslutter selv, hvornår det endelige valg finder sted. Stk. 2. Skolen fordeler eleverne i studieretninger og på valghold, så elevernes ønsker tilgodeses i videst muligt omfang. Skolen skal sikre, at sammensætningen af elevernes uddannelsesforløb opfylder uddannelsernes krav. Stk. 3. Studieretningsforløbet starter inden for tidsintervallet januar i 1. år. Eleverne skal senest 8 skoledage før studieretningsforløbets start have besked om, i hvilket omfang deres ønsker er blevet opfyldt. Stk. 4. En elev kan efter at have afgivet ønsker om valgfag og efter at have fået besked om, hvilke valgfag vedkommende har fået, anmode skolen om tilladelse til at udskifte et eller flere valgfag. Skolen kan give tilladelse hertil, hvis de samlede krav til uddannelsen fortsat opfyldes. Et sådant omvalg skal normalt være gennemført, inden undervisningen i valgfaget starter. Skoleår og ferie 46. Skolen træffer beslutning om undervisningens start. Stk. 2. Undervisningsministeriet fastsætter det seneste tidspunkt for afslutning af undervisningen for hvert klassetrin ved offentliggørelsen af den årlige plan for eksamens afholdelse. Stk. 3. Skolen træffer beslutning om antallet af skoledage og om placering af ferie- og fridage. Kapitel 6 Undervisningens planlægning og gennemførelse 47. Undervisningen planlægges og gennemføres, så målene for både uddannelsen som helhed og for de enkelte fag, jf. læreplanerne i bilag 2-3 og 5-29, opfyldes. 48. Undervisningen skal tilrettelægges under hensyntagen til elevernes forskellige evner og forudsætninger. 49. I studieretningsforløbet skal klasserne undervises samlet i obligatoriske fag og studieretningsfag, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Dele af undervisningen i teknikfag kan organiseres tværs af klasser. Stk. 3. I valgfag kan undervisningen organiseres i hold på tværs af klasser og klassetrin. 50. Når undervisningen i et fag eller i forløb, hvor flere fag spiller sammen, varetages af flere lærere, skal skolen fastlægge en ansvarsfordeling for den samlede undervisning, evaluering og prøver. 51. Skolen sammensætter for grundforløbet og for hver studieretningsklasse et eller flere lærerteam. Desuden kan skolen sammensætte læ-

7 7 rerteam efter andre kriterier. Et lærerteam kan efter behov fungere i kortere eller længere tid. Stk. 2. Skolen beslutter, hvilke opgaver der tillægges det enkelte lærerteam med hensyn til planlægning gennemførelse, evaluering og udvikling. 52. Skolen fastlægger efter drøftelse med relevante lærerteam en overordnet plan (studieplanen) for, hvordan undervisningen løbende planlægges, gennemføres, evalueres og justeres. Stk. 2. Studieplanen skal indeholde en klar ansvarsfordeling mellem lærerne og sikre sammenhæng mellem enkeltfaglige og flerfaglige undervisningsforløb. 53. Studieplanen skal i grundforløbet omfatte fagene og studieområdet. I studieretningsforløbet omfatter studieplanen alle klassens fag og deres samspil samt studieområdet for derigennem at sikre progression og variation i brugen af forskellige arbejdsformer, herunder virtuelle forløb, projektarbejde og ekskursioner. Stk. 2. Studieplanen omfatter elevernes skriftlige arbejde, herunder progression i det samlede skriftlige arbejde på de enkelte studieretninger. 54. Studieplanen skal sikre, at der er tydelige mål for elevernes opbygning af faglige, almene og personlige kompetencer som forudsætning for faglig fordybelse, studiekompetence og personlig udvikling, jf. uddannelsens formål i kapitel 1. Stk. 2. Ud over de særfaglige mål skal studieplanen omfatte udviklingen af elevernes 1) mundtlige og skriftlige udtryksfærdighed og formidlingsevne, 2) grundlæggende it-kompetencer, herunder en sikring af at eleverne behersker it-baserede kommunikationsfora og 3) bevidsthed om og evne til at kunne håndtere egne læreprocesser og beherskelse af forskellige arbejdsformer. Stk. 3. Studieplanen skal sikre, at det skriftlige arbejde i fagenes samspil og i de enkelte fag, herunder fag med forhåndstildelt tid til skriftligt arbejde, jf. 69, stk. 2, indgår i en fælles plan for det skriftlige arbejde med henblik på realisering af såvel de fagspecifikke mål som målene anført i stk. 1 og 2. Stk. 4. Studieplanen skal sikre, at elevernes arbejdsbyrde fordeles jævnt over hele uddannelsesforløbet. 55. Studieplanen skal formidles løbende på skolens hjemmeside i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. 56. Når undervisningen starter i et nyt fag eller på et nyt niveau, skal eleverne have forelagt en plan for undervisningen eller medvirke ved udarbejdelsen af en sådan. For de senere faser planlægger elever og lærere i fællesskab arbejdet. 57. Skolen skal sikre, at der sker en koordinering af undervisningen og det skriftlige arbejde. Koordineringen skal gøre det muligt at kombinere samtidige undervisningsforløb til forskellige niveauer i samme fag i overensstemmelse med fagets mål og indholdskrav. Uddannelsestid 58. De enkelte fag og forløb har følgende rammer for deres uddannelsestid: 1) Dansk A: 260 timer 2) Kommunikation/it A: 285 timer 3) Teknikfag A: 295 timer 4) Biologi B: 190 timer 5) Engelsk B: 210 timer 6) Fysik B: 190 timer 7) Kemi B: 190 timer 8) Matematik B: 285 timer 9) Teknologi B: 330 timer 10) Studieretningsprojektet: 30 timer. Stk. 2. Der afsættes 75 timer til øvrige fag på C-niveau, 200 timer til fag på B-niveau, 125 timer til løft fra C- til B-niveau og 125 timer til løft fra B- til A-niveau. Stk. 3. Den angivne uddannelsestid omfatter uddannelsestiden til fagenes samspil i studieområdet, jf. bilag 2-3, samt uddannelsestid, der anvendes i henhold til Den uddannelsestid, de enkelte fag er tildelt, jf. 58, skal fordeles mellem de enkelte fag og fagenes samspil, så uddannelsens samlede mål bedst muligt tilgodeses. Skolen beslutter, hvordan fordelingen skal være. Stk. 2. I grundforløbet anvendes mindst 270 timer af uddannelsestiden til studieområdet, herunder indgår mindst 15 timer til undervisning i fysisk udfoldelse og personlig sundhed. Stk. 3. I studieretningsforløbet anvendes mindst 210 timer af uddannelsestiden til studieområdet. Uddannelsestid til gennemførelse af

8 8 studieretningsprojektet indgår ikke i uddannelsestiden til studieområdet. 60. Skolen beslutter efter drøftelse med lærerne, hvordan fordelingen af uddannelsestiden i fagene og i studieområdet, jf. 59, stk. 1, skal være på de enkelte år, så uddannelsens samlede mål tilgodeses bedst muligt. Stk. 2. Fordelingen af uddannelsestiden skal foretages således at der i 1. år indgår mindst 100 timers værksteds- og laboratoriemæssig undervisning. Stk. 3. Fordelingen af uddannelsestiden skal foretages sådan, at fag på A-niveau og eventuelle fag på B-niveau, der indgår i elevens studieretningsprojekt altid afsluttes ved afslutningen af 3. år. Stk. 4. Fagene teknologi B og matematik B afsluttes efter 2. år, således at teknikfaget kan gennemføres i forlængelse af disse fag. Stk. 5. Elever, for hvem fagene biologi, kommunikation/it og samfundsfag ikke indgår i studieretningsforløbet, skal kunne afslutte fagene på C niveau ved afslutningen af 1. år. Stk. 6. I alle studieretninger skal uddannelsestiden fordeles, så mindst 2 studieretningsfag afsluttes i 3. år. 61. Skolen fastsætter efter drøftelse med det enkelte lærerteam rammer for uddannelsestidens anvendelse til forskellige arbejdsformer med henblik på at understøtte, at eleverne møder forskellige arbejdsformer. Stk. 2. Dele af uddannelsestiden kan anvendes til undervisning, der ikke forudsætter samtidig fælles tilstedeværelse af lærer og elever (virtuel undervisning). I grundforløbet kan det højst være 10 procent af uddannelsestiden og i studieretningsforløbet højst 25 procent i hvert fag. 62. Skolen kan beslutte, at op til 7 procent af elevens samlede uddannelsestid anvendes til terminsprøver, andre interne evalueringer, interne fællestimer mv. eller andre tværgående uddannelsesaktiviteter i overensstemmelse med uddannelsens formål. Stk. 2. Skolen beslutter under hensyntagen til uddannelsens formål, hvordan den afsatte tid skal fordeles på de enkelte fag og undervisningsforløb. Skriftligt arbejde 63. Skolen stiller de nødvendige ressourcer til rådighed for evaluering af elevernes skriftlige arbejde. Stk. 2. Ressourcerne anvendes til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere elevernes skriftlige arbejde. Skolen kan som led heri tilgodese oprettelse og vedligeholdelse af vidensbanker for opgaver og opgaveformuleringer samt udvikling og anvendelse af kollektive (herunder it-baserede) rettemetoder, der kan anvendes over for grupper af elever. Stk. 3. Skriftlige arbejder kan have form af tekster, rapporter, it-præsentationer, multimedieproduktioner m.m. 64. Det skriftlige arbejde skal anvendes til at sikre kvaliteten af den enkelte elevs uddannelse i forhold til målene for såvel uddannelsen som helhed som for de enkelte fag. Stk. 2. Der skal være progression i kravene til elevernes skriftlige arbejde. Stk. 3. Det skriftlige arbejde skal indgå i den løbende interne evaluering. 65. Skriftligt arbejde skal både inden for det enkelte fag og på tværs af fag bidrage til elevernes kompetenceudvikling ved at 1) udvikle og dokumentere elevernes færdigheder og viden inden for fagområdet, 2) øve eleverne i at formidle fagligt stof i sprogligt korrekt skriftlig form, 3) sikre mulighed for, at eleverne kan gennemføre en selvstændig bearbejdning af problemstillinger, 4) øve eleverne i at udføre en systematisk skriftlig fremstilling, herunder få mulighed for at demonstrere overblik over et fagligt stof, 5) bidrage til elevernes fordybelse i særlige problemstillinger og 6) give grundlag for elevens og lærerens evaluering af elevens standpunkt. Stk. 2. Skolen prioriterer anvendelsen af skriftligt arbejde i såvel det enkelte fag som i fagenes samspil og sikrer koordinering og samarbejde mellem fagene om opnåelse af målene. 66. Skolen beslutter, hvilke opgaver der tillægges den enkelte lærer og det enkelte lærerteam med hensyn til elevernes skriftlige arbejde. Stk. 2. Omfanget af elevernes skriftlige arbejde skal tilnærmelsesvis være ens for alle studieretninger idet dog elevtiden i overvejende naturvidenskabelige studieretninger befinder sig i

9 9 øverste del af elevtidsintervallet i 69. Skolen kan dog tilgodese elever med særlige behov. 67. Omfanget af det skriftlige arbejde opgøres i elevtid. Elevtiden er den forventede tid en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af en bestemt opgave. Stk. 2. Elevtiden omfatter ikke termins- og årsprøver. 68. Skolen fastsætter efter drøftelse med de involverede lærere principper for, hvordan fastlæggelsen af elevtiden for den enkelte opgave sker. Skolen fordeler elevtiden til skriftligt arbejde. Stk. 2. Eleverne skal på forhånd gøres bekendt med elevtiden for den enkelte opgave. 69. Der afsættes en elevtid på timer over hele uddannelsesforløbet, jf. dog stk. 2, til den enkelte elevs skriftlige arbejde. Stk. 2. Skolen forhåndstildeler følgende timer: 1) Mindst 75 timer til dansk A, 2) Mindst 160 timer til matematik A, 3) Mindst 125 timer til fysik og kemi A. 4) Mindst 110 timer til øvrige fag på A-niveau med skriftlig prøve, eller projektprøve, 5) Mindst 100 timer til matematik B og teknologi B, 6) Mindst 50 timer til engelsk B og 7) Mindst 40 timer til fag med skriftligt årskarakter. Stk. 3. For at sikre den samlede målopfyldelse for det enkelte fag skal skolen ved beslutning om, hvorvidt et fag skal tildeles flere timer end den forhåndstildelte mindste elevtid, tage hensyn til, hvordan faget indgår i andet skriftligt arbejde. 70. Skolen beslutter efter drøftelse med de involverede lærere, hvordan den resterende elevtid fordeles, idet skriftligt arbejde inden for følgende områder skal tilgodeses: 1) Studieområdet i grundforløbet, 2) Studieområdet i studieretningsforløbet, 3) Rapportering af eksperimentelt arbejde, 4) Internt bedømte projekter, 5) Samarbejde om skriftlige produkter i flere fag, og 6) Fag i øvrigt. 71. Der kan afsættes flere timer til skriftligt arbejde end efter 69, stk. 1, til: 1) Elever, der har flere end 3 fag på A-niveau, 2) Elever, der skifter fag, studieretning eller uddannelse, samt 3) Elever i lignende situationer. 72. Mindst 25 procent af den samlede elevtid til skriftligt arbejde, jf. 69, skal uafhængigt af studieretningen være knyttet til matematisk-naturvidenskabelige fag og deres samspil indbyrdes og med andre fag. 73. Eleverne har i forbindelse med det skriftlige arbejde krav på jævnligt at få tilbagemelding om deres standpunkt, herunder at få en uddybet evaluering af opgavebesvarelsernes styrker og svagheder. Stk. 2. Skolen skal jævnligt sikre sig viden om den enkelte klasses styrker, svagheder og faglige niveau i det skriftlige arbejde. Skolen anvender denne viden til efter drøftelse med det enkelte lærerteam at sikre progression i og en hensigtsmæssig fordeling af det skriftlige arbejde. 74. Ved evalueringen af elevernes skriftlige arbejde benyttes forskellige evalueringsformer, herunder: 1) Retning af elevernes individuelle besvarelser af opgaver og test, herunder årsprøver, 2) Retning og kommentering af gruppebaserede eller individuelle skriftlige arbejder, herunder terminsprøver, 3) Kommentering af delvist færdige skriftlige arbejder i en processkrivning, 4) Samtaler med elever eller elevgrupper og 5) Kombinationer af ovenstående. Stk. 2. Skolen beslutter, hvordan evalueringen af det skriftlige arbejde foregår. Kapitel 7 4-årige tilrettelæggelse mv. 75. For elever, der er optaget under TEAM Danmark, og for elever, der er optaget på Musikalsk Grundkursus eller tilsvarende kursus i billedkunst, kan uddannelsen tilrettelægges over 4 år. 76. Skolen kan for elever, der følger en 4- årig tilrettelæggelse af uddannelsen, fravige fagrækken i grundforløbet. 77. En elev, der i studieretningsforløbet følger en 4-årig tilrettelæggelse af uddannelsen, skal opfylde de generelle krav til uddannelsen.

10 10 Skolen kan dog fravige sammensætningen af den studieretning, eleven er optaget på, så 1) obligatoriske fag på A-niveau afsluttes med udgangen af 3. eller 4. år, 2) det ene af de to studieretningsfag på højeste niveau (AA- eller AB-niveau) kan afvige fra resten af klassens, både med hensyn til fag og niveau, 3) det 3. studieretningsfag kan fravige resten af klassens, jf. dog stk. 3, og 4) studieretningsfag på A-niveau kan afsluttes i 3. eller 4. år. Stk. 2. Herudover kan Undervisningsministeriet efter ansøgning fra den enkelte skole godkende andre fravigelser. Stk. 3. Skolen vælger det 3. studieretningsfag. Alle studieretningsfag i en studieretning skal have gode muligheder for fagligt samspil. Kapitel 8 Enkeltfag Enkeltfagsundervisning 78. Enkeltfagsundervisning udbydes og tilrettelægges som åben uddannelse. 79. Enkeltfagskursister følger undervisningen på samme vilkår som de øvrige elever, jf. dog 78. Stk. 2. Undervisningen i de enkelte fag afsluttes med prøve efter reglerne for 3-årig tilrettelæggelse, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Der afholdes prøve i en særlig tilrettelagt prøve i studieområdet, jf. bilag 3. Det påhviler skolen at sikre, at kursisterne modtager vejledning til at kunne aflægge prøven. 80. Der afsættes kursisttid til den enkelte kursists skriftlige arbejde. Der afsættes kursisttid til: 1) Mindst 75 timer til dansk A, 2) Mindst 160 timer til matematik A, 3) Mindst 125 timer til fysik og kemi A, 4) Mindst 110 timer til øvrige fag på A-niveau med skriftlig prøve, 5) Mindst 50 timer til engelsk B, 6) Mindst 100 timer til matematik B, og 7) Mindst 40 timer til øvrige fag med skriftlig årskarakter. Stk. 2. Ud over den i stk. 1 afsatte elevtid kan der til alle fag, inkl. fag med skriftlig prøve eller årskarakter, yderligere afsættes op til 15 timers elevtid til skriftligt arbejde til skriftlig træning i andre fag. Skriftligt arbejde inden for følgende områder skal tilgodeses: 1) rapportering af eksperimentelt arbejde. 2) skriftligt arbejde i fag på B-niveau, som findes på A-niveau. 3) skriftligt arbejde i øvrige fag, herunder samarbejde om skriftlige arbejder, der involverer flere fag. 81. Kapitel 10 om intern evaluering finder ikke anvendelse ved enkeltfagsundervisning, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Lærerne giver to gange årligt kursisterne et tilbud om en vurdering af deres standpunkt. I løbet af sidste semester før undervisningens ophør skal kursister i fag på niveauer, der afsluttes med skriftlig prøve, have tilbud om at udarbejde en skriftlig opgavebesvarelse under eksamenslignende forhold. 82. Skolen kan tillade, at enkeltfagselever optages i eksisterende klasser eller på eksisterende hold, der indgår i et 3-årigt uddannelsesforløb. Enkeltfags højere teknisk eksamen 83. En enkeltfags højere teknisk eksamen skal opfylde samme krav til uddannelsestid, fag og niveauer som angivet i 4 og 6. Stk. 2. Studieretningsprojektet erstattes af en projektopgave, jf. bilag 6. Kursisten skal enten have aflagt eller indstillet sig til prøve i det eller de fag, der indgår i projektopgaven i den førstkommende eksamenstermin efter, at kursisten har afsluttet undervisningen. 84. Prøve i de enkelte fag aflægges i den eksamenstermin, der kommer umiddelbart efter undervisningens ophør. Stk. 2. Aflægges prøve senere, aflægges prøven som selvstuderende, medmindre den aflægges som sygeeksamen. Kapitel 9 Selvstuderende 85. Selvstuderende skal indstilles til prøve efter regler i bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. Forud for indstillingen skal den selvstuderende dokumentere, at et eventuelt eksaminationsgrundlag er til stede. Stk. 2. Selvstuderende aflægger prøve efter de

11 11 regler, der er fastsat i læreplanen for det pågældende fag, herunder de eventuelle særlige regler, der gælder for faget ved højere teknisk eksamen, medmindre særlige forhold er beskrevet i den pågældende læreplan. 86. Selvstuderende skal tilbydes faglig vejledning, som kan gives individuelt eller i grupper af selvstuderende. 87. Selvstuderende, der ønsker at udarbejde en projektopgave, jf. bilag 6, og som ikke i forvejen har udarbejdet et studeretningsprojekt, udarbejder projektopgaven på et tidspunkt, som skolen fastsætter. 88. For selvstuderende, der ønsker at aflægge prøver til en samlet eksamen gælder reglerne om prøveaflæggelse for enkeltfagsstuderende, jf. 83, dog ikke med hensyn til uddannelsestid. Kapitel 10 Intern evaluering 89. Skolen udarbejder en evalueringsplan. Planen skal omfatte en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse af undervisningen for de enkelte klasser og hold. Stk. 2. Planen skal sikre, at der sker en løbende evaluering af den enkelte elev, så der sker en vurdering af elevens faglige, almene og personlige kompetencer og sikres udvikling af disse. Stk. 3. Evalueringen sker både ud fra de mål, der er opstillet for uddannelsen som helhed og ud fra de mål og de bedømmelseskriterier, der er opstillet for undervisningen i de pågældende læreplaner. 90. Undervisningen skal løbende evalueres, så elever, lærere og skolens ledelse informeres om udbyttet af undervisningen. 91. Den løbende evaluering skal sikre, at den enkelte elev får et klart billede af egne styrker, svagheder og fremskridt og give grundlag for at justere undervisningen. Stk. 2. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev med hensyn til både faglig udvikling og udvikling af arbejdsmetoder. Stk. 3. Resultatet af evalueringen drøftes med klassen eller holdet og med den enkelte elev og anvendes til at justere undervisningens progression og niveau i forhold til elevernes faglige formåen. 92. Alle større projekter skal evalueres særskilt, og resultaterne af evalueringen forelægges skolens ledelse. 93. Den enkelte elevs faglige standpunkt evalueres ved brug af standpunktskarakterer, årskarakterer, årsprøvekarakterer, interne prøvekarakterer, eksamenskarakterer samt eventuelle vidnesbyrd. Stk. 2. Standpunktskarakterer henholdsvis årskarakterer udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor karakteren gives. Eksamenskarakterer, årsprøvekarakterer og interne prøvekarakterer udtrykker graden af opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i forhold til den stillede opgave eller de eller det stillede eksamensspørgsmål. Stk. 3. Elever fra andre gymnasiale uddannelser, der følger undervisningen i uddannelsen til højere teknisk eksamen, får standpunktskarakterer på lige fod med eleverne i uddannelsen til højere teknisk eksamen. Hf-kursister, der er optaget efter 82, får hverken standpunkts- eller årskarakterer. 94. I de enkelte fag giver faglæreren standpunktskarakterer 2 gange i løbet af hvert skoleår. Skolen fastsætter tidspunkterne og rammerne for afgivelse af standpunktskarakterer. Hf-kursister, der er optaget efter 82, får ikke standpunktskarakter. Stk. 2. Standpunktskarakterer kan ledsages af et kortfattet vidnesbyrd om elevens udbytte af undervisningen. Standpunktskarakterer skal ledsages af et vidnesbyrd, såfremt standpunktskarakteren er under 6, eller hvis den er to eller flere karakterpoint lavere end den senest afgivne standpunktskarakter. 95. Eleverne skal efter hvert skoleår have årskarakter i alle fag, jf. dog 94, stk. 3. Stk. 2. I fag, der har skriftlig prøve til højere teknisk eksamen samt i de naturvidenskabelige fag på B-niveau og matematik på B-niveau gives der en årskarakter for det skriftlige standpunkt og en årskarakter for det mundtlige standpunkt. Stk. 3. I alle andre fag giver faglæreren én årskarakter, der er en bedømmelse af elevens standpunkt i faget som helhed ved afslutningen af undervisningen. Stk. 4. Årskarakterer i fag, der afsluttes det pågældende år, skal være indført i eksamensproto-

12 12 kollen, før planen for mundtlig eksamen offentliggøres. De øvrige årskarakterer gives ved undervisningens ophør. 96. Der afholdes skriftlig årsprøve i faget dansk i 1. og 2. år og i matematik i 1. år. Stk. 2. I 2. år afholdes der projektprøve henholdsvis skriftlig årsprøve i de fag, eleven har på A-niveau. Endvidere afholdes der i 2. år skriftlig årsprøve i engelsk, hvis engelsk B afsluttes i 3. år. Stk. 3. Elever, der efter stk. 2 skal aflægge projektprøve i teknologi aflægger denne prøve inden for samme tidsmæssige rammer og ud fra samme forlæg som elever, der aflægger prøven til eksamen i teknologi B. 97. Der afholdes mundtlige årsprøver ved afslutningen af de enkelte skoleår efter skolens beslutning. Skolen skal sikre, at eleverne får træning i forskellige mundtlige prøveformer. Stk. 2. Der skal afholdes mindst 6 mundtlige prøver eller årsprøver under eksamenslignende forhold i løbet af 1. og 2. år. Prøverne kan placeres frit i løbet af skoleåret. 98. Studieområdet i grundforløbet afsluttes med en intern mundtlig prøve, jf. bilag 2. Stk. 2. De deltagende lærere giver hver elev en intern prøvekarakter, der er medtællende i elevens standpunktskarakterer. 99. I fag med skriftlig prøve afholdes der terminsprøve i det år, prøven afholdes. Stk. 2. Terminsprøven afholdes 1-3 måneder før prøven. Stk. 3. Der skal gives karakter for elevernes besvarelser ved terminsprøver og for årsprøver, der finder sted under eksamenslignende former. Karaktererne ved terminsprøverne indgår i grundlaget for fastsættelsen af standpunktskarakterer og årskarakterer Skolen sørger for, at der i forbindelse med afgivningen af standpunkts- og årskarakterer mindst én gang pr. semester sker en drøftelse af den enkelte elev med henblik på en vurdering af elevens mulighed for at gennemføre uddannelsen. Kapitel 11 Eksamen 101. En højere teknisk eksamen skal omfatte 10 prøver og et studieretningsprojekt, jf. dog stk. 4. Stk. 2. I fag på A-niveau med skriftlig prøve eller projektprøve aflægges denne altid, jf. dog stk. 3. Desuden aflægger hver elev altid prøver i studieområdet i studieretningsforløbet og i matematik B. De resterende prøver, der skal aflægges, udtrækkes af Undervisningsministeriet. Stk. 3. For elever, der gennemfører flere fag på A-niveau end 3, jf. 6, stk. 2, kan der foretages udtræk mellem de skriftlige prøver i fag på A-niveau. Stk. 4. En eksamen, der tages som en enkeltfagseksamen, herunder af selvstuderende, skal dog omfatte prøverne i alle fag, studieområdet og skal desuden omfatte en projektopgave, jf. bilag Hvert lærerteam og lærer skal ved afslutningen af grundforløbet og ved afslutningen af et skoleår udarbejde en skriftlig undervisningsbeskrivelse. I beskrivelserne skal det oplyses, hvilke undervisningsforløb der har været gennemført på det enkelte hold eller i den enkelte klasse og herunder angives benyttet litteratur og andet undervisningsmateriale. Stk. 2. Undervisningsbeskrivelserne sikrer et entydigt eksaminationsgrundlag. Rammerne for udformningen af undervisningsbeskrivelserne fastlægges i samarbejde med eleverne på holdet eller i klassen. Elever, der tidligere har afsluttet et fag eller forløb på et lavere niveau eller har fået merit for en del af faget eller forløbet, kan i relevant omfang og efter godkendelse af den/de de pågældende lærer(-e) vælge benytte undervisningsbeskrivelser herfra helt eller delvist. Stk. 3. Læreren henholdsvis lærerteamet skal ved udarbejdelsen af undervisningsbeskrivelsen benytte den af Undervisningsministeriet udarbejdede skabelon i det af ministeriet fastsatte format. Ministeriet kan kræve undervisningsbeskrivelserne indsendt og kan forlange, at dette skal ske i et bestemt elektronisk format En elev, der har deltaget i undervisningen i et fag eller et forløb uden at fuldføre dette, kan på anmodning få udleveret attestation fra skolen for gennemført undervisning, jf. dog stk. 2, og opnåede resultater.

13 13 Stk. 2. Det er en betingelse for at få attestation for gennemført undervisning, at eleven har opfyldt kravene i skolens studie- og ordensregler til aktiv deltagelse. Kapitel 12 Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 104. Nærmere regler er fastsat i bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelser m.v For elever, der på grund af handicap ikke har mulighed for at følge et ordinært uddannelsesforløb, kan skolen tillade, at det 3-årige forløb udstrækkes over 4 år. Uddannelsestiden er den samme som for et ordinært forløb på 3 år. Kapitel 13 Sygeundervisning 106. Elever, der midlertidigt på grund af sygdom i længere tid ikke kan følge den almindelige undervisning, skal have tilbud om sygeundervisning Ved fravær på grund af sygdom, der forventes at vare i længere tid, skal skolen snarest og senest 2 uger (10 skoledage) efter, at eleven sidst deltog i undervisningen, rette henvendelse til eleven. Hvis eleven er undergivet forældremyndighed, skal skolen endvidere rette henvendelse til forældremyndighedens indehaver om iværksættelse af sygeundervisning. Stk. 2. Skolen sørger for, at den nødvendige undervisning iværksættes efter aftale med eleven eller forældremyndighedens indehaver og i nødvendigt omfang elevens lærere eller lærerteam. Stk. 3. Opholder eleven sig på et hospital eller anden institution, træffer skolen aftale med vedkommende institution om sygeundervisningens afvikling Undervisningens omfang, der til enhver tid må afpasses elevens helbredstilstand, kan normalt ikke overstige 5 ugentlige timer og kan normalt ikke strække sig ud over 8 uger (40 skoledage). Den gennemførte undervisning erstatter den uddannelsestid, eleven i den pågældende periode ikke har gennemført Hvis en elev hyppigt har haft kortvarige fravær eller forventes at få hyppige, kortvarige fravær, kan eleven få supplerende undervisning i tilknytning til elevens deltagelse i den almindelige undervisning. Skolen træffer afgørelse herom For elever, der på grund af langvarig sygdom ikke har mulighed for at følge den ordinære undervisning, kan skolen tillade, at det 3- årige forløb udstrækkes over 4 år. Det er en forudsætning herfor, at eleven ikke har udsigt til umiddelbar helbredelse, og at eleven har behov for, at undervisningen begrænses dagligt eller periodevist. Stk. 2. Undervisningen sker i eksisterende klasser eller på eksisterende hold. Uddannelsestiden er den samme som for et ordinært forløb på 3 år. Stk. 3. Eleven skal dokumentere sin sygdom og sit behov, jf. stk. 1, ved en lægeerklæring. Kapitel 14 Klage 111. Eleven kan klage til Undervisningsministeriet over skolens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse inden to uger efter, at skolen har meddelt eleven afgørelsen. Stk. 2. Hvis eleven er undergivet forældremyndighed, kan klage også indgives af forældremyndighedens indehaver. Stk. 3. Klagen indgives skriftligt til skolen, der videresender klagen til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal skolen give klageren lejlighed til inden for en uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar skal medsendes til ministeriet. Stk. 4. Ministeriet træffer afgørelse om fastholdelse af skolens afgørelse eller om ændring af denne til fordel for klageren. Kapitel 15 Fravigelser fra bekendtgørelsens regler 112. Undervisningsministeriet kan i særlige tilfælde give tilladelse til at fravige denne bekendtgørelses regler, hvis det sker for at fremme forsøgsarbejde og pædagogisk udviklingsarbejde. Stk. 2. Undervisningsministeriet kan desuden gøre undtagelser for en enkelt elev, hvor helt særlige forhold gør sig gældende.

14 14 Kapitel 16 Ikrafttrædelses- og overgangsregler 113. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for elever, der påbegynder tre- eller fireårige forløb den 1. august 2005 eller senere. Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 524 af 15. juni 2000 om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen) ophæves, jf. dog lovens 48, stk. 4 og 5, 1. pkt. Undervisningsministeriet, den 15. december 2004 P.M.V. JARL DAMGAARD Uddannelsesdirektør / Marianne Winther Jarl

15 15 Bilag 1 Htx, december 2004 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-2) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang ( 3-5) Kapitel 3 Uddannelsens struktur og indhold ( 6-33) Kapitel 4 Vejledning ( 34) Kapitel 5 Uddannelsens styring ( 35-46) Kapitel 6 Undervisningens planlægning og gennemførelse ( 47-74) Kapitel 7 4-årige tilrettelæggelser mv. ( 75-77) Kapitel 8 Enkeltfag ( 78-84) Kapitel 9 Selvstuderende ( 85-88) Kapitel 10 Intern evaluering ( ) Kapitel 11 Eksamen ( ) Kapitel 12 Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand ( ) Kapitel 13 Sygeundervisning ( ) Kapitel 14 Klage ( 111) Kapitel 15 Fravigelser fra bekendtgørelsens regler ( 112) Kapitel 16 Ikrafttrædelses- og overgangsregler ( 113) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Bilag 17 Bilag 18 Bilag 19 Bilag 20 Bilag 21 Bilag 22 Bilag 23 Bilag 24 Bilag 25 Bilag 26 Bekendtgørelsens bilag Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag Studieområdet i grundforløbet Studieområdet i studieretningsforløbet Bindinger mellem studieretningsfagene Studieretningsprojektet Projektopgaven til enkeltfagseksamen Biologi B Biologi C Dansk A Design B Engelsk A Engelsk B Fysik A Fysik B Informationsteknologi B Kemi A Kemi B Kommunikation/it A Kommunikation/it C Matematik A Matematik B Samfundsfag B Samfundsfag C Teknikfag A byggeri og energi Teknikfag A design og produktion Teknikfag A proces, levnedsmiddel og sundhed

16 16 Bilag 27 Bilag 28 Bilag 29 Teknologi A Teknologi B Teknologihistorie C

17 17 Bilag 2 Htx, december 2004 Studieområdet i grundforløbet 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Studieområdet er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af naturvidenskabelige, teknologiske og samfundsfaglige områder. Studieområdet beskæftiger sig med samspillet mellem teori og praktisk arbejde, og der indgår eksperimenter og værkstedsarbejde hver for sig og i kombination. Studieområdets faglighed omfatter særfaglige og overfaglige elementer. Det særfaglige er karakteriseret ved at bidrage til opfyldelse af mål for de fag, der indgår i studieområdet, og af faglig fordybelse. Det overfaglige består af samspil mellem fagene, et metodisk og et videnskabsteoretisk element. Det metodiske element omfatter især grundlæggende studieteknikker og generelle arbejdsmetoder. Det videnskabsteoretiske element omfatter teorier og tanker, der ligger bag naturvidenskabelige erkendelser, teknologiske udviklinger og almenmenneskelige og samfundsmæssige forhold. I studieområdet indgår sproglige og kommunikative indholdselementer og aktiviteter, hvor eleverne får mulighed for fysisk udfoldelse og indsigt i betydningen heraf. 1.2 Formål Studieområdet har til formål at sætte eleverne i stand til at anvende de studie- og arbejdsmetoder, der anvendes i uddannelsen, således at de udvikler sig fra folkeskoleelev til gymnasieelev. Endvidere er formålet at give eleverne erfaring i arbejde med teori og praktik i værksteder og laboratorier og indsigt i sammenhængen mellem naturvidenskabelige forhold og valg af teknik, maskiner, materialer og arbejdsprocesser. I tilknytning hertil er formålet at give eleverne kendskab til eksperimentelt arbejde og den naturvidenskabelige arbejdsmetode. Studieområdet skal gennem fagligt samarbejde udfordre elevernes kritiske sans i anvendelsen af faglig viden og metoder. Eleverne skal opnå indsigt i betydningen af fagligt samspil i arbejdet med løsning af praktisk-teoretiske, virkelighedsnære problemstillinger af almen, naturvidenskabelig, teknologisk og samfundsmæssig karakter. Desuden har studieområdet til formål, at eleverne erhverver sig overblik over uddannelsens fag og viden om fagenes indhold og metoder således, at de får et fagligt grundlag for valg af studieretning. Arbejdet i studieområdet bidrager til at øge elevernes forudsætninger for at forholde sig til deres omverden og medvirke aktivt i et demokratisk samfund. Sprog og kommunikation indgår i samarbejdet med naturvidenskab, teknologi og samfundsfag med det formål, at eleverne udvikler deres sproglige og kommunikative indsigt og erfaring og opretholder deres reelle muligheder for at vælge 2. fremmedsprog. Innovation og iværksætteri indgår i et eller flere temaer med det formål at udvikle elevernes kreative evner og give dem indsigt i iværksætterkulturen. Aktiviteter i forbindelse med fysisk udfoldelse og sundhed har til formål, at eleverne bevidstgøres om motion og livsstils betydning for sundhed og livskvalitet. 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1 Faglige mål Eleven skal kunne følgende: Metoder vælge fagligt relevante metoder og teknikker og anvende disse på et elementært niveau anvende teori og metode fra forskellige fag på virkelighedsnære problemstillinger dokumentere og præsentere et projektforløb, et eksperiment eller en undersøgelse skriftligt, mundtligt og/eller visuelt anvende og bearbejde forskellige kildetyper til at dokumentere faglige sammenhænge

18 18 anvende systematiske søgestrategier til indsamling af informationer anvende projektarbejdsformen på grundlæggende niveau indgå i samarbejdsrelationer på grundlæggende niveau evaluere kvaliteten af eget arbejde redegøre for udbyttet af arbejdet med en given problemstilling i forhold til de opstillede mål. Samspil mellem fag redegøre for sammenhænge mellem den teknologiske udvikling og samfundsudviklingen i udvalgte eksempler planlægge og gennemføre enkle naturvidenskabelige eksperimenter udvikle sine sproglige færdigheder og vedligeholde 2. fremmedsprog redegøre for motion og livsstils betydning for sundhed og livskvalitet vælge og anvende relevante studieteknikker demonstrere praktisk indsigt i innovative processer og metoder til idégenerering. De særfaglige mål for studieområdet er placeret i de bidragende fags læreplaner. Studieområdet skal inden for biologi, kommunikation/it og samfundsfag opfylde faglige mål, så eleven efter yderligere et halvt års undervisning kan afslutte disse fag på C-niveau. Studieområdet skal inden for kemi, fysik og teknologi opfylde faglige mål, således at eleven efter yderligere halvandet års undervisning kan afslutte disse fag på B-niveau. 2.2 Kernestof Ud over kernestoffet i de fag, der indgår i studieområdet, er kernestoffet følgende: Arbejdsformer kollektive og individuelle arbejdsformer projektarbejde. Informationssøgning metoder vurderingsværktøjer anvendelse af kilder. Naturvidenskabelig metode modeller og hypoteser analyser og eksperimenter. Formidling skriveværktøjer præsentationsformer- og teknikker. Fysisk udfoldelse og sundhed ernæring motion. Den sproglige dimension sproglig bevidsthed fremmedsprog. Studieteknikker læsestrategier notatteknik skriveprocessen planlægning. 2.3 Supplerende stof Eleverne vil ikke kunne opfylde de faglige mål alene ved kernestoffet i studieområdet. Også studieområdets særfaglige kernestof og supplerende stof indgår. Her henvises til de bidragende fags læreplaner. 3. Tilrettelæggelse Studieområdet bygges op omkring et antal hovedtemaer. Hovedtemaerne repræsenterer samlet de fag og de fagområder, der indgår i studieområdet. I et hovedtema indgår mindre temaer og projekter. Sideløbende med hovedtemaerne afholdes særfaglig undervisning og undervisning i særlige områder. Særfaglig undervisning foregår som parallel undervisning inden for hovedtemaet og som undervisning uden for hovedtemaet. I den udstrækning, det er muligt, relateres undervisningen til hovedtemaet. Særfaglig undervisning gennemføres periodevis. Der lægges i undervisningen vægt på særfaglig undervisning og forløb mellem flere fag. Eleverne skal i studieområdet opnå kendskab til studieretningernes konstituerende fag. I den forbindelse er det vigtigt, at undervisningen tilrettelægges, så fysik, teknologi og kemi kan identificeres som fag. Det skal endvidere sikres, at biologi, samfundsfag og kommunikation/it fremtræder med en tydelig identitet i studieområdet, idet fagene kan afsluttes efter uddannelsens første år. Innovation og iværksætteri indgår i et eller flere temaer, ligesom sproglige og kommunikative elementer inddrages. Undervisningen tilret-

19 19 telægges, så der indgår aktiviteter, hvor eleverne får mulighed for fysisk udfoldelse. 3.1 Didaktiske principper Undervisningen skal tage udgangspunkt i et fagligt niveau svarende til elevernes niveau fra grundskolen. Undervisningen tilrettelægges som en vekslen mellem teoretisk, eksperimentelt og praktisk arbejde. Der veksles mellem særfaglig, tematiseret og projektorganiseret undervisning, hvor forskellige fag indgår i et samspil. Undervisningen veksler mellem gennemgang af kernestof eller supplerende stof, afgrænsede forløb, hvor der arbejdes med aktuelle cases, og opgaver eller projektforløb. Undervisningens eksperimentelle del tilrettelægges, så eleverne med udgangspunkt i en undren lærer at opstille enkle forsøg, teste en hypotese og uddrage en simpel lovmæssighed. Projektforløbene skal indeholde en progression fra at være ærerstyrede til, at eleverne har indflydelse på valg af projekt og i samarbejde med læreren udarbejder problemstillingen. 3.2 Arbejdsformer Det praktiske og eksperimentelle arbejde skal udgøre en væsentlig del af undervisningen. Arbejdet i teknologiværkstederne skal udgøre mindst 20 pct. af studieområdets samlede timeramme. Det skriftlige arbejde i studieområdet skal: indgå som en integreret og meningsfyldt proces i den daglige undervisning medvirke til en øget faglig fordybelse medvirke til at skabe sammenhæng mellem forløb tænkes ind både særfagligt og i samspillet mellem fagene medvirke til indarbejdelsen af det enkelte fags skriftlige genrer. Eleverne samler deres dokumentationer i en portfolio. Arbejderne skal repræsentere en varieret brug af forskellige metoder, jf. målene i 2.1. Arbejderne tilrettelægges og afgrænses af lærerteamet. Arbejderne skal omhandle faglige emner fra de fag, som indgår i studieområdet, jf Til brug ved den interne mundtlige prøve i faget samler eleven efter aftale med læreren en række arbejder i en prøvemappe og udarbejder en fortegnelse over og et kort resume af disse. Prøvemappen skal bredt omfatte arbejder inden for og på tværs af naturvidenskabelige, teknologiske og samfundsfaglige områder og vise en varieret brug af metoder, der bredt dækker de faglige mål jf Indholdsfortegnelsen og resuméet afleveres normalt 14 dage før prøvens afholdelse. 3.3 It Eleven skal opnå færdigheder i anvendelsen af it, og it skal indgå i alle sammenhænge, hvor det er relevant. 3.4 Samspil med andre fag Samspillet mellem fagene, herunder også særfagene dansk, engelsk og matematik vægtes meget højt, bl.a. af hensyn til studieområdets metodiske mål. Undervisningen tilrettelægges så der bidrages til opfyldelse af de faglige mål i de fag, som ved siden af særfagene indgår i studieområdet efter følgende vægt: Det naturvidenskabelige område: pct. Det teknologiske område, herunder kommunikation/it C: pct. Det samfundsvidenskabelige område og sprog: ca pct. Desuden indgår undervisning inden for motion, sundhed og bevægelse med mindst 15 timer. 4. Evaluering 4.1 Løbende evaluering Gennem hele forløbet foretages løbende og hyppige evalueringer, der kan afdække elevens faglige, arbejdsmetodiske og personlige udvikling. Den løbende evaluering skal sikre, at eleverne reflekterer over deres faglige udvikling i sammenhæng med progressionen i fagene og i studieområdet samt i forhold til deres udvikling fra folkeskoleelev til gymnasieelev. Den skal stimulere den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. Den løbende evaluering skal foregå i tilknytning til studieområdets arbejdsprocesser og i forhold til målene i særfagene. Den løbende evaluering bygger på elevernes portfolio, herunder såvel arbejdsprocesser som produkter, og hvad eleverne i øvrigt har arbejdet med i løbet af studieområdet. 4.2 Afsluttende evaluering Studieområdet i grundforløbet afsluttes med

20 20 en intern mundtlig prøve på baggrund af eksaminandens prøvemappe, jf. afsnit 3.2. Eksaminationen tager udgangspunkt i elevens præsentation og fremlæggelse af prøvemappens indhold suppleret med uddybende spørgsmål fra læreren/lærerne. 4.3 Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til studieområdets mål. Der lægges vægt på elevens evne til at: begrunde sit valg af arbejderne til brug for prøven redegøre for faglige problemstillinger, herunder anvendelse af faglige metoder redegøre for sin faglige udvikling i løbet af studieområdet, herunder brug af varierende arbejdsformer og studiemetoder strukturere og formidle viden skriftligt og mundtligt. Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse af eksaminandens prøvemappe og den mundtlige præstation. Karakteren indgår i grundlaget for afgivelse af standpunktskarakterer i de fag, der indgår i prøven.

Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen

Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen BEK nr 778 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 070.41N.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST AF 8. MAJ 2013. Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhxbekendtgørelsen)

UDKAST AF 8. MAJ 2013. Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhxbekendtgørelsen) UDKAST AF 8. MAJ 2013 Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhxbekendtgørelsen) I medfør af 12, stk. 3 og 5, 14, stk. 2, 17, stk. 3, 18, stk. 2, 20, 27, 28, 36, stk. 2, 37, stk. 1, 40,

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen

Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen BEK nr 776 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 070.41N.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) LBK nr 766 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven) LBK nr 767 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST AF 8. MAJ 2013. Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne

UDKAST AF 8. MAJ 2013. Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne UDKAST AF 8. MAJ 2013 Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne I medfør af 11, stk. 2, 14, stk. 4, 15, stk. 2, 16, stk. 4, 17, 25, 35, stk. 1, 36, stk. 3, 37,

Læs mere

Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne

Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne BEK nr 780 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 070.41N.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) 1 af 6 28-12-2009 12:52 LOV nr 95 af 18/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 19-02-2004 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 590 af 24/06/2005 2 LOV nr 573 af 09/06/2006

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Skolen skal sikre kvalitet i undervisningen på et overordnet niveau, hvilket er beskrevet i Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling med dennes

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen

Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen BEK nr 777 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 070.41N.391

Læs mere

Overordnet Studieplan

Overordnet Studieplan Overordnet Studieplan 1. Introduktion til hf-studieplanen for VUC Vestsjælland Nord. Hf-studie-planen for VUC Vestsjælland Nord beskriver, hvorledes vi her på stedet løbende planlægger, gennemfører og

Læs mere

Vejledning/råd og vink til Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 776 af 26.

Vejledning/råd og vink til Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 776 af 26. Vejledning/råd og vink til Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 776 af 26. juni 2013 Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g

Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g hhx-uddannelsen 2017-2018 Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g Indhold Intern evalueringsstrategi... 3 1. Evaluering af den enkelte elev... 3 Faglige kompetencer... 3 Almene og personlige

Læs mere

UDKAST AF 8. MAJ 2013. Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen

UDKAST AF 8. MAJ 2013. Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen UDKAST AF 8. MAJ 2013 Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen I medfør af 13, stk. 3 og 6, 14, stk. 4, 15, stk. 3, 18, stk. 4, 19, stk. 2, 21, stk. 2, 22, 29, 30, 38, stk. 2, 39, stk. 1, 40,

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser Side 1 af 13 Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1341 af 08/12/2006 (Gældende) LOV Nr. 575 af 09/06/2006 LBK Nr. 444 af 08/05/2007 LBK Nr. 445 af

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Vejledning til. Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2007

Vejledning til. Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2007 Vejledning til Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2007 Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser September

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb BEK nr 1279 af 03/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 064.47S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1228 af

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser BEK nr 108 af 04/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningskompetence i Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU) mv.

Bekendtgørelse om undervisningskompetence i Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU) mv. Bekendtgørelse nr. 765 af 4. juli 2006 Bekendtgørelse om undervisningskompetence i Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU) mv. (Pædagogikumbekendtgørelsen for Grønland) I henhold til 20, stk. 1, 2 og 4, i

Læs mere

Evalueringsstrategi og eksamensplan

Evalueringsstrategi og eksamensplan hhx-uddannelsen 2015-2016 Evalueringsstrategi og eksamensplan Indhold Intern evalueringsstrategi... 3 1. Evaluering af den enkelte elev... 3 Faglige kompetencer... 3 Almene og personlige kompetencer...

Læs mere

UDKAST AF 8. MAJ 2013. Bekendtgørelse om uddannelsen til toårigt hf

UDKAST AF 8. MAJ 2013. Bekendtgørelse om uddannelsen til toårigt hf UDKAST AF 8. MAJ 2013 Bekendtgørelse om uddannelsen til toårigt hf I medfør af 10, stk. 4, 11, stk. 2, 14, stk. 3, 15, stk. 2, 16, stk. 4, 17, 25, 35, stk. 1, 36, stk. 3, 37, stk. 3, 38, stk. 2, og 41,

Læs mere

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 IBC s evalueringsplan for hhx-uddannelsen er udarbejdet på baggrund af nedenstående bekendtgørelser: LBK nr. 691 Bekendtgørelse om uddannelsen til

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse I medfør af 21 og 27 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

- Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium

- Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium - Det Tekniske Gymnasium på Mariagerfjord Gymnasium HTX - en 3-årig erhvervsgymnasial uddannelse hvor vægten ligger på tekniske og naturvidenskabelige fag Opbygning: Grundforløb ½ år Studieretningsforløb

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Vejledning/råd og vink til Bekendtgørelse om uddannelsen til to-årigt hf (hf-bekendtgørelsen)

Vejledning/råd og vink til Bekendtgørelse om uddannelsen til to-årigt hf (hf-bekendtgørelsen) Vejledning/råd og vink til Bekendtgørelse om uddannelsen til to-årigt hf (hf-bekendtgørelsen) (Bekendtgørelse nr.735 af 22. juni 2010) Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser August

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til toårigt hf

Bekendtgørelse om uddannelsen til toårigt hf BEK nr 779 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 070.41N.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Den ændring, der følger af 10, nr. 2, i lov nr af 27. december 2016 om ændring af lov om institutioner

Den ændring, der følger af 10, nr. 2, i lov nr af 27. december 2016 om ændring af lov om institutioner LBK nr 926 af 03/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/09245 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1746 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) LBK nr 1076 af 04/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 092.72L.391 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser BEK nr 930 af 03/07/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 14. april 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.060.13n.271

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet HHX Kolding. Evalueringsplan

IBC Handelsgymnasiet HHX Kolding. Evalueringsplan IBC Handelsgymnasiet Kolding Indholdsfortegnelse for 1...4 Den løbende evaluering...4 Den afsluttende evaluering...6 Årsprøver/eksamen...6 for 2...8 Den løbende evaluering...8 Den afsluttende evaluering...10

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)

Bekendtgørelse af lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) LBK nr 1074 af 04/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 092.72L.391 Senere ændringer til forskriften LOV nr 630

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Velkommen. FIP Teknikfag. FIP Teknikfag marts

Velkommen. FIP Teknikfag. FIP Teknikfag marts Velkommen FIP Teknikfag 23-03-2017 FIP Teknikfag marts 2017 1 Dagens program 10.00 10.30 Intro til dagen 10.30 11.30 Produktudvikling i grundforløbet 11.30 12.15 Tekniklærerforeningen 12.15 13.15 Frokost

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Nytænkning af toårigt hf

Nytænkning af toårigt hf 18. januar 2016 Nytænkning af toårigt hf Hf-uddannelsens betydning i det danske uddannelsessystem kan ikke understreges stærkt nok. Efter Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforeningens opfattelse

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Evalueringsplan for HHX

Evalueringsplan for HHX Evalueringsplan for HHX Evalueringsplanen beskriver, hvordan Handelsgymnasiet Ribe gennemfører både den løbende evaluering af den enkelte elev og en evaluering af planlægningen og gennemførslen af undervisningen

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster Eksamensresultatgennemsnit fordelt på uddannelse og institution samt karaktergennemsnit fordelt på fag og evalueringsform for årets dimittender 2011 inden for hver uddannelse og institution. Der er alene

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig!

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig! Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland LÆRER en klasse for sig! Ekspert i undervisning Med en læreruddannelse bliver du ekspert i undervisning. Hovedformålet med uddannelsen er at

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til

Forslag. Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven),

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Bio/Fys/NatGeo B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Valg B (mindst)(c B) Studieretning 1b Engelsk A,

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Kvalitetssystem Marts 2019

Kvalitetssystem Marts 2019 Kvalitetssystem Marts 2019 1. Indledning Dette dokument beskriver Erhvervsgymnasiet Grindsteds (EGG) system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Det fremgår heraf, hvordan EGG bidrager til opfyldelse

Læs mere

HTX. Tættere på virkeligheden

HTX. Tættere på virkeligheden TEKNISK GYMNASIUM HTX Tættere på virkeligheden Unikt studiemiljø Tættere på hinanden $ Velkommen til HTX I denne brochure kan du læse om HTX Lillebælt og den studentereksamen, du kan tage hos os. At uddanne

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2012 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere