BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen"

Transkript

1 S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 18. december 2013 BESVARELSEN SENDES TIL: Sekretariat for Rammeaftaler NB!: Besvarelser bedes fremsendt: i word-format med angivelse af kommunens navn i dokumentets filnavn som én samlet besvarelse fra kommunen. SPØRGSMÅL TIL BESVARELSEN KAN RETTES TIL : Sekretariat for Rammeaftaler Thomas Haugaard Tlf eller Lone Boelt Møller Tlf eller BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) Gurli Fuglsang Joensen Telefon: Mail: 1

2 OPBYGNING AF INDBERETNINGSDOKUMENTET Indberetningsdokumentet består af 5 dele og ét bilag. Indberetningsdokumentet besvares af hhv. myndighed (del a) og driftsherre (del 5b). Indberetningsdokumentet besvares envidere under del 3 delvist af Specialundervisningsområdet. Det anbefales at læse de vejledende bemærkninger nedenfor, og danne sig et overblik over hver af de 5 dele før besvarelsen påbegyndes. 1. Afkrydsningsskema vedr. udvikling i målgrupper Afkrydsningsskema vedr. udvikling i målgrupper kan bidrage til et generelt overblik i forhold til kommunernes rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2013/2014). Dette overblik kan bidrage til at synliggøre behov for bl.a. omstilling, udvidelse og/eller nyetablering af tilbud målrettet særlige målgrupper og/eller funktionsniveauer. Desuden kan det give et grundlag for drøftelser af behovet for at dette sker i samarbejdesrelationer mellem kommuner. Vejledende bemærkninger: Ved vurdering af udviklingen i de enkelte målgrupper menes kommunens oplevelser af udviklingstendenser vedrørende de enkelte målgrupper. Dvs. forventes flere, færre eller samme antal sammenlignet med foregående år (2013/2014). De oplistede målgrupper er ikke udtømmende, og omfatter således ikke alle mulige kombinationer af funktionsnedsættelser eller dobbeltdiagnoser. Såfremt kommunens vurdering af målgrupper rummer kombinationer af funktionsnedsættelser/dobbeltdiagnoser, der ikke er oplistet som målgruppekategori, bedes kommunens mågruppeplacering som udgangspunkt afspejle de behov for tilbudstyper som funktionsnedsættelserne giver, og i nogle tilfælde tælle dobbelt i målgruppeplaceringerne. Nedenfor er 3 eksempler: 1. Eksempel 1: En voksen med autisme og uden talesprog, der har behov for både et botilbud og tilbud på taleområdet bør som udgangspunkt både omfattes af målgruppe 3. voksne med udviklingsforstyrelserautisme og 9.a. Voksne med behov for tilbud på taleområdet. 2. Eksempel 2: En voksen, der er hjemløs, og har alkoholmisbrug, bør målgruppeplaceres i både kategori 5. Voksne med misbrug alkoholmisbrug og 6. Hjemløse voksne såfremt begge forhold er udslagsgivende for de tilbud, som kommunen efterspørger til borgeren. 3. Eksempel 3: En voksen med dobbeltdiagnosen sindslidelse og misbrug bedes målgruppeplaceres under 1. voksne med sindslidelse - Sindslidelse m/ dobbeltdiagnose (fx misbrug). Kommunen bedes i forbindelse med afkrydsningen tage højde for de generelle udviklingstendenser og udviklingstræk, som opleves i kommunen, og ikke kun fokusere på de tilbud, der på nuværende tidspunkt er omfattet af rammeaftalen. Særlige tendenser i forhold til mutiple funktionsnedsættelser og lignende bedes uddybes i Fri-tekst om kommunens vurdering af målgrupperne. 2. Fri-tekst om kommunens vurdering af målgrupperne Fri-tekst om kommunernes vurdering af målgrupper skal sammen med Afkrydsningsskema vedr. udvikling i målgrupper bidrage til et bredt regionalt overblik over, hvilke generelle udviklingstendenser og udviklingstræk der forventes inden for de konkrete målgrupper samt give indikationer på årsags-sammenhænge hertil. Det generelle overblik kan give en indikation af eventuelle tendenser og/eller udviklingstræk, der kan få betydning for omstilling af kerneydelser og/eller målgruppe/funktionsniveau-fokus i de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, ligesom behov for mellemkommunal koordination omkring etablering af nye tilbud. Vejledende bemærkninger: Såfremt kommunen oplever, at der er forhold, udviklingsperspektiver, kommunens strategi, indsats m.v., som gør sig gældende omkring de enkelte målgrupper beskrives det i fri-tekst felterne. Specifikke tendenser indenfor de underordnede målgrupper (f.eks. i forhold til stigende forekomst af bestemte diagnoser) angives ligeledes i fri-tekst felterne. Ligeledes bedes det vurderes i hvilket omfang kommunen forventer, at de generelle udviklingstendenser kan få betydning for de tilbud, der på nuværende tidspunkt er omfattet af rammeaftalen (Se evt. Tilbud og Takster og eventuelle fremtidige behov for tilbud, som kan indgå i rammeaftalen. Kommunens uddybende beskrivelser omkring målgrupperne i fri-tekst felterne er afgørende for at kunne få et billede, at de årsags-sammenhænge der kan indvirke på tilrettelæggelsen af udbuddet af de rette tilbud og kerneydelser. Bemærk, at der ikke er begrænsninger i antal anslag i fri-tekst felterne. 2

3 3. Afkrydsningsskema vedr. behov for tilbudstyper Afkrydsningsskema vedr. behov for tilbudstyper kan give et regionalt overblik over den forventede efterspørgsel efter de konkrete tilbudstyper set i forhold til foregående år (2013/2014). Samtidig kan afdækningen give indikationer af tendenserne i de kommunale strategier eksempelvis om etablering af tilbud i eget regi. Sidestilles dette med Afkrydsningsskemaet vedr. udvikling i målgrupper og Fri-tekst om kommunernes vurdering af målgrupper vil det være muligt at få et bredt billede af både udvikling i målgrupper samt tendenser og behov knyttet til konkrete tilbudstyper. Bemærk at skemaet er opdelt i en besvarelse fra hhv. socialområdet og specialundervisningsområdet ift. sidstnævnte vil Aalborg Kommune køre en selvstændig proces i forhold til Taleinstituttet. Vejledende bemærkninger: Ved vurdering af det samlede forventede behov for de enkelte tilbudstyper, menes den samlede forventede udvikling af behovet for de konkrete tilbud, både indenfor og udenfor egen kommune. Herefter bedes det vurderet, hvor stor en del af det samlede behov, der forventes dækket udenfor kommunens egne tilbud (herunder tilbud, som kommunen har generel driftsaftale med). Det skal bemærkes, at der godt kan være forskel på kommunens vurderede efterspørgsel i henholdsvis det samlede forventede behov og det forventede behov for pladser udenfor kommunens eget regi. Eksempelvis kan det samlede forventede behov være stigende, mens det forventede behov uden for kommunens eget regi kan være faldende, såfremt kommunen eksempelvis planlægger at etablere tilbud i eget regi. Der skal ikke skelnes mellem, om tilbud udenfor egen kommune drives af region eller anden kommune. Der skal ikke skelnes mellem om tilbud udenfor egen kommune drives af egen region eller anden region. Kommunen bedes i forbindelse med afkrydsningen tage højde for de tendenser og udviklingstræk, som opleves i kommunen. 4. Afkrydningsskema og fri-tekst vedr. behov for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Afkrydsningsskemaet og fri-tekst skal bidrage til et bredt regionalt overblik over, hvilke generelle udviklingstendenser og udviklingstræk der forventes inden for de konkrete målgrupper samt give indikationer på årsags-sammenhænge hertil. Det generelle overblik kan give en indikation af eventuelle tendenser og/eller udviklingstræk, der kan få betydning for omstilling af kerneydelser og/eller målgruppe/funktionsniveau. Vejledende bemærkninger: Såfremt kommunen oplever, at der er forhold, udviklingsperspektiver, kommunens strategi, indsats m.v., som gør sig gældende omkring målgrupperne for de enkelte tilbud beskrives det i fri-tekst felterne. Specifikke tendenser indenfor de underordnede målgrupper (f.eks. i forhold til stigende forekomst af bestemte diagnoser) angives ligeledes i fri-tekst felterne. Kommunens uddybende beskrivelser omkring efterspørgslen efter de konkrete tilbud og målgrupper herfor i fri-tekst felterne er afgørende for at kunne få et billede, at de årsags-sammenhænge der kan indvirke på tilrettelæggelsen af udbuddet af de rette tilbud og kerneydelser. Bemærk, at der ikke er begrænsninger i antal anslag i fri-tekst felterne. 5. Fri-tekst om kommunens oplevelser af tendenser, temaer og dagsordner Kommunens uddybende beskriver omkring tendenser, temaer og politiske dagsordner under i Fri-tekst om kommunens oplevelser af tendenser, temaer og dagsordner er afgørende for at kunne få et billede, at de årsags-sammenhænge, der kan indvirke på tilrettelæggelsen af udbuddet af den rette tilbudspalette. Bemærk at der skal besvares fra såvel myndighed som driftsherre under dette punkt. Vejledende bemærkninger: Kommunens overvejelser, logikker og/eller drøftelser om tendenser, temaer og politiske dagsordner beskrives i fri-tekst felterne. Bemærk, at der ikke er begrænsninger i antal anslag i fri-tekst felterne. Bilag 1 Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 3

4 Faldende antal Uændret antal Stigende antal Del 1. AFKRYDSNINGSSKEMA VEDR. UDVIKLING AF MÅLGRUPPER INDENFOR SOCIALOMRÅDET (BESVARES AF MYNDIGHED) Det samlede forventede udvikling Målgrupper Marker med ét X - hver målgruppe for sig i relation til kommunens oplevelse af udviklingen indenfor de enkelte målgrupper VOKSNE 1. Psykiske funktionsnedsættelser herunder sindslidelse og kognitive forstyrelser 1.1 Hjerneskade Kognitive vanskeligheder som følge af en skade i hjernen x 1.2 Udviklingsforstyrrelse Autisme x ADHD x 1.3 Udviklingshæmning Udviklingshæmmede x Udviklingshæmmede m/psykisk sygdom eller demens x Udviklingshæmmede m/dom x 1.4 Sindslidelse Skizofreni x Sindslidelse m/dobbeltdiagnose (fx misbrug) x Anden sindslidelse x Andre målgrupper (xxx) 2. Fysiske funktionsnedsættelser Som følge af en erhvervet skade i hjernen x Andre målgrupper (xxx) 3. Socialt Problem Stofmisbrug x Alkoholmisbrug x Hjemløse x Psykosociale problemer x Voldsramte kvinder x Andre målgrupper (xxx) 4

5 BØRN OG UNGE 1. Psykiske funktionsnedsættelser herunder sindslidelse og kognitive forstyrrelser 1.1 Hjerneskade Kognitive vanskeligheder som følge af en skade i hjernen X 1.2 Udviklingsforstyrrelser Autisme X ADHD X 1.3 Udviklingshæmning Udviklingshæmmede X Udviklingshæmmede m/psykiske sygdom X Udviklingshæmmede m/dom X 1.4 Sindslidelse Sindslidelse X Andre målgrupper (xxx) 2. Fysiske funktionsnedsættelser Fysiske funktionsnedsættelser X Andre målgrupper (xxx) 3. Socialt problem Misbrug X Varetægtssurrogat/ungdomssanktion X Psykosociale problemer X Øvrige svære sociale problemstillinger Andre målgrupper (xxx) 5

6 Del 2. FRI-TEKST OM KOMMUNENS VURDERING AF MÅLGRUPPERNE INDENFOR SOCIALOMRÅDET (BESVARES AF MYNDIGHED) Med udgangspunkt i den konkrete afkrydsning i afkrydsningsskemaet ovenfor, bedes kommunen beskrive særlige forhold, som gør sig gældende omkring de enkelte målgrupper, herunder: retning, som kommunen ser målgrupperne bevæge sig i markante ændringer eller særlige tendenser inden for målgrupperne strategi, indsats, status særlige behov i forhold til tilbuddenes indhold og tilrettelæggelse forebyggende tiltag for målgrupperne (f.eks. satsning på træning i eget hjem, tiltag til inklusion i normalsystemet mv.). Kommunens uddybende beskrivelser omkring målgrupperne i nedenstående fri-tekst bokse er afgørende for at kunne få et billede, at de årsags-sammenhænge der kan indvirke på tilrettelæggelsen af udbuddet af de rette tilbud og kerneydelser. Hvis forholdene for målgrupperne på lang sigt (2016 og 2017) vurderes anderledes, bedes dette også skitseres (skriv i boksen under hver overskrift). Nedsat psykisk funktionsevne VOKSNE Udviklingsforstyrelser Sindslidelser Vi oplever en stigning i antallet af unge skizofrene og paranoid psykotiske. Har svært ved at finde tilbud/behandling til personer med psykiske lidelser i kombination med misbrug. Nedsat fysisk funktionsevne Misbrug Hjemløse Det er svært og efter gennemførelsen af kontanthjælpsreformen endnu sværere at finde boliger de udsatte borgere kan betale Psykosociale problemer Voldsramte kvinder Andre målgrupper 6

7 Nedsat psykisk funktionsevne BØRN OG UNGE Udviklingsforstyrelser Der er p.t. ventelise på aflastning til børn/unge med ADHD og autisme Sindslidelse Nedsat fysisk funktionsevne Psykosociale problemer Svære sociale problemstillinger Til stadighed en udfordring at placere børn/unge med misbrug og andre diagnoser. Udfordring at finde relevant skoletilbud ifm. anbringelse. Andre målgrupper 7

8 Faldende efterspørgsel Uændret efterspørgsel Stigende efterspørgsel Faldende efterspørgsel Uændret efterspørgsel Stigende efterspørgsel Del 3. AFKRYDSNINGSSKEMA VEDRØRENDE BEHOV FOR TILBUDSTYPER (BESVARES AF MYNDIGHED) SOCIALOMRÅDET: Det samlede forventede behov Forventet behov for pladser udenfor kommunens eget regi Tilbudstyper Marker med ét X - hver tilbudstype for sig i relation til henholdsvis: - Det samlede forventede behov - Forventet behov for pladser udenfor kommunens eget regi 1. Voksenområdet - psykiatri: Værksteder tilknyttet botilbud ( 103) x X Aktivitets- og samværstilbud ( 104) x X Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) x X Botilbud til aflastningsophold ( 107) x X Botilbud til længerevarende ophold ( 108/ 85) x X 2. Voksenområdet - handicap: Værksteder tilknyttet botilbud ( 103) x X Aktivitets- og samværstilbud ( 104) x X Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) x X Botilbud til aflastningsophold ( 107) x X Botilbud til længerevarende ophold ( 108/ 85) x X 3. Misbrug: Misbrugstilbud - ambulantilbud ( 101) X X Misbrugstilbud - dagtilbud ( 101) X X Misbrugstilbud - døgntilbud ( 101) x X 4. Forsorgshjem ( 110) X X 5. Krisecentre ( 109) x X 6. Børneområdet: Specialbørnehaver ( 32) x X Døgntilbud til børn og unge ( 66, nr. 6) x X Aflastningstilbud til børn og unge ( 66, nr. 6) x X Øvrige specialundervisning og rådgivning til børn og x X unge: 7. Andre tilbudstyper (angiv herunder gerne med kommentarer): 8

9 SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET: NEDENFOR AFKRYDSES KOMMUNENS FORVENTEDE EFTERSPØRGSEL EFTER CENTER FOR DØVBLINDHED OG HØRETAB S YDELSER PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Center for Døvblindhed og Høretab Lovgrundlag Faldende Undervisningstilbud til børn og unge under 18 år herunder: Skoleafdelingen Børn med høretab FSL 20, stk. 3 Skoleafdelingen Børn med høretab med yderligere FSL 20, stk. 3 funktionsnedsættelser Skoleafdelingen for døvblinde børn FSL 20, stk. 3 Undervisningstilbud til voksne herunder: Skoleafdelingen Voksne med høretab LSV 1, stk. 2 Skoleafdelingen for døvblinde voksne LSV 1, stk. 2 efterspørgsel Uændret efterspørgsel Stigende efterspørgsel NEDENFOR AFKRYDSES KOMMUNENS FORVENTEDE EFTERSPØRGSEL EFTER YDELSER PÅ INSTITUT FOR SYN OG HØRELSE (SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET) Institut for Syn og Hørelse Anslået fordeling på lovgrundlag SEL FSL / LSV 2A Småbørn (0-6 år) - Synsområdet og ASK 80 % 20 % 2B Skolebørn (6-18 år) - Synsområdet og ASK 20 % 80 % 2C Unge og Voksne Høreområdet 60 % 40 % 2C Unge og Voksne Synsområdet og ASK 60 % 40 % 2D Børn og voksne Medicinsk- optisk øjenlidelser 100 % Synsområdet 2E Voksne med høre-, syns- eller handicapproblemer - Høre- 100 % og synsområdet samt ASK Faldende efterspørgsel Uændret efterspørgsel Stigende efterspørgsel 1A Generel rådgivning og information - Høreområdet*. 70 % 30 % 1A Generel rådgivning og information - Synsområdet og 70 % 30 % ASK (Alternativ Supplerende Kommunikation)* 3A Hjælpemiddelpulje Optiske og IT hjælpemidler % Synsområdet og ASK 3B Hjælpemiddelpulje Øvrige synshjælpemidler 100 % Synsområdet 3C Hjælpemiddelpulje Uv.mat. og tek. Hjælpemidler - Synsområdet og ASK 100 % Frameld Uændret Tilmeld Bemærkninger i forhold til indmeldinger i forbindelse med ydelser på Institut for Syn og Hørelse Ydelserne 1A, 3A, 3B og 3C finansieres efter objektive kriterier, hvor kommunen har mulighed for, at framelde eller tilmelde ydelsen. Såfremt der ikke forventes ændringer, krydses af for uændret forbrug. Ydelserne leveres som obligatoriske ydelser med mindre, at den enkelte kommune foretager et aktivt fravalg. 9

10 Havde ingen borgere på tilbuddet foregående år Fald i efterspørgslen i forhold til foregående år Uændret efterspørgsel i forhold til foregående år Stigning i efterspørgslen i forhold til foregående år Kommunens indmelding er ikke bindende. Jævnfør Rammeaftalen for specialundervisningsområdet foretages kommunernes til- og fravalg af ydelser med trækningsret og ydelser i den kommunale hjælpemiddelpulje (3A, 3B og 3C) gennem bilaterale aftaler mellem de enkelte kommuner og Institut for Syn og Hørelse. Såfremt kommunen indmelder forventninger om ændringer vedrørende anvendelsen af disse ydelser, vil Regionen derfor indlede dialog med kommunen om indgåelse af en bindende aftale mellem den enkelte kommune og instituttet om endeligt til- eller fravalg af den pågældende ydelse. * Særskilt skal der bemærkes, at for ydelse 1A er der tale om anonym rådgivning /vejledning, hjælpemiddeludstillinger e.l. og som ikke kan registreres med CPR nummer, og hvor ydelserne sikrer, at der stilles et basisredskab til rådighed for borgere og ansatte på tværs af kommunerne. Ydelse 1A er en forudsætning for leverancen af de takstfinansierede ydelser og kan derfor alene fravælges på henholdsvis høre- eller synsområdet såfremt kommunen ikke forventer at benytte de takstfinansierede ydelser på henholdsvis høre- eller synsområdet. Ydelserne leveres som obligatoriske ydelser med mindre, at kommunen foretager et aktivt fravalg. TALEINSTITUTTTET Aalborg Kommune indleder direkte dialog med de nordjyske kommuner vedrørende kommunernes fremadrettede forventninger til indhold og forbrug af ydelser på hhv. Hjerneskadeområdet og Talesprogområdet i regi af Taleinstituttet. Del 4. AFKRYDSNINGSSKEMA VEDR. LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD OG SIKREDE AFDELINGER (BESVARES AF MYNDIGHED) Tilbudstyper kolonne: Marker med X- de tilbud, som kommunen ikke havde borgere på foregående år kolonne: Marker med X hvert tilbud for sig i relation til kommunens forventning til det samlede behov for pladser fremadrettet (set i forhold til foregående år). Lands- og landsdelsdækkende tilbud Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland) x Børneskolen Filadelfia (Region Sjælland) Kofoedsminde (Region Sjælland). x X Synscenter Refsnæs, Synscenter Refsnæs/Rådgivning (Region Sjælland) x X Center for døve (Gladsaxe Kommune) x X Institut for Blinde og Svagsynede (Københavns kommune) x Sikrede afdelinger samlet set (se bilag 1 for oversigt) Sikrede afdelinger samlet set x 10

11 FRI-TEKST VEDR. LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD OG SIKREDE AFDELINGER (BESVARES AF MYNDIGHED) Kommunen bedes indskrive bemærkninger vedrørende følgende forhold omkring de enkelte lands- og landsdelsdækkende tilbud og samlet set for de sikrede afdelinger: - ændringer i kommunens forventede behov for pladser og årsager hertil - udviklingstendenser vedrørende målgrupperne for henholdsvis de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger fx ændringer inden for målgruppe, nye behandlingsmetoder og teknologier med betydning for fremtidigt behov m.v. - udviklingstendenser i i forhold til behovet for de leverede ydelser - udfordringer på området. Bemærkningerne bedes så vidt muligt målrettes hver af de lands- og landsdelsdækkende tilbud, og samlet set for de sikrede afdelinger. Kommunens uddybende beskrivelser omkring forventede behov og udviklingstendenser i nedenstående fri-tekst bokse er afgørende for at kunne få et billede, af de årsags-sammenhænge der kan indvirke på tilrettelæggelsen af udbuddet af de rette tilbud og kerneydelser. Hvis forholdene for målgrupperne på lang sigt (2016 og 2017) vurderes anderledes, bedes dette også skitseres (skriv i boksen ud for hvert tilbud). 1. Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland) 2. Børneskolen Filadelfia (Region Sjælland) 3. Kofoedsminde (Region Sjælland) 4. Synscenter Refsnæs, Synscenter Refsnæs/Rådgivning (Region Sjælland) 5. Center for Døve (Gladsaxe Kommune) 6. Instituttet for Blinde og Svagsynede (Københavns Kommune) 7. Sikrede afdelinger (samlet set) Sagerne kommer i stimer, og det kan være svært at få placering i nærmiljøet. 11

12 Del 5. FRI-TEKST OM KOMMUNENS OPLEVELSER AF TENDENSER, TEMAER OG DAGSORDNER 5.A MYNDIGHEDSBESVARELSE TENDENSER OG TEMAER (BESVARES AF MYNDIGHED) Oplever kommunen, at der er særlige tendenser og/eller temaer på området, der med fordel bør være fælleskommunal opmærksomhed om? (skriv hvilke i boksen nedenfor) STRATEGIER OG TENDENSER (BESVARES AF MYNDIGHED) Har kommunen særlige strategier, som styringsaftalen eller udviklingsstrategien bør have fokus på? (skriv hvilke i boksen nedenfor) Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har Udviklingsstrategi for børn, unge og familier med særlige behov i Aalborg Kommune. VENTELISTER (BESVARES AF MYNDIGHED) Oplever kommunen at der er særlige problemstillinger med ventelister? Hvis ja, så uddyb venligst herunder: ØVRIGE BEMÆRKNINGER (BESVARES AF MYNDIGHED) 12

13 5.B DRIFTSHERREBESVARELSE TENDENSER OG TEMAER (BESVARES AF DRIFTSHERRE) Oplever kommunen, at der er særlige tendenser og/eller temaer på området, der med fordel bør være fælleskommunal opmærksomhed om? (skriv hvilke i boksen nedenfor) Anbragte børn skal have de samme muligheder som andre børn for uddannelse, arbejde og familieliv. Anbringelsesreformen skal give markant større kvalitet i indsatsen og dermed betyde færre brudte anbringelsesforløb, en mere målrettet indsats og en bedre udnyttelse af ressourcerne. Med ovenstående i mente er der en tendens til, at der bliver set mere og mere på skoletilbuddet i forhold til valg af anbringelsessted end tidligere. Samtidig er det også en tendens, at der efterspørges mere fleksible tilbud, som muliggør en mere målrettet indsats, som har fokus på optimal udnyttelses af resurserne. Dette betyder, at der skal åbnes op for muligheden for, at der arbejdes med fleksible indskrivningsprocenter i rammeaftalen, så der kan købes en mindre ydelse end den rammefast satte ydelse. Det er en udfordring at håndtere unge med misbrug på anbringelsesstederne. STRATEGIER OG TENDENSER (BESVARES AF DRIFTSHERRE) Har kommunen særlige strategier, som styringsaftalen eller udviklingsstrategien bør have fokus på? (skriv hvilke i boksen nedenfor) Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har Udviklingsstrategi for børn, unge og familier med særlige behov i Aalborg Kommune. PLANLAGTE TILBUD INDEN FOR DE KOMMENDE TO ÅR (BESVARES AF DRIFTSHERRE) Har kommunen planer om at etablere nye tilbud indenfor de kommende to år? Hvis, så angives hvilken type tilbud (f.eks. døgntilbud), målgruppe for tilbuddet, antal pladser i tilbuddet, planlægningshorisont for ibrugtagning (år). Angiv endvidere hvorvidt dette vil have konsekvenser for eksisterende tilbud under rammeaftalen: ingen OVERTAGELSE AF REGIONALE TILBUD (BESVARES AF DRIFTSHERRE) Påtænker kommunen at overtage regionale tilbud? Hvis, så hvilke(t)? ingen 13

14 TOMME PLADSER (BESVARES AF DRIFTSHERRE) Oplever kommunen at der er særlige problemstillinger med tomme pladser/ledig kapacitet? Hvis ja, så uddyb venligst herunder: nej VENTELISTER (BESVARES AF DRIFTSHERRE) Oplever kommunen at der er særlige problemstillinger med ventelister? Hvis ja, så uddyb venligst herunder: Nej ØVRIGE BEMÆRKNINGER (BESVARES AF DRIFTSHERRE) Pr er der ændret pladsantal på følgende tilbud i rammeaftalen: Børnebøgen: 14 pladser 16 pladser Limfjorden/Stjernehusene: 13 pladser 15 pladser Kvindekrisecenteret: 8 pladser 7 pladser DRIFTSHERREINDMELDINGER (BESVARES AF DRIFTSHERRE) Herunder kan kommunen indmelde eventuelle driftsherreindmeldinger som eksemplevis op-/nedjustering af pladser, ændringer i fagligt indhold på tilbud mv.: Navn på tilbud: Målgruppe: Ydelser: Beskrivelse af forslag: Økonomiske konsekvenser ved forslaget: Kontaktoplysninger: Navn på tilbud: Målgruppe: Ydelser: Beskrivelse af forslag: Økonomiske konsekvenser ved forslaget: Kontaktoplysninger: Navn på tilbud: Målgruppe: Ydelser: Beskrivelse af forslag: Økonomiske konsekvenser ved forslaget: Kontaktoplysninger: 14

15 15

16 BILAG 1: OVERSIGT OVER LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD OG SIKREDE AFDELINGER Lands- og landsdelsdækkende tilbud Tilbud Center for Døvblindhed og Høretab Kofoedsminde Synscenter Refsnæs, Synscenter Refsnæs/Rådgivning Børneskolen Filadelfia Instituttet for Blinde og Svagsynede Center for Døve Driftsherre (kommune/region) Region Nordjylland Region Sjælland Region Sjælland Region Sjælland København Gladsaxe Sikrede afdelinger Tilbud Kompasset Koglen Grenen Egely Bakkegården Stevnsfortet Sølager Sønderbro Driftsherre (kommune/region) Region Nordjylland Region Midtjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Sjælland Region Hovedstaden København 16

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Læsø Kommune

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Læsø Kommune S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 18. december Besvarelser bedes fremsendt:

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 18. december Besvarelser bedes fremsendt: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 16. marts 2015 BESVARELSEN

Læs mere

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G ER FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser National koordination - Socialstyrelsen KKR Syddanmark I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 14 sider. Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2018

S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2018 S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2018 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 6. marts 2017 BESVARELSEN SENDES

Læs mere

S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 S K E M A V E D R Ø R E N D E I N D B E R E T N I N G T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 16. marts 2015 BESVARELSEN

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Herning Kommune. Jane Sønderskov, tlf

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) Herning Kommune. Jane Sønderskov, tlf SKEMA VEDRØRENDE INDBERETNING TIL UDVIKLINGSSTRATEGIEN I RAMMEAFTALE 2017 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts 2016 BESVARELSEN SENDES TIL: NB!: Sekretariat for rammeaftaler Att. Karsten

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Vesthimmers Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune FuresØ kommune Side 1 af 13 sider. FuresØ kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler

Læs mere

Opsamling på børneskemaer

Opsamling på børneskemaer Bilag 2: Kommunernes tilbagemeldinger til rammeaftale 2019 - børneområdet Opsamling på børneskemaer Rammeaftale 2019 Sekretariat Rammeaftale Sjælland Indhold Indhold... 2 Indledning... 2 Resume... 3 Sammenhæng

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:glostrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Edda Heinskou Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest den 2. marts 2016 BESVARELSEN SENDES TIL: NB:

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Bilag til DAS. 16. januar 2015

Bilag til DAS. 16. januar 2015 Bilag til DAS 16. januar 2015 Punkt 4 (Spørgerammer indmeldinger til rammeaftalen 2016) Bilag 1: Udkast Indmeldingsskema Udviklingsstrategi 2016 Bilag 2: Udkast Indmeldingsskema Det forstærkede samarbejde

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rødovre kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rødovre kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Rødovre kommune Kontaktperson Christian Hjorth Tlf. nr. 3637 7549 Mail.: Rk@rk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr.

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning April 2018 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 4 2. Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 A. Politiske visioner i kommunerne Nøgleord fra politiske visioner på børneområdet: Tidlig indsats, helhedsorientering,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:lyngby-taarbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Børn: Jørn Unnerup Voksne: Mette Marie Juul Tlf. nr. 4597 3087 4597 3326 Mail.:

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2015 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Gribskov Kommune Kontaktperson Jeanette de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G ER FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011. Generelt. Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Side 1 af 21 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Billund Dato for afsluttet indberetning: 09.03.2010 Dato for politisk godkendelse: 30.03.2010 G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. BILAG 4: UDVIKLINGSTENDENSER INDENFOR LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. SOCIALE TILBUD Målgrupperne

Læs mere

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Spørgeskema Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland INDLEDENDE OPLYSNINGER FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 19.

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts Att. Karsten Binderup

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts Att. Karsten Binderup SKEMA VEDRØRENDE INDBERETNING TIL UDVIKLINGSSTRATEGIEN I RAMMEAFTALE 2017 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts 2016 BESVARELSEN SENDES TIL: NB!: Sekretariat for rammeaftaler Att. Karsten

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest den 2. marts 2016 BESVARELSEN SENDES TIL: NB:

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2016 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 - til brug for rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen Ny skabelon Der har været et bredt ønske om

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Allerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Kontaktperson Gitte Overgaard Tlf. nr. 4810 0244 Mail.: Giov@alleroed.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2017 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest den 2. marts 2016 BESVARELSEN SENDES TIL: NB:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Fredensborg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Fredensborg kommune Fredensborg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Fredensborg kommune Kontaktperson Martin Ishøy 72565138 Mail.: maki2fredensborg.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Februar 2013 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands-

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften . Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper og giver et hurtigt samlet overblik i forhold

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Kontaktperson Pernille Petersen Tlf. nr. 43591821 Mail.: pernillepet@htk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Oversigtover indmeldinger til Udviklingsstrategien for 2016

Oversigtover indmeldinger til Udviklingsstrategien for 2016 Oversigtover indmeldinger til Udviklingsstrategien for 2016 1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL VOKSENOMRÅDET 1. I hvilken grad oplever kommunen 1 sammenhæng

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Helsingør kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: euh43@helsingor.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts Att. Karsten Binderup

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts Att. Karsten Binderup SKEMA VEDRØRENDE INDBERETNING TIL UDVIKLINGSSTRATEGIEN I RAMMEAFTALE 2017 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 1. marts 2016 BESVARELSEN SENDES TIL: NB!: Sekretariat for rammeaftaler Att. Karsten

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Rudersdal kommune Rudersdal kommune Side 1 af 13 sider. Rudersdal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Side 1 af 13 sider. Gribskov kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v.

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune Bornholm kommune Side 1 af 15 sider. Bornholm kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Side 1 af 6 Venstre har fremsat en 10-dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune. Dette notat indeholder svar

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune Hillerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hillerød kommune Kontaktperson Mette M. Skovbo Tlf. nr. 72321111 Mail.: mesk@hillerod.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Halsnæs kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Stig Hjermind Tlf. nr. 24985493 Mail.: sthj@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV.

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. Myndighed Driftsherre Brønderslev Frederikshavn Der er udarbejdet en Masterplan for det specialiserede område i Brønderslev, der

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

"Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG

Efter hensigtserklæringen  - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG "Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG Godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 13. juni 2008 1 Kortlægning

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Frederiksberg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Det sociale voksenområde: Claus Jarset Tlf. nr. 3821 5040 Mail.: clja01@frederiksberg.dk Skemaet

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Notat Til: Børne og Sundhedsudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 211 Bilag: - Hørsholm s informationer til Rammeaftalen 211 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Hørsholm

Læs mere

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Horsens Kommunes ønske, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode, sunde og aktive liv som en del af fællesskabet. Denne tilbudsoversigt

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune Hvidovre kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Hvidovre kommune Kontaktperson Morten Blicher/Heidi Hviid Tlf. nr. 36393734/36393292 Mail.: mbh@hvidovre.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Kontaktperson Generelt Generelle kommentarer til rammeaftalen 39 57 55 75 39 57 53 33 PH@gladsaxe.dk marith@gladsaxe.dk Dorte Knudsen (voksen) Mads Thorning

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune dok

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune dok Tårnby Dragør kommune dok. 1996007 Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune dok. 1996007 Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet

Læs mere

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen

Afrapportering KKR Syddanmark. Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. National Koordination - Socialstyrelsen Afrapportering KKR Syddanmark Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National Koordination - Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Målgruppen... 3 Målgruppen

Læs mere

Indledning Specifikation vedr. autisme EFTERSPØRGSEL

Indledning Specifikation vedr. autisme EFTERSPØRGSEL Indledning Bilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Tlf. nr. Side 1. Mappen indeholder følgende ark: Mail: specifikation af autisme skemaerne i skabelonen om

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune Brøndby kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Neel Lind Tlf. nr. 43282619 Mail.: negli@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Struer Anette Holm unge under 18 årige

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:gribskov kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gribskov kommune Kontaktperson Jeanette Nina de Mailly Tlf. nr. 7249 6630 Mail.: jndma@gribskov.dk Skemaet er tænkt som

Læs mere

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt - B Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Byrådets ønske, at alle borgere, der har en væsentlig og varig

Læs mere