Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer"

Transkript

1 2007/2 LSV 160 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov om skattenedslag for seniorer Kapitel 1 Kredsen af nedslagsberettigede personer 1. En person, der i perioden fra og med indkomståret 2010 til og med indkomståret 2016 fylder 64 år, kan for de indkomstår, hvori personen fylder 64 år og 65 år, få et nedslag i indkomstskatten i form af tilbagebetaling af en del af det betalte arbejdsmarkedsbidrag efter reglerne i denne lov. Stk. 2. Nedslagsberettigede er personer, der 1) erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i ansættelsesforhold, 2) erhverver indkomst i form af vederlag m.v. for personligt arbejde uden for ansættelsesforhold eller 3) er selvstændigt erhvervsdrivende. Stk. 3. Hvis en person i et indkomstår i perioden fra og med det indkomstår, personen fylder 60 år, til og med det indkomstår, personen fylder 64 år, ud over at være omfattet af stk. 2, nr. 1, også er omfattet af stk. 2, nr. 2 eller 3, anses personen dog for omfattet af stk. 2, nr. 1, i det pågældende indkomstår, hvis mindst 75 pct. af personens samlede vederlag m.v. som nævnt i 8, stk. 1, og 10 i lov om arbejdsmarkedsbidrag inklusive bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af 18 i pensionsbeskatningsloven i det pågældende indkomstår er A-indkomst, jf. kildeskattelovens 43. Stk. 4. Personen skal for at få et nedslag 1) overholde en indkomstgrænse i de indkomstår, hvor den pågældende fylder 57 år, 58 år og 59 år efter kapitel 2, 2) opfylde et krav om fuldtidsbeskæftigelse i form af et indkomst- og arbejdstidskrav efter kapitel 3 og 3) være skattepligtig efter kildeskattelovens 1 eller 2, stk. 1, nr. 1-4 eller 7, eller stk. 2, i det indkomstår, hvor vedkommende fylder 64 år. Kapitel 2 Indkomstgrænse i indkomstår, hvor personen fylder 57, 58 og 59 år 2. I de indkomstår, hvor personen fylder 57 år, 58 år og 59 år, må vederlaget m.v. nævnt i 8, stk. 1, og 10 i lov om arbejdsmarkedsbidrag inklusive bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af 18 i pensionsbeskatningsloven som et gennemsnit for de tre indkomstår ikke overstige grænsen opgjort efter stk. 2. Stk. 2. Grænsen udgør det gennemsnitlige beløb af et reguleret grundbeløb (i 1987-niveau) på kr. for hvert af de tre indkomstår, hvor personen fylder 57 år, 58 år og 59 år. Det beregnede gennemsnitsbeløb efter 1. pkt. oprundes til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med

2 Stk. 3. Har en person erhvervet indkomst i udlandet i en periode i et eller flere af de indkomstår, hvor personen fylder 57, 58 og 59 år, medregnes den dokumenterede udenlandske løn-, honorar- eller arbejdsindkomst i grundlaget efter stk. 1 og 2, uanset om personen i perioden har været skattepligtig efter kildeskattelovens 1 og 2, og uanset om den udenlandske indkomst er omfattet af bidragspligten efter lov om arbejdsmarkedsbidrag. Den dokumenterede udenlandske indkomst i udenlandsk valuta omregnes til dansk mønt med den af Danmarks Nationalbanks offentliggjorte gennemsnitlige valutakurs for det kalenderår, som indkomsten vedrører. Kapitel 3 Fuldtidsbeskæftigelse 3. En person anses for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen hvert indkomstår fra og med det indkomstår, personen fylder 60 år, til og med det indkomstår, personen fylder 64 år, optjener et vederlag som nævnt i 8, stk. 1, og 10 i lov om arbejdsmarkedsbidrag inklusive bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af 18 i pensionsbeskatningsloven, der mindst svarer til 1 års ydelser på 80 pct. af højeste dagpenge, jf. 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., forhøjet med satsen for arbejdsmarkedsbidraget, jf. 3 i lov om arbejdsmarkedsbidrag. Udbetalte dagpenge i et beskæftigelsesforhold, jf. lov om sygedagpenge, medregnes i opgørelsen efter 1. pkt. Vederlag fra beskæftigelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder fleksjob, og servicejob efter lov om servicejob medregnes ikke i opgørelsen efter 1. pkt. 4. For en person omfattet af 1, stk. 2, nr. 1, er det endvidere en betingelse for at blive anset for fuldtidsbeskæftiget, at vedkommende hvert indkomstår fra og med det indkomstår, personen fylder 60 år, til og med det indkomstår, personen fylder 64 år, opfylder et arbejdstidskrav som nævnt i stk. 3 og 4 om betaling af ATP-bidrag som fuldtidsbeskæftiget medlem. Har en person efter 1. pkt. et forskudt indkomstår, skal arbejdstidskravet dog ikke opfyldes. Stk. 2. Beskæftigelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder fleksjob, og servicejob efter lov om servicejob medregnes ikke til opfyldelse af arbejdstidskravet. Stk. 3. Arbejdsmarkedets Tillægspension træffer afgørelse om, hvorvidt en person omfattet af 1, stk. 2, nr. 1, er fuldtidsbeskæftiget. Arbejdsmarkedets Tillægspension anser en person for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen i de indkomstår i perioden nævnt i stk. 1, hvor vedkommende er omfattet af 1, stk. 2, nr. 1, 1) har været bidragspligtig efter 2 og 2 a, stk. 2, 1. pkt., i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og der er indbetalt årsbidrag efter 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som fuldtidsbeskæftiget medlem, eller 2) over for Arbejdsmarkedets Tillægspension har dokumenteret, at vedkommende i hele indkomståret har haft en arbejdstid, der samlet opfylder timegrænsen i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension for at blive anset som fuldtidsbeskæftiget medlem. Stk. 4. Uanset stk. 1 anses en person for fuldtidsbeskæftiget, hvis personen i de indkomstår i perioden nævnt i stk. 1, hvor vedkommende er omfattet af 1, stk. 2, nr. 1, indbetaler ATP-bidrag som fuldtidsbeskæftiget medlem efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 15, der samlet svarer til mindst 90 pct. af fuldt årsbidrag i de indkomstår, hvor personen er omfattet af 1, stk. 2, nr. 1. Perioder med beskæftigelse, der er dokumenteret efter stk. 3, nr. 2, hvorved arbejdstidskravet er opfyldt, medregnes, som om der er indbetalt ATP-bidrag for disse perioder. 5. Arbejdsmarkedets Tillægspension opretter og fører et register over de personer, der omfattes af 4. Registret kan indeholde oplysninger om: 1) ATP-bidrag indbetalt af arbejdsgiveren, jf. 2 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, eller kommunen, hvor ATP-bidraget hidrører fra indbetalinger efter 2 a, stk. 2, 1. pkt., i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. 2

3 2) Data fra Feriekontos register over indbetalte feriepenge for fratrådte funktionærer. 3) Øvrige oplysninger fra andre offentlige registre, som indeholder data, der er nødvendige for at opgøre, om arbejdstidskravet er opfyldt i de situationer, hvor det indbetalte ATP-bidrag ikke er retvisende, jf. 4, stk. 3, nr. 2. Stk. 2. Arbejdsmarkedets Tillægspension udsender årligt en meddelelse til alle registrerede, jf. stk. 1, om den enkelte registrerede anses for fuldtidsbeskæftiget i det forudgående indkomstår. Den registrerede kan gøre indsigelse over for Arbejdsmarkedets Tillægspension inden for 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen. Stk. 3. Arbejdsmarkedets Tillægspension sender efter indkomstårets udløb meddelelse til told- og skatteforvaltningen om afgørelsen efter 4, stk. 3. Meddelelsen sendes så betids, at afgørelsen kan indgå i årsopgørelsen fra told- og skatteforvaltningen, jf. 10. Samtidig hermed sender Arbejdsmarkedets Tillægspension afgørelsen efter 4, stk. 3, til den person, afgørelsen vedrører. Den pågældende person kan gøre indsigelse over for Arbejdsmarkedets Tillægspension inden for 3 måneder efter modtagelsen af afgørelsen om, hvorvidt kravet om fuldtidsbeskæftigelse i perioden anses for opfyldt. 6. Har en person erhvervet indkomst i et andet EU/EØS-land end Danmark, på Færøerne eller i Grønland og bortset fra det indkomstår, hvor vedkommende fylder 64 år, ikke været skattepligtig efter kildeskattelovens 1 eller 2, stk. 1, nr. 1-4 eller 7, eller stk. 2, i dele af den periode, som er nævnt i 3, indgår størrelsen af en dokumenteret løn-, honorar- eller arbejdsindkomst i udlandet for hvert af indkomstårene i vurderingen af, hvorvidt personen har været fuldtidsbeskæftiget i denne periode. Den dokumenterede udenlandske indkomst angivet i udenlandsk valuta omregnes til dansk mønt med den af Danmarks Nationalbanks offentliggjorte gennemsnitlige valutakurs for det kalenderår, som indkomsten vedrører. Stk. 2. For en person omfattet af stk. 1 er der for de indkomstår, hvor personen erhverver indkomst i udlandet, ikke krav om, at vedkommende opfylder betingelserne i 4. Stk. 3. Har en person i den periode, der er nævnt i 3, erhvervet indkomst i et andet EU/EØS-land end Danmark, på Færøerne eller i Grønland og været skattepligtig efter kildeskattelovens 1, eller 2, stk. 1, nr. 1-4, eller 7, eller stk. 2, medregnes den udenlandske indkomst i vurderingen af, hvorvidt personen har været fuldtidsbeskæftiget i denne periode. Stk. 4. En person omfattet af stk. 3 anses tillige for omfattet af 1, stk. 2, nr. 1, hvis mindst 75 pct. af personens samlede danske og udenlandske indkomst, som udgør vederlag m.v. nævnt i 8, stk. 1, og 10 i lov om arbejdsmarkedsbidrag inklusive bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af 18 i pensionsbeskatningsloven og eventuel udenlandsk indkomst efter stk. 1, er dansk A-indkomst, jf. kildeskattelovens 43. Tilsvarende gælder, hvis en person omfattet af stk. 3 ud over at være omfattet af 1, stk. 2, nr. 1, også er omfattet af 1, stk. 2, nr. 2 eller nr. 3. Kapitel 4 Opgørelsen af nedslaget 7. Nedslaget udgør hvert enkelt indkomstårs betalte arbejdsmarkedsbidrag af det vederlag m.v. nævnt i 8, stk. 1, og 10 i lov om arbejdsmarkedsbidrag inklusive bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af 18 i pensionsbeskatningsloven, som den fuldtidsbeskæftigede person optjener i hvert enkelt indkomstår i perioden fra og med det indkomstår, personen fylder 60 år, til og med det indkomstår, personen fylder 64 år. Stk. 2. For en person, der fylder 64 år i indkomstårene 2010 eller 2011, kan nedslag dog først optjenes fra og med indkomståret 2008, ligesom kravet om fuldtidsbeskæftigelse efter kapitel 3 først gælder fra dette tidspunkt. Stk. 3. Nedslaget kan højst udgøre et grundbeløb (i 1987-niveau) på kr. pr. indkomstår, jf. dog stk. 4. 3

4 Stk. 4. Uanset stk. 1-3 kan nedslaget højst udgøre det mindste beløb af 1) summen af nedslag for hvert enkelt indkomstår som nævnt i stk. 1 eller 2) 40 pct. af det vederlag m.v. som nævnt i 8, stk. 1, og 10 i lov om arbejdsmarkedsbidrag inklusive bidrag og præmier til pensionsordninger omfattet af 18 i pensionsbeskatningsloven, som personen optjener i det indkomstår, hvor denne fylder 64 år, jf. 8. Stk. 5. Før nedslag for hvert enkelt indkomstår efter stk. 1 sammenlægges til en sum efter stk. 4, nr. 1, reguleres de årlige nedslag til aktuelt indkomstår. Hvert års opgjorte nedslag reguleres svarende til den procent, hvormed reguleringstallet efter personskattelovens 20 er ændret fra det indkomstår, for hvilket nedslag er beregnet, til det indkomstår, hvor personen fylder 64 år. Procenten beregnes med en decimal. 8. For perioden fra det tidspunkt i indkomståret, hvor personen fylder 64 år, frem til indkomstårets udløb udgør beregningsgrundlaget for nedslaget en forholdsmæssig del af det vederlag som nævnt i 7, stk. 4, nr. 2, som vedkommende optjener i hele det pågældende indkomstår svarende til det antal hele måneder, personen er fyldt 64 år, med tillæg af den måned, hvor personen fylder 64 år. Nedslaget for denne periode kan dog højst udgøre en forholdsmæssig del af den samlede sum efter 7, stk. 4, nr. 1, svarende til det antal hele måneder, personen er fyldt 64 år i den pågældende periode, med tillæg af den måned, hvor personen fylder 64 år. Stk. 2. For det indkomstår, hvor personen fylder 65 år, udgør beregningsgrundlaget for nedslaget det vederlag nævnt i 7, stk. 4, nr. 2, som vedkommende optjener i hele det pågældende indkomstår. Nedslaget i dette indkomstår kan dog højst udgøre en forholdsmæssig del af den samlede sum efter 7, stk. 4, nr. 1, svarende til det antal hele måneder, personen er 64 år i den pågældende periode. Måneden, hvor personen er fyldt 65 år, medregnes ikke. Den andel af nedslaget, der opgøres efter 2. pkt., reguleres fra det indkomstår, hvor personen fylder 64 år, til det indkomstår, hvor personen fylder 65 år, med den procent, hvormed reguleringstallet efter personskattelovens 20 er ændret. Stk. 3. Den forholdsmæssige fordeling efter antal måneder, jf. stk. 1 og 2, beregnes i procent, som afrundes til nærmeste hele procent. Kapitel 5 Opgørelse af nedslag ved dødsfald 9. Afgår en person ved døden før det indkomstår, hvor personen ville fylde 64 år, opnås der ikke ret til nedslag efter denne lov. Stk. 2. Afgår en person ved døden i det indkomstår, hvor personen ville fylde eller er fyldt 64 år, opgøres nedslaget efter reglerne i stk Stk. 3. Nedslaget for indkomståret nævnt i stk. 2 udgør indkomstårets faktisk betalte arbejdsmarkedsbidrag af det vederlag m.v. nævnt i 8, stk. 1, og 10 i lov om arbejdsmarkedsbidrag inklusive bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af 18 i pensionsbeskatningsloven, som en person omfattet af stk. 2 har optjent i det pågældende indkomstår. Nedslaget kan dog højst udgøre det grundbeløb, der er nævnt i 7, stk. 3. For nedslag i indkomstårene forud for det i stk. 2 nævnte indkomstår finder 7, stk. 1-3, anvendelse. Stk. 4. Uanset stk. 3 kan nedslaget højst udgøre det mindste beløb af 1) summen af nedslag for hvert enkelt indkomstår, jf. stk. 3, eller 2) 40 pct. af det vederlag m.v. som nævnt i 8, stk. 1, og 10 i lov om arbejdsmarkedsbidrag inklusive bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af 18 i pensionsbeskatningsloven, som en person omfattet af stk. 2, faktisk har optjent i det pågældende indkomstår. Stk. 5. Betingelserne for at blive anset for fuldtidsbeskæftiget i 3 og 4 finder ikke anvendelse i det indkomstår, hvor en person afgår ved døden og er fyldt eller ville fylde 64 år. 4

5 Stk. 6. Afgår en person ved døden i det indkomstår, hvor personen ville fylde eller er fyldt 65 år, finder 7 og 8 anvendelse ved opgørelse af nedslaget, men sluttes boet efter personen ved boudlæg efter 18 i lov om skifte af dødsboer, finder stk. 3 og 4 anvendelse ved opgørelsen af nedslaget. Kapitel 6 Opgørelse og udbetaling af nedslaget 10. Afgørelsen af, i hvilket omfang personen er berettiget til nedslag, fremgår af personens årsopgørelse for det indkomstår, hvori denne fylder 64 henholdsvis 65 år. Dette gælder dog ikke, hvis personen kan være omfattet af 6 og ikke har fået en afgørelse efter 14 eller et bindende svar herom eller ikke over for Arbejdsmarkedets Tillægspension har fremlagt dokumentation efter 4, stk. 3, nr. 2. I disse tilfælde kan personen anmode told- og skatteforvaltningen om genoptagelse af ansættelsen efter eventuelt at have fremlagt dokumentation over for Arbejdsmarkedets Tillægspension. 11. Det opgjorte nedslag efter 7 og 8 eller 9 medregnes ved opgørelsen af slutskatten efter kildeskattelovens 60 for det indkomstår, hvor personen fylder 64 henholdsvis 65 år. Stk. 2. Hvis en nedslagsberettiget person er afgået ved døden i det indkomstår, hvor vedkommende er fyldt eller ville fylde 64 år eller 65 år, og har optjent nedslag efter 7 og 8 eller 9, gælder følgende: 1) Hvis den nedslagsberettigede persons dødsbo er omfattet af dødsboskattelovens afsnit II og dødsboet efter dødsboskattelovens 6 er fritaget for beskatning, udbetales nedslaget til dødsboet. Hvis dødsboet skal betale et beløb efter dødsboskattelovens 15, stk. 4, modregnes nedslaget dog i dette beløb. I det omfang modregning efter 2. pkt. ikke kan ske, udbetales nedslaget til dødsboet. 2) Hvis den nedslagsberettigede persons dødsbo er omfattet af dødsboskattelovens afsnit II og dødsboet ikke er fritaget for beskatning efter dødsboskattelovens 6, modregnes nedslaget i det beløb, der skyldes efter dødsboskattelovens 30 A, stk. 1, efter at der er foretaget eventuel modregning efter 30 A, stk I det omfang modregning ikke kan ske, udbetales nedslaget til dødsboet. 3) Hvis boet efter den nedslagsberettigede person overtages af en længstlevende ægtefælle efter dødsboskattelovens afsnit III, modregnes nedslaget i den længstlevende ægtefælles samlede skattetilsvar efter dødsboskattelovens 63, stk. 1, sidste pkt. I det omfang modregning ikke kan ske, udbetales nedslaget til den længstlevende ægtefælle. 4) Hvis boet efter den nedslagsberettigede person sluttes ved boudlæg efter 18 i lov om skifte af dødsboer, bortfalder nedslaget. Hvis afdøde ved dødsfaldet var gift, ikke separeret og samlevende med den længstlevende ægtefælle, udbetales nedslaget dog til den længstlevende ægtefælle uden om boet. Stk. 3. Hvis en nedslagsberettiget person er afgået ved døden i indkomståret efter et indkomstår, hvori vedkommende har været berettiget til nedslag og boet efter den nedslagsberettigede person sluttes ved boudlæg efter 18 i lov om skifte af dødsboer, finder stk. 2, nr. 4, tilsvarende anvendelse. Kapitel 7 Reguleringsbestemmelser m.v. 12. Grundbeløbene i 2, stk. 2, og 7, stk. 3, reguleres efter personskattelovens 20. Beløbet i 2, stk. 2, oprundes efter reguleringen til nærmeste hele kr. 13. Har en person forskudt indkomstår, forstås ved indkomstår det forskudte indkomstår, der træder i stedet for kalenderåret, hvor personen fylder år. Hvis omlægning til eller af forskudt indkomstår indebærer, at omlægningsåret bliver en periode på under eller over 12 måneder, omregnes personens samlede indkomst for omlægningsåret, som udgør det vederlag m.v. nævnt i 8, stk. 1, og 10 i lov om arbejdsmarkedsbidrag inklusive bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af 18 i pensionsbeskatningsloven, således, at beløbet kommer til at svare til 12 måneders indkomst. Tilsvarende gælder for udenlandsk løn-, honorar- og arbejdsindkomst, hvor sådan indkomst efter loven medregnes i opgørelsen af indkomsten. 5

6 Kapitel 8 Administrative bestemmelser 14. Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning træffe afgørelse om, hvorvidt en person indtil videre og til og med det seneste indkomstår opfylder betingelserne i loven. Det gælder dog ikke kravet om fuldtidsbeskæftigelse efter 4. Har personen arbejdet i et andet EU/EØS-land end Danmark, eller på Færøerne eller i Grønland, forudsættes det, at personen fremlægger dokumentation for sin beskæftigelse i de pågældende lande, jf Hvis Arbejdsmarkedets Tillægspension har taget stilling til indsigelser efter 5, stk. 2, eller 5, stk. 3, kan Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelse påklages til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter den dag, hvor afgørelsen er meddelt. 16. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan til brug for administrationen af denne lov indhente oplysninger, herunder i elektronisk form, fra andre offentlige myndigheder, herunder kommunerne og regionerne, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Feriekonto og indkomstregisteret om 1) arbejdsgiveres bidragsindbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension, 2) kommuners bidragsindbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension for lønmodtagere ved udbetaling af sygedagpenge i beskæftigelsesforhold, jf. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2 a, stk. 2, 1. pkt., 3) cpr-nummer, 4) cvr-nummer, 5) fratrådte funktionærers cpr-nummer og perioder, hvor der er udbetalt feriegodtgørelse, og 6) hvorvidt personer, der fra og med 2010 til og med 2016 fylder 64 år, er eller har været beskæftiget med løntilskud i perioden, jf. 3 og 4, stk. 2. Stk. 2. Offentlige myndigheder og kredsen af nedslagsberettigede personer skal på begæring overlade Arbejdsmarkedets Tillægspension og Ankenævnet for ATP m.m. enhver oplysning, som har betydning for Arbejdsmarkedets Tillægspension og ankenævnets afgørelser i henhold til denne lov. Stk. 3. Stk. 1 og 2 omfatter alle de oplysninger, der er nødvendige til brug for opgørelse af en persons beskæftigelsesgrad inden for perioden fra og med det indkomstår, hvor personen fylder 60 år, til og med det indkomstår, hvor personen fylder 64 år. Der kan herunder ske samkøring og sammenstilling af oplysninger for at sikre, at beskæftigelsesgraden er korrekt opgjort. Stk. 4. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan videregive ovennævnte oplysninger til Ankenævnet for ATP m.m. med henblik på ankenævnets behandling af klager over Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser, jf. 15. Oplysningerne kan videregives i elektronisk form. 17. Arbejdsmarkedets Tillægspension yder administrativ bistand i forbindelse med administrationen af denne lov. 18. Loven træder i kraft den 1. juli Kapitel 9 Ikrafttræden 19. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 6

Forslag. lov om skattenedslag for seniorer

Forslag. lov om skattenedslag for seniorer 2007/2 LSF 160 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Skattenedslag til 64-årige i arbejde

Skattenedslag til 64-årige i arbejde Skattenedslag til 64-årige i arbejde Med den gode beskæftigelsessituation er der brug for alle på arbejdsmarkedet. Ikke mindst de erfarne kræfter blandt seniorerne. Imidlertid vælger mange seniorer at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love 2007/1 LSV 2 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-311-0004 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. oktober 2007 Forslag til Lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love LOV nr 339 af 02/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 19/01259 Senere

Læs mere

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/12635

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen BEK nr 1584 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019 Senere

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 1586 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere I medfør af 51 a, 52 f og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere BEK nr 397 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen BEK nr 1563 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173583 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1015 af 30/08/2015

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love LOV nr 1365 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0011482 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til. Bekendtgørelse om fleksjob Udkast til Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 415

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven BEK nr 1348 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jnr. 15/13213 Senere

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 12 og 13, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1569 af 15.

Læs mere

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt.

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt. 66 66 Fleksjob xx Fleksjob Fleksjob er stillinger på særlige vilkår. Der kan både oprettes fleksjob hos private og offentlige arbejdsgivere. Ønsker man mulighederne for et fleksjob undersøgt, skal man

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love LOV nr 1531 af 27/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1120 af 17/09/2015

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Læs mere

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet

Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet KEN nr 10094 af 10/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 10. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5400063-08 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 703 af 27/05/2015 Udskriftsdato: 25. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027133 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 1606 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/13336 Senere

Læs mere

LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019

LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17047

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 1684 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/13697 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Bekendtgørelse af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing LBK nr 521 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2016-6002-0004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. I medfør af 27, stk. 4, 32, stk. 2, 33, stk. 2, 34 og 36, stk. 4, i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge BEK nr 1179 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget Til lovforslag nr. L 77 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 1152 af 10/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-1293 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1555 af 19/12/2017 LOV

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Til lovforslag nr. L 117 Folketinget

Forslag. Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Til lovforslag nr. L 117 Folketinget Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. januar 2018 Forslag til Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler Kapitel 1 Formål

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 1219, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg.

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg. Bekendtgørelse om ferie I medfør af 23, stk. 3, 24, stk. 3, 26, stk. 7, 27, stk. 3, 31, stk. 4 og 5, 32, stk. 5, 37, stk. 7 og 8, 38, stk. 3, og 46, stk. 2, i lov om ferie, jf. lov nr. 60 af 30. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. 1)

Forslag. Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. 1) Til lovforslag nr. L 68 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2012 Forslag til Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om delpension

Bekendtgørelse af lov om delpension LBK nr 1120 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/01997

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven BEK nr 1115 af 29/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1683

Læs mere

Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler LOV nr 58 af 30/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2017-7883 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 32 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2013-6613

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love LOV nr 701 af 08/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/15768

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037207 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven) LBK nr 1163 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2192816 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1574 af 15/12/2015

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love LOV nr 1395 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0227905 Senere ændringer til forskriften LBK nr 382 af 08/04/2013

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037214 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse BEK nr 1180 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 1420 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030498

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 5 Offentligt 30. november 2018 J.nr. 2018-2528 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven (Mere

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1587 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget Til lovforslag nr. L 192 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse LBK nr 860 af 24/08/2012 Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j. nr. 064.87L.311 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 221 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0029 Udkast Den 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og andre love (Konsekvensændringer som

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 1. februar

Læs mere

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j. nr. 2012 2572

Læs mere