Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love"

Transkript

1 LOV nr 339 af 02/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 19/01259 Senere ændringer til forskriften LOV nr 548 af 07/05/2019 Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 1 I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr af 10. oktober 2014, som ændret senest ved 13 i lov nr af 27. december 2018, foretages følgende ændringer: r, stk. 7, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 7. Finanstilsynet fører tilsyn med bidrag indbetalt til supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister efter samme regler og inden for de samme områder, som gælder for Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. kapitel 9. Stk. 8. I det omfang Finanstilsynet er tillagt beføjelser eller bemyndigelser over for Arbejdsmarkedets Tillægspension efter denne lov, gælder de samme beføjelser og bemyndigelser i forhold til bidrag indbetalt til supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.«2. Efter kapitel 5 d indsættes:»kapitel 5 e Den obligatoriske pensionsordning 17 s. Arbejdsmarkedets Tillægspension modtager bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af følgende ydelser: 1) Arbejdsløshedsdagpenge, jf. 85 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2) Efterløn, jf. 85 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 3) Feriedagpenge, jf. 85 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 4) Barselsdagpenge, jf. 47 i barselsloven. 5) Sygedagpenge, jf. 67 i lov om sygedagpenge. 6) Fleksydelse, jf. 14 a i lov om fleksydelse. 7) Førtidspension, jf. 33 f i lov om social pension og 33 a i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 8) Uddannelseshjælp, jf. 80 b i lov om aktiv socialpolitik. 9) Kontanthjælp, jf. 80 b i lov om aktiv socialpolitik. 10) Hjælp til personer efter 27 a i lov om aktiv socialpolitik, jf. 80 b i lov om aktiv socialpolitik. 11) Revalideringsydelse, jf. 80 b i lov om aktiv socialpolitik. 1

2 12) Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb, jf. 80 b i lov om aktiv socialpolitik. 13) Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, jf. 80 b i lov om aktiv socialpolitik. 14) Ledighedsydelse, jf. 80 b i lov om aktiv socialpolitik. 15) Flekslønstilskud, jf. 115 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 16) Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt efter den 1. januar 2013 efter 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 115 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 17) Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt før den 1. januar 2013 efter 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 115 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 18) Statens voksenuddannelsesstøtte, jf. 17 i lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Stk. 2. Bidrag efter stk. 1 fradrages et beløb efter reglerne i 16, inden bidraget anvendes til erhvervelse af ret til pension efter reglerne i 8 c. Stk. 3. Bidrag efter stk. 1 administreres og forvaltes af Arbejdsmarkedets Tillægspension sammen med Arbejdsmarkedets Tillægspensions øvrige formue. Stk. 4. Pension med tillæg af bonuspension udbetales efter reglerne i 9, 9 a og 10, når medlemmet når folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension. Stk. 5. For bidrag efter stk. 1 optjenes ret til udbetaling af ydelser ved dødsfald efter 14 b og 14 e. Bidrag indbetalt på baggrund af indberetning i henhold til stk. 1 omregnes til årsbidrag, jf. 15, stk. 1, og sammenlægges med antallet af eventuelle tidligere indbetalte årsbidrag, jf. 15, indbetalt til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter reglerne i 8 c. Det samlede udregnede årsbidrag anvendes til opfyldelse af kravet om indbetaling af to årsbidrag i 14 b, stk. 4, og 14 e, stk. 3. Kravet om medlemskab i 2 år, jf. 14 b, stk. 4, og 14 e, stk. 3, regnes fra det tidligste tidspunkt efter den 1. januar 2002, hvor der enten er indbetalt bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension eller til den obligatoriske pensionsordning. Stk. 6. Finanstilsynet fører tilsyn med bidrag indbetalt til den obligatoriske pensionsordning efter samme regler og inden for de samme områder, som gælder for Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. kapitel 9. Stk. 7. I det omfang Finanstilsynet er tillagt beføjelser eller bemyndigelser over for Arbejdsmarkedets Tillægspension efter denne lov, gælder de samme beføjelser og bemyndigelser i forhold til bidrag indbetalt til den obligatoriske pensionsordning.«2 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 11. oktober 2018, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 701 af 8. juni 2018 og senest ved 1 i lov nr af 27. december 2018, foretages følgende ændringer: 1. 47, stk. 1, 2. og 3. pkt., affattes således:»beløbet reguleres en gang om året pr. 1. januar med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Der fradrages derudover en procentsats, som for finansårene udgør 0,75.«2. 47 a ophæves l, stk , ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 16. Beløbene i stk. 1-3 reguleres en gang om året pr. 1. januar med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Der fradrages derudover en procentsats, som for finansårene udgør 0,75. Efterlønnen afrundes til nærmeste hele kronebeløb.«stk. 19 bliver herefter stk Overskriften til kapitel 12 a affattes således: 2

3 »Kapitel 12 a Indbetaling m.v. til Arbejdsmarkedets Tillægspension og den obligatoriske pensionsordning«. 5. Efter 84 indsættes i kapitel 12 a:»bidrag til den obligatoriske pensionsordning 85. For medlemmer, som modtager dagpenge eller feriedagpenge, dagpenge efter artikel 64 eller 65 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger eller efterløn, indbetales et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Stk. 2. Bidraget beregnes med den procentsats, der er nævnt i 85 a, på grundlag af ydelsen til medlemmet efter fradrag for arbejde, indtægter og pensioner samt medlemmets eget ATP-bidrag efter 85 c. Bidraget for 1 måned afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i ydelsen. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten. 85 a. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser: 85 b. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, 6. Før 85 c indsættes:»bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension«. 3 I barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 25. januar 2019, som ændret ved 2 i lov nr. 701 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer: 1. I 38, 1. pkt., ændres»satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent og efter 38 a«til:»1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent«. 2. I 38 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. I satsreguleringen efter stk. 1 fradrages for finansårene en procentsats på 0,75.«3. 38 a ophæves. 4. Efter 39 indsættes: 3

4 »Arbejdsgivers ret til tillæg til refusion 39 a. En arbejdsgiver, som modtager refusion efter denne lov, er berettiget til at modtage et tillæg til refusion. Stk. 2. Tillægget til refusion beregnes med den procentsats, der er nævnt i 39 b, på grundlag af refusionen til arbejdsgiveren. Tillægget til refusion for 1 uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 3. Udbetaling Danmark opgør og udbetaler tillægget til refusion. 39 b. Tillægget til refusion til arbejdsgiveren beregnes med følgende procentsatser: 1) Fra den 6. januar 2020 med 0,3 pct. 2) Fra den 4. januar 2021 med 0,6 pct. 3) Fra den 3. januar 2022 med 0,9 pct. 4) Fra den 2. januar 2023 med 1,2 pct. 5) Fra den 1. januar 2024 med 1,5 pct. 6) Fra den 6. januar 2025 med 1,8 pct. 7) Fra den 5. januar 2026 med 2,1 pct. 8) Fra den 4. januar 2027 med 2,4 pct. 9) Fra den 3. januar 2028 med 2,7 pct. 10) Fra den 1. januar 2029 med 3,0 pct. 11) Fra den 7. januar 2030 med 3,3 pct. 39 c. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om en arbejdsgivers tillæg til refusion, herunder regler om beregning og udbetaling af tillæg til refusion og tilbagebetaling af tillæg til refusion.«5. Overskriften til kapitel 11 affattes således:»kapitel 11 Indbetaling m.v. til Arbejdsmarkedets Tillægspension og den obligatoriske pensionsordning«. 6. Før 44 indsættes efter overskriften til kapitel 11: 7. Efter 46 indsættes i kapitel 11:»Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension«.»Bidrag til den obligatoriske pensionsordning 47. For personer, som modtager dagpenge efter denne lov fra Udbetaling Danmark, indbetaler Udbetaling Danmark et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Stk. 2. Bidraget beregnes med den procentsats, der er nævnt i 47 a, på grundlag af dagpenge til personen efter fradrag for personens ATP-bidrag efter 44, stk. 3. Bidraget for 1 uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i dagpengene. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten. 47 a. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser: 1) Fra den 6. januar 2020 med 0,3 pct. 2) Fra den 4. januar 2021 med 0,6 pct. 3) Fra den 3. januar 2022 med 0,9 pct. 4) Fra den 2. januar 2023 med 1,2 pct. 5) Fra den 1. januar 2024 med 1,5 pct. 6) Fra den 6. januar 2025 med 1,8 pct. 4

5 7) Fra den 5. januar 2026 med 2,1 pct. 8) Fra den 4. januar 2027 med 2,4 pct. 9) Fra den 3. januar 2028 med 2,7 pct. 10) Fra den 1. januar 2029 med 3,0 pct. 11) Fra den 7. januar 2030 med 3,3 pct. 47 b. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, 8. I 54, stk. 1, ændres»afgørelser om ret til barselsdagpenge«til:»afgørelser om ret til barselsdagpenge og om arbejdsgivers ret til tillæg til refusion«. 4 I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2019, som ændret ved 3 i lov nr. 701 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer: 1. Efter 54 indsættes i kapitel 19:»Arbejdsgivers ret til tillæg til refusion 54 a. En arbejdsgiver, som modtager refusion efter denne lov, er berettiget til at modtage et tillæg til refusion. Stk. 2. Tillægget til refusion beregnes med den procentsats, der er nævnt i 54 b, på grundlag af refusionen til arbejdsgiveren. Tillægget til refusion for 1 uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 3. Kommunen opgør og udbetaler tillægget til refusion. Kommunens udgifter til tillæg til refusion afholdes af staten. 54 b. Tillægget til refusion til arbejdsgiveren beregnes med følgende procentsatser: 1) Fra den 6. januar 2020 med 0,3 pct. 2) Fra den 4. januar 2021 med 0,6 pct. 3) Fra den 3. januar 2022 med 0,9 pct. 4) Fra den 2. januar 2023 med 1,2 pct. 5) Fra den 1. januar 2024 med 1,5 pct. 6) Fra den 6. januar 2025 med 1,8 pct. 7) Fra den 5. januar 2026 med 2,1 pct. 8) Fra den 4. januar 2027 med 2,4 pct. 9) Fra den 3. januar 2028 med 2,7 pct. 10) Fra den 1. januar 2029 med 3,0 pct. 11) Fra den 7. januar 2030 med 3,3 pct. 54 c. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om en arbejdsgivers tillæg til refusion, herunder regler om beregning og udbetaling af tillæg til refusion og tilbagebetaling af tillæg til refusion.«2. I 64, stk. 1, 1. pkt., ændres»satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent og efter 64 a«til:»1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent«. 3. I 64 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. I satsreguleringen efter stk. 1 fradrages for finansårene en procentsats på 0,75.«Stk. 2 bliver herefter stk. 3. 5

6 4. 64 a ophæves. 5. Overskriften til kapitel 26 affattes således:»kapitel 26 Indbetaling m.v. til Arbejdsmarkedets Tillægspension og den obligatoriske pensionsordning«. 6. Før 65 indsættes efter overskriften til kapitel 26: 7. Efter 66 indsættes i kapitel 26:»Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension«.»Bidrag til den obligatoriske pensionsordning 67. For personer, som modtager sygedagpenge fra kommunen, indbetaler kommunen et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Stk. 2. Bidraget beregnes med den procentsats, der er nævnt i 67 a, på grundlag af sygedagpengene til personen efter fradrag for personens ATP-bidrag efter 65, stk. 3. Bidraget for 1 uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i sygedagpengene. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten. 67 a. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser: 1) Fra den 6. januar 2020 med 0,3 pct. 2) Fra den 4. januar 2021 med 0,6 pct. 3) Fra den 3. januar 2022 med 0,9 pct. 4) Fra den 2. januar 2023 med 1,2 pct. 5) Fra den 1. januar 2024 med 1,5 pct. 6) Fra den 6. januar 2025 med 1,8 pct. 7) Fra den 5. januar 2026 med 2,1 pct. 8) Fra den 4. januar 2027 med 2,4 pct. 9) Fra den 3. januar 2028 med 2,7 pct. 10) Fra den 1. januar 2029 med 3,0 pct. 11) Fra den 7. januar 2030 med 3,3 pct. 67 b. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, 5 I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 17. september 2015, som ændret senest ved 8 i lov nr af 18. december 2018, foretages følgende ændringer: 1. Efter 14 indsættes i kapitel 2:»Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning 14 a. For personer, som modtager fleksydelse, indbetaler Udbetaling Danmark et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension. 6

7 Stk. 2. Bidraget beregnes med den procentsats, der er nævnt i 14 b, på grundlag af ydelsen til personen efter fradrag for arbejde, indtægter og pensioner samt ATP-bidrag efter Bidraget for 1 måned afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i ydelsen. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten. 14 b. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser: 14 c. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, 2. I 17, stk. 4, 2. pkt., ændres»stk. 13«til:»stk. 11«. 3. I 17, stk. 5, 1. pkt., ændres»stk. 6 og 13«til:»stk. 6 og 11« , stk. 8-10, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 8. Det beløb, der følger af stk. 4-6, reguleres en gang om året den første mandag i januar med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Der fradrages derudover en procentsats, som for finansårene udgør 0,75. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb.«stk bliver herefter stk I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr af 17. november 2017, som ændret senest ved 1 i lov nr. 125 af 6. februar 2019, foretages følgende ændringer: 1. I 3, stk. 5, ændres»69-72«til:»69«. 2. Efter 33 e indsættes før overskriften før 34:»Den obligatorisk pensionsordning 33 f. For personer, som modtager førtidspension efter denne lov, indbetaler Udbetaling Danmark et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Stk. 2. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med den procentsats, der er nævnt i 33 g, på grundlag af den beregnede pension efter reglerne i kapitel 4 a efter fradrag af modtagerens eget ATP-bidrag, jf. 33 a, stk. 3, og efter fradrag af modtagerens eventuelle eget bidrag til en supplerende arbejdsmarkedspension, jf. 33 b, stk. 2. Bidraget afrundes til nærmeste hele kronebeløb. 7

8 Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i pensionen. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten. 33 g. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser: 33 h. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, 3. 49, stk. 3, affattes således:»stk. 3. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-3 og 5-8, og 69, reguleres en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent og 49 a. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 9-12, reguleres en gang årligt den 1. januar med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent og 49 a. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 4 og 13, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2020.«4. I 49, stk. 4, 1. pkt., ændres»samt i 69-72«til:»samt i 69«. 5. I 49, stk. 4, 2. pkt., ændres»nr. 2, 5-8, 11 og 12, og 49 c,«til:»nr. 2, 5-8, 11 og 12,«. 6. I 49 a, stk. 1, 1. pkt., ændres»satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår«til:»den beregnede procentsats efter 49, stk. 3,«. 7. I 49 c indsættes efter stk. 1 som nye stykker:»stk. 2. Beløbene, jf. stk. 1, som fradragsbeløbene, jf. 49, stk. 1, nr. 6 og 7, forhøjes med, reguleres en gang årligt den 1. januar. Stk. 3. Ved reguleringen den 1. januar 2020 reguleres beløbene efter 49, stk. 3, 1. pkt. Stk. 4. Ved reguleringen den 1. januar for hvert af årene reguleres beløbene med en beregnet procentsats. Procentsatsen beregnes ved at gange de anvendte procentsatser efter 49, stk. 3, 1. pkt., for årene 2020 til og med det pågældende reguleringsår med hinanden. Stk. 5. Beløbene, jf. stk. 1, afrundes efter regulering til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.«8. I 69, stk. 1, 2. pkt., ændres»912 kr.«til:»1.392 kr.«, og i 3. pkt. ændres»1.980 kr.«til:»3.000 kr.«9. I 69, stk. 2, 2. pkt., ændres»2.784 kr.«til:»4.248 kr.«, og i 3. pkt. ændres»4.020 kr.«til:»6.072 kr.« og 72 ophæves. 11. I 72 b, 1. pkt., ændres» kr.«til:» kr.«, og i 2. pkt. ændres» 49, stk. 3,«til:» 49, stk. 3, 3. pkt.,«. 8

9 d, stk. 7, affattes således:»stk. 7. Det beløb, der er nævnt i stk. 1, reguleres en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar Beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.«7 I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 17. november 2017, som ændret bl.a. ved 6 i lov nr af 18. december 2018 og senest ved 2 i lov nr. 125 af 6. februar 2019, foretages følgende ændringer: 1. I 3, stk. 4, ændres» 16, 17 og 60«til:» 16 og 17«. 2. Efter 33 indsættes før overskriften før 34:»Den obligatoriske pensionsordning 33 a. For personer, som modtager førtidspension efter denne lov, indbetaler Udbetaling Danmark et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Stk. 2. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med den procentsats, der er nævnt i 33 b, på grundlag af pension, jf. 13, beregnet efter reglerne i kapitel 4. Har personen valgt at være omfattet af ATP-ordningen, jf. 32, fradrages modtagerens eget ATP-bidrag, jf. 33 a, stk. 3, i lov om social pension, i beregningsgrundlaget. Tilsvarende gælder, hvis personen har valgt at være omfattet af en supplerende arbejdsmarkedspension, jf. 33. Bidraget afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i pensionen. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten. 33 b. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser: 33 c. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, 3. 48, stk. 3, affattes således:»stk. 3. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 3, 7, 9 og 10, reguleres en gang årligt den 1. januar med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent og 48 a. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, 4-6 og 15, reguleres en gang årligt den 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent og 48 a. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 8 og 12-14, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2020.«9

10 4. I 48, stk. 4, 1. pkt., udgår»samt 60,«. 5. I 48, stk. 4, 2. pkt., ændres»nr. 2, 4-6 og 15, og 48 b,«til:»nr. 2, 4-6 og 15,«. 6. I 48 a, stk. 1, ændres»satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår«til:»den beregnede procentsats efter 48, stk. 3,«. 7. I 48 b indsættes som stk. 2-5:»Stk. 2. Beløbene, jf. stk. 1, som fradragsbeløbene, jf. 48, stk. 1, nr. 5 og 6, forhøjes med, reguleres en gang årligt den 1. januar. Stk. 3. Ved reguleringen den 1. januar 2020 reguleres beløbene efter 48, stk. 3, 2. pkt. Stk. 4. Ved reguleringen den 1. januar for hvert af årene reguleres beløbene med en beregnet procentsats. Procentsatsen beregnes ved at gange de anvendte procentsatser efter 48, stk. 3, 2. pkt., for årene 2020 til og med det pågældende reguleringsår med hinanden. Stk. 5. Beløbene, jf. stk. 1, afrundes efter regulering til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.«8. 60 ophæves. 9. I 61, 1. pkt., ændres» kr.«til:» kr.«, og i 2. pkt. ændres» 48, stk. 3,«til:» 48, stk. 3, 3. pkt.,«. 8 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 247 af 13. marts 2019, som ændret ved 1 i lov nr af 30. august 2015, 4 i lov nr. 701 af 8. juni 2018 og 6 i lov nr. 174 af 27. februar 2019, foretages følgende ændringer: 1. Efter 69 v indsættes i kapitel 6 b:»arbejdsgivers ret til tillæg til refusion 69 x. En arbejdsgiver, som modtager refusion efter 69 t, er berettiget til at modtage et tillæg til refusion. Stk. 2. Tillægget til refusion beregnes med den procentsats, der er nævnt i stk. 3, på grundlag af refusionen til arbejdsgiveren. Tillægget til refusion for 1 måned afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 3. Tillægget til refusion til arbejdsgiveren beregnes med følgende procentsatser: Stk. 4. Tillægget til refusion udbetales af kommunen. Kommunens udgifter til tillæg til refusion afholdes af staten, jf. 105, stk. 2. Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om en arbejdsgivers tillæg til refusion, herunder regler om beregning og udbetaling af tillæg til refusion og tilbagebetaling af tillæg til refusion.«10

11 2. Overskriften til kapitel 9 affattes således:»kapitel 9 Indbetaling m.v. til Arbejdsmarkedets Tillægspension og den obligatoriske pensionsordning«. 3. Før 79 indsættes efter overskriften til kapitel 9: 4. Efter 80 a indsættes i kapitel 9:»Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension«.»Bidrag til den obligatoriske pensionsordning 80 b. For personer, som modtager hjælp efter og 27 a, 52, stk. 1, 68 og 69 j og 74 a, stk. 2 og 3, indbetaler kommunen et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Stk. 2. Bidraget beregnes med den procentsats, der er nævnt i 80 c, på grundlag af den ydelse, der er beregnet til personen efter reglerne i 30-33, 36-43, 58, 59 og 68 a, 69 j, stk. 5 og 9, og 74 d, stk. 2 og 3, og efter fradrag for personens ATP-bidrag efter reglerne i 79, jf. 80, stk. 2. Bidraget for 1 måned afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i ydelsen. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten. 80 c. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser: 80 d. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, 5. I 105 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Staten refunderer 100 pct. af en kommunes udgifter til tillæg til refusion til en arbejdsgiver efter 69 x.«stk. 2 bliver herefter stk , stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:»en gang årligt den 1. januar reguleres med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent og efter stk. 4 de beløb, der er nævnt i 1) 27, stk. 2, om et støttebeløb til familier med børn under 18 år og 2) 85 a om efterlevelseshjælp. 11

12 Stk. 2. En gang årligt den 1. januar reguleres med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent, og med det fradrag, der følger af stk. 4, de beløb, der er nævnt i 1) 12, stk. 3, og om hjælp til forsørgelse, 2) 13 f, stk. 15, om omregningssatsen ved ordinært og ustøttet arbejde uden fastsat arbejdstid, 3) 13 g, stk. 1, om nedsættelse af hjælpen til ugifte personer, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, 4) 25 b, stk. 1-5, om de øvre grænser for den samlede hjælp, 5) 26, stk. 5, 7 og 8, om beregning af hjælp til ægtepar, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, 6) 30 om indtægtsfradrag for ægtepar omfattet af 26, stk. 3, 7) 31 om fradrag for arbejdsindtægter m.v., 8) 42 om sanktioner ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidig med arbejde eller ophold i udlandet, 9) 52 om revalideringsydelse og 68 og 69 j, stk. 2 og 4, om ressourceforløbsydelse, 10) 68 a, stk. 3, og 69 j, stk. 10, om fradrag for arbejdsindtægter i ressourceforløbsydelse, 11) 69 d, stk. 2, om nedsættelse af hjælpen efter 68 og 69 o, stk. 2, om nedsættelsen af hjælpen efter 69 j, 12) 79, stk. 3, om mindstebeløb for ATP-beregning og 13) 96 a om fradrag for beløb til dækning af forskudsvis udbetalt børnebidrag.«stk. 2 bliver herefter stk I 109, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres» 127, stk. 1, nr. 3,«til:» 127 a« , stk. 3 og 4, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 4. For finansårene fradrages reguleringen efter stk. 1 og 2 med procentsatsen 0,75 for de beløb, der er nævnt i stk. 1 og stk. 2, nr. 1-6 og 9-13.«9 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. november 2016, som ændret senest ved 5 i lov nr. 174 af 27. februar 2019, foretages følgende ændringer: 1. Overskriften til kapitel 21 affattes således:»kapitel 21 Indbetaling m.v. til Arbejdsmarkedets Tillægspension og den obligatoriske pensionsordning«. 2. Før 114 indsættes efter overskriften til kapitel 21: 3. Efter 115 a indsættes i kapitel 21:»Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension«.»Bidrag til den obligatoriske pensionsordning 115 b. For følgende personer indbetaler kommunen et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension: 1) Personer, som modtager tilskud fra kommunen under ansættelse i fleksjob, jf. 70 f. 2) Selvstændigt erhvervsdrivende, som modtager støtte i form af tilskud, jf. 70 g. 3) Selvstændigt erhvervsdrivende, som modtager støtte i form af tilskud, jf

13 Stk. 2. Bidraget beregnes med den procentsats, der er nævnt i 115 c, på grundlag af ydelsen til personen efter fradrag for arbejde og personens ATP-bidrag efter 114. Bidraget for 1 måned afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i tilskuddet. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten. 115 c. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser: 115 d. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, 4. I 127, stk. 1, nr. 2, ændres» 70 g, stk. 5, 71, stk. 3, og 75, stk. 2,«til:» 71, stk. 3, og« , stk. 1, nr. 3, ophæves. Nr. 4 bliver herefter nr Efter 127 indsættes i kapitel 23:» 127 a. Beløbene efter 70 f, stk. 2, 70 g, stk. 5, og 75, stk. 2, reguleres en gang årligt med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«10 I lov om statens voksenuddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 480 af 14. maj 2018, som ændret ved 3 i lov nr af 26. december 2017, 2 i lov nr af 18. december 2018 og 8 i lov nr af 27. december 2018, foretages følgende ændring: 1. Efter kapitel 6 indsættes:»kapitel 6 a Bidrag til den obligatoriske pensionsordning og tillæg til refusion 17. For personer, som modtager SVU, indbetales der et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Stk. 2. Bidraget beregnes med den procentsats, der er nævnt i 18, på grundlag af den beregnede SVU, jf. 13. Bidraget for 1 uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i den beregnede SVU. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten. Stk. 4. En arbejdsgiver, som udbetaler sædvanlig løn under uddannelsen, og som får udbetalt SVU efter regler fastsat i medfør af 13, stk. 8, er berettiget til at modtage et tillæg til refusion. Tillægget til refu 13

14 sion fastsættes på baggrund af den beregnede SVU med den procentsats, der er nævnt i 18. Tillægget for 1 uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb. 18. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning og tillæg til refusion beregnes med følgende procentsatser: 18 a. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med vedkommende minister regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, indberetning og indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension og om tilbagebetaling af bidrag og tillæg til refusion.«11 I arbejdsmarkedsbidragsloven, lov nr. 471 af 12. juni 2009, som ændret bl.a. ved 3 i lov nr af 16. december 2009 og senest ved 122 i lov nr af 27. december 2018, foretages følgende ændring: 1. I 3 indsættes som nr. 5:»5) Indbetalinger til den obligatoriske pensionsordning efter 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.«12 I lov om et indkomstregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 12. januar 2015, som ændret senest ved 3 i lov nr af 27. december 2018, foretages følgende ændring: 1. I 3, stk. 1, nr. 7, ændres»samt bidragssatser«til:»og bidragssatser samt om bidrag til den obligatoriske pensionsordning efter 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension«. 13 I pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 3. september 2015, som ændret senest ved 125 i lov nr af 27. december 2018, foretages følgende ændring: 1. I 19, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:»det samme gælder indbetalinger til den obligatoriske pensionsordning i Arbejdsmarkedets Tillægspension efter 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.«I lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent foretages følgende ændringer: 1. Overskriften før 5 ophæves

15 2. 5 ophæves. 3. I 6 udgår»samt størrelsen af puljebeløbet«. 15 Loven træder i kraft den 1. januar Givet på Amalienborg, den 2. april 2019 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R. / Troels Lund Poulsen 15

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 143 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 143 Folketinget Lovforslag nr. L 143 Folketinget 2018-19 Fremsat den 30. januar 2019 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige

Læs mere

Udkast. til. »Kapitel 5 e Obligatorisk pensionsordning

Udkast. til. »Kapitel 5 e Obligatorisk pensionsordning Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - Bilag 176 Offentligt Udkast til Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Indførelse af obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love LOV nr 701 af 08/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/15768

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019

LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 LOV nr 442 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/12635

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget Til lovforslag nr. L 77 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Udkast. Til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Udkast. Til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Udkast Til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud m.v., konsekvensændringer af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget Til lovforslag nr. L 192 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre

Læs mere

LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019

LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 LOV nr 288 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17047

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt [Konsekvens af ændringsforslag nr. 3] 3) I den under nr. 2 foreslåede 46 c, indsættes efter stk. 1 som nye stykker:»stk. 2. Udbetaling Danmark skal, som følge

Læs mere

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love LOV nr 296 af 22/03/2016 Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14322 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2018-19 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. marts 2019 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love LOV nr 153 af 28/02/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015024 Senere ændringer til

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love LOV nr 1365 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0011482 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

2018/1 BTL 143 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. marts Betænkning.

2018/1 BTL 143 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. marts Betænkning. 2018/1 BTL 143 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. marts 2019 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Nr,495. 30. Juni 1993. Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (ATP-bidrag af dagpenge m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 210 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den X 2019 uden for betænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag

Læs mere

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark)

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark) LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 3082

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j. nr. 2012 2572

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love 2007/1 LSV 2 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-311-0004 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. oktober 2007 Forslag til Lov

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2019

Vejledning om satser m.v. 2019 VEJ nr 9885 af 26/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 6. december 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesministeriet., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekurttering, j.nr.

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2017

Vejledning om satser m.v. 2017 VEJ nr 10325 af 20/12/2016 Udskriftsdato: 15. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16995 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 12 og 13, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1569 af 15.

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven BEK nr 1348 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jnr. 15/13213 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 29. april Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 29. april Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2018-19 Ændringsforslag stillet den 29. april 2019 Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer 2007/2 LSV 160 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love LOV nr 1531 af 27/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1120 af 17/09/2015

Læs mere

LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017

LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015247 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 1606 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/13336 Senere

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 1684 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/13697 Senere

Læs mere

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne LOV nr 994 af 30/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0029075

Læs mere

L 156 Forslag »

L 156 Forslag » Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Nr. 1077: 6908 29. december 1999. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Nedsættelse af kompensation for arbejdsgivernes bidrag) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 32 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2013-6613

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2014

Vejledning om satser mv. 2014 VEJ nr 9507 af 08/07/2014 Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2013-0012650 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

BEK nr 1772 af 16/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 1772 af 16/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 1772 af 16/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/17239

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne LBK nr 1086 af 19/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. oktober 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/08211

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på. Beskæftigelsesministeriet

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på. Beskæftigelsesministeriet VEJ nr 11284 af 17/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13953

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget OMTRYK (Ændret nummering i ændringsforslag) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23.

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget OMTRYK (Ændret nummering i ændringsforslag) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget 2016-17 OMTRYK (Ændret nummering i ændringsforslag) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2017 af satser på. Beskæftigelsesministeriet

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2017 af satser på. Beskæftigelsesministeriet VEJ nr 10143 af 16/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16995

Læs mere

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet)

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet) LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j. nr 2016-621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1717 af

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. august 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekdtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekdtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2012

Vejledning om satser mv. 2012 VEJ nr 9602 af 01/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen,.j.nr. 2011-0013933 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven Lovtidende A Bekendtgørelse om indbetaling af ATP- ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven I medfør af 2 c og 17, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension 2011/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., J.nr. 2011-0011776 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)

Lov om integrationsgrunduddannelse (igu) LOV nr 623 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2660 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 26. maj 2015 Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder LOV nr 742 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2014-5135-019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.

LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v. LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-19791 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2011/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet

2011/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet 2011/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-4644 Fremsat den 14. august 2012 af social-

Læs mere

Bekendtgørelse af. lov om fleksydelse

Bekendtgørelse af. lov om fleksydelse 1 of 13 21/09/2010 13:36 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Formål Betingelser for ret til fleksydelse Overgang

Læs mere

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-21-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love LOV nr 705 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-12098 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 151 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 151 Folketinget Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Aktiv

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love LOV nr 482 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2017) er markeret med rød skrift og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21/3 2017 ændret

Læs mere

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt.

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt. 66 66 Fleksjob xx Fleksjob Fleksjob er stillinger på særlige vilkår. Der kan både oprettes fleksjob hos private og offentlige arbejdsgivere. Ønsker man mulighederne for et fleksjob undersøgt, skal man

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om delpension

Bekendtgørelse af lov om delpension LBK nr 1120 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/01997

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler LOV nr 688 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 044.48S.541 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Bilag 1. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Bilag 1. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, som bl.a. ændret ved 1 i lov nr. 1000

Læs mere

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Forslag. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode 2014/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0004381 Fremsat

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere BEK nr 397 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven BEK nr 1115 af 29/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1683

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

UDKAST. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne UDKAST (Ændringer til Plan B-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5,

Læs mere