Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2018.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2018."

Transkript

1 Notat 24. juni 2019 Statistik om Udlandspensionister 2018 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i I 2018 udbetalte International Pension, Udbetaling Danmark i alt 2,83 mia. DKK i folke- og førtidspension til i alt modtagere af dansk pension bosat i udlandet (herefter kaldet udlandspensionister). Det svarer til 4 pct. af alle modtagere af dansk pension 2. Af de udlandspensionister modtog pensionister dansk pension i EU/EØS-lande, pensionister i konventionslande og pensionister i 3. lande. Sverige er fortsat det land, hvor flest af udlandspensionisterne er bosat med pensionister (25,4 pct.). Tyskland har næstflest udlandspensionister med (13,5 pct.) efterfulgt af Norge med (12,8 pct.). Uden for Europa topper USA med udlandspensionister (3,7 pct.) efterfulgt af Australien og Canada med henholdsvis (3,6 pct.) og modtagere af dansk pension (2,9 pct.). 1. Modtagere af dansk pension rejser udenlands I perioden 2008 til 2018 er antallet af udlandspensionister steget fra til , jf. tabel 12 svarende til en stigning på 57 pct. Alene fra 2017 til 2018 steg antallet af udlandspensionister fra til , hvilket er en stigning på 1,7 pct. Til sammenligning ligger den generelle stigning i antallet af pensionister bosiddende i Danmark på 1,3 pct. 3. Der er således en procentvis større stigning i antallet af pensionister med bopæl i udlandet. Det fremgår af figur 1, at hovedparten af udlandspensionisterne også i 2018 befandt sig i EU/EØSlandene, hvor 81,3 pct. af det samlede antal udlandspensionister opholder sig, heraf bor flere end halvdelen i nabolandene Sverige, Tyskland og Norge. 15,5 pct. opholder sig i konventionslande, herunder især USA (2.122), Australien (2.080) og Canada (1.687). De resterende 2,4 pct. er bosiddende i 3. lande, hvor Thailand (572), Brasilien (71) og Sydafrika (54) er de lande, hvor den største andel af de resterende udlandspensionister bosætter sig i, jf. tabel pensionisters bopælsland er registreret i data som uoplyst. De er medtaget i data for at give et sammenligneligt datagrundlag med de foregående år. 225 ud af de 489 pensionister med uoplyst bopæl, er pensionister som ikke modtager pension endnu, da de har udskudt udbetaling af deres folkepension (opsat pension). De resterende 269 pensionister med uoplyst bopæl er mestendels pensionister, som for nylig er flyttet til udlandet og derfor ikke har en registreret adresse endnu. Et mindre antal er pensionister, som enten sidder i fængsel eller er døde kort før udtræk af data. 2 I 2018 var der modtagere af dansk pension i Danmark og i udlandet (Dataudtræk fra KMD). 3 Fra 2017 til 2018, er antallet af pensionister bosiddende i Danmark steget fra til pensionister (Dataudtræk fra KMD). 1

2 Figur 1: Antal pensionister fordelt på landegrupper i 2018 Uoplyst 0,8 % Tredjelande 2,4% Konventionslan de 15,5% EU/EØS-lande 81,3% En udlandspensionist modtog i 2018 i gennemsnit DKK årligt, jf. tabel 5a. Til sammenligning var grundbeløbet i 2018 for folkepension DKK. En enlig folkepensionist kunne i 2018 få op til DKK udbetalt årligt i folkepensionstillæg. Dette giver en maksimal udbetaling på DKK til en enlig folkepensionist og DKK til en gift/samlevende pensionist. Som førtidspensionist efter reglerne for ny førtidspension (tilkendt efter 1. januar 2003) var den maksimale årlige udbetaling i DKK til en enlig førtidspensionist og DKK til gifte/samlevende. 1.1 Retten til dansk pension i udlandet En dansk eller udenlandsk statsborger, som har optjent ret til at modtage dansk pension, kan medtage sin danske pension til udlandet, hvis personen samtidig opfylder de gældende mindstekrav for bopæl i Danmark 4. Størrelsen af pensionen afhænger af den faktiske periode, den enkelte pensionist har haft bopæl eller arbejdet i Danmark. Ret til fuld folkepension er betinget af 40 års fast bopæl eller arbejde i Danmark mellem det 15. år og folkepensionsalderen, som på nuværende tidspunkt er 65 ½ år for borgere født i perioden 1. juli 1954 til 31. december Hvis en pensionist ikke har haft bopæl eller arbejdet i Danmark i 40 år, modtager pensionisten kun en andel af en fuld dansk pension, svarende til den andel af de 40 år, som personen har opholdt sig eller arbejdet i Danmark. Hvis perioden fx er 20 år, så modtager pensionisten 20/40 (brøk)pension, svarende til halvdelen af, hvad den pågældende pensionist ville have fået udbetalt, hvis pensionisten havde boet eller arbejdet i Danmark i 40 år 5. 4 Læs mere om de specifikke regler for social pension på 5 Pr. 1. juli 2018 trådte nye regler i kraft ift. optjening af pension der skal nu være bopæl eller arbejde i DK i 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år og til tilkendelse af førtidspension eller folkepensionsalderen. Dette træder i kraf t for borgere, der når folkepensionsalderen den 1. juli 2025 eller senere (for førtidspensionister, der opnår folkepensionsalderen den 1. juli 2025 eller senere, skal sagen først være startet op efter 1. juli 2018 for at være omfattet af de nye skærpede optjeningsregler). 2

3 Ydelsen til en udlandspensionist beregnes efter de samme regler, som gælder for beregning af pension til en pensionist med bopæl i Danmark. Ligeledes gælder de samme krav om alder og nedsat arbejdsevne for en folke- eller førtidspensionist bosat uden for Danmarks grænser, som for en folke- eller førtidspensionist bosat inden for Danmarks grænser. En pensionist i EU/EØS-lande kan få udbetalt både grundbeløb og pensionstillæg. I konventionsog 3. lande kan der som hovedregel ikke udbetales pensionstillæg. En pensionist i konventionseller 3. lande, kan derfor kun få udbetalt grundbeløbet 6. Førtidspensionister, som har valgt ikke at overgå til reglerne for Ny Førtidspension pr. 1. juni 2013, kan fortsat modtage førtidspension efter reglerne før 1. januar Betegnelser for lande I dette notat kategoriseres de forskellige lande i tre landegrupper: EU/EØS-lande, konventionslande og 3. lande. Det fremgår af tabel 1, hvilken landegruppe det konkrete land hører til. Tabel 1: Oversigt over landegrupper EU/EØS-lande Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Island, Liechtenstein og Norge. Schweiz defineres i dette notat som et EØS-land, da der er indgået en aftale, der er meget lig standardaftalen med EU/EØSlandene. Konventionslande Australien, Bosnien-Hercegovina, Canada, Chile, Israel, Makedonien, Marokko, Montenegro, New Zealand, Pakistan, Tyrkiet, Serbien, USA, Indien, Sydkorea og Filippinerne. 3. lande Øvrige lande, som Danmark ikke har indgået en konvention om social pension med. 6 Undtaget er dog USA, Indien, Sydkorea og Filippinerne, hvor førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension efter 2003, kan få udbetalt førtidspensionens pensionstillæg. 7 jf. 3

4 1.3 Data Datagrundlaget for dette notat, er et årligt dataudtræk fra systemet KMD Social Pension. Data omfatter samtlige personer, der optræder i International Pensions bestand. Dansk social pension dækker over både folke- og førtidspension. Figur 2 viser, hvilke typer folke- og førtidspension, der samlet set defineres som dansk pension. Figur 2: Datagrundlag Pensionstyper Førtidspension Førtidspension fra 1. januar 2003 Førtidspension før 1. januar 2003: Invaliditetsydelse Mellemste førtidspension Højeste førtidspension Forhøjet alm. førtidspension Folkepension Folkepension med førtidsbeløb Folkepension med invaliditetsbeløb Folkepension med invaliditets og erhvervsudygtighedsbeløb Folkepension Opsat folkepension 4

5 2. Udlandspensionister i EU/EØS-lande I 2018 blev der udbetalt 2,35 mia. DKK årligt i dansk social pension til pensionister med bopæl i EU/EØS-lande, hvilket udgjorde 83 pct. af de samlede udbetalinger af dansk pension til pensionister i udlandet. Sverige (26,6 pct.), Tyskland (10,7 pct.) og Norge (8,7 pct.) tegner sig for lidt over halvdelen af det samlede antal udlandspensionister, jf. tabel 2. I gennem snit modtog en pensionist bosat i et EU/EØS-land DKK i dansk pension, jf. tabel 5a. Tabel 2: Top fem over pensionisternes bopæl i EU/EØS-lande i 2018 Land Antal Andel (antal) Udbetalt (i tusinde kr.) Andel (udbetalt) Sverige ,4% ,6% Tyskland ,5% ,7% Norge ,8% ,7% Spanien ,8% ,9% Storbritannien ,8% ,1% EU/EØS-Lande ,3% ,0% Hele Verden ,0% ,0% Sammenlignet med 2017, hvor der var udlandspensionister i EU/EØS-lande, jf. tabel 12 er der sket en stigning på 1,7 pct. i antallet af udlandspensionister i EU/EØS-lande. Det fremgår af tabel 6a, at 7,5 pct. af pensionisterne i EU/EØS-landene var førtidspensionister. Bulgarien (40,6 pct.), Rumænien (32,7 pct.) og Malta (32,4 pct.) er de EU/EØS-lande med størst andel førtidspensionister, mens Schweiz (1,9 pct.) har den laveste andel. 3. Udlandspensionister i konventionslande I 2018 blev der udbetalt 371 mio. DKK til udlandspensionister i konventionslande, hvilket udgør 13,1 pct. af de samlede udbetalinger af dansk pension i udlandet, jf. tabel 3. USA er med udlandspensionister det land blandt konventionslandene, hvor der bor flest udlandspensionister efterfulgt af Australien (2.080) og Canada (1.687). Til trods herfor ligger Tyrkiet (90,7 mio. DDK) i top målt på udbetalinger efterfulgt af USA (78,3 mio. DDK) og Australien (56,5 mio. DDK). Årsagen hertil er dels, at 31,7 pct. af udlandspensionisterne i Tyrkiet er førtidspensionister mod kun 1,3 pct. af udlandspensionisterne i Australien, jf. tabel 6b, dels er det gennemsnitlige antal bopælsår højere for udlandspensionisterne i Tyrkiet end for USA, Australien og Canada, hvorfor udlandspensionisterne i Tyrkiet modtager en gennemsnitlig højere brøkpension jf. tabel 11c. 5

6 Tabel 3: Top fem over pensionisternes bopæl i konventionslande i 2018 Land Antal Andel (antal) Udbetalt (i tusinde kr.) Andel (udbetalt) USA ,7% ,8% Australien ,6% ,0% Canada ,9% ,5% Tyrkiet ,2% ,2% Serbien 290 0,5% ,6% Konventionslande ,5% ,1% Hele Verden ,0% ,0% I gennemsnit modtog en pensionist med dansk pension bosat i et konventionsland DKK årligt (tabel 5b). 9 pct. af pensionisterne i konventionslandene var førtidspensionister, jf. tabel 6b. Sammenlignet med 2017, hvor der var udlandspensionister i konventionslande, jf. tabel 12, er der sket en stigning på 1,9 pct. i antallet af udlandspensionister bosat i konventionslande. 4. Udlandspensionister i 3. lande I 2018 blev der udbetalt 113 mio. DKK til udlandspensionister i 3. lande svarende til 3,9 pct. af de samlede udbetalinger til pensionister bosat i udlandet, jf. tabel 4. Thailand (572) er det land blandt 3. landene, hvor markant flest udlandspensionister opholder sig. Herefter kommer Brasilien efterfulgt af Sydafrika med henholdsvis 71 og 54 udlandspensionister. Tabel 4: Top fem over pensionisternes bopæl i tredjelande i 2018 Land Antal Andel (antal) Udbetalt (i tusinde kr.) Andel (udbetalt) Thailand 572 1,0% ,9% Brasilien 71 0,1% ,2% Sydafrika 54 0,1% ,1% Malaysia 44 0,1% ,1% Vietnam 35 0,1% ,1% Tredjelande ,5% ,9% Hele Verden ,0% ,0% I gennemsnit modtog en pensionist med dansk pension i et 3. land DKK årligt (tabel 5c). Dette er betydeligt højere end den gennemsnitlige pension for pensionister bosiddende i EU/EØSog konventionslande, hvilket skyldes dels, at andelen af førtidspensionister er markant højere i 3. landene (26,3 pct.) i forhold til EU/EØS-lande (7,5 pct.) og konventionslandene (9 pct.), jf. tabel 6a, dels har udlandspensionisterne i 3. lande i gennemsnit flere bopælsår i Danmark (34,5 år) end udlandspensionisterne i konventionslandene (19,4 år) og i EU/EØS-landene (16,0 år) jf. tabel 11a, 11b, og 11c. Endelig er andelen af danske statsborgere højere i gennemsnit i 3. lande end i konventionslande, jf. tabel 10c. Samlet set betyder det, at udlandspensionister i 3. lande har en højere brøkpension og som følge heraf får udbetalt højere pension. 6

7 Sammenlignet med 2017, hvor der var udlandspensionister i 3. lande, jf. tabel 12 er der sket en stigning på 0,8 pct. i antallet af udlandspensionister bosat i 3. lande. 5. Udbetalt dansk pension til pensionister bosiddende i udlandet I 2018 blev der i gennemsnit udbetalt DKK i pension pr. udlandspensionist, jf. tabel 5a. Den gennemsnitlige udbetalte pension var højest i 3. lande (DDK ), næsthøjest inden for EU/EØS-lande (DDK ) og mindst i konventionslande (DDK ). De højere udbetalinger til udlandspensionister i 3. lande skyldes flere forhold: der er fx en tendens til, at udlandspensionister i 3. lande i højere grad er danske statsborgere, som oftest har flere bopælsår i Danmark og deraf følgende højere (brøk)pension end modtagere af dansk pension i EU/EØS-lande og konventionslande. Derudover er andelen af førtidspensionister ud af det samlede antal pensionister i 3. lande højere end andelen af førtidspensioni ster i EU/EØSlande og konventionslande, jf. tabel 6a-6c. Den højere andel førtidspensionister præger derfor størrelsen af den gennemsnitlige udbetalte pension til ydelsesmodtagere i 3. lande, idet førtidspensionen er højere end folkepensionen 8. Tendensen med højere udbetalinger til pensionister i 3. lande illustreres i Figur 3, der i sammenligning med Figur 1 viser, at andelen af udbetalt pension til 3. lande (3,9 pct.) er højere end andelen af antallet af udlandspensionister i 3. lande (2,4 pct.). Figur 3: Udbetalt dansk folke- og førtidspension fordelt på landegrupper i 2018 Konventionslande 13,1% Tredjelande Uoplyst 3,9% 0,0% EU/EØS-lande 83,0% 8 Se nederst side 1 for en præcis angivelse af den maksimale udbetaling til henholdsvis folkepensionister og førtidspensionister. 7

8 5.1 Fordelingen af gennemsnitlig udbetalt pension pr. ydelsesmodtager fordelt på landegrupper Som det fremgår af tabel 5c, var Tunesien det 3. land, hvor der i gennemsnit blev udbetalt mest i pension pr. pensionist med DKK årligt efterfulgt af Cambodia ( DDK) og Libanon ( DDK), jf. tabel 5c. Indenfor EU/EØS-landene er top tre Bulgarien ( DDK), Letland ( DDK) og Malta ( DDK), jf. tabel 5a, mens der udbetales mest pension i gennemsnit pr. pensionist i konventionslandene Filippinerne ( DDK), Sydkorea ( DDK) efterfulgt af Bosnien-Hercegovina ( DDK), jf. tabel 5b. 5.2 Statsborgerskab og bopælsår/optjeningsår Tendensen til en høj andel danske statsborgere i 3. lande ses fx tydeligt i Sydafrika, Brasilien og Thailand, hvor andelen af danske statsborgere er henholdsvis 92,6, 87,3 og 86,8 pct., jf. tabel 10a. Andelen af danske statsborgere samlet set for alle 3. lande er på 71 pct., hvilket er markant højere end i EU/EØS-landene, hvor 51,8 pct. af pensionisterne er danske statsborgere, mens andelen er 56,3 pct. i konventionslandene. Sammenlignet med 3. lande og konventionslande er andelen af danske statsborgere i Danmarks nabolande Norge, Sverige og Tyskland relativt lavere, idet 50,2 pct. i Sverige er danske statsborgere, 48,5 pct. i Tyskland og 43,3 pct. i Norge, jf. tabel 10a. Det kan således omvendt sluttes, at andelen af de udenlandske statsborgere i Danmarks nabolande, som modtager dansk social pension, er højere end i en række øvrige lande, særligt 3. lande. Forklaringen på ovenstående tendens er bl.a., at borgere fra Danmarks nabolande enten har opholdt sig i kortere tid i Danmark end danske statsborgere eller fx har været grænsegængere dvs. arbejdet i Danmark i en årrække og som følge heraf optjent ret til dansk brøkpension, mens modtagere af dansk social pension i 3. lande oftest er danske statsborgere, der har opholdt sig det meste af deres liv i Danmark og dermed optjent ret til højere pensionsudbetalinger. Det fremgår således af tabel 11b, at modtagere af dansk social pension i Norge og Tyskland har boet i henholdsvis 10,9 år og 12,8 år i Danmark (bopælsår/optjeningsår), mens Ukraine, Cambodia og Zambia udgør top 3 for så vidt angår 3. lande med hhv. 40 år, 39,2 år og 39 år, jf. tabel 11d og Sydkorea, Filippinerne og Bosnien-Hercegovina ligger højst blandt konventionslandene med 36,5 år, 35,5 år og 30,1 år, jf. tabel 11c. Se side 2 for en forklaring af reglerne for optjeningsår. 5.3 Andel førtidspensionister Andelen af førtidspensionister ud af det samlede antal pensionister i et land påvirker størrelsen af pensionsudbetalingerne, idet førtidspensionen er højere end folkepensionen 9. Som tidligere nævnt er andelen af førtidspensionister i 3. lande markant højere end andelen af førtidspensionister i EU/EØS-lande og konventionslande. Det fremgår af tabel 6c, at ud af det samlede antal udlandspensionister i Libanon modtager 80 pct. førtidspension, mens det tilsvarende tal i Cambodia er 75 pct. og 71,4 pct. i Iran. Blandt konventionslandene er andelen af førtidspensionister ud af det samlede antal pensionister højst i Bosnien-Hercegovina med 41,2 pct., dernæst Filippinerne og Tyrkiet med hhv. med 38,6 9 Se afsnit 1, side 2 for forskel i størrelsen på førtidspension og folkepension. 8

9 pct. og 31,7 pct. jf. tabel 6b. Top 3 blandt EU/EØS-landene er Bulgarien (40,6 pct.), Rumænien (32,7 pct.) og Litauen (26,5 pct.) jf. tabel 6a. 6. Udvikling i antallet af udlandspensionister og i størrelsen af udbetalingsbeløb Siden 2008 er antallet af udlandspensionister steget fra til , hvilket udgør en relativ stigning på 57 pct., jf. tabel 14. Der er især sket en markant relativ stigning i antallet af udlandspensionister i konventionslande, hvor der har været en stigning fra til pensionister i perioden, jf. tabel 12. Visse konventionslande er dog overgået fra at være 3. lande til at være konventionslande som fx USA og Filippinerne, hvilket forklarer den store relative stigning på 122 pct. Den største stigning i antal udlandspensionister i absolutte tal er sket i EU/EØSlandene, som er steget fra i 2008 til i 2018 svarende til en relativ stigning på 47 pct., jf. tabel 12. Figur 5 viser, hvordan udbetaling af dansk pension til udlandspensionister følger stigningen i antallet af udlandspensionister i Figur 4 proportionalt. Siden 2008 er udbetalingen af dansk pension til udlandspensionister er steget fra 1,6 mia. DKK til 2,83 mia. DKK i 2018, jf. tabel 13 svarende til en relativ stigning på 82 pct. Figur 4: Antal udlandspensionister opdelt på landegrupper ( ) EU/EØS-Lande Konventionslande 3. Lande Se tabel 12 for specifikke tal for udviklingen i antal udlandspensionister fordelt på landegr upper. 9

10 Figur 5: Udbetalt dansk pension til udlandspensionister fordelt på landegrupper ( ) EU/EØS-Lande Konventionslande 3. Lande Tusinde kr Se tabel 13 for specifikke tal for udviklingen i udbetalt dansk pension fordelt på landegrupper. 10

11 7. Bilag Tabel 5a 10 : Udbetalt dansk folke- og førtidspension fordelt på lande i 2018 Land Antal Andel Udbetalt Kr. pr. pers. Belgien 366 0,6% Bulgarien 69 0,1% Cypern 39 0,1% Estland 29 0,0% Finland 612 1,1% Frankrig ,0% Grækenland 363 0,6% Holland 875 1,5% Irland 159 0,3% Island 542 0,9% Italien 777 1,3% Kroatien 162 0,3% Letland 36 0,1% Liechtenstein 4 0,0% Litauen 35 0,1% Luxembourg 284 0,5% Malta 34 0,1% Norge ,8% Polen 456 0,8% Portugal 317 0,5% Rumænien 52 0,1% Schweiz ,9% Slovakiet 20 0,0% Slovenien 23 0,0% Spanien ,8% Storbritannien ,8% Sverige ,4% Tjekkiet 101 0,2% Tyskland ,5% Ungarn 104 0,2% Østrig 463 0,8% EU/EØS-lande ,3% Konventionslande ,5% Uoplyst 494 0,9% Tredjelande ,4% Hele verden % I tabel 5a til og med tabel 6c er 4 pensionister eller derunder markeret med * og indgår kun i summen. 11

12 Tabel 5b: Udbetalt dansk folke- og førtidspension fordelt på lande i konventionslande i 2018 Land Antal Andel Udbetalt Kr. pr. pers. Australien ,6% Bosnien-Hercegovina 233 0,4% Canada ,9% Chile 133 0,2% Filippinerne 242 0,4% Indien 24 0,0% Israel 271 0,5% Makedonien 138 0,2% Marokko 105 0,2% Montenegro 53 0,1% New Zealand 172 0,3% Pakistan 141 0,2% Serbien 290 0,5% Sydkorea 6 0,0% Tyrkiet ,2% USA ,7% Konventionslande ,5% EU/EØS-lande ,3% Uoplyst 494 0,9% Tredjelande ,4% Hele verden ,0% Tabel 5c: Udbetalt dansk folke- og førtidspension fordelt på lande i 3. lande i 2018 Land Antal Andel Udbetalt Kr. pr. pers. Andorra 5 0,4% Argentina 23 1,6% Belize 4 0,3% Brasilien 71 5,1% Cambodia 12 0,9% Colombia 19 1,4% Costa Rica 4 0,3% Ecuador 8 0,6% Egypten 35 2,5% Forenede Arabiske Emirater 22 1,6% Gambia 5 0,4% Ghana 7 0,5% Indonesien 28 2,0% Irak 20 1,4%

13 Iran 21 1,5% Japan 33 2,3% Jordan 7 0,5% Kina 20 1,4% Kenya 32 2,3% Kosovo 4 0,3% Libanon 35 2,5% Malaysia 44 3,1% Mexico 24 1,7% Monaco 23 1,6% Mozambique 5 0,4% Namibia 6 0,4% Nepal 4 0,3% Nicaragua 6 0,4% Panama 5 0,4% Paraguay 5 0,4% Peru 10 0,7% Rusland 7 0,5% Singapore 11 0,8% Somalia 7 0,5% Sri Lanka 18 1,3% Sydafrika 54 3,8% Taiwan 4 0,3% Tanzania 23 1,6% Thailand ,7% Tunesien 16 1,1% Uganda 7 0,5% Ukraine 5 0,4% Uruguay 5 0,4% Vietnam 35 2,5% Zambia 5 0,4% Tredjelande ,4% EU/EØS-lande ,3% Konventionslande ,5% Uoplyst 494 0,9% Hele verden ,0%

14 Tabel 6a: Fordelingen af folke- og førtidspensionister i 2018 Land Folkepensionister Førtidspensionister Førtidspens. i % af samlet antal Belgien ,2% Bulgarien ,6% Cypern ,5% Estland ,7% Finland ,9% Frankrig ,0% Grækenland ,5% Holland ,1% Irland ,5% Island ,5% Italien ,7% Kroatien ,8% Letland ,4% Liechtenstein 4 * Litauen ,5% Luxembourg ,2% Malta ,4% Norge ,5% Polen ,5% Portugal ,7% Rumænien ,7% Schweiz ,9% Slovakiet ,0% Slovenien ,7% Spanien ,1% Storbritannien ,1% Sverige ,1% Tjekkiet ,9% Tyskland ,5% Ungarn ,5% Østrig ,7% EU/EØS-lande ,5% Konventionslande ,0% Uoplyst ,2% Tredjelande ,3% Hele verden ,2% 14

15 Tabel 6b: Fordelingen af folke- og førtidspensionister i 2018 Land Folkepensionister Førtidspensionister Førtidspens. i % af samlet antal Australien ,3% Bosnien-Hercegovina ,2% Canada ,3% Chile ,5% Filippinerne ,6% Indien ,2% Israel ,2% Makedonien ,9% Marokko ,8% Montenegro ,6% New Zealand 172 0,0% Pakistan ,5% Serbien ,4% Syd Korea ,7% Tyrkiet ,7% USA ,7% Konventionslande ,0% EU/EØS-lande ,5% Uoplyst ,2% Tredjelande ,82% Hele verden ,2% Tabel 6c: Fordelingen af folke- og førtidspensionister i 2018 Land Folkepensionister Førtidspensionister Førtidspens. i % af samlet antal Andorra 5 0,0% Argentina ,0% Brasilien ,3% Cambodia ,0% Colombia ,3% Ecuador ,0% Egypten ,7% Forenede Arabiske Emirater ,0% Gambia ,0% Ghana 7 0,0% Indonesien ,1% Irak ,0% Iran ,4% Japan ,2% 15

16 Jordan ,6% Kina ,7% Kenya ,3% Libanon ,0% Malaysia ,3% Mexico ,7% Monaco ,1% Mozambique 5 0,0% Namibia ,0% Nicaragua ,7% Panama ,0% Paraguay 5 0,0% Peru ,0% Rusland ,3% Singapore ,1% Somalia ,3% Sri Lanka ,7% Sydafrika ,4% Tanzania ,5% Thailand ,5% Tunesien ,8% Uganda ,3% Ukraine ,0% Uruguay ,0% Vietnam ,6% Zambia ,0% Tredjelande ,82% EU/EØS-lande ,5% Konventionslande ,0% Uoplyst ,2% Hele verden ,2% Tabel 7: Pensionisternes bopæl i EU/EØS-lande i Land Antal Andel af EU/EØS samlet Sverige ,2% Tyskland ,6% Norge ,7% Spanien ,5% Storbritannien ,1% Frankrig ,9% 11 Lande med 4 pensionister eller derunder er ikke medtaget og indgår kun i summen 16

17 Schweiz ,4% Holland 875 1,9% Italien 777 1,6% Finland 612 1,3% Island 542 1,1% Østrig 463 1,0% Polen 456 1,0% Belgien 366 0,8% Grækenland 363 0,8% Portugal 317 0,7% Luxembourg 284 0,6% Kroatien 169 0,4% Irland 159 0,3% Ungarn 104 0,2% Tjekkiet 101 0,2% Bulgarien 69 0,1% Rumænien 53 0,1% Cypern 39 0,1% Letland 36 0,1% Litauen 35 0,1% Malta 34 0,1% Estland 29 0,1% Slovenien 23 0,0% Slovakiet 20 0,0% EU/EØS samlet ,0% Tabel 8: Pensionisternes bopæl i konventionslande i Land Antal Andel af konventionslande samlet Tyrkiet ,3% USA ,9% Australien ,7% Canada ,3% Filippinerne 561 5,9% Bosnien-Hercegovina 328 3,4% Serbien 271 2,8% Israel 261 2,7% Chile 172 1,8% Pakistan 147 1,5% Marokko 142 1,5% New Zealand 136 1,4% Makedonien 112 1,2% 12 Lande med 4 pensionister eller derunder er ikke medtaget og indgår kun i summen 17

18 Montenegro 61 0,6% Indien 37 0,4% Sydkorea 6 0,1% Konventionslande samlet ,0% Tabel 9: Pensionisternes bopæl i 3. lande i Land Antal Andel af 3. lande samlet Thailand ,0% Vietnam 166 9,2% Brasilien 71 3,9% Libanon 62 3,4% Sydafrika 54 3,0% Somalia 50 2,8% Iran 49 2,7% Irak 44 2,4% Malaysia 44 2,4% Egypten 38 2,1% Sri Lanka 34 1,9% Kenya 34 1,9% Japan 33 1,8% Indonesien 29 1,6% Kina 25 1,4% Tanzania 25 1,4% Mexico 24 1,3% Forenede Arabiske Emirater 23 1,3% Monaco 23 1,3% Argentina 23 1,3% Colombia 21 1,2% Tunesien 18 1,0% Peru 13 0,7% Rusland 13 0,7% Ghana 13 0,7% Kosovo 13 0,7% Cambodia 12 0,7% Singapore 11 0,6% Jordan 10 0,6% Ecuador 8 0,4% Uganda 8 0,4% Armenien 8 0,4% Gambia 7 0,4% Namibia 6 0,3% 13 Lande med 4 pensionister eller derunder er ikke medtaget og indgår kun i summen 18

19 Syrien 6 0,3% Nicaragua 6 0,3% Ukraine 6 0,3% Afghanistan 6 0,3% Zambia 6 0,3% Cuba 5 0,3% Paraguay 5 0,3% Panama 5 0,3% Algeriet 5 0,3% Andorra 5 0,3% Uruguay 5 0,3% Taiwan 5 0,3% Mozambique 5 0,3% 3. lande samlet ,0% Tabel 10a: Andel danske statsborgere i EU/EØS-lande med højest antal pensionister 2018 Land Samlet antal Danske statsborgere Andel danske statsborgere Sverige ,2% Tyskland ,5% Norge ,3% Spanien ,8% Storbritannien ,2% Frankrig ,9% Schweiz ,1% EU/EØS-lande samlet ,8% Tabel 10b: Andel danske statsborgere i konventionslande med højest antal pensionister 2018 Land Samlet antal Danske statsborgere Andel danske statsborgere USA ,7% Australien ,6% Canada ,9% Tyrkiet ,1% Bosnien- Hercegovina ,8% Serbien ,7% Israel ,0% Konventionslande samlet ,8% 19

20 Tabel 10c: Andel danske statsborgere i 3. lande med højest antal pensionister 2018 Land Samlet antal Danske statsborgere Andel danske statsborgere Thailand ,8% Vietnam ,5% Brasilien ,3% Libanon ,8% Sydafrika ,6% Somalia ,0% Iran ,7% 3. lande samlet ,3% Tabel 11a: Antal bopælsår i Danmark for udlandspensionister i EU/EØS-lande - Top 10 EU/EØS-lande Bopælsår Letland 33,6 Rumænien 32,7 Luxembourg 32,1 Bulgarien 30,8 Malta 30,4 Estland 28,2 Tjekkiet 25,2 Frankrig 25,0 Spanien 24,5 Cypern 24,0 Gennemsnit 16,0 Tabel 11b: Antal bopælsår i Danmark for udlandspensionister i EU/EØS-lande - Bund 10 EU/EØS-lande Bopælsår Island 8,9 Liechtenstein 9,0 Finland 9,6 Holland 10,2 Norge 10,9 Tyskland 12,8 Østrig 13,3 Schweiz 14,1 Irland 14,3 Slovenien 15,5 Gennemsnit 16,0 20

21 Tabel 11c: Antal bopælsår i Danmark for udlandspensionister i konventionslande Konventionslande Bopælsår Sydkorea 36,5 Filippinerne 35,5 Bosnien-Hercegovina 30,1 Indien 27,7 Tyrkiet 27,5 Serbien 26,6 Montenegro 24,9 Chile 24,1 Marokko 22,0 Pakistan 21,9 USA 18,7 Israel 16,9 New Zealand 15,5 Australien 14,3 Makedonien 14,2 Canada 12,5 Gennemsnit 19,4 Tabel 11d: Antal bopælsår i Danmark for udlandspensionister i 3. lande - Top lande Bopælsår Ukraine 40,0 Cambodia 39,2 Zambia 39,0 Nicaragua 38,7 Singapore 38,3 Syrien 38,0 Malaysia 37,9 Kenya 37,4 Thailand 37,1 Mozambique 37,0 Gennemsnit 34,4 21

22 Tabel 11e: Antal bopælsår i Danmark for udlandspensionister i 3. lande - Bund 10 EU/EØS-lande Bopælsår Afghanistan 24,5 Paraguay 25,6 Uruguay 26,4 Irak 26,6 Panama 28,0 Kosovo 28,0 Somalia 28,4 Argentina 30,0 Algeriet 30,4 Gennemsnit 34,5 Tabel 12: Antal udlandspensionister opdelt på landegrupper År EU/EØS-Lande Konventionslande 3. Lande Uoplyst I alt Stigning % % % % % % % % % % % Tabel 13: Udbetalt dansk pension til udlandspensionister fordelt på landegrupper (i t. kr.) År EU/EØS-Lande Konventionslande 3. Lande I alt Stigning % % % % % % % % % % % 22

23 Tabel 14: Antal udlandspensionister fordelt på folke- og førtidspensionister Antal Antal Andel Andel År folkepensionister førtidspensionister folkepensionister førtidspensionister I alt Stigning ,8% 8,2% % ,6% 8,4% % ,2% 8,8% % ,9% 9,1% % ,5% 9,5% % ,1% 9,9% % ,8% 10,2% % ,5% 10,5% % ,1% 10,9% % ,1% 11,9% % ,5% 12,5% % Figur 6: Antal udlandspensionister opdelt på folke- og førtidspension Antal folkepensionister Antal førtidspensionister

24 Sverige Tyskland Norge Spanien Storbritannien Frankrig USA Australien Canada Tyrkiet Schweiz Holland Italien Finland Thailand Island Østrig Polen Belgien Grækenland Figur 7: Udbetaling til udlandspensionister fordelt på landegrupper Folkepension Førtidspension Tusinde kr Figur 8: Udlandspensionisternes top 20 bopælslande Top 20 bopælslande

25 Tabel 15: Udlandspensionister top 20 i bopælslande 2018 Land Antal 1 Sverige Tyskland Norge Spanien Storbritannien Frankrig USA Australien Canada Tyrkiet Schweiz Holland Italien Finland Thailand Island Østrig Polen Belgien Grækenland

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2017.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2017. NOTAT 25. september 2018 Statistik om Udlandspensionister 2017 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2017. I 2017 udbetalte International Pension,

Læs mere

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016.

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016. NOTAT 3. juli 2017 Statistik om Udlandspensionister 2016 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Eksemplets titel: Analyse af befolkningsudvikling- og befolkningssammensætning. Kategori: Analyse. Kommune: Faxe. Kontaktperson: Brian Sørensen

Eksemplets titel: Analyse af befolkningsudvikling- og befolkningssammensætning. Kategori: Analyse. Kommune: Faxe. Kontaktperson: Brian Sørensen Eksemplets titel: Analyse af befolkningsudvikling- og befolkningssammensætning Kategori: Analyse Kommune: Faxe Kontaktperson: Brian Sørensen Beskrivelse: Faxe Kommune har lavet en analyse over befolkningsudviklingen

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 15.maj 2019.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 15.maj 2019. øvrige i et i et fra et Bruge data i et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser over indsatte og tilsynsklienter i Kriminalforsorgen.

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 22. juli 2019.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 22. juli 2019. PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 22. juli 2019. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. Juni Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. Juni Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik Juni 2017 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser over klienter

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser 2007 Cirkulære af 19. december 2007 Perst. nr. 103-07 J.nr. 07-5411-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2004

Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2004 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2004 2004 Cirkulære af 17. december 2003 Perst. nr. 081-03 PKAT nr. J.nr. 03-5411-3 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2004 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Opgørelse viser, at hver femte af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Opgørelse viser, at hver femte af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Opgørelse viser, at hver femte af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund i Kriminalforsorgen, foretaget den 6. november 2007,

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. august 2000 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. august 2000 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. august 2000 for tjenesterejser 2000 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. AUGUST 2000 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. Personalestyrelsen

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2014

Befolkning i København 1. januar 2014 30. juli 2014 Befolkning i København 1. januar 2014 Den 1. januar 2014 boede der 569.557 personer i København. I løbet af 2013 steg folketallet med 10.117 personer. I 2014 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2013

Befolkning i København 1. januar 2013 30. juli 2013 Befolkning i København 1. januar 2013 Den 1. januar 2013 boede der 559.440 personer i København. I løbet af 2012 steg folketallet med 10.390 personer. I 2013 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune.

Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune. Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune. 1. Befolkningstilvækst 2007-2017 2. Fødselsoverskud, nettotilflytning fra andre kommuner, nettoindvandring, interne flytninger

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked

Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked Dato: 2. marts 219 Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked Michel Klos Ref.nr.: D19-13416 Udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked er et emne, der fra tid til anden dukker op på

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

Udgifter til tolke i 2016

Udgifter til tolke i 2016 Fritid Afghanistan 4.657,76 20.475,65 25.133,41 Armenien 664,60 664,60 Bulgarien 1.907,49 1.907,49 Burundi 23.809,08 12.978,06 36.787,14 Colombia 6.502,91 8.418,99 14.921,90 Congo, Dem. Rep. 3.083,50 43.578,19

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Navn: Klasse: Panama Oslo Monaco Panama City Uganda

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet Skatteministeriet J.nr. 2017-2209 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet 1 I bekendtgørelse nr. 1316 af 20. november

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune.

Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune. Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune. 1. Befolkningstilvækst 2007-2016 2. Fødselsoverskud, nettotilflytning fra andre kommuner, nettoindvandring og interne flytninger

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar maj Ledelsesinformation

Orientering. Befolkning i København 1. januar maj Ledelsesinformation 2007 Orientering Ledelsesinformation 16. maj 2007 Befolkning i København 1. januar 2007 Den 1. januar 2007 boede der 503.699 personer i København. I løbet af 2006 steg folketallet med 2.541 personer. I

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.02 Februar 2003 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar Ledelsesinformation. 16. maj juli 2008

Orientering. Befolkning i København 1. januar Ledelsesinformation. 16. maj juli 2008 2007 Orientering Ledelsesinformation 7. juli 2008 16. maj 2007 Befolkning i København 1. januar 2008 Den 1. januar 2008 boede der 509.861 personer i København. I løbet af 2007 steg folketallet med 6.162

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.04 Marts 2001 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.10 August 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 204 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 3. december 2018.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 204 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 3. december 2018. Retsudvalget 2018-19 REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark Dato: 21. december 2018 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Dansk Efterkommere Indvandrere (Der er oftest kun medtaget de 50 største nationaliteter svarende til én side) Falster Provsti

Dansk Efterkommere Indvandrere (Der er oftest kun medtaget de 50 største nationaliteter svarende til én side) Falster Provsti Befolkningssammensætning i provstiet fordelt på nationalitet Dansk Efterkommere Indvandrere Total (Der er oftest kun medtaget de 50 største nationaliteter svarende til én side) Falster Provsti 38573 735

Læs mere

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Udbud af Kurerydelser 2017 UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Side 1 af 5 1. Instruktion til tilbudslisten Tilbudsgiver bedes udfylde udbudsbilag 3.1 Tilbudsliste med de tilbudte priser og medsende disse tilbuddet.

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.12 September 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 x Antallet af udenlandske statsborgere i Århus Kommune er steget med 8.539

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Oversigt over resultaterne i PISA Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Oversigt over resultaterne i PISA Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA Formålet med PISA Måle, om unge har kompetencer, der kan bruges

Læs mere