Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016."

Transkript

1 NOTAT 3. juli 2017 Statistik om Udlandspensionister 2016 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i International Pension, Udbetaling Danmark, udbetalte 2,65 mia. DKK (tabel 12) i folke- og førtidspension i 2016 til i alt modtagere (tabel 11) af dansk pension bosat i udlandet (herefter kaldet udlandspensionister), hvilket svarer til 4 pct. af alle modtagere af dansk pension 2. Heraf modtog pensionister dansk pension i EU/EØS-lande, pensionister i konventionslande og pensionister i 3. lande (tabel 11). Sverige var igen i 2016 det land, hvor flest af udlandspensionisterne var bosat med pensionister (26,5 pct.). Tyskland har næstflest udlandspensionister med (13,2 pct.) efterfulgt af Norge med (12,6 pct.) (tabel 2). Uden for Europa topper Australien som det land med flest udlandspensionister med (3,7 pct.) efterfulgt af USA og Canada med henholdsvis (3,3 pct.) og modtagere af dansk pension (2,9 pct.) (tabel 3). Verden bliver mindre I perioden 2006 til 2016 er antallet af udlandspensionister steget fra til (tabel 11), hvilket svarer til en stigning på 71 pct. I 2015 var antallet af udlandspensionister , hvilket giver en stigning på 2,9 pct. i antallet af udlandspensionister fra 2015 til Til sammenligning ligger den generelle stigning i antallet af pensionister bosiddende i Danmark på 0,9 pct 3. Flere pensionister rykker altså udenlands. Hovedparten af udlandspensionisterne befinder sig fortsat i EU/EØS-landene, hvor 81,3 pct. er bosat. 14,9 pct. befinder sig i konventionslande, herunder især Australien, USA og Canada, mens de resterende 2,9 pct. er bosiddende i 3. lande (figur 2), hvor Thailand (587) og Brasilien (74) er de mest populære lande at bosætte sig i målt på antal udlandspensionister (tabel 4). En udlandspensionist modtog i 2016 i gennemsnit DKK årligt (tabel 5a). Til sammenligning var grundbeløbet i 2016 for folkepension DKK. En enlig folkepensionist kunne i 2016 få op til DKK udbetalt årligt i folkepensionstillæg. Dette giver en maksimal udbetaling på DKK som enlig folkepensionist og DKK som gift/samlevende. Som førtidspensionist efter reglerne for ny førtidspension (tilkendt efter 1. januar 2003) var den maksimale årlige udbetaling i 2016 af førtidspension DKK som enlig og DKK som gift/samlevende pensionisters bopælsland er registreret i data som uoplyst. De er medtaget i data for at give et sammenligneligt datagr undlag med de foregående år. 248 ud af de 542 pensionister med uoplyst bopæl, er pensionister som ikke modtager pension endnu, da de har udskudt udbetaling af deres folkepension (opsat pension). De resterende 294 pensionister med uoplyst bopæl er m e- stendels pensionister, som for nylig er flyttet til udlandet og derfor ikke har en registreret adresse endnu. Et mindre antal er pens i- onister, som sidder i fængsel eller som er døde kort før udtræk af data. 2 I 2016 var der modtagere af dansk pension i Danmark og i udlandet (Dataudtræk fra KMD). 3 Fra 2015 til 2016, er antallet af pensionister bosiddende i Danmark steget fra til pensionister (Dataudtr æk fra KMD). 1

2 Retten til dansk pension i udlandet En dansk eller udenlandsk statsborger, som har optjent ret til at modtage dansk pension, kan medtage sin danske pension til udlandet, hvis personen samtidig opfylder de gældende mindstekrav for bopæl i Danmark 4. Størrelsen af pensionen afhænger af, hvor mange år en dansk eller udenlandsk statsborger i alderen 15 til 65 år har boet i Danmark. En pensionist, der i denne periode har boet 40 år i Danmark, har optjent fuld ret til dansk pension. Hvis perioden derimod er mindre end 40 år, fx 20 år, så modtager pensionisten 20/40 brøkpension, svarende til halvdelen af, hvad den pågældende pensionist ville have fået udbetalt, hvis pensionisten havde boet i Danmark i 40 år. Ydelsen til en udlandspensionist beregnes efter de samme regler, som gælder for beregning af pension til en pensionist med bopæl i Danmark. Ligeledes gælder de samme krav om alder og nedsat arbejdse v- ne for en folke- eller førtidspensionist bosat uden for Danmarks grænser, som for en folke- eller førtidspensionist bosat inden for Danmarks grænser. I konventions- og 3. lande kan der ikke udbetales pensionstillæg. En pensionist i konventions- eller 3. lande, kan derfor kun få udbetalt grundbeløbet 5. En pensionist i EU/EØS-lande kan få udbetalt både grundbeløb og pensionstillæg. Betegnelser for lande I dette notat kategoriseres de forskellige lande i tre landegrupper: EU/EØS-lande, konventionslande og 3. lande. Det fremgår af tabel 1, hvilken landegruppe det konkrete land hører til 6. Tabel 1: Oversigt over landegrupper EU-lande EØS-lande Konventionslande 3. Lande Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Nederlandene, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Island, Liechtenstein og Norge. Schweiz defineres i dette notat som et EØS-land, da der er indgået en aftale, der er meget lig standardaftalen med EU/EØS-landene. Australien, Bosnien-Hercegovina, Canada, Chile, Israel, Makedonien, Marokko, Montenegro, New Zealand, Pakistan, Tyrkiet, Serbien, USA, Indien, Sydkorea, Kina og Filippinerne. Øvrige lande, som Danmark ikke har indgået en konvention med. 4 Læs mere om de specifikke regler for social pension på 5 Undtaget er dog USA, Indien, Sydkorea og Filippinerne, hvor førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension efter 2 003, kan få udbetalt pensionstillæg. 6 Kroatien og Filippinerne er i data er registreret som henholdsvis konventionsland og 3. land. De er derfor kategoriseret som dette i tabeller og figurer. 2

3 Data Datagrundlaget for dette notat, er et årligt dataudtræk fra systemet KMD Social Pension. Data omfatter samtlige personer, der optræder i International Pensions bestand. Dansk social pension dækker over både folke- og førtidspension. Figur 1 viser, hvilke typer folke- og førtidspension, der samlet set defineres som dansk pension. Figur 1: Datagrundlag Pensionstyper Førtidspension Førtidspension fra 1. januar 2003 Førtidspension før 1. januar 2003: Invaliditetsydelse Mellemste førtidspension Højeste førtidspension Forhøjet alm. førtidspension Folkepension Folkepension med førtidsbeløb Folkepension med invaliditetsbeløb Folkepension med invaliditets og erhvervsudygtighedsbeløb Folkepension Opsat folkepension Udbetalt dansk pension til pensionister bosiddende i udlandet Fordelingen i udlandspensionisternes bopæl kan ses i Figur 2. Her fremgår det, at hovedparten (81,3 pct.) af pensionisterne opholder sig i EU/EØS-lande, mens knap 15 pct. befinder sig i konventionslandene, og 2,9 pct. opholder sig i 3. lande. Sammenlignes antallet af pensionister i Figur 2 med størrelsen af den udbetalte pension i Figur 3, ses det, at der blev udbetalt mere dansk pension pr. pensionist i 3. lande end i EU/EØS-lande og konventionslande. Det skyldes, at andelen af danske statsborgere ud af det samlede antal udlandspensionister i 3. lande er omkring 90 pct. (tabel 10c), hvorimod andelen af danske statsborgere i fx Sverige (50,1 pct.), Tyskland (48,5 pct.) og Norge (42,6 pct.) er markant lavere (tabel 10a). Det betyder, at udlandspensionisterne i 3.lande i højere grad er danske statsborgere, der har optjent fuld ret til dansk pension, og som er rejst udenlands. Udlandspensionisterne i Sverige, Norge og Tyskland er - i forhold til pensionisterne i 3. lande og konventionslande i højere grad udenlandske statsborgere, der har opholdt sig i en årrække i Danmark, og som derfor ikke optjent ret til fuld dansk pension, hvilket giver en lavere pensionsudbetaling. Desuden er andelen af førtidspensionister ud af det samlede antal pensionister i 3. lande højere end andelen af førtidspensionister i EU/EØS-lande og konventionslande (tabel 6c), hvilket også betyder, at udbetalingen er højere til 3. lande, da en førtidspensionist får mere udbetalt end en folkepensionist. I 2016 var fordelingen af pensionister med bopæl i udlandet: 91,2 pct. folkepensionister og 8,8 pct. før- 3

4 tidspensionister (tabel 6a). Fra 2015 til 2016 er der sket en stigning på 2,9 pct. i antallet af udlandspensionister fra til (tabel 11), hvilket overgår den generelle stigning i antallet af pensionister på 0,9 pct. 7. Den gennemsnitlige pension pr. pensionist med bopæl i udlandet var DKK i 2016 (tabel 5a). Rumænien var det land, hvor der i gennemsnit blev udbetalt mest i pension pr. pensionist, med DKK årligt pr. pensionist (tabel 5a). Rumænien er efterfulgt af Cambodia ( DKK) og Bulgarien ( DKK), som begge i lighed med Rumænien har en høj andel af førtidspensionister (tabel 5c). Canada var det land, hvor der blev udbetalt mindst i pension pr. pensionist med kr. årligt pr. pensionist (tabel 5b). Figur 2: Antal pensionister fordelt på landegrupper i 2016 Uoplyst 1,0% 3. Lande 2,9% Konventionslande 14,9% EU/EØS-lande 81,3% Figur 3: Udbetalt dansk folke- og førtidspension fordelt på landegrupper i Lande; 5% Uoplyst; 0,2% Konventionslande; 12,1% EU/EØS-lande; 82,8% 7 Fra 2015 til 2016, er antallet af pensionister bosiddende i Danmark steget fra til pensionister (Dataudtræk fra KMD). 4

5 I Figur 4 og 5 kan man se, hvordan antallet af udlandspensionister og udbetalingen af dansk pension til pensionister bosiddende i udlandet er steget støt siden Siden 2006 er antallet af udlandspensionister steget fra til svarende til en relativ stigning på 71 pct. (tabel 11). Her er der især sket en stigning i antallet af udlandspensionister i konventionslande, hvor der har været en stigning fra til udlandspensionister. Nogle 3. lande er dog overgået til at være konventionslande, fx USA og Filippinerne, hvilket kan forklare en del af stigningen på 175 pct. for antallet af pensionister i konventionslande. Antallet af udlandspensionister i EU/EØS-landene er steget fra i 2006 til i 2016 (tabel 11) svarende til en relativ stigning på 60 pct. I Figur 5 fremgår det, hvordan udbetaling af dansk pension til udlandspensionister følger stigningen i antallet af udlandspensionister i Figur 4 proportionalt. Siden 2006 er udbetalingen af dansk pension til udlandspensionister er steget fra 1,28 mia. DKK til 2,65 mia. DKK i 2016 (tabel 12). Dette svarer til en relativ stigning på 107 pct. Figur 4: Antal udlandspensionister opdelt på landegrupper ( ) EU/EØS-Lande Konventionslande 3. Lande Se tabel 11 for specifikke tal for udviklingen i antal udlandspensionister fordelt på landegrupper. 5

6 Figur 5: Udbetalt dansk pension til udlandspensionister fordelt på landegrupper ( ) EU/EØS-Lande Konventionslande 3. Lande Tusinde kr Se tabel 12 for specifikke tal for udviklingen i udbetalt dansk pension fordelt på landegrupper. Udlandspensionister i EU/EØS-lande I 2016 blev der udbetalt 2,2 mia. DKK årligt i dansk pension til pensionister med bopæl i EU/EØSlande, hvilket udgjorde 82,8 pct. af den samlede udbetaling af dansk pension. Sverige (26,5 pct.), Tyskland (13,2 pct.) og Norge (12,6 pct.) tegner sig for lidt over halvdelen af det samlede antal udlandspensionister (tabel 2). I gennemsnit modtog en pensionist bosat i et EU-EØS-land DKK i dansk pension (tabel 5a). I EU/EØS-landene var 8,1 pct. af pensionisterne førtidspensionister (tabel 6a). Bulgarien (41,1 pct.) og Rumænien (35,1 pct.) er de lande med størst andel af førtidspensionister, mens Schweiz har den laveste andel (2,0 pct.). Sammenlignet med 2015, hvor der var udlandspensionister i EU/EØS-lande (tabel 11), er der sket en stigning på 2,6 pct. i antallet af udlandspensionister i EU/EØS-lande. Tabel 2: Top fem over pensionisternes bopæl i EU/EØS-lande i 2016 Land Antal Andel (antal) Udbetalt (i tusinde kr.) Andel (udbetalt) Sverige ,5% ,7% Tyskland ,2% ,3% Norge ,6% ,3% Spanien % ,6% Storbritannien % ,7% EU/EØS-Lande % ,8% Hele Verden % ,0% 6

7 Udlandspensionister i konventionslande I 2016 blev der udbetalt 319,4 mio. DKK til udlandspensionister i konventionslande, hvilket udgør 14,9 pct. af de samlede udbetalinger af dansk pension i udlandet (tabel 3). Som det fremgår af tabel 3, er Australien igen i år det land blandt konventionslandene, hvor der bor flest udlandspensionister, skarpt efterfulgt af USA og Canada. Målt på udbetaling ligger Tyrkiet dog i top blandt konventionslandene, hvilket kan forklares med, at 29,5 pct. af udlandspensionisterne i Tyrkiet er førtidspensionister mod kun 1,7 pct. af udlandspensionisterne i Australien (tabel 6b), hvilket betyder en højere udbetaling, da førtidspensionister modtager en højere pensionsudbetaling end folkepensionister. I gennemsnit modtog en pensionist med dansk pension bosat i et konventionsland DKK årligt (tabel 5b). 8,3 pct. af pensionisterne i konventionslandene var førtidspensionister (tabel 6b). Sammenlignet med 2015, hvor der var udlandspensionister i konventionslande (tabel 11), er der sket en stigning på 3,5 pct. i antallet af udlandspensionister i konventionslande. Tabel 3: Top fem over pensionisternes bopæl i konventionslande i 2016 Land Antal Andel (antal) Udbetalt (i tusinde kr.) Andel (udbetalt) Australien ,7% ,1% USA ,3% ,5% Canada ,9% ,4% Tyrkiet ,1% ,0% Serbien 272 0,5% ,6% Konventionslande ,9% ,1% Hele Verden ,0% ,0% Udlandspensionister i 3. lande I 2016 blev der udbetalt 131 mio. DKK til udlandspensionister i 3. lande svarende til 5 pct. af de samlede udbetalinger (tabel 4). Thailand (587) er det land blandt 3. landene, hvor klart flest udlandspensionister opholder sig. Herefter kommer Brasilien med 74 udlandspensionister efterfulgt af Malaysia (39), der har overhalet Libanon (34) som det land med femte flest udlandspensionister blandt 3. landene. I gennemsnit modtog en pensionist med dansk pension i et 3. land DKK årligt (tabel 5c). Dette er betydeligt højere end den gennemsnitlige pension for pensionister bosiddende i EU/EØS-lande og konventionslande, hvilket skyldes, at andelen af førtidspensionister er markant højere i 3. landene (30,7 pct.) i forhold til EU/EØS-lande (8,1 pct.) og konventionslandene (8,3 pct.) (tabel 6c), og at en markant højere andel af pensionister modtager fuld pension, da flere er danske statsborgere (tabel 10c). Sammenlignet med 2015, hvor der var udlandspensionister i 3.lande (tabel 11), er der sket en stigning på 3,4 pct. i antallet af udlandspensionister i 3. lande. 7

8 Land Tabel 4: Top fem over pensionisternes bopæl i 3. lande i 2016 Antal Andel (antal) Udbetalt (i tusinde kr.) Andel (udbetalt) Thailand 587 1,05% ,1% Filippinerne ,36% ,7% Brasilien 74 0,13% ,2% Sydafrika 51 0,09% ,1% Malaysia 39 0,07% ,1% 3. lande ,87% ,0% Hele Verden ,00% ,0% 8 Filippinerne er registreret som 3. land i data 8

9 Bilag Tabel 5a: Udbetalt dansk folke- og førtidspension fordelt på EU/EØSlande i Land Antal Andel Udbetalt Kr. pr. pers. Belgien 347 0,6% Bulgarien 56 0,1% Cypern 33 0,1% Estland 22 0,0% Finland 543 1,0% Frankrig ,3% Grækenland 340 0,6% Holland 831 1,5% Irland 127 0,2% Island 405 0,7% Italien 717 1,3% Letland 31 0,1% Litauen 28 0,1% Luxembourg 281 0,5% Malta 34 0,1% Norge ,6% Polen 341 0,6% Portugal 266 0,5% Rumænien 37 0,1% Schweiz ,0% Slovakiet 14 0,0% Slovenien 24 0,0% Spanien ,2% Storbritannien ,5% Sverige ,5% Tjekkiet 85 0,2% Tyskland ,2% Ungarn 93 0,2% Østrig 434 0,8% EU/EØS-lande % Konventionslande % Uoplyst 542 1% lande % Hele verden % Lande med 4 pensionister eller derunder er ikke medtaget. 9

10 Tabel 5b: Udbetalt dansk folke- og førtidspension fordelt på lande i konventionslande i 2016 Land Antal Andel Udbetalt Kr. pr. pers. Australien ,7% Bosnien-Hercegovina 210 0,4% Canada ,9% Chile 111 0,2% Indien 13 0,0% Israel 254 0,5% Kina 20 0,0% Kroatien ,3% Makedonien 124 0,2% Marokko 107 0,2% Montenegro 51 0,1% New Zealand 153 0,3% Pakistan 126 0,2% Serbien 272 0,5% Sydkorea 8 0,0% Tyrkiet ,1% USA ,3% Konventionslande ,9% EU/EØS-lande ,3% Uoplyst 542 1,0% lande ,9% Hele verden % Kroatien er registreret i data som konventionsland 10

11 Tabel 5c: Udbetalt dansk folke- og førtidspension fordelt på lande i 2016 Land Antal Andel Udbetalt Kr. pr. pers. Andorra 7 0,0% Argentina 23 0,0% Brasilien 74 0,1% Cambodia 10 0,0% Colombia 13 0,0% Ecuador 7 0,0% Egypten 31 0,1% Filippinerne ,4% Forenede Arabiske Emirater 21 0,0% Indonesien 25 0,0% Irak 26 0,0% Iran 18 0,0% Japan 30 0,1% Jordan 8 0,0% Kenya 31 0,1% Libanon 34 0,1% Malaysia 39 0,1% Mexico 26 0,0% Monaco 22 0,0% Mozambique 6 0,0% Namibia 5 0,0% Nicaragua 6 0,0% Paraguay 6 0,0% Peru 7 0,0% Rusland 7 0,0% Singapore 15 0,0% Sri Lanka 16 0,0% Syd Afrika 51 0,1% Tanzania 21 0,0% Thailand 587 1,1% Tunisien 19 0,0% Uganda 8 0,0% Venezuela 7 0,0% Viet Nam 32 0,1% Zambia 8 0,0% lande ,9% EU/EØS-lande ,3% Konventionslande ,9% Uoplyst 542 1,0% Hele verden % Filippinerne er registreret som 3. land i data 11

12 Tabel 6a: Fordelingen af folke- og førtidspensionister i 2016 i EU/EØS lande i Land Folkepensionister Førtidspensionister Førtidspens. i % af samlet antal Belgien ,6% Bulgarien ,1% Cypern 26 * 21,2% Estland ,8% Finland ,2% Frankrig ,2% Grækenland ,6% Holland ,1% Irland ,5% Island ,3% Italien ,4% Letland ,6% Litauen ,1% Luxembourg ,3% Malta ,6% Norge ,5% Polen ,5% Portugal ,9% Rumænien ,1% Schweiz ,0% Slovakiet 10 * 28,6% Slovenien 21 * 12,5% Spanien ,7% Storbritannien ,9% Sverige ,0% Tjekkiet ,8% Tyskland ,9% Ungarn ,2% Østrig ,5% EU/EØS-lande ,1% Konventionslande ,3% Uoplyst ,6% 3. lande ,7% Hele verden ,8% 12 Lande med 4 folke- og førtidspensionister eller derunder er ikke medtaget. * er markeret, hvor antallet er 4 førtidspensionister eller derunder 12

13 Tabel 6b: Fordelingen af folke- og førtidspensionister i konventionslande i Land Folkepensionister Førtidspensionister Førtidspens. i % af samlet antal Australien ,7% Bosnien-Hercegovina ,7% Canada ,3% Chile ,1% Indien 10 * 23,1% Israel ,0% Kina 17 * 15,0% Kroatien ,5% Makedonien 119 * 4,0% Marokko ,0% Montenegro ,5% New Zealand ,0% Pakistan ,3% Serbien ,0% Sydkorea 6 * 25,0% Tyrkiet ,5% USA ,1% Konventionslande ,3% EU/EØS-lande ,1% Uoplyst ,6% 3. lande ,7% Hele verden ,8% 13 * er markeret, hvor antallet er 4 førtidspensionister eller derunder 14 Kroatien er registreret som konventionsland i data 13

14 Tabel 6c: Fordelingen af folke- og førtidspensionister i 3. lande i Land Folkepensionister Førtidspensionister Førtidspens. i % af samlet antal Andorra 7 * 0,0% Argentina 19 * 17,4% Brasilien ,9% Colombia 10 * 23,1% Ecuador 5 * 28,6% Egypten 23 * 25,8% Filippinerne ,0% Forenede Arabiske Emirater ,9% Ghana 5 * 0,0% Gibraltar 6 * 0,0% Indonesien 23 * 8,0% Iran ,2% Japan 29 * 3,3% Jordan 6 * 25,0% Kenya 28 * 9,7% Libanon ,6% Malaysia 38 * 2,6% Mexico 22 * 15,4% Monaco 21 * 4,5% Mozambique 6 * 0,0% Paraguay 6 * 0,0% Peru 6 * 14,3% Rusland 6 * 14,3% Singapore 13 * 13,3% Sri Lanka 15 * 6,3% Sydafrika ,8% Tanzania 19 * 9,5% Thailand ,0% Tunesien ,4% Uganda 6 * 25,0% Venezuela 6 * 14,3% Vietnam ,9% Zambia 6 * 25,0% 3. lande ,7% EU/EØS-lande ,1% Konventionslande ,3% Uoplyst ,6% Hele verden ,8% 15 Lande med 4 folke- og førtidspensionister eller derunder er ikke medtaget. * er markeret, hvor antallet er 4 førtidspensionister eller derunder 16 Filippinerne er registreret som 3. land i data 14

15 Tabel 7: Pensionisternes bopæl i EU/EØS-lande i 2016 Land Antal Andel af EU/EØS samlet Sverige ,6% Tyskland ,2% Norge ,5% Spanien ,0% Storbritannien ,7% Frankrig ,3% Schweiz ,4% Holland 831 1,8% Italien 717 1,6% Finland 543 1,2% Østrig 434 1,0% Island 405 0,9% Belgien 347 0,8% Polen 341 0,8% Grækenland 340 0,8% Luxembourg 281 0,6% Portugal 266 0,6% Irland 127 0,3% Ungarn 93 0,2% Tjekkiet 85 0,2% Bulgarien 56 0,1% Rumænien 37 0,1% Malta 34 0,1% Cypern 33 0,1% Letland 31 0,1% Litauen 28 0,1% Slovenien 24 0,1% Estland 22 0,0% Slovakiet 14 0,0% EU/EØS samlet ,0% 15

16 Tabel 8: Pensionisternes bopæl i konventionslande i 2016 Land Antal Andel af konventionslande samlet Australien ,8% USA ,4% Canada ,8% Tyrkiet ,8% Serbien 272 3,3% Israel 254 3,1% Bosnien-Hercegovina 210 2,5% New Zealand 153 1,8% Kroatien ,8% Pakistan 126 1,5% Makedonien 124 1,5% Chile 111 1,3% Marokko 107 1,3% Montenegro 51 0,6% Kina 20 0,2% Indien 13 0,2% Sydkorea 8 0,1% Konventionslande samlet ,0% 17 Kroatien er registreret som konventionsland i data 16

17 Tabel 9: Pensionisternes bopæl i 3.lande i Land Antal Andel af 3. lande samlet Thailand ,7% Filippinerne ,5% Brasilien 74 4,6% Sydafrika 51 3,2% Malaysia 39 2,4% Libanon 34 2,1% Vietnam 32 2,0% Kenya 31 1,9% Egypten 31 1,9% Japan 30 1,9% Mexico 26 1,6% Irak 26 1,6% Indonesien 25 1,6% Argentina 23 1,4% Monaco 22 1,4% Tanzania 21 1,3% Forenede Arabiske Emirater 21 1,3% Tunesien 19 1,2% Iran 18 1,1% Sri Lanka 16 1,0% Singapore 15 0,9% Colombia 13 0,8% Cambodia 10 0,6% Jordan 8 0,5% Uganda 8 0,5% Zambia 8 0,5% Rusland 7 0,4% Peru 7 0,4% Venezuela 7 0,4% Ecuador 7 0,4% Andorra 7 0,4% Gibraltar 6 0,4% Nicaragua 6 0,4% Paraguay 6 0,4% Mozambique 6 0,4% Namibia 5 0,3% Ghana 5 0,3% 3. Lande Total % 18 Lande med 4 pensionister eller derunder er ikke medtaget 19 Filippinerne er registreret som 3. land i data 17

18 Tabel 10a: Andel danske statsborgere i EU/EØS-lande Land Samlet antal Danske statsborgere Andel danske statsborgere Sverige ,1 % Tyskland ,5 % Norge ,6 % Spanien ,9 % Storbritannien ,7 % Frankrig ,9 % Schweiz ,4 % Tabel 10b: Andel danske statsborgere i konventionslande Land Samlet antal Danske statsborgere Andel danske statsborgere Australien ,9 % USA ,0 % Canada ,3 % Tyrkiet ,2 % Serbien ,7 % Israel ,4 % Bosnien-H ,4 % Tabel 10c: Andel danske statsborgere i 3. lande Land Samlet antal Danske statsborgere Andel danske statsborgere Thailand ,9 % Filippinerne ,0 % Brasilien ,5 % Sydafrika ,2 % Malaysia ,9 % Libanon ,2 % Vietnam ,6 % 20 Filippinerne er registreret som 3. land i data 18

19 Tabel 11: Antal udlandspensionister opdelt på landegrupper År EU/EØS-Lande Konventionslande 3. Lande Uoplyst Stigning I alt % % % % % % % % % % % Tabel 12: Udbetalt dansk pension til udlandspensionister fordelt på landegrupper År EU/EØS- Lande Konventionslande 3. Lande Stigning I alt % % % % % % % % % % %

20 Figur 6: Antal udlandspensionister opdelt på folke- og førtidspension Antal folkepensionister Antal førtidspensionister Figur 7: Udbetaling til udlandspensionister opdelt på folke- og førtidspension Folkepensionister Førtidspensionister Tusinde kr

21 Figur 8: Pensionisternes top 20 bopælslande Top 20 - bopælslande Tabel 13 Udlandspensionister top 20 bopælslande Land Antal 1 Sverige Tyskland Norge Spanien Storbritannien Frankrig Australien USA Canada Tyrkiet Schweiz Holland Italien Thailand Finland Østrig Island Belgien Polen Grækenland

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2017.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2017. NOTAT 25. september 2018 Statistik om Udlandspensionister 2017 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2017. I 2017 udbetalte International Pension,

Læs mere

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2018.

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2018. Notat 24. juni 2019 Statistik om Udlandspensionister 2018 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2018. I 2018 udbetalte International Pension, Udbetaling

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Eksemplets titel: Analyse af befolkningsudvikling- og befolkningssammensætning. Kategori: Analyse. Kommune: Faxe. Kontaktperson: Brian Sørensen

Eksemplets titel: Analyse af befolkningsudvikling- og befolkningssammensætning. Kategori: Analyse. Kommune: Faxe. Kontaktperson: Brian Sørensen Eksemplets titel: Analyse af befolkningsudvikling- og befolkningssammensætning Kategori: Analyse Kommune: Faxe Kontaktperson: Brian Sørensen Beskrivelse: Faxe Kommune har lavet en analyse over befolkningsudviklingen

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser 2007 Cirkulære af 19. december 2007 Perst. nr. 103-07 J.nr. 07-5411-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2004

Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2004 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2004 2004 Cirkulære af 17. december 2003 Perst. nr. 081-03 PKAT nr. J.nr. 03-5411-3 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2004 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser over indsatte og tilsynsklienter i Kriminalforsorgen.

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 15.maj 2019.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 15.maj 2019. øvrige i et i et fra et Bruge data i et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. Juni Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. Juni Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik Juni 2017 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser over klienter

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Opgørelse viser, at hver femte af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Opgørelse viser, at hver femte af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Opgørelse viser, at hver femte af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund i Kriminalforsorgen, foretaget den 6. november 2007,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. august 2000 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. august 2000 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. august 2000 for tjenesterejser 2000 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. AUGUST 2000 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. Personalestyrelsen

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 22. juli 2019.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 22. juli 2019. PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 22. juli 2019. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked

Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked Dato: 2. marts 219 Udenlandske statsborgere på det danske arbejdsmarked Michel Klos Ref.nr.: D19-13416 Udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked er et emne, der fra tid til anden dukker op på

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2014

Befolkning i København 1. januar 2014 30. juli 2014 Befolkning i København 1. januar 2014 Den 1. januar 2014 boede der 569.557 personer i København. I løbet af 2013 steg folketallet med 10.117 personer. I 2014 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2013

Befolkning i København 1. januar 2013 30. juli 2013 Befolkning i København 1. januar 2013 Den 1. januar 2013 boede der 559.440 personer i København. I løbet af 2012 steg folketallet med 10.390 personer. I 2013 steg antallet af indvandrere

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar maj Ledelsesinformation

Orientering. Befolkning i København 1. januar maj Ledelsesinformation 2007 Orientering Ledelsesinformation 16. maj 2007 Befolkning i København 1. januar 2007 Den 1. januar 2007 boede der 503.699 personer i København. I løbet af 2006 steg folketallet med 2.541 personer. I

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet Skatteministeriet J.nr. 2017-2209 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet 1 I bekendtgørelse nr. 1316 af 20. november

Læs mere

Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune.

Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune. Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune. 1. Befolkningstilvækst 2007-2017 2. Fødselsoverskud, nettotilflytning fra andre kommuner, nettoindvandring, interne flytninger

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar Ledelsesinformation. 16. maj juli 2008

Orientering. Befolkning i København 1. januar Ledelsesinformation. 16. maj juli 2008 2007 Orientering Ledelsesinformation 7. juli 2008 16. maj 2007 Befolkning i København 1. januar 2008 Den 1. januar 2008 boede der 509.861 personer i København. I løbet af 2007 steg folketallet med 6.162

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.02 Februar 2003 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Navn: Klasse: Panama Oslo Monaco Panama City Uganda

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune.

Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune. Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune. 1. Befolkningstilvækst 2007-2016 2. Fødselsoverskud, nettotilflytning fra andre kommuner, nettoindvandring og interne flytninger

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Oversigt over resultaterne i PISA Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Oversigt over resultaterne i PISA Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA Formålet med PISA Måle, om unge har kompetencer, der kan bruges

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.10 August 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1999 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Udenlandske vandringer. External migration

Udenlandske vandringer. External migration Udenlandske vandringer External migration 144 - Udenlandske vandringer Tabel 75. Indvandrede husstande fordelt efter flytte- og husstandstype 2001 Households immigrated, by type of movement and type of

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Der er heller ingen ændringer i eksporten til Sydeuropa.

Der er heller ingen ændringer i eksporten til Sydeuropa. Priser og produktionstal for oksekød Nr. / -07- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Slagtning = 7.000 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.04 Marts 2001 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2003

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2003 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2003 Nr. 6. 13. marts 2003 Befolkning 1. januar 2003 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.12 September 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 x Antallet af udenlandske statsborgere i Århus Kommune er steget med 8.539

Læs mere