Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring."

Transkript

1 Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring på Kommunens afgørelse Billund Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde indtil 200 m³ grundvand til drikkevandsforsyning, efter de nedenstående vilkår angivet i punkt Tilladelsen er givet i henhold til Vandforsyningsloven 1 20 og 21, Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning 2 og Vandplan (VP I ) 3. Der er tale om en kategori A-boring i henhold til Brøndborerbekendtgørelsen 4. Tilladelsen er gældende indtil 5. marts Teknik og Miljø Natur og Miljø Jordet Rundt Grindsted Tlf Sagsnr.: 15/2416 Ks. nr.: P v7 Sagsbehandler: Søren Hovgaard Tlf Ved spørgsmål kan jeg kontaktes på Med venlig hilsen Søren Hovgaard Ingeniør 1 LBK nr af 30. september Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v., med senere ændringer. 2 BEK nr af 11. september Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, med senere ændringer. 3 Vandplan , Vadehavet, Hovedvandopland 1.10, Vanddistrikt Jylland og Fyn, Miljøministeriet, Naturstyrelsen. 4 BEK nr af 11. december Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører på land. Side 1/7

2 Tilladelsens vilkår Fastsat i henhold til gældende bekendtgørelser og normer: 1. Formål og omfang Vandet må kun benyttes til drikkevandsforsyning og husdyr. Ønskes boringen flyttet, skal Billund Kommune kontaktes. Inden for gyldighedsperioden kan tilladelsen udnyttes på uændrede vilkår af fremtidige ejere af ejendommen. 2. Anlæggets indretning Der er tale om en kategori A-boring, dvs. at boringen skal etableres af en brøndborer med A-bevis. Boringen og anlægget skal være indrettet efter gældende regler, jf. Dansk Ingeniørforenings Norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg, DS 441, samt Brøndborerbekendtgørelsen. Ledningsnettet til den supplerende forsyning skal være klart adskilt fra vandværksforsyningens ledninger. 3. Indvindingens størrelse Den årlige indvinding må højst udgøre 200 m³. Den maksimale pumpeydelse må ikke overstige 5 m³ pr. time. 4. Indvindingssted Boringen skal placeres på matrikel nr. 10i, Fugdal By, Hejnsvig Boringen må placeres, som vist på bilagene. Den maksimale boredybde er 30 m. 5. Tidsfrist Tilladelsen gælder til den 5. marts Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der søges om fornyelse af tilladelsen. Ansøgningen skal sendes til Billund Kommune. Tilladelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet indenfor 1 år fra afgørelsen er meddelt. Billund Kommune kan begrænse eller bringe indvindingen til ophør uden erstatning, hvis der ved vandindvindingen sker uacceptable ændringer af bestående forhold, på f.eks. vandværksinteresser, vandløb eller 3 områder. Når boringen ikke bruges mere, skal den sløjfes. Dette skal aftales med Billund Kommune, da der gælder særlige regler for sløjfningen. Hvis boringen ikke er brugt i 5 på hinanden følgende år, skal den sløjfes. Side 2/7

3 6. Færdigmelding Der skal foretages en færdigmelding til Billund Kommune når anlægget er etableret. Dette gøres ved, at indsende en kopi af borerapporten, lokaliseringsrapporten og en normalkontrol af drikkevandskvaliteten. Modtager Billund Kommune ikke ovenstående dokumentation inden fristens udløb, bortfalder tilladelsen til indvinding og du vil modtage et påbud om sløjfning af boringen. 7. Tilsynsmyndighed Billund Kommune fører tilsyn med anlægget, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 5. Hvis Billund Kommune skønner det nødvendigt, kan interesserede myndigheder foretage pejlinger af grundvandsstande, udtage vandprøver samt foretage inspektion af boringen. 8. Kvalitetskontrol Senest 3 måneder efter etableringen gennemføres en normal kontrol jf. bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Minimum hvert 5. år skal der gennemføres en forenklet kontrol af drikkevandskvaliteten. Analyserne gennemføres for ejers egen regning (egenkontrol), og kopi sendes til Billund Kommune og Embedslægeinstitutionen. Prøverne skal udtages af og undersøges på et laboratorium, der er akkrediteret hertil, jf. bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger Beskyttelsesareal Omkring boringen udlægges et beskyttelsesareal med en radius på 10 m. Inden for beskyttelsesområdet må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller anbringes sprøjtemidler. Andre stoffer, der kan forurene grundvandet, skal ligeledes holdes udenfor beskyttelsesarealet. 5 LBK nr. 292 af 26. marts Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 6 LBK 231 af 231 af 5. marts Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger Side 3/7

4 Sagens behandling Billund Kommune har den 20. januar 2015 modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en ny boring, herunder ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til drikkevand. Alle nedenstående beregninger og vurderinger er udarbejdet på baggrund af indvinding af 200 m³ pr. år. Boringsplacering Boringen placeres i grundvandsopland Hestkær Bæk Kærbæk og er placeret 330 m fra et målsat vandløb. Vandforsyningsplan Idet vandet anvendes som drikkevand i husholdning, er tilladelsen i overensstemmelse med Billund Kommunes vandforsyningsplan og retningslinje 39 i VP I. Vandløbsressource For det aktuelle opland er miljømålet for vandløbet Hestkær Bæk fastlagt som god økologisk tilstand. Vandføringen i vandløbet må højst reduceres med 10 % i forhold til medianminimumsvandføringen (VP I ). Det er beregnet, at den samlede tilladte indvinding i oplandet reducerer sommervandføringen med 20 %, hvilket betyder, at indvindingen er kritisk i forhold til den samlede vandressource i oplandet. Billund Kommune vurderer, at drikkevandsboringen ikke er kritisk iht. vandløbet, fordi indvindingen er under 200 m³ og fordi der etableres nedsivningsanlæg vest for boringen, herunder at der er over 300 m til vandløb. Det er Billund Kommunes konkrete vurdering, at miljømålet for vandløbet er overholdt. Tilladelsen er derfor i overensstemmelse med retningslinje 38a i VP I. Grundvandsressource Den udnyttelige grundvandsressource kan som udgangspunkt beregnes som 35 % af grundvandsdannelsen, jf. retningslinje 38c i VP I. I henhold til VP I er beregning af grundvandsdannelsen foretaget ved hjælp af en strømningsmodel (DKmodellen) på data, der dækker perioden Naturstyrelsen oplyser, at beregningen af den udnyttelige ressource er behæftet med en del usikkerhed. Dette skyldes især, at den geologiske model, der indgår i modelberegningerne, ikke er opdateret i forhold til den nyeste viden om de hydrogeologiske forhold, og at beregningerne ikke tager højde for eventuel import og eksport af vand mellem den pågældende forekomst og grundvandsforekomsterne som ligger i umiddelbar nærhed. Denne usikkerhed betyder, at den potentielle restressource for hver grundvandsforekomst er en vejledende størrelse, der kun kan bruges til overordnet at forvalte grundvandsmængden ved behandling af nye eller ændring af eksisterende vandindvindingstilladelser. På denne baggrund er det Billund Kommunes vurdering, at den meddelte tilladelse ikke vil medføre en overudnyttelse af grundvandsressourcen i oplandet. Side 4/7

5 3-område, Natura 2000 område og Bilag IV-arter Indenfor 300 m ligger følgende naturområder, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 7 3. Områderne er klassificeret som: Mose, 40 m Syd for boringen Mose, 230 m SydVest for boringen Sø, 280 m SydVest for boringen Mose, 200 m Vest for boringen Mose, 150 m NordVest for boringen Sø, 160 m NordØst for boringen Det er Billund Kommunes vurdering, at der ikke er risiko for at vandindvindingen i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan give anledning til en væsentlig påvirkning af 3 områderne, fordi boringen maksimalt pumper med 5 m³/t og fordi grundvandsstrømningsretningen går øst mod vest, herunder at vandet nedsives vest for boringen. Nærmeste Natura 2000 EF-habitatområde nr. 74 og EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 48, Hedeområder ved Store Råbjerg ligger 3,9 km. øst for den ansøgte boring. Der er ikke foretaget beregning af grundvandssænkningen indenfor området grundet afstanden mellem den aktuelle boring og Natura 2000 området. Det er Billund Kommunes vurdering, at Natura 2000 området, som levested for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, ikke forringes af vandindvindingen fra den aktuelle boring. Den spidssnudet frø, der er omfattet af EF-Habitatdirektivets Bilag IV, er registreret 3,4 km. sydøst for den ansøgte boring. Der er ikke foretaget beregning af grundvandssænkningen indenfor artens levested på grund af afstanden mellem levestedet og den aktuelle boring. Det er Billund Kommunes vurdering, at området, som levested for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, ikke forringes af vandindvindingen fra den aktuelle boring. Fredede områder Der er ingen fredede områder indenfor 300 m af boringen. Andre indvindingsinteresser Andre indvindinger som Billund Kommune har kendskab til, ligger mere end 300 m fra placeringen af drikkevandsboringen. Nedsivningsanlæg Der er søgt om at etablere et nyt spildevandsanlæg vest for boringen. Spildevandsanlægget, der skal etableres mindst 75 m fra boringen, ventes ikke at komme til at påvirke boringen grundet grundvandets strømningsretning. 7 LBK nr. 951 af 3. juli Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, med senere ændringer. Side 5/7

6 Forurenede arealer m.v. Den ansøgte boringsplacering er beliggende mere end 300 m fra arealer kortlagt efter Jordforureningsloven 8. Vurdering i forhold til VVM-reglerne På baggrund af de ovenstående vurderinger vedr. vandressource og naturbeskyttelsesområder vurderer Billund Kommune, at etablering af en boring ikke er VVMpligtig. Erstatningsregler Billund Kommune kan forlange boringen sløjfet uden erstatning, hvis ovenstående vilkår ikke overholdes, eller hvis undersøgelser viser at indvindingen har betydning for drikkevandsressourcen eller vandføringen i nærliggende vandløb. Klagevejledning Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede fremgår af 80 i Vandforsyningsloven og 59 og 60 i Planloven. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Du klager via Klageportalen, der ligger på og Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside samt på og Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. En eventuel klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker på egen risiko. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger. Bilag Signaturforklaring Oversigtskort med angivelse af boring. Færdigmelding af drikkevandsboring. Kopi af tilladelsen er sendt til: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syd, 8 LBK nr af 4. december Bekendtgørelse af lov om forurenet jord, med senere ændringer. Side 6/7

7 Signatur forklaring: Ny boring VP I vejl. maks reduktion af vandføring VP I Vandløb Økologiske tilstand Bilag IV arter Natur 2000 Beskyttede natur Jordforurening Spildevandsanlæg Boringer V1 V2 Side 7/7

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. august 2015 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 16.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014

Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014 Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014 Tilladelse og vilkår. Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding

Læs mere

Torben Søgård Eva Kirstine Kristensen Søgårdvej 115 Mejerigården 42,2 7250 Hejnsvig 7200 Grindsted

Torben Søgård Eva Kirstine Kristensen Søgårdvej 115 Mejerigården 42,2 7250 Hejnsvig 7200 Grindsted Torben Søgård Eva Kirstine Kristensen Søgårdvej 115 Mejerigården 42,2 7250 Hejnsvig 7200 Grindsted Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 4. juli 2014 Tilladelse og vilkår Billund Kommune

Læs mere

Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand.

Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 30. januar 2014 Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand. Du har den 20. januar 2014, ansøgt om tilladelse til etablering af markboring, samt

Læs mere

Lovliggørelse af etablering af boring og tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyrehold

Lovliggørelse af etablering af boring og tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyrehold Lovliggørelse af etablering af boring og tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyrehold Tilladelse og vilkår Billund Kommune lovliggør hermed etablering af boringen, DGU nr. 123.1553 og

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand, til fødevarevirksomhed, af drikkevandskvalitet

Tilladelse til indvinding af grundvand, til fødevarevirksomhed, af drikkevandskvalitet Tilladelse til indvinding af grundvand, til fødevarevirksomhed, af drikkevandskvalitet Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 25.000 m³ grundvand pr. år til

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 5. august 2015

Tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 5. august 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 5. august 2015 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 69.000 m³ grundvand pr. år til markvanding af 69 ha, på

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 25. april 2016

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 25. april 2016 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 25. april 2016 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 27.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Tilladelse til etablering af en ny boring, samt tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 12. april 2016

Tilladelse til etablering af en ny boring, samt tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 12. april 2016 Tilladelse til etablering af en ny boring, samt tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 12. april 2016 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 24.000

Læs mere

Afslag på ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding

Afslag på ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding Afslag på ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding Dato: 6. april 2017 Billund Kommune har den 16. januar 2017 modtaget din ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand

Læs mere

Tilladelse til etablering af markboring samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til etablering af markboring samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand Tilladelse til etablering af markboring samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 31.200 m³ grundvand pr.

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 28. juni 2016

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 28. juni 2016 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 28. juni 2016 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 10.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Indvindingstilladelse

Indvindingstilladelse Per Nielsen Søndervej 63 5672 Broby Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Indvindingstilladelse Indvinding

Læs mere

Billund Kommunen skal underrettes om borearbejdets begyndelse 14 dage i forvejen.

Billund Kommunen skal underrettes om borearbejdets begyndelse 14 dage i forvejen. Tilladelse til etablering af markboring samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til etablering af en ny markboring, samt foreløbig

Læs mere

Tilladelse til etablering af boring til frostsikring af juletræer samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til etablering af boring til frostsikring af juletræer samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand Tilladelse til etablering af boring til frostsikring af juletræer samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 13. april 2015

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 13. april 2015 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 13. april 2015 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 28.500 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Tilladelse til etablering af markboring samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til etablering af markboring samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand Tilladelse til etablering af markboring samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 22.500 m³ grundvand pr.

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 24. april 2015

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 24. april 2015 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 24. april 2015 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 46.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Fornyet tidsbegrænset tilladelse til indvinding af overfladevand til markvanding

Fornyet tidsbegrænset tilladelse til indvinding af overfladevand til markvanding Fornyet tidsbegrænset tilladelse til indvinding af overfladevand til markvanding Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 13.000 m³ overfladevend pr. år til

Læs mere

Billund Kommunes foreløbige vurdering

Billund Kommunes foreløbige vurdering Kurt Rungborg Mikkelsen Mejerivej 20 7250 Hejnsvig Sendt til din e-boks Afgørelse vedr. 27 anmeldelse for etablering af maskinhus på Mejerivej 20, 7250 Hejnsvig Dato: 6. juni 2016 Billund Kommune har den

Læs mere

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 43 7250 Hejnsvig Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Billund Kommune meddeler hermed tilladelse til

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 28. juni 2016

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 28. juni 2016 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 28. juni 2016 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 25.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. december 2015

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. december 2015 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 7. december 2015 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 4.500 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 9. september 2016

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 9. september 2016 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 9. september 2016 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 45.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Miljø og Natur Jens Laurids Sørensen Ullerupvej 91 6780 Skærbæk Direkte tlf.: +4574929202 Mail: lbk1@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-103-15 Ks: NOB 09-11-2015 Tilladelse til indvinding af grundvand Husholdning,

Læs mere

Tilladelse til etablering af drikkevandsboring, samt tilladelse til indvinding af grundvand.

Tilladelse til etablering af drikkevandsboring, samt tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 5. september 2016 Tilladelse til etablering af drikkevandsboring, samt tilladelse til indvinding af grundvand. Du har den 23. juni 2016, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af en drikkevandsboring

Læs mere

Afslag til tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding

Afslag til tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding Afslag til tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding Dato: 10. september 2019 Billund Kommune har den 2. oktober 2018 modtaget din ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 25, maj 2016

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 25, maj 2016 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 25, maj 2016 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 19.000 m³ grundvand pr. år til markvanding af

Læs mere

Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps Skolegyden 18 7200 Grindsted

Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps Skolegyden 18 7200 Grindsted Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps Skolegyden 18 7200 Grindsted Tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejlet Billund Kommune meddeler hermed Sdr.

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 6. april 2016

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 6. april 2016 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 6. april 2016 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 16.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 4. juni 2014

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 4. juni 2014 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 4. juni 2014 Tilladelse og vilkår. Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 15.000 m 3 grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 19. april 2017

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 19. april 2017 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 19. april 2017 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 11.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 31. juli 2017

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 31. juli 2017 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 31. juli 2017 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 18.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 9. juni 2017

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 9. juni 2017 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 9. juni 2017 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 25.000 m³ grundvand pr. år til markvanding af

Læs mere

Jan Nørgaard Fløe Pedersen Dalsvej Grindsted. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 11. august 2015

Jan Nørgaard Fløe Pedersen Dalsvej Grindsted. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 11. august 2015 Jan Nørgaard Fløe Pedersen Dalsvej 4 7200 Grindsted Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 11. august 2015 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 18. oktober 2016

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 18. oktober 2016 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 18. oktober 2016 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 17.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 21. april 2016

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 21. april 2016 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 21. april 2016 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 11.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 25. oktober 2017

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 25. oktober 2017 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 25. oktober 2017 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 20.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 25. oktober 2017

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 25. oktober 2017 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 25. oktober 2017 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 35.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Niels Thomas Hjerrild Thomsen Ansager Landevej Grindsted. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 7.

Niels Thomas Hjerrild Thomsen Ansager Landevej Grindsted. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 7. Niels Thomas Hjerrild Thomsen Ansager Landevej 30 7200 Grindsted Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 7. juli 2014 Tilladelse og vilkår. Billund Kommune giver hermed tilladelse til

Læs mere

TILLADELSE. Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Vile Vestergårdvej 34D, Vile, 7870 Roslev.

TILLADELSE. Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Vile Vestergårdvej 34D, Vile, 7870 Roslev. Hans Kurt Brandhøj Høgedal Gl. Åstedvej 52 Nøreng 7870 Roslev 16. september 2015 TILLADELSE Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Vile Vestergårdvej 34D, Vile,

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 12. januar 2017

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 12. januar 2017 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 12. januar 2017 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 392.000 m³ grundvand pr. år til dambrug,

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 11. august 2017

Tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 11. august 2017 Tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 11. august 2017 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 48.000 m³ grundvand pr. år til markvanding af 48 ha, hvoraf

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Holger Toft Nielsens Planteskole Tevringvej 22 6780 Skærbæk Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929203 Mail: nib@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-48-14 Ks: LBK 08-07-2015 Tilladelse til indvinding af grundvand

Læs mere

Torben Jakobsen Brunbjergvej Grindsted. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014

Torben Jakobsen Brunbjergvej Grindsted. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014 Torben Jakobsen Brunbjergvej 41 7200 Grindsted Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014 Tilladelse og vilkår. Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 20. januar 2017

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 20. januar 2017 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 20. januar 2017 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 46.500 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grusmaterialer

Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til vask af sand-, sten- og grusmaterialer Hans Martin Risgaard Højmark Skovbrynet 1 C 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 05-08-2015 / 13.02.01-K08-3-15

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 18. maj 2017

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 18. maj 2017 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 18. maj 2017 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 3000 m³ grundvand pr. år til markvanding af

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 2. september 2014

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 2. september 2014 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 2. september 2014 Tilladelse og vilkår. Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 2.000 m³ grundvand pr. år til dyrehold

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej 5 6740 Bramming Sendt via e-mail post@kajlykkegolfklub.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13-07-2015 Sagsbehandler Jakob Top Jørgensen Telefon direkte 76 16 51 32 E-mail

Læs mere

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043.

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043. TEKNIK OG MILJØ GLADE GROENSAGER A/S Søndergade 61 5450 Otterup Sendt pr. mail: mk@gladegroensager.dk Dato: 4. december 2013 Sagsnr. 480-2013-12130 Dok.nr. 480-2013-165935 8217 Indvinding af grundvand

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 9. december 2016

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 9. december 2016 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 9. december 2016 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 11.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 6. august 2014

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 6. august 2014 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 6. august 2014 Tilladelse og vilkår. Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 45.000 m³ grundvand pr. år til pottekultur-

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 31. juli 2014

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 31. juli 2014 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 31. juli 2014 Tilladelse og vilkår. Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 20.400 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 24. januar 2017

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 24. januar 2017 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 24. januar 2017 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 26.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 24. august 2015

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 24. august 2015 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 24. august 2015 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 20.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 24. januar 2017

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 24. januar 2017 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 24. januar 2017 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 25.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Tilladelsen er meddelt i henhold til 1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21.

Tilladelsen er meddelt i henhold til 1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21. Erik Fallesen Ravn Grønnebækvej 5 6230 Rødekro Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 01-12-2015 Sagsnr.: 15/33450 Dok.løbenr.: 320448/15 Kontakt: Lone Marie Thomsen Direkte tlf.: 73767151

Læs mere

Tilladelse til etablering af industriboring samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til etablering af industriboring samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand Tilladelse til etablering af industriboring samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 50.000 m³ grundvand

Læs mere

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 7. maj 2025.

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 7. maj 2025. Frans Tange Kørupvej 18 Kørup 5450 Otterup Teknik og Miljø 7. maj 2015 Sagsnummer 480-2014-37561 Dokument nr. 480-2014-933739 Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr. 6223 Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

fornyet indvindingstilladelse fra anlæg beliggende Kastbjergvej 9A

fornyet indvindingstilladelse fra anlæg beliggende Kastbjergvej 9A Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 23-05-2016 Reference: Peter Thastum Tlf.: 41815608 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 13/6263 fornyet indvindingstilladelse

Læs mere

Per Ivarsen Grønbæk Fynslundvej 41 6064 Jordrup. Tilladelse til indvinding af grundvand til erhvervs- og husholdningsformål

Per Ivarsen Grønbæk Fynslundvej 41 6064 Jordrup. Tilladelse til indvinding af grundvand til erhvervs- og husholdningsformål Per Ivarsen Grønbæk Fynslundvej 41 6064 Jordrup By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - Savhøjvej 2, 9240 Nibe - Tilladelse til indvinding af 10.000 m 3 grundvand pr. år samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Vandforsyningsplanlægning - Savhøjvej 2, 9240 Nibe - Tilladelse til indvinding af 10.000 m 3 grundvand pr. år samt afgørelse om ikke VVM-pligt #BREVFLET# Click here to enter text. Indvindingstilladelse, Ålykkevej 1, 9280 Storvorde Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Svend Åge Antonsen Karlsvej 22, Skovbo 9500 Hobro Vandforsyningsplanlægning

Læs mere

Boringsejer skal indsende borerapport og vandanalyse (forenklet boringskontrol) til kommunen senest 3 måneder efter denne tilladelse

Boringsejer skal indsende borerapport og vandanalyse (forenklet boringskontrol) til kommunen senest 3 måneder efter denne tilladelse Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Michael Damkjær Pedersen Hjortsvangen 80 B 7323 Give 14. december 2015 Tilladelse til etablering af ny boring til vandindvinding - Risbankevej 54 Ikast-Brande

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time Esther Søgaard Søndre Storetoft 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 16/7128 Reg. nr. 563-40-5004-00 Endelig tilladelse

Læs mere

samt afgørelse om ingen VVM-pligt. Kodallundvej

samt afgørelse om ingen VVM-pligt. Kodallundvej Verner Sørensen Kodallundvej 6 8763 Rask Mølle Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-14 3.7.2014

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time A/S FANØ VESTERHAVSBAD Att.: Steffen Lassen Golfvejen 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 23. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 11/19587 Reg. nr. 563-41-0001-01

Læs mere

Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet F.M.B.A. c/o Kjeld Andreasen Sdr Farup Vej 20 Sdr Farup 6760 Ribe

Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet F.M.B.A. c/o Kjeld Andreasen Sdr Farup Vej 20 Sdr Farup 6760 Ribe Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet F.M.B.A. c/o Kjeld Andreasen Sdr Farup Vej 20 Sdr Farup 6760 Ribe Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947460 Tilladelse til ny Dyrvandingsboring. Godkendelse

Læs mere

1. Boringen må placeres på matr. nr. 1 Eldrup, Gjesing, jævnfør ansøgningsmateriale. Se kortbilag 1.

1. Boringen må placeres på matr. nr. 1 Eldrup, Gjesing, jævnfør ansøgningsmateriale. Se kortbilag 1. Løvenholmfonden l Løvenholmvej 66, Gjesing 8963 Auning Byg og Miljø Dato: 22. november 2013 Reference: Per V. Misser Direkte telefon: 89 59 40 20 E-mail: pvm@norddjurs.dk Sagsnr.: 13/18760 Boretilladelse

Læs mere

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge 17. DECEMBER 2015 JOURNALNUMMER 09.08.26-K08-2939-15 TILLADELSE TIL JORDVARME Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og

Læs mere

Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted

Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 65.000 m³ grundvand 4. august 2014 Billund Kommune meddeler hermed Billund

Læs mere

Lovliggørende dispensation til opfyldning af mose mod etablering af erstatningsnatur

Lovliggørende dispensation til opfyldning af mose mod etablering af erstatningsnatur HANS HELLE, SDR. OMME EJENDOMSSELSKAB ApS Hovedgaden 5 7260 Sønder Omme Att.: Søren Helle Lovliggørende dispensation til opfyldning af mose mod etablering af erstatningsnatur Billund Kommune har ved besigtigelse

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 38 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 38 m³/time Torvegade 74, 6700 Esbjerg Benny Skovgaard Hansen Obbekjærvej 119 6760 Ribe Do 1. august 2016 Sagsbehandler Ek Obel Sørensen E-mail eksre@esbjergkommune.dk Sagsid 13/27433 Reg. nr. 571-40-5345-00 Endelig

Læs mere

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring.

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring. Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 52548 JUP Tilladelse til erstatningsboring. Varde Kommune giver tilladelse til etablering af en ny markvandingsboring

Læs mere

Fornyet indvindingstilladelse efter Vandforsyningsloven, gælder indtil 1. november 2047

Fornyet indvindingstilladelse efter Vandforsyningsloven, gælder indtil 1. november 2047 Jørgen Aaskov Jørgensen Åbylundvej 6 5600 Faaborg By, Land og Kultur Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk www.fmk.dk Fornyet indvindingstilladelse efter

Læs mere

KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS Gellerupvej Varde. Tilladelse til ny teknisk boring til overrisling af glatførebane.

KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS Gellerupvej Varde. Tilladelse til ny teknisk boring til overrisling af glatførebane. KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS Gellerupvej 113 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Tilladelse til ny teknisk boring til overrisling af glatførebane. Godkendelse Varde Kommune giver

Læs mere

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Vesterbjergevej 3B, Sdr. Felding

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Vesterbjergevej 3B, Sdr. Felding TEKNIK OG MILJØ SØGÅRD ANDELSBRUG AMBA Blåbjergvej 1 7280 Sønder Felding E-mail: sa79@firma.tele.dk Att.: Ole Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Vesterbjergevej 3B, Sdr. Felding Byggeri,

Læs mere

FLEMMING ANDERSEN Øster Rærupvej Nørre Nebel. Tilladelse til erstatningsboring til markvandingsboring.

FLEMMING ANDERSEN Øster Rærupvej Nørre Nebel. Tilladelse til erstatningsboring til markvandingsboring. FLEMMING ANDERSEN Øster Rærupvej 40 6830 Nørre Nebel Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Tilladelse til erstatningsboring til markvandingsboring. Godkendelse Varde Kommune giver tilladelse

Læs mere

Gårdejer Thomas Hansen Ølgodvej 107 Dejgaard 6800 Varde

Gårdejer Thomas Hansen Ølgodvej 107 Dejgaard 6800 Varde Gårdejer Thomas Hansen Ølgodvej 107 Dejgaard 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947460 Tilladelse til ny markvandingsboring. Godkendelse Varde Kommune giver tilladelse til etablering af

Læs mere

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 26.

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 26. Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 43 7250 Hejnsvig Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 1.000 m³ grundvand 26. januar 2016 Billund Kommune meddeler hermed ejer af Rugbjergvej 59, 6623

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Martin Kjelgaard Rosengreen Slotsgården 14,st 3630 Jægerspris Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 09.08.26-P19-3-16 BY OG LANDSKAB Meransletten 27, 3630 Jægerspris - Jordvarme Frederikssund Kommune meddeler tilladelse

Læs mere

Dispensation til oprensning og slåning

Dispensation til oprensning og slåning Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928043 Mail: mom1@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P25-11-15 Ks: LSc 26. august 2015 Dispensation til oprensning og slåning

Læs mere

Afgørelse om lovliggørelse af 2-rækket minkhal opført på ejendommen beliggende Søvangvej 25, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering

Afgørelse om lovliggørelse af 2-rækket minkhal opført på ejendommen beliggende Søvangvej 25, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering Afgørelse om lovliggørelse af 2-rækket minkhal opført på ejendommen beliggende Søvangvej 25, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 18. maj 2015 modtaget anmeldelse om lovliggørelse af 216 m 2 2-rækkers

Læs mere

Trehøjegaard v/dennis Lauridsen c/o Dennis Lauridsen Frøstrupvej Varde. Tilladelse til erstatningsboring.

Trehøjegaard v/dennis Lauridsen c/o Dennis Lauridsen Frøstrupvej Varde. Tilladelse til erstatningsboring. Trehøjegaard v/dennis Lauridsen c/o Dennis Lauridsen Frøstrupvej 351 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Tilladelse til erstatningsboring. Godkendelse Varde Kommune giver tilladelse

Læs mere

TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND TIL HUSHOLDNING. Hjortdalvej 231, 9690 Fjerritslev

TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND TIL HUSHOLDNING. Hjortdalvej 231, 9690 Fjerritslev Ejer af ejendomme Hjortdalvej 231, 9690 Fjerritslev Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen Direkte

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje til at udvide toiletbygning ved Højer Bådklubs klubhus, Havnevej 8A, Højer

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinje til at udvide toiletbygning ved Højer Bådklubs klubhus, Havnevej 8A, Højer Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 6792 Rømø Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: +4574929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-4-15 25. februar 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra

Læs mere

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg.

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Dato: 23-11-2015 Sagsnr.: 09/21960 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Skodborg Vandværk Gejlager 6A 6630 Rødding Sendt pr. mail til: post@skodborgvandvaerk.dk Regulering af vandindvindingstilladelse

Læs mere

4. Den årligt indvundne vandmængde indberettes til kommunen inden den følgende 1. februar.

4. Den årligt indvundne vandmængde indberettes til kommunen inden den følgende 1. februar. TEKNIK & MILJØ Team Vandmiljø - Grundvand Dato: 28. september 2017 Sagsnr.: 17/19044 Jens Lyngholm Rønnow Skræntegårdsvej 4 6670 Holsted E-mail: jlronnow@gmail.com CPR/CVR-nr.: 92071456 Kontaktperson:

Læs mere

2025 eller indtil dambrugets miljøgodkendelse. eller revideres, hvor der skal søges igen, hvis tilladelsen ønskes opretholdt.

2025 eller indtil dambrugets miljøgodkendelse. eller revideres, hvor der skal søges igen, hvis tilladelsen ønskes opretholdt. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HALLESØ-VRADS DAMBRUG ApS Halle Søvej 5 Boest 8766 Nørre Snede 18. december 2015 Tilladelse til indvinding af overfladevand og grundvand til dambrug fra

Læs mere

Erik Bech Ramten Hedevej 23 8586 Ørum Djurs

Erik Bech Ramten Hedevej 23 8586 Ørum Djurs Erik Bech Ramten Hedevej 23 8586 Ørum Djurs Byg & Miljø Dato: 10.12.2014 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 10/13957 Endelig tilladelse til vanding

Læs mere

Hallumgade Farming ApS Kvongvej 511 Kvong 6800 Varde

Hallumgade Farming ApS Kvongvej 511 Kvong 6800 Varde Hallumgade Farming ApS Kvongvej 511 Kvong 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947460 Tilladelse til ny markvandingsboring. Godkendelse Varde Kommune giver tilladelse til etablering af en

Læs mere

Lunderskov Vandværk I/S Att.: Thorkild Jensen, mail: thors-hammer@os.dk Sortebjergvej 23 6640 Lunderskov

Lunderskov Vandværk I/S Att.: Thorkild Jensen, mail: thors-hammer@os.dk Sortebjergvej 23 6640 Lunderskov Lunderskov Vandværk I/S Att.: Thorkild Jensen, mail: thors-hammer@os.dk Sortebjergvej 23 6640 Lunderskov Tilladelse til etablering af en ny rentvandstank Kolding Kommune har den 5. marts 2015 modtaget

Læs mere

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Rougsøvej 186, 8950 Ørsted

Fornyet tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Rougsøvej 186, 8950 Ørsted Lone Foged Bertelsen Rougsøvej 186 8950 Ørsted Byg & Miljø Dato: 15.01.2015 Reference: Mai Hansen Direkte telefon: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 07/21230 Fornyet tilladelse til vanding

Læs mere

Alex Bandsberg Thomsen St Hebovej Janderup Vestj

Alex Bandsberg Thomsen St Hebovej Janderup Vestj Alex Bandsberg Thomsen St Hebovej 17 6851 Janderup Vestj Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Tilladelse til ny markvandingsboring. Godkendelse Varde Kommune giver tilladelse til etablering

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 5. august 2019

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 5. august 2019 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 5. august 2019 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 40.500 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Nødbjerggård Agerbrug Viggo Conradsen Debelvej 58B 6753 Agerbæk. Tilladelse til erstatningsboring.

Nødbjerggård Agerbrug Viggo Conradsen Debelvej 58B 6753 Agerbæk. Tilladelse til erstatningsboring. Nødbjerggård Agerbrug Viggo Conradsen Debelvej 58B 6753 Agerbæk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Tilladelse til erstatningsboring. Godkendelse Varde Kommune giver tilladelse til etablering

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter. Rasmus Madsen Kongsted Engvej 4 7000 Fredericia 01-06-2015 Sags id.: 15/3826 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af vandhul Fredericia Kommune giver hermed tilladelse efter

Læs mere

Landbrug/vindmølle v/knud Uhre Rahbek Guldagervej 94 Guldager 6710 Esbjerg V

Landbrug/vindmølle v/knud Uhre Rahbek Guldagervej 94 Guldager 6710 Esbjerg V Landbrug/vindmølle v/knud Uhre Rahbek Guldagervej 94 Guldager 6710 Esbjerg V Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947460 Tilladelse til ny markvandingsboring. Godkendelse Varde Kommune giver tilladelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et nyt enfamiliehus og garage med redskabsrum på matr. nr. 6s, Brandlund

Læs mere

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup Center Natur og Miljø Per Møller Kristiansen Gammelholmvej 8 Sønderup 9541 Suldrup Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-14182-10 Ref.: Grethe

Læs mere