Pension og livsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pension og livsforsikring"

Transkript

1 Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr Indhold 1. Om pension og livsforsikring Om udbetaling Skat og afgifter Forrentning Dokumentation Begrænsninger for udbetaling Anmeldelse Vilkår for aftalen Informationer til den forsikrede Indgåelse af aftalen Ikrafttræden Aftalen ophører Om indbetaling og betaling Ændringer i den forsikredes forhold Ændringer i forsikringsforhold Generelle regler og forhold Forældelse Klagemuligheder Kundeoplysninger Fortrydelsesret... 6

2 1. Om pension og livsforsikring Aftalen om pension og livsforsikring udbydes af Skandia Link Livsforsikring A/S, CVR nr i det følgende benævnt Skandia. En aftale om pension og livsforsikring 1 giver ret til udbetaling af opsparing ved opnået pensionsalder eller forsikring ved død, hvis de gældende betingelser er opfyldt Om udbetaling Ved det aftalte pensionstidspunkt Opsparingen til pension udbetales enten som et engangsbeløb eller som en månedlig udbetaling fra den aftalte dato. Hvis pensionen skal udbetales månedligt, kan den forsikrede 2 vælge mellem de vilkår for udbetalingerne, der gælder, når udbetalingen starter. Før udbetalingen oplyser Skandia, hvilken dokumentation der er nødvendig. Skandia har ret til at kræve eventuelle yderligere oplysninger. Opsparingen udbetales som udgangspunkt til den forsikrede, og er betinget af, at denne er i live på tidspunktet for aftalens udløb. Hvis forsikrede er afgået ved døden, se punkt Den løbende udbetaling kan være betinget af, at den forsikrede er i live, og Skandia kan løbende kræve dokumentation for dette Ved død før aftalt pensionstidspunkt Der kan være indgået aftale om livsforsikring. Hvis forsikrede dør, før det aftalte pensionstidspunkt, der er fastsat for pensionsordningen, udbetales de aftalte forsikringer til den/de begunstigede. Derudover kan der være indgået aftale om reservesikring, også kaldet saldosikring eller ekstrasikring. Det betyder, at opsparingen kan udbetales til den/de begunstigede ved død efter gældende regler. Det fremgår af forsikredes pensionsoversigt, hvem der er begunstiget Udbetaling før aftalt pensionstidspunkt Forsikringstager/den forsikrede har ret til at ophæve aftalen og få udbetalt opsparingen, medmindre andet er aftalt. Hvis aftalen eksempelvis er oprettet i forbindelse med en firmapensionsaftale, kan det være aftalt, at det ikke er muligt at ophæve aftalen og få udbetalt opsparingen. Særligt for Skandia Safe 1 Livsforsikring dækker forskellige forsikringer ved død eksempelvis børnepension, løbende udbetaling i rater eller udbetaling af engangsbeløb. 2 Den forsikrede er den person, som har sparet op til pensionen enten privat eller gennem en arbejdsgiver. Der gælder særlige regler for udbetaling før det aftalte pensionstidspunkt, hvis den forsikrede sparer op til pensionen med Skandia Safe. Disse regler er beskrevet i de gældende investeringsvilkår for Skandia Safe Skat og afgifter Skandia fratrækker eventuelle skatter og afgifter i henhold til enhver tid gældende lovgivning, før udbetaling finder sted Forrentning I tilfælde hvor Skandia skal forrente et beløb med tilbagevirkende kraft, bliver beløbet opgjort efter Forsikringsaftalelovens 24 stk Dokumentation Udbetalingen til den eller de sikrede sker, når de nødvendige oplysninger er modtaget og vurderet i Skandia, og udbetalingen er opgjort. Ved enhver udbetaling skal den berettigede fremskaffe de oplysninger, som Skandia finder nødvendige. Skandia kan til enhver tid kræve dokumentation for, at betingelserne for en udbetaling er opfyldt. For både løbende udbetalinger og engangsudbetalinger gælder det, at udbetaling tidligst forfalder, når udbetalingen er opgjort, og der er dokumenteret en udbetalingspligt for Skandia Begrænsninger for udbetaling Ved dødsfald der skyldes deltagelse i krigstjeneste eller borgerlige uroligheder, er det kun pensionsopsparingen der udbetales, hvis saldosikring eller ekstrasikring er tilknyttet aftalen, uanset hvor længe aftalen har været i kraft. Hvis der opstår krigstilstand eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område, kan der blive tale om at øge betalingen for livsforsikringer og/eller nedsætte dækningsomfanget ved dødsfald. Reglerne for dette følger de til enhver tid gældende regler, som Skandia har anmeldt til Finanstilsynet Begrænsninger for individuelle forsikringer Følgende begrænsninger gælder individuelle forsikringer (individuelle fortsættelsesforsikringer 3 og forsikringer knyttet til en privat pensionsordning), der har været gældende under et år. Livsforsikringer udbetales ikke, hvis dødsfaldet skyldes en eller flere af følgende årsager: Selvmordsforsøg Ophold i eller rejser til områder uden for Danmark, hvor risikoen for død er forøget på grund af krigstilstand, borgerlige uroligheder, epidemier eller lignende omstændigheder 3 Læs om individuel fortsættelsesforsikring i afsnit Pension og livsforsikring nr Skandia 2/6

3 Deltagelse i ekspeditioner, bjergbestigning, motorvæddeløb, farlig sport eller andet, der kan sidestilles hermed Flyvning bortset fra som passager i offentlig godkendt lufttrafik. Skandia udbetaler en eventuel opsparing, hvis der er indgået aftale om saldosikring eller ekstrasikring, også kaldet reservesikring Anmeldelse Ved opnået pensionsalder Ved opnået pensionsalder kontakter Skandia den forsikrede med henblik på at påbegynde udbetaling af pensionsordningen Ved dødsfald Skandia modtager automatisk besked ved dødsfald, hvis den forsikrede havde dansk CPR nummer og var bosiddende i Danmark. Skandia tager kontakt til de efterladte. Efterladte har også mulighed for at anmelde dødsfaldet til Skandia. 2. Vilkår for aftalen Ved aftalen om pension og livsforsikring forstås det samlede aftalegrundlag, som fx er dokumenteret ved: 1. En pensionsoversigt 2. Forsikringsbetingelser 3. Investeringsvilkår 4. De regler som Skandia har anmeldt til Finanstilsynet 5. En eventuel pensionsaftale Informationer til den forsikrede Af den forsikredes pensionsoversigt fremgår det: 1. Hvilken/hvilke udbetaling(er) den forsikrede er berettiget til. 2. Hvor meget der maksimalt vil blive udbetalt fra livsforsikringen. 3. Hvor længe livsforsikringen kan dække forsikrede. 4. Hvilken begunstigelse der er valgt Indgåelse af aftalen Pension og livsforsikring kan aftales som en del af en firmapensionsaftale 4, som en privat pensionsordning eller som en individuel fortsættelsesforsikring, fx ved jobskifte. Aftalen om pension og livsforsikring oprettes på grundlag af de skriftlige oplysninger, Skandia modtager fra forsikringstageren 5, den forsikrede og/eller andre. Oplysninger 4 Med firmapensionsaftale forstås en aftale, som en arbejdsgiver indgår med Skandia om pensionsordninger/forsikringer for enten alle eller en gruppe af arbejdsgiverens ansatte. I firmapensionsaftaler er det arbejdsgiveren, som er forsikringstager, og medarbejderen, som er den forsikrede. 5 Forsikringstageren er den person eller det firma, der har indgået aftalen med Skandia. afgivet af forsikringstager betragtes som afgivet af den forsikrede. Oplysninger gives på en særlig blanket (begæring) og kan suppleres af andre erklæringer, attester m.m., som Skandia anser for nødvendige, medmindre andet er aftalt. Efterfølgende ændringer i aftalen om pension og livsforsikring, fx ændring af et dækningsbeløb eller tidspunkt for udløb, foretages på samme måde som ovenstående Urigtige oplysninger Det kan som følge af Forsikringsaftaleloven få konsekvenser for aftalen om pension og livsforsikring, hvis de oplysninger, der ligger til grund for indgåelsen af aftalen, aftalens ikrafttrædelsesdato, ændringer i aftalen eller i øvrigt, er urigtige eller mangelfulde. Aftalen om pension og livsforsikringen kan reduceres eller helt eller delvist bortfalde. Jævnfør bestemmelserne i Forsikringsaftaleloven gælder: 1. Er de urigtige oplysninger afgivet/undladt svigagtigt, kan der ikke gøres krav mod Skandia. 2. Er de urigtige oplysninger afgivet/undladt i god tro, hæfter Skandia, som hvis de var rigtige. 3. Er der afgivet urigtige oplysninger, der ikke er nævnt i de to første punkter, er Skandia fri for ansvar, hvis Skandia ikke ville have overtaget/etableret forsikringen med kendskab til de korrekte forhold. 4. Hvis Skandia ville have overtaget/etableret forsikringen, hæfter Skandia kun for en forsikring af størrelse og indhold, som Skandia ville have tilbudt for den aftalte indbetaling, hvis Skandia ved aftalens indgåelse havde fået de rigtige oplysninger. Er de urigtige eller mangelfulde oplysninger afgivet/undladt af andre, har det samme konsekvens, som var oplysningen afgivet af forsikringstageren/den forsikrede selv Individuel fortsættelsesforsikring Er den forsikrede trådt ud af en firmapensionsaftale, kan den forsikrede ind til tre måneder efter udtrædelsen oprette en individuel fortsættelsesforsikring uden at afgive helbredsoplysninger. Forsikringen tilbydes til en individuel pris og efter Skandias til enhver tid gældende regler for indgåelse af aftale om forsikringer, herunder krav til indkomst m.v. Den forsikrede skal skriftligt meddele Skandia, hvis der ønskes en individuel fortsættelsesforsikring Ikrafttræden Aftalen træder i kraft den dag, hvor begæring, attester m.m., kan accepteres af Skandia uden forbehold og på normale vilkår, medmindre andet er aftalt. Reglerne for ikrafttræden gælder også ved forhøjelser og øvrige ændringer i aftalen om pension og livsforsikring Begrænsninger i aftalen Hvis Skandia kun kan acceptere aftalen med begrænsninger i forsikringen og/eller mod forhøjet betaling for for Pension og livsforsikring nr Skandia 3/6

4 sikringen, vil aftalen om forsikring tidligst træde i kraft, når forsikringstageren/den forsikrede skriftligt har accepteret de skærpede vilkår Aftalen kræver genforsikring Har aftalens forsikringer en størrelse, der kræver, at den skal genforsikres af Skandia, indtræder Skandias ansvar først på det tidspunkt, hvor forsikringerne kan antages af såvel Skandia som Skandias genforsikringspartner Særligt for obligatoriske firmapensionsaftaler Aftaler om pension og livsforsikring, der indgås som følge af en obligatorisk firmapensionsaftale 6, træder i kraft den dag, hvor medarbejderen opfylder de aftalte vilkår for at indtræde i pensionsordningen, hvis forsikringen kan/kunne antages af Skandia uden forbehold og på normale vilkår. Medarbejderen har tre måneder fra det tidspunkt, hvor medarbejderen skal indtræde i pensionsordningen til at sende de nødvendige oplysninger (som der stilles krav om i firmapensionsaftalen) til Skandia. Modtager Skandia ikke de nødvendige oplysninger inden for dette tidsrum, annulleres ansøgningen om forsikring for den pågældende medarbejder, og medarbejderen er ikke dækket af forsikringen Aftalen ophører Udbetaling af pension Ophør af aftalen om udbetalingen af pension sker efter gældende regler for den valgte udbetalingsform eller ved forsikredes død Livsforsikring Udbetaling af engangsbeløb Aftalen om livsforsikring ophører ved udgangen af den måned, hvor den aftalte udløbsalder for forsikringen opnås, eller efter gældende regler for den valgte udbetalingsform. Den aftalte udløbsalder fremgår af den forsikredes pensionsoversigt. Løbende udbetaling Ophør af aftalen om løbende udbetaling fra en livsforsikring til begunstigede sker efter gældende regler for den valgte udbetalingsform eller ved begunstigedes død Ved fratrædelse Fratræder den forsikrede sin stilling i det firma, som aftalen er indgået med, ophører livsforsikringen på den dato, hvor den forsikrede fratræder Om indbetaling og betaling Indbetaling til pensionsopsparingen og betaling for livsforsikringen kan ske enten som aftalte løbende indbetalinger eller som aftalte engangsindbetalinger. 6 Pensionsordning i et firma, som medarbejdere har ret og pligt til at være en del af, fx som følge af overenskomst. Indbetaling fortsætter til det i aftalen fastsatte ophør. Skandia har ret til at ændre aftalen om indbetaling, herunder stoppe for indbetalinger. Indbetaling skal ske elektronisk eller på anden aftalt måde. Ved betaling elektronisk vil der være forskel på den dato, pengene trækkes på forsikringstagers konto og den dato, Skandia modtager pengene. Omkostninger, gebyrer og betaling for forsikringer trækkes fra indbetalingerne, før pengene placeres, eller fra opsparingen til pension. De nævnte udgifter opgøres og opkræves i henhold til de til enhver tid gældende regler, som Skandia har anmeldt til Finanstilsynet. Skandia placerer indbetalingerne i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor, når pengene er modtaget i Skandia, se i øvrigt de investeringsvilkår, der gælder for det valgte opsparingsprodukt For firmapensionsaftaler Betalingen forfalder på de datoer, der fremgår af firmapensionsaftalen og fortsætter til det fastsatte ophørstidspunkt. Der trækkes arbejdsmarkedsbidrag (AMB) fra betalingerne efter gældende regler. Reglerne for indbetaling kan afvige for firmapensionsaftaler, da reglerne for indbetaling fremgår af den konkrete aftale For individuelle forsikringer Betalingen forfalder på de datoer, der fremgår af pensionsoversigten og fortsætter til det fastsatte udløbstidspunkt Forfald og rykkerprocedure Medmindre andet er aftalt, forfalder betalingen, når aftalen om forsikring træder i kraft. Efterfølgende betalinger forfalder i henhold til den konkrete aftale. Sidste rettidige betalingsdag fremgår af aftalen. Hvis der ikke sker rettidig betaling, sender Skandia en påmindelse om betaling tidligst 14 dage efter udløbet af betalingsfristen. Påmindelsen indeholder oplysning om, at forsikringen ophører, hvis betaling ikke sker senest 21 dage efter påmindelsens dato. Skandia har ret til at opkræve gebyrer for påmindelser, strafrenter og andre omkostninger, der er forbundet med manglende betaling for forsikringen Ekstra opkrævning til at dække omkostninger Hvis værdien af opsparingen på et hvilket som helst tidspunkt falder til en mindre værdi end det beløb, som betaling for forsikringer og omkostninger forventes at blive inden for en 12 måneders periode, kan Skandia sende en opkrævning på dette beløb Mulighed for at stoppe indbetalingerne Forsikringstageren har mulighed for at stoppe indbetalingerne efter forudgående aftale med Skandia, medmindre Pension og livsforsikring nr Skandia 4/6

5 andet er aftalt. Forsikringstageren har ligeledes mulighed for at indgå en aftale med Skandia om henstand7 i en nærmere afgrænset periode. Vilkårene herfor fastsættes af Skandia. Hvis der ikke indbetales, kan det aftales, at forsikringerne fortsætter på en af følgende måder: Forsikringer ved død opretholdes, så længe betalingen kan dækkes af opsparingen Forsikringer ved død bortfalder Manglende indbetalinger Sker indbetalingerne ikke som aftalt, kan Skandia fratrække betaling til omkostninger og for forsikringer ved død i opsparingen. Forsikringer kan fortsætte, indtil opsparingen er opbrugt, eller indtil størrelsen af den tilbageværende opsparing udgør mindre end den fastsatte nedre grænse, som berettiger Skandia til at ophæve aftalen i henhold til de til enhver tid gældende regler, som Skandia har anmeldt til Finanstilsynet. Forsikringer kan dog ikke fortsætte længere end til de aftalte udløbstidspunkter Mulighed for at genoptage betaling Efter en periode hvor forsikringen ikke har været gældende som følge af manglende betaling, kan betaling genoptages efter reglerne i Forsikringsaftaleloven. I perioden, hvor forsikringen ikke har været i kraft som følge af manglende betaling, er der ikke dækning Minimumsgrænser Skandia forbeholder sig ret til at fastsætte minimumsbeløb for størrelsen af indbetalinger. Skandia er berettiget til at ophæve aftalen og udbetale opsparingen efter fradrag af omkostninger, skat mv, hvis opsparingen er mindre end den til enhver tid gældende minimumsstørrelse, som Skandia har anmeldt til Finanstilsynet, tre måneder efter indbetalingen er ophørt Regulering af betaling for forsikringer Betaling for forsikringer kan reguleres Ændringer i den forsikredes forhold Den forsikrede/forsikringstager er forpligtet til at give Skandia oplysninger om ændringer i alle forhold, der har betydning for aftalen Ændringer i forsikringsforhold Der kan foretages ændringer i forsikringsbetingelserne og aftalegrundlaget i øvrigt, hvis omstændighederne for forsikringen nødvendiggør en ændring. Det kan fx være, men er ikke begrænset til, lovgivningsmæssige betingelser, markedsmæssige betingelser, konkurrenceforhold, skatte og afgiftsforhold og ændringer i det anmeldte tekniske grundlag Ændring i forsikringsbetingelser Medmindre det er aftalt på forhånd, kan forsikringsbetingelserne for pension og livsforsikring ikke ændres i negativ retning for forsikringstageren i forsikringens løbetid. Hvis det er aftalt, at der kan foretages ændringer, kan det ske med tre måneders skriftligt varsel Ændring i prisen for forsikringen Forsikringstageren får meddelelse om prisstigning senest en måned før ændringen, der træder i kraft tidligst ved betalingens næste forfaldsdag. Ønsker forsikringstageren ikke at fortsætte forsikringen efter en prisstigning, kan forsikringstageren opsige aftalen i henhold til pensionsaftalen Ændring i firmapensionsaftaler For forsikringer, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, gælder det derudover, at arbejdsgiver og Skandia kan foretage ændringer i de indgåede firmapensionsaftaler, som kan medføre ændringer i ordningen for de enkelte forsikrede. Ændringer varsles i overensstemmelse med aftalen Forsikrede/forsikringstager foretager ændring Vælger forsikrede eller forsikringstager at foretage ændringer som fx udløb på en livsforsikring, betragtes det som en opsigelse af den nuværende aftale om pension og livsforsikring og kan få betydning for forsikringens pris, prognose og størrelsen på udbetalingen Ændring i pris og dækningsomfang Opstår der krigstilstand eller anden tilsvarende fareforøgelse på dansk område, kan Skandia øge prisen for forsikringen og sætte udbetalingen fra/dækningsomfanget af forsikringen ned. Reglerne for dette er anmeldt til den offentlige tilsynsmyndighed. 3. Generelle regler og forhold For aftalen gælder dansk rets almindelige regler, herunder bestemmelserne i den til enhver tid gældende skattelovgivning, forsikringsaftalelov og lov om finansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør heraf, medmindre andet er bestemt i aftalegrundlaget eller øvrige vilkår og bestemmelser, der knytter sig til aftalen. Aftalen følger til enhver tid det beregningsgrundlag, der er anmeldt til den offentlige tilsynsmyndighed. 7 Henstand betyder, at forsikrede kan være dækket af eventuelle forsikringer i en periode uden at indbetale til pensionsordningen. Prisen for forsikringer og øvrige omkostninger vil blive trukket i pensionsopsparingen. Pension og livsforsikring nr Skandia 5/6

6 3.1. Forældelse For aftalen om forsikring gælder de almindelige forældelsesregler, herunder specielt Forsikringsaftaleloven Klagemuligheder Er forsikringstager/den forsikrede uenig i Skandias sagsbehandling eller en afgørelse truffet af Skandia, skal forsikringstager/den forsikrede først klage skriftligt til Skandias juridiske afdeling: Skandia Kay Fiskers Plads København S Att.: Jura Modtager forsikringstager/den forsikrede efterfølgende ikke en begrundelse, som er tilfredsstillende, kan der klages skriftligt til Ankenævnet for Forsikring mod et mindre gebyr: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Forsikringstager/den forsikrede skal udfylde et særligt klageskema, der kan hentes på ankeforsikring.dk Fortrydelsesfrist Ved individuelle fortsættelsesforsikringer er fortrydelsesfristen 14 dage. Ved forsikring knyttet til en oprettelse af en privat pensionsordning er fortrydelsesfristen 30 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, aftalen er indgået. Forsikringstager har efter reglerne i Forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen regnes fra den dag, hvor aftalen er indgået, og forsikringstager har modtaget forsikringsbetingelserne, hvor fortrydelsesretten er beskrevet. Udløber fortrydelsesfristen på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan forsikringstager vente til den følgende hverdag Fortrydelse skal ske skriftligt Inden fortrydelsesfristen udløber skal forsikringstager underrette Skandia skriftligt om, at aftalen er fortrudt ved at sende et brev eller en e mail til: Skandia Link Livsforsikring A/S Kay Fiskers Plads København S CVR nummer: E mail: Underretter forsikringstager Skandia i et brev, er det tilstrækkeligt, at brevet er sendt inden fristens udløb. Skandia kan kræve dokumentation for rettidig fortrydelse Kundeoplysninger Skandia indhenter og behandler de oplysninger om forsikringstager/den forsikrede, som er nødvendige for at administrere og rådgive om pensions og forsikringsforhold. Skandia registrerer blandt andet de oplysninger, som forsikringstager/den forsikrede giver til Skandia. Skandia videregiver kun oplysninger om forsikringstager/ den forsikrede, hvis det er tilladt i medfør af lovgivning, eller hvis Skandia har indhentet samtykke hertil. Forsikringstager/den forsikrede kan få oplyst, hvilke oplysninger Skandia ligger inde med ved skriftlig henvendelse til: Skandia Kay Fiskers Plads København S Att.: Jura 3.4. Fortrydelsesret For individuelle aftaler om forsikring, som fx en fortsættelsesforsikring eller forsikring knyttet til en privat pensionsordning, gælder en fortrydelsesret. Det betyder, at forsikringstager kan fortryde en individuel indgået aftale om forsikring efter reglerne i Forsikringsaftaleloven. Pension og livsforsikring nr Skandia 6/6

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Udbudt af Skandia Link Livsforsikring A/S, i det følgende kaldet Skandia. Nr. 10 2011 1 Indhold 1. Om opsparing... 2 1.1. Indbetaling til opsparing... 2 1.2. Ordning

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. januar 2016 Nr. 01 16 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan virker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Link Nr. 06 2010 Indhold 1. Generelle vilkår... 2 1.1. Omfang... 2 1.2. Lovbestemmelser... 2 1.3. Grundlag... 2 1.4. Kontakt med Skandia Link... 2 1.5. Forsikringen

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Alm.Afsenderfelt_Tekst Side 1 af 10 Betingelser Nr. 5169 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten,

Læs mere

Giv dit barn en økonomisk tryg opvækst, også selvom du dør. Børnerente. Forsikringsbetingelser

Giv dit barn en økonomisk tryg opvækst, også selvom du dør. Børnerente. Forsikringsbetingelser Giv dit barn en økonomisk tryg opvækst, også selvom du dør Børnerente AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Gruppebørnerenten er oprettet på grundlag af aftaler mellem nærpension og AP

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2019 Nr. 06-19 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan virker forsikringen... 2 2. Vilkår for aftalen om forsikring...

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser

Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 Alka Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Telefon 70 12 14 16 Alka Forsikring En del af Tryg Forsikring A/S - CVR-nr.

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte-

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Gruppeliv Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger mv.

Læs mere

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark For Forsikringsbetingelserne gælder i tilslutning til dansk

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN I: CO. '" S. 8. AKTUAR-RÅDGIVNING APS SVEND BRAMSEN I: CO. INTERNATIONAL FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING FOR ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN ar CO... S. B. AKTUAR-RÅDGIVNING

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne - TOP 1. PERSONKREDS Forsikringstager for gruppeforsikringsordningen er nærpension, der har truffet aftale med Topdanmark

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR Marts 2017 Version 17:1 Forsikringsgiver er WaterCircles Forsikring ASA (Org.nr. 915 495 486, Norge) og repræsenteres i Danmark af WaterCircles Danmark A/S (Cvr.nr.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Almindelige forsikringsbetingelser nr. DBF

Sælgeransvarsforsikring. Almindelige forsikringsbetingelser nr. DBF Sælgeransvarsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser nr. DBF.19.1.19 Indhold 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Betingelser for dækning 4. Hvilke forhold er dækket 5. Anmeldelse af skaden

Læs mere

Fortsættelse af livsforsikring. aftale i perioden til

Fortsættelse af livsforsikring. aftale i perioden til CS Fortsættelse af livsforsikring aftale 85012 i perioden 01.01.2019 til 31.12.2029 (dog max. til det 70. år) CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk - www.cs.dk

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Livrente ekstra - Profil- eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn

Livrente ekstra - Profil- eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn Livrente ekstra - Profil- eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn Personoplysninger CPR-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Selvstændig erhvervsdrivende Forsikringsnummer mv. Acontoindbetaling

Læs mere

Dyr. Dyreforsikring Forsikringsbetingelser DYR. ETU Forsikring A/S

Dyr. Dyreforsikring Forsikringsbetingelser DYR. ETU Forsikring A/S Dyr Dyreforsikring Forsikringsbetingelser - 01-2010-DYR ETU Forsikring A/S Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med ETU Forsikring A/S udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring til lejligheder Forsikringsbetingelser 2541002 Gælder fra januar 2019 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3.

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser af 1. februar 2016 for pensionsordninger i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (herefter kaldet selskabet), CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup. ne gælder for VækstPension,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte-

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. 1 Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing kr. 2 Jeg ønsker at overføre en del

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 1 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2019 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

A. Forsikringsbetingelser for RestgældsSikring - for låntagere i Fiat Finansiering A/S

A. Forsikringsbetingelser for RestgældsSikring - for låntagere i Fiat Finansiering A/S 7000-006A Forsikringsbetingelser for RestgældsSikring - for låntagere i Fiat Finansiering A/S 1 Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser og dækningsoversigt 3 Generelle bestemmelser 3 1. Forsikringstager

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser 6584 8 februar 2019 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra januar 2019 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar 2017 Stenløse Egedal Centret 25 3660 Stenløse Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: pris

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere