Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar Din pensionsordning i KP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP"

Transkript

1 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK Hellerup Tlf Fax Pension Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006 Pensionsregulativ Kommunernes Pensionsforsikring a/s får løst sine administrative opgaver af CVR-nr /kp764_001/KP's CVR-nr Faggruppe i1 Opsparing m. risikodækning

2 Indhold 1 Indmeldelse...3 Aftalegrundlag, lovgrundlag mv. Optagelse i 3 i 1 Opsparing 2 Pensionsordningens opbygning...4 Basispension Valgpension Linkpension Frivillig pension 3 Præmiens anvendelse...5 A. Fordeling af præmien B. Valg af pensioner C. Andre reguleringer 4 Pensionsordningens virkemåde...7 Fælles betingelser A. Udbetaling ved alderspensionering B. Udbetaling ved død 5 Begunstigelse Præmiens betaling...12 Præmie Reguleringer 7 Præmieophør...12 A. Fratrædelse B. Orlov C. Andre årsager 8 Ikrafttrædelse

3 Pensionsregulativ Ophævelse Medarbejderen kan, når der er gået 24 måneder efter fratrædelsen få forsikringens opsparede værdi udbetalt, hvis denne ikke overstiger den til enhver tid aftalte grænse ( kr. pr. 1. januar 2006). KP kan efter præmieophør til enhver tid skriftligt frigøre sig for forsikringsdækningen mod udbetaling af værdien til medarbejderen, hvis ydelserne ikke overstiger den til enhver tid anmeldte minimumsgrænse. Hvis medarbejderen er tilkendt eller får tilkendt offentlig førtidspension, kan pensionerne ratepension med sikring ved død og alderssum med sikring ved død ophæves efter fratrædelse mod udbetaling af værdien til medarbejderen. Hvis en del af forsikringens opsparede værdi er overført fra en tidligere pensionsordning, kan denne del kun ophæves, hvis den tidligere pensionsordnings betingelser for ophævelse er opfyldt for den overførte del, og de ovenfor anførte betingelser for ophævelse er opfyldt for hele pensionsordningen. Værdien ved ophævelse beregnes på grundlag af de til enhver tid anmeldte regler til Finanstilsynet. B. Orlov Medarbejdere på orlov uden løn er efter præmieophør omfattet af nogle af de muligheder, som er gældende for fratrådte medarbejdere. Det drejer sig om følgende: Videreførsel af pensionsordningen, ekskl. gruppelivsforsikringen Videreførsel af dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen Præmiefri forsikring. Gruppelivsforsikringen opretholdes i op til 12 måneder efter, at medarbejderen er gået på orlov uden løn. C. Andre årsager Ophører betalingen af præmie som følge af virksomhedsoverdragelse eller overenskomstskift eller som følge af, at pensionsaftalen er opsagt, ændres pensionsordningen til en præmiefri forsikring, som ikke kan ophæves af medarbejderen. Der gælder særlige regler om overførsel af pensionsordninger som følge af virksomhedsoverdragelse mv. Ophører betalingen af præmie som følge af arbejdsgivers misligholdelse af pensionsaftalen, er medarbejderen omfattet af samme muligheder som fratrådte medarbejdere. 8 Ikrafttrædelse Pensionsregulativ for 3 i 1 Opsparing træder i kraft den 1. januar 2006 og er gældende indtil nyt pensionsregulativ erstatter nærværende. 1 Indmeldelse Aftalegrundlag, lovgrundlag mv. Dette pensionsregulativ for 3 i 1 Opsparing gælder for personer, der er optaget i en pensionsordning pr. 1. januar 2006 eller senere, i henhold til pensionsaftale med Kommunernes Pensionsforsikring a/s (i det følgende KP). Pensionsregulativet fastsætter rettigheder og pligter for forsikrede (i det følgende medarbejderen) og KP. Berettiget til 3 i 1 Opsparing er medarbejdere, som efter bestemmelse i lønoverenskomst, lønaftale eller pensionsaftale skal pensionsforsikres i KP, og som ved optagelse i pensionsordningen er ansat i en stilling, hvortil der på baggrund af helbredsmæssige forhold direkte eller indirekte er knyttet offentligt tilskud, fx fleksjob, eller som er tilkendt dækning ved erhvervsevnetab fra en pensionsordning i KP. I tilslutning til nærværende pensionsregulativ gælder det tekniske grundlag, som KP til enhver tid har anmeldt til Finanstilsynet, og KP's forsikringsbetingelser, medmindre andet fremgår af nærværende pensionsregulativ. KP har overdraget administrationen af pensionsordningen til SAMPENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB A/S (i det følgende SAMPENSION). SAMPENSION behandler derfor de medarbejderoplysninger, der er nødvendige for at administrere pensionsordningen. KP kan vælge anden administrator. Pensionsordningen er omfattet af en ydelsesgaranti, i det omfang præmiebetalingen fortsætter uændret, og ordningen ikke reguleres eller ændres, jf. 3, pkt. B og C. Pensionsordningen er oprettet på fælleskønsgrundlag, hvor ydelsesgarantien er betinget. Ydelser på fælleskønsgrundlag kan således ændres som følge af en ændret fordeling af mænd og kvinder blandt de forsikrede eller en nedsættelse af den af Finanstilsynet fastsatte maksimale grundlagsrente eller et konstateret eller forventet underskud på dødsfald eller invaliditet indenfor en gruppe af forsikrede. Den del af pensionsordningen, der er etableret med eget investeringsvalg, er ikke omfattet af en ydelsesgaranti. Pensionsordningen er omfattet af gældende dansk lovgivning, herunder forsikringsaftaleloven. Pensionsordningen kan ikke pantsættes, overdrages eller på anden måde omsættes, og kreditorer kan ikke søge fyldestgørelse i den. Der gælder særlige regler om dækning ved fareforøgelse i forbindelse med krigstilstand eller lignende, jf. regulativ for krigsrisiko. 14 3

4 Klager fra medarbejderen eller fra andre berettigede i henhold til dette pensionsregulativ skal rettes til SAMPENSION, der på vegne af KP behandler klager. KP er endvidere medlem af Ankenævnet for Forsikring, der behandler klager, som kan rejses af medarbejderen eller andre berettigede, som ikke er enige i selskabets afgørelser. Optagelse i 3 i 1 Opsparing Pensionsordningen oprettes på grundlag af oplysninger om alder, ansættelsesforhold mv., som medarbejderen selv, dennes arbejdsgiver eller andre afgiver. KP bestemmer, i hvilket omfang og i hvilken form oplysningerne skal afgives. Det fremgår af lønoverenskomst, lønaftale eller pensionsaftale, fra hvilket tidspunkt en medarbejder skal optages i pensionsordningen. Medmindre andet er aftalt, indtræder KP's ansvar den dag, KP kan fastsætte vilkårene for pensionsordningen. Disse vilkår kan bestemmes når: KP har modtaget anmeldelse fra arbejdsgiver om, at medarbejderen skal optages i pensionsordningen, og medarbejderen har afgivet de nødvendige oplysninger. 2 Pensionsordningens opbygning Pensionsordningen er sammensat af 3 dele: Basispension, som kan bestå af et antal obligatoriske pensioner Valgpension, som består af et antal valgfrie alderspensioner Linkpension, som består af et antal valgfrie alderspensioner, hvortil der er knyttet eget investeringsvalg. Anvendelse af præmie til Linkpension er begrænset til Frivillig pension, jf. senere i denne paragraf. Der er begrænsninger i medarbejderens mulighed for at vælge pensioner. Begrænsningerne afhænger af medarbejderens alder på tidspunktet for optagelse i pensionsordningen og på tidspunktet, hvor pensionerne ønskes oprettet, jf. bestemmelser herom i 3 og 4. Fortsættes præmiebetalingen gennem medarbejderens nye arbejdsgiver, vil præmien blive anvendt til ny pensionsordning efter nærmere aftale. På den hidtidige pensionsordning bevarer medarbejderen efter fratrædelse alle andre rettigheder efter nærværende pensionsregulativ. Videreførsel af dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen kan opretholdes uden afgivelse af helbredsoplysninger. Det kan ske ved, at der senest 3 måneder efter gruppelivsforsikringens bortfald oprettes en individuelt prisfastsat dødsfaldssum af maksimalt samme størrelse som dødsfaldssummen i gruppelivsforsikringen. Præmiefri forsikring Hvis medarbejderen ikke foretager andet valg, ændres pensionsordningen til en præmiefri forsikring, hvor der ikke længere indbetales præmie. Ved ændring til præmiefri forsikring bliver størrelsen af de enkelte pensioner nedsat svarende til opsparingen på dem. Medarbejderen har med visse begrænsninger mulighed for omvalg blandt de valgfrie pensioner i Valgpension og Linkpension. Overførsel til anden pensionsordning Medarbejderen kan i visse tilfælde overføre værdien af denne pensionsordning til anden pensionsordning oprettet som led i et ansættelsesforhold. Der kan ske overførsel, når de betingelser, som fremgår af de til Finanstilsynet til enhver tid anmeldte regler om overførsel i forbindelse med overgang til anden ansættelse, er opfyldt. Begrænsninger i retten til ophævelse i dette pensionsregulativ, jf. nedenstående afsnit, vil også gælde efter overførsel til anden pensionsordning. Bliver medarbejderen ansat som tjenestemand, kan værdien fra pensionsordningen i visse tilfælde overføres til forhøjelse af pensionsalder i tjenestemandspensionen. Herudover kan medarbejderen kun overføre til anden pensionsordning, hvis betingelserne for ophævelse, jf. nedenstående afsnit, er opfyldt. Overførselsbeløbet beregnes på grundlag af de til enhver tid anmeldte regler til Finanstilsynet. 4 13

5 6 Præmiens betaling Præmie Præmien til 3 i 1 Opsparing fastsættes af aftaleparterne bag de med KP indgåede pensionsaftaler og indbetales af arbejdsgiveren, så længe medarbejderen er ansat i stillingen med pensionsret. Der kan ikke indbetales præmie efter medarbejderens 70. år. Præmie forfalder til betaling på samme tidspunkt som medarbejderens løn. Det er arbejdsgiverens ansvar, at præmien beregnes korrekt og betales til tiden til den rigtige pensionsleverandør. Hvis betaling udebliver, ændres pensionsordningen straks til en præmiefri forsikring. Hvis betalingen udebliver uden yderligere meddelelse, vil medarbejderen i nødvendigt omfang blive orienteret herom, herunder om konsekvenser ved den manglende betaling. Medarbejderen kan efter aftale med arbejdsgiveren og KP foretage en frivillig indbetaling som et fast månedligt beløb eller som en procentdel af lønnen. Arbejdsgiveren trækker indbetalingen over medarbejderens løn og skal over for KP oplyse specifikt om størrelsen af denne frivillige indbetaling. Har medarbejderen aftalt at foretage frivillig indbetaling, vil denne blive indbetalt af medarbejderens arbejdsgiver. Frivillig indbetaling anvendes til Frivillig pension på en særskilt del af pensionsordningen. Der gælder særlige betingelser for Frivillig pension, som kan fravige nærværende pensionsregulativ. Reguleringer Efterbetalinger anvendes til pension på det tidspunkt, de modtages i KP. Fejlagtige betalinger kan kun korrigeres efter nærmere aftale med KP og efter de af KP fastlagte modregningsregler. 7 Præmieophør A. Fratrædelse Gruppelivsforsikringen opretholdes 3 måneder efter præmieophør, dog længst til udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 67 år. Bliver medarbejderen forinden omfattet af en anden gruppelivsforsikring, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, bortfalder gruppelivsforsikringen på dette tidspunkt. En medarbejder, som fratræder uden at gå på alderspension, kan vælge, hvad der videre skal ske med pensionsordningen. Medarbejderen har følgende valgmuligheder: Videreførsel af pensionsordningen, ekskl. gruppelivsforsikringen Pensionsordningen kan videreføres ved, at medarbejderen selv eller medarbejderens nye arbejdsgiver betaler præmien. Videreføres pensionsordningen, ved at medarbejderen selv betaler præmien, vil denne blive anvendt til Frivillig pension, jf. 2. Den øvrige del af pensionsordningen ændres til præmiefri forsikring. Der gælder særlige betingelser for Frivillig pension, som kan fravige bestemmelser for 3 i 1 Opsparing. Basispension I Basispension indgår følgende obligatoriske pension: Pension som udbetales ved død, jf. 4 B Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen. Størrelsen af pension i gruppelivsforsikringen fastsættes løbende. Valgpension For den del af præmien, som ikke er anvendt i Basispension, kan medarbejderen vælge følgende pensioner: Pension som udbetales ved alderspensionering, jf. 4 A Ratepension med sikring ved død Livsvarig alderspension. Linkpension For den del af præmien, som hidrører fra frivillig indbetaling, kan medarbejderen vælge pensioner, hvortil der er knyttet eget investeringsvalg. Der kan vælges mellem følgende pensioner: Livsvarig alderspension Ratepension med sikring ved død Alderssum med sikring ved død. Der gælder særlige betingelser for Linkpension. Disse supplerer nærværende pensionsregulativ og udleveres til medarbejdere, som vælger pensioner i Linkpension. De særlige betingelser kan tillige rekvireres i KP. Frivillig pension Vælger medarbejderen at foretage en frivillig indbetaling til pensionsordningen, vil denne blive anvendt til særskilte pensioner i Frivillig pension. Medarbejderen kan anvende frivillig indbetaling til valgfrie pensioner, herunder Linkpension, som er nærmere beskrevet i særlige betingelser for Frivillig pension. Disse supplerer nærværende pensionsregulativ og udleveres til medarbejdere, som vælger at foretage frivillig indbetaling til pensionsordningen. De særlige betingelser kan tillige rekvireres i KP. 3 Præmiens anvendelse A. Fordeling af præmien Præmien vil efter betaling af arbejdsmarkedsbidrag og eventuelt andre skatter og afgifter først blive anvendt til betaling for gruppelivsforsikringen i Basispension. Den resterende del af præmien anvendes herefter i Valgpension. Frivillig indbetaling anvendes efter betaling af arbejdsmarkedsbidrag mv. til Frivillig pension. Medarbejderen kan vælge Linkpension for den del af præmien, som hidrører fra frivillig indbetaling. 12 5

6 B. Valg af pensioner Er medarbejderen ved optagelsen i pensionsordningen under 60 år, anvendes præmien til ratepension med sikring ved død i Valgpension. Er medarbejderen ved optagelsen i pensionsordningen over 60 år, anvendes præmien til livsvarig alderspension i Valgpension. KP kan fastsætte begrænsninger i medarbejderens muligheder for at vælge pensioner. Medarbejderens valg af pensioner er gældende, når medarbejderen skriftligt har meddelt dette, og KP har accepteret valget. Valgpension I Valgpension fastsættes pensioner på basis af præmiens størrelse. Linkpension I Linkpension fastsættes pensioner på basis af aftale om præmiens størrelse. Præmien kan aftales fastsat som et fast beløb en procentdel af den præmie, som er indbetalt til Frivillig pension en procentdel af den resterende præmie, som ikke allerede er anvendt i Frivillig pension maksimum til pensionen alderssum med sikring ved død under hensyn til KP's regler for indbetaling på kapitalpensioner. På valgtidspunktet kan medarbejderen endvidere bestemme størrelsen af den opsparing, der skal overføres til Linkpension. Hver af de valgte pensioner i Linkpension kan som udgangspunkt kun forekomme én gang. C. Andre reguleringer Der kan gælde begrænsninger for præmiens anvendelse. Begrænsningerne kan fremgå af lovgivningen bestemmelser anmeldt til Finanstilsynet selskabsspecifikke bestemmelser pensionsaftalen. Beregning af pensioner foretages efter de af selskabet til enhver tid fastlagte regler. Som hovedregel forbliver opsparingen på den enkelte pension. Det kan medføre, at visse pensioner bliver større end valgt af medarbejderen. 5 Begunstigelse Når det under de enkelte pensioner i 4 fremgår, at udbetalingen vil ske til den/de begunstigede, betyder det, at udbetalingen vil ske til "Nærmeste pårørende", medmindre der er indsat særligt begunstigede. Nærmeste pårørende Begunstigelsen "Nærmeste pårørende" betyder, at følgende i nævnte rækkefølge anses som begunstiget: 1) medarbejderens ægtefælle, eller hvis sådan ikke efterlades 2) medarbejderens børn (herunder adoptivbørn) og disses livsarvinger hver for den andel arveloven tildeler dem, eller hvis der ikke er børn eller livsarvinger 3) medarbejderens arvinger iht. testamente hver for den andel den enkelte modtager er arveberettiget til iht. testamentet, eller hvis der ikke er oprettet testamente 4) medarbejderens arvinger iht. arveloven hver for den andel arveloven tildeler dem. Særligt begunstigede Hvis medarbejderen ikke ønsker, at udbetaling skal ske til "Nærmeste pårørende", kan medarbejderen indsætte særligt begunstigede iht. nedenstående. På pensioner omfattet af skattekode 2 og 3 kan medarbejderen indsætte én eller flere begunstigede indenfor følgende personkreds: Medarbejderens ægtefælle og/eller fraskilte ægtefælle Medarbejderens børn, stedbørn (nuværende eller tidligere ægtefælles biologiske eller adopterede børn) og/eller disses livsarvinger Én navngiven person, der har fælles folkeregisteradresse med medarbejderen på noteringstidspunktet og/eller dennes navngivne livsarvinger. På dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen kan medarbejderen indsætte begunstigede efter eget valg. Medarbejderen kan eventuelt vælge, at der ikke skal være en begunstigelse. Det betyder, at udbetalingen sker til medarbejderens bo. Indsættelse og ændring af begunstigelse skal ske skriftligt på en særlig blanket, som kan rekvireres i KP. Har medarbejderen i forbindelse med tidligere ansættelse haft pensionsordning i KP med en tilknyttet gruppelivsforsikring, som vedkommende er udtrådt af, er den oprindelige begunstigelse bortfaldet. Medarbejderen skal derfor på ny skriftligt meddele, hvis andre end "Nærmeste pårørende" ønskes indsat som begunstiget. 6 11

7 Ratepension med sikring ved død skattekode 2: (Valgpension, Linkpension) Medarbejderen kan indtil det 60. år oprette ratepension med sikring ved død. Hvis medarbejderen dør før det normale pensioneringstidspunkt, og der ikke er begyndt førtidsudbetaling, udbetales den opsparede værdi på ratepensionen (sikringen ved død) i rater til den/de begunstigede. Begunstigede kan vælge at få udbetalt kapitalværdien af raterne som et éngangsbeløb. Generelt om udbetaling af ratepension efter medarbejderens død Når rater efter medarbejderens død udbetales til dennes ægtefælle, fraskilte ægtefælle eller samlever, eller til medarbejderens livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger under 24 år, kan der vælges mellem: Skattepligtig månedlig pension (beskattes som personlig indkomst). Éngangsbeløb (hvor der svares en afgift). Månedlig pension, hvor der først svares en afgift, hvorefter restværdien udbetales som en skattefri månedlig pension. Værditilvæksten beskattes som kapitalindkomst. Når rater efter medarbejderens død udbetales til andre end ovenstående, kan der vælges mellem: Éngangsbeløb (hvor der svares en afgift). Månedlig pension, hvor der først svares en afgift, hvorefter restværdien udbetales som en skattefri månedlig pension. Værditilvæksten beskattes som kapitalindkomst. Der skal svares afgift af en påbegyndt skattepligtig løbende udbetaling til et barn, når barnet fylder 24 år. Alderssum med sikring ved død skattekode 3: (Linkpension) Medarbejderen kan indtil det 60. år oprette alderssum med sikring ved død. Dør medarbejderen før udbetaling har fundet sted, udbetales den opsparede værdi på alderssum med sikring ved død til den/de begunstigede. Indskud og overførsler fra anden pensionsordning anvendes på Valgpension. Ved overførsler bevares gældende skattekoder på de overførte værdier, hvilket kan betyde, at der for dele af en overførsel etableres pensioner, som medarbejderen ikke selv har valgt. Med respekt for skatteregler kan medarbejderen fravælge disse pensioner til fordel for andre pensioner. Der kan gælde særlige bestemmelser om overførsler mellem pensionsordninger i KP. Regulering af pensionerne foretages under hensyn til medarbejderens valg og prioritering, men der kan forekomme beregningstekniske situationer, hvor valg og prioritering ikke kan overholdes. Bonus anvendes i henhold til KP's til enhver tid gældende bonusregulativ. 4 Pensionsordningens virkemåde Fælles betingelser Hvis der indtræffer en begivenhed, som kan føre til udbetaling, skal medarbejderen eller dennes efterladte hurtigst muligt anmelde sit krav til KP. For alle udbetalinger gælder, at udbetalingen tidligst kan påbegyndes, når KP har modtaget den for selskabet nødvendige dokumentation. Månedlige pensioner udbetales forud. Pensionsordningens dækningsomfang fremgår pr. en given statusdato af den forsikringsoversigt, der sendes til medarbejderen. Pensioner af ringe størrelse kan af KP kapitaliseres og udbetales med frigørende virkning for KP. Det betyder, at KP kan ophæve og udbetale hele pensionsordningen eller dele heraf som et éngangsbeløb. Registreret partnerskab er i alle forhold vedrørende dette pensionsregulativ for 3 i 1 Opsparing ligestillet med ægteskab, med de begrænsninger der følger af lovgivningen. Hvis der ved oprettelse af pensionsordningen eller senere er afgivet urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger, er KP ikke bundet af pensionsordningen, jf. lovgivningens regler herom. Krav om udbetaling af pension kan blive forældet i henhold til gældende lov. 10 7

8 A. Udbetaling ved alderspensionering Pensioneringstidspunkt Normalt pensioneringstidspunkt for denne pensionsordning er den 1. i måneden efter medarbejderens 67. år. Det betyder, at udbetaling af medarbejderens pensioner ved alderspensionering begynder fra dette tidspunkt, hvis medarbejderen er i live og fratrådt sin stilling. Der er mulighed for førtidsudbetaling, hvis medarbejderen fratræder stillingen før det normale pensioneringstidspunkt. Førtidsudbetaling af pensioner ved alderspensionering kan tidligst ske fra den 1. i måneden efter det 60. år og tidligst fra det tidspunkt, hvor medarbejderen anmoder herom. Ved førtidsudbetaling er pensionerne lavere end ved det normale pensioneringstidspunkt. Ved udbetaling af en eller flere alderspensioner bortfalder en eventuelt ikraftværende gruppelivsforsikring. Hvis medarbejderen ikke fratræder sin stilling ved det normale pensioneringstidspunkt eller tidligere, udsættes udbetalingen, indtil medarbejderen fratræder, dog længst til den 1. i måneden efter det 70. år. Udbetalingen kan også udsættes til senest det 70. år, hvis medarbejderen efter fratrædelsen ikke ønsker udbetaling. Ved udsat udbetaling er pensionerne højere end ved det normale pensioneringstidspunkt. En medarbejder kan vælge, at alle aldersbetingede pensioner skal udbetales fra samme tidspunkt, eller at udbetalingen skal begynde på forskellige tidspunkter. Livsvarig alderspension skattekode 1: (Valgpension, Linkpension) For medarbejdere, som optages i pensionsordningen efter det fyldte 60. år, oprettes en livsvarig alderspension. Livsvarig alderspension udbetales som en månedlig pension fra pensioneringstidspunktet til og med den måned, hvor medarbejderen dør. Hvis medarbejderen dør, før udbetaling er begyndt, sker der ingen udbetaling. Ratepension med sikring ved død skattekode 2: (Valgpension, Linkpension) Medarbejderen kan indtil det 60. år oprette ratepension med sikring ved død. Ratepension med sikring ved død udbetales som en månedlig pension i en periode på 15 år fra pensioneringstidspunktet. Ved førtidsudbetaling af ratepensionen forlænges udbetalingsperioden, således at sidste rate udbetales den 1. i måneden, hvor medarbejderen fylder 82 år. Hvis medarbejderen er i live i hele denne periode, vil udbetaling ske til medarbejderen selv. Dør medarbejderen efter udsættelse af udbetalingen eller i udbetalingsperioden, udbetales raterne eller de resterende rater til den/de begunstigede, jf. 5. Regler om udbetaling af ratepension med sikring ved død, hvis medarbejderen dør før det normale pensioneringstidspunkt, og der ikke er begyndt førtidsudbetaling, er beskrevet senere i denne paragraf under pkt. B. De forskellige udbetalingsmetoder for denne pension efter medarbejderens død er yderligere beskrevet senere i denne paragraf under pkt. B i afsnittet "Generelt om udbetaling af ratepension efter medarbejderens død". Udbetaling af ratepension med sikring ved død til medarbejderen selv kan tidligst begynde 5 år efter, at den er oprettet. Alderssum med sikring ved død skattekode 3: (Linkpension) Medarbejderen kan indtil det 60. år oprette alderssum med sikring ved død. Alderssum med sikring ved død udbetales som et éngangsbeløb til medarbejderen på pensioneringstidspunktet. Regler om udbetaling af alderssum med sikring ved død, hvis medarbejderen dør, før udbetaling har fundet sted, er beskrevet senere i denne paragraf under pkt. B. B. Udbetaling ved død Efter medarbejderens død i forsikringstiden udbetales dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen. Endvidere kan den opsparede værdi på alderssum med sikring ved død og ratepension med sikring ved død komme til udbetaling ved medarbejdernes død før pensioneringstidspunktet. Udbetaling vil ske til "Nærmeste pårørende" eller særligt begunstigede, jf. 5 om begunstigelse. Retten til udbetaling ved død bortfalder, hvis der ikke findes en berettiget ifølge begunstigelsen "Nærmeste pårørende", ifølge en særlig begunstigelse, i henhold til testamente eller i henhold til arvelovens bestemmelser. Staten anses i den forbindelse ikke som arving efter loven. Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen skattekode 5: (Basispension) Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen udbetales som et éngangsbeløb efter medarbejderens død, hvis dødsfaldet indtræffer inden udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 67 år. Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen udbetales til den/de begunstigede. 8 9

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten

3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i staten Betingelser for pensionsordningen 1. april 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indmeldelse - Aftalegrundlag, lovgrundlag mv. - Optagelse i

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Pensionsregulativ. - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere.

Pensionsregulativ. - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere. Pensionsregulativ - for bibliotekarer ansat i kommunerne, regionerne eller staten, som er optaget i 3 i 1 Livspension pr. 1. maj 2007 eller senere. Din pensionsordning i SAMPENSION Pension Betingelser

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 1. januar 2016 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 Fra 1. januar 2016 kan der ikke længere indbetales præmie, og pensionsordningen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer...

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. april 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 5 Afsnit C Tilmelding

Læs mere

Pensionsforsikring CS-FONDE

Pensionsforsikring CS-FONDE CS FORSIKRING 2018 FG 85011-1 Pensionsforsikring i CS-FONDE CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-Mail cs@cs.dk - Info: www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet, og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Privat Nordjylland og Sampension Følg din pension og kend dine forsikringer Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser

Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 Alka Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Telefon 70 12 14 16 Alka Forsikring En del af Tryg Forsikring A/S - CVR-nr.

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN I: CO. '" S. 8. AKTUAR-RÅDGIVNING APS SVEND BRAMSEN I: CO. INTERNATIONAL FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING FOR ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN ar CO... S. B. AKTUAR-RÅDGIVNING

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4 Pensionsregulativet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1 Medlemsoptagelse... 3 1 Medlemsoptagelse... 3 2 Helbredsoplysninger... 4 3 Helbredsbetinget begrænsning i ret til ydelser... 4 Kapitel

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008 Medlemspjece Gældende fra 2007 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering 7 Ydelser ved dødsfald 10 Ydelser ved invaliditet 14 Engangssum ved visse kritiske sygdomme

Læs mere

Fortsættelse af livsforsikring. aftale i perioden til

Fortsættelse af livsforsikring. aftale i perioden til CS Fortsættelse af livsforsikring aftale 85012 i perioden 01.01.2019 til 31.12.2029 (dog max. til det 70. år) CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk - www.cs.dk

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Særlige vilkår for Linkpension

Særlige vilkår for Linkpension Særlige vilkår for Linkpension i sammenhæng med vilkår for pensionsordningen i Sampension Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 3 Afsnit C Tilmelding og

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Stat Nordjylland og Sampension Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet se

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet Din pensionsordning Musikundervisere på Musikskoleområdet Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. 1 Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing kr. 2 Jeg ønsker at overføre en del

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Moduler. Dækning

Moduler. Dækning FællesGruppeliv 2019 Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Det kan en virksomhed med mindst 5 ansatte. Alle medarbejdere skal tilmeldes ordningen. Hver medarbejder skal udfylde en helbredserklæring, da det

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 1 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2019 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

50.11 O.18 9/2019 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. juni 2018 for lærere m.fl.

50.11 O.18 9/2019 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. juni 2018 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. juni 2018 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Områdeafgrænsning... 3 2. Indtrædelse

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og

Læs mere

Frivillig forsikring For CS medlemmer

Frivillig forsikring For CS medlemmer Frivillig forsikring For CS medlemmer Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen i 2017... s 3 Præmien i 2017... s 3 Skatteforhold...

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Forslag Bestyrelsen foreslår, at de fire eksisterende regulativer samles under et nyt forenklet regulativ. I praksis sker det ved,

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. december 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. december 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. december 2011 2 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere