Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2010 HTX Vibenhus / Københavns Tekniske Skole HTX Matematik B Henrik Bak Heyde, Benny E. Bertelsen (1.g) Hold 2. A Sidst opdateret: maj 2010 Lektionslængde: 45 minutter Undervisningstid jf. bekendtgørelse: 285 timer Side 1 af 14

2 Oversigt over planlagte og gennemførte undervisningsforløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Algebra Ligninger og uligheder Geometer Geometri og trigonometri Forløb 5 Mathcad 1 Forløb 6 Forløb 7 Forløb 8 Forløb 9 Forløb 10 Forløb 11 Forløb 12 Analytisk plangeometri Vektorer i 2D Rumgeometri Funktioner Differentialregning Graph Integralregning Side 2 af 14

3 Forløb 1 Algebra Regningsarternes hierarki. Brøkregning (addere, subtrahere, gange, dividere og forkorte brøker; herunder regler for at sætte uden for parentes). Manipulation med tal og bogstaver i bevisførelse, forståelse for grundmængdens størrelse ved modellering. Brugen af parentesreglerne, reduktion og faktorisering samt udregning af flerleddede udtryk svarende til kvadratet på en toleddet størrelse og to tals sum gange to tals differens. Potensregneregler både med rationel og hel eksponent. Jensen og Marthinus, HTX MAT B1 2. Udgave, Systime 2008 ISBN Side 7-30 Estimat jf. bekendtgørelsens samlede undervisningstid: 15 timer (20 lektioner) Mål: At styrke elevens kendskab til algebra og herigennem udvikle elevens symbolog formalismekompetence. Gentagen repetition af regneregler. Fokus på lighedstegnet og dets betydning. Progression i forhold til folkeskolekompleksitet. Der lægges vægt på både den analytiske, matematiske løsning såvel som en mulig grafisk eller visuel repræsentation. It-værktøjer som MS Excel og Geometer inddrages naturligt i undervisningen. Kompetencer kan være: Symbol- og formalisme og kommunikation. Klasseundervisning / skriftligt arbejde / prøver Side 3 af 14

4 Forløb 2 Ligninger og uligheder Grundlæggende regler for løsning af ligninger, herunder første- og andengradsligninger samt uligheder med en ubekendt, med bestemmelse af grundmængde og løsningsmængde og korrekt brug af matematisk notation. Begrebet numerisk værdi introduceres, og der løses ligninger, hvor numeriske størrelser og rodtegn indgår. Jensen og Marthinus, HTX MAT B1 2. Udgave, Systime 2008 ISBN Ligninger og uligheder Side Estimat jf. bekendtgørelsens samlede undervisningstid: 20 timer (27 lektioner) Mål: Målet er at eleven opnår fortrolighed ved løsning af ligninger og uligheder. Progression i forhold til folkeskolekompleksitet. Der lægges vægt på både den analytiske, matematiske løsning såvel som en mulig grafisk eller visuel repræsentation. It-værktøjer som MS Excel og Geometer inddrages naturligt i undervisningen. Kompetencer kan være: Problembehandling, modellering, symbol- og formalisme og kommunikation. Klasseundervisning / skriftligt arbejde / prøver Side 4 af 14

5 Forløb 3 Geometer Jensen og Marthinus, HTX MAT B1 2. Udgave, Systime 2008 ISBN Bilag 1 Casnoter - Geometer Side Estimat jf. bekendtgørelsens samlede undervisningstid: 5 timer (7 lektioner) Mål: At kunne bruge applikationen Geometer. Lære brugen af et program til visualisering af matematiske problemstillinger, specielt indenfor geometri og simple grafer. Progression i forhold til løsning af tilsvarende matematiske problemstillinger i hånden. Kompetencer kan være: Tankegang, repræsentation, symbol- og formalisme og hjælpemiddel. Klasseundervisning Side 5 af 14

6 Forløb 4 Geometri og trigonometri Omregning mellem vinkel- og radianmål. Cosinus og sinus introduceres ud fra både ligedannede trekanter og progression opnås ud fra koordinaterne til punkter på enhedscirklen. Tangens introduceres både som kvotienten mellem sinus og cosinus og ud fra tangenten til enhedscirklen i (1, 0). Begreberne tydeliggøres ved arbejdet med trekantberegninger, først retvinklede herefter den vilkårlige trekant. Pythagoras udledes. Trigonometriske grundligninger og simple trigonometriske formler indgår i undervisningen, og der lægges vægt på nødvendigheden af kontroltegninger, især ved brug af it-redskaber. Grundlæggende begreber som korde, pilhøjde, cirkeludsnit, cirkelbue og cirkelafsnit indgår i undervisningen. Den indskrevne og omskrevne cirkel samt median, midtnormal og vinkelhalvering indøves. Projektopgave: Vandrør Jensen og Marthinus, HTX MAT B1 2. Udgave, Systime 2008 ISBN Geometri og trigonometri Side Estimat jf. bekendtgørelsens samlede undervisningstid: 30 timer (40 lektioner) Mål: At lære alt om trekanter. Eleven skal på baggrund af trigonometriske definitioner og formler kunne beregne længder, vinkler og arealer. Terminologien øves. De trigonometriske definitioner er første skridt hen imod funktioner. Kompetencer kan være: Tankegang, problembehandling, ræsonnement, symbol- og formalisme, kommunikation og hjælpemiddel. Klasseundervisning / gruppearbejde / anvendelse af fagprogrammer / skriftligt arbejde / prøver Side 6 af 14

7 Forløb 5 Mathcad 1 Arbejdsdokument oprettes. Paletter, værktøjslinier, formel- og talredigering gennemgås. Lighedstegnet (og tildeling og andre operatorer) debatteres. Variabler og ligninger inddrages. Jensen og Marthinus, HTX MAT B2 1. Udgave, Systime 2007 ISBN Mathcad Side Estimat jf. bekendtgørelsens samlede undervisningstid: 6 timer (8 lektioner) Mål: At kunne bruge applikationen Mathcad. It-kompetencer. Lære brugen af et program til visualisering af matematiske problemstillinger samt ligningsløsning. Basal indføring med vægt på syntaks. Progression i forhold til løsning af tilsvarende matematiske problemstillinger i hånden. Kompetencer kan være: Tankegang, symbol- og formalisme og hjælpemiddel. Klasseundervisning / prøver Side 7 af 14

8 Forløb 6 Analytisk plangeometri Grundlæggende begreber som koordinatsystemet, punkt, linie, skæring mellem linier (to ligninger med to ubekendte), ortogonalitet og vinkel (også vinkler ved cirkler) gennemgås. Linier, deres ligning og hældning, cirklens ligning og punkter i forbindelse med trekanten indgår i undervisningen samt triangulering. Afstandsformlen udledes samt projektion af punkt på linie. Cirklens skæring med linien og skæring med anden cirkel gennemgås. Midtpunktet af et liniestykke bestemmes. Projektopgave: Rundkørsel Jensen og Marthinus, HTX MAT B1 2. Udgave, Systime 2008 ISBN Analytisk plangeometri Side Estimat jf. bekendtgørelsens samlede undervisningstid: 35 timer (47 lektioner) Mål: Målet er at opøve elevens evne til at konstruere geometriske elementer såsom plane figurer. Eleven skal på baggrund af en analyse af geometriske figurer/konstruktioner kunne anvende trigonometriske definitioner og formler til at beregne længder, vinkler og arealer. Terminologien øves. Progression i forhold til trigonometrien tilstræbes. Kompetencer kan være: Tankegang, problembehandling, ræsonnement, kommunikation og hjælpemiddel. Klasseundervisning / gruppearbejde / projektarbejdsform / anvendelse af fagprogrammer / skriftligt arbejde / prøver Side 8 af 14

9 Forløb 7 Vektorer i 2D Definition af vektorbegrebet ( mængde af pile med samme retning og længde ). Der arbejdes med grundlæggende begreber fra vektorregningen i planen, herunder koordinater, længde, addition og subtraktion, multiplikation af vektor med et tal, vinkler, ligevægt, trekantens areal, ligninger og parameterfremstillinger. Enhedsvektor, stedvektor, nulvektor, retningsvektor, normalvektor og tværvektor defineres. Bestemmelse af afstande, vinkler og skæringer mellem punkter, linjer og planer behandles i undervisningen. Skalarprodukt (prikprodukt), krydsprodukt, projektion af vektorer, opløsning i komposanter og udspændt parallelogram (beregning af areal ved determinantformlen) gennemgås tillige. Projektopgave: Miljøskibet Jensen og Marthinus, HTX MAT B1 2. Udgave, Systime 2008 ISBN Vektorer Side Estimat jf. bekendtgørelsens samlede undervisningstid: 30 timer (40 lektioner) Mål: At eleven bliver fortrolig med geometrisk og analytisk vektorregning samt de tilhørende regneregler. Terminologien øves. Progression i forhold til meget af den basalviden, som er blevet indøvet i de forrige emner. Kompetencer kan være: Problembehandling, modellering, ræsonnement, repræsentation, symbol- og formalisme og kommunikation. Klasseundervisning / gruppearbejde / projektarbejdsform / anvendelse af fagprogrammer / skriftligt arbejde / prøver Side 9 af 14

10 Forløb 8 Rumgeometri Arbejder med regulære polygoner, herunder eftervisning af vinkelsum i regulære polygoner. Beregning af overfladeareal og volumen af rumlige figurer, som prisme, cylinder, kegle, keglestub, pyramide, pyramidestub, kugle, kugleudsnit og kugleafsnit behandles i undervisningen. Projektopgave: Beholder Jensen og Marthinus, HTX MAT B1 2. Udgave, Systime 2008 ISBN Rumgeometri Side Estimat jf. bekendtgørelsens samlede undervisningstid: 25 timer (33 lektioner) Mål: Målet er at opøve elevens evne til at forestille sig og dermed at kunne konstruere geometriske elementer såsom plane og rumlige figurer. Eleven skal på baggrund af en analyse af geometriske figurer/konstruktioner kunne anvende trigonometriske definitioner og formler til at beregne længder, vinkler, arealer og rumfang i det tredimensionelle koordinatsystem. Terminologien øves. Progression i forhold til plangeometrien. Kompetencer kan være: Problembehandling, ræsonnement og kommunikation. Klasseundervisning / gruppearbejde / projektarbejdsform / anvendelse af fagprogrammer / skriftligt arbejde / prøver Side 10 af 14

11 Forløb 9 Funktioner Funktionsbegrebet forklaret ud fra dagligdags sammenhænge. Afhængig og uafhængig variabel. Med fokus på modelleringskompetencen arbejdes med opstilling af sammenhænge ud fra givne data fx målepunkter og/eller hældninger. Disse sammenhænge kan beskrives ved grafer eller forskrifter. Bestemmelse af funktioners forskrifter ved opstilling og løsning af ligningssystemer eller ved regression. Ved påvisning af eksponentiel- eller potenssammenhæng arbejdes med afbildning af funktioner i logaritmiske koordinatsystemer eller med transformation af data, så et almindeligt koordinatsystem kan benyttes. Tilhørende regneregler behandles. Specielt gennemgås parabel, hyperbel, potensfunktion, polynomier og trigonometriske funktioner samt sammensætningen af disse (f+g(x), f-g(x), f g(x), f/g(x) samt fog(x)) og omvendte (inverse) funktioner. Projektopgave: Design af bro Jensen og Marthinus, HTX MAT B2 1. Udgave, Systime 2007 ISBN Funktioner Side Estimat jf. bekendtgørelsens samlede undervisningstid: 65 timer (87 lektioner) Mål: Målet er, at eleven opnår en forståelse af funktionsbegrebet samt viden om karakteristiske egenskaber for udvalgte funktioner, så eleven kan beskrive sammenhængen mellem variable størrelser og løse problemer der er givet ved en ikkematematisk beskrivelse. Terminologien øves. Progression i forhold til ligninger og trigonometri samt grafisk fremstilling. Kompetencer kan være: Problembehandling, modellering, ræsonnement, symbol- og formalisme og kommunikation. Klasseundervisning / gruppearbejde / projektarbejdsform / anvendelse af fagprogrammer / skriftligt arbejde / prøver Side 11 af 14

12 Forløb 10 Differentialregning Funktionstyperne omfatter de funktioner, der er nævnt under afsnittet om funktioner. Vigtige begreber er bl.a. kontinuitet og differentiabilitet samt grænseværdibegrebet. Vigtige regler er bl.a. Rolles sætning, Middelværdisætningen, Cauchys Middelværdisætning og L Hôpitals regel. Regnereglerne for differentiation af sum, differens, produkt og kvotient af to funktioner, sammensætning af to funktioner samt omvendt funktion gennemgås. Med udgangspunkt i praktiske problemstillinger anvendes differentialkvotienten til at finde maksimums- og/eller minimumsværdier, vendetangenter og monotoniforhold inddrages. Projektopgave: Parabol Jensen og Marthinus, HTX MAT B2 1. Udgave, Systime 2007 ISBN Differentialregning Side Estimat jf. bekendtgørelsens samlede undervisningstid: 30 timer (40 lektioner) Mål: Målet er at give eleven indsigt i differentialregningens teori, for derved at kunne beregne, fortolke og anvende udtryk for den afledede funktion i forbindelse med modellering og løsning af konkrete teoretiske og praktiske problemstillinger. Endvidere inddrages funktioners opførsel i singulariteter og i grænsen ± x. Terminologien øves. Progression i forhold til funktioner samt analytisk og grafisk fremstilling. Kompetencer kan være: Problembehandling, ræsonnement, repræsentation, symbol- og formalisme og kommunikation. Klasseundervisning / gruppearbejde / projektarbejdsform / anvendelse af fagprogrammer / skriftligt arbejde / prøver Side 12 af 14

13 Forløb 11 Graph Undersøgelse af funktioner, både analytisk og grafisk. Differentialregning inddrages og integralregning påbegyndes. Estimat jf. bekendtgørelsens samlede undervisningstid: 4 timer (5 lektioner) Mål: At kunne bruge applikationen Graph. It-kompetencer. Progression i forhold til første undervisning i applikationen og i forhold til de behandlede emner. Kompetencer kan være: Tankegang, symbolog formalisme og hjælpemiddel. Klasseundervisning / prøver Side 13 af 14

14 Forløb 12 Integralregning Definition af integral ved indførelse af summer, arealfunktion og stamfunktion, bestemt og ubestemt. Regler for integration af sum og differens af to funktioner samt for funktion multipliceret med konstant gennemgås. Projektopgave: Motorvej Jensen og Marthinus, HTX MAT B2 1. Udgave, Systime 2007 ISBN Integralregning Side Estimat jf. bekendtgørelsens samlede undervisningstid: 20 timer (27 lektioner) Mål: Målet er at give eleven indsigt i integralregningens anvendelser og teori, så eleven kan bestemme, benytte og fortolke udtryk for en række stamfunktioner herunder fortolkninger af bestemt og ubestemt integral. Målet er endvidere, at eleven skal kunne bestemme rumfang af omdrejningslegemer omkring x- og y- aksen. Terminologien øves. Progression i forhold til funktioner og tolkning af disse. Kompetencer kan være: Problembehandling, ræsonnement, repræsentation, symbol- og formalisme og kommunikation. Klasseundervisning / gruppearbejde / projektarbejdsform / anvendelse af fagprogrammer / skriftligt arbejde / prøver Side 14 af 14

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 til juni 2018 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsestid

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2012 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 og maj/juni 13/14 Institution Teknisk gymnasium Thisted, EUC - nordvest Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 Institution Teknisk gymnasium Thisted, EUC - nordvest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 til juli 2017 Institution Teknisk Gymnasium Sønderborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik B Shihua Wang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) August 2015- juni 2017 ( 1 og 2. År) Rybners HTX Matematik B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Helle Kruchov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Maj/juni 2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Rybners Tekniske Skole Esbjerg EUX Matematik A Lærer(e) Bassel Mustapha

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Henrik Lambæk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Henrik Lambæk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / Juni 2016 Institution Den Jyske Håndværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold EUX - Tømre Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 - Juni 2019 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016til juni 2019 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsestid i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik B Vicki Jacob

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan 2016 - Juni 2019 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX ernæringsassistent

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik B Jacob Debel 12HTX11 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2.3.4. semester efterår 2009-forår 2011 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Vicki Jacob

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2019 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A (st.retn.fag)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution HANSENBERG Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Matematik A Irina Kristensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Lærer(e) Helle Kruchov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni skoleåret 2017/18 Institution VID Gymnasier HTX Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. August 2017-juni 2020 (1.,2, og3.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. August 2017-juni 2020 (1.,2, og3. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer August 2017-juni 2020 (1.,2, og3. år) Rybners HTX Matematik A Antonia

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / Juni 2017 Institution Den Jyske Håndværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold EUX - Tømre Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-juni 2013 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Helle Kruchov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2. semester efterår 2013-forår 2014 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 9

Undervisningsplan Side 1 af 9 Undervisningsplan Side 1 af 9 Lektionsantal: 12 UV lektioner pr. uge I alt ca. 220 lektioner. Fordelt mellem underviserne således: Erik Kyster (EK) 9 lektioner pr. uge og Regnar Andersen (RA) 3 lektioner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2018 Skoleår: august-december 2018 Institution Den jydske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2.3.4. semester efterår 2013-forår 2015 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2015 Københavns

Læs mere

UVB. Skoleår: 2013-2014. Claus Vestergaard og Franka Gallas

UVB. Skoleår: 2013-2014. Claus Vestergaard og Franka Gallas UVB Skoleår: 2013-2014 Institution: Fag og niveau: Lærer(e): Hold: Teknisk Gymnasium Skive Matematik A Claus Vestergaard og Franka Gallas 3. A Titel 1: Rep af 1. og 2. år + Gocart Titel 2: Vektorer i rummet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hansenberg Gymnasium htx Matematik A Thomas Voergaard.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 08 jun10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Gymnasium htx Matematik B2

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 5. 6. semester efterår 2013-forår 2014 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2016 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2. semester 2011-2012 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug. 14 jun.

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug. 14 jun. Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 14 jun. 16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vid Gymnasier HTX Matematik B Morten Käszner og Niels

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 10-juni 11 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik B2 Klavs Skjold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 2019 Skoleår: januar-juni 2019 Institution Den jydske Haandværkerskole,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni skoleåret 2016/17 Institution Viden Djurs - VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HTX

Læs mere

Undervisningsplan og -beskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Bøger:

Undervisningsplan og -beskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Bøger: Undervisningsplan og -beskrivelse Udarbejdet april 2018 Termin November 2017 Juni 2020 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Esbjerg Htx Matematik A Steffen Podlech Hold 1.B Bøger: Teknisk

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin aug 14 - jun 16

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin aug 14 - jun 16 Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin aug 14 - jun 16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vid Gymnasier HTX Matematik B Michael Jensen, Niels Lund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2011-maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Skjern Htx Matematik A Ole Egelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2015 Institution Skive Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Niveau A Emil Hartvig emh@skivets.dk 1bhtx13 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2019 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anne

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11 Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 10- jun 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Gymnasium HTX Matematik B1 Klavs Skjold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2011 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Matematik B Flemming Kai Hansen 2U Oversigt over gennemførte eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 HANSENBERG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvor undervisningen afsluttes maj 2018 Rybners Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 5. 6. semester efterår 2017-forår 2018 Institution Videndjurs, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2.3.4. semester efterår 2013-forår 2015 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvor undervisningen afsluttes maj 2016 RYBNERS - TEKNISK

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2018/19 Institution Viden Djurs - VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HTX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvor undervisningen afsluttes maj 2016 RYBNERS - TEKNISK GYMNASIUM HTX Fag og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2014 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 5. 6. semester efterår 2015-forår 2016 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 13 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg GSK Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: 2012 Htx Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj -Juni 2022 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Det Naturvidenskabelige Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin august 2015 maj 2016 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX A Steffen Podlech Hold 2.E Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Matematik B. Undervisningsbeskrivelser for EUC Syd Aabenraa a16hx2z. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Matematik B. Undervisningsbeskrivelser for EUC Syd Aabenraa a16hx2z. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Matematik B Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser jfr. Htx-bekendtgørelsen, juni 2010 bilag 22 Termin Eksamen forår 2017 Institution EUC Syd - Aabenraa

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A (st.retn.fag)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 til juli 2015 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016. Afsluttes: 27/05-2016 Institution Den Jydske Haanværkerskole Uddannelse EUX Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Uddrag af studieordningen for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne

Uddrag af studieordningen for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne Uddrag af studieordningen for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 21 Matematik B Kurset svarer til det gymnasiale niveau B 21.2.2 Kernestof Kernestoffet er: regningsarternes hierarki, det udvidede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2017-forår 2019 Institution Videndjurs, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin aug 2014 - jun 2015 Institution Vid Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Klavs

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-juni 2013 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 11

Undervisningsplan Side 1 af 11 Undervisningsplan Side 1 af 11 Lektionsantal: 12 UV lektioner pr. uge I alt ca. 240 lektioner. Fordelt mellem underviserne således: Erik Kyster (EK) 6 lektioner pr. uge og Esben Stehr (EST) 6 lektioner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2018 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Thomas Voergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2014-maj 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Skjern Htx Matematik A Ole Egelund

Læs mere