BESKÆFTIGELSESPLAN Randers Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1

2 1. Beskæftigelsespolitikken Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse og flere i arbejde. Den linje er kommet til udtryk gennem 4 reformer på beskæftigelsesområdet i perioden 2012 til Det drejer sig om reform af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen, sygedagpengereformen og beskæftigelsesreformen. De 4 reformer er under implementering og vil samlet betyde en omlægning af indsatsen i landets jobcentre, så jobparate ledige kommer hurtigere tilbage i arbejde, og borgere langt fra arbejdsmarkedet får en målrettet tværfaglig indsats, der skal hjælpe dem tættere på eller ind på arbejdsmarkedet. Kontanthjælps- og beskæftigelsesreformen har sat fokus på uddannelse. Det betyder, at unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse skal have en uddannelse, og at ledige kan få et jobrettet kompetenceløft, hvis de har behov for det. Med beskæftigelsesreformen bliver der lagt vægt virksomhedsservice og samarbejde med virksomhederne. Det betyder blandt andet, at en af jobcentrenes kerneydelser bliver formidling af arbejdskraft til virksomhederne. Omlægningen af beskæftigelsespolitikken afspejles i Randers Kommunes beskæftigelsespolitik. I 2016 vil Randers Kommune: Implementerer en ny virksomhedsstrategi, der har fokus på virksomhedsservice og jobformidling. Indsatsen vil blandt andet blive styrket gennem en omorganisering af indsatsen, indførelse af key account mangere og opkvalificering af medarbejderne. Fortsætte arbejdet med at udvikle ungeenheden, der blev etableret i Ungeenheden er en nytænkning af ungeindsatsen, hvor jobcentrets uddannelseshus indgår i et tværfagligt fællesskab med Ungdommens Uddannelsesvejledning (Børn og Skole), Sundhedshuset (Sundhed, kultur og Ældre), Misbrugscentret (Social og Arbejdsmarked) og Ungebasen (Børn og Skole). Ungeenheden er placeret udenfor jobcentret på en erhvervsskole. Afslutte en omorganisering og effektivisering af sygedagpengeindsatsen. COWI har i 2014 gennemført en analyse af sygedagpengeområdet for Randers Kommune. Analysen resulterede i en række anbefaling til effektivisering af indsatsen og kommunikationen med borgerne, som er under implementering. Fortsætte med at udvikle det rummelige arbejdsmarked i Randers Kommune. Randers Kommune ønsker at understøtte etablering af socialøkonomiske virksomheder, som et led i en udbygning af det rummelige arbejdsmarked. Et rummeligt arbejdsmarked en forudsætning for en fuldstændig implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen, da det er en forudsætning for reformen, at flere borgere med nedsat arbejdsevne kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet. 2

3 Have fokus på en god kommunikation med borgerene. Beskæftigelsesudvalget har fokus på bedre kommunikation med borgerne. Jobcentret har i den forbindelse et pilotprojekt Empowerment til borgeren, hvor borgerne bl.a. skal opnå større ejerskab til deres egen sag. Bedre kommunikation med borgerne er også et element i omorganiseringen og effektiviseringen af sygedagpengeindsatsen. Målet for alle borgere er, at de hurtigst muligt starter i ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Dette afspejler sig blandt andet i ministermålene om, at de unge skal i uddannelse samt, at langtidsledigheden skal begrænses. Desuden er det målet at reducere længden på samtlige ydelser. Der arbejdes derfor intenst på at skabe arbejdspladser til de mest udsatte grupper blandt andet via etablering af socialøkonomiske virksomheder og styrke samarbejdet med virksomhederne generelt. Denne faglige tilgang til beskæftigelsesindsatsenen vil endvidere flugte med de økonomiske incitamenter der ligger i implementeringen af refusionsreformen på beskæftigelsesområdet fra 2016, hvor vægten lægges på at få borgere i alle Jobcenterets målgruppe hurtigt i job eller uddannelse. 1.2 Erhverv og beskæftigelse Den økonomiske kriser har betydet tab af mange arbejdspladser i Randers. I 2008 var der arbejdspladser (beskæftigede) i Randers, og i 2013 var der Det er et tab på svarende til 12 %. I Midtjylland er der i samme periode tabt 6 %. Disse tal afspejler ikke fuldstændigt beskæftigelsessituationen i Randers, da der er en stor netto udpendling. Pendling i Randers Kommune 2008 og 2013 Natbefolkning (bopælskommune) Indpendling Udpendling Dagbefolkning (arbejdsstedskommune) Kilde: Danmarks Statistik Ind- og udpendling i Randers. Der var i 2008 i Randers Kommune personer med beskæftigelse, men var beskæftiget udenfor kommunen. I 2013 var der beskæftigede i kommunen, men var beskæftigede udfor kommunen. Den sæsonkorrigerede ledighed nåede i Randers i maj og juni 2008 ned på 1,9 % af arbejdsstyrken. I Østjylland var ledigheden på samme tid 2,0 %. I januar 2014 var ledigheden i Randers 5,7 %, og i de seneste tal fra juni 2015 er den i Randers nede på 5,1 %, og i Østjylland er den på 4,3 %. Disse tal peger på, at Randers har en særlig udfordring i forhold til at genvinde de arbejdspladser, der gik tabt under krisen. Der skal derfor gøres en ekstra indsats, for at øge beskæftigelsen og nedbringe ledigheden. Målet er, at ledigheden i Randers i 2018 er på niveau 3

4 med ledigheden i Østjylland. 1.3 Arbejdsmarkedet Fra 2013 til 2014 har der i Randers Kommune været en nedgang i antal fuldtidspersoner på offentlig ydelse. Faldet er på 593 fuldtidspersoner fra i 2013 til i Nedgangen svarer til et fald på 3,8 %. I samme periode har nedgangen i Midtjylland været på 2,8 % og i Østjylland på 2,7 %. Udviklingen i Randers Kommune har således samlet set været mere positiv end i Øst- og Midtjylland. På a-dagpengeområdet havde Randers Kommune et fald i perioden på 11,3 %, mens der i henholdsvis Midt- og Østjylland var et fald på 15,5 % og 13,1 %. Tilsvarende var faldet i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp i Randers Kommune på 29.6 %, mens det i henholdsvis Midtog Østjylland var 32,9 % og 32,1 %. Kontanthjælpsmodtagere visiteres i to kategorier aktivitetsparate og jobparate. De aktivitetsparate vurderes modsat jobparate til ikke umiddelbart at kunne påtage sig et ordinært arbejde. En nærmere analyse viser, at Randers Kommune har haft et fald i aktivitetsparate på 34,6 %, mens det i henholdsvis Midt- og Østjylland var på 32,8 % og 32,2 %. For de jobparate er faldet i Randers på 9,2 %, mens faldet i Midt og Østjylland er på 38,7 % og 36,8 %. Antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge faldt i Randers Kommune med 6,5 % fra 2013 til 2014, hvor faldet i henholdsvis Midt- og Østjylland var 1,5 % og 2,1 %. Ligeledes er faldet i antal modtagere af ledighedsydelse (ledige der er visiteret til fleksjob) større i Randers Kommune end i Midt- og Østjylland. Faldet er i Randers Kommune 21,3 %, Midtjylland 10,8 % og Østjylland 12,9 %. På førtidspensionsområdet er faldet i Randers Kommune fra 2013 til 2014 på 4,5 %, mens antallet af førtidspensionister faldt i Midtjylland med 3,2 % og med 3,3 % i Østjylland. Der er således en væsentlig udfordring i Randers Kommune i forhold til, at få flere a- dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i arbejde. 4

5 Ydelsesgrupper i alt Antal fuldtidspersoner Fuldtidspersoner i pct. af personer Antal fuldtids- befolkningen år Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen år Udvikling i antal i pct. I Midtjylland I Østjylland , , ,8% -2,8% -2,7% A-dagpenge , , ,3% -15,5% -13,1% Særlig uddannelsesydelse 206 0,3 62 0, ,9% -63,3% -64,7% Arbejdsmarkeds- ydelse , Kontanthjælp , , ,6% -32,9% -32,1% Uddannelseshjælp , Revalidering 64 0,1 33 0, ,4% -10,5% -7,9% Forrevalidering 21 0,0 14 0, ,3% -5,2% 1,7% Sygedagpenge , , ,5% -1,5% -2,1% Jobafklaringsforløb Ressourceforløb 4 0,0 86 0, ,0% 560,4% 497,9% Ledighedsydelse 310 0, , ,3% -10,8% -12,9% Fleksjob , , ,3% 9,0% 7,5% Førtidspension , , ,5% -3,2% -3,3% Efterløn , , ,7% -7,2% -7,7% Kilde: jobindsats.dk Tabellen viser udviklingen i ydelsesmodtagere på arbejdsmarkedsområdet fra 2013 til 2014 i Randers Kommune i fuldtidspersoner og procent. Endvidere vises den procentvise ændring i Midtjylland og Østjylland. Randers Kommune har samlet set i procent haft et større fald i ydelsesmodtagere end Midtjylland og Østjylland. 2 Randers Kommunes beskæftigelsesmål for 2016 Randers kommunes beskæftigelsesmål for 2016 omfatter: Ministermålene for 2016 Jobcentrets mål for 2016 Disse mål er beskrevet i de to følgende afsnit. 2.1 Ministermålene Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år mål for beskæftigelsesindsatsen. Målene udtrykker de prioriterede områder for den nationale beskæftigelsesindsats. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har endnu ikke fastlagt opgørelsesmetoderne og definitionerne på de 4 ministermål, og de tilhørende data er derfor heller ikke leveret fra STAR endnu. Forvaltningen vil følge op på målene så snart materialet fra STAR foreligger. Ministermål 1: 5

6 Flere unge skal have en uddannelse. Uddannelse er en afgørende faktor for at opnå og fastholde en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Der skal derfor være fokus på, at unge påbegynder og gennemfører en uddannelse. Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. Målet ligger i forlængelse af førtidspensions- og fleksjobreformen, kontanthjælpsreformen, sygedagpengereformen og en styrket integrationsindsats for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte. Og det adresserer grupper på arbejdsmarkedet, der har en lavere beskæftigelsesgrad end normalt. Målgruppen kan bestå af personer med funktionsnedsættelse, sammensatte problemstillinger eller flygtninge og indvandrere. Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Langtidsledige er personer, der er ledige i 80 % af tiden inden for et år. Langtidsledighed er en udfordring i beskæftigelsesindsatsen, da langtidsledige har sværere ved at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Ministermål 4: Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne skal styrkes, så jobcentrene kan leverer en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft samt uddannelse og opkvalificering. Et nært samarbejde mellem jobcentre og virksomheder vil endvidere medvirke til, at flaskehalse på arbejdsmarkedet kan undgås. Endelig er et godt samarbejde afgørende for, at jobcentrene kan tilbyde udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats. 2.2 Jobcentrets mål Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen har udarbejdet en vision, der er samlende for indsatsen i social- og arbejdsmarkedsafdelingen. Visionen er: Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer. Visionen viser, hvordan vi blandt andet gennem beskæftigelsesrettede indsatser, vil skabe en ramme for alle borgeres liv, som giver dem mulighed for at være aktive medborgere og udnytte deres personlige ressourcer på bedste vis. En sådan ramme indebærer både muligheder for at deltage i fællesskabet og muligheder for at opnå et selvstændigt liv. 6

7 Det er i den forbindelse jobcentrets opgave at sikre, at flere borgere bliver selvforsørgende, og at færre er på en offentlig forsørgelsesydelse. Jobcentret arbejder med i alt 14 målgrupper, som betjenes af jobcentrets 4 afdelinger. For at sikre sammenhæng og fælles fokus i det daglige arbejde har jobcentret derfor udarbejdet en mission og vision for arbejdet, samt opstillet 6 temaer, som der er fælles fokus på. Jobcenter Randers mission: Vi sikrer, at borgerne kvalificerer sig mod virksomhedernes behov vi matcher arbejdsmarkedet. Med denne mission ønsker jobcentret at understrege, at den centrale opgave er, at ledige borgere er kvalificerede til at dække efterspørgselen på arbejdsmarkedet, og dermed har de bedste muligheder for at opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcenter Randers vision: 1. Jobcentret kvalificerer til fremtiden 2. Jobcentret sikrer job til alle efter evne 3. Jobcentret er virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner Med visionen ønsker Jobcenter Randers at signalere, at centeret på sigt vil kunne sikre, at den rigtige arbejdskraft er til stede i forhold til arbejdsmarkedets behov. Den ambition forudsætter et godt kendskab til virksomhedernes behov. Det ligger derfor også i visionen, at jobcentret skal udvikle et tæt samarbejde med virksomhederne, så jobcentret kender virksomhedernes fremadrettede behov og er på forkant med efterspørgselen på arbejdskraft. Jobcentret ønsker at sikre job til alle efter evne. Dermed tager Jobcenter Randers udgangspunkt i den politiske kurs der er udstukket med reformeringen af arbejdspolitikken, og hvor hovedbudskabet er, at flest mulige skal være på arbejdsmarkedet og ikke på passive forsørgelsesydelser. Nogle borgere vil have begrænsninger i arbejdsevnen, som gør, at de ikke vil kunne udfylde et ordinært job. Jobcenter Randers ønsker med visionen at understrege, at der skal findes job og åbninger på arbejdsmarkedet, som giver borgere med begrænsninger i arbejdsevnen mulighed for at finde beskæftigelse, som tager hensyn til deres konkrete situation. Jobcenter Randers vil være virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner. Det er jobcentrets ambition, at levere en service til virksomhederne på et niveau, som gør, at jobcentret er virksomhedernes naturlige valg, når der ønskes hjælp til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft eller andre arbejdsmarkedsrelaterede opgaver, som falder ind under jobcentrets arbejdsområde. 6 overordnede temaer, som der skal være fælles fokus på: Sikre at sager afsluttes til arbejde, uddannelse eller fleksjob Reducere andelen af borger på offentlig forsørgelse i forhold til arbejdsstyrken Mindske andelen af borgere på førtidspension i forholdt til arbejdsstyrken Øge antallet af jobformidlinger Sikre at viden og behov er afdækket i flere virksomheder Virksomhedernes oplevelse af service forøges 7

8 Operationelt vil jobcentret i 2016 arbejde med følgende mål for indsatsen i de enkelte afdelinger. Jobhuset Jobhuset betjener jobparate ledige borgere. Det vil sige a-dagpengemodtagere, a-dagpengemodtagere der har mistet dagpengeretten, job parate kontanthjælpsmodtagere og borgere der er visiteret til et fleksjob (ledighedsydelsesmodtagere). Afdelingen varetager også ansvaret for jobcentrets virksomhedsrettede indsats. Jobhusets mål: 1. Den sæsonkorrigerede ledighed i procent af arbejdsstyrken skal senest i december 2018 være på niveau med ledigheden i Østjylland. Ledigheden er pr. juli ,1 % i Randers og 4,3 % i Østjylland. Der er således aktuelt en forskel på 0,8 procentpoint. Der er således tale om et ambitiøst, men samtidig realistisk mål. 2. Antallet af ordinære formidlinger skal øges, og der skal sikres et godt match mellem virksomheden og den ledige. a. Antallet af jobordrer skal øges fra aktuelt 20 pr. måned til 30 pr. måned i gennemsnit i b. Antallet af anviste ledige, der bliver ansat, skal øges fra ca. 50 % til 65 % senest i december Det gennemsnitlige antal jobparate kontanthjælpsmodtagere må højest være 435 pr. måned i Aktiveringsgraden for personer på ledighedsydelse skal øges fra 35,6 % i december 2014 til 50 % i december Udviklingshuset Udviklingshuset varetager indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har andre udfordringer end kun ledighed. Det kan dreje sig om misbrug, sociale eller psykiske problemer. Jobcentrets rehabiliteringsteam er placeret i afdelingen, som også varetager indsatsen for borgere i ressourceforløb. Formålet med ressourceforløbene er gennem individuel og tværgående indsats at bringe borgeren tilbage til arbejdsmarkeder i ordinært job eller fleksjob. I meget få tilfælde kan forløbet ende med, at der tilkendes førtidspension. Udviklingshusets mål: 1. Antal sager med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere der afsluttes til arbejde, uddannelse eller ansættelse i fleksjob i 2016 skal være mindst 50. I 2014 var det 46. I 1. halvår 2015 er tallet 25. 8

9 2. Der må i 2016 højest være aktive sager pr. måned med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere opgjort på cpr.nr. 1. januar 2015 var der 1.395, 1. september 2015 er der Den gennemsnitlige sagsvarighed for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere må højest være 3 år ved udgangen af september 2015 er den gennemsnitlige sagsvarighed 3,2 år. Uddannelseshuset Uddannelseshusets målgruppe er unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Unge der tilknyttes afdelingen visiteres i tre målgrupper: Åbenlyst uddannelsesparate, der vil kunne påbegynde et job eller en uddannelse straks. Uddannelsesparate unge, der inden for ca. et år vil kunne påbegynde en uddannelse. Målgruppen har typisk behov for at modtage tilbud, der kan styrke deres sociale eller faglige kompetencer. En del unge har både udfordringer i forhold til de social og faglige kompetencer. Her er det nødvendigt at have fokus på arbejdet med de sociale kompetencer, da de manglende sociale kompetencer kan udgøre en alvorlig barriere for, at de unge kan starte på f.eks. VUC for at opnå de nødvendige faglige kompetencer. Aktivitetsparate unge. De aktivitetsparate unge vil ikke umiddelbart kunne påbegynde en uddannelse. Problemstillingerne er ofte komplekse og omfatter psykiske problemer som f.eks. angst eller misbrugsproblemer. Indsatsen er tværgående og individuel og varetages af den koordinerende sagsbehandler i samarbejde med de relevante enheder i kommunen f.eks. misbrugscentret eller sundhedshuset. Uddannelseshuset mål: 1. Andelen af åbenlyst uddannelsesparate som afslutter et forløb med job eller uddannelse, og som optil 6 måneder før opgørelsestidspunktet er startet på ydelsen, skal i 2016 være minimum 75 %. Andelen opgøres 1. februar og 1. september. 1. september 2015 er andelen 44,2 % 2. Andelen af uddannelsesparate som afslutter et forløb med job eller uddannelse, og som optil 12 måneder før opgørelsestidspunktet er startet på ydelsen, skal i 2016 være minimum 50 %. Andelen opgøres 1. februar og 1. september. 1. september 2015 er andelen 32 % 9

10 3. Andelen af aktivitetsparate unge som er aktiveringsberørte skal i 2016 være på minimum 60 % pr. måned. I april 2015 er andelen 55,5 % Sygedagpengeafdelingen Sygedagpengeafdelingen varetager indsatsen for borgere der er sygemeldt. Omdrejningspunktet for indsatsen er, at fastholde de sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet. 1. Andelen af sager der er afsluttet til beskæftigelse (inkl. uddannelse og fleksjob) skal i 2016 være over 60 %. Målet opgøres år til dato. Det aktuelle niveau i september 2015 er på 48 %. 2. Andelen af sygedagpengemodtagere i procent af arbejdsstyrken må i 2016 ikke overstige gennemsnittet blandt kommunerne i klyngen. Målet opgøres år til dato. Andelen er i juni 2015 i Randers: 2,90 og i Klyngen: 2,69. Andelen skal dermed aktuelt falde med 0,21 procentpoint i Randers. 3. Den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge i uger inden for et år, må ikke overstige 9 uger. Gennemsnittet i klynger er for 3. kvartal kvartal ,9 uger, hvilket svarer til gennemsnittet for Randers Kommune. Klyngen er en betegnelse for kommuner, der har samme rammevilkår som Randers Kommune. Opdelingen i klynger er foretaget Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på baggrund af en statistisk analyse, som er gennemført af SFI / KORA. Klyngen består af: Assens, Billund, Brønderslev, Esbjerg, Faxe, Fredericia, Frederikssund, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Haderslev, Halsnæs, Hedensted, Hjørring, Holstebro, Jammerbugt, Kalundborg, Køge, Lemvig, Læsø, Mariagerfjord, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Næstved, Odsherred, Randers, Ringkøbing- Skjern, Ringsted, Rødovre, Skive, Slagelse, Stevns, Sønderborg, Thisted, Tønder, Tårnby, Varde, Vejen, Vesthimmerland, Viborg, Vordingborg og Aabenraa. 2.3 Opfølgning Opfølgning på beskæftigelsesplanen vil ske månedligt til beskæftigelsesudvalget i Ledighed og Indsats på de mål, hvor der opdaterede tal. Der vil være forskellige kadencer for målene. 3.0 Samarbejde De arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitiske udfordringer i Randers er store, og Randers Kommune har med beskæftigelsesplanen sat ambitiøse mål for indsatsen på området. 10

11 Udfordringerne kan imidlertid ikke klares alene gennem den kommunale indsats. Hvis udfordringerne skal løftes, er det en forudsætning, at det sker gennem et bredt samarbejde med arbejdsmarkedets parter og andre interessenter. Randers Kommune vil derfor løbende drøft udviklingen på arbejdsmarkedet i Forum for Erhverv, Vækst og Udvikling (EVA), og løbende holde EVA orienteret om status på jobcentrets indsats. Ligeledes har Randers Kommune et praksisnært samarbejde i Arbejdsmarkedsråd Randers med arbejdsmarkedets parter, a-kasserne og handicaporganisationerne. Randers Kommune lægger herudover vægt på et godt samarbejde med erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og foreningslivet. 11

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 1 marts 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 21 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE 24 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 1. kvt ,6 1,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 1. kvt ,6 1,6 - samme periode sidste måling 1. Uddannelseshjælp Aktuel måling 1 kvartal 2015 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelse og integration Brug nøgletal i styringen Kend din kommune 89 08/ BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION

Beskæftigelse og integration Brug nøgletal i styringen Kend din kommune 89 08/ BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION Brug nøgletal i styringen Kend din kommune 89 08/ BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION 90 Beskæftigelse og integration Brug nøgletal i styringen Kend din kommune Hvad er jeres udgifter til forsørgelse? HVORFOR

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling januar 2014 3,8 4,1 - samme periode sidste år januar 2013 5,2 5,5

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling januar 2014 3,8 4,1 - samme periode sidste år januar 2013 5,2 5,5 A-Dagpenge Aktuel måling marts 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling februar 2014 4,0 4,2 - samme periode sidste år februar 2013 5,3 5,4

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling februar 2014 4,0 4,2 - samme periode sidste år februar 2013 5,3 5,4 A-Dagpenge Aktuel måling april 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, jobindsats, juli... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen... 3 2.2 Oversigt over udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt ,3 3,6 - samme periode sidste måling 1. Kontanthjælp Aktuel måling 4 kvartal 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-aug 14 3,3 3,6 - samme periode sidste år Jan-aug 13 4,2 4,4

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-aug 14 3,3 3,6 - samme periode sidste år Jan-aug 13 4,2 4,4 A-Dagpenge Aktuel måling august 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb A-Dagpenge Aktuel måling 3 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på A- Dagpenge Niveau * Udvikling - aktuel måling Aug 201 333 - samme periode sidste år Aug 201 3 Kommunale udgifter pr.

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt 2013 3,0 3,1 - samme periode sidste år 4.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 4. kvt 2013 3,0 3,1 - samme periode sidste år 4. Sygedagpenge Aktuel måling februar 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Kvartalsredegørelse. for arbejdsmarkedet i. Guldborgsund Kommune

Kvartalsredegørelse. for arbejdsmarkedet i. Guldborgsund Kommune Center for Arbejdsmarked Kvartalsredegørelse for arbejdsmarkedet i Guldborgsund Kommune Juli 2015 Indledning Kvartalsopfølgningen tager udgangspunkt i de kvantitative mål i udvalgsstrategi 2015 og beskæftigelsesplan

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar er lig indeks 1, august...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb

Flere i job Hurtigere i job Fastholdelse i job Forsørgelsesudgift. Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb Kontanthjælp Aktuel måling 2 kvartal 201 Forsørgelsesudgift Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp måneder efter afsluttet forløb - aktuel måling 2. kvt 201 01 - samme periode sidste måling 2. kvt 201

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 3. kvt ,2 3,6 - samme periode sidste måling 1.

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling 3. kvt ,2 3,6 - samme periode sidste måling 1. Kontanthjælp Aktuel måling 3 kvartal 2015 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen 1.1 Oversigt over antal kontaktforløb i, Jobindsats, august... 2 2.1 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, juli... 3 2.2 Oversigt over udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, oktober... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, oktober... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks 100,

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-feb 14 4,7 3,6 - samme periode sidste år Jan-feb 13 6,1 5

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-feb 14 4,7 3,6 - samme periode sidste år Jan-feb 13 6,1 5 Kontanthjælp Aktuel måling maj 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-maj 14 3,1 3,1 - samme periode sidste år Jan-maj 13 3,1 3,3

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-maj 14 3,1 3,1 - samme periode sidste år Jan-maj 13 3,1 3,3 Sygedagpenge Aktuel måling maj 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-jul 14 3,4 3,7 - samme periode sidste år Jan-jul 13 4,4 4,5

Gennemsnitlig varighed af forløb målt i uger (løbende) - aktuel måling Jan-jul 14 3,4 3,7 - samme periode sidste år Jan-jul 13 4,4 4,5 A-Dagpenge Aktuel måling september 2014 Vurdering * aktuel måling Baggrundstal Flere i job Andel fuldtidsmodtagere if. arbejdsstyrken (anvendes til niveau) Antal fuldtidsmodtagere (anvendes til udvikling)

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen Indhold 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 1.2 Ledighedsprocenten i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 2.1 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Februar 2016 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Februar 2016 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Februar 2016 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune September 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Oktober 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Oktober 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Oktober 2018 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål sammenfatning Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Netværksdialogmøde 3. kvartal 2010 September

Læs mere

Resultatrevision 2016

Resultatrevision 2016 Resultatrevision 2016 Jobcenter Frederikssund maj 2017 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Det går tilbage for den tidlige jobindsats

Det går tilbage for den tidlige jobindsats Organisation for erhvervslivet november 2009 Det går tilbage for den tidlige jobindsats AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK Tempoet i den kommunale beskæftigelsesindsats er faldet. Men hvis alle

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014 1. Indledning... 2 2. Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad...

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009

Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Bilag dagsordenens punkt 01 Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. april 2009 Data opdateret den 12-03-2009 Besparelsespotentiale - Norddjurs Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2008-4. kvartal 2008 Potentiel

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. August 2015 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. August 2015 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. August 2015 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. September 2015 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. September 2015 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. September 2015 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere