Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter PROTOKOL. fra mødet den 11. juni 2020, kl og kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter PROTOKOL. fra mødet den 11. juni 2020, kl og kl"

Transkript

1 Europa-Parlamentet Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter AGRI_PV(2020)0611_1 PROTOKOL fra mødet den 11. juni 2020, kl og kl BRUXELLES Med fjerndeltagelse af AGRI-medlemmer, Rådet og Kommissionen Mødet åbnet torsdag den 11. juni 2020, kl. 9.06, af Norbert Lins, formand. 1. Vedtagelse af dagsorden AGRI_OJ(2020)0611_1 Dagsordenen vedtoges. 2. Meddelelser fra formanden Der var tolkning på FR, DE, IT, NL, EN, ES, PL og RO. ENVI-koordinatorerne besluttede at behandle initiativbetænkningen om fra jord til bordstrategien efter den fælles udvalgsprocedure (forretningsordenens artikel 58) og informerede om, at ENVI-koordinatorerne havde besluttet at trække sig ud af forhandlingerne om de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik. Indlæg: Norbert Lins, Martin Hlaváček, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Ulrike Müller, Martin Häusling, Luke Ming Flanagan, Ivan David 3. Godkendelse af henstillingerne fra AGRI-koordinatorerne fra mødet den 9. juni DRØFTELSE MED KOMMISÆR WOJCIECHOWSKI OM KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)...\... AF OM MIDLERTIDIGE PV\ docx PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 EKSTRAORDINÆRE FORANSTALTNINGER, DER FRAVIGER VISSE BESTEMMELSER I EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) NR. 1308/2013 FOR AT AFHJÆLPE MARKEDSFORSTYRRELSER I FRUGT- OG GRØNTSAGSSEKTOREN OG VINSEKTOREN SOM FØLGE AF COVID-19-PANDEMIEN OG FORANSTALTNINGERNE I DEN FORBINDELSE Resultat: Koordinatorerne glædede sig over Kommissionens forslag om et supplerende? med større fleksibilitet i vinsektoren. Formanden kommenterede overgangsforordningen for så vidt angår konsekvenserne af en overgangsperiode på 2 år. Kommissæren bekræftede, at dette spørgsmål vil blive yderligere analyseret, og at resultatet heraf ville blive meddelt i nærmeste fremtid. 2. DRØFTELSE MED FFR-ORDFØRERNE Resultat: FFR-ordførerne, Marques og Olbrycht, orienterede koordinatorerne om det aktuelle FFR-forslag vedrørende den fælles landbrugspolitik. Marques delte analysen vedrørende supplerende betalinger de første fire år, hvorimod hun var bekymret over finansieringen i de resterende tre år. Olbrycht rejste spørgsmålet om de retlige rammer for tilførslen af genopretningsplanen i pakken om den fælles landbrugspolitik. Kommissæren glæder sig over de supplerende betalinger til den fælles landbrugspolitik, der blev foreslået i det nuværende FFR-forslag. Retsgrundlaget ville skulle tilpasses, og der skulle samtidig sikres en forholdsmæssig reaktion på krisen. Genopretningsplanen har til formål at dække de første fire år, og kommissæren udtrykte vilje til at sikre tilstrækkelig finansiering i de resterende tre år. 3. JORD TIL BORD-STRATEGIEN Afgørelse: Formanden ville forhandle om arbejdsmetoderne med ENVI-formanden med henblik på udarbejdelse af en fælles betænkning i henhold til forretningsordenens artikel 58. *** Fjernafstemning*** *** 4. Oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling AGRI/9/02441 ***I 2020/0006(COD) COM(2020)0022 C9-0007/2020 Ordfører for udtalelse: Isabel Carvalhais (S&D) Kor.udv.: AD PE v02-00 AM PE v01-00 PE v /12 PV\ docx

3 REGI* Manolis Kefalogiannis (PPE) Vedtagelse af udkast til udtalelse PR PE v03-00 AM PE v01-00 AM PE v01-00 AM PE v01-00 AM PE v Generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser AGRI/9/00240 ***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 C8-0034/2017 Ordfører for udtalelse: Bronis Ropė (Verts/ALE) AD PE v02-00 AM PE v01-00 Kor.udv.: JURI József Szájer (PPE) PR PE v01-00 AM PE v01-00 Vedtagelse af udkast til udtalelse 6. Ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 for så vidt angår særlige foranstaltninger med henblik på at yde ekstraordinær, midlertidig støtte fra ELFUL som reaktion på covid-19-udbruddet AGRI/9/02892 ***I 2020/0075(COD) COM(2020)0186 C9-0128/2020 Ordfører: Norbert Lins (PPE) Kor.udv.: AGRI Vedtagelse af ændringsforslag Afgørelse: Alle 4 ændringsforslag blev vedtaget: For: 48; imod: 0; hverken/eller: 0. *** Fjernafstemning slut *** 7. Redegørelse ved Kommissionens repræsentanter (GD AGRI og GD SANTE) om "fra jord til bord"-strategien Indlæg: Norbert Lins, Wolfgang Burtscher (GD AGRI), Francesca Donato, Elena Lizzi, Sabine Juelicher (GD SANTE), Wolfgang Burtscher, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Martin Häusling, Zbigniew Kuźmiuk, Paolo De Castro, Luke Ming Flanagan, Annie Schreijer-Pierik, Clara Aguilera, Martin Hlaváček, Peter Jahr, Isabel Carvalhais, Gilles Lebreton, Tilly Metz, Anne Sander, Mazaly Aguilar, Asger Christensen, Carmen Avram, Benoît Lutgen, Anja Hazekamp, Mairead McGuinness, Maria Noichl, Francesca Donato, Benoît Biteau, Irène Tolleret, Salvatore De Meo, Attila Ara-Kovács Mødet udsat kl og genoptaget kl af Daniel Buda (anden næstformand). PV\ docx 3/12 PE v01-00

4 8. Meddelelser fra formanden Bekendtgørelse af resultaterne af afstemningen Åbning af fjernafstemningen for den endelige afstemning om udtalelsen som ændret *** Fjernafstemning*** 9. Oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling AGRI/9/02441 ***I 2020/0006(COD) COM(2020)0022 C9-0007/2020 Ordfører for udtalelse: Isabel Carvalhais (S&D) Kor.udv.: REGI* Manolis Kefalogiannis (PPE) Vedtagelse af udkast til udtalelse AD PE v02-00 AM PE v01-00 PR PE v03-00 AM PE v01-00 AM PE v01-00 AM PE v01-00 AM PE v01-00 Afgørelse: Udkastet til udtalelse blev vedtaget: For: 43; imod: 1; hverken/eller: Generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser AGRI/9/00240 ***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 C8-0034/2017 Ordfører for udtalelse: Bronis Ropė (Verts/ALE) AD PE v02-00 AM PE v01-00 Kor.udv.: JURI József Szájer (PPE) PR PE v01-00 AM PE v01-00 Vedtagelse af udkast til udtalelse Afgørelse: Udkastet til udtalelse blev vedtaget: For: 19; imod: 13; hverken/eller: 15. *** Fjernafstemning slut *** 11. Diverse sager Ingen sager under dette punkt. 12. Næste møder den 22. juni 2020, kl (Bruxelles) PE v /12 PV\ docx

5 Mødet hævet kl * * * PV\ docx 5/12 PE v01-00

6 Results of roll-call votes Contents 1. Establishing the Just Transition Fund Final vote Rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission s exercise of implementing powers Final vote...8 Key to symbols: + : in favour - : against 0 : abstention PE v /12 PV\ docx

7 1. Establishing the Just Transition Fund 1.1. Final vote 43 + ECR GUE/NGL ID NI PPE RENEW S&D Verts/ALE Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton Dino Giarrusso Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Ulrike Müller, Irène Tolleret Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Claude Gruffat, Pär Holmgren, Bronis Ropė 1 - ID Ivan David 3 0 ID RENEW Mara Bizzotto, Angelo Ciocca Martin Hlaváček Corrections to votes and voting intentions PV\ docx 7/12 PE v01-00

8 2. Rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission s exercise of implementing powers 2.1. Final vote 19 + ECR ID PPE S&D Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová Ivan David Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann,Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez Clara Aguilera 13 - GUE/NGL RENEW S&D Verts/ALE Luke Ming Flanagan, Eugenia Rodríguez Palop Jérémy Decerle Eric Andrieu, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Maria Noichl, Juozas Olekas Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Claude Gruffat, Pär Holmgren, Bronis Ropė 15 0 GUE/NGL ID NI RENEW S&D Chris MacManus Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas Dino Giarrusso Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Irène Tolleret Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Paolo De Castro, Pina Picierno Corrections to votes and voting intentions PE v /12 PV\ docx

9 ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENNCE/ LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/LYVIŲ SĄRAŠAS/ JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/prezidijs/ Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*) Norbert Lins, Francisco Guerreiro, Daniel Buda, Mazaly Aguilar Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Salvatore De Meo, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Martin Hlaváček, Martin Häusling, Krzysztof Jurgiel, Gilles Lebreton, Chris MacManus, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/supleanţi/náhradníci/ Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter Franc Bogovič, Francesca Donato, Lena Düpont, Fredrick Federley, Valter Flego, Emmanouil Fragkos, Claude Gruffat, Anja Hazekamp, Pär Holmgren, Ivo Hristov, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Elena Lizzi, Benoît Lutgen, Tilly Metz, Dan-Ștefan Motreanu, Christine Schneider, Marc Tarabella, Irène Tolleret, Ruža Tomašić, Michaela Šojdrová 209 (7) 216 (3) 56 (8) (Точка от дневния ред/punto del orden del día/bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/tagesordnungspunkt/ Päevakorra punkt/σημείο της ημερήσιας διάταξης/agenda item/point OJ/Točka dnevnog reda/punto all'ordine del giorno/darba kārtības punkts/darbotvarkės punktas/napirendi pont/punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/bod programu schôdze/točka UL/Esityslistan kohta/punkt på föredragningslistan) PV\ docx 9/12 PE v01-00

10 Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer По покана на председателя/por invitación del presidente/na pozvání předsedy/efter indbydelse fra formanden/auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l invitation du président/ Na poziv predsjednika/su invito del presidente/pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/pirmininkui pakvietus/az elnök meghívására/ Fuq stedina taċ-'chairman'/op uitnodiging van de voorzitter/na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ Na pozvanie predsedu/na povabilo predsednika/puheenjohtajan kutsusta/på ordförandens inbjudan Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*) Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*) Wolfgang Burtscher (DG AGRI), Sabine Juelicher (DG SANTE) Други институции и органи/otras instituciones y organismos/ostatní orgány a instituce/andre institutioner og organer/andere Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/other institutions and bodies/autres institutions et organes/druge institucije i tijela/altre istituzioni e altri organi/citas iestādes un struktūras/kitos institucijos ir įstaigos/ Más intézmények és szervek/istituzzjonijiet u korpi oħra/andere instellingen en organen/inne instytucje i organy/outras instituições e outros órgãos/alte instituții și organe/iné inštitúcie a orgány/muut toimielimet ja elimet/andra institutioner och organ Други участници/otros participantes/ostatní účastníci/endvidere deltog/andere Teilnehmer/Muud osalejad/επίσης παρόντες/other participants/autres participants/drugi sudionici/altri partecipanti/citi klātesošie/kiti dalyviai/más résztvevők/parteċipanti ohra/andere aanwezigen/inni uczestnicy/outros participantes/alţi participanţi/iní účastníci/drugi udeleženci/muut osallistujat/övriga deltagare PE v /12 PV\ docx

11 Секретариат на политическите групи/secretaría de los Grupos políticos/sekretariát politických skupin/gruppernes sekretariat/ Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/secrétariat des groupes politiques/tajništva klubova zastupnika/segreteria gruppi politici/politisko grupu sekretariāts/frakcijų sekretoriai/ Képviselőcsoportok titkársága/segretarjat gruppi politiċi/fractiesecretariaten/sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos políticos/secretariate grupuri politice/sekretariát politických skupín/sekretariat političnih skupin/poliittisten ryhmien sihteeristöt/ De politiska gruppernas sekretariat PPE S&D Renew ID Verts/ALE ECR GUE/NGL NI Marcin Trojanowski, Dimo Ivanov, Alwyn Strange Ioannis Latoudis, Maggie Coulthard Javier Poza Llorente, Laura Real, Guna Rudzite Philippe Chevalier-Chantepie, Filippo Pozzi Harriet Clayton, Juliette Leroux, Andrzej Nowakowski Christine Van Dijk, Massimiliano Rizzo, Anita Gulam Lalic, Jarka Chloupkova, Lukas Kopinski Georgios Karatsioubanis, John McGilloway, Dominik Zganec Antonio Anselmi Кабинет на председателя/gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/pirmininko kabinetas/elnöki hivatal/kabinett tal-president/kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/urad predsednika/puhemiehen kabinetti/talmannens kansli Кабинет на генералния секретар/gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/generalsekretærens Kabinet/ Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/ured glavnog tajnika/gabinetto del Segretario generale/ģenerālsekretāra kabinets/generalinio sekretoriaus kabinetas/ Főtitkári hivatal/kabinett tas-segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/urad generalnega sekretarja/pääsihteerin kabinetti/ Generalsekreterarens kansli Генерална дирекция/dirección General/Generální ředitelství/generaldirektorat/generaldirektion/peadirektoraat/γενική Διεύθυνση/ Directorate-General/Direction générale/glavna uprava/direzione generale/ģenerāldirektorāts/generalinis direktoratas/főigazgatóság/ Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/generalni direktorat/pääosasto/generaldirektorat DG PRES DG IPOL DG EXPO DG EPRS DG COMM DG PERS DG INLO DG TRAD DG LINC DG FINS DG ITEC DG SAFE Sabina Magnano, François Negre Jan Jakubov PV\ docx 11/12 PE v01-00

12 Правна служба/servicio Jurídico/Právní služba/juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ Service juridique/pravna služba/servizio giuridico/juridiskais dienests/teisės tarnyba/jogi szolgálat/servizz legali/juridische Dienst/ Wydział prawny/serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/oikeudellinen yksikkö/rättstjänsten Giovanni Mendola Секретариат на комисията/secretaría de la comisión/sekretariát výboru/udvalgssekretariatet/ausschusssekretariat/komisjoni sekretariaat/γραμματεία της επιτροπής/committee secretariat/secrétariat de la commission/tajništvo odbora/segreteria della commissione/komitejas sekretariāts/komiteto sekretoriatas/a bizottság titkársága/segretarjat tal-kumitat/commissiesecretariaat/ Sekretariat komisji/secretariado da comissão/secretariat comisie/sekretariat odbora/valiokunnan sihteeristö/utskottssekretariatet Mauro Belardinelli, Francesca Cionco, Vasilis Magnis, Felix Mittermayer, Francisco Pereira, Tereza Pinto de Rezende, Matej Planinc, Jérémie Requis, Alexandre Rogalski, Marc Thomas, Maria Wallner Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ Avustaja/Assistenter Inna Dolgovskaja, Karelle Dulhauste * (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ Vice-Chair/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/pirmininko pavaduotojas/alelnök/ Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ Varapuheenjohtaja/Vice ordförande (M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Βουλευτής/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot (F) = Длъжностно лице/funcionario/úředník/tjenestemand/beamter/ametnik/υπάλληλος/official/fonctionnaire/dužnosnik/ Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ Tjänsteman PE v /12 PV\ docx

Budgetudvalget. Budgetkontroludvalget. PROTOKOL Mødet den 2. april 2019 kl BRUXELLES

Budgetudvalget. Budgetkontroludvalget. PROTOKOL Mødet den 2. april 2019 kl BRUXELLES Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget Budgetkontroludvalget CJ13_PV(2019)0402_1 PROTOKOL Mødet den 2. april 2019 kl. 11.15-12.30 BRUXELLES Mødet blev åbnet mandag den 2. april 2019 kl. 11.17 under

Læs mere

Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse. PROTOKOL Mødet den 24. januar 2019 kl

Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse. PROTOKOL Mødet den 24. januar 2019 kl Europa-Parlamentet 2014-2019 Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse TAX3_PV(2019)0124_1 PROTOKOL Mødet den 24. januar 2019 kl. 9.00-12.00 BRUXELLES Mødet åbnet

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. PROTOKOL Møde den 20. oktober 2014 kl STRASBOURG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. PROTOKOL Møde den 20. oktober 2014 kl STRASBOURG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender LIBE_PV(2014)1020_1 PROTOKOL Møde den 20. oktober 2014 kl. 19.00-22.30 STRASBOURG Mødet åbnet mandag den 20.

Læs mere

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. PROTOKOL fra mødet den 24. marts 2015, kl BRUXELLES

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. PROTOKOL fra mødet den 24. marts 2015, kl BRUXELLES EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse IMCO_PV(2015)0324_1 PROTOKOL fra mødet den 24. marts 2015, kl.15.00-18.30 BRUXELLES Mødet åbnet tirsdag den 15. marts 2015

Læs mere

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. PROTOKOL Mødet den 9. marts 2015, kl STRASBOURG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. PROTOKOL Mødet den 9. marts 2015, kl STRASBOURG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ENVI_PV(2015)0309_1 PROTOKOL Mødet den 9. marts 2015, kl.19.00-21.00 STRASBOURG Mødet åbnet mandag den 9. marts 2015, kl.19.05

Læs mere

Retsudvalget. PROTOKOL fra mødet den 2. september 2009 kl. 15.00-18.30, og den 3. september 2009 kl. 9.00-12.30 BRUXELLES

Retsudvalget. PROTOKOL fra mødet den 2. september 2009 kl. 15.00-18.30, og den 3. september 2009 kl. 9.00-12.30 BRUXELLES EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget JURI_PV(2009)0902_01 PROTOKOL fra mødet den 2. september 2009 kl. 15.00-18.30, og den 3. september 2009 kl. 9.00-12.30 BRUXELLES Mødet åbnet tirsdag den 2. september

Læs mere

Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning

Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning TAXE_PV(2015)0601_1 PROTOKOL Fra mødet den 1. juni

Læs mere

Budgetudvalget. PROTOKOL fra mødet den 1. april 2015, kl.9.00-12.30 BRUXELLES

Budgetudvalget. PROTOKOL fra mødet den 1. april 2015, kl.9.00-12.30 BRUXELLES EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget BUDG_PV(2015)0401_1 PROTOKOL fra mødet den 1. april 2015, kl.9.00-12.30 BRUXELLES Mødet åbnet onsdag den 1. april 2015 kl. 9.00 af Jean Arthuis (formand). kl.9.00-10.00

Læs mere

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. PROTOKOL fra mødet den 15. september 2015 kl BRUXELLES

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. PROTOKOL fra mødet den 15. september 2015 kl BRUXELLES Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender EMPL_PV(2015)0915_1 PROTOKOL fra mødet den 15. september 2015 kl. 9.00-12.30 BRUXELLES Mødet åbnet tirsdag den 15. september

Læs mere

Budgetudvalget. PROTOKOL fra mødet den 20. januar 2015 kl og kl BRUXELLES

Budgetudvalget. PROTOKOL fra mødet den 20. januar 2015 kl og kl BRUXELLES EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget BUDG_PV(2015)0120_1 PROTOKOL fra mødet den 20. januar 2015 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30 BRUXELLES Mødet åbnet tirsdag den 20. januar 2015 kl. 9.00 af Jean

Læs mere

Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning

Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning TAXE_PV(2015)0917 PROTOKOL Fra mødet den 17. september

Læs mere

Økonomi- og Valutaudvalget. PROTOKOL fra mødet den 22. juli 2014 kl og BRUXELLES

Økonomi- og Valutaudvalget. PROTOKOL fra mødet den 22. juli 2014 kl og BRUXELLES EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget ECON_PV(2014)0722_1 PROTOKOL fra mødet den 22. juli 2014 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 BRUXELLES Mødet åbnet kl. 9.12 af formanden, Roberto Gualtieri.

Læs mere

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. PROTOKOL fra mødet den 6. november 2014 kl og kl BRUXELLES

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. PROTOKOL fra mødet den 6. november 2014 kl og kl BRUXELLES EUROPA-PARLAMENTET 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender AFCO_PV(2014)1106_1 PROTOKOL fra mødet den 6. november 2014 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30 BRUXELLES Mødet åbnet torsdag den 6. november

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. PROTOKOL fra mødet den 11. december 2014 kl

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. PROTOKOL fra mødet den 11. december 2014 kl EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender LIBE_PV(2014)1211_1 PROTOKOL fra mødet den 11. december 2014 kl. 9.00-12.30 BRUXELLES Mødet åbnet torsdag

Læs mere

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender AFCO_PV(2015)0416_1 PROTOKOL fra mødet den 16. april 2015, kl. 9.00-10.00 (koordinatormøde), 10.00-12.30 og 15.00-18.30 BRUXELLES Mødet

Læs mere

Retsudvalget. PROTOKOL fra mødet den 11. april 2017 kl og den 12. april 2017 kl og kl

Retsudvalget. PROTOKOL fra mødet den 11. april 2017 kl og den 12. april 2017 kl og kl Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget JURI_PV(2017)0411 PROTOKOL fra mødet den 11. april 2017 kl. 15.00-18.30 og den 12. april 2017 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-16.30 BRUXELLES Mødet åbnet mandag den

Læs mere

PROTOKOL fra mødet den 19. marts 2015, kl.15.00-18.30 og den 20. marts 2015, kl.9.00-12.30 Bruxelles

PROTOKOL fra mødet den 19. marts 2015, kl.15.00-18.30 og den 20. marts 2015, kl.9.00-12.30 Bruxelles DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE PARITAIRE ACP-UE Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø ACP_PV(2015)0320-19-00 PROTOKOL fra mødet den 19. marts 2015, kl.15.00-18.30

Læs mere

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2016/0383(NLE) 20.6.2017 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om International

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. PROTOKOL Møde den 16. oktober 2014 kl BRUXELLES

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. PROTOKOL Møde den 16. oktober 2014 kl BRUXELLES EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender LIBE_PV(2014)1016_1 PROTOKOL Møde den 16. oktober 2014 kl. 9.00-12.30 BRUXELLES Mødet åbnet torsdag den 16.

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender LIBE_PV(2012)0125_1 PROTOKOL fra delegationsrejsen den 24. november 2011, 25. november 2011 og 26. november

Læs mere

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2017/0107(NLE) 21.3.2019 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om International

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-53

ÆNDRINGSFORSLAG 1-53 Europa-Parlamentet 2019-2024 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2019/2028(BUD) 29.7.2019 ÆNDRINGSFORSLAG 1-53 Paolo de Castro (PE639.624v01-00) om forslag til Den Europæiske Unions almindelige

Læs mere

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. PROTOKOL Fra mødet den 5. maj 2015, kl (fælles høring AFCO-ECON) og kl

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. PROTOKOL Fra mødet den 5. maj 2015, kl (fælles høring AFCO-ECON) og kl Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender AFCO_PV(2015)0505_1 PROTOKOL Fra mødet den 5. maj 2015, kl.9.30-12.30 (fælles høring AFCO-ECON) og kl.15.00-18.30 BRUXELLES Mødet åbnet

Læs mere

Kultur- og Uddannelsesudvalget. PROTOKOL fra mødet den 8. oktober 2012 kl. 15.00-18.30 og den 9. oktober 2012 kl. 9.00-12.

Kultur- og Uddannelsesudvalget. PROTOKOL fra mødet den 8. oktober 2012 kl. 15.00-18.30 og den 9. oktober 2012 kl. 9.00-12. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget CULT_PV(2012)1008_1 PROTOKOL fra mødet den 8. oktober 2012 kl. 15.00-18.30 og den 9. oktober 2012 kl. 9.00-12.30 BRUXELLES Mødet åbnet mandag

Læs mere

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter AGRI_PV(2014)0223_1 PROTOKOL fra mødet den 23. februar 2015, 15.00-18.30, og 24. februar 2015, 09.00-12.30 og 15.00-18.30.

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender LIBE_PV(2015)0223_1 PROTOKOL fra mødet den 23. februar 2015 kl. 15.00-18.30 og den 24. februar 2015 kl. 9.00-12.30

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Underudvalget om Menneskerettigheder. PROTOKOL fra mødet den 31. marts 2005 kl. 9.00-12.30 BRUXELLES

EUROPA-PARLAMENTET. Underudvalget om Menneskerettigheder. PROTOKOL fra mødet den 31. marts 2005 kl. 9.00-12.30 BRUXELLES EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Underudvalget om Menneskerettigheder DROI_PV(2005)0331_2 PROTOKOL fra mødet den 31. marts 2005 kl. 9.00-12.30 BRUXELLES Mødet åbnet torsdag den 31. marts 2005 kl.

Læs mere

Udvalget for Andragender. PROTOKOL Møde den 19. oktober 2009 kl (for lukkede døre) STRASBOURG

Udvalget for Andragender. PROTOKOL Møde den 19. oktober 2009 kl (for lukkede døre) STRASBOURG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender PETI_PV(2009)10-19 PROTOKOL Møde den 19. oktober 2009 kl. 19.00-20.30 (for lukkede døre) STRASBOURG Mødet åbnet mandag den 19. oktober 2009 kl. 19.27

Læs mere

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. PROTOKOL fra mødet den 26. marts 2015, kl BRUXELLES

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. PROTOKOL fra mødet den 26. marts 2015, kl BRUXELLES EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ENVI_PV(2015)0326_1 PROTOKOL fra mødet den 26. marts 2015, kl.9.00-12.30 BRUXELLES Mødet åbnet torsdag den 26. marts 2015,

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender LIBE_PV(2014)1110_1 PROTOKOL Møde den 10. november 2014 kl. 15.00-18.30 og den 11. november 2014 kl. 9.00-12.30

Læs mere

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. PROTOKOL fra mødet den 12. juli 2017, kl og kl BRUXELLES

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. PROTOKOL fra mødet den 12. juli 2017, kl og kl BRUXELLES Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender AFCO_PV(2017)0712_1 PROTOKOL fra mødet den 12. juli 2017, kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30 BRUXELLES Mødet åbnet onsdag den 12. juli

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. PROTOKOL Fra mødet den 27. januar 2015 kl. 9.00-12.30 Bruxelles

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. PROTOKOL Fra mødet den 27. januar 2015 kl. 9.00-12.30 Bruxelles EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender LIBE_PV(2015)0127_1 PROTOKOL Fra mødet den 27. januar 2015 kl. 9.00-12.30 Bruxelles Mødet åbnet tirsdag den

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2015/0079(COD) fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2015/0079(COD) fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/0079(COD) 14.10.2015 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om International

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget FORSLAG TIL DAGSORD Møde Onsdag den 24. januar 2018 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 Bruxelles Mødelokale: Paul-Henri Spaak (5B001) JURI(2018)0124_1 Den 24. januar

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 23.1.2015 2014/2075(DEC) UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetkontroludvalget om

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter AGRI(2015)0715_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Onsdag den 15. juli 2015 kl. 9.00-12.30 Bruxelles, Mødelokale: Altiero Spinelli

Læs mere

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ENVI_PV(2015)0413_1 PROTOKOL fra mødet den 13. april 2015, kl.15.00-18.30 og den 14. april 2015, kl.9.00-12.30 BRUXELLES

Læs mere

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. PROTOKOL fra mødet den 17. december 2014 kl STRASBOURG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. PROTOKOL fra mødet den 17. december 2014 kl STRASBOURG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ENVI_PV(2014)1217_1 PROTOKOL fra mødet den 17. december 2014 kl. 15.30-16.00 STRASBOURG Mødet åbnet onsdag den 17. december

Læs mere

Økonomi- og Valutaudvalget. PROTOKOL fra mødet den 26. september 2011 kl STRASBOURG

Økonomi- og Valutaudvalget. PROTOKOL fra mødet den 26. september 2011 kl STRASBOURG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget ECON_PV(2011)0926_1 PROTOKOL fra mødet den 26. september 2011 kl. 19.00-20.30 STRASBOURG Mødet åbnet onsdag den 26. september 2011 kl. 19.07 af Sharon

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ENVI(2014)1105_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Onsdag den 5. november 2014 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Torsdag den 6. november

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi FORSLAG TIL GSORDEN ITRE(2017)0322_1 Møde Onsdag den 22. marts 2017 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Torsdag den 23. marts 2017 kl. 9.00-12.30

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel FORSLAG TIL GSORDEN INTA(2018)0321_1 Møde Onsdag den 21. marts 2018 kl. 9.00-10.00 (fælles møde) og 10.00-11.30 og 11.30-12.30 (koordinatormøde)

Læs mere

Fiskeriudvalget. PROTOKOL Fra mødet den 13. oktober 2015, kl og kl BRUXELLES

Fiskeriudvalget. PROTOKOL Fra mødet den 13. oktober 2015, kl og kl BRUXELLES Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget PECH_PV(2015)1013_1 PROTOKOL Fra mødet den 13. oktober 2015, kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30 BRUXELLES Mødet åbnet tirsdag den 13. oktober 2015 kl. 9.00 af

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed FORSLAG TIL GSORDEN ENVI(2017)0529_1 Møde Mandag den 29. maj 2017 kl. 15.00-18.30 Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 9.00-12.30

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed FORSLAG TIL GSORDEN ENVI(2018)0425_1 Møde Onsdag den 25. april 2018 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 Torsdag den 26. april

Læs mere

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter AGRI_PV(2015)0616_1 PROTOKOL fra mødet den 16. juni 2015, kl.15.00-18.30 og den 17. juni 2015, kl. 9.00-12.00 og kl. 15.00-18.30

Læs mere

Transport- og Turismeudvalget

Transport- og Turismeudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget TRAN_PV(2009)11-09 PROTOKOL fra mødet den 9. november 2009 kl. 15.00-18.30 og den 10. november 2009 kl. 9.00-10.40 og kl. 15.00-18.15 BRUXELLES

Læs mere

Kultur- og Uddannelsesudvalget. PROTOKOL fra mødet den 4. maj 2015 kl og den 5. maj 2015 kl BRUXELLES

Kultur- og Uddannelsesudvalget. PROTOKOL fra mødet den 4. maj 2015 kl og den 5. maj 2015 kl BRUXELLES Europa-Parlamentet 2014-2019 Kultur- og Uddannelsesudvalget CULT_PV(2015)0504_1 PROTOKOL fra mødet den 4. maj 2015 kl.15.00-18.30 og den 5. maj 2015 kl.9.00-12.30 BRUXELLES Mødet åbnet mandag den 4. maj

Læs mere

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter AGRI_PV(2015)0526_1 PROTOKOL fra mødet den 26. maj 2015 kl.10.00-12.30 og 15.00-18.30 og den 28. maj 2015 kl.9.00-12.30

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2018/0216(COD) 10.12.2018 ÆNDRINGSFORSLAG 449-680 Udkast til betænkning Esther Herranz García (PE627.760v02-00) Regler for

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORSLAG TIL GSORDEN LIBE(2017)0928_1 Møde Torsdag den 28. september 2017 kl. 9.00-12.30 og 14.00-18.00 Bruxelles

Læs mere

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter AGRI_PV(2014)1203_1 PROTOKOL fra mødet den 3. december 2014 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 og den 4. december 2014 kl. 10.30-12.30

Læs mere

Udvalget for Andragender. PROTOKOL fra mødet den28. februar 2017, kl BRUXELLES

Udvalget for Andragender. PROTOKOL fra mødet den28. februar 2017, kl BRUXELLES Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender PETI_PV(2016)262_1 PROTOKOL fra mødet den28. februar 2017, kl. 15.00-18.40 BRUXELLES Mødet åbnet tirsdag den 2. februar 20917, kl. 15.02, af Cecilia

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2015/2132(BUD) fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2015/2132(BUD) fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2132(BUD) 7.9.2015 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget om forslag

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget FORSLAG TIL GSORDEN (2018)1008_1 Møde Mandag den 8. oktober 2018 kl. 15.00-18.30 Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 Bruxelles Mødelokale:

Læs mere

september 2019 Strasbourg

september 2019 Strasbourg EUROPA-PARLAMENTET 2019 2024 Mødedokument DAGSORDEN 16. - 19. september 2019 Strasbourg 18/09/19 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse,

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget FORSLAG TIL GSORDEN JURI(2017)0228_1 Møde Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 15.00-18.30 Bruxelles Mødelokale: Altiero Spinelli (1G-2) Den 28. februar 2017 kl. 15.00-17.15

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender LIBE_PV(2014)0722_1 PROTOKOL fra mødet den 22. juli 2014 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30 og den 23. juli

Læs mere

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0016/

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0016/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0016/2019 11.1.2019 *** HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om forebyggelse af ureguleret fiskeri

Læs mere

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter AGRI_PV(2015)0715 1 PROTOKOL Fra mødet den 15. juli 2015 kl. 9.00-12.30 og kl.15.00-18.00 og den 16. juli 2015 kl. 9.00-12.30

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget (2015)0226_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Torsdag den 26. februar 2015 kl. 9.00-12.30 Bruxelles Mødelokale: József Antall (4Q1) Kl. 9.00-9.45 Fælles udvalgsmøde

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-parlamentet 2014-2019 Retsudvalget FORSLAG TIL GSORDEN (2015)1012_1 Møde Mandag den 12. oktober 2015 kl. 15.00-18.30 Tirsdag den 13. oktober 2015 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Bruxelles Mødelokale:

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi FORSLAG TIL GSORDEN (2018)1008_1 Møde Mandag den 8. oktober 2018 kl. 15.00-18.30 Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30

Læs mere

Fiskeriudvalget. PROTOKOL Fra mødet den 6. maj 2015, kl og og den 7. maj 2015, kl BRUXELLES

Fiskeriudvalget. PROTOKOL Fra mødet den 6. maj 2015, kl og og den 7. maj 2015, kl BRUXELLES EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Fiskeriudvalget PECH_PV(2015)0506_1 PROTOKOL Fra mødet den 6. maj 2015, kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 og den 7. maj 2015, kl. 9.00-12.30 BRUXELLES Mødet åbnet onsdag den 6.

Læs mere

Udvalget for Andragender. PROTOKOL fra mødet den 14. juli 2015 kl og kl BRUXELLES

Udvalget for Andragender. PROTOKOL fra mødet den 14. juli 2015 kl og kl BRUXELLES Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender PETI_PV 244_1 PROTOKOL fra mødet den 14. juli 2015 kl. 9.00-12.30 kl. 15.00-18.30 BRUXELLES Mødet åbnet tirsdag den 14. juli 2015 kl. 11.17 af Cecilia

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Transport- og Turismeudvalget FORSLAG TIL GSORDEN (2019)0121_1 Møde Mandag den 21. januar 2019 kl. 15.00-18.30 Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 9.00-12.30 Bruxelles Mødelokale:

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Transport- og Turismeudvalget FORSLAG TIL GSORDEN (2016)1109_1 Møde Onsdag den 9. november 2016 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.00 og 18.00-18.30 (koordinatormøde) Torsdag den 10.

Læs mere

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0257/

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0257/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0257/2017 14.7.2017 *** HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget FORSLAG TIL GSORDEN JURI(2017)0712_1 Møde Onsdag den 12. juli 2017 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Torsdag den 13. juli 2017 kl. 9.00-12.30 Bruxelles Mødelokale:

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget (2015)0223_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Mandag den 23. februar 2015 kl. 15.00-18.30 Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Bruxelles Mødelokale:

Læs mere

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2017/2192(INI) 5.10.2017 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om International

Læs mere

juli 2019 Strasbourg

juli 2019 Strasbourg EUROPA-PARLAMENTET 2019 2024 Mødedokument DAGSORDEN 15. - 18. juli 2019 Strasbourg 17/07/19 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender. PROTOKOL fra mødet den 6. oktober 2008 kl. 15.00-18.30 og 7. oktober 2008 kl. 9.00-10.

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender. PROTOKOL fra mødet den 6. oktober 2008 kl. 15.00-18.30 og 7. oktober 2008 kl. 9.00-10. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 PV(2008)10-06_07 PROTOKOL fra mødet den 6. oktober 2008 kl. 15.00-18.30 og 7. oktober 2008 kl. 9.00-10.45 BRUXELLES Mødet åbnet mandag den 6. oktober

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget FORSLAG TIL GSORDEN BUDG(2017)0830_1 Møde Onsdag den 30. august 2017 kl. 15.00-18.30 Torsdag den 31. august 2017 kl. 9.00-10.00 (koordinatormøde) Bruxelles Mødelokale:

Læs mere

Budgetkontroludvalget. PROTOKOL fra mødet den 11. december 2014 kl BRUXELLES

Budgetkontroludvalget. PROTOKOL fra mødet den 11. december 2014 kl BRUXELLES EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget CONT_PV(2014)1211_1 PROTOKOL fra mødet den 11. december 2014 kl. 9.00-12.30 BRUXELLES Mødet åbnet torsdag den 11. december 2014 kl. 9.10 af Ingeborg Gräßle

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0012/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0012/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0012/2018 30.1.2018 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2016/2100(INI) 29.11.2016 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget FORSLAG TIL GSORDEN (2019)0401_1 Møde Mandag den 1. april 2019 kl. 15.00-18.00 Tirsdag den 2. april 2019 kl. 9.00-13.00 Bruxelles Mødelokale: Paul-Henri

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0320/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0320/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0320/2016 10.11.2016 BETÆNKNING med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske

Læs mere

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. PROTOKOL fra mødet den 10. oktober 2011 kl og den 11. oktober 2011 kl

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. PROTOKOL fra mødet den 10. oktober 2011 kl og den 11. oktober 2011 kl EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender AFCO_PV(2011)1010_1 PROTOKOL fra mødet den 10. oktober 2011 kl. 15.00-18.30 og den 11. oktober 2011 kl. 9.00-12.30 BRUXELLES Mødet

Læs mere

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. PROTOKOL fra mødet den 29. januar 2015, kl og kl

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. PROTOKOL fra mødet den 29. januar 2015, kl og kl EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ENVI_PV(2015)0129_1 PROTOKOL fra mødet den 29. januar 2015, kl.9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30, BRUXELLES Mødet åbnet torsdag

Læs mere

Økonomi- og Valutaudvalget. PROTOKOL Mødet den 1. og 2. april 2019 BRUXELLES

Økonomi- og Valutaudvalget. PROTOKOL Mødet den 1. og 2. april 2019 BRUXELLES Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget _PV(2019)0401_1 PROTOKOL Mødet den 1. og 2. april 2019 BRUXELLES Mødet åbnet kl. 15.14 af Roberto Gualtieri (formand). 1. Vedtagelse af dagsordenen

Læs mere

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0277/

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0277/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0277/2017 1.9.2017 *** HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af den tredje tillægsprotokol

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 16.4.2015 2014/2228(INI) UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om International

Læs mere

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter AGRI_PV(2016)0222_1 PROTOKOL fra mødet den 22. februar 2016, kl.15.00-18.30 og den 23. februar 2016,kl.9.00-11.00 og kl.15.00-18.30

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender LIBE(2015)0330_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Mandag den 30. marts 2015 kl. 15.00-18.30 Tirsdag den 31. marts

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget FORSLAG TIL GSORDEN (2017)1120_1 Møde Mandag den 20. november 2017 kl. 15.00-18.30 Tirsdag den 21. november 2017 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 Bruxelles Mødelokale:

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0453/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0453/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0453/2018 10.12.2018 BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0070/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0070/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0070/2017 23.3.2017 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår specifikke

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter AGRI_PV(2015)1130_1 PROTOKOL fra mødet den 30. november 2015, kl. 15.00-18.30 og den 1. december 2015 kl. 9.00-12.30 og

Læs mere

Økonomi- og Valutaudvalget. PROTOKOL fra mødet den 23. marts 2015, kl og den 24. marts 2015, kl og kl

Økonomi- og Valutaudvalget. PROTOKOL fra mødet den 23. marts 2015, kl og den 24. marts 2015, kl og kl Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget ECON_PV(2015)0323_1 PROTOKOL fra mødet den 23. marts 2015, kl. 15.00-18.30 og den 24. marts 2015, kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30 BRUXELLES Mødet

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0324/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0324/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0324/2016 11.11.2016 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erstatning af listerne over insolvensbehandlinger og insolvensbehandlere

Læs mere

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0196/

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0196/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0196/2018 30.5.2018 *** HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Island

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget 13.11.2014 2014/0276(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbning og forvaltning af en række EU-toldkontingenter

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget FORSLAG TIL GSORDEN JURI(2016)1128_1 Møde Mandag den 28. november 2016 kl. 15.00-18.30 Tirsdag den 29. november 2016 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Bruxelles Mødelokale:

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0365/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0365/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0365/2015 14.12.2015 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af mekanismen til modvirkning af omgåelse ved

Læs mere

Fiskeriudvalget. PROTOKOL fra mødet den 5. november 2014 kl og den 6. november 2014 kl og kl

Fiskeriudvalget. PROTOKOL fra mødet den 5. november 2014 kl og den 6. november 2014 kl og kl EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Fiskeriudvalget PECH_PV(2014)1105_1 PROTOKOL fra mødet den 5. november 2014 kl. 15.00-18.30 og den 6. november 2014 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30 BRUXELLES Mødet åbnet

Læs mere

Udvalget for Andragender. PROTOKOL fra mødet den 14. marts 2016 kl og den 15. marts 2016, kl og kl

Udvalget for Andragender. PROTOKOL fra mødet den 14. marts 2016 kl og den 15. marts 2016, kl og kl Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender PETI_PV(2016)252_1 PROTOKOL fra mødet den 14. marts 2016 kl.15.00-18.30 og den 15. marts 2016, kl.9.00-12.45 og kl.14.30-17.30 BRUXELLES Mødet åbnet

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 25.11.2014 B8-0311/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om revision af Kommissionens

Læs mere