Mælkeribruget i Danmark 1898.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mælkeribruget i Danmark 1898."

Transkript

1 Mælkeribruget i Danmark A f Konsulent B. Bøggild. Høsten 1897 var maaske nok for Landet i sin Helhed jævn god; men nogle Steder, f. Ex. paa Fyn, havde Oldenborrerne gjort Skade baade i Roemarkerne og i Sæden, og der er Korrespondenter saavel Here Steder i Jylland som ogsaa paa Øerne, der angive, at Halmmængden var lille, saa der maatte spares lige fra Indbindingen af. Nr. 2 skriver:»stor Sparsommelighed maatte udvises med Halmfoderet«. Nr. 4 skriver:»det kneb med Halmen«. Nr. 7 skriver:»kun med stor Sparsommelighed fodredes den sædvanlige Besætning igjennem«. Nr. 15 skriver:»vinteren gav kun lidt Mælk i Sammenligning med tidligere Vintre, fordi der her var knapt med Fourage, og Kvaliteten var tillige ringere end sædvanlig, fordi Sæden blev udvadsket i det regnfulde Høstvejr Koerne fik ikke nær den Halm, de kunde æde, og til Natfoder fik de L y n g Vinteren igjennem lige til 1ste April«. Nr. 16 skriver:»her var temmelig meget gammel Halm. ellers havde det knebet med at fodre Koerne igjennem, da alt gik med«. Andre skrive, at de havde Foder i tilstrækkelig Mængde; men under de forhaandenværende Forhold maa det dog for hele Landet i Henseende til Fodringen betegnes som et Gode, at det blev en mild V in ter, idet Koerne under vedvarende haard Frost have Trang til meget mere Halm end, naar Vejret er saa mildt som

2 134 Tilfældet var Vinteren igjennem, da Thermometret kun faa Dage viste lidt under Frysepunktet. De nærmere Enkeltheder om Vinterfodringen og Udbyttet af denne paa 18 Herregaarde i Landets forskjellige Egne, hvorfra der paa Redaktionens Opfordring som sædvanlig velvillig er indsendt Regnskaber, ses i Tab. I; men lier maa det strax ligesom tidligere Aar bringes i E rin dring, at Hensigten med at indsamle og bearbejde disse Regnskaber ingenlunde er at vise, hvorledes Landets mest dygtige eller mest fremskredne Landmænd bære sig ad. Hvad der tilsigtes, er at belyse, hvorledes Tilstanden i det forløbne Aar har været saavel i de gode som i de mindre gode Egne af Landet, og dernæst at sammenligne Aaret med de nærmest foregaaende og at faa Lejlighed til at omtale saavel den almindelige Udvikling som de for det sidst forløbne Aar mest særegne Forhold. I Tab. I ses først, at Nr. 7 er en ny Korrespondent, hvorimod alle de øvrige have indsendt deres Regnskaber igennem en længere eller kortere Aarrække. Den tredie lodrette Talrække viser Kolioldenes forskjellige Størrelse, der ses at variere fra 35 til 285. I den følgende Talrække ses, hvor forskjellig Kælvningen falder, idet Nr. 4 har henved to Trediedele af Køerne til at kælve inden Nytaar, medens flere af de andre Korrespondenter næppe have havt en Trediedel af Køerne til at kælve saa tidlig paa Vinteren. Ugunstigst i saa Henseende staar Forholdet hos Nr. 10 og 19. Den første beklager sig stærkt over et meget stort Antal Kastere, og den anden har baade mange Overløbere og Kastere, der foranlediger, som det senere fremgaar af Tab. II, at Mælkeproduktionen bliver dyrere end sædvanlig. Hvad Fodringen angaar, ses den at være meget forskjellig paa de forskjellige Gaarde og det saavel med Hensyn til Foderets Mængde som til dets Sammensætning. Eftersom Beholdningerne af Hø og Rodfrugter ere større eller mindre, maa der jo gives et passende Tilskud af Kraftfoder i Forhold til Køernes Mælkeydelse for at opnaa en økonomisk Mælkeproduktion; men det er inter-

3 135 essant at se, hvorledes de forskjellige Korrespondenter Aar efter Aar gaa frem paa forskjellig Maade. Nu vil man vel ikke længere kunne finde Gaarde, hvor der slet ikke gives Køenie Kraftfoder af nogensomhelst Art. Der er derimod nogle Steder, hvor der kun gives lidt, og andre Steder, hvor der anvendes en uforholdsmæssig stor Mængde, og hvor en af disse to Dele er Tilfældet, vil man oftest linde en ret dyr og nøkonomisk Mælkeproduktion i Sammenligning med det Resultat, der nu naas hos det store Flertal af Landmænd, der efterhaanden erfaringsmæssig ere komne til at give Koerne et Foder af passende Størrelse. Men ikke nok hermed, for disse sidste indbyrdes kan der ogsaa blive en ret væsentlig Forskjel i Mælkens Produktionspris. For en Del afhænger dette naturligvis af de paagjældende Koers forskjellige Godhed som Malkedyr; men uden Tvivl er Resultatet ogsaa for en væsentlig Del afhængig af Foderets Sammensætning, og af hvorvidt dets Mængde til enhver T id af Aaret afpasses efter hver enkelt Kos daglige Mælkeydelse. Som gjentagne Gange paapeget i Mælkeriberetningerne for tidligere Aar kræver et stort Roefoder altid, og særlig naar der tilmed opfodres en anselig Mængde Hø, et T ilskud af mindst 11/2 Pd. kvælstofrige Oliekager for hver Skjæppe Roer, hvorimod Korn under disse Forhold ikke kan blive godt betalt med Mælk. Og de Køer, der faa omtrent, hvad de kunne æde af Roer og Kraftfoder, kunne ikke give et ordentligt Vederlag i Mælk for et stort Tillæg af Hø, af hvilken Grund det er nødvendigt, hvis man vil med Fordel opfodre et stort Kvantum Hø paa Malkekøer, da at afpasse Mængden af Roer og særlig Kraftfoder saaledes, at ikke hele Fodermængden bliver større, end at de paagjældende Køer ere i Stand til fuldt ud at omsætte den. Begge Dele indrømmes vel nu af de fleste Landmænd; men der er dog altid en Del, der til Skade for deres egen Pengepung snart til én Tid, snart til en anden ikke holde sig de foreliggende Erfaringer efterrettelig, eller som maaske mene af særlige

4 136 Tabel I. Vinterfodringen Mælkenernes Nr. Mælkenernes Nr. i forrige Aars Beretning Antal Køer Koholdet pct. Kælvere inden 1ste Januar pct. nyindsatte Køer pct. Kastere og Overløbere Vinterfodret Antal Dage Pd. Rapskager Pd. Klid og Melassefoder Pd. andre Handelsfoderstoffer Pd. Korn Opfodret pr. Ko Ialt Pd. Kraftfoder Pd. Kraftf. pr. Dag Pd. Kløverhø og Vikkehavrehø *) Pd. Enghø*) Pd. Runkelroer og Gulerødder**) Pd. Turnips og Rutabaga**) 1 i > 10342» » » f) » 10363f) * » »» 510 « » » » » » » » S> 5979» ) » » ) » *) Et Læs Hø regnet til 1200 Pd., naar intet andet opgives, og en Givt til 5 Pd. **) En Tønde Runkelroer, Gulerødder og Rutabaga regnet til 180 Pd., en Tønde Turnips til 160 Pd. t) Sukkerroeaffald.

5 paa 18 Gaarde. Pd. Mælk Produceret pr. Ko i* O S C/2 T3 Pd. frisk Ost Solgt Pd. skummet Mælk Pd. sk. Mælk til Kalve og Husholdn. Foderenheder til Svinene Mælkeforbrug til 1 Pd. Smør til 1 Pd. frisk Ost Pr. 100 Pd. opnaaet Kr. for Smør Ost Antal Kalve tillagt fedet Mælkerisystem Alfa-Ponny-Separator » K. & H.s Centrifuge Andelsmælkeri K. & H.s Centrifuge Alfa-K-Separator »» » » Alfa-B-Separator > > Alfa-Separator K. & H.s Centrifuge Andelsmælkeri » B. & W.s Centrifuge Alfa-Separator Alfa-Separator Alfa-Ponny-Separator » Bøtter 3390 Mælkesalg Alfa-Separator Alfa-Separator Alfa-Separator

6 138 Grunde ikke at kunne gjøre det, og saaledes kommer det, at en Del Mælk fremdeles produceres i mere eller mindre Grad uøkonomisk, saaledes ogsaa i Aar. Tabel 1 viser, at af de 18 Korrespondenter er der kun faa, der nu anvende Rapskager i synderlig Mængde, og at Brugen synes forholdsvis at aftage, skyldes formentlig dels, at Folk ere mistænksomme ligeoverfor Beskaffenheden af de Varer, der sælges under Navnet Rapskager, og dels at mange Producenter mene at kunne anvende andre Kager med samme Nytte for Smørrets Kvalitet. Den Oliekage, der har den største Betydning, er B om ulds frø kagen; og jo mere Landets samlede Forbrug af Oliekager stiger, desto mere anvendes fortrinsvis denne Kage, fordi den som Regel kan faas i god Kvalitet og er billig i Forhold til sit store Kvælstofindhold. Allerede nu opfodres der formentlig her i Landet en større Mængde af Bomuldsfrøkager end af alle de andre Kager tilsammen. Solsikkekager og Jordnødkager ere begge meget yndede, men de ere ikke altid i Markedet, og oftest ere de ligesom Sesamkager og Palmekager forholdsvis dyre. Bemærkes maa det dernæst, at Melassefoder er kommen til at spille en betydelig Rolle ved Siden af og for en Del i Stedet for Hvedeklid, og at den forholdsvis lave Pris paa Majs foranledigede, at en betydelig Del af denne fremmede Sædart blev opfodret paa Malkekøerne. For mange af Gaardene er i Aar en stor Del af, hvad der er opført som Korn, ikke hjemmeavlet Sæd, men derimod Majs, hvormed man synes at have været godt tilfreds. Oversigt over Vinterfodringen og Produktionsudgiften til Vintermælken faas iøvrigt bedst af Tab. II a og Tab. II b, hvor Sammenligning kan linde Sted med de 3 4 foregaaende Aar. Omsætningen af alt Foderet lil Kraftfoder er sket ved Reduktion efter følgende Forholdstal :

7 Pd. Kraftfoder... = K lø verh ø... = E n g h ø... = 331/,, Gulerødder og Runkelroer = Turnips, Rutabaga og Sukkerroeaffald... = K a rto fle r... = 25 Ved Foderets Reregning til Penge er Kraftfoderenheden denne Gang ligesom i sat til 4 1j2 Øre, medens den de foregaaende to Aar beregnedes til 4 Øre med Undtagelse af de om Vinteren opfodrede Oliekager, som i ansattes til 4x/2 og i til 5 Øre pr. Pd. Det bedste Grundlag for Sammenligningen er imidlertid ikke Prisen, men derimod Antallet af Kraftfoderenheder forbrugt til 100 Pd. Mælk. I Tabel II b ses, hvorledes dette kan variere fra Gaard til Gaard og for samme Besætning fra Aar til Aar. Den billigste Produktion ses atter i Aar at være naaet af Nr. 1 og Nr. 3, hvorefter følger Nr. 5, 6, 11, 15 og 17 og med lidt mindre godt Resultat Nr. 4, 14 og Nr. 17 har i Aar produceret sin Mælk væsentlig billigere end i Vinteren , da han opfodrede saa meget Hø ved Siden af Roer og Oliekager og tilmed en hel Del Korn, at Foderet blev større, end Køerne formentlig kunde omsætte det. - Nr. 16 skriver, at han er gaaet over til næsten udelukkende at give Kager og Roer til Malkekøerne, saa at han, naar han kan give 2 smaa Givter Hø og l 1/2 2 Skp. Roer daglig, da af Kraftfoder kun giver gjennemsnitlig 4 Pd. Kager pr. Ko,og han mener derved at producere den billigste Mælk. Det er den Fremgangsmaade, som Nr. 6 nu har anvendt i de tre sidste Aar med afgjort bedre Resultat end tidligere, da han tillige opfodrede Sæd og f. Ex brugte 84,5 Kraftfoderenheder til 100 Pd. Mælk. Nr. 1 afgiver derimod Aar efter Aar Exempel paa, hvorledes der med Fordel kan opfodres en Del billig Sæd (i Aar for en stor Del Majs) og Melasse paa Malkekøerne,

8 i 140 Tabel II a. Vinterfodringen Mælkeriernes Nr. pct. Kælvere inden 1 Jan. Kraftfoder Opfo i > 0 O 0) g > -C c3 4) > O diet Kr Q ÖC S W Runkelroer og Gulerødder o5^ Turnips og j K Rutabaga 2> m f ber egnede hedei I Gjennemsnit pr. Dag af Kraftfoder hele Foderet Foderets Værdi i Kr. Pd. Mælk pr. Ko Kraftfoderenheder forbrugt til 100 Pd. Ma'lk Pd. kostet producere Kr LO at 05! CO C5 OO > 1034 C _ »» »» » »» » » » » » ;

9 141 Tabel II b. Mælkenernes Nr. Aargang pct. Kælvere inden 1ste Januar Pd. Kraftfoder daglig pr. Ko Ialt Pd. beregnet Kraftfoder daglig pr. Ko I Mælkeudbytte i Pd. pr. Ko Kraftfoderenheder forbrugt til 100 Pd. Mælk... Mælkenernes Nr. Aargang pct. Kælvere inden 1ste Januar Pd. Kraftfoder daglig pr. Ko Ialt Pd. beregnet Kraftfoder daglig pr. Ko Mælkeudbytte i Pd. pr. Ko Kraftfoderenheder forbrugt til 100 Pd. Mælk :t i; X

10 142 idet der samtidig gives Hø, Rodfrugter og Oliekager, naar Mængderne ere indbyrdes godt afpassede, og hele Foderets samlede Mængde ikke gjøres større, end at Koen til enhver T id kan omsætte og betale det. Nr. 2 maa derimod antages at have faaet Foderet til Tider noget for stort. Nr. <S har for en stor Del unge Koer; men maa dog ogsaa antages at have givet for meget Hø i Forhold til det øvrige Foder, og derfor er enten Høet eller Kornet ikke blevet betalt, især da de tidlig kælvende Koers Antal er gaaet ned, og en Del Koer har kastet. Og saaledes kan man blive ved; men det er jo lettere at. paavise, hvor Fejlene maaske ligge, end det er i Praxis til enhver Tid at forhindre, at der indtræder Fejl, hvortil maa bemærkes, at Kastning og Overløbning, som hos Nr. 10, 18 og 10, jo netop ere Fejl, overfor hvilke man endnu staar raadvild, og i Bestræbelsen for at holde Mælkemængden oppe ved et kraftigt Foder, kommer man meget let til at producere altfor dyr Mælk netop særlig paa Overløbere og undertiden ogsaa paa Kastere. Uddrag af Aarsopgjørelsen i Prøvemalkningsbogen. Køernes Antal og Art Pd. Mælk gjennemsnitlig pr. Ko pct. Fedt i Mælken Pd. Smørgjennemsnitlig pr. Ko Fod erenh der. P o C«1-1 o) j_; S ' E o js rd Q. li Q rh S _ OO Middel- Kælvningstid 54 Kælvekoer af I K l ,7 13 Jan. 30 Kælvekoer af 11 Kl ,1 16 Febr. 8 Kastere Novbr. 4 Overløbere ,2 7 Udsættere i 155 Uger = 3 Stk

11 143 Delte Forhold belyses for en Del ved hosstaaende Udskrift af Aarsopgjørelsen af Prøvemalkningsbogen hos Nr. 14, hvor tillige Betydningen af Koernes Kvalitet som Malkedyr og af Kælvningstiden kommer for Dagen. Saadanne Opgjørelser kunne nu liere af Korrespondenterne fremlægge, idet Undersøgelse af Fedmen af de enkelte Køers Mælk stadig bliver mere og mere almindelig paa Herregaardene, ligesom Kontrolforeningerne brede sig stærkt i alle Landets Egne. Og i den Henseende kan det oplyses, at der allerede er solgt 234 Gerbers Apparater her i Landet, der uden Tvivl næsten alle ere komne til Anvendelse i de nu over 100 Kontrolforeninger eller paa Gaarde og Mælkerier, fortrinsvis til Undersøgelse af de enkelte Køers Mælk. I det her anførte Uddrag af Prøvemalkningsbogen ere samtlige Kvier udeladte, hvorhos det maa bemærkes, at der selvfølgelig indenfor hver af de 5 Klasser af Køer atter er Forskjel i Resultaterne for de enkelte Individer. Danmarks Overskuds-Indførsel i Pund af: Oliekager Klid Tilsammen Ved Siden af foranstaaende Omtale af Vinterfodringen er det af Interesse af hosstaaende Tabel at se, at atter i Aar er Overskudsindførselen af K lid aftagende, medens

12 144 Overskudsindførselen af Oliekager er stigende og er nu mere end dobbelt saa stor som for 10 Aar siden; men samtidig med denne Indførsel af K lid og Oliekager, indføres der jo en stor Mængde Sæd af forskjellig Art, hvoraf vel en Del er Brødkorn og til Brænderibrug, men hvoraf dog uden Tvivl den største Del opfodres. Overskudsindførselen var ialt Mill. Pd. Korn, hvoraf Mill. Pd. Majs, medens den i var Mill. Pd. Korn, hvoraf 823 Mill. Pd. Majs. Den forrige Aar meget store Indførsel af Majs steg altsaa yderligere i , og denne store Mængde kan kun finde Anvendelse derved, at Majsen ikke alene som tidligere benyttes til Heste, Svin og Høns, men ogsaa i ret anselig Mængde til Kvæget. Det dalende Forbrug af Hvedeklid, der er gaaet mere ned end Tabellen viser, idet vore egne Møllers Produktion utvivlsomt aftager i de senere Aar, eftersom Importen af Hvedemel stiger, begrundes ingenlunde i, at man ikke holder af at fodre med Hvedeklid; men det skyldes formentlig væsentligst den Omstændighed, at Hvedeklidene ere for dyre i Forhold til de mere kvælstofrige Bomuldsfrøkager og ligeledes i Sammenligning med Majs. Saaledes var Prisen paa Hvedeklid i Vinteren c /i Øre pr. Pd. højere end Prisen paa Majs, og de dalende Smørpriser ved Siden af de stigende Driftsudgifter nødvendiggjør, at Landmanden maa søge at fodre saa økonomisk som det er ham muligt. I Tabel III er der gjort Rede for Udbyttet af Sommerfodringen. Efter den milde Vinter kom Foraaret ingenlunde tidligt. I nogle Egne kom Ungkvæget vel ud i Slutningen af April og Malkekøerne i første Halvdel af Maj, men det var nærmest fordi Rodfrugter, Hø og Halm var mere eller mindre fuldstændig opbrugt, og det var først i sidste Halvdel af Maj, at Græsningen blev rigelig. Derefter fulgte en vaad og kold Sommer. - Den megen Regn i Maj og Ju ni bevirkede imidlertid, at Græsset de fleste Steder blev ualmindelig frodigt, og for Landet i sin Helhed blev der en usædvanlig rig Afgrøde af Agerbø

13 145 og tildels ogsaa af Enghø. Følgelig var der ogsaa de fleste Steder en meget rigelig Græsning for Koerne i hele Jnni Maaned. Mange Steder vedblev Græsningen ogsaa senere at være god, men der blev dog stor Forskjel, og fremhæves maa det, at det var fortrinvis de lettere Jorder, der gav en bedre Græsning end sædvanlig, medens der paa nogle af de bedste Jorder endog til en vis Grad blev ligefrem Græsmangel. De Heste Korrespondenter angive at have bavt rigelig Græsning hele Sommeren. Nr. 3 skriver:»græsningen baade rigelig og god.«nr. 14 skriver:»græsningen meget rigelig«. Nr. 15 skriver:»det er den bedste Græsning jeg nogensinde har havt«. Men Nr. 1 angiver, at Græsningen i Slutningen af Ju li blev knap nok; Nr. (i maatte formedelst Græsmangel staldfodre i 3 Uger. Nr. 19 skriver, at Græsningen var slap paa Grund af for megen Fugtighed, og Nr. 2 skriver, at Eftergræsningen var forbausende daarlig, dels formedelst Kulden og dels formentlig fordi det stærke Regnnedslag i Foraaret havde slaaet den svære Jord saa tæt sammen, at Luftens Indtrængen forhindredes; Sletten var god i første Aars Græsmarken, men meget Hø blev udvasket af Regnen; andet Aars Græsmarken var daarlig, og han var i Grunden lige saa forlegen for Græs i 1898 som i Tørken Sammenlignes Tallene for Mælkeudbyttet pr. Ko i Sommeren 1897, der er opført i den næstsidste lodrette Talrække i Tab. III, med de tilsvarende Tal for 1898, vil man se, at af de 17 Gaarde, for hvilke Sammenligning mellem de to Somre kan finde Sted, har de 14 et større og til Dels et meget større Mælkeudbytte i 1898 end i Og her maa det endvidere bringes i E rin dring, hvad der blev paavist i Artiklen om Danmarks Smørexport , at Landets Overskuds-Udførsel af Smør i Sommeren 1898 har været meget større end nogensinde tidligere. S vineregn skabet er atter i Aar samlet paa en særlig Tabel. For hvert Halvaar er Mælk og Valle til Svinene ansat til Foderenheder paa den Maade, at Summen af Tidsskrift for Landøkonomi

14 146 Tabel III. Sommerfodring og Mælkeri- Mælkeriernes Nr. Koholdets Størrelse. Antal Græsdage Pd. Mælk Produktion pr. Ko Pd. Smør Pd. frisk Ost Solgt Pd. Skummetmælk Pd. sk. Mælk til Kalve og Husholdning Foderenheder til Svinene Mælkeforbrug til 1 Pd. Smør frisk Ost Salgspris pr. 100 Smor Ost Kr. Pd. Skummetmælk » » * 13.9* * Gjennemsnit for hele Aaret.

15 147 udbytte paa 18 Gaarde i Foder pr. Ko! Sommeren 1897 Pd. Kraftfoder Pd. Kløverhø Pd. Engha Tdr. Ld. Græsareal Mælkerisystem Anmærkning Pd. Mælkeudbytte pr. Ko M æl keforbrug til 1 Pd. Smør c. 0.6 Alfa-Pony-Separator Nogen Staldfodring c. 0.4 K. & H.s Centrifuge Staldfodring '/g-4/,, ,8/,-10/s og /9-'2/ » c. 0.5 Andelsmælkeri Staldfodring 20/6-2/ » c. 0.8 K. & H.s Centrifuge Rigelig Græsning c. 1.0 Mælkesalg Rigelig Græsning > c. 0.6 Alfa-B-Separator Staldfodring 4/7-28/, > c. 1.2 Al fa-pony-separator Græsn. rigelig omtrent - hele Sommeren» «c. 1.1 K. & H.s Centrifuge Rigelig Græsning c. 1.0 Andelsmælkeri Rigelig Græsning c. 1.0 B. W.s Centrifuge Staldf. - V 12/: og»/.- /s c. 0.8 Alfaseparator Staldfodring 7/7-15/, »»» c. 1.0 Alfaseparator Rigelig Græsning c. 0.8 Alfa-Pony-Separator Meget rigelig Græsning *»» > c. 1.2 Bøtter og Is Rigelig Græsning c. 1.1 Mælkesalg Staldf. u/5-28/5og20l6-17/ c. 0.5 Alfaseparator Rigelig Græsning >» c. 0.7 Alfaseparator Staldfodring 5/,-22/s Alfaseparator Staldf. */5-3/5og11/i,,-31/

16 148 Tabel IV a. Svineregnskabet. Mælkenernes Nr. Antal Køer Solgt og forbrugt Pd. lev. Svin pr. Ko Salgspris pr. Pd. lev. Vægt Indtægt ved Salg af Grise pr. Ko Ialt Indtægt af Svinene pr. Ko Foderenheder i Mælk og Valle pr. Ko Pd. Kraftfoder til Svinene pr. Ko Svinefoderets Værdi pr. Ko Indtægt af Svinene med Fradrag af Foderets Værdi Øre Kr. Kr. Kr. Kr. pr. Ko M * 35.60* * 34.91* g » * » * 35.97* * * Smørmængden, Ostemælken og Mælken til Kalve, Husholdning, Salg m. m. er trukken fra den til Smørproduktionen og Osteproduktionen anvendte Mængde Sødmælk, *) ikke le v e n d e Vægt, men s la g te t Vægt.

17 149 Danmarks Overskuds=UdførseI af levende Svin Flæsk og Skinker Stkr Pd i Indførselen til England Bacon fra Cwts. ä 101V» d. Pd. Cwts. il 101 '/, d. Pd. Cwts. å 101»/2 d. Pd. Cwts. å 101 '/o d. Pd. Cwts. å 10l 1/* d. Pd. D anm ark T y sk la n d » Kanada Forenede Stater Andre L a n d e Ialt P hvorefter Forskjellen, som udgjør Mængden af Skummetmælk og Kjærnemælk til Svinene er divideret med (5. Mængden af Valle er beregnet ved at formindske den samlede Mængde af Ostemælken med 1/5 og derefter dividere med 12. Da Kraftfoderenheden, som foran

18 150 anført, sættes til 4 1/2 Øve, beregnes altsaa Skummetmælken og Kjærnemælken uden Svind til 4 Øre for 6 Pd., medens Vallen beregnes til 4:1j2 Øre pr. 12 Pd. for 80 pct. af den til Ostning anvendte Mælkeblanding. A f Tabel IV a ses, at ligesom Koholdets Størrelse er forskjelligt paa de forskjellige Gaarde, saaledes er ogsaa Flæskeproduktionens Størrelse meget forskjellig i Forhold til Koholdet. Mange Steder mener man formentlig, at det betaler sig bedst kun at holde Svin i ret begrænset Mængde; andre Steder er det mest Mangel paa Bygninger, der forhindrer Udviklingen af et større Svinehold; men paa mange Gaarde arbejder man dog henimod aarlig at producere to Slagterisvin jir. Ko, og det store Flertal af mindre Landbrugere, særlig i Jylland, have ofte en forholdsvis meget større Produktion. Aaret har i sin Helhed været ganske gunstigt for Svineholdet. Vinteren var mild. Flæskeprisen var vel lidt lavere end Aaret forud, og Byg og Majs noget dyrere, men Flæskeproduktionen har dog endnu med disse Priser kunnet give et ganske godt Udbytte, naar man blot har kunnet være fri for Uheld. Enkelte af Korrespondenterne klage imidlertid over at have havt Uheld med nogle Grisesøer, saa at de næppe nok have kunnet forsyne sig selv med Smaagrise og stundom have havt Valget mellem enten at faa temmelig faa Svin eller at kjøbe Grise til Kr. pr. Stk.; men Landet over har Sundhedstilstanden iøvrigt hele Aaret været meget tilfredsstillende. A f foranstaaende Tabeller ses, al Landets samlede Overskudsudførsel af Flæsk og Skinker i det sidst forløbne Aar atter er gaaet noget ned; men ses der hen til, at Overskudsindførselen af levende Svin i 189(5 97 er ophørt, og at Forbruget her i Landet utvivlsomt er stadig stigende med de stigende Arbejdslønninger, kan Nedgangen i Produktionen dog ikke være stor. Englands Indførsel af dansk Flæ sk, der omhandler Kalenderaaret, viser en noget mindre Nedgang end den danske Statistik, som omfatter Landbrugsaaret. Og paapeges maa det endvidere, at Englands samlede Indførsel er stegen saa stærkt i de

19 151 Tabel IV b. Udbyttet af Osteproduktion, Skummetmælk, Kjærnemælk og Valle Mælkenernes Nr. Antal Køer Osteproduktion pr. Ko Pd. frisk Ost Kr. Øre* Skummetmælk pr. Ko Salg til Kalve og Husholdning Foderenheder i Mælk og Valle til Svinene pr. Ko Værdi af Mælk og Valle til Svinene pr. Ko Udbytte af Ost, Skummetmælk, Kjærnemælk og Valle pr. Ko Kr. Øre** Kr. Øre Kr. Øre Kr. Øre »»» « » » S » !) » g »» D T> »»»» » * Hvor Ostens Svind ikke er opgivet, er beregnet 10 pct. for frisk og 20 pct. for lagret Ost. ** Den skummede Mælk til Husholdningsbrug, Kalve m. m. beregnet til 1 Øre pr. Pd.

20 152 sidste tein Aar, at det kan være megen Tvivl underkastet hvorvidt den forholdsvis lille Nedgang i Mængden af dansk Flæsk har været Aarsag til den bedre Pris i 1897 og 1898 i Sammenligning med Nej, Forholdet er formentlig, at det i 1898 nok kunde have betalt sig for danske Landmænd at producere nogle flere Svin. I England var Forbruget stort, og Kanada har benyttet sig deraf, samtidig med at Mængden af billigt Flæsk fra de forenede Stater er steget i betydelig Grad. I Tab. IV b er der gjort Rede for Udbyttet af Osteproduktionen; Skummetmælk, Kjærnemælk og Valle. I Aar er der ingen af Gaardene, der har produceret 200 Pd. frisk Ost pr. Ko. Nr. 19 sælger en stor Del Skummetmælk til Bagerier, og Nr. 11, der i flere Aar har anvendt en Del Sødmælk til Ost, bar i Aar kun ostet Pd. Sødmælk. Aarsagen til all dette er simpelthen, at det er meget vanskeligt for Herregaardene at faa Osteproduktionen til al betale sig. Der er ingen Tvivl om, al Forbruget af Ost lier i Landet er stigende; Overskudsindførselen, der var henimod 2 Mill. Pd., var i endog 2,187,805 Pd., enkelte store Fællesmælkerier have fremdeles en betydelig Produktion, og mange Andelsmælkerier, særlig paa Fyn og i det sydøstlige Jylland have i del sidste Par Aar med F lid oparbejdet en ret anselig Omsætning. Men Konkurrencen er saaledes bleven større end nogensinde; Herregaardene have ondt ved at staa sig i denne, og Priserne ere saaledes, at kun de dygtigste Producenter kunne tjene noget. Indført russisk Ost, af lagret og fed Kvalitet, sælges i Detaille til 40 Øre pr. Pd., og betegnende for Forholdene udenlands er det, al saavel Norge som Sverrig, der i mange Aar have kostet meget paa at forbedre Osteproduktionen, i disse Aar ikke have kunnet opretholde nogen nævneværdig Export af Ost. Den sidste Aar omtalte Virksomhed med smaa, særlige Udstillinger for Oste, der ere lavede paa en bestemt Dag, og for hvilke alle Oplysninger ere nøjagtig noterede lige indtil Udstillingsdagen, har været fortsat og skal

21 fremdeles fortsættes paa Fyn, i Vejle og Aarhus-Skanderborg Amter samt nu ogsaa i Randers Amt. Nytten af dette Arbejde har allerede vist sig derved, at de daarligste Oste ere ved at forsvinde; Bestyrerne faa mere Kjendskab lil Sagen, og af de f. Ex. i Viborg alene fra Jylland udstillede c. 200 Numre Ost, kunde omtrent de 150 siges at være gode Varer. Mæ lkenernes Aarsregn skaber ere opgjorte i Tab. V og VI ved Sammendragning af Tallene i de foregaaende Tabeller. For Sammenligningen med de tidligere Aar maa det bemærkes, at i de tre sidste Aar er Svinenes Regnskab holdt for sig selv, saaledes at Svinenes Kraftfoder ikke kommer til at indgaa i Aarsopgj ørel sen ligesaalidt som Indtægten eller Tabet af Svineholdet, der er opført i Tab. IV a. I Tab. V er Opgjørelsen udført saaledes, at Tallene i Rubrikken»Produktionens Værdi med Fradrag af F o derets Værdi angiver Udbyttet for Halm og Sommergræsning, idet Gjødningens og Kalvens Værdi samt alle Udgifterne til Lønninger m. m. boldes ude af Betragtning. Af de 18 Gaarde ses 10 at være over 100 Kr. pr. Ko. I Tab. VI er der opgjort, lil hvilken Værdi 1 Pd. Mælk er udbragt; men her maa det bemærkes, at medens det for Flertallet af Korrespondenterne er en Bruttopris, der er opført, er det for Nr. 3 og 10 en ren Nettopris, og for Nr. 10 er der kun en Kjørselsudgift at bære. For Nr. 5 er der Driftsudgifter at bære for Vinterhalvaaret, men ikke om Sommeren, da Mælken nu sælges til et Fællesmælkeri. Det er kun Nr. 13 og 19, som have naaet en højere Pris i 1898 end i Nr. 1, 2, 0, 12, 14 og 18 ere lidt lavere, og de øvrige have maattet nøjes med en endnu mindre Pris i 1898 end i 1897, ligesom Tilfældet er med Nr. 3 og 16, der begge Aar have afleveret Mælken under samme Vilkaar. Aarsagen til denne Nedgang i Mælkens Værdi er særlig at søge i den dalende Smørpris. T il Sammenligning med Tallene i Tab. VI kan det

22 154 Tabel V. Mælkeriernes Mælkeriernes Nr. Koholdets Størrelse Antal Dage* Opfodret pr. Ko, alt reduceret til Pd. Kraftfoder Pd. Kraftfoder Pd. Hø, Koer etc. Ialt Pd. Værdi Pd. Mælk Produceret pr. Ko Pd. Smør Pd. frisk Ost Skm. anv. Salg Mælk Pd. til Kalve og Husholdning Foderenheder til Svinene > « » n , « c«cc O *»Antal Dage«vedkommer særlig Fodringen, og hvor intet andet er opgivet, er der regnet fra Indbindingsdag til Indbindingsdag.

23 155 Aarsregnskab. * Lidt Mælk fra nogle Fedekøer er indgaaet i Smørproduktionen. ** Der er solgt.1228 Pd. Mælk pr. Ko til et Fællesmælkeri for c. 3,26 Øre pr. Pd. f Modtaget i Penge fra Andelsmælkeriet foruden Skummetmælk og Kjærnemælk.

24 156 Tabel VI. Opgjørelse af den Værdi, hvortil Mælk er udbragt. Pd. Produktionens Værdi pr. Ko 1 Pd. Mælk udbragt i Øre Mælkenernes N Smørudbytte Ost, Skummetmælk, Kjærnemælk og Valle Værdien af sod Mælk ej anvendt til Smør og Ost a 41/2 Øre pr. Pd. Ialt Pd. Mælk pr. I' CC oc Kr. Øre Kr. Ø re Kr. Øre P * 3.69* 3.47* 3.43* (i * i<> ** 4.19** 4.20** * Nettopris ved Levering til Andelsmælkeri. ** Nettopris ved Mælkesalg til et stort Fællesmælkeri med Osteproduktion.

25 157 meddeles, at det samme sjællandske Andelsmælkeri, hvis Regnskab meddeltes i forrige Aarsberetning S. 81 i Aaret 24/io 97-2/io 98 har bearbejdet Pd. nymalket Mælk, hvoraf Pd. Sødmælk anvendtes til Ost. A f Resten er solgt Pd. Smør til en Gjennemsnitspris af Øre. Mælkeforbruget til 1 Pd. Smør var 24.95; og naar Afdrag paa Anlægssummen lægges til, hvad der er udbetalt Andelshaverne, have disse faaet Øre pr. Kande Sødmælk, naar Skummetmælken beregnes til 1 Øre pr. Pd., medens det tilsvarende Tal for 1897 var Ved dette Mælkeri bliver Nettoprisen pr. Pd. Sødmælk begge Aar meget nær lig 4 Øre, naar den tilbagesendte Skummetmælk beregnes til 1 Øre pr. Pd. Gjennemsnitsprisen for 1 Pd. Smør gik ned fra til 88.95; men Mælkeforbruget gik samtidig ned fra til Det mønsterværdige jydske Andelsmælkeri, hvis Regnskab meddeltes i Beretningerne for Aarene 1894, 95 og 96, har for Aaret 2,1/ /u 98 allagt følgende Driftsregnskab : Udgifter. Ialt Kr. Øre pr Pd. Mælk Kjørsel L ø n K u l I s Smørtræer O lie Salt, Farve, Løbe, Soda, K a lk Vedligeholdelse af Bygninger do. - Inventar Renter og Afdrag af nyt Laan Andre Udgifter Ialt

26 158 Indtægter /2 Pd. Smør å Ø re Kr Pd. O s t Pd. Skummetmælk og Kjærnemælk Salg af Mælk og Fløde Valle ( P d.) Fløde til Andelshaverne Andre Indtægter Ialt Kr. Der er ialt indvejet Pd, Mælk, altsaa er Mælken udbragt i Øre pr. Pd. Der er udbetalt for Mælk Kr. 58 Øre, altsaa Difference Øre pr. Pd. Driftsudgift Overskud Øre p.t. Pd. Under Inventarets Vedligeholdelse er opført en ny Dampkjedel, nye Kjærner, Mælkekar, Ostekar, en Mælkepumpe og Varmeindlæg i en Ostekjælder. T il Ostningen anvendtes Pd. Sødmælk. Forbruget til et Pd. Smør var Pd. Mælk, og trods de mange Nyanskaffelser og Forrentning og Afdrag af det nye Laan, der fordeltes til de gamle Andelshavere, er Mælken altsaa udbragt til en Nettopris af Øre = 4.11 Øre pr. Pd., et meget smukt Resultat for det store Antal smaa Andelshavere. Smør prisen har som allerede nævnt været lav. A f hosstaaende Tabel ses, at Gjennemsnittet af Topnoteringen kun har været 88.1, og ikke en eneste Maaned naaede Gjennemsnitsprisen 100. Første Uge i November 1897 begyndte Noteringen med 94 og steg derpaa langsomt til 100; men kun lo Uger kunde denne Højde opretholdes. Ved Aarsskiftet var Noteringen kun 96, ved Slutningen af Januar faldt den til 90, steg atter til 96, men faldt

27 159 derpaa i Begyndelsen af Marts og vedblev at falde, saaledes at den i Begyndelsen af Maj kun var 78, og midt i Ju li var den 2 Uger endog kun 73. Derpaa fulgte en jævn og langsom Stigning, indtil den endte med at være 100 i de tre sidste Uger af Oktober. Hele Aaret igjennem kom Noteringen ikke over 100, og dette Tal blev kun naaet i 5 Uger. 1 sin Helhed har de noterede Priser været meget nær ved de højeste, betalte Priser. Flertallet af Mælkenerne have Uge efter Uge faaet Topnotering, og Afdrag har som Regel kun fundet Sted for mindre gode eller smaa Mælkener i Tilfælde af, at en eller anden Smørfejl har været til Stede. Kvaliteten af Smørret har gjennemgaaende været ensartet og ret tilfredsstillende. Grove Fejl ere næsten helt forsvundne, og i Løhet af Aaret er Flødens Pasteurisering bleven indført paa de enkelte Grosserersocietetets Topnotering for fineste Smør O T ooc T' O o oo rh November G December Januar G Februar M arts April M a j J u n i J u li G, August September Oktober G Gjennemsnit for hele Aaret 9G

28 160 Indførselen til England af Smør 1 Cwts. (101.6 Pd. dansk). Fra S verrig D anm ark T y sk la n d H o lla n d F ra n k rig N. S. W ales Victoria New Zeeland Kanada Forenede Stater Andre Lande Ia lt Mælkerier, der endnu stode tilbage i saa Henseende. Nu kan denne Arbejdsmaade siges at være i Anvendelse i alle Landets Mælkerier I det der forøvrigt henvises lil Artiklen»Danmarks Smørexport «(Tidsskrift for Landøkonomi 1898 S. 472) skal her kun bringes i Erindring, at Overskudsudførselen af Smør her fra Landet i var 109 M ill. Pd., medens den var 92.8 Mill. Pd. Tilvæxten beløber sig altsaa til næsten 17 Mill. Pd. eller meget mere end nogensinde tidligere. A f hosstaaende Tabel over Englands Indførsel ses, at imod Sædvane er denne ikke voxet i Den blev 3.2 Millioner Cwts., og heraf tilførtes 45.(5 pct fra Danmark og 9.2 pct. fra Sverrig, medens der fra»australien«, N. S. Wales, Victoria og New. Zealand tilsammen kun kom 7.1 pct. og fra Nordamerika, Kanada og de forenede Stater c. 7.0 pct. Australien ses saaledes, selv

29 161 om den er os en generende Konkurrent, ingenlunde at være værre nu end for 4 5 Aar siden; og særlig maa det bemærkes, at Victoria synes at gaa tilbage; thi det var dér, at Udførselspræmien for nogle Aar siden bragte Smørexporten lil hurtig Stigning, og da hed det sig almindelig, at Australien alene vilde kunne præstere Englands Vinterforsyning. De her fremdragne T al godtgjør, at den skotske Redaktør Mr. Young ikke har formaaet at skade det danske Mælkeribrug ved sit ondsindede Angreb i England modtog i 1898 mere dansk Smør end tidligere, og efter hvad der forlyder fra mange Mælkeribestyrere, er Mælkemængden atter i indeværende Vinter større end i de foregaaende Vintre, samtidig med at Smørprisen hidtil har været bedre end i de tilsvarende Maaneder i de nærmest foregaaende Aar. Som en betydelig Begivenhed i det forløbne Aar maa det nævnes, at den 26. Marts 1898 blev Loven om F o r anstaltninger til Bekæmpelse af Tuberkulose hos H ornkvæg vedtaget, og i dennes 6 forbydes det Mælkenerne at udlevere til Kreaturføde Mælk og Kjærnemælk, som ikke har været opvarmet til en Temperatur af mindst 85 C. Hermed er grundig Pasteurisering af saavel Centrifugemælk som al Fløde til Kjærning bleven lovbefalet, hvad der uden Tvivl kun kan være til Gavn for Mælkeribrugsts sunde Udvikling, idet Mælkenerne derved tvinges til at være nøjeseende med Mælkens Kvalitet. Den daarlige Mælk er til Hinder for Fremstillingen af gode Produkter, og ret beset er der ingen, der har Fordel af at lade Mælken tage Skade, forinden den afleveres til Mælkenerne. I Forbindelse hermed kan det nævnes, at de samvirkende jydske Mejeri foreninger, der længe tøvede med at tage fat paa Arbejdet for Forbedringen af Mælkens Kvalitet, i 1898 bar søgt Arbejdet fremmet, omend paa forskjellig Maade, rundt om i Foreningerne. Og ved Delegeretmødet i Aarhus den 17. Oktober udtalte Formanden, Proprietær Rasmussen, Højrupgaard,»at Tidsskrift for Landøkonomi

30 162 d e r mange Steder er udført et stort Arbejde i denne Sag, og at det er en glædelig Kjendsgjer- ning, at hvor der arbejdes energisk, haves der Beviser paa, at en iøjnefaldende Forbedring af Smørrets Kvalitet har været Resultatet, f. Ex. blandt de Mejerier, der levere Smør til Pakkeriet i Esbjerg.«Endvidere kan det i Sammenhæng hermed nævnes, at ved mange Mælkerier rundt om i Landet er der nu indført systematisk Mælkebedømmelse, enkelte Steder er man endog begyndt for en Del at betale Mælken i Forhold til dens Friskhed og Velsmag; og ved nogle af sydfynske Landmænds Smørexportforenings Mælkerier have de derværende Staldinspektører utvivlsomt gjort god Nytte, hvilket man er berettiget til at slutte deraf, at Arbejdet nu fortsættes paa andet Aar. I mange Landboforeninger er der afholdt Præmiemalkninger, og Svendborg Amts landøkonomiske Selskab fremskaffede ved Udsættelsen af en Prisopgave Forstander Jørgen Petersens udmærkede Afhandling»Malkearbejdet«, der hurtig spredtes over hele Landet, saa- ledes at den, ligesom Oprettelsen af de talrige Kontrolforeninger, blev et karakteristisk Vidnesbyrd om, hvilken Interesse man nu skjænker alle Forhold vedrørende Mælkens Produktion. Den i 1897 paabegyndte Bog om Mælkeribruget i fremmede Lande blev færdig lige ved Slutningen af Aaret 1898, og fra Forsøgslaboratoriet udkom en Beretning om det saakaldte Laktoskops Anvendelighed til Bestemmelse af Mælkens Fedme. De af Landhusholdningsselskabets Maskinudvalg i 1897 paabegyndte Forsøg med Kjölemaskiner til Mælkeribrug fortsattes paa tre Mælkerier i Jy l land og afsluttedes paa Gl. Carlsberg ved en sammenlignende Prøve, der godtgjorde, at Kulsyremaskinen fra Sabro i Aarhus i enhver Henseende kunde maale sig med de prøvede Ammoniak og Svovlsyrlingmaskiner, saa at der ikke foreligger nogen Grund for Mælkenerne til at foretrække disse, der i hvert Fald under ugunstige

31 163 Omstændigheder kunne foranledige en stærk Lugt. Endvidere blev der ligeledes paa Maskinudvalgets F o r anstaltning paa Carlsberg Laboratoriet anstillet en Sammenligning mellem forskjellige Stoffer til Isolering, hvoraf det synes at fremgaa, at Lyng maa være særdeles formaalstjenlig til Pakning af Ishuse, og tilmed vil utvivlsomt mange Steder i Landet Lyng være billigere end Hakkelse. Endelig maa det nævnes, at Mejeriforeningerne i 1898 have oprettet»mejeriernes Ulykkesforsikring«, og Arbejdet for Driftsstatistikken er kommen et Skridt videre ved at faa et Statstilskud, hvorhos Ledelsen er henlagt under et Udvalg, der har overdraget Konsulent Nissen-Dall at udarbejde den aarlige Beretning. T il Slutning skal det endelig bringes i Erindring, at ikke alene har man fortsat med de sædvanlige Mælkeriudstillinger og Foredrag rundt om i Landet, men»dansk Mejeristforening«har endvidere i 1898 foruden sil aarlige Delegeretmøde for første Gang foranstaltet et almindeligt Møde for Mejerister og Mejersker, der med god Tilslu t ning afholdtes 1 3. September paa Dalum Landbrugsskole. Som et Tab for Mælkeribruget maa det nævnes, at Proprietær, Bang, Kaleur, døde i September Maaned efter kun faa Timers Sygdom; hans Arbejde som Formand for den fynske Mejeriforening er overtaget af forhenværende Forpagter Hempel Syberg, Gjélskov, der nu bor i Odense. 11

Ark No 6/1874 Vejle den 19 Oktbr 1874. Da jeg er forhindret fra i morgen at være tilstede i Byraadets Møde, men jeg dog kunde ønske, at min Mening om et nyt Apotheks Anlæg heri Byen, hvorom der formentligen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk.

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk. Kontrakt for Hjedding Andelsmejeri 1882 Kilder Kildeintroduktion: Hjedding Andelsmejeri blev grundlagt i 1882 i Vestjylland og betegnes som Danmarks første andelsmejeri. Særligt i 1880'ernes sidste halvdel

Læs mere

Mælkeribruget i Danmark 1905.

Mælkeribruget i Danmark 1905. Mælkeribruget i Danmark 1905. A f Professor B. B ø g g ild. A a r e t 1905 har været et godt Aar for det danske Mælkeribrug, om end adskillige Forhold, trods Landets Lidenhed, have stillet sig mere eller

Læs mere

Det danske Smør paa det engelske Marked.

Det danske Smør paa det engelske Marked. Det danske Smør paa det engelske Marked. B eretning om en i O ktober M aaned 1899 til E ngland foretaget Rejse m ed den Opgave at faa noget In d b lik i det danske Sm ørs Stilling paa det engelske M arked.

Læs mere

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE TIDSSKRIFT FOH LANDØKONOMI UDGIVET AF DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB REDlGlmET AF H. HERTEL 1907 KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE (AXEL SJMMELKIÆR) 1907 455 Planteavlen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Ark No 17/1873 Veile. udlaant Justitsraad Schiødt 22/ Indenrigsministeriet har under 26de d.m. tilskrevet Amtet saaledes.

Ark No 17/1873 Veile. udlaant Justitsraad Schiødt 22/ Indenrigsministeriet har under 26de d.m. tilskrevet Amtet saaledes. Ark No 17/1873 Veile Amthuus d 30/4 73. Nrv. Indstr. og 2 Planer udlaant Justitsraad Schiødt 22/10 19 Indenrigsministeriet har under 26de d.m. tilskrevet Amtet saaledes. I det med Amtets paategnede Erklæring

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Breve fra Knud Nielsen

Breve fra Knud Nielsen I august 1914 brød Første Verdenskrig ud. I godt fire år kom Europa til at stå i flammer. 30.000 unge mænd fra Nordslesvig, der dengang var en del af Tyskland, blev indkaldt som soldat. Af dem faldt ca.

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Ark No 18/1871 d: 7de Aug

Ark No 18/1871 d: 7de Aug Ark No 18/1871 d: 7de Aug. 1871. I Anledning af Byraadets Skr: af 1ste Januar tillader man sig at meddele. Forinden Sogneraadet kan indlade sig paa at betale det omskrevne Pengebeløb til Veile Skolevæsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

5. Kreds (Viborg). Viborg-Kredsens Bestyrelse samlet i Kredsformandens, Niels Schous, Have. Kredsformanden ses staaende midt for Huset.

5. Kreds (Viborg). Viborg-Kredsens Bestyrelse samlet i Kredsformandens, Niels Schous, Have. Kredsformanden ses staaende midt for Huset. 5. Kreds (Viborg). Viborg-Kredsens Bestyrelse samlet i Kredsformandens, Niels Schous, Have. Kredsformanden ses staaende midt for Huset. 5. Kreds (Viborg) stiftedes den 29. Maj 1919 paa Foranledning af,,viborg

Læs mere

Foderværdien for Svin

Foderværdien for Svin Soyakager. Spørgsm aalet om, hvorvidt denne nye Foderkage kan kaldes et forsvarligt Foderemne, har sikkert i Aar ofte paatrængt sig Landmændene, og ganske særligt fordi der fra flere Sider, saa vel udefra

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932

DANSK MEJERISTAT. Redigeret af G. ELLBRECHT. Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt. Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 DANSK MEJERISTAT Redigeret af G. ELLBRECHT Randers Amt, Hjørring Amt, Aalborg Amt og Thisted Amt Udgivet af SELSKABET VORT SAMFUND KØBENHAVN 1932 Andelsmejeriet Godthåb, Uglev side 2 Andelsmejeriet Jegindø

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Byrådssag fortsat

Byrådssag fortsat Byrådssag 1873-01 Byrådssag 1873-01 fortsat Byrådssag 1873-02 Indenrigsministeriet har under 8 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Da der er opstaaet Spørgsmaal om, hvorvidt der maatte være Anledning til af

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Ark No 10/1876. Navn. Til Veile Byraad

Ark No 10/1876. Navn. Til Veile Byraad Ark No 10/1876 Ved at remittere hoslagte Indstilling fra Markinspectionen for Veile Søndermark, undlader Skovudvalget ikke at meddele, at der for Skovens Vedkommende Intet findes at erindre imod det paatænkte

Læs mere

Om Kvægsygen paa Hindsholm

Om Kvægsygen paa Hindsholm 269 Om Kvægsygen paa Hindsholm det 18de A arhundrede. V ed Tue Axelgaanl. I Kristian den Sjettes Regeringstid var Forholdene overmaaje trykkende for det danske Landbrug. Blandt forskellige Aarsager til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Vejrforholdene i Landbrugsaaret

Vejrforholdene i Landbrugsaaret Vejrforholdene i Landbrugsaaret 1888 89. (Fra 1ste Oktbr. 1888 til 30te Septbr. 1889.) A f Cand. math. V. Willaume-Jantzen, Underbestyrer ved Meteorologisk Institut. Oktober 1888 udmærkede sig ved ualmindelig

Læs mere

> -(- * t' ;?' T"r'f. 'W ii' tø. - //» i.m { V i

> -(- * t' ;?' Tr'f. 'W ii' tø. - //» i.m { V i > -(- * t t' ;?' T"r'f 'W ii' tø. - //» * 4 * * i.m { f, i! f I V i I fr * / I tf * %.» o $ M. i I LANDBRUGETS KULTURPLANTER \ OG D ERTIL HØRENDE FRØAVL. U D G IV F T A F FO REN ING TIL K ULTURPLANTERNES

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

STATISTIQUE DU DANEMARK.

STATISTIQUE DU DANEMARK. mum mimii STATISTIQUE DU DANEMARK. STATISTISKE MEDDELELSER, TREDIE RÆKKE, IITE Bind. Communieations de statistique 3^ série, tome IP. UDGIVET AF J)ET STATISTISKE BUREAU. Publié par le Bureau de Statistique.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Kredse. Styrelsen nedsætter et snævrere Udvalg til at varetage Foreningens Tarv.

Kredse. Styrelsen nedsætter et snævrere Udvalg til at varetage Foreningens Tarv. Udvidet Højskolegjerning paa Askov Folkehøjskole. Medens det næppe for Øjeblikket vil lade sig gjøre at gjennemføre Grundtvigs Tanke om Højskolen i Soer, synes den Drøftelse af Sagen, der i Sommer har

Læs mere

LANDBRUGETS ANDELSVIRKSOMHED

LANDBRUGETS ANDELSVIRKSOMHED DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER FJERDE RÆKKE TO OG TYVENDE BIND FEMTE HÆFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4"«SÉRIE TOME 22 5 LIVRAISON LANDBRUGETS ANDELSVIRKSOMHED COOPÉRATION DANS L'AGRICULTURE

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Ark No 39/1887. Til Byraadet i Vejle.

Ark No 39/1887. Til Byraadet i Vejle. Til Byraadet i Vejle. I Anledning af Avertissementet om de 2 ledige Fripladser ved Vejle Latin- og Realskole er der indkommet 7 Ansøgninger nemlig fra (24,85) Peter Bertelsen Søn af Værtshusholderinde

Læs mere

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg Historisk udvikling Teknologi udvikling 1950-2010 Typebedrifter Fodring og

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage

Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage Ole Aaes, Dansk Kvæg 82 Den bedste kombination af kløvergræs og majsensilage V/ Landskonsulent Ole Aaes, Dansk Kvæg Afdeling for Ernæring og Sundhed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte Forblad Centralvarme og Ventilation red. S. Winther Nielsen Tidsskrifter Arkitekten 1937, Ugehæfte 1937 Centralvarme o g Ventilation Arkitekten har til Anmeldelse faaet tilsendt: Centralvarme og Ventilation,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Nordjydsk landmand der har gjort hesten overflødig.

Nordjydsk landmand der har gjort hesten overflødig. Aalborg Amtstidende 8. april 1951. Nordjydsk landmand der har gjort hesten overflødig. Et besøg paa Poulsenseje ved Als, hvor maskiner klarer en stor del af arbejdet. Kan hesten undværes i et større landbrug?

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen/Dispensationer fra Bygningslovgivningen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 9. november 1905 2) Byrådsmødet den 23. november 1905

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg.

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg. Da den kendte kogebogsforfatter Anne-Marie Mangor, også kendt som Madam Mangor, hørte, at soldaterne sultede, udgav hun Kogebog for Soldaten i Felten med 12 opskrifter på fx kogte æg, boller til suppen,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Mælkeribruget i Danmark 1917.

Mælkeribruget i Danmark 1917. Mælkeribruget i Danmark 1917. Af Professor B ernhard Bøggild.»lo længere Krigen varer, desto flere og desto større bliver Vanskelighederne, som moder os fra alle Sider, og saa maa vi dog erindre, al vi

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Vort Landbrug. . Et Ugeblad for den danske Bonde. Udgivet. 9. Bind. 1890. K]ØBENHAVN.

Vort Landbrug. . Et Ugeblad for den danske Bonde. Udgivet. 9. Bind. 1890. K]ØBENHAVN. Vort Landbrug.. Et Ugeblad for den danske Bonde. Udgivet af Chr. Christensen og J. H. Bagge. 9. Bind. 1890. K]ØBENHAVN. Trykt paa Udgivernes Forlag hos Rasmussen & Olsen. I Kommission hos Aug. Bang. 189

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Læs og lær om. bondegårdens dyr

Læs og lær om. bondegårdens dyr Læs og lær om bondegårdens dyr En ko på gården En ko på gården skal lave mælk. En ko kan lave mælk, når den har født en kalv. En ko spiser græs. Det kan den godt lide. Den spiser græs på en mark, når

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Opgave 2: Levevilkår på landet.

Opgave 2: Levevilkår på landet. Opgave 2: Levevilkår på landet. Opgaveformulering: Med udgangspunkt i oplysninger fra mindst to fremstillinger om perioden skal du gøre rede for levevilkårene på landet i Danmark i perioden o. 1850-1900.

Læs mere

Notat til Fødevareministeriet med hjælp til besvarelse af spørgsmål Hansen, Jens

Notat til Fødevareministeriet med hjælp til besvarelse af spørgsmål Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Notat til Fødevareministeriet med hjælp til besvarelse af spørgsmål Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres.

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. 34 4. Kvæg Opgave 4.1. Besætningsforskydning På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. A) Beregn besætningsforskydningen på ejendommen ud fra tallene i nedenstående

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Dyrskuer i Mogenstrup (NæstvedArkiverne) Side 1 (af 7)

Dyrskuer i Mogenstrup (NæstvedArkiverne) Side 1 (af 7) Dyrskuer i Mogenstrup (NæstvedArkiverne) Side 1 (af 7) 1854 Næstved Avis skriver den 6.5.1854: Mandag den 15. maj om formiddagen fra kl. 9 til kl. 12 vil der ved Mogenstrup blive afholdt et dyrskue over

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Svinehaverne. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Svinehaverne. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00668.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00668.00 Fredningen vedrører: Svinehaverne Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 07-11-1939 Fredningsnævnet 30-03-1939 Kendelser Deklarationer

Læs mere

MEDDELELSER DET STATISTISKE BUREAU. KJOBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTBYKKERI.

MEDDELELSER DET STATISTISKE BUREAU. KJOBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTBYKKERI. MEDDELELSER DET STATISTISKE BUREAU. ANDEN SAMLING. KJOBENHAVN. BIANCO LUNOS BOGTBYKKERI. 1855. Ligfesom det statistiske Bureau i Aaret 1852 udgav endeel Tid efter anden af samme afgivne Betænkninger og

Læs mere