Claus Rønlev. Slægtsforskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Claus Rønlev. Slægtsforskning"

Transkript

1 Claus Rønlev Slægtsforskning Denne søgbare PDF-fil er downloadet fra min personlige hjemmeside Det er tilladt at dele PDF-filen med andre, da der ikke er ophavsret til titlen. Besøg Måske er der andre af mine flere tusinde artikler og scannede bøger, der har interesse. Mange venlige hilsener Claus Rønlev

2 SAMLINGER TIL JYDSK HISTORIE OG TOPOGRAFI UDGIVNE AF DET JYDSKE HISTORISK-TOPOGRAFISKE SELSKAB 3. RÆKKE. V. BIND. REDIGERET AF VILLADS CHRISTENSEN I KOMMISSION HOS TILLGES BOGHANDEL I KØBENHAVN TRYKT I AARHUS STIFTSBOGTRYKKERI

3 Klejtrup Voldsted. Af Oberst Emil Madsen, Omtrent i3/4 Mil Vest for Hobro ligger den ret betydelige Klejtrup Sø, og i det sydvestlige Hjørne af denne er der af Naturen et Næs, der i Form af en jævnt afrundet Bakke, afsondret fra det øvrige Land ved et Engdrag, hæver sig til omtrent 15 Fod over Søens Vandspejl, der selv ligger 23 Fod over Havet. I Midten og paa den nordre Side af Næsset findes to Voldsteder, der begge maa hidrøre fra en meget gammel Tid. Som omstaaende Skizze viser, synes det nordligste, der ligger lige ved Kanten af Søen, at være udskaaret af selve Bakken, saa at der er fremkommet ligesom cn Kæmpehøj med meget stejle Sider, der paa den sydlige Landside er begrænset af en meget dybt udskaaren, i Bunden omtrent 15 Fod bred Grav, som derefter fortsætter sig efterhaanden mindre udskaaren paa den østre og vestre Side, medens den derimod ganske mangler paa den nordre ud imod Søen. Selve Højen, der er en Smule langagtig i Retning fra Øst til Vest, har forneden et Tværmaal af noget over 30 Alen, og hæver sig vel omtrent 30 Fod over Gravens Bund. Selve Toppen er noget affladet. Stedet har i Egnen Navnet Troldhøj.

4 i68 Meget betydeligere viser sig det omtrent 50 Alen sydligere liggende Voldsted, som paa Stedet kaldes Ruinen. Det danner ligesom det førstnævnte en af stejle Sider begrænset Høj, der ligesom Troldhøj har været begrænset af en Grav, af hvilken der dog nu ikke findes stort mere end Spor.1) Højen synes ved Kunst ophobet over det omgivende Jordsmon og hæver sig, med et Tværmaal af henved 40 Alen, omtrent 30 Fod over, hvad der tidligere var den omgivende Gravs Bund. x) Paa Skizzen er Graven ført helt rundt om Voldstedet, som den tidligere maa have været, medens den dog nu er omtrent helt udfyldt paa den vestlige Side.

5 169 Den største Højde naaes af en særlig, noget tilspidset Top, der rejser sig paa den nordvestlige Side af den øverste, noget afglattede Flade. Som sædvanlig findes denne Top i en Kant af samme og ikke i Midten af denne. Dette maa have haft en Grund; men denne kan ikke bestemt angives. Maaske er det Sted, hvor den er anbragt, ble ven betragtet som det svageste, eller man har taget i Betragtning, at en Anbringelse længere inde kunde forhindre i at gøre Udfald eller at angribe Fjenden i Ryggen.') Voldstedernes Form viser tydeligt hen paa, at man her har at gøre med Levninger af en Borgbefæstning fra den tidligste Middelalder, da man endnu ikke byggede Borge af Sten, men alene af Træ og Jord. I Overensstemmelse hermed er der heller ikke paa Stedet fundet nogetsomhelst Spor af, at der her har været bygget med Sten. Efter det Kendskab, som der paa forskellig Maade haves om Befæstninger af den her omhandlede Art, maa det formodes, at det større Voldsted har baaret en Bygning af Træ, der paa en Gang var Kærnen og det fornemste Opholdssted i den hele Befæstning. Som tilsvarende kan nævnes, at der i den Banke, paa hvilken Vardehus stod, i sin Tid er fundet Levninger af en Bygning af Egetræ, 12 Alen i Kvadrat.2) De smaa Dimensioner kan ikke forundre, da der endnu i den paafølgende Tid, da Murværk anvendtes, ofte kun gjordes Fordring paa meget ringe Plads. I det bekendte, saakaldte Bastrup Stenhus i Uggeløse Sogn paa Sjæland, der viser 1) Afbildninger af Voldstederne findes i Trap, Statistisk-Topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udg. IV, 678 flg. ) Samlinger til jydsk Hist. og Top. 2, II,

6 i7 Levninger af et rundt Taarn, hvis Inder- og Yderside bestaar af tilhuggede Fraadsten med Fyld af Kampesten og Kalk, og som sandsynligt hidrører fra det u. Aarhundrede, er det indvendige Tværmaal kun 13V2 Alen, medens Murtykkelsen er c. 10, og i Hjørnetaarnene paa Gurre er den ydre Side kun 14 til 15 Alen, med en Murtykkelse af indtil 4 Alen. Afbildninger af befæstede Højder af den her omhandlede Art synes derhos at forekomme i Bayeux- Tapetet1), hvor de er Signaturer for Byer eller muligt Befæstning ved en saadan. Disse Billeder viser smaa Træbygninger ovenpaa en rundagtig Høj, til hvilke der kun er Adgang fra det omliggende Jordsmon ad en høj, skraatstillet, af Pæle understøttet Bro eller en Art Trappe. Paa nogle af Billederne ses Vinduer i Bygningerne og et Steds en Indgangsdør, som Trappen fører op til. Paa det Billede, der forestiller Angrebet paa Dinan, ses to Mænd, som med Fakler søger at stikke Ild i Borgen, der er besat med et Antal spydbevæbnede Krigere, der forsvarer den mod en Del Ryttere med Spyd, der angriber den, mærkeligt nok uden at være stegne af Hestene. Et Steds synes der at forekomme Skydehuller i Palisaderne. Den øverste Del af Højen maa antages at have været omgivet af en Række Planker eller Palisader og sandsynligt har der ogsaa paa det andet Voldsted, Troldhøj, været indrettet et Anlæg af lignende Art. Vistnok har der oprindelig paa Stedet været flere Værker, af hvilke Tiden nu har udslettet alle Spor. At dømme efter hvad der endnu kan ses i enkelte lignende Befæstninger, saaledes navnlig paa det bedre Jules Comte, La tapisserie de Bayeux, Paris 1878, PI. XXXIII, XXIV, XXVI.

7 i7i bevarede Voldsted ved Pederstrup Station i Fyen, kan der have været en lavere Vold eller et Brystværn af Jord paa den udvendige Side af Graven, og der kan have sluttet sig til Kærnen i Anlæget et eller flere Fladerum, omgivne af Volde, Palisader eller maaske kun Hækker, her saaledes det hele Næs paa de fra Land tilgængelige Sider, bestemte til under truende Forhold at optage Befolkningen i Omegnen, samt deres og Besiddernes Husdyr. Paa Pederstrup Voldsted er tillige den øverste Top, som har baaret det egentlige Hus, adskilt fra den øvrige, høje Del af Voldstedet ved en Grav, medens denne mangler paa den yderste Side, hvor Skrænten ligesom her ved Klejtrup, uden Afbrydelse ved en saadan, gaar lige ned til den, hele det egentlige Voldsted omgivende Grav. Paa en Tegning i Nationalmuseet, udført 1840 af Kruse, findes antydet Levninger af Volde, desuden en Art Vej, med Levninger af Egepæle paa Siderne, fra Borgpladsen ud til en rundagtig Forhøjning i Engen Sydvest for Voldstedet. Heraf kunde dog intet ses ved et Besøg i August Ej heller opdagedes Spor af det formentlig tilsvarende Pæleværk, der findes angivet paa en anden, sammesteds værende Tegning udført af Kornerup En nærmere Beskrivelse af tilsvarende Befæstninger i England findes i Clark, Mediæval military architecture in England, London Efter denne Forfatters Mening, hidrøre nogle af de i dette Land forekommende Anlæg af den her omhandlede Art fra det 8. og 9. Aarhundrede, og nogle formenes anlagte af de Danske. Om de nu næsten udslettede Jordværker, som findes i det indre af Dover Castle, mener han endog at kunne udtale, at de sandsynligt er tilvejebragte af de Jyder, som kom til England sammen med Angelsachserne. I Viollet Le Duc, Dictionnaire raisonné de l architec- 11

8 172 ture etc. III, 64 findes en Afbildning af, hvorledes et Befæstningsanlæg af den her omhandlede Art formentlig har været indrettet i ét og alt. Man ser her hele den øverste Top, der ligger i Midten af det befæstede Omraade, indtagen af en Bygning, der har flere Etager og tildels ligner et Taarn, medens der omkring den ligger Stalde, Forraadshuse og andre Bygninger, nødvendige for det daglige Livs Ophold. Omkring det hele Omraade, der ved Klejtrup vilde svare til det hele Næs, findes paa de tre Sider kun Palisader, paa den fjerde tillige en Vold. Det formenes, at der sandsynligt flere Steder i Palisaderækkerne har været Porte med Udenværker. Den Trang til Befæstninger af enkelte Punkter, som alt maa være kommen frem langt tilbage i Tiden, har i det lave Land fremkaldt Befæstninger af den angivne Art, anlagte saa vidt muligt paa et ved Naturforholdene vanskelig tilgængeligt Sted, i Almindelighed paa en Holm eller et Næs i et Vandløb, en Sø eller Mose. Her ved Klejtrup er saaledes ogsaa det hele Næs, paa hvilket Voldstederne findes, adskilt fra det øvrige, nærliggende faste Land ved en henved 300 Alen bred Engstrækning, ved Siden af hvilken Klejtrup Aa danner Afløbet fra Søen, idet den driver en Vandmølle, og det kan vel formodes, at Engen, medens den nu er temmelig tør, i ældre Tid har været saa sid, at den paa den Side, hvor den findes, har været en betydelig Hindring for at komme over til Næsset, der paa de øvrige Sider er omgivet af Klejtrup Sø. Hvor der fandtes Bjergland, som paa Bornholm og i de fordums danske Landsdele Øst for Øresund, valgtes til Anlæg af tilsvarende Befæstninger selvfølgelig fortrinsvis en stejl, vanskelig bestigelig Klippe, medens iøvrigt Anlæget af selve Værkerne blev tilsvarende. At man ogsaa paa slige

9 173 Steder stundom har benyttet Bygninger eller Værker af Træ synes at være godtgjort.x) Vistnok har der i gammel Tid her i Landet været ikke ganske faa Steder, hvor slige Befæstninger har været anlagte, medens der nu blot kan paavises saare faa, hvor Værkerne er forblevne nogenlunde urørte. Aarsagen synes især at kunne henføres til, at man senere hen i Tiden har benyttet det Sted, hvor en saadan Befæstning var anlagt, til Opførelsen af en muret Borg. Flere af de Voldsteder, som findes afbildede i Resens Atlas, saaledes som de var noget efter Midten af det 17. Aarhundrede, leder Tanken hen i denne Retning. Flere Steder i England vides det, at Jordværkerne senere have tjent til at bære og forsvare en normannisk Borg.3) Undertiden kan Stedet ogsaa have været benyttet til en Bygning af anden Art. Pedersborg Kirke ved Sorø ligger jo saaledes paa en Højde, hvor der i den historiske Tid er blevet opført en Borg, som dog sandsynligt kun har været bygget af Træ. Særlig ejendommelig ved Klejtrup Voldsted, og saavidt synes, temmelig enestaaende,3) er, at der her findes to Højder, af hvilke den nordligste er saaledes beliggende indenfor Pileskuds Afstand fra den sydligste, at den ikke godt har kunnet angribes, saalænge den sidste har kunnet holde Stand, medens den samtidig, saalænge den forsvaredes, forhindrede et Angreb paa Hoved-Voldstedet fra den Side, som vendte mod samme, og dermed til Dels T) Aske og forkullede Træstykker er saaledes fundne i en af Ekhoff beskreven, meget mærkelig Klippebefæstning. Bidrag til Kännedom om Gøteborgs och Bohusläns Fornminnen och Historia II, ) Saaledes ved Huntingdon castle og Lea, Clark 1. c. II, 129 og I, 20. 8) I nogle faa Tilfælde kan lignende findes i England, saaledes i Eaton-Socon castle, Clark 1. c. II, 36.

10 174 ogsaa et omsluttende Angreb paa det Sted, hvor Kærnen i Befæstningen fandtes. Sandsynligst har den nordligste, Troldhøj, der ogsaa for en Del er bedre beskyttet end Hoved-Voldstedet ved sin til Dels meget dybt indskaarne Grav, derfor været det Sted, hvor de Personer f. Eks. Kvinderne og de Ting, der fortrinsvis ønskedes bevarede i Ufredstid, bragtes hen. I Almindelighed maa det antages, at enhver Befæstning af denne Art har været Centret i en større Besiddelse, i hvilken Befolkningen var forpligtet til at forsvare Borgen, naar Ufred opstod.1) Historisk kan dette ikke paa vises her, derimod er der til Voldstedet, som nu er et af Staten fredet, dog endnu ikke nærmere undersøgt Oltidsmindesmærke, knyttet flere Sagn. Det berettes saaledes, at Kong Nielses Søn, Inge, befandt sig her Aar 1121, da det hændte, at en Hest slog ham af og traadtc ham ihjel,2) og at det var herfra, at Henrik Skatelaars Hustru flygtede med en ung Karl, der havde forlokket hende, men senere blev paagreben og dømt af Kong Niels paa Klejtrup til at begraves levende.3) Dette kan vel, efter Tidsalderen at dømme, ikke modsiges, derimod maa det skønnes mindre rigtigt, at Voldstedet skulde være en Levning af det i Kæmpeviserne nævnte Brattingsborg, da Niels Ebbesen søgte Tilflugt dér, efter at han havde dræbt Grev Gert;4) thi det synes mindre rimeligt, at der endnu saa langt frem i Tiden har været nogen Borg, bygget af Træ, da det synes mindst at have været i det n. Aarhundrede, at man begyndte at *) I adskillige Tilfælde kan dette paavises i England, jvf. Clark 1. c. I ) Suhm, Historie af Danmark V, 237, jvf. XII, ) Trap 1. c., 3. Udg. IV, 679, jvf. Wedel, Den danske Krønike af Saxo Grammaticus, Kbh. 18$ 1, CCLXXII. 4) Suhm, Historie af Danmark XII, 328, Hofman, Fundationer, III, 386.

11 175 erstatte de gamle Tømmerværker med af Sten opførte Mure og Taarne.!) Om to andre Sagn, af hvilket det ene gælder en Belejring af Borgen af de Syv- og Syvsindstyve, der var dragne ud fra Hald til Brattingsborg, og det andet en Herremand, der boede paa Skaarup Gaard i Klejtrup Sogn og var nysgerrig efter at vide, hvorledes det gik en Frue, som boede paa Borgen2), er det vel vanskeligt at danne sig en Mening. Det berettes ogsaa, at en Afgift skal være bleven tilstaaet Hersom Kirke til Lysene paa Altret, af en Frue, der boede paa Klejtrup, til Sone for, at hun havde ladet to af sine Tjenestekvinder uskyldigt henrette.3) Muligt er det til en anden, nu forsvunden Gaard i Nabolaget, at nogle af Sagnene har været knyttede. Det nævnes nemlig i Trap, Statistisk topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave, IV, 678 flg., at der lidt Øst for Voldstedet findes Murrester, der maaske er Levninger af det Klejtrup, der ejedes af Oluf Munk og ifølge Hvitfeld afbrændtes af Skipper Klement En Johannes Friis til Klækthorp findes ifølge samme Kilde nævnt ) Normannerne formenes alt at have begyndt at bygge af Sten i Midten af det 10 Aarhundrede. Viollet Le Duc, 1. c., III, ) Samlinger til jydsk Hist. og Top. I, 351 flg. 3) Hofman, Fundationer, III, 404, Anm. I Samlinger til jydsk Hist. og Top. I, 3$2 siges, at det var to Gaarde i Hejring, der blev skænkede Klejtrup Kirke i den nævnte Anledning, og at den ene af disse Gaarde endnu holdt Lysene vedlige. Her findes ogsaa en Vise om den ovennævnte Herremand.

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen/Dispensationer fra Bygningslovgivningen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 9. november 1905 2) Byrådsmødet den 23. november 1905

Læs mere

NAVNET SLAGELSE. Ounnar Knudsen*).

NAVNET SLAGELSE. Ounnar Knudsen*). NAVNET SLAGELSE Af Ounnar Knudsen*). or at forstaa Navnet Slagelse maa vi have fat paa de gamle Skriftformer. Det viser sig da, at Slagelse i Middelalderen blev skrevet Slagløse, men at Efterleddet i Tidens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk

Høstmøde 1930. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Ark No 17/1873 Veile. udlaant Justitsraad Schiødt 22/ Indenrigsministeriet har under 26de d.m. tilskrevet Amtet saaledes.

Ark No 17/1873 Veile. udlaant Justitsraad Schiødt 22/ Indenrigsministeriet har under 26de d.m. tilskrevet Amtet saaledes. Ark No 17/1873 Veile Amthuus d 30/4 73. Nrv. Indstr. og 2 Planer udlaant Justitsraad Schiødt 22/10 19 Indenrigsministeriet har under 26de d.m. tilskrevet Amtet saaledes. I det med Amtets paategnede Erklæring

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Ark No 6/1874 Vejle den 19 Oktbr 1874. Da jeg er forhindret fra i morgen at være tilstede i Byraadets Møde, men jeg dog kunde ønske, at min Mening om et nyt Apotheks Anlæg heri Byen, hvorom der formentligen

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Kirkegårdens dige mod øst, nord for koret til Budolfi. Stenene til højre i billedet er sydvestre hjørne af en teglstenskælder.

Kirkegårdens dige mod øst, nord for koret til Budolfi. Stenene til højre i billedet er sydvestre hjørne af en teglstenskælder. Kirkegårdens dige mod øst, nord for koret til Budolfi. Stenene til højre i billedet er det 48 sydvestre hjørne af en teglstenskælder. Af Stine A. Højbjerg Budolfi kirkegård og et forsvundet stræde Forbipasserende

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kong Valdemars Jagtslot

Kong Valdemars Jagtslot Kong Valdemars Jagtslot Det lille middelaldervoldsted Kong Valdemars Jagtslot ligger i engen langs den tidligere mere vandrige Stensby Møllebæk, som gennem Malling Kløft udmunder i Storstrømmen. Det smukke

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Tilstandsvurdering. Hald III (BISPENS HALD)

Tilstandsvurdering. Hald III (BISPENS HALD) Tilstandsvurdering 10-03-2016 JFR Hald III (BISPENS HALD) Fr.nr. 2109:159 HISTORIE Borgen fra ca. 1528 opførtes af Viborgs sidste katolske biskop Jørgen Friis ude i Hald Sø. Borgen var omgivet af svære

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

SVM Pedersborg Voldsted , Pedersborg sogn 22/7 2008

SVM Pedersborg Voldsted , Pedersborg sogn 22/7 2008 SVM 01223-1 Pedersborg Voldsted 040109-19, Pedersborg sogn 22/7 Besigtigelse d. 22/7 af nedgravning af 1,3 km jordvarmeledning indenfor 100 meter zonen af fredet halvkredsvold og rundkirkeruin på Pedersborg

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

K. THORSEN PARADIS BAKKERNE (MED 1 KORT) MCMXXVIII ~---- ~~~ +- ~ FRITS SØRENSENS BOGHANDELS FORLAG RØNNE

K. THORSEN PARADIS BAKKERNE (MED 1 KORT) MCMXXVIII ~---- ~~~ +- ~ FRITS SØRENSENS BOGHANDELS FORLAG RØNNE /- K. THORSEN PARADIS BAKKERNE (MED 1 KORT) MCMXXVIII ~---- ~~~ +- ~ FRITS SØRENSENS BOGHANDELS FORLAG RØNNE Oaradisbakkerne i Ibsker Højlyng er et af Bornholms rnaturskønneste Steder. Forholdsvis sent

Læs mere

Breve fra Knud Nielsen

Breve fra Knud Nielsen I august 1914 brød Første Verdenskrig ud. I godt fire år kom Europa til at stå i flammer. 30.000 unge mænd fra Nordslesvig, der dengang var en del af Tyskland, blev indkaldt som soldat. Af dem faldt ca.

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sorø Amt j. V. CHRISTENSEN

Sorø Amt j. V. CHRISTENSEN j. V. CHRISTENSEN l a Historisk Samfund for Sorø Amt dannedes ved en Sammenkomst i Sorø den 12. Oktober 1911, korn Redaktør J. V. Christensen i Ringsted ind i Bestyrelsen som en Selvfølgelighed. Han havde

Læs mere

Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj

Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj Mit første Indtryk af Askov. Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj skolen i Askov begyndte sin Virksomhed, kunde jeg have Lyst til at meddele mit første Indtryk af Byen Askov og

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Der er fest på borgen

Der er fest på borgen Der er fest på borgen Hvornår var middelalderen? Kort og godt kan man sige, at middelalderen var den periode, hvor danskernes tro var den katolske tro. Middelalderen begynder, da vikingetiden slutter ca.

Læs mere

En liden Stund. En prædiken af. Kaj Munk

En liden Stund. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Nu har jeg det! jublede Harm. Tyrfing! Det dødbringende sværd! Jeg har det her i min højre hånd! De tre blodsøstre kom jagende gennem luften på deres

Nu har jeg det! jublede Harm. Tyrfing! Det dødbringende sværd! Jeg har det her i min højre hånd! De tre blodsøstre kom jagende gennem luften på deres Nu har jeg det! jublede Harm. Tyrfing! Det dødbringende sværd! Jeg har det her i min højre hånd! De tre blodsøstre kom jagende gennem luften på deres magre krikker. Harm var i spidsen. Hun holdt Tyrfing

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

SVM Bjernede kirke, Bjernede sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 51.

SVM Bjernede kirke, Bjernede sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 51. SVM2004 062 Bjernede kirke, Bjernede sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.01.02. Sb.nr. 51. Registrering af detektorfund af 3 mønter og et smykke fundet nord og øst for Bjernede kirke. Den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte RUTS KIRKE Hvad plastmalingen gemte NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 I Ruts Kirkes indre er man i gang med at gøre klar til kalkning. Men det var ikke helt nemt der var nemlig plastmaling udenpå den tidligere

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Urkokken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Urkokken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Højer Kirke, Tønder Herred, Tønder Amt, d september 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Højer Kirke, Tønder Herred, Tønder Amt, d september 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Højer Kirke, Tønder Herred, Tønder Amt, d. 17.-18. september 2009. J. 1065/2009 Stednr. 21.02.04 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 24. februar 2010.

Læs mere

HORSENS-UDSTILLINGEN.

HORSENS-UDSTILLINGEN. ARKITEKTEN 1904-1905 MEDDELELSER FRA AKADEMISK ARCHI TEKTFORENING KØBENHAVN DEN 15. JULI 1905 7. A A RGANG No 42 HORSENS-UDSTILLINGEN. Na ar en jydsk Industriudstilling skulde afholdes, vilde de fleste

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Tilstandsvurdering STAKSEVOLD HISTORIE. ADMINISTRATION Skov- og Naturstyrelsen, Trekantsområdet. ADGANGSFORHOLD JTJ

Tilstandsvurdering STAKSEVOLD HISTORIE. ADMINISTRATION Skov- og Naturstyrelsen, Trekantsområdet. ADGANGSFORHOLD JTJ Tilstandsvurdering 04-06-2008 JTJ STAKSEVOLD F.nr.3112:7 Koordinat: 55 40 44,70 N 09 50 48,40 E HISTORIE Ingen sikre kilder. Antageligvis røverborg fra ca. 1300-1400. Ved Nationalmuseets restaurering i

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

EMU Kultur og læring

EMU Kultur og læring EMU Kultur og læring Forsvar, slotte og herregårde Mennesket har altid forsøgt at beskytte sig mod ydre fare. Gruppens sikkerhed har været højt prioriteret. Ansvaret har traditionelt været lagt i hænderne

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Mariagers middelalderlige sognekirke

Mariagers middelalderlige sognekirke 56 Af Christian G. Klinge Mariagers middelalderlige sognekirke Det er ikke ofte, at Nordjyllands Historiske Museum får lejlighed til at lave en arkæologisk udgravning i den lille købstad Mariager. Denne

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008. Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008. J. 1104/2007 Sted nr. 14.09.01 Rapport ved museumsinspektør Nils Engberg d. 10 april

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Smutter: Stifindere. Formål. Forudsætninger for grønsmutterne. Forudsætninger for lederne. Om trinene Trin 1. Trin 2. Trin 3. Udfordring.

Smutter: Stifindere. Formål. Forudsætninger for grønsmutterne. Forudsætninger for lederne. Om trinene Trin 1. Trin 2. Trin 3. Udfordring. Smutter: Stifindere Formål Det handler om at finde vej, så man slipper for at fare vild. Det gør man ved at styrke sin iagttagelsesevne, at lægge mærke til hvor man er, hvor man har været og få styr på

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

De Slesvigske Krige og Fredericia

De Slesvigske Krige og Fredericia I 1848 bestod det danske rige ikke kun af Danmark, men også blandt andet af hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg, hvor den danske konge bestemte som hertug. Holsten og Lauenborg var også med i

Læs mere

Tilstandsvurdering RAVNSBORG

Tilstandsvurdering RAVNSBORG Tilstandsvurdering 22-06-2016 JFR RAVNSBORG Fr.nr.4322:90 HISTORIE Ravnsborg er formodentligt startet opført i 1330-erne af Johan den Milde. Borgen en anlagt på en borgbanke omgivet af grav og vold på

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Annisse Kirke -Ikke fredet. Domme. Taksationskomm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Annisse Kirke -Ikke fredet. Domme. Taksationskomm iss ionen. 01300.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01300.00 Fredningen vedrører: Annisse Kirke -kke fredet Domme Taksationskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fred ningsnævnet 21-03-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

yderst til venstre og paa Fig. 3 til højre. Bag ved Hor*

yderst til venstre og paa Fig. 3 til højre. Bag ved Hor* ILDBUK 633 Endnu en oval Aabning har der været i Væggen, som Bruddet gaar igennem. Det ses paa Fig. 1 i Randen yderst til venstre og paa Fig. 3 til højre. Bag ved Hor* Fig. 1. Skaar af Ildbuk fra N. Nebel.

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Smaastykker. siger, at Fil Sø har været langt større, end den var, før man begyndte Udtørringen i Den skal en*

Smaastykker. siger, at Fil Sø har været langt større, end den var, før man begyndte Udtørringen i Den skal en* Smaastykker. Af H. K. Kristensen. 1. Hvornaar havde Fil Sø sin største Udbredelse? Et Sagn, der er velkendt i Vester Horne Herred, siger, at Fil Sø har været langt større, end den var, før man begyndte

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Nationalmuseets Kirkeundersøgelser. Børglum Klosterkirkes kirkegård

Nationalmuseets Kirkeundersøgelser. Børglum Klosterkirkes kirkegård Børglum Kirke J.nr. NMII 954/2007 Børglum Hrd. Hjørring Amt Stednr. 100102 Nationalmuseets Kirkeundersøgelser Børglum Klosterkirkes kirkegård Overvågning af nedrivning af mur på kirkegårdens nordside 17.-18.

Læs mere

Engvanding ved Karup å

Engvanding ved Karup å Engvanding ved Karup å Karupegnen var engang kendt som engvandingens vugge, og allerede sidst i 1700-tallet gravede Vallerbækbonden Peder Staulund de første engvandingskanaler ved Haller å i den sydlige

Læs mere

Arkæologisk Forundersøgelse

Arkæologisk Forundersøgelse Arkæologisk Forundersøgelse KNV00163, Gørslev Voldsted Sogn: Gørslev Herred: Bjæverskov herred Amt: Roskilde Amt, (Tidligere Præstø Amt) Stednr.: 050103 Sb.nr.: 1 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens

Læs mere

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Horsens museum har nu gravet i Ole Worms Gade i Horsens i snart et år, og udgravningen fortsætter et stykke ind i det nye

Læs mere

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI.

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Oversvømmelsens Etablering Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Afskrift ved: John Damm Sørensen john (at) hovedpuden.dk Kilde: Rigsarkivet Personale. Kommandoet ved

Læs mere

NAVNET ST. BENDTS KIRKE

NAVNET ST. BENDTS KIRKE NAVNET ST. BENDTS KIRKE Af P. Severinsen. Ile Mennesker i Danmark siger "St Bendts Kirke" om Valdemarernes store Kirke i Ringsted, og det skrives altid. St. Bendt er Benedictus af N urcia, og da Kirken

Læs mere

SVM1382 Sigersted SØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr sb.nr. 61

SVM1382 Sigersted SØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr sb.nr. 61 SVM1382 Sigersted SØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.02.14. sb.nr. 61 Registrering af 10 genstande fremkommet ved detektorafsøgning øst for Sigersted Landsby, vest for Ringsted.

Læs mere

Bornholmske kirkebøger

Bornholmske kirkebøger Bornholmske kirkebøger Bornholms Ø-arkiv råder over mikrofiche af samtlige hovedministerialbøger fra de 23 bornholmske kirkesogne.derudover findes de tilsvarende kontraministerialbøger på mikrofilm, og

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Limfjord - Bad - Afvist. Domme. Taksatio nskom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Limfjord - Bad - Afvist. Domme. Taksatio nskom miss io nen. 00530.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00530.00 Fredningen vedrører: Limfjord - Bad - Afvist Domme Taksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-11-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 indeholder Indledningen, De andre borge og Udgravningen. Side 2 indeholder Trelleborgenes formål og Gravpladsen.

Indholdsfortegnelse. Side 1 indeholder Indledningen, De andre borge og Udgravningen. Side 2 indeholder Trelleborgenes formål og Gravpladsen. Indholdsfortegnelse Side 1 indeholder Indledningen, De andre borge og Udgravningen. Side 2 indeholder Trelleborgenes formål og Gravpladsen. Side 3 indeholder Husene, Stolpehullerne og Borgens forsvar.

Læs mere

Kokkedal Slot. Sted/Topografi Kokkedal Slot, Torslev sogn. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Herregård. Kulturmiljø nr. 58

Kokkedal Slot. Sted/Topografi Kokkedal Slot, Torslev sogn. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Herregård. Kulturmiljø nr. 58 Kokkedal Slot Kulturmiljø nr. 58 Tema Bosætning landet Emne(-r) Herregård Sted/Topografi Kokkedal Slot, Torslev sogn Kulturmiljøet omfatter Herregården Kokkedal med voldsted, park, omkringliggende skove,

Læs mere

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte Forblad Centralvarme og Ventilation red. S. Winther Nielsen Tidsskrifter Arkitekten 1937, Ugehæfte 1937 Centralvarme o g Ventilation Arkitekten har til Anmeldelse faaet tilsendt: Centralvarme og Ventilation,

Læs mere

Klim Bjerg Kulturmiljø nr. 65

Klim Bjerg Kulturmiljø nr. 65 Klim Bjerg Kulturmiljø nr. 65 Tema Råstofudnyttelse Emne(r) Kalkindvinding Sted/topografi Klim Bjerg er en limstensbakke, der hæver sig op til 20 m over de omgivne flade havaflejringer. Mod vest ligger

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere